Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suç Teorileri
(Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji)
Mayıs 2010 / 1. Baskı / 500 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Suç, öncesi, sonrası ve gerçekleştirilme anı itibariyle oldukça karmaşık ve açıklanması güç bir olgudur. Bu nedenle suçun nedenlerini izah edebilmek için yüzlerce teori ortaya atılmış, sayısız eser kaleme alınmıştır. Bu noktada Suç Teorileri, tamamlanması yedi yıla yakın bir zaman alan kapsamlı bir eser olması itibariyle suçu anlama, suçun nedenlerini izah ve suçun önlenmesi noktasında kriminoloji biliminde son 250 yılda ortaya konulan birbirinden farklı yüzlerce teoriyi, görüşü, modeli ve temel kavramları beş kısımda ve onaltı bölümde başarılı bir biçimde tasnif ederek sentezlemiş; anlaşılması güç ve birbiriyle bağlantısız görünen sayısız fikri herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir tarzda temel argümanlar etrafında örgülemiş olması itibariyle oldukça kıymetli bir eserdir.

Bu yönüyle kitap suçu teori–araştırma–uygulama ekseninde bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak gerek suçla mücadele eden kolluğa gerek bizzat suçun kendisini veya suçla ilgili diğer konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına gerekse de suç önleme ve mücadele stratejileri üreten güvenlik bürokrasisine ve politikacılara ihtiyaç duyacakları kriminolojik bilgi ve rehberliği sunmaktadır. Bu itibarla Suç Teorileri, suçla ilgilenen akademisyenler, pratisyenler ve öğrenciler için pek çok açıdan temel bir eser ve vazgeçilmez bir başucu kitabıdır.

Konu Başlıkları
Giriş ve Temel Kavramlar
Suç Teorilerine Giriş
Temel Kavramlar, Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Metotları Açısından Suç Teorileri
Klasik Okul
Rasyonel Bir Tercih Olarak Suç: Dünden Bugüne Klasik Okul Fikirleri, Rasyonel Tercih ve Caydırıcılık Teorileri
Bir Fırsat Olarak Suç: Suçun Durumsal Belirleyicileri, Suç Fırsatları ve Rutin Aktiviteler Teorisi
Pozitivist Okul
Suçun Nedenlerine İlişkin Birey Eksenli Yaklaşımlar I: Biyolojik Suç Teorileri
Suçun Nedenlerine İlişkin Birey Eksenli Yaklaşımlar Iı: Psikolojik Suç Teorileri
Çevresel Faktörlerin Bir Sonucu Olarak Suç: Sosyal Düzensizlik Teorisi ve Suçun Nedenlerine İlişkin Ekolojik Yaklaşımlar
Öğrenilen Bir Davranış Olarak Suç: Öğrenme Teorileri
İnsanlar Neden Suç İşlemez? Kontrol Teorileri
Anomi ve Gerilim Teorileri
Bir Grup Davranışı Olarak Suç: Alt Kültür Teorileri
Eleştirel Perspektif
Damgalama Teorisi
Radikal Kriminoloji: Çatışma ve Güç Eksenli Suç Teorileri
Feminist Kriminoloji: Kadın, Cinsiyet ve Suç
Kriminolojinin Son Durumu ve Geleceği
Teori Entegrasyonu ve Entegre Teoriler
Sonsöz: Türkiye’de ve Dünyada Kriminoloji Bilimi ve Suç Teorilerinin Geleceği
Yazarlar ve Kavramlar Dizini
Barkod: 9789750212550
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 500
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR  7
TAKDİM  9
ŞEKİLLER LİSTESİ  27
I. KISIM
GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Bölüm I
SUÇ TEORİLERİNE GİRİŞ
GİRİŞ  31
1. SUÇ VE SAPMA  31
2. SUÇ TEORİLERİ  34
3. TÜRKİYE’DE SUÇ ÇALIŞMALARI VE KRİMİNOLOJİ’NİN DURUMU  35
4. KRİMİNOLOJİ’NİN İLGİ ALANLARI  36
5. KİTABIN ORGANİZASYONU VE BÖLÜMLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  36
KRİMİNOLOJİ SERÜVENİ BAŞLASIN!  40
REFERANSLAR  42
Bölüm II
TEMEL KAVRAMLAR, BİLİM FELSEFESİ VE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI AÇISINDAN SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  45
1. ONTOLOJİ VE EPİSTOMOLOJİ CİLTTİR, ELBİSE DEĞİL!  45
1.1. Ontoloji  46
1.2. Epistemoloji  47
1.2.1. Pozitivist Epistemoloji  47
1.2.2. Yorumlayıcı Epistemoloji  48
1.2.3. Realist Epistemoloji  49
2. KRİMİNOLOJİ BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR VE BİLİM FELSEFESİ  50
2.1. Pozitivist Perspektif  50
2.2. Sosyal İnşa Perspektifi  52
2.3. Fenomenolojik Perspektif  53
2.4. Eleştirel Perspektif  54
3. KRİMİNOLOJİ LİTERATÜRÜNDE ARAŞTIRMA VE YÖNTEM  55
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
4. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAKLAŞIM SEVİYELERİ  56
4.1. Paradigma  57
4.2. Teori  60
4.3. Hipotez/Önerme  61
4.4. Kavram  63
4.5. Değişken  64
5. SUÇ TEORİLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE TASNİF METOTLARI  65
5.1. Suç Sorumluluğu Açısından: Klasik Okul–Pozitivist Okul veya Özgür İrade–
Determinizm Ayrımı  66
5.2. Açıklama Seviyesine Göre: Mikro Mu, Makro Mu?  66
5.3. Suçun Kaynağı Açısından: Bireysel Mi, Çevresel Mi?  67
5.4. Fonksiyonu Açısından: Sosyal Yapı Mı, Sosyal Süreç Mi?  68
5.5. Güç Dengeleri Açısından: Uzlaşma Mı, Çatışma Mı?  68
5.6. Açıklama Çapına/Gücüne Göre: Genel Mi, Kısmi Mi?  69
5.7. Açıklanan Kavrama Göre: Suç Mu, Suçluluk Mu?  70
5.8. Yakın Olduğu ve Etkileşim Halinde Bilim Dalına Göre Tasnif  70
6. TEORİLERİN KALİTESİNİ GÖSTEREN KRİTERLER  70
6.1. Mantıksal Tutarlılık  71
6.2. Kapsamlı Olması  71
6.3. Test Edilebilir ve Yanlışlanabilir Olması  71
6.4. Ampirik Geçerliliğinin Olması  72
6.5. Pratikte İşe Yarar Olması ve Uygulamaya Yönelik Somut Politika Önerileri
Sunabilmesi  72
REFERANSLAR  74
II. KISIM
KLASİK OKUL
Bölüm III
RASYONEL BİR TERCİH OLARAK SUÇ:
DÜNDEN BUGÜNE KLASİK OKUL FİKİRLERİ,
RASYONEL TERCİH VE CAYDIRICILIK TEORİLERİ
GİRİŞ  82
1. DOĞAÜSTÜ GÜÇLER PERSPEKTİFİ: SUÇA İLİŞKİN ERKEN DÖNEM
AÇIKLAMALARI VE SUÇLUYA BAKIŞ  82
2. KLASİK OKUL (1700–1800)  84
2.1. Kanunların Kaynağı Nedir?  86
2.2. Kanunların Yorumlanması  87
2.3. Kanunların Dili  87
2.4. Cezaların Miktarı: Suç ve Ceza Arasındaki Denge  87
2.5. Cezaların Amacı  88
2.6. Cezaların Sahip Olması Gereken Özellikler  88
2.7. Klasik Okul’a Göre Suç Neden İşlenir?  89
2.8. Klasik Okul’a Göre İnsancıl Bir Cezalandırma Yöntemi: Hapishaneler  91
3. KLASİK OKUL DÜŞÜNCELERİNİN YENİDEN DOĞUŞU: NEO-KLASİK OKUL
(1970–1980)  92
4. RASYONEL TERCİH TEORİSİ  93
5. CAYDIRICILIK TEORİSİ  95
5.1. Özel ve Genel Caydırıcılık  96
5.2. Stafford ve Warr’un Caydırıcılık Teorisini Yeniden Formule Etmesi  96
5.3. Mutlak ve Kısmi Caydırıcılık  98
5.4. Caydırıcılık Potansiyelinin Hesaplanması  99
5.5. Caydırıcılık mı Yoksa Suçun Yer Değiştirmesi mi?  99
5.5.1. Suçun Mekânsal Olarak Yer Değiştirmesi  100
5.5.2. Suçun Zamansal Olarak Yer Değiştirmesi  101
5.5.3. Suçun Hedef Yönüyle Yer Değiştirmesi  101
5.5.4. Suçlunun, Suç İşleme Taktiğini Değiştirmesi  101
5.5.5. Suçlunun, Bir Suç Türünden Diğerine Kayması  102
5.5.6. Suçlunun Yerini Başka Suçluların Alması  102
6. SUÇ VE SUÇLUNUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE CAYDIRICILIK  102
6.1. Suçun Özelliğine Göre Caydırıcı Etkideki Değişim  103
6.1.1. Rasyonel Bir Eylem Olarak Suç ve Caydırıcılık  103
6.1.2. Suçun Araç mı Amaç mı Oluşuna Göre Caydırıcılık  103
6.1.3. Suçun Hedefi Bakımından Caydırıcılık  104
6.1.4. Tanımlanışına Göre Suçlar ve Caydırıcılık  105
6.1.5. Suç Mahalli ve Caydırıcılık  105
6.2. Şahsın Özelliğine Göre Caydırıcı Etkideki Değişim  105
6.2.1. Suçu Bir Hayat Tarzı Olarak Benimseme, Suçta Uzmanlık ve Caydırıcılık  105
6.2.2. Riske Atılacak Şeylerin Varlığı/Miktarı ve Caydırıcılık  107
6.2.3. Cinsiyet ve Caydırıcılık  107
6.2.4. Diğer Kişisel Özellikler ve Caydırıcılık  108
7. KLASİK OKUL’UN ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLERİ  108
7.1. Güçlü Yönleri  108
7.2. Zayıf Yönleri  109
SONUÇ  110
REFERANSLAR  112
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
Bölüm IV
BİR FIRSAT OLARAK SUÇ:
SUÇUN DURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ,
SUÇ FIRSATLARI VE RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ
GİRİŞ  119
1. RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ  120
1.1. Motive Olmuş Suçlu(lar)  123
1.2. Koruyucunun Yokluğu  124
1.3. Uygun Hedef  124
1.3.1. Hedefin Görünür Olması  125
1.3.2. Değerli veya Arzu Edilebilir Olması  125
1.3.3. Suça Karşı Korumasız Olması  125
1.3.4. Hareket Kabiliyeti  126
1.3.5. Hedefin Müsait ve Erişilebilir Olması  126
1.4. Rutin Aktiviteler Teorisi’ne Eklenen Dördüncü Faktör: “Tutucular”  127
1.5. Rutin Aktiviteler Teorisi’nin Genel Değerlendirmesi  128
2. SUÇ FIRSATLARI  129
3. DURUMSAL SUÇ ÖNLEME  130
4. SUÇ GERÇEKTEN DE FIRSATLARIN ÜRÜNÜ MÜ?  134
4.1. Teorinin Temel Varsayımlarının Test Edilmesi  134
4.2. Suç ve Zaman İlişkisi  135
4.3. Suç ve Yer İlişkisi  135
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  137
REFERANSLAR  139
III. KISIM
POZİTİVİST OKUL
Bölüm V
SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN BİREY EKSENLİ YAKLAŞIMLAR I:
BİYOLOJİK SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  145
1. ERKEN DÖNEME AİT YAKLAŞIMLAR: DIŞ GÖRÜNÜŞE BAĞLI TEORİLER  146
1.1. Biyometrika: İstatistiğin İnsan Biyolojisi’ne Uygulanması  147
1.2. Yüz ve Kafatasına Göre Karakter Tahlili ve Suç Tahmini: Fizyonomi ve
Prenoloji  149
1.3. Lombroso’nun “Atavistik Adam”ı ve İtalyan Ekolü  150
1.4. Dugdale’in “Jukes Ailesi”  154
1.5. Kretschmer ve Sheldon’un “Vücut Tipleri” Çalışmaları  155
1.6. Erken Dönem Teorilerini Test Eden Çalışmalar: Goring’in ‘İngiliz Mahkum’u
ve Hooton’un ‘Amerikan Suçlu’su  158
1.7. Erken Dönem Teorilerine Getirilen Eleştiriler  160
2. ÇAĞDAŞ BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR  162
2.1. Genetik ve Suç İlişkisi  162
2.1.1. XYY veya Süper Erkek Sendromu  162
2.1.2. Gen Temelli Suç Teorileri  163
2.1.3. Araştırma Dizaynları ve Ampirik Testler  164
2.1.3.1. Aile Çalışmaları  164
2.1.3.2. Evlat Edinme Çalışmaları  164
2.1.3.3. İkizler Üzerinde Yapılan Çalışmaları  165
2.2. Beyin Fonksiyonu Bozuklukları  165
2.3. Biyokimyasal Faktörler ve Hormonel Bozukluklar  166
2.3.1. Seratonin  167
2.3.2. Testesteron  167
3. BİYOLOJİK TEORİLERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  169
Güçlü Yanları  169
Eleştiriler ve Zayıf Yanları  169
4. BİYOLOJİK SUÇ TEORİLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU SUÇ ÖNLEME VE
MÜCADELE STRATEJİLERİ  170
SONUÇ  170
REFERANSLAR  172
Bölüm VI
SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN BİREY EKSENLİ YAKLAŞIMLAR II:
PSİKOLOJİK SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  177
1. PSİKODİNAMİK PSİKOLOJİ VE PSİKANALİTİK YAKLAŞIM  179
1.1. Psikanalitik Teori ve Suç  179
1.2. Psikanalitik Görüşe Getirilen Eleştiriler  182
2. GENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SUÇ  182
2.1. Psikopati  183
2.2. Ani ve Tepkisel Hareket Etme  184
2.3. Negatif Duygusallık  185
2.4. Genel Kişilik Özelliklerine İlişkin Eleştiriler  186
3. ZEKÂ VE SUÇ  186
3.1. Erken Dönem Zekâ ve Suç Çalışmaları: Goddard’ın “Zekâ Geriliği” Çalışması  186
3.2. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Güncel Çalışmalar  187
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
3.3. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Ampirik Çalışmalar ve Bulgular  188
3.4. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Çalışmalara Getirilen Eleştiriler  189
4. AHLÂKİ GELİŞİM VE SUÇ İLİŞKİSİ  190
4.1. Pieaget’in Ahlâki Gelişim Modeli  190
4.2. Kohlberg’in Ahlâki Gelişim Modeli  191
4.2.1. Düzey I – Bireysellik ve Ceza: Gelenek Öncesi Ahlâkilik  192
1. Aşama – İtaat ve Ceza  192
2. Aşama – Bireysellik, Menfaat ve Karşılıklık  193
4.2.2. Düzey II – Toplumcu Yaklaşım: Geleneksel Ahlâkilik  193
3. Aşama – İnsanlar Arası İyi İlişkiler  194
4. Aşama – Kamu Düzenini Muhafaza  194
4.3.3. Düzey III– Prensipler, İlkeler ve Bağımsızlık Düzeyi: Gelenek Ötesi
Ahlâkilik  194
5. Aşama – Sosyal Sözleşme  195
6. Aşama – Evrensel İlkeler ve Prensipler  195
4.3. Ahlâki Gelişim – Suç İlişkisini Araştıran Ampirik Çalışmalar  196
5. PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARIN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  198
6. PSİKOLOJİK SUÇ TEORİLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU SUÇ ÖNLEME VE
MÜCADELE STRATEJİLERİ  198
SONUÇ  199
REFERANSLAR  200
Bölüm VII
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BİR SONUCU OLARAK SUÇ:
SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ VE
SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
GİRİŞ  203
1. ŞİKAGO OKULU  205
2. ŞEHİR VE SUÇ: SUÇ EKOLOJİSİ  205
3. BURGESS’İN ‘YOĞUNLAŞMA BÖLGELERİ’ MODELİ  206
4. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ  207
4.1. Ayrıştırıcı Değer Sistemleri ve Kültür Çatışması  208
4.2. Ayırıcı Sosyal Organizasyon  210
5. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ’NİN GELİŞİMİ  212
5.1. Suça, Sosyal Düzensizliğin Neden Olduğu Geleneksel Sosyal Kontrollerin
Çöküşü Neden Olur!  213
5.2. Irk ve Etnisite Temelli Ayrımcılık ve Eşitsizlik Politikalarının Bir Sonucu
Olarak Sosyal Düzensizlik  214
5.3. Toplumsal Tutkunluk ve Suç  216
6. AMPİRİK ÇALIŞMALAR: TEORİ NE KADAR GEÇERLİ?  218
7. TEORİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  220
7.1. Teorinin Güçlü Yanları ve Literatüre Yaptığı Katma Değer  220
7.2. Teoriye Getirilen Eleştiriler ve Teorinin Zayıf Yanları  221
8. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK SUÇ
ÖNLEME VE MÜCADELE ÖNERİLERİ  221
SONUÇ  223
REFERANSLAR  225
Bölüm VIII
ÖĞRENİLEN BİR DAVRANIŞ OLARAK SUÇ:
ÖĞRENME TEORİLERİ
GİRİŞ  229
1. TAKLİT VE SUÇ  230
2. SUTHERLAND’İN AYIRICI BİRLİKTELİKLER TEORİSİ  232
3. NÖTRLEŞTİRME TEKNİKLERİ  235
3.1. Sorumluluğun Reddedilmesi  236
3.2. Zararın Reddedilmesi  237
3.3. Mağdurun Varlığının Reddedilmesi  237
3.4. Lanetleyenlerin Lanetlenmesi  237
3.5. Kendi Değerlerini Diğerlerinden Yüksek Görme  237
4. PSİKOLOJİK ÖĞRENME MODELLERİNİN KRİMİNOLOJİ’YE UYGULANMASI:
JEFFEREY VE ‘AKERS VE BURGRESS’İN AYIRICI PEKİŞTİRME TEORİLERİ  238
4.1. Psikoloji Biliminde Davranışçılık ve Öğrenme Modelleri  239
4.2. Jefferey’in Ayırıcı Pekiştirme Teorisi  242
4.3. Burgess ve Akers’ın Ayırıcı Birliktelikler-Ayırıcı Pekiştirme Teorisi  245
4.4. Bandura: Şiddet Taklit Edilen bir Davranıştır  246
4.4.1. İnsanlar Şiddet Davranışlarıyla Dünyaya Gelmezler  246
4.4.2. Bobo Doll Deneyi  246
4.4.3. Gözlemsel Öğrenme, Medya ve Şiddet  247
5. AKERS’IN SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ  248
5.1. Ayırıcı Birliktelikler  249
5.2. Tanımlamalar  249
5.3. Ayırıcı Pekiştirme  249
5.4. Taklit  250
5.5. Sosyal Öğrenme Süreci: Sıralama ve Geri Bildirim Etkileri  250
6. ÖĞRENME TEORİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ: AMPİRİK TESTLER  251
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
7. ÖĞRENME TEORİLERİNİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  253
7.1. Güçlü Yanları  253
7.2. Teorinin Zayıf Yanları ve Eleştiriler  254
8. ÖĞRENME TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE
STRATEJİLERİ  254
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  256
REFERANSLAR  258
Bölüm IX
İNSANLAR NEDEN SUÇ İŞLEMEZ? KONTROL TEORİLERİ
GİRİŞ  263
1. RECKLESS’IN SINIRLAMA TEORİSİ  264
1.1. Teorinin Özü  265
1.2. Suça Neden Olan Faktörler: İticiler ve Çekiciler  265
1.3. Suçtan Korucuyu Faktörler: İç ve Dış Sınırlayıcılar  266
1.3.1. İç Sınırlayıcılar  266
1.3.2. Dış Sınırlayıcılar  267
1.4. Sınırlama Teorisi Ne Kadar Geçerli?  267
2. HİRSCHİ’NİN SOSYAL BAĞ TEORİSİ  268
2.1. Bağlılık  269
2.2. Adanmışlık  270
2.3. Sürekli Meşguliyet  270
2.4. İnanç  271
2.5. Sosyal Bağ Teorisi Ne Kadar Geçerli?  272
3. GOTTFREDSON VE HİRSCHİ’NİN GENEL SUÇ TEORİSİ  273
3.1. Öz-Kontrol’ü Düşük Olan Bireylerin Özellikleri  273
3.2. Düşük Öz-Kontrol’ün Sebepleri  275
3.3. Aile, Çocuk Terbiyesi ve Öz-Kontrol  275
3.4. Genel Suç Teorisi Ne Kadar Geçerli?: Ampirik Testler ve Eleştiriler  277
4. COLVİN’İN ZORLAMA VE SOSYAL DESTEK TEORİSİ  279
4.1. Tip 1: Tutarlı Sosyal Destek  281
4.2. Tip 2: Tutarsız Sosyal Destek  282
4.3. Tip 3: Tutarlı Zorlayıcı Kontrol  282
4.4. Tip 4: Tutarsız Zorlayıcı Kontrol  283
4.5. Zorlama ve Sosyal Destek Teorisinin Genel Değerlendirmesi ve Geçerliliği  285
5. KONTROL TEORİLERİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  287
5.1. Güçlü Yanları  287
5.2. Zayıf Yanları  287
6. KONTROL TEORİLERİ PERSPEKTİFİNDEN SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE
STRATEJİLERİ  288
6.1. Güçlü Bir Öz-Kontrol Geliştirmek  288
6.2. Çocukları ve Gençleri Faydalı İşlerle Meşgul Etmek  289
6.3. Toplumsal Değerleri Öğretmek ve Yaşatmak  290
6.4. Zorlayıcılıktan ve Baskıcılıktan Uzak Bir Toplum İnşa Etmek  290
SONUÇ  291
REFERANSLAR  293
Bölüm X
ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİ
GİRİŞ  297
1. ANOMİ TEORİLERİ  298
1.1. Durkheim’in Anomi Teorisi  298
1.2. Merton’un Anomi Kavramını Yeniden Ele Alması  300
1.3. Messner ve Rosenfeld’in “Kurumsal Anomi Teorisi”  300
1.3.1. Amerikan Rüyası’nın Ortaya Çıkışı  301
1.3.2. Amerikan Rüyası’nın Toplumsal Yapı ve Birey Üzerindeki Etkileri  302
1.3.2.1. Başarı  302
1.3.2.2. Bireysellik  303
1.3.2.3. Evrensellik  303
1.3.2.4. Para Fetişizmi  303
1.3.3. Amerikan Rüyası’nın Sosyal Kurumlar Üzerindeki Etkileri: Kurumlararası
Güç Dengesizliği  304
1.3.4. Sosyal Organizasyon ve Suç İlişkisi  306
2. GERİLİM TEORİLERİ  307
2.1. Merton’un Klasik Gerilim Teorisi  307
2.1.1. Uyumluluk  309
2.1.2. Yenilikçilik  309
2.1.3. Şekilcilik  309
2.1.4. Geri Çekilme  310
2.1.5. İsyankarlık  310
2.2. Cohen’in Alt Kültürel Gerilim Teorisi  311
2.3. Cloward’ın Suç Fırsatları Teorisi  313
2.4. Agnew’ün Genel Gerilim Teorisi  316
2.4.1. GGT’ye Göre Bireyi Suça Sürükleyen Gerilimin Nedenleri  317
2.4.1.1. Bireylerin Pozitif Değer Atfettikleri Hedeflere Ulaşmasının
Engellenmesi  317
2.4.1.2. Bireylerin Pozitif Değer Atfettikleri Uyarıcıların Ortadan Kaldırılması  320
2.4.1.3. Bireylere Negatif Etki Yapıcı Uyarıcıların Sunulması  321
2.4.2. Gerilimi Tetikleyen ve Artıran Toplumsal Faktörler  322
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
2.4.3. Suça Neden Olan Gerilim Türleri  323
3. AMPİRİK TESTLER  327
3.1. Klasik Gerilim: Pozitif Değer Atfedilen Hedeflere Erişimin Engellenmesi  327
3.2. Genel Gerilim Teorisi: Negatif İlişkiler ve Olaylara Gösterilen Bir Tepki
Olarak Suç  328
3.2. Göreceli Mahrumiyet  329
4. ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİNİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  330
4.1. Güçlü Yanları  330
4.2. Zayıf Yanları  330
5. ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ ÖNLEME VE
MÜCADELEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  331
5.1. Eğitim  331
5.2. İş  332
5.3. Sosyal Destek Programları  333
5.4. Televizyon ve Magazin Programları  333
5.5. Kiracılık Sorunu  334
5.6. Problem Çözme ve Stresle Başa Çıkma Eğitimleri  334
SONUÇ  336
REFERANSLAR  337
Bölüm XI
BİR GRUP DAVRANIŞI OLARAK SUÇ: ALT KÜLTÜR TEORİLERİ
GİRİŞ  341
1. SUÇLU ALT KÜLTÜRÜNE GİRİŞ: THRASHER VE ÇETELER  343
2. COHEN’İN SUÇLU ALT KÜLTÜRÜ TEORİSİ  343
2.1. Suç Bir Alt Kültür Sorunudur  344
2.2. Suçlu Alt Kültür Alt Sınıflarda ve Erkeklerde Yoğunlaşmaktadır  345
2.3. Alt Kültürler Nasıl Doğar, Valıklarını Nasıl Devam Ettirirler?  345
2.4. Statü Sorunlarına Bir Çözüm Olarak Suçlu Alt Kültürleri  346
2.5. Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Sistemine bir Alternatif olarak Suçlu Alt
Kültür  348
2.6. Bir Kültür ve Eğitim Merkezi Olarak Alt Kültür  348
2.7. Sosyal Sınıflara Dayalı bir Sistem İçinde Yaşamak ve Orta Sınıf Değerlerine
Göre Değerlendirilmek  349
2.8. Bir Tür Problem Çözme Tekniği Olarak Suç ve Suçlu Alt Kültürü  350
3. MİLLER’İN İLGİ ODAKLARI TEORİSİ  352
3.1. Bela Arama  353
3.2. Sertlik  354
3.3. Zekilik  354
3.4. Heyecan  355
3.5. Kadercilik  355
3.6. Başına Buyrukluk  355
4. CLOWARD VE OHLİN’İN AYIRICI FIRSATLAR TEORİSİ  356
4.1. Maddi Kazanç Eksenli Suçlu Alt Kültürü  358
4.2. Çatışma Alt Kültürü  359
4.3. Geri Çekilme Alt Kültürü  360
5. WOLFGANG VE FERRACUTİ’NİN ŞİDDET ALT KÜLTÜRÜ TEZİ  361
6. ANDERSON’UN “SOKAKLARIN KANUNU” YAKLAŞIMI  364
7. ALT KÜLTÜREL SUÇ TEORİLERİ, ÇETELER VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR  368
8. ALT KÜLTÜR TEORİLERİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARİ  369
Güçlü Yönleri  369
Zayıf Yönleri  369
9. UYGULAMAYA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE
STRATEJİLERİ  369
SONUÇ  371
REFERANSLAR  373
IV. KISIM
ELEŞTİREL PERSPEKTİF
Bölüm XII
DAMGALAMA TEORİSİ
GİRİŞ  379
1. SEMBOLİK ETKİLEŞİM  381
2. KÖTÜLÜĞÜN DRAMATİZE EDİLMESİ  382
3. BİRİNCİL VE İKİNCİL SAPMA  383
4. HOWARD BECKER VE “ÖTEKİLER”  386
4.1. Sapma Tanımlamaları  387
4.1.1. Sapma ve Diğer İnsanların Tepkileri  387
4.1.2. Kimin Kuralları?  388
4.2. Sapma Türleri  389
4.2.1. Gerçek Suçlular ve Gerçek Suçsuzlar  390
4.2.2. Yanlışlıkla Suçlananlar  390
4.2.3. Gizli Suçlular  390
4.3. Suçlu Statüsü  391
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
4.4. Ahlâk Girişimcileri: Kural Koyucular  391
4.5. Peki Kurallar Her Zaman Uygulanırlar Mı?  392
5. KLASİK DAMGALAMA TEORİLERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMEL KAVRAMLARIN
ÖZETİ VE DAMGALAMA SÜRECİ  394
5.1. Baskın Statü  394
5.2. Kendini Gerçekleştiren Kehanet  396
5.3. Geçmişe Dönük Yorumlama  397
6. BRAITHWAITE’İN BİRLEŞTİRİCİ UTANDIRMA TEORİSİ  398
6.1. Karşılıklı Bağımlılık  399
6.2. Toplumculuk  399
6.3. Utandırma  399
6.3.1. Birleştirici Utandırma  400
6.3.2. Ayrıştırıcı Utandırma (Damgalama)  400
6.4. Vicdan, Utandırma ve Ceza  400
6.5. Birleştirici Utandırma Teorisi’nin Kısa Özeti  405
7. DAMGALAMA TEORİSİ NE KADAR GEÇERLİ?  406
8. DAMGALAMA TEORİSİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  408
8.1. Güçlü Yönleri  408
8.2. Teorinin Zayıf Yönleri ve Eleştiriler  408
9. UYGULAMAYA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  410
9.1. Pasif Kalma: Radikal Bir Tutum Olarak Müdahale Etmeme  410
9.1.1. Bazı Eylemlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  410
9.1.2. Hapishanelerin Boşaltılması  410
9.2. Aktif Katılım: Problemlere Toplumsal Çözüm Arayışı  411
9.2.1. Alternatif Müdahale Stratejileri: Bireye İkinci Bir Şans Verme  411
9.2.2. Tamir: Onarıcı Adalet Uygulamaları  412
SONUÇ  413
REFERANSLAR  415
Bölüm XIII
RADİKAL KRİMİNOLOJİ:
ÇATIŞMA VE GÜÇ EKSENLİ SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  419
1. RADİKAL KRİMİNOLOJİ’YE GÖRE SUÇ, ADALET VE GÜÇ İLİŞKİSİ  421
1.1. Suç  421
1.2. Adalet  422
1.3. Güç  423
1.4. Suç-Ceza-Güç Etkileşimi  426
2. RADİKAL KRİMİNOLOJİYE GÖRE SUÇUN NEDENLERİ  428
2.1. Kapitalizm ve Suç  428
2.2. Sosyal Sınıf, Devlet ve Suç  431
2.2.1 Hâkim Sınıf Tarafından İşlenen Suçlar  432
2.2.1.1 Ekonomik Hakimiyeti Sağlamak ve Korumak İçin İşledikleri Suçlar  432
2.2.1.2 Devlet Yönetiminde Kalabilmek İçin İşledikleri Suçlar  433
2.2.1.3 Halkı Baskı Altına Almak İçin İşledikleri Suçlar  433
2.2.1.4 Sosyal Yaralar  433
2.2.2 Dezavantajlı Sınıflar Tarafından İşlenen Suçlar  433
2.2.2.1 Adi Sokak Suçları  434
2.2.2.2 Politik İsyan Suçları  434
2.3. Marksist Suç Paradigması  434
3. AMPİRİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA ÇATIŞMA PERSPEKTİFİNİN GEÇERLİLİĞİ  435
4. RADİKAL KRİMİNOLOJİ ÇERÇEVESİNDE ORTAYA KOYULAN SUÇ ÖNLEME VE
MÜCADELEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  437
SONUÇ  437
REFERANSLAR  439
Bölüm XIV
FEMİNİST KRİMİNOLOJİ: KADIN, CİNSİYET VE SUÇ
GİRİŞ  443
1. FEMİNİZM VE FEMİNİST PERSPEKTİF  445
1.1. Liberal Feminizm  446
1.2. Radikal Feminizm  446
1.3. Sosyalist Feminizm  446
1.4. Postmodern Feminizm  447
2. KADIN SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR  448
2.1. Özgürleşme Perspektifi: Kadınlar Özgürleştirkçe Kadın Suçluluğu da Artar  449
2.2. Hagan’ın Güç-Kontrol Teorisi  451
3. SUÇLULUK-MAĞDURİYET AYRIMININ ZORLUĞUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR  455
SONUÇ  456
REFERANSLAR  458
V. KISIM
KRİMİNOLOJİNİN SON DURUMU VE GELECEĞİ
Bölüm XV
TEORİ ENTEGRASYONU VE ENTEGRE TEORİLER
GİRİŞ  465
Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji
1. TEORİLERİ NEDEN BİRLEŞTİRİYORUZ?  466
2. TEORİLER NASIL BİRLEŞTİRİLİR?  468
3. TEORİ ENTEGRASYON ŞEKİLLERİ  468
3.1. Kavramsal Birleştirme  468
3.2. Önermelerin Birleştirilmesi  469
3.2.1. Uç-Uca Birleştirme  469
3.2.2. Yan Yana Birleştirme  470
3.2.3. Alt Alta Birleştirme  472
3.3. Teorilerin Olgunlaştırılması Yaklaşımı  473
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  474
REFERANSLAR  476
Bölüm XVI
SONSÖZ: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KRİMİNOLOJİ BİLİMİ VE
SUÇ TEORİLERİNİN GELECEĞİ
1. “KRİMİNOLOJİ” BAĞIMSIZ BİR BİLİM DALI OLARAK TANINMALIDIR  480
2. SUÇU ANLAMA VE SUÇLA MÜCADELEDE KRİMİNOLOJİ BİLİMİNDEN
FAYDALANILMALIDIR  481
2.1. Ceza Adalet Politikaları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji  481
2.2. Bilişim Suçları, Sınıraşan Suçlar ve Kriminoloji  482
2.3. Terör ve Kriminoloji  482
3. SUÇ TEORİLERİ TÜRKİYE ÖZELİNDE TEST EDİLMELİDİR  483
4. YENİ TEORİLER GELİŞTİRİLMELİDİR  484
5. SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELEDE YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİDİR  484
6. KRİMİNOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN ARAŞTIRMA FONLARI
OLUŞTURULMALIDIR  486
7. KRİMİNOLOJİ EPİSTEMİK TOPLULUĞU KURULMALIDIR  486
8. KRİMİNOLOJİSİZ SUÇLA MÜCADELE OLMAZ  487
REFERANSLAR  488
YAZARLAR VE KAVRAMLAR DİZİNİ
YAZARLAR DİZİNİ  493
KAVRAMLAR DİZİNİ  497

 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
Fikret Birdişli
Ekim 2017
19.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017