Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü Muhammed Ramazan Aksoy  - Kitap

Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü

1. Baskı, 
Mayıs 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
596
Barkod:
9789750277696
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
705,00
İndirimli (%64):
255,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Vekalet sözleşmesinde temel esaslardan biri güvendir. Bu güven ilişkisi vekilin vekalet verene ait sırları saklamasını gerektirmektedir. Herhangi bir kanun hükmü olmasa dahi bu özel güven ilişkisi nedeniyle vekilin sır saklamakla yükümlü olduğu söylenebilir.
Türk Borçlar Kanunu'nun vekalete ilişkin hükümler arasında sır saklama yükümlülüğüne ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Bununla beraber, vekilin sadakat yükümlülüğünün sır saklama yükümlülüğünü de kapsadığı kabul edilmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle genel olarak vekalet sözleşmesi ve sır kavramları incelenmiş, vekalet sözleşmesi kapsamında hangi hususların sır olarak kabul edileceği konusu üzerinde durulmuştur. Sır saklama yükümlülüğünün pozitif hukuk kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan vekalet sözleşmesine dair hükümlere ve özel kanunlardaki düzenlemelere göre genel olarak vekilin, özel olarak hekim, diş hekimi, özel hastane, eczacı, banka, avukat, noter ve arabulucunun sır saklama yükümlülüğü ortaya konmuştur.
Eserde, özellikle Türk Ceza Kanunu'nun kişilere ait sırları koruyan hükümleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu üzerinde durulmuştur.
Sır saklama yükümlülüğü ile kişisel verilerin korunması arasındaki ilişki de eserde incelenmiş, hangi kişisel verilerin aynı zamanda sır olarak korunması gerektiği ortaya konmuştur.
Sır saklama yükümlülüğünün istisnaları, özellikle bildirim yükümlülükleri, özel hukuk ve ceza hukuku açısından sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin sonuçları üzerinde de durulmuştur
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği
.
Sır Kavramı, Unsurları, Türleri, Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği
.
Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Kaynakları
.
Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları
.
Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz Yerine 
9
Kısaltmalar 
21
Giriş
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ 
25
II. KONUNUN SINIRLANMASI 
26
Birinci Bölüm
VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL OLARAK 
29
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
30
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
32
A. Genel Olarak 
32
B. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları 
34
1. Bir İşin Görülmesi veya Hizmetin İfası 
34
2. İşin Başkasının Menfaatine ve İradesine Uygun Yapılması 
48
3. İş veya Hizmet Görmenin Sonucun Elde Edilmemesi Rizikosunu Taşımaksızın Yerine Getirilmesi 
52
4. Tarafların Anlaşması 
64
C. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan Unsurları 
76
1. Vekâlet Sözleşmesinin Ücretli veya Ücretsiz Olarak Akdedilebilmesi 
76
2. Vekilin İş veya Hizmeti Bağımsız Olarak ve Bir Zaman Kaydına Bağlı Olmaksızın Yerine Getirmesi 
86
3. Sözleşmeyi Her Zaman Sona Erdirme Hakkının Varlığı 
90
IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
108
İkinci Bölüm
SIR KAVRAMI, UNSURLARI, TÜRLERİ, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. SIR KAVRAMI 
111
II. SIRRIN UNSURLARI 
117
A. Bilginin Aleni Olmaması 
117
B. Bilginin Korunmasında Sahibinin Menfaatinin Bulunması 
118
C. Gizli Tutma İradesi 
121
D. Gerçeklik 
124
III. SIR TÜRLERİ 
125
A. Devlet Sırrı 
126
B. Meslek Sırrı 
132
C. Müşteri Sırrı–Banka Sırrı 
135
D. Ticari Sır–İş Sırrı–Üretim Sırrı 
151
IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SIR 
159
V. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
162
A. Genel Olarak 
162
B. Borç İlişkisi Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler Çerçevesinde Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği 
163
1. Borç İlişkisi Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler 
163
a. Genel Olarak 
163
b. Edim Yükümlülükleri 
165
aa. Asli Edim Yükümlülüğü 
167
bb. Yan Edim Yükümlülüğü 
169
c. Yan Yükümlülükler 
172
aa. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler 
174
bb. Koruyucu Yan Yükümlülükler 
180
2. Tali Yükümlülükler 
186
C. Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği 
189
1. Genel Olarak 
189
2. Edim Yükümlülükleri Kapsamında Değerlendirme 
189
a. Asli Edim Yükümlülükleri Kapsamında Değerlendirme 
189
b. Yan Edim Niteliğinde Olup Olmadığı 
191
3. Yan Yükümlülükler Açısından Değerlendirme 
191
Üçüncü Bölüm
VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAYNAKLARI
I. GENEL OLARAK 
199
II. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAYNAĞI OLARAK SÖZLEŞME 
201
A. Sözleşmede Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Hüküm Bulunması veya Ayrı Bir Sır Saklama Sözleşmesinin Bulunması 
201
B. Sözleşmede Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Ayrıca Bir Hükmün Yer Almaması ve Ayrı Bir Saklama Sözleşmesinin Bulunmaması 
203
1. Karşılıklı Güven ve Dürüstlük Kuralı 
203
2. Kamu Yararı 
204
3. Vekilin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü 
204
a. Vekilin Sadakat Yükümlülüğü 
204
b. Vekilin Özen Yükümlülüğü 
211
III. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN POZİTİF HUKUK KAYNAKLARI 
226
A. Anayasa ve Uluslararası Metinler 
226
B. Türk Medeni Kanunu 
228
C. Hekim/Diş Hekiminin ve Özel Hastanelerin Sır Saklama Yükümlülüğü 
229
1. Genel Olarak 
229
2. Hekim/Diş Hekimi ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuku Niteliği 
229
3. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
241
4. Hekim/Diş Hekimi ve Özel Hastane İşleteninin Sır Saklama Yükümlülüğü 
247
D. Eczacının Sır Saklama Yükümlülüğü 
256
E. Bankanın Sır Saklama Yükümlülüğü 
260
1. Genel Olarak 
260
2. Banka ile Müşteri Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği 
260
3. Bankanın Sır Saklama Yükümlülüğü 
261
4. Bankacılık Kanununa Göre Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu 
270
a. Genel Olarak 
270
b. Suçun Maddi Unsurları 
272
aa. Suç Teşkil Eden Fiil 
272
bb. Suçun Faili 
275
cc. Mağdur 
276
dd. Suçun Manevi Unsuru 
277
F. Bilgi Edinme Kanunu 
278
G. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü 
280
1. Genel Olarak 
280
2. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü 
294
H. Noterin Sır saklama Yükümlülüğü 
307
1. Genel Olarak 
307
2. Noter ile İş Sahibi Arasındaki İşlemlerin Hukuki Niteliği 
307
3. Noterin Sır Saklama Yükümlülüğü 
312
I. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü 
315
1. Genel Olarak 
315
İ. Arabulucu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
320
1. Genel Olarak 
320
2. Arabulucu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
321
3. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü 
328
J. Türk Ceza Kanunun Sırrı Koruyan Hükümleri 
339
1. Genel Olarak 
339
a. Genel Olarak 
341
b. Suçun Maddi Unsurları 
342
aa. Suçun Konusu 
342
bb. Suç Teşkil Eden Fiil 
342
cc. Suçun Faili 
346
dd. Mağdur 
348
ee. Suçun Manevi Unsuru 
348
3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal 
349
a. Genel Olarak 
349
b. Suçun Konusu 
349
c. Suçun Faili 
350
d. Mağdur 
351
e. Suç Teşkil Eden Fiil 
351
f. Manevi Unsur 
353
g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü İlişkisi 
354
4. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme 
355
a. Genel Olarak 
355
b. Suçun Maddi Unsurları 
356
aa. Suçun Konusu 
356
bb. Suçun Faili 
356
cc. Suç Teşkil Eden Fiil 
357
dd. Manevi Unsur 
358
ee. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü 
359
5. Devlet Sırlarının Açıklanması Suçu 
360
a. Genel Olarak 
360
b. Suçun Maddi Unsurları 
361
aa. Suçun Konusu 
361
bb. Suçun Faili 
362
cc. Suç Teşkil Eden Fiil 
362
dd. Manevi Unsur 
362
ee. Devlet Sırlarının Açıklanması Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü 
362
6. İçtima Konusu 
363
K. Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
364
Dördüncü Bölüm
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
I. GENEL OLARAK 
379
II. VEKALET VERENİN RIZASI 
379
III. KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME 
388
A. Genel Olarak 
388
B. Doğumun Bildirilmesi 
391
C. Bazı Hastalıkların Bildirilmesi 
392
D. Bankanın Müşteri Sırlarını Bildirmesi 
394
1. Genel Olarak 
394
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Mutabakat Zaptı Düzenlemesi 
394
3. Bankalar ile Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Doğrudan Doğruya veya Risk Merkezi ya da En Az Beş Banka ya da Finansal Kuruluş Tarafından Kurulacak Şirketler Vasıtasıyla Bilgi Alışverişinde Bulunmaları 
396
4. Bankaların Ana Ortaklıklarına, Muhtemel Pay Alıcılara, Hizmet Sağlayıcılara Bilgi Verilmesi 
398
5. Bazı Kurumlara Bankanın Bilgi Verme Yükümlülüğü 
399
E. Sağlık Personelinin Suçu Bildirme Yükümlülüğü 
399
1. Genel Olarak 
399
2. Suçu Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları 
400
a. Suç Teşkil Eden Fiil 
400
b. Suçun Konusu 
403
c. Görevini Yaptığı Sırada Belirtiyle Karşılaşması 
411
d. Belirtinin İşaret Ettiği Suçun Niteliği 
412
e. Suçun Faili 
415
f. Mağdur 
418
3. Suçun Manevi Unsuru 
418
4. Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki 
418
F. Genel Suçu Bildirmeme Suçu ve Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçu (TCK m. 278 ve 284) 
423
1. Genel Suçu Bildirmeme Suçu 
423
a. Genel Olarak 
423
b. Suçu Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları 
425
aa. Suç Teşkil Eden Fiil 
425
bb. Suçun Faili 
427
c. Manevi Unsur 
427
d. Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki 
428
2. Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçu 
432
a. Genel Olarak 
432
b. Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları 
432
aa. Suç Teşkil Eden Fiil 
432
bb. Suçun Faili 
433
c. Manevi Unsur 
434
d. Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki 
435
IV. YETKİLİ MERCİİN EMRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 
438
A. Genel Olarak 
438
B. Avukatın Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmesi 
440
C. Bankanın Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme Zorunluluğu 
447
1. Genel Olarak 
447
2. Bankalardan Bilgi Talep Edebilecek Başlıca Resmi Merciler 
451
a. Anayasa Mahkemesi 
451
b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
452
c. Askeri Savcılar 
452
d. Cumhuriyet Savcılığı– Adli ve İdari Mahkemeler 
453
e. Devlet Denetleme Kurulu 
453
f. Adalet Müfettişleri 
454
g. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
454
h. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
454
ı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Denetim Elemanları 
456
i. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Kimseler 
457
j. Rekabet Kurulu 
457
k. Sermaye Piyasası Kurulu 
458
l. Türk Medeni Kanununda Belirtilen Kimseler 
458
m. Seferberlik ve Savaş Halinde Mülki ve Askeri Makamlar 
459
n. Sigorta Denetleme Uzmanları 
459
o. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya Temsilcisi 
460
ö. İcra ve İflas Dairesi 
460
V. VEKİLİN HAKLI NEDENLE SIRRI AÇIKLAMASI 
462
VI. ZORUNLULUK HALİ 
464
VII. MEŞRU MÜDAFAA (HAKLI SAVUNMA) 
481
VIII. DAHA ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VEYA KAMUSAL YARAR 
483
IX. TANIKLIK VE BİLİRKİŞİLİK 
484
A. Tanıklık 
484
B. Bilirkişilik 
491
X. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
493
A. Genel Olarak 
493
B. Vekil Açısından Yapılan Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerliliği 
494
1. Genel Olarak 
494
2. Kast ve Ağır İhmal Halinde Sorumsuzluk Anlaşması 
495
3. Hafif İhmal Halinde Sorumsuzluk Sözleşmesi 
496
a. Genel Olarak 
496
b. Vekilin Hafif İhmalinden Dolayı Sorumlu Olmayacağına Dair Anlaşmaların Geçersiz Olduğu Haller 
498
C. Yardımcı Kişinin Fiiline İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması 
502
Beşinci Bölüm
VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 
505
II. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞI NEDENİYLE SÖZLEŞMEYE DAYANAN SORUMLULUĞU 
506
A. Genel Olarak 
506
B. Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğun Şartları 
507
1. Borca Aykırı Bir Davranışın Varlığı veya Bir Yükümlülüğün İhlali 
507
2. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Bir Zararın Meydana Gelmesi 
511
3. Uygun İlliyet Bağı 
516
4. Kusur 
518
C. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlalin Sonuçları 
522
1. Genel Olarak 
522
2. Maddi ve Manevi Tazminat Davası 
523
a. Maddi Tazminat Talebi 
523
b. Manevi Zarar Talebi 
527
c. Sözleşmeden Dönme 
529
d. Vekaletin Geri Alınması 
531
e. Edimin Aynen İfasını Talep Etme 
531
III. YARDIMCI KİŞİNİN EYLEMİNDEN VEKİLİN SORUMLULUĞU 
535
A. Genel Olarak 
535
B. Vekilin Alt Vekil veya İkame Vekilin Eylemlerinden Sorumluluğu 
536
1. Caiz Olan Alt Vekalet ve İkame Vekalet Açısından Vekilin Sorumluluğu 
537
2. Caiz Olmayan Alt Vekalet ve İkame Vekalet Açısından Vekilin Sorumluluğu 
540
C. Vekilin Yardımcı Kişinin Eyleminden Dolayı Sorumluluğu 
542
1. Vekilin Yardımcı Kişinin Eyleminden Dolayı Sorumluluğunun Şartları 
544
a. Vekilin Borcun İfasında veya Borç İlişkisinden Doğan Bir Hakkın Kullanılmasında Yardımcı Şahıstan Faydalanmış Olması 
544
b. Yardımcı Kişi Kullanmanın Borca Aykırı Olmaması 
546
c. Yardımcı Kişinin Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Ederek Vekalet Verene Zarar Vermiş Olması 
547
d. Vekilin Borç Bizzat Kendisi Tarafından İfa Edilmiş Olsaydı, Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Tutulabilmesi 
547
e. Zarar 
549
f. Uygun İlliyet Bağı 
549
IV. VEKİLİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 
549
A. Genel Olarak 
549
B. Haksız Fiil Sorumluluğunun Koşulları 
550
1. Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı 
551
2. İhlal Nedeniyle Zararın Meydana Gelmesi 
554
3. Uygun İlliyet Bağı 
555
4. Kusur 
555
C. Sır Saklama Yükümlülüğünün Haksız Fiil Sorumluluğu Açısından Sonuçları 
556
V. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLALİNİN KİŞİLER HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI 
556
A. Genel Olarak 
556
B. İhlalin Şartları 
558
1. Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi 
558
2. Kişilik Hakkını İhlal Eden Saldırının Hukuka Aykırı Olması 
559
3. Hukuka Aykırılığı Gideren Haller 
560
C. Kişiliğin Korunmasını Sağlayan Davalar 
561
1. Saldırıya Son Verilmesi Davası 
561
2. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 
562
3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası 
562
4. Vekaletsiz İş Görme Davası 
562
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı 
563
6. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 
563
VI. SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN YARIŞMASI 
564
VII. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK 
566
VIII. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZAMANAŞIMI 
571
A. İspat Yükümlülüğü 
571
B. Zamanaşımı 
573
C. Genel Suçu Bildirme Yükümlülüğü (TCK m. 278) 
577
1. Genel Olarak 
577
Kaynakça 
579
Kavramlar Dizini 
591