Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri İdris Ergutekin  - Kitap

Askeri Ceza Hukukunda Emre İtaatsizlik Fiilleri

1. Baskı, 
Eylül 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
204
Barkod:
9789750238710
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
315,00
İndirimli (%73):
85,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Askerlik müessesesinin temeli disiplindir. Disiplinin sağlanması verilen emirlere itaat etmekle mümkündür. Yetkili amirler tarafından verilen emirlere itaatsizlik edilmesi halinde bozulan disiplinin yeniden tesis edilmesinin sağlanması amacıyla askeri mevzuatta katı yaptırımlar öngörülmüştür. Emre itaatsizlik fiili, Askeri Ceza Kanunu'nda hem müstakil bir suç olarak hem de bazı suçların unsuru veya nitelikli hali olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, bu fiil aynı zamanda 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununda da hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler arasında sayılmıştır. Yaklaşık 700.000 personele (er-erbaş dâhil) sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde en çok işlenen fiiller arasında emre itaatsizlikte ısrar suçu ile emre itaatsizlik disiplinsizliğinin yer alması dikkat çekicidir.
Bu çalışmada, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu'nda yer alan emre itaatsizlik fiilleriyle ilgili düzenlemeler Askeri Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları ışığında incelenmiştir. Güncel yargı kararlarının, mevzuatta yapılan değişikliklerin ve MSB tarafından hazırlanan AsCK Taslağı'ndaki düzenlemelerin yer verildiği bu çalışmada uygulayıcılara yol göstermek, askeri ceza hukuku alanında çalışan sınırlı sayıda akademisyen ve yargı mensuplarına da katkı sağlamak hedeflenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavramlar, Tarihçe ve Karşılaştırmalı Hukukta Durum
.
Emre İtaatsizlikte Israr Suçu
.
Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Öz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm 
KAVRAMLAR, TARİHÇE VE 
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM 
I. KAVRAMLAR 
17
A. Hizmet 
17
B. Emir 
19
1. Emrin Unsurları 
21
a. Hizmete İlişkin Olması 
21
b. Yetkili Amir Tarafından Verilmesi 
28
c. Şekil ve Öze İlişkin Koşullara Sahip Olması 
29
2. Mutlak İtaat Kuralı 
31
C. Amir 
36
1. Genel olarak 
36
2. Göreve Tayinden Doğan Amirlik 
37
3. Göreve Vekâlet Etmekten Doğan Amirlik 
38
4. Bazı Görevlerden Doğan Sınırlı Amirlik 
40
a. Garnizon Komutanlığı 
40
b. Kışla, Konak ve Ordugâh Komutanlığı 
41
c. Nöbetçi Amirliği 
41
d. Diğer Nöbetçi Personel 
42
e. Askeri Karakol, Nöbetçi ve Devriyelerin Amirliği 
42
f. Askeri İnzibat Personelinin Amirliği 
43
g. Üstün emir verebileceği haller 
44
D. Askeri Suç ve Sırf Askeri Suç 
46
1. Genel Olarak 
46
2. Sırf Askeri Suç ve Askeri Suç Benzerleri 
49
E. Disiplin 
52
F. Disiplinsizlik 
53
G. Disiplin Amiri ve Üst Disiplin Amirleri 
53
H. Disiplin Cezaları 
56
II. TARİHÇE 
57
A. Emre İtaatsizlikte Israr Suçu 
57
1. Genel Olarak 
57
2. 1837 (1253) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum 
59
3. 1869 (1286) Tarihli Askeri Ceza Kanununda Durum 
60
4. 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Durum 
61
B. Emre İtaatsizlik Disiplinsizliği 
62
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DURUM 
66
A. Amerika Birleşik Devletleri 
66
B. Almanya 
67
C. İtalya 
68
İkinci Bölüm 
EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR SUÇU 
I. SUÇUN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
71
II. SUÇUN TEMEL UNSURLARI 
72
A. Maddi Unsurlar 
72
1. Konu 
72
2. Hareket 
72
3. Fail 
74
a. Subay/Astsubay 
75
b. Uzman (Jandarma ve Erbaş) 
76
c. Askeri Öğrenci 
78
d. Diğer Kişiler 
80
4. Mağdur 
86
B. Manevi Unsur 
86
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 
89
III. SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI 
93
A. Genel Nitelikli Unsurlar 
93
B. ASCK’nın 87/1 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar 
95
1. Emrin Yerine Getirilmesini Söz veya Fiil İle Açıkça Reddetmek 
96
2. Emrin Tekrar Edilmesine Rağmen Yerine Getirilmemesi 
97
C. ASCK’nın 87/2 Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar 
98
D. ASCK’nın 88’inci Maddesinde Düzenlenen Nitelikli Unsurlar 
100
E. ASCK’nın 89’uncu Maddesinde Öngörülen Nitelikli Unsurlar 
104
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
106
A. Teşebbüs 
106
B. İştirak 
109
C. İçtima 
113
V. KUSURLULUK 
118
A. Kusurluluğu Kaldıran/Azaltan Nedenler 
119
1. Hata 
119
2. Akıl Hastalığı 
121
3. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
122
4. Haksız Tahrik 
123
B. Mazeret Nedenleri 
125
1. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 
125
2. Zorunluluk 
130
3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 
132
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA 
133
VII. YAPTIRIM 
135
A. Asli Ceza 
135
B. Feri Ceza 
139
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma 
140
2. Askeri Öğrencilik Hukukunu Kaybettirme Cezası 
142
3. Rütbenin Geri Alınması Cezası (AsCK md 35) 
144
Üçüncü Bölüm 
EMRE İTAATSİZLİK DİSİPLİNSİZLİĞİ 
I. DİSİPLİNSİZLİĞİN KANUNİ TANIMI VE KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
145
II. DİSİPLİNSİZLİĞİN TEMEL UNSURLARI 
147
A. Maddi Unsurlar 
147
1. Konu 
147
2. Hareket 
148
a. Emrin Tam Yapılmaması 
148
b. Emrin Değiştirilerek Yapılması 
150
c. Emrin Sınırının Aşılması 
150
d. Benzer Hareketler 
151
3. Fail 
154
4. Mağdur 
158
5. Manevi Unsur 
158
C. Hukuka Aykırılık 
159
III. DİSİPLİNSİZLİĞİN NİTELİKLİ UNSURLARI 
159
IV. DİSİPLİNSİZLİĞİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
160
A. Teşebbüs 
160
B. İştirak 
162
C. İçtima 
163
V. KUSURLULUK 
166
VI. SORUŞTURMA (TAHKİKAT) 
167
VII. SAVUNMA HAKKI 
173
VIII. YAPTIRIM 
174
IX. ZAMANAŞIMI 
181
X. İTİRAZ VE YARGI YOLU 
184
Sonuç 
189
Kaynakça 
195
Kavramlar Dizini 
203