Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Psikoloji
Şubat 2007 / 1. Baskı / 189 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap içindeki konular ve konu başlıkları klasikleşmiş Sosyal Psikoloji ve Davranış Bilimleri konularıdır. Konular özet ve sade bir dille anlatılıp örnekler daha ziyade polisten ve polisi ilgilendiren alanlardan verilmeye çalışıldı.

Konu Başlıkları
Sosyal Psikoloji Kavramı
Birey ve Çevre
Kişilik, Kültür ve Bireyin Toplumsallaşması (Sosyalleşmesi)
Saldırganlık, Tutumlar
İletişim ve Propaganda
Grup ve Grup Yapısı
Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
Liderlik
Uygulama: Toplumsal Olayların Yönetimi
Çeşitli Toplumsal Olaylardaki Yerleşme Düzenleri
Barkod: 9789750204302
Yayın Tarihi: Şubat 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 189
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
3. Baskıya Önsöz  5
Tablolar ve Grafikler Listesi  15
BÖLÜM 1:
GİRİŞ
1. SOSYAL PSİKOLOJİ KAVRAMI  17
2. SOSYAL PSİKOLOJİNİN KONUSU  18
3. SOSYAL PSİKOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  19
4. SOSYAL PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  21
5. SOSYAL PSİKOLOJİNİN POLİS İÇİN ÖNEMİ  23
ÇERÇEVE YAZILAR – 1.1: HAWTHORNE DENEYLERİ  25
BÖLÜM 2:
BİREY VE ÇEVRE
1. BİREY (FERT)  27
2. DAVRANIŞ NEDİR?  27
3. DAVRANIŞLARIN OLUŞUMU  28
A. Beyin  28
B. Çevre  29
B.1. Doğum Öncesi Çevre  29
B.2. Doğum Sonrası Çevre  30
4. İNSANIN ÇEVREDEN ETKİLENMESİ  31
5. UYARILMA İHTİYACI VE GÜDÜLENME OLAYI  33
A. Yetersiz Uyarılma  33
B. Aşırı Uyarılma  33
C. Güdü (Saik, Motive), Dürtü (Drive), İçgüdü (Sevk-i Tabii, Instinct)  35
D. Güdü Türleri  36
D.1. Fizyolojik Güdüler  36
D.2. Sosyal Güdüler  36
D.3. İçgüdü ile Refleks, Alışkanlık ve Zeka İlişkisi  38
E. Güdüle(n)me (Motivasyon)  39
6. DUYGULANIM VE HEYECAN  40
7. DUYUMSAMA  41
8. ALGILAMA  41
A. Algıyı Etkileyen Başlıca Faktörler  42
ÇERÇEVE YAZILAR – 2.1: Değişik Algılama Örnekleri  47
B. Algıda Seçicilik ve Algıda Organizasyon (Algıda Örgütleme)  48
BÖLÜM 3:
KİŞİLİK, KÜLTÜR VE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI (SOSYALLEŞMESİ)
1. KAVRAMLAR  51
A. Kişilik (Personality, Şahsiyet)  51
B. Huy (Mizaç)  53
C. Karakter (Seciye)  53
2. KİŞİLİĞİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ  54
3. KİŞİLİĞİN İNCELENİP ÖLÇÜLMESİ  55
A. Kişiliğin İncelenmesi  55
B. Kişiliğin Ölçülmesi  55
4. KİŞİLİK KURAMLARI  56
A. Özellik Kuramı  56
B. Psikodinamik Kuramlar  57
C. Öğrenme Kuramı  59
5. BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI  59
6. AHLAKİ GELİŞİM KURAMLARI  60
A. Cezalandırma Türünün Ahlaki Gelişime Etkisi  60
ÇERÇEVE YAZILAR - 3.1: Sevgi ve Güven  61
B. Freud’un Ahlak Gelişimine Yaklaşımı  62
C. Jean Piaget’nin Ahlak Gelişimine Bilişsel Yaklaşımı  62
7. SOSYALLEŞME-KÜLTÜR İLİŞKİSİ  63
8. KÜLTÜR-KİŞİLİK İLİŞKİLERİ  64
A. Sosyalleşme “Tipik” Kişilik Oluşturur Mu?  64
B. Kültür-Kişilik İlişkilerine Kuramsal Yaklaşımlar  64
B.1. “Kültür Kişiliğin Belirleyicisidir” Kuramı  64
B.2. Psikolojik Determinizm Görüşü (Kültürü Kişilik Belirler)  65
B.3. “Kişilik Kültürdür” Kuramı  65
B.4. “Kişilik Ara Değişkendir” Görüşü  66
B.5. “İki Sistem” Kuramı  66
9. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KİŞİLİK DEĞİŞİMİ İLİŞKİSİ  67
10. SOSYAL DEĞİŞMEDE PSİKOLOJİK KURAMLAR  68
11. KİŞİSEL MODERNLİK KURAMLARI  68
BÖLÜM 4:
SALDIRGANLIK
1. ENGELLENME (FRUSTRATION)  71
2. ÇATIŞMA (CONFLICT)  71
A. Çatışma Türleri  72
3. ENGELLENMEYLE BAŞA ÇIKMA  73
A. Engellenmeyle Bilinçli Başa Çıkma Yolları  73
B. Engellenmeyle Bilinçsiz Başa Çıkma Yolları (Engellenmeye Karşı Bilinçsiz Tepkiler)  73
B.1. Acizlik ve Duygusal çöküntü  74
B.2. Gerileme (Regression)  74
B.3. Hayal Kurma (Fantasy)  75
B.4. Kendini Yıpratıcı ve Ket Vurucu Davranışlar (Self Defeating Reactions)  75
B.5. Bastırma  75
B.6. Yer Değiştirme  75
B.7. Yansıtma  75
4. SALDIRGANLIK  75
A. Saldırganlığın Öğrenilmesi  77
B. Saldırganlık Türleri  78
ÇERÇEVE YAZILAR 4.1: Bir amaç için saldırganlık  80
C. Saldırganlığın Önlenmesi ya da Azaltılması  80
C.1. Boşalma (catharsis)  81
C.2. Cezalandırılma ve Misilleme Korkusu  81
C.3. Öğrenilmiş Ket Vurma (Kendini Tutma)  82
C.4. Yön Değiştirme  83
5. MEDYADA ŞİDDET  84
BÖLÜM 5:
TUTUMLAR
1. TUTUM KAVRAMI  87
2. TUTUMLARIN ÖGELERİ  88
3. TUTUMLARLA İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLER  89
4. TUTUM DAVRANIŞ İLİŞKİSİ  92
5. TUTUMLARIN OLUŞUM VE GELİŞİMİ  94
6. KALIP TUTUMLAR VE ÖNYARGILAR  95
7. TUTUM DEĞİŞİMİ KURAMLARI  101
A. Öğrenme Kuramları  102
B. Sosyal Yargı Kuramı  102
C. Tutarlılık Kuramları  103
C.1. Heider’in “Denge” Kuramı:  103
C.2. Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı:  104
C.3. Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı:  105
D. İşlevsel (Fonksiyonel) Kuramlar  106
8. TUTUMLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ  107
9. MODA  108
ÇERÇEVE YAZILAR - 5.1 KALIP TUTUMLAR  108
BÖLÜM 6:
İLETİŞİM VE PROPAGANDA
1. KAVRAM  111
2. PROPAGANDANIN ÖGELERİ  113
A. Kaynak  113
A.1. İnanılırlık  113
A.2. Sevilmek  114
B. İletişimin (Mesajın) Özellikleri  115
B.1. Görüş Farkı  115
B.2. Tek Yönlü- Çift Yönlü Propaganda  117
B.3. Duygusal-Ussal Propaganda  117
C. Hedef Ögesinin (Dinleyicilerin) Özellikleri  118
C.1. Bağlılık (Taahhüt)  118
C.2. Kendine güven  118
C.3. Saygınlık Farkları  118
C.4. Zekâ ve Eğitim  118
C.5. Cinsiyet ve Yaş Farkı  119
D. Ortamın Özellikleri  119
E. Geri Besleme (Feed Back)  120
3. PROPAGANDA ÇEŞİTLERİ  121
A. Yazılı Propaganda  121
B. Sözlü Propaganda  121
C. Görsel Propaganda  121
D. Diğer Çeşitler  121
4. KAMUOYU  122
5. KARŞI PROPAGANDA  122
6. PSİKOLOJİK HAREKÂT  123
BÖLÜM 7:
GRUP VE GRUP YAPISI
1. KAVRAM  125
2. GRUBUN BİREYE ETKİSİ (GRUP DİNAMİĞİ)  125
A. Statü, Hiyerarşi ve Grup Davranışı  125
B. Grubun Tutum Değişimine Etkisi  127
C. Grubun Verimliliğe Etkisi  127
D. Grubun Risk Almaya Etkisi  128
E. Grup Dayanışması  128
ÇERÇEVE YAZILAR 7.1: Arılarda Grup Dayanışması  129
3. GRUPLARIN YAPISI  129
BÖLÜM 8:
SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞI
1. KAVRAM  131
A. İtaat (Boyun Eğme)  133
B. Özdeşleşme  133
C. Benimseme (Kendine Mal Etme)  133
2. SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ  134
A. Sherif’in “Grup Normu Oluşumu Deneyi”  134
B. Asch’in “Uyma Deneyi”  135
C. Milgram’ın “İtaat Deneyi”  137
3. UYMAMA DAVRANIŞI  138
BÖLÜM 9:
LİDERLİK
1. KAVRAM  141
2. LİDERLİK KURAMLARI  143
A. Kişisel Liderlik Kuramı (Özellikler Yaklaşımı = Great Man Theory)  143
B. Durumsal (Ortamsal) Liderlik Kuramı  144
C. Etkileşim Liderlik Modeli  145
D. Kurt Lewin’in Klasik Ayırımı (Davranışsal Yaklaşım)  145
E. Biçimsel-Doğal Liderlik Ayırımı  146
F. Weber’in Üçlü Ayırımı  147
G. Sistem-4 Yaklaşımı  148
3. LİDERLERİN FONKSİYONLARI  149
4. LİDERLİKTE ROL FARKLILAŞMASI  151
5. ETKİLİ LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ  151
BÖLÜM 10:
UYGULAMA: TOPLUMSAL OLAYLARIN YÖNETİMİ
1. KAVRAM  155
2. KALABALIK  156
A. Kalabalıkların Sınıflandırılması  157
B. Kalabalık Davranışının Oluşumu  159
3. TOPLULUK İÇİNDEKİ BİREY TİPLERİ VE TOPLULUĞUN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ  160
A. Topluluk İçindeki Birey Tipleri  160
B. Topluluktakilerin Psikolojik Özellikleri  162
4. TOPLUMSAL HAREKETLER  164
A. Yasal Topluluklar  164
B. Yasadışı Topluluklar  165
5. YASADIŞI TOPLULUKLARIN ÖRGÜTLENMESİ  165
6. EYLEM BAŞLATMA YÖNTEMLERİ  166
7. YASADIŞI OLAYLARDA POLİSE KARŞI UYGULANAN EYLEM TAKTİKLERİ  166
8. EYLEM BİÇİMLERİ  167
9. TOPLUMSAL OLAYLARDA GÜVENLİK KUVVETLERİNİN UYGULAMADAKİ GENEL İLKELERİ  169
10. TOPLUMSAL OLAYLARDA GÜVENLİK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİ  170
A. İstihbarat Görevi  170
B. Planlama Görevi  171
C. Uygulama Görevi  173
11. TOPLUMSAL OLAYLARDA LİDERLER ETKİLEŞİMİ  176
ÇEŞİTLİ TOPLUMSAL OLAYLARDAKİ
YERLEŞME DÜZENLERİ
Genel Kaynakça  183
  

İÇİNDEKİLER
3. Baskıya Önsöz  5
Tablolar ve Grafikler Listesi  15
BÖLÜM 1:
GİRİŞ
1. SOSYAL PSİKOLOJİ KAVRAMI  17
2. SOSYAL PSİKOLOJİNİN KONUSU  18
3. SOSYAL PSİKOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  19
4. SOSYAL PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ  21
5. SOSYAL PSİKOLOJİNİN POLİS İÇİN ÖNEMİ  23
ÇERÇEVE YAZILAR – 1.1: HAWTHORNE DENEYLERİ  25
BÖLÜM 2:
BİREY VE ÇEVRE
1. BİREY (FERT)  27
2. DAVRANIŞ NEDİR?  27
3. DAVRANIŞLARIN OLUŞUMU  28
A. Beyin  28
B. Çevre  29
B.1. Doğum Öncesi Çevre  29
B.2. Doğum Sonrası Çevre  30
4. İNSANIN ÇEVREDEN ETKİLENMESİ  31
5. UYARILMA İHTİYACI VE GÜDÜLENME OLAYI  33
A. Yetersiz Uyarılma  33
B. Aşırı Uyarılma  33
C. Güdü (Saik, Motive), Dürtü (Drive), İçgüdü (Sevk-i Tabii, Instinct)  35
D. Güdü Türleri  36
D.1. Fizyolojik Güdüler  36
D.2. Sosyal Güdüler  36
D.3. İçgüdü ile Refleks, Alışkanlık ve Zeka İlişkisi  38
E. Güdüle(n)me (Motivasyon)  39
6. DUYGULANIM VE HEYECAN  40
7. DUYUMSAMA  41
8. ALGILAMA  41
A. Algıyı Etkileyen Başlıca Faktörler  42
ÇERÇEVE YAZILAR – 2.1: Değişik Algılama Örnekleri  47
B. Algıda Seçicilik ve Algıda Organizasyon (Algıda Örgütleme)  48
BÖLÜM 3:
KİŞİLİK, KÜLTÜR VE BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI (SOSYALLEŞMESİ)
1. KAVRAMLAR  51
A. Kişilik (Personality, Şahsiyet)  51
B. Huy (Mizaç)  53
C. Karakter (Seciye)  53
2. KİŞİLİĞİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ  54
3. KİŞİLİĞİN İNCELENİP ÖLÇÜLMESİ  55
A. Kişiliğin İncelenmesi  55
B. Kişiliğin Ölçülmesi  55
4. KİŞİLİK KURAMLARI  56
A. Özellik Kuramı  56
B. Psikodinamik Kuramlar  57
C. Öğrenme Kuramı  59
5. BİREYİN TOPLUMSALLAŞMASI  59
6. AHLAKİ GELİŞİM KURAMLARI  60
A. Cezalandırma Türünün Ahlaki Gelişime Etkisi  60
ÇERÇEVE YAZILAR - 3.1: Sevgi ve Güven  61
B. Freud’un Ahlak Gelişimine Yaklaşımı  62
C. Jean Piaget’nin Ahlak Gelişimine Bilişsel Yaklaşımı  62
7. SOSYALLEŞME-KÜLTÜR İLİŞKİSİ  63
8. KÜLTÜR-KİŞİLİK İLİŞKİLERİ  64
A. Sosyalleşme “Tipik” Kişilik Oluşturur Mu?  64
B. Kültür-Kişilik İlişkilerine Kuramsal Yaklaşımlar  64
B.1. “Kültür Kişiliğin Belirleyicisidir” Kuramı  64
B.2. Psikolojik Determinizm Görüşü (Kültürü Kişilik Belirler)  65
B.3. “Kişilik Kültürdür” Kuramı  65
B.4. “Kişilik Ara Değişkendir” Görüşü  66
B.5. “İki Sistem” Kuramı  66
9. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KİŞİLİK DEĞİŞİMİ İLİŞKİSİ  67
10. SOSYAL DEĞİŞMEDE PSİKOLOJİK KURAMLAR  68
11. KİŞİSEL MODERNLİK KURAMLARI  68
BÖLÜM 4:
SALDIRGANLIK
1. ENGELLENME (FRUSTRATION)  71
2. ÇATIŞMA (CONFLICT)  71
A. Çatışma Türleri  72
3. ENGELLENMEYLE BAŞA ÇIKMA  73
A. Engellenmeyle Bilinçli Başa Çıkma Yolları  73
B. Engellenmeyle Bilinçsiz Başa Çıkma Yolları (Engellenmeye Karşı Bilinçsiz Tepkiler)  73
B.1. Acizlik ve Duygusal çöküntü  74
B.2. Gerileme (Regression)  74
B.3. Hayal Kurma (Fantasy)  75
B.4. Kendini Yıpratıcı ve Ket Vurucu Davranışlar (Self Defeating Reactions)  75
B.5. Bastırma  75
B.6. Yer Değiştirme  75
B.7. Yansıtma  75
4. SALDIRGANLIK  75
A. Saldırganlığın Öğrenilmesi  77
B. Saldırganlık Türleri  78
ÇERÇEVE YAZILAR 4.1: Bir amaç için saldırganlık  80
C. Saldırganlığın Önlenmesi ya da Azaltılması  80
C.1. Boşalma (catharsis)  81
C.2. Cezalandırılma ve Misilleme Korkusu  81
C.3. Öğrenilmiş Ket Vurma (Kendini Tutma)  82
C.4. Yön Değiştirme  83
5. MEDYADA ŞİDDET  84
BÖLÜM 5:
TUTUMLAR
1. TUTUM KAVRAMI  87
2. TUTUMLARIN ÖGELERİ  88
3. TUTUMLARLA İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLER  89
4. TUTUM DAVRANIŞ İLİŞKİSİ  92
5. TUTUMLARIN OLUŞUM VE GELİŞİMİ  94
6. KALIP TUTUMLAR VE ÖNYARGILAR  95
7. TUTUM DEĞİŞİMİ KURAMLARI  101
A. Öğrenme Kuramları  102
B. Sosyal Yargı Kuramı  102
C. Tutarlılık Kuramları  103
C.1. Heider’in “Denge” Kuramı:  103
C.2. Rosenberg ve Abelson’un Bilişsel Dengeleme Kuramı:  104
C.3. Festinger’in Bilişsel Çelişki Kuramı:  105
D. İşlevsel (Fonksiyonel) Kuramlar  106
8. TUTUMLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ  107
9. MODA  108
ÇERÇEVE YAZILAR - 5.1 KALIP TUTUMLAR  108
BÖLÜM 6:
İLETİŞİM VE PROPAGANDA
1. KAVRAM  111
2. PROPAGANDANIN ÖGELERİ  113
A. Kaynak  113
A.1. İnanılırlık  113
A.2. Sevilmek  114
B. İletişimin (Mesajın) Özellikleri  115
B.1. Görüş Farkı  115
B.2. Tek Yönlü- Çift Yönlü Propaganda  117
B.3. Duygusal-Ussal Propaganda  117
C. Hedef Ögesinin (Dinleyicilerin) Özellikleri  118
C.1. Bağlılık (Taahhüt)  118
C.2. Kendine güven  118
C.3. Saygınlık Farkları  118
C.4. Zekâ ve Eğitim  118
C.5. Cinsiyet ve Yaş Farkı  119
D. Ortamın Özellikleri  119
E. Geri Besleme (Feed Back)  120
3. PROPAGANDA ÇEŞİTLERİ  121
A. Yazılı Propaganda  121
B. Sözlü Propaganda  121
C. Görsel Propaganda  121
D. Diğer Çeşitler  121
4. KAMUOYU  122
5. KARŞI PROPAGANDA  122
6. PSİKOLOJİK HAREKÂT  123
BÖLÜM 7:
GRUP VE GRUP YAPISI
1. KAVRAM  125
2. GRUBUN BİREYE ETKİSİ (GRUP DİNAMİĞİ)  125
A. Statü, Hiyerarşi ve Grup Davranışı  125
B. Grubun Tutum Değişimine Etkisi  127
C. Grubun Verimliliğe Etkisi  127
D. Grubun Risk Almaya Etkisi  128
E. Grup Dayanışması  128
ÇERÇEVE YAZILAR 7.1: Arılarda Grup Dayanışması  129
3. GRUPLARIN YAPISI  129
BÖLÜM 8:
SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞI
1. KAVRAM  131
A. İtaat (Boyun Eğme)  133
B. Özdeşleşme  133
C. Benimseme (Kendine Mal Etme)  133
2. SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ  134
A. Sherif’in “Grup Normu Oluşumu Deneyi”  134
B. Asch’in “Uyma Deneyi”  135
C. Milgram’ın “İtaat Deneyi”  137
3. UYMAMA DAVRANIŞI  138
BÖLÜM 9:
LİDERLİK
1. KAVRAM  141
2. LİDERLİK KURAMLARI  143
A. Kişisel Liderlik Kuramı (Özellikler Yaklaşımı = Great Man Theory)  143
B. Durumsal (Ortamsal) Liderlik Kuramı  144
C. Etkileşim Liderlik Modeli  145
D. Kurt Lewin’in Klasik Ayırımı (Davranışsal Yaklaşım)  145
E. Biçimsel-Doğal Liderlik Ayırımı  146
F. Weber’in Üçlü Ayırımı  147
G. Sistem-4 Yaklaşımı  148
3. LİDERLERİN FONKSİYONLARI  149
4. LİDERLİKTE ROL FARKLILAŞMASI  151
5. ETKİLİ LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ  151
BÖLÜM 10:
UYGULAMA: TOPLUMSAL OLAYLARIN YÖNETİMİ
1. KAVRAM  155
2. KALABALIK  156
A. Kalabalıkların Sınıflandırılması  157
B. Kalabalık Davranışının Oluşumu  159
3. TOPLULUK İÇİNDEKİ BİREY TİPLERİ VE TOPLULUĞUN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ  160
A. Topluluk İçindeki Birey Tipleri  160
B. Topluluktakilerin Psikolojik Özellikleri  162
4. TOPLUMSAL HAREKETLER  164
A. Yasal Topluluklar  164
B. Yasadışı Topluluklar  165
5. YASADIŞI TOPLULUKLARIN ÖRGÜTLENMESİ  165
6. EYLEM BAŞLATMA YÖNTEMLERİ  166
7. YASADIŞI OLAYLARDA POLİSE KARŞI UYGULANAN EYLEM TAKTİKLERİ  166
8. EYLEM BİÇİMLERİ  167
9. TOPLUMSAL OLAYLARDA GÜVENLİK KUVVETLERİNİN UYGULAMADAKİ GENEL İLKELERİ  169
10. TOPLUMSAL OLAYLARDA GÜVENLİK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİ  170
A. İstihbarat Görevi  170
B. Planlama Görevi  171
C. Uygulama Görevi  173
11. TOPLUMSAL OLAYLARDA LİDERLER ETKİLEŞİMİ  176
ÇEŞİTLİ TOPLUMSAL OLAYLARDAKİ
YERLEŞME DÜZENLERİ
Genel Kaynakça  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020