Nemo Tenetur İlkesi Bağlamında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ile Belge İbraz Etmeme Suçları Arasındaki İlişki Tuğçe Gupse Yüce Esmeray  - Kitap
Nemo Tenetur İlkesi Bağlamında

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu ile Belge İbraz Etmeme Suçları Arasındaki İlişki

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
158
Barkod:
9786052645864
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
185,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamızda ilk olarak şahsi cezasızlık sebebi ile ilişkili olan nemo tenetur ilkesi üzerinde durulmuş, ilkenin hukuki niteliği, kapsamı ve ilkeye aykırılık hallerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İkinci bölümde ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu üzerinde durulmuş, suçun maddi unsurları, nitelikli unsurları, özel görünüş şekilleri, suça uygulanacak yaptırım ve şahsi cezasızlık nedeni izah edilmiştir.
Çalışmamızın son bölümünde ise özel kanunlarda düzenlenen bilgi vermeme ve belge ibraz etmeme suçları üzerinde durulmuştur. Öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerinin özel kanunlarda düzenlenen suçlar hakkında uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş. Akabinde bankacılık hukukunda, sermaye piyasası hukukunda ve vergi hukukundaki bilgi verme ve belge ibraz etme yükümlülüklerine değinilmiştir. Bankacılık Kanunu'nda yer alan yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermeme suçu, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan bilgi ve belge vermeme suçu ile Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçlarının unsurlarına yer verilmiştir. Söz konusu suçlara ilişkin şahsi cezasızlık hali ile ilgili değerlendirme yapmadan önce belge ibraz etmeme suçlarında nemo tenetur ilkesinin uygulanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Anayasa Mahkemesi içtihatları ve doktrindeki yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Son olarak da tüm bu açıklamalar ışığında özel kanunlardaki bilgi vermeme ve belgeleri ibraz etmeme suçlarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunda olduğu gibi bir şahsi cezasızlık haline yer verilmemesi hususu değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Nemo Tenetur İlkesi
.
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu
.
Özel Kanunlarda Düzenlenen Bilgi Vermeme ve Belge İbraz Etmeme Suçları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
NEMO TENETUR İLKESİ
I. KAVRAMSAL OLARAK 
17
II. DİĞER İLKELER İLE İLİŞKİSİ 
18
III. İLKENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
20
IV. İLKENİN KAPSAMI 
22
A. Kişi Bakımından 
22
1. Şüpheli ve sanık 
22
2. Tanık 
27
B. Konu Bakımından 
29
1. İdare hukukunda 
29
2. Hukuk muhakemesinde 
32
C. Zaman Bakımından 
33
1. Ceza muhakemesi öncesinde 
33
2. Ceza muhakemesi sırasında 
34
3. İnfaz aşamasında 
36
D. Yer Bakımından 
37
V. İLKEYE AYKIRILIK 
38
A. İlkeye Aykırılık Taşıyan Durumlar 
38
1. Hakların hatırlatılmaması 
38
2. İfade alma ve sorguda yasak usuller 
41
B. İlkeye Aykırılığın Sonuçları 
42
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU
I. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
47
II. SUÇUN UNSURLARI 
50
A. Maddi Unsurlar 
50
1. Konu 
50
a. Genel olarak 
50
b. Öncül suç kavramı ve nitelikleri 
51
c. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu
bağlamında delil ve nitelikleri 
52
2. Fiil 
54
a. Yok etmek 
55
b. Silmek 
57
c. Gizlemek 
59
d. Değiştirmek 
61
e. Bozmak 
62
3. Fail 
62
4. Mağdur 
63
B. Manevi Unsur (Tipikliğin Sübjektif Unsurları) 
64
1. Genel olarak 
64
2. Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunun
manevi unsurları 
66
C. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 
67
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURU 
69
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
69
A. Teşebbüs 
69
B. İştirak 
70
C. İçtima 
72
1. Bileşik suç 
72
2. Zincirleme suç 
73
3. Aynı neviden fikri içtima 
73
4. Farklı neviden fikri içtima 
75
V. YAPTIRIM 
77
VI. ŞAHSİ CEZASIZLIK NEDENİ 
77
A. Genel Olarak Şahsi Cezasızlık Nedeni 
77
B. Şahsi Cezasızlık Sebeplerinin Hukuki Niteliği 
79
C. Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçu bakımından
şahsi cezasızlık sebebi 
81
VII. ETKİN PİŞMANLIK 
84
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN BİLGİ VERMEME VE BELGE İBRAZ ETMEME SUÇLARI
I.TÜRKCEZAKANUNU’NUNGENELHÜKÜMLERİNİNÖZELCEZAKANUNLARI VE CEZA İÇEREN KANUNLARDAKİ SUÇLAR HAKKINDA UYGULANMASI 
87
II. BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVESİNDE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
89
A. Bankacılık Hukukunda Belge İbraz Ödevi 
89
B. Yetkili Merciler İle Denetim Görevlilerince İstenen Bilgi ve Belgeleri
Vermeme Suçu (m.153) 
91
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
97
III. SERMAYE PİYASASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
101
A. Sermaye Piyasası Hukukunda Belge İbraz Ödevi 
101
B. Bilgi ve Belge Vermeme Suçu 
104
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
106
IV. VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
110
A. Vergi Hukukunda Belge İbraz Ödevi 
110
B. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizleme Suçu 
114
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
121
V. BELGE İBRAZ ETMEME SUÇLARINDA NEMO TENETUR İLKESİNİN
UYGULANMASI 
124
VI. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YAKLAŞIMI 
124
VII. ANAYASA MAHKEMESİNİN YAKLAŞIMI 
129
VIII. DOKTRİNDEKİ YAKLAŞIMLAR 
135
IX. BELGE İBRAZ ETMEME SUÇLARININ SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VE DEĞİŞTİRME SUÇU KAPSAMINDAKİ ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ İLE İLİŞKİSİ 
138
SONUÇ 
147
KAYNAKLAR 
153