Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Danıştay İçtihatlarıyla
İmar Hukuku
Temmuz 2009 / 1. Baskı / 357 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ankara İdare Mahkemesi Hakini Cafer Ergen İmar Planları kitabı ile imar davalarını, Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Kitabı ile imar uygulamaları ve uyuşmazlıklarını, Kaçak Yapı Kitabı ile inşaat ruhsatından yapı kullanma iznine kadar her aşamada ortaya çıkabilecek problemlere ilişkin uyuşmazlıkları, İmar Davaları Rehberi Kitabı ile de genel olarak imar hukuku davaları hakkında açıklamalar yapmıştır.

Bu kitapta ise daha önce yapılan tüm çalışmalarda ve Danıştay Dergilerinde yer alan Danıştay'ın imar hukuku içtihatları özet olarak bir araya toplanılmıştır. Kitabın sonunda yer alan kavram dizini ile okurlar tarafından aranılan uyuşmazlığa ilişkin Danıştay içtihadına en kolay şekilde ulaşılması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İmar Planı Davaları, 18. Madde Uygulaması, 2981
10 – c Maddesi, Ek Madde 1
İmar Planlarının Kesinleşmesi, İptal ve Yürütmenin Durdurulması Davaları
İmar Planlarının İptali Halinde Uygulama, Kısıtlılık, Kamu Yararı
İmar Planı Notları, Plan Hiyerarşisi, İmar Planlarının Değiştirilmesi
Uygulama İmar planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı, Plan Müellifi
Düzenleme Ortaklık Payı, Kamu Ortaklık Payı, Tahsis, Parselasyon Planı
Askı Süreleri, Kapanan Kadastral Yollar, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Köyde Yapılan Yapılar, Geçici Yapı
İmar Durumu (Çapı), Bedelsiz Terk, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, Gecekondu, İmar Affı, Tapu Tahsis Belgesi
Kültür ve Tabiat Varlıkları, KTVYK İlke Kararları, Kamulaştırma
Yürütmenin Durdurulması, Dava Açma Süreleri, Ehliyet, Tazminat
Kıyı Kanunu Uygulamaları, Turizm Alanları, Yargılama Usulü, Bağlı Mevzuat
Barkod: 9789750210235
Yayın Tarihi: Temmuz 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 357
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR DAVALARI İÇTİHATLARI
I. İMAR HUKUKU  15
A. İmar Planları  15
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  15
2. İmar Planlarının Yapılması  17
3. Dava Açma Ehliyeti  21
4. Dava Açma Süresi  26
5. Kamu Yararı  36
6. İmar Planlarında Kısıtlılık  38
7. Sosyal Donatı Alanları  42
8. İmar Planı Hiyerarşisi  46
a. Uygulama İmar Planları  49
b. Nazım İmar Planları  50
c. Çevre Düzeni Planları  52
d. Islah İmar Planları  52
e. Özel Çevre Koruma Bölgesi  55
9. İmar Planında Alan Kullanımı  55
10. İmar Planı Lejantları (Plan Notları)  58
11. İmar Planı Değişiklikleri  59
12. İmar Planlarının İptal Edilmesi  71
13. Kentsel Dönüşüm  74
B. İmar Uygulamaları  74
1. 18. Madde Uygulamaları  74
a. Dava Açma Ehliyeti  79
b. Dava Açma Süresi  80
c. Parselasyonun Amacı  85
d. Düzenleme Ortaklık Payı  86
e. Kapanan Kadastral Yollar  90
f. İmar Uygulamasında Tahsis ve Dağıtım  91
g. Uygulama Sonrası Üçüncü Kişilere Ait Yerlerde Kalan Yapılar  98
h. İdari Yargı Tarafından Verilen İptal kararlarının Uygulanması  99
2. 10/c Uygulaması  100
a. 10/c Uygulama Koşulları  100
b. 10/c Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirilmesi  101
c. Aynı Yerden Tahsis Durumu  102
3. Ek Madde 1 Uygulaması  103
a. Ek madde 1 Koşulları  103
b. Ek Madde Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirmesi  103
4. İfraz ve Tevhid  105
5. İmar Kanunu’nun 17. Madde Uygulaması  109
C. Yapı Ruhsatı  111
1. Dava Açma Ehliyeti  111
2. Yapı Ruhsatı  113
3. İmar Çapı (İmar Durumu)  124
4. Bedelsiz Terk  125
5. İnşaat Ruhsatı İptali  127
6. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  128
D. Yapı Kullanma İzni  134
1. Yapı Kullanma İzni Verilmesi  134
2. Fenni Mesuliyet  136
E. Köyde Yapılabilecek Yapılar  137
1. Köy Yerleşik Alanı  137
2. Köyde Yapılan Yapılar  137
F. Yıkım Kararı  138
1. Mühürleme  138
2. Yıkım Kararı  141
G. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı  148
H. Geçici İnşaat Ruhsatı  150
İ. İmar Para Cezaları  150
J. Kıyı Kanunu Uygulamaları  160
K. Kamulaştırma  165
1. Kamu Yararı Kararı  165
2. Dava Açma Süresi  166
3. Kamulaştırma Yetkisi  168
4. Kamulaştırma Amacı  171
5. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu Maddesi  173
6. Diğer Kamulaştırma İşleri  174
L. 2981 sayılı Yasa Uygulamaları  178
1. İmar Affı  180
2. Gecekondu İşleri  181
3. Tapu Tahsis Belgesi  185
M. Korunması Gerekli Kültür ve Taşınmaz Varlıkları  188
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları  188
2. Sit Alanları  190
3. Koruma Alanları  195
4. Koruma Amaçlı İmar Planları  197
N. Turizm Alanlarında İmar Planları  199
II. DİĞER İMAR KONULARI  203
A. Genel Olarak İmar Hukuku Konuları  203
B. Tam Yargı Davaları  210
III. YARGILAMA USULÜ  218
İKİNCİ BÖLÜM
BAĞLI MEVZUAT
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  241
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  241
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  244
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  245
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 245
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  246
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  249
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  252
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik
Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
 257
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  258
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin
İşlemler 
 259
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  260
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından
Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 262
M. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ  262
N. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge  263
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU  269
III. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  291
IV. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  321
V. PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK  338
Yararlanılan Kaynaklar  347
DANIŞTAY DERGİLERİ  347
Kavram Dizini  349
 


Halil Kalabalık
Eylül 2019
95.00 TL
Sepete Ekle
Tahir Muratoglu
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
54.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Genç
Haziran 2015
102.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%21)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR DAVALARI İÇTİHATLARI
I. İMAR HUKUKU  15
A. İmar Planları  15
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  15
2. İmar Planlarının Yapılması  17
3. Dava Açma Ehliyeti  21
4. Dava Açma Süresi  26
5. Kamu Yararı  36
6. İmar Planlarında Kısıtlılık  38
7. Sosyal Donatı Alanları  42
8. İmar Planı Hiyerarşisi  46
a. Uygulama İmar Planları  49
b. Nazım İmar Planları  50
c. Çevre Düzeni Planları  52
d. Islah İmar Planları  52
e. Özel Çevre Koruma Bölgesi  55
9. İmar Planında Alan Kullanımı  55
10. İmar Planı Lejantları (Plan Notları)  58
11. İmar Planı Değişiklikleri  59
12. İmar Planlarının İptal Edilmesi  71
13. Kentsel Dönüşüm  74
B. İmar Uygulamaları  74
1. 18. Madde Uygulamaları  74
a. Dava Açma Ehliyeti  79
b. Dava Açma Süresi  80
c. Parselasyonun Amacı  85
d. Düzenleme Ortaklık Payı  86
e. Kapanan Kadastral Yollar  90
f. İmar Uygulamasında Tahsis ve Dağıtım  91
g. Uygulama Sonrası Üçüncü Kişilere Ait Yerlerde Kalan Yapılar  98
h. İdari Yargı Tarafından Verilen İptal kararlarının Uygulanması  99
2. 10/c Uygulaması  100
a. 10/c Uygulama Koşulları  100
b. 10/c Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirilmesi  101
c. Aynı Yerden Tahsis Durumu  102
3. Ek Madde 1 Uygulaması  103
a. Ek madde 1 Koşulları  103
b. Ek Madde Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirmesi  103
4. İfraz ve Tevhid  105
5. İmar Kanunu’nun 17. Madde Uygulaması  109
C. Yapı Ruhsatı  111
1. Dava Açma Ehliyeti  111
2. Yapı Ruhsatı  113
3. İmar Çapı (İmar Durumu)  124
4. Bedelsiz Terk  125
5. İnşaat Ruhsatı İptali  127
6. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  128
D. Yapı Kullanma İzni  134
1. Yapı Kullanma İzni Verilmesi  134
2. Fenni Mesuliyet  136
E. Köyde Yapılabilecek Yapılar  137
1. Köy Yerleşik Alanı  137
2. Köyde Yapılan Yapılar  137
F. Yıkım Kararı  138
1. Mühürleme  138
2. Yıkım Kararı  141
G. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı  148
H. Geçici İnşaat Ruhsatı  150
İ. İmar Para Cezaları  150
J. Kıyı Kanunu Uygulamaları  160
K. Kamulaştırma  165
1. Kamu Yararı Kararı  165
2. Dava Açma Süresi  166
3. Kamulaştırma Yetkisi  168
4. Kamulaştırma Amacı  171
5. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu Maddesi  173
6. Diğer Kamulaştırma İşleri  174
L. 2981 sayılı Yasa Uygulamaları  178
1. İmar Affı  180
2. Gecekondu İşleri  181
3. Tapu Tahsis Belgesi  185
M. Korunması Gerekli Kültür ve Taşınmaz Varlıkları  188
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları  188
2. Sit Alanları  190
3. Koruma Alanları  195
4. Koruma Amaçlı İmar Planları  197
N. Turizm Alanlarında İmar Planları  199
II. DİĞER İMAR KONULARI  203
A. Genel Olarak İmar Hukuku Konuları  203
B. Tam Yargı Davaları  210
III. YARGILAMA USULÜ  218
İKİNCİ BÖLÜM
BAĞLI MEVZUAT
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  241
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  241
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  244
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  245
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 245
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  246
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  249
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  252
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik
Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 
 257
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  258
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin
İşlemler 
 259
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  260
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından
Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 262
M. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ  262
N. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge  263
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU  269
III. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  291
IV. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  321
V. PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK  338
Yararlanılan Kaynaklar  347
DANIŞTAY DERGİLERİ  347
Kavram Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020