Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Planları
Nisan 2006 / 1. Baskı / 860 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu kitapta, temel hak ve özgürlükler arasında yer alan ve anayasalar boyutunda bile koruma altına alınan mülkiyet hakkının kullanılmasında çok önemli yeri olan imar planları incelenmiştir. Bu çalışma imar planlarını yapmakla görevli olan bakanlıklar, özel kurullar, büyükşehir belediyeleri, valilikler, il özel idareleri, belediyeler ile hakim ve savcılar, avukatlar, müteahhitler ve üniversiteler, şehir plancıları ile mülk sahiplerine faydalı olabilecektir.

Konu Başlıkları
İmar Planlarının Hukuk Niteliği, Kamu Yararı
Mülkiyet Hakkı ve Kısıtlılık Durumu
İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı ve Uyması Gereken Kurullar
İmar Planları Lejantları
İmar Planlarını Yapacak Plan Müellifleri
İmar Planlarını Yapacak Merciiler
İmar Planlarının Yapımında Alt Yapı Çalışmaları
İmar Planı Değişiklikleri ve Uyulması Gereken Esaslar
İmar Planlarının İptal Sebepleri
Yargılama Usulü, Dava Dilekçesi Örnekleri ve Bağlı Mevzuat
Barkod: 9789750202155
Yayın Tarihi: Nisan 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 860
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR PLANI
I. İMAR PLANLARI  17
A. Giriş  17
B. İmar Planı Çeşitleri  20
1. Ülke Fiziksel Plânı  20
2. Bölge Plânı  20
3. Çevre Düzeni Plânı  20
4. İmar Plânı  20
a. Nazım İmar Plânı  21
b. Uygulama İmar Plânı  21
5. Koruma Amaçlı İmar Plânı  21
6. Ulaşım Plânı  22
7. İlave İmar Plânı  22
8. Revizyon İmar Plânı (Yenileme)  22
9. Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı)  22
C. Çevre Düzeni Plânı  23
D. Nazım İmar Planı  38
E. Nazım İmar Plânı Yapılması  42
F. Uygulama İmar Planı  57
G. Uygulama İmar Plânı Yapılması  59
H. Revizyon İmar Planı  69
I. Plân Revizyonu Yapılması  69
1. Plân Revizyonu Sınırı  70
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  70
3. Plân Raporu  70
İ. İlave İmar Planı  71
J. Ek Plân Yapılması  72
K. Mevzii İmar Planı  74
L. Yerel İmar Plânı  76
M. Koruma Amaçlı İmar Nazım Planı  82
N. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı Yapılması  86
1. Uygulama Plânı Aşamasında  87
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  87
3. Plân Raporu  88
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasında Yetki ve Yöntem  88
5. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları  89
6. Koruma Amaçlı İmar Planında Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  90
7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması  90
8. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  91
9. Koruma Amaçlı İmar Plan Raporu ve Gösterim  92
10. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği  92
O. Islah İmar Planı (İmar Affı)  128
A. İmar Planlarının Özellikleri  128
B. Kamu Yararı  140
C. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları  169
D. Mülkiyet Hakkı ve İmar Planlarında Kısıtlılık Durumu  178
III. İMAR PLANLARININ ESAS ALDIĞI YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR  213
A. İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı  213
B. Yapının Uyacağı Kurallar  216
C. İmar Planı  219
D. Yapı Ruhsatı ile İmar Planı Arasındaki İlişki  224
E. İmar Durumunun İmar Planına Uygun Olması Zorunluluğu  232
F. İmar Planı Değişikliklerinde İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak  236
G. İmar Planları ile İmar Uygulamaları Arasındaki İlişki  254
A. 1/25 000 Ölçekli İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  254
B. Nazım İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  256
C. Uygulama İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  259
V. İMAR PLANLARINI YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ  265
A. Plan Müellifleri  267
2. İş Bitirme  267
3. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma  268
4. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  268
5. Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması  269
B. Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler  270
C. Koruma Amaçlı İmar Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına
İlişkin Usul ve Esaslar 
 272
1. Yetki  272
2. Plan Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  2 72
3. Planlama Ekibinde Aranacak Asgari Nitelikler  273
4. Plan Müellifine Ait Sınırlamalar  273
5. Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi  274
6. Plan Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  274
D. Bakanlıkça Hazırlanacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının
Temel Nitelikleri 
 274
E. Bakanlıkça Hazırlattırılacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Müelliflerin
Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
 275
1. Proje Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  275
2. Proje Ekibinde Aranacak Nitelikler  275
3. Proje Müellifine Ait Sınırlamalar  276
4. Proje Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  276
VI. İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER  285
A. Belediyeler  285
B. Valilikler  298
C. Büyükşehir Belediyeleri  299
D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  318
E. Başbakanlık Özel Çevre Kurulu  330
F. Organize Sanayi Bölgeleri  333
G. Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu  335
H. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Plan Yapılması  340
I. Kültür ve Turizm Bakanlığı  343
İ. Gap İdaresi  350
VII. İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI  352
A. İmar Plânının Aşamaları  352
B. Plân Kararları  353
C. Ek İmar Plânı (İmar Plânı İlavesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  358
D. İmar Plânı Revizyonu (İmar Plânı Yenilemesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 360
E. Yerel İmar Plânları (Mevzii İmar Planları) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 361
F. Koruma Amaçlı-Sit-İmar Plânları İçin Yapılacak-Ek Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  362
G. Koruma Amaçlı İmar Plânlarında Sentez ve Ek Değerlendirme  364
VIII. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ  366
A. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul  366
B Nazım İmar Plânı  366
C. Uygulama İmar Plânı  369
D. Ek Plân  3 71
E. Plân Revizyonu  371
F. Yerel İmar Plânı  373
G. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı  373
H. Ulaşım Plânlaması  375
I. İmar Planlarının Değiştirilmesine Dair Başvuru  392
İ. Üst Ölçekli Planlarda Yapılacak Değişikliğin İmar Durumu Belgesine Etkisi  401
J. İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önce Verilen İnşaat Ruhsatlarının Geçerliliği  405
K. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Parselasyon
Açısından Uygulama 
 410
IX. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR  414
A. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları ile İlgili Plan Değişikliğinde Uyulacak Usul  414
1. Okul Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  414
2. Yeşil Alan ile İlgili Danıştay Kararları  420
3. Otopark Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  442
B. Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinde Uyulacak Usul  451
C. İmar Planında Gösterilen Yollar Hakkında Değişiklik Yapılması Halinde Usul  454
D. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Kullanımlarından Başka Herhangi Bir Amaca Ayrılmış Olan Bir
Alanın Kullanılışı 
 474
X. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  475
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  475
B. Teknik Zorunluluk  482
C. Eşdeğer Alan Ayrılmaması  485
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması  490
E. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 499
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  507
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  524
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  534
İ. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  554
J. İptal Kararlarına Uyulmaması  562
K. Eski Eser Mevzuatına Aykırılık  568
L. Turizm Alanları ile İlgili İptal Kararları  581
İkinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ, EHLİYET VB.)  601
II. GENEL OLARAK İDARİ YARGI  644
A. İptal Davası Açılması  646
1. Dava Dilekçesinin Şekli  647
2. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  652
3. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  652
4. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  653
B. Dava Açma Süresi  655
1. Dava Açma Süresi  655
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  656
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  657
4. İdari Makamların Sükûtu  657
5. Üst Makamlara Başvurma  658
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  659
C. İmar Planlarının Kesinleşmesi  660
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma
Süresine Etkisi 
 673
E. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  680
F. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  701
G. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  704
H. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı
Dava Açma Süresi 
 706
I. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  714
III. İMAR İŞLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARAR ÖRNEKLERİNDEN DERLEMELER  734
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  749
Dava Dilekçesi Özetleri  749
II. BAĞLI MEVZUAT  768
3194 Sayılı İmar Kanunu  768
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik  785
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik  793
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  800
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  826
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı
Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
 841
Yararlanılan Kaynaklar  855
Kavramlar Dizini  859
 


Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Talha Tetik
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR PLANI
I. İMAR PLANLARI  17
A. Giriş  17
B. İmar Planı Çeşitleri  20
1. Ülke Fiziksel Plânı  20
2. Bölge Plânı  20
3. Çevre Düzeni Plânı  20
4. İmar Plânı  20
a. Nazım İmar Plânı  21
b. Uygulama İmar Plânı  21
5. Koruma Amaçlı İmar Plânı  21
6. Ulaşım Plânı  22
7. İlave İmar Plânı  22
8. Revizyon İmar Plânı (Yenileme)  22
9. Yerel Plân (Mevzii İmar Plânı)  22
C. Çevre Düzeni Plânı  23
D. Nazım İmar Planı  38
E. Nazım İmar Plânı Yapılması  42
F. Uygulama İmar Planı  57
G. Uygulama İmar Plânı Yapılması  59
H. Revizyon İmar Planı  69
I. Plân Revizyonu Yapılması  69
1. Plân Revizyonu Sınırı  70
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  70
3. Plân Raporu  70
İ. İlave İmar Planı  71
J. Ek Plân Yapılması  72
K. Mevzii İmar Planı  74
L. Yerel İmar Plânı  76
M. Koruma Amaçlı İmar Nazım Planı  82
N. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı Yapılması  86
1. Uygulama Plânı Aşamasında  87
2. Plân Hükümleri-Plân Notları  87
3. Plân Raporu  88
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılmasında Yetki ve Yöntem  88
5. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları  89
6. Koruma Amaçlı İmar Planında Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı  90
7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Onaylanması  90
8. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  91
9. Koruma Amaçlı İmar Plan Raporu ve Gösterim  92
10. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği  92
O. Islah İmar Planı (İmar Affı)  128
A. İmar Planlarının Özellikleri  128
B. Kamu Yararı  140
C. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları  169
D. Mülkiyet Hakkı ve İmar Planlarında Kısıtlılık Durumu  178
III. İMAR PLANLARININ ESAS ALDIĞI YAPI VE UYMASI GEREKEN KURALLAR  213
A. İmar Planlarının Esas Aldığı Yapı  213
B. Yapının Uyacağı Kurallar  216
C. İmar Planı  219
D. Yapı Ruhsatı ile İmar Planı Arasındaki İlişki  224
E. İmar Durumunun İmar Planına Uygun Olması Zorunluluğu  232
F. İmar Planı Değişikliklerinde İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak  236
G. İmar Planları ile İmar Uygulamaları Arasındaki İlişki  254
A. 1/25 000 Ölçekli İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  254
B. Nazım İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  256
C. Uygulama İmar Planlarında Alan Kullanım Lejantları  259
V. İMAR PLANLARINI YAPABİLECEK PLAN MÜELLİFLERİ  265
A. Plan Müellifleri  267
2. İş Bitirme  267
3. Kamu Kurum ve Kuruluşunda ve Özel Plânlama Bürolarında Çalışma  268
4. Plân Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları  268
5. Yeterlilik Belgesi ve Belge Uygulaması  269
B. Plan Yapımı İşlerini Yükümlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler  270
C. Koruma Amaçlı İmar Plan Müelliflerinin Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına
İlişkin Usul ve Esaslar 
 272
1. Yetki  272
2. Plan Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  2 72
3. Planlama Ekibinde Aranacak Asgari Nitelikler  273
4. Plan Müellifine Ait Sınırlamalar  273
5. Yeterlilik Belgesinin Sürekli İptali veya Süreli Ertelenmesi  274
6. Plan Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  274
D. Bakanlıkça Hazırlanacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Meslek Gruplarının
Temel Nitelikleri 
 274
E. Bakanlıkça Hazırlattırılacak Çevre Düzenleme Projelerinde Görev Alacak Müelliflerin
Yeterliliği ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Usul ve Esaslar 
 275
1. Proje Müellifinde Aranacak Asgari Nitelikler  275
2. Proje Ekibinde Aranacak Nitelikler  275
3. Proje Müellifine Ait Sınırlamalar  276
4. Proje Müellifinin Çalışmalarının Değerlendirilmesi  276
VI. İMAR PLANLARINI YAPACAK MERCİİLER  285
A. Belediyeler  285
B. Valilikler  298
C. Büyükşehir Belediyeleri  299
D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  318
E. Başbakanlık Özel Çevre Kurulu  330
F. Organize Sanayi Bölgeleri  333
G. Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu  335
H. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Plan Yapılması  340
I. Kültür ve Turizm Bakanlığı  343
İ. Gap İdaresi  350
VII. İMAR PLANLARININ YAPIMINDA ALTYAPI ÇALIŞMALARI  352
A. İmar Plânının Aşamaları  352
B. Plân Kararları  353
C. Ek İmar Plânı (İmar Plânı İlavesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  358
D. İmar Plânı Revizyonu (İmar Plânı Yenilemesi) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 360
E. Yerel İmar Plânları (Mevzii İmar Planları) İçin Yapılacak Araştırma ve Değerlendirme
Çalışmaları 
 361
F. Koruma Amaçlı-Sit-İmar Plânları İçin Yapılacak-Ek Araştırma ve Değerlendirme Çalışmaları  362
G. Koruma Amaçlı İmar Plânlarında Sentez ve Ek Değerlendirme  364
VIII. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ  366
A. İmar Planlarının Değiştirilmesinde Uygulanacak Usul  366
B Nazım İmar Plânı  366
C. Uygulama İmar Plânı  369
D. Ek Plân  3 71
E. Plân Revizyonu  371
F. Yerel İmar Plânı  373
G. Koruma Amaçlı “Sit” İmar Plânı  373
H. Ulaşım Plânlaması  375
I. İmar Planlarının Değiştirilmesine Dair Başvuru  392
İ. Üst Ölçekli Planlarda Yapılacak Değişikliğin İmar Durumu Belgesine Etkisi  401
J. İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önce Verilen İnşaat Ruhsatlarının Geçerliliği  405
K. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Plânının İptal Edilmesi Halinde Parselasyon
Açısından Uygulama 
 410
IX. İMAR PLANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR  414
A. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanları ile İlgili Plan Değişikliğinde Uyulacak Usul  414
1. Okul Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  414
2. Yeşil Alan ile İlgili Danıştay Kararları  420
3. Otopark Alanı ile İlgili Danıştay Kararları  442
B. Yoğunluk Artırıcı Plan Değişikliklerinde Uyulacak Usul  451
C. İmar Planında Gösterilen Yollar Hakkında Değişiklik Yapılması Halinde Usul  454
D. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Kullanımlarından Başka Herhangi Bir Amaca Ayrılmış Olan Bir
Alanın Kullanılışı 
 474
X. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  475
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  475
B. Teknik Zorunluluk  482
C. Eşdeğer Alan Ayrılmaması  485
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması  490
E. İmar Planı Tadilatı ile Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 499
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  507
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  524
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  534
İ. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  554
J. İptal Kararlarına Uyulmaması  562
K. Eski Eser Mevzuatına Aykırılık  568
L. Turizm Alanları ile İlgili İptal Kararları  581
İkinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK YARGILAMA USULÜ (GÖREV, YETKİ, EHLİYET VB.)  601
II. GENEL OLARAK İDARİ YARGI  644
A. İptal Davası Açılması  646
1. Dava Dilekçesinin Şekli  647
2. Dava Dilekçelerine Eklenecek Belgeler  652
3. Dava Dilekçelerinin Verileceği Yerler  652
4. Aynı (Tek) Dilekçe ile Dava Açılması Hali  653
B. Dava Açma Süresi  655
1. Dava Açma Süresi  655
2. Sürelerle İlgili Genel Esaslar  656
3. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  657
4. İdari Makamların Sükûtu  657
5. Üst Makamlara Başvurma  658
6. İptal ve Tam Yargı Davaları  659
C. İmar Planlarının Kesinleşmesi  660
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma
Süresine Etkisi 
 673
E. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  680
F. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  701
G. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  704
H. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı
Dava Açma Süresi 
 706
I. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  714
III. İMAR İŞLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARAR ÖRNEKLERİNDEN DERLEMELER  734
EKLER
I. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ  749
Dava Dilekçesi Özetleri  749
II. BAĞLI MEVZUAT  768
3194 Sayılı İmar Kanunu  768
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik  785
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik  793
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği  800
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  826
3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı
Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
 841
Yararlanılan Kaynaklar  855
Kavramlar Dizini  859
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020