Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İlamlı İcra
Temmuz 2004 / 1. Baskı / 473 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2007 84.90 TL 44.90 TL (%48)Sepete Ekle
   

İlamlı İcra, İcra ve İflas Kanununun 21. ve 41. maddelerinde düzenlenmiştir. Zaman içinde yapılan değişiklikler ve maddelere ilişkin düzenlemelerin son halleriyle yer aldığı kitapta pratik bir yol izlenerek, dilekçe ve işlemlere yer verilmiştir. İcraya ilişkin icra suçlarının da anlatıldığı kitap, açık ve yalın bir dil kullanımına özen göstermiştir.

Konu Başlıkları
İlâmın Özellikleri
İlâmlı İcranın Özellikleri
İnfaz İçin Kesinleşmenin Aranıp Aranmaması
İlâmlı Takiplerin Şikayet Yolu ile Durdurulması
İlâmlı Takiplerin Çeşitleri
Taşınır Teslimi
Çocuk Teslimi
Nafaka İlâmları
Taşınmaz Tahliye ve Teslimi
Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan ilâmlar
Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası
İcranın Geri Bırakılması
İlâmlı Takiplere Muafiyette Cezaî yaptırımlar
Yetkili İcra Dairesi
İlâm Mahiyetini Haiz Belgeler
Takibin Zamanaşımına Uğraması
Zamanaşımına Uğramış İlâmlar
Barkod: 9789753478168
Yayın Tarihi: Temmuz 2004
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 473
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Kısaltmalar  17
II. İLÂMA İLİŞKİN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ  18
Madde 382: Kararın Görüşülmesi  18
Madde 383: Görüşme ve Oylama  22
İçtihatlar  22
Madde 384: Oylama Yeter Sayısı  22
Madde 385: Görüşme Yöntemi  22
Madde 386: Karar Yeter Sayısı  22
Madde 387: Kararın Yazılması  23
İçtihatlar  23
Madde 388: Kararın Kapsamı  23
İçtihatlar  23
Madde 389: Kararın Niteliği  38
İçtihatlar  38
Madde 390: Kararların İmzalanması  42
Madde 391: Kararların Saklanması  42
İçtihatlar  43
Madde 393:  44
İçtihatlar  44
III. İLÂMLI İCRANIN ÖZELLİKLERİ  45
IV. İNFAZ İÇİN KESİNLEŞMENİN ARANIP ARANMAMASI  47
Madde 443: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Temyiz İsteminin İcraya Etkisi  47
İçtihatlar  47
V. İLÂMLI TAKİPLERİN ŞİKÂYET YOLU İLE DURDURULMASI  55
Madde 16: Şikayet ve Şartlar  55
Açıklamalar  55
İçtihatlar  57
Madde 17: Şikayet Üzerine Yapılacak Muameleler  61
Açıklamalar  62
İçtihatlar  62
Madde 18: Yargılama Usulleri  62
Açıklamalar  63
İçtihatlar  64
VI. İCRA MAHKEMELERİ  68
Madde 4: İcra Mahkemesi  68
4949 Sayılı Kanunun Birinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi  68
Açıklamalar  84
VIII. DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARLARININ “İLÂMLI TAKİP” KONUSU YAPILAMAMASI  86
IX. İCRA VE İFLÂS DAİRELERİ  87
Madde 1: İcra Daireleri ve Memurları  87
Açıklamalar  87
Madde 2: İflas Daireleri  88
Açıklamalar  88
Madde 3: İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi  88
Açıklamalar  88
İkinci Bölüm
İLÂMLI TAKİPLERİN ÇEŞİTLERİ
I. İLÂMLI TAKİPLERİN ÇEŞİTLERİ  89
A. TAŞINIR TESLİMİ  89
Madde 24: Taşınır Teslimi  89
Açıklamalar  90
İçtihatlar  93
B. ÇOCUK TESLİMİ  102
Madde 25: Çocuk Teslimi  102
Açıklamalar  102
İçtihatlar  105
C. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI  106
Madde 25/a: Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası  106
Açıklamalar  107
İçtihatlar  108
D. ÇOCUK TESLİMİNE VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR
İLÂMLARIN İCRASINDA UZMAN BULUNDURULMASI 
 108
Madde 25/b: Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlâmların
İcrasında Uzman Bulundurulması 
 108
E. ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFETİN CEZASI  10 9
Madde 341: Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası  109
Açıklamalar  110
Madde 352/a: Ceza Kararnamesi  112
F. ARA KARARINA DAYANAN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ  113
İçtihatlar  113
G. TAŞINMAZ TAHLİYE VE TESLİMİ  116
a. Borçlunun Elindeki Taşınmazın Tahliye ve Teslimi:  116
Madde 26: Taşınmaz Tahliye ve Teslimi  117
İçtihatlar  118
b. Taşınmazın Üçüncü Şahsın Elinde Olması Halinde  124
Madde 27: Taşınmaz Üçüncü Şahıs Elinde İse  124
Açıklamalar  124
İçtihatlar  125
c. Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği  127
Madde 28: Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu ve Gemi Sicil Dairelerine Tebliği  127
Açıklamalar  127
İçtihatlar  128
d. Hükmün Tapu veya Gemi Sicili Dairesine Bildirilmesinden Sonraki Değişiklikler  129
Madde 29: Taşınmaz Hakkındaki Hükümden Sonra Yedin Tebeddülü  129
Açıklamalar  129
İçtihatlar  129
H. İCRA DAİRESİNCE TESLİM EDİLEN TAŞINMAZ VEYA GEMİYE TEKRAR
GİRENLERİN CEZASI 
 132
Açıklamalar  132
İçtihatlar  133
I. BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA DAİR OLAN İLÂMLAR  140
Madde 30: Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair Olan İlâmlar  140
Açıklamalar  141
İçtihatlar  143
İ. İRTİFAK HAKLARIYLA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKLARINA MÜTEDAİR
İLÂMLAR 
 154
Açıklamalar  154
İçtihatlar  155
J. İİK. 30 VE 31’İNCİ MADDELER HÜKMÜNE MUHALEFET EDENLERİN CEZASI  155
Madde 343: 30 ve 31’inci Maddeler Hükmüne Muhalefet Edenlerin Cezası  155
Açıklamalar  155
Madde 352/a: Ceza Kararnamesi  157
İçtihatlar  157
K. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI  1 61
Madde 32: İcra Emri ve Muhtevası  161
Açıklamalar  161
İçtihatlar  165
II. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  190
Madde 33: İcranın geri bırakılması  190
Açıklamalar  190
İçtihatlar  192
III. İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI  199
Madde 33/a: İlâmın Zamanaşımına Uğradığı İddiası  199
İçtihatlar  200
Üçüncü Bölüm
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
I. İLÂMLI İCRADA YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İcranın Nereden İsteneceği)  205
Madde 34: Müşterek Hükümler  205
Açıklamalar  205
İçtihatlar  206
II. TAKİBİN BAŞLAMASI  210
Madde 35: Takibin Başlaması  210
Açıklamalar  210
İçtihatlar  211
III. İLAMIN YERİNE GETİRİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İÇİN MÜHLET VERİLMESİ  217
Madde 36: İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Mühlet  217
Açıklamalar  217
İçtihatlar  219
IV. HACİZ VEYA İFLÂS İSTEMEK YETKİSİ  223
Madde 37: Haciz ve iflâs İstemek Yetkisi  223
İçtihatlar  225
V. İLÂM MAHİYETİNİ HAİZ BELGELER  226
Madde 38: İlâm Mahiyetini Haiz Belgeler  226
Açıklamalar  226
İçtihatlar  230
VI. TAKİBİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  241
Madde 39: Zamanaşımı  241
Açıklamalar  241
İçtihatlar  242
VI. İCRANIN İADESİ  245
Madde 40: İcranın İadesi  245
Açıklamalar  245
İçtihatlar  246
VII. İLÂMLI TAKİPLERE UYGULANACAK İCRA VE İFLÂS KANUNUNUN
GENEL HÜKÜMLERİ 
 255
Madde 41: Umumi Hükümler  255
Açıklamalar  255
İçtihatlar  255
VIII. NAFAKAYA İLİŞKİN KARARLARA UYMAYANLARIN CEZASI  257
Madde 344: Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası:  257
Açıklamalar  258
İçtihatlar  260
Dördüncü Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
Tebligat Kanunu  277
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  291
Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun 
 299
2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu (İlâmlarla İlgili Faiz Düzenlemesi)  305
İcra ve İflâs Kanununda Değişen İbareler  311
İcra ve İflâs Kanunu  313
Doğrudan Doğruya İflas Halleri  371
İflasın Kaldırılması  373
9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa İşlenemeyen
Hükümler 
 433
Yararlanılan Kaynaklar  437
Alfabetik Yargıtay Kararları  439
Kavram İndeksi  465
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Nazif Kaçak
Nisan 2007
84.90 TL
İndirimli: 44.90 TL (%47)
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Ekim 2017
180.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Başözen
Ekim 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017