Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Davaları Rehberi
Ocak 2009 / 1. Baskı / 854 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitap, karmaşık ve özel ihtisas gerektiren konuların ana iskeletini bir araya toplayan rehber bir çalışmadır.

Konu Başlıkları
İmar Davalarının Açılması, Yürütmenin Durdurulması
İmar Hukukunda Dava Açma Süreleri
İmar Davaları Açılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İddialar
İmar Planları, İmar Uygulamaları ve Kamulaştırma Davaları
İmar Uygulamalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri
Aynı Yerden İmar Parseli Tahsisini Engelleyen Hususlar
İmar Planlarının İptal Sebepleri, İmar Planlarında Kısıtlılık
İmar Planlarında Kısıtlı Taşınmazların Vergi Sorunu
Kentsel Dönüşüm Alanlarında İmar Planları
İnşaat Ruhsatları Açısından Kazanılmış Hak Durumu
İmar Durumu, Mühürleme, Yıkım, Ruhsat, Para Cezası
Köydeki Yapılar, Yapının Uyacağı Kurallar
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları
AİHM'ye Başvuru ve Dava Dilekçe Örnekleri, İçtihatlar
Barkod: 9789750208805
Yayın Tarihi: Ocak 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 854
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA İMAR DAVALARININ AÇILMASI
GİRİŞ  19
I. İDARİ YARGI DAVALARI  21
A. İptal Davaları  22
B. Tam Yargı Davaları  23
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  23
II. İPTAL DAVALARI  23
III. TAM YARGI DAVALARI  24
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ İLE VERGİ MAHKEMELERİ  28
V. DAVA AÇMA EHLİYETİ  31
A. İdari Yargıda Sübjektif Ehliyet  32
B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi Uygulaması  32
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ  33
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  33
B. İmar Planlarına Karşı Dava açma Süresi  34
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  34
2. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  35
3. İmar Planlarına Karşı Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması  36
4. İmar Planı Davalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri  37
C. İmar Uygulamalarına Karşı Dava Açma Süresi  38
1. Parselasyon İşlemlerinin Kesinleşmesi  38
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  39
3. Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Nedenleri  39
4. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) İle İlgili Uyulması Zorunlu Kurallar  42
5. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  44
D. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  45
E. İmar Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler Listesi  45
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (İKİ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ)  49
VIII. YARGI KARALARININ UYGULANMAMASI ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMA
SÜRESİ 
 51
İÇTİHATLAR  51
IX. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI  54
X. İDARİ YARGI (İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
KARARI 
 62
XI. İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ  66
XII. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  70
XII. İMAR UYGULAMALARINA DAVA AÇILMASI  73
XIV. İMAR DURUMU VE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  77
XV. MÜHÜRLEME VE YIKIM KARARLARINA KARŞI İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI  81
XVI. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVA AÇILMASI  82
XVII. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI  83
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI DAVALARI
I. İMAR PLANLARI  85
İÇTİHATLAR  86
II. İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ  130
İÇTİHATLAR  133
A. İmar Planları İle İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  160
İÇTİHATLAR  161
B. İmar Planları İle İmar Uygulamasına Karşı Birlikte Dava Açma Süresi  163
İÇTİHATLAR  165
C. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi  166
İÇTİHATLAR  168
D. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  178
İÇTİHATLAR  180
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde Veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi  181
İÇTİHATLAR  183
III. İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM  188
İÇTİHATLAR  190
IV. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  210
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  210
İÇTİHATLAR  212
B. Teknik Zorunluluk  218
İÇTİHATLAR  220
C. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Değiştirilmesinde Eşdeğer Alan Ayrılmaması  222
İÇTİHATLAR  222
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması Durumu  225
İÇTİHATLAR  226
E. İmar Planı Tadilatı İle Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 238
İÇTİHATLAR  239
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  248
İÇTİHATLAR  250
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  269
İÇTİHATLAR  269
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  271
İÇTİHATLAR  272
İ. Eksik İnceleme  284
İÇTİHATLAR  286
J. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  311
İÇTİHATLAR  313
K. İptal Kararlarına Uyulmaması  321
İÇTİHATLAR  322
L. Turizm Alanları İle İlgili İptal Kararları  326
İÇTİHATLAR  326
V. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU  352
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum  352
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  353
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum  354
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama  355
1. Şehircilik İlkeleri  355
2. Planlama Esasları  355
3. Kamu Yararı  355
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı İle Gelecek Düzenleme  357
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri  357
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu  359
VI. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU  359
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri  360
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu  361
İÇTİHATLAR  363
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi İle İlgili İçtihat Özetleri  375
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU  376
A. Genel Açıklama  376
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İle İlgili Mevzuat  377
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları  379
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları  379
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı 
 380
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları  381
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar  381
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu  383
VIII. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ  383
İÇTİHATLAR  391
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ DAVALARI
I. GENEL AÇIKLAMA  399
II. İMAR UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ  399
III. İMAR UYGULAMASI TANIMLARI  400
A. 18. Madde Uygulaması  400
B. 10/c Uygulaması  400
C. Ek Madde 1 Uygulaması  400
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ  401
A. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  401
İÇTİHATLAR  403
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı  406
B. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  417
İÇTİHATLAR  418
Karar Özetleri  450
V. AYNI YERDEN İMAR PARSELİ TAHSİSİNİ ENGELLEYEN HUSUSLAR  452
VI. HAK SAHİPLERİNE AYNI YERDEN PARSEL TAHSİSİ OLANAĞINI KALDIRAN ZORUNLULUK DURUMLARI  453
İÇTİHATLAR  453
A. Hukuki Zorunluluk  455
İÇTİHATLAR  456
B. Teknik Zorunluluk  457
İÇTİHATLAR  458
C. Fiili Zorunluluk  460
İÇTİHATLAR  461
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  462
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  462
İÇTİHATLAR  464
YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU  486
B. Yürütmenin Durdurulması Konusunda Karar Özetleri  493
C. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Planının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  498
İÇTİHATLAR  498
D. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  502
E. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  502
İÇTİHATLAR  503
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI (İNŞAAT) RUHSATI DAVALARI
I. İMAR DURUMU  505
II. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU  505
III. İNŞAAT RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER  506
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ  507
V. YAPININ UYACAĞI KURALLAR  508
A. İmar Planı  509
1. Uygulama İmar Planı Çeşitleri  509
2. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar  510
B. Yönetmelik  511
1. Tip İmar Yönetmeliği  511
2. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  531
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar  532
b. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  540
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar  543
C. Ruhsat ve Ekleri  544
VI. İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU  544
A. İnşaat Ruhsatlarının Hukuki Niteliği  544
B. İnşaat Ruhsatını Verecek Merci  545
C. Kazanılmış Hak  546
D. Danıştay’a Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  547
E. İnşaat Ruhsatları Verilmesi Sırasında Uyulması Gereken Düzenlemeler  547
F. İmar Planlarının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatlarının Durumu  548
1. İnşaat Yapılması Sırasında İmar Planının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatının Kazanılmış Hak
Durumu 
 548
2. İnşaat Bittikten Sonra İmar Planının Değişmesi  548
3. İnşaat Ruhsatı İle İmar Planının Mahkemece İptal Edilmesi  549
4. İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmiş Olması  549
E. Binanın Yıkılıp Yeniden Yapılmak İstenmesi Halinde Kazanılmış Hak  550
F. İmar Durumu (Çap) Belgesinin İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Hak.  550
G. Parselasyon İşleminin İptal Edilmiş Olması Halinde İnşaat Ruhsatının Durumu  551
H. Af Yasaları Nedeniyle Ruhsata Bağlanan Yapılar Yönünden İnşaat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu  551
İ. Çevredeki Yapılaşmalar Yönünden Kazanılmış Hak Durumu  552
J. Ruhsat Müddeti Açısından Kazanılmış Hak  552
K. İnşaat Ruhsatını Veren Makamca Geri Alınması (İptal Edilmesi)  553
L. Taşınmaz Malikinin Değişmesi Halinde İnşat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu  554
M. Sit Alanı İlan Yerlerde Kazanılmış Hak  554
İÇTİHATLAR  555
VII. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR  583
İÇTİHATLAR  584
VIII. KÖYDEKİ YAPILAR  585
A. Genel Açıklama (27. Madde)  585
B. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar  586
C. Köylerdeki Yapıların Ruhsatlandırılma Çalışmaları  588
D. Mücavir Alanlarda (Belediye Sınırları Dışında) İmar Uygulamaları  588
İÇTİHATLAR  591
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜHÜRLEME, YIKIM VE İMAR PARA CEZALARI DAVALARI
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ  601
A. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar  602
B. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler  607
İÇTİHATLAR  609
II. KAÇAK YAPIYA İDARİ PARA CEZASI  627
A. Yeniden Değerleme Oranı  629
B. Yıllara Göre İmar Para Ceza Miktarları  629
C. İmar Para Cezaları Hangi Limitten Verilmeli  629
III. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  631
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  632
DANIŞTAY İÇTİHATLARI  654
ALTINCI BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI  683
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE  685
İÇTİHATLAR  688
YEDİNCİ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARI
I. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI  711
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMA ALANI İLE
İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ 
 711
III. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE BUNLARIN KORUNMA ALANLARI KAMULAŞTIRMASI  712
IV. SİT ALANLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA
ŞARTLARI İLE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
 713
V. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİTLERDE DEĞERLENDİRME KISTASLARI  715
VI. KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ  716
VII. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE YIKIM  717
VIII. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI  718
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  718
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  722
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  722
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 723
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  724
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  726
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  729
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları  734
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  735
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  736
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  736
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce,
Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 739
IX. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ  739
X. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE
14 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 
 740
İÇTİHATLAR  745
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  787
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı  787
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur  788
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama  791
II. İDARİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  802
A. Uygulama İmar Planı Tadilatına (Değişikliğine) Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  802
B. Hukuka Aykırı Olarak Yapılan (Genel) İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat
Ruhsatı Verilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatıyla Birlikte Dayanağı İmar Planına Karşı Açılacak
Davada Dilekçe Örneği. 
 803
C. Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılarak, Bu Değişiklik Sonucunda Komşu Taşınmaza İnşat Ruhsatı Verilmesi Halinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı İle İnşaat Ruhsatına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 804
D. Yetkili Plan Müellifine Yaptırılmayan 1/1000 Ölçekli İmar Planına Dayalı Olarak Komşu
Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Üzerine, Bu İnşaat Ruhsatı ve Dayanağı İmar Planının
Birlikte Dava Konusu Edilmesi Halinde, Dava Dilekçesi Örneği 
 806
E. İmar Planına Aykırı Olarak Düzenlenen İmar Durumu Belgesinin İptali İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği. 
 808
F. İmar Planında Taşınmazın Uzun Yıllar Yeşil Alanda Kalması Sonucu, Taşınmaz Üzerindeki
Kısıtlılığın İmar Planı Tadilatı Yapılması, İmar Uygulaması Yapılması, Taşınmazın
Kamulaştırılması Yada Satın Alınması Yöntemlerinden Birini Kullanmak Suretiyle Kısıtlılığın Kaldırılmasına İlişkin Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği 
 810
G. İnşaat Ruhsatı Başvurusunun, İmar Planında Yapılan Tadilat Sonrasında Taşınmazın Konut
Alanından Çıkartılarak Yeşil Alana Tahsis Edildiğinden Bahisle Reddedilmesi Halinde, İnşaat
Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlem İle Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planı Tadilatı (Değişikliği) İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 812
H. Yürürlükteki İmar Planına Uygun Olarak Alınan İnşaat Ruhsatına Dayalı Olarak Yapılan Bina
Hakkında, Daha Sonra İmar Planı Değiştiğinden Bahisle Binanın Yeni Plana Aykırı Kısımları
Hakkında Yıkım Kararı Alınması Halinde Bu İşleme Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 813
İ. İmar Planına Uygun Olarak İnşaat Ruhsatı Alınıp Yapıya Başlandıktan Sonra İmar Planında
Değişiklik Yapılacağı Yada Değişiklik Yapıldığı Gerekçesiyle İnşaatın Durdurulmasına İlişkin
İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 814
J. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  816
K. İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  817
L. Genel Olarak İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  819
M. İmar Planına Dayalı Kamulaştırma İşlemi İle İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  820
N. Kamu Yararı Kararına Dayalı Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  821
O. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yapılan İmar Uygulaması Sırasında Müşterek
Mülkiyetin Ferdileştirilmesi Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 822
P. Yoldan İhdasların DOP Hesabına Katılmayıp Belediye Adına Parsel Oluşturulmasına İlişkin İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  823
R. İmar Uygulamasına Dayanak Yasa Maddesi Olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c Maddesi ile Ek Madde 1 Hükümlerinin Dayanak Alınarak Yapılan
İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 825
S. İmar Plânında Yolda ya da Yeşil Alanda Kalan Taşınmazın Dağıtım Sonrasında Çok Uzak ve
Ekonomik Yönden Düşük Değerde Olan Yerden Tahsis Yapılması Üzerine Açılacak Davada
Dilekçe Örneği. 
 827
Ş. Yasal Koşulların Bulunmamasına Rağmen EK-1 Madde Uygulaması Yapılması Halinde Açılacak Davada Dilekçe Örneği  829
T. Aynı Alanda İkinci Kez Yapılan İmar Uygulamasında DOP Alınmayacağına İlişkin İddia İle
Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 830
U. Genel Temyiz Dilekçesi Örneği  832
Ü. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi İmar Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali
İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 833
V. Genel İptal Davası Dilekçe Örneği  835
Kaynakça  847
Kavram Dizini  851
 


Suat Şimşek ...
Temmuz 2020
250.00 TL
Sepete Ekle
Süleyman Arslan ...
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Sezer ...
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ YARGIDA İMAR DAVALARININ AÇILMASI
GİRİŞ  19
I. İDARİ YARGI DAVALARI  21
A. İptal Davaları  22
B. Tam Yargı Davaları  23
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  23
II. İPTAL DAVALARI  23
III. TAM YARGI DAVALARI  24
IV. BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ İLE VERGİ MAHKEMELERİ  28
V. DAVA AÇMA EHLİYETİ  31
A. İdari Yargıda Sübjektif Ehliyet  32
B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi Uygulaması  32
VI. DAVA AÇMA SÜRESİ  33
A. İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri  33
B. İmar Planlarına Karşı Dava açma Süresi  34
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  34
2. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  35
3. İmar Planlarına Karşı Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması  36
4. İmar Planı Davalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri  37
C. İmar Uygulamalarına Karşı Dava Açma Süresi  38
1. Parselasyon İşlemlerinin Kesinleşmesi  38
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  39
3. Parselasyon İşlemlerinde Hukuka Aykırılık Nedenleri  39
4. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) İle İlgili Uyulması Zorunlu Kurallar  42
5. İmar Uygulamasına Giren Kadastro Parselinin Dağılımı  44
D. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  45
E. İmar Mevzuatında Bulunan Yönetmelikler Listesi  45
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI (İKİ KOŞULUN BİRLİKTE GERÇEKLEŞMESİ)  49
VIII. YARGI KARALARININ UYGULANMAMASI ÜZERİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMA
SÜRESİ 
 51
İÇTİHATLAR  51
IX. İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU KARARI  54
X. İDARİ YARGI (İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI) KARARLARININ UYGULANMAMASI İLE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU
KARARI 
 62
XI. İDARİ YARGIDA DAVA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ  66
XII. İMAR PLANLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  70
XII. İMAR UYGULAMALARINA DAVA AÇILMASI  73
XIV. İMAR DURUMU VE İNŞAAT RUHSATLARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASI  77
XV. MÜHÜRLEME VE YIKIM KARARLARINA KARŞI İPTAL VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI DAVASI AÇILMASI  81
XVI. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVA AÇILMASI  82
XVII. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI DAVA AÇILMASI  83
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI DAVALARI
I. İMAR PLANLARI  85
İÇTİHATLAR  86
II. İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ  130
İÇTİHATLAR  133
A. İmar Planları İle İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  160
İÇTİHATLAR  161
B. İmar Planları İle İmar Uygulamasına Karşı Birlikte Dava Açma Süresi  163
İÇTİHATLAR  165
C. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına Karşı Dava Açma Süresi  166
İÇTİHATLAR  168
D. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması Gereken Başvurular  178
İÇTİHATLAR  180
D. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde Veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın Dava Açma Süresine Etkisi  181
İÇTİHATLAR  183
III. İMAR PLANLARININ İPTALİ HALİNDE HUKUKİ DURUM  188
İÇTİHATLAR  190
IV. İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ  210
A. Yeterliliğe Sahip Plan Müellifinin Olmaması  210
İÇTİHATLAR  212
B. Teknik Zorunluluk  218
İÇTİHATLAR  220
C. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Değiştirilmesinde Eşdeğer Alan Ayrılmaması  222
İÇTİHATLAR  222
D. Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararına Aykırılık Olması Durumu  225
İÇTİHATLAR  226
E. İmar Planı Tadilatı İle Tek Bir Alanda Fonksiyonel Değişiklik Yapılarak Plan Bütünlüğünün
Bozulması 
 238
İÇTİHATLAR  239
F. İlk Kez Yapılan veya Değiştirilen İmar Planlarının Üst Ölçekteki Planlara Uymaması  248
İÇTİHATLAR  250
G. İmar Planlarının Değiştirilmesine İlişkin Usul Kurallarına Uyulmaması  269
İÇTİHATLAR  269
H. Resmi Kurum Alanlarında Yatırımcı Kuruluşun Görüşünün Alınmaması  271
İÇTİHATLAR  272
İ. Eksik İnceleme  284
İÇTİHATLAR  286
J. Bilirkişi İncelemesi Yapılmadığı Gerekçesi  311
İÇTİHATLAR  313
K. İptal Kararlarına Uyulmaması  321
İÇTİHATLAR  322
L. Turizm Alanları İle İlgili İptal Kararları  326
İÇTİHATLAR  326
V. İMAR PLANLARINDA KISITLILIK DURUMU  352
A. 3194 sayılı İmar Kanunu’na Göre Durum  352
B. Anayasa Mahkemesinin Görüşü  353
C. Danıştay 6. Dairesinin En Son İçtihadına Göre Durum  354
D. İmar Planı Değişikliğine Dair Başvurunun Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve Kamu Yararı Açısından Uygun Olmaması Halinde Uygulama  355
1. Şehircilik İlkeleri  355
2. Planlama Esasları  355
3. Kamu Yararı  355
4. Planlama ve İmar Kanunu Tasarısı Taslağı İle Gelecek Düzenleme  357
5. Danıştay 6. Dairesi Karar Örnekleri  357
6. İmarda Kısıtlı Durumlardan Kurtulmanın Yolu  359
VI. İMAR PLANLARINDA KISITLI TAŞINMAZLARIN VERGİ SORUNU  359
A. Taşınmazların Kısıtlılığıyla İlgili Yasa Hükümleri  360
B. İmar Planlarıyla Kısıtlanan Taşınmazların Vergi Sorunu  361
İÇTİHATLAR  363
C. Danıştay’ın Kısıtlı Taşınmazlar İçin Ödenecek Emlak Vergisi İle İlgili İçtihat Özetleri  375
VII. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA İMAR PLANLAMASI SORUNU  376
A. Genel Açıklama  376
B. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim İle İlgili Mevzuat  377
C. Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamaları  379
D. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulamalarında İmar Planları  379
E. İmar Planları Değişikliklerinde Uyulması Zorunlu Olan Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları ve
Kamu Yararı 
 380
F. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planları  381
G. Plan Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Hükümlerine Göre İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar  381
H. Kentsel Dönüşüm Sorunu  383
VIII. İLÇE (ALT) BELEDİYELERCE HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANLARINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİLERİ  383
İÇTİHATLAR  391
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ DAVALARI
I. GENEL AÇIKLAMA  399
II. İMAR UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ  399
III. İMAR UYGULAMASI TANIMLARI  400
A. 18. Madde Uygulaması  400
B. 10/c Uygulaması  400
C. Ek Madde 1 Uygulaması  400
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİ  401
A. Parselasyon İşlemlerine Karşı Dava Açma Süresi  401
İÇTİHATLAR  403
Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı  406
B. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  417
İÇTİHATLAR  418
Karar Özetleri  450
V. AYNI YERDEN İMAR PARSELİ TAHSİSİNİ ENGELLEYEN HUSUSLAR  452
VI. HAK SAHİPLERİNE AYNI YERDEN PARSEL TAHSİSİ OLANAĞINI KALDIRAN ZORUNLULUK DURUMLARI  453
İÇTİHATLAR  453
A. Hukuki Zorunluluk  455
İÇTİHATLAR  456
B. Teknik Zorunluluk  457
İÇTİHATLAR  458
C. Fiili Zorunluluk  460
İÇTİHATLAR  461
VII. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE İPTAL KARARLARININ İNFAZINDA YAŞANAN SORUNLAR  462
A. Yürütmenin Durdurulması ve İptal Kararlarının Uygulanması  462
İÇTİHATLAR  464
YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU  486
B. Yürütmenin Durdurulması Konusunda Karar Özetleri  493
C. İmar Uygulamasına Dayanak Alınan İmar Planının İptal Edilmesi Halinde Uygulama  498
İÇTİHATLAR  498
D. İptal Davası Açılmasının Diğer Taşınmaz Maliklerine Etkisi  502
E. İmar Uygulaması Sonrasında Tazminat Durumu  502
İÇTİHATLAR  503
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI (İNŞAAT) RUHSATI DAVALARI
I. İMAR DURUMU  505
II. YAPI RUHSATI BAŞVURUSU  505
III. İNŞAAT RUHSATI İÇİN BAŞVURUDA ARANILACAK BELGELER  506
IV. BELEDİYE VE VALİLİKLERCE RUHSAT VE EKLERİNİN İNCELENMESİ  507
V. YAPININ UYACAĞI KURALLAR  508
A. İmar Planı  509
1. Uygulama İmar Planı Çeşitleri  509
2. 1/1000 Ölçekli İmar Planında Düzenlenen Hususlar  510
B. Yönetmelik  511
1. Tip İmar Yönetmeliği  511
2. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  531
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak Esaslar  532
b. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  540
c. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskân Dışı) Alanlarda Uygulanacak Esaslar  543
C. Ruhsat ve Ekleri  544
VI. İNŞAAT RUHSATLARI AÇISINDAN KAZANILMIŞ HAK DURUMU  544
A. İnşaat Ruhsatlarının Hukuki Niteliği  544
B. İnşaat Ruhsatını Verecek Merci  545
C. Kazanılmış Hak  546
D. Danıştay’a Göre İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  547
E. İnşaat Ruhsatları Verilmesi Sırasında Uyulması Gereken Düzenlemeler  547
F. İmar Planlarının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatlarının Durumu  548
1. İnşaat Yapılması Sırasında İmar Planının Değişmesi Halinde İnşaat Ruhsatının Kazanılmış Hak
Durumu 
 548
2. İnşaat Bittikten Sonra İmar Planının Değişmesi  548
3. İnşaat Ruhsatı İle İmar Planının Mahkemece İptal Edilmesi  549
4. İmar Planının Yargı Yerince İptal Edilmiş Olması  549
E. Binanın Yıkılıp Yeniden Yapılmak İstenmesi Halinde Kazanılmış Hak  550
F. İmar Durumu (Çap) Belgesinin İptal Edilmesi Halinde Kazanılmış Hak.  550
G. Parselasyon İşleminin İptal Edilmiş Olması Halinde İnşaat Ruhsatının Durumu  551
H. Af Yasaları Nedeniyle Ruhsata Bağlanan Yapılar Yönünden İnşaat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu  551
İ. Çevredeki Yapılaşmalar Yönünden Kazanılmış Hak Durumu  552
J. Ruhsat Müddeti Açısından Kazanılmış Hak  552
K. İnşaat Ruhsatını Veren Makamca Geri Alınması (İptal Edilmesi)  553
L. Taşınmaz Malikinin Değişmesi Halinde İnşat Ruhsatlarının Kazanılmış Hak Durumu  554
M. Sit Alanı İlan Yerlerde Kazanılmış Hak  554
İÇTİHATLAR  555
VII. GEÇİCİ İNŞAAT RUHSATI ALINABİLMESİ İÇİN ARANILAN KOŞULLAR  583
İÇTİHATLAR  584
VIII. KÖYDEKİ YAPILAR  585
A. Genel Açıklama (27. Madde)  585
B. Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar ve Uyacakları Esaslar  586
C. Köylerdeki Yapıların Ruhsatlandırılma Çalışmaları  588
D. Mücavir Alanlarda (Belediye Sınırları Dışında) İmar Uygulamaları  588
İÇTİHATLAR  591
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜHÜRLEME, YIKIM VE İMAR PARA CEZALARI DAVALARI
I. YAPININ MÜHÜRLENMESİ  601
A. Mühürleme İşleminde Riayet Edilecek Hususlar  602
B. Yapının Durdurulmasının Sonucunda Yapılacak İşlemler  607
İÇTİHATLAR  609
II. KAÇAK YAPIYA İDARİ PARA CEZASI  627
A. Yeniden Değerleme Oranı  629
B. Yıllara Göre İmar Para Ceza Miktarları  629
C. İmar Para Cezaları Hangi Limitten Verilmeli  629
III. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ  631
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  632
DANIŞTAY İÇTİHATLARI  654
ALTINCI BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA DAVALARI
I. KAMULAŞTIRMA DAVALARI  683
II. KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA SÜRE  685
İÇTİHATLAR  688
YEDİNCİ BÖLÜM
KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARI
I. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI  711
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMA ALANI İLE
İLGİLİ KARAR ALMA YETKİSİ 
 711
III. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE BUNLARIN KORUNMA ALANLARI KAMULAŞTIRMASI  712
IV. SİT ALANLARINDA GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA
ŞARTLARI İLE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI 
 713
V. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİTLERDE DEĞERLENDİRME KISTASLARI  715
VI. KORUMA BÖLGE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ  716
VII. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE YIKIM  717
VIII. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI  718
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  718
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  722
C. Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  722
D. I. ve II. Derecede Arkeolojik Sit Alanlarındaki Ören Yerlerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ve Sergilenmesine Yönelik Mekanların Oluşturulması 
 723
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  724
F. Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  726
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  729
H. Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları  734
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  735
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  736
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  736
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce,
Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
 739
IX. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ  739
X. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU'NUN 13 VE
14 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 
 740
İÇTİHATLAR  745
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR  787
A. Mahkemenin (A.İ.H.M.) Görev Alanı  787
B. Mahkeme’ye (A.H.İ.M.’ye) Nasıl Başvurulur  788
C. Başvuru İçin Çok Önemli Açıklama  791
II. İDARİ YARGIDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  802
A. Uygulama İmar Planı Tadilatına (Değişikliğine) Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  802
B. Hukuka Aykırı Olarak Yapılan (Genel) İmar Planına Dayalı Olarak Komşu Taşınmaza İnşaat
Ruhsatı Verilmesi Halinde, İnşaat Ruhsatıyla Birlikte Dayanağı İmar Planına Karşı Açılacak
Davada Dilekçe Örneği. 
 803
C. Nazım İmar Planına Aykırı Olarak Uygulama İmar Planında Değişiklik Yapılarak, Bu Değişiklik Sonucunda Komşu Taşınmaza İnşat Ruhsatı Verilmesi Halinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı İle İnşaat Ruhsatına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 804
D. Yetkili Plan Müellifine Yaptırılmayan 1/1000 Ölçekli İmar Planına Dayalı Olarak Komşu
Taşınmaza İnşaat Ruhsatı Verilmesi Üzerine, Bu İnşaat Ruhsatı ve Dayanağı İmar Planının
Birlikte Dava Konusu Edilmesi Halinde, Dava Dilekçesi Örneği 
 806
E. İmar Planına Aykırı Olarak Düzenlenen İmar Durumu Belgesinin İptali İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği. 
 808
F. İmar Planında Taşınmazın Uzun Yıllar Yeşil Alanda Kalması Sonucu, Taşınmaz Üzerindeki
Kısıtlılığın İmar Planı Tadilatı Yapılması, İmar Uygulaması Yapılması, Taşınmazın
Kamulaştırılması Yada Satın Alınması Yöntemlerinden Birini Kullanmak Suretiyle Kısıtlılığın Kaldırılmasına İlişkin Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemi İçin Açılacak Davada
Dilekçe Örneği 
 810
G. İnşaat Ruhsatı Başvurusunun, İmar Planında Yapılan Tadilat Sonrasında Taşınmazın Konut
Alanından Çıkartılarak Yeşil Alana Tahsis Edildiğinden Bahisle Reddedilmesi Halinde, İnşaat
Ruhsatı Verilmemesine İlişkin İşlem İle Bu İşlemin Dayanağı Olan İmar Planı Tadilatı (Değişikliği) İşlemlerinin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 812
H. Yürürlükteki İmar Planına Uygun Olarak Alınan İnşaat Ruhsatına Dayalı Olarak Yapılan Bina
Hakkında, Daha Sonra İmar Planı Değiştiğinden Bahisle Binanın Yeni Plana Aykırı Kısımları
Hakkında Yıkım Kararı Alınması Halinde Bu İşleme Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 813
İ. İmar Planına Uygun Olarak İnşaat Ruhsatı Alınıp Yapıya Başlandıktan Sonra İmar Planında
Değişiklik Yapılacağı Yada Değişiklik Yapıldığı Gerekçesiyle İnşaatın Durdurulmasına İlişkin
İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 814
J. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Uyarınca İmar Uygulaması Yapılmasına İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği  816
K. İmar Planına Aykırı Olarak Yapılan İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  817
L. Genel Olarak İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  819
M. İmar Planına Dayalı Kamulaştırma İşlemi İle İmar Planına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  820
N. Kamu Yararı Kararına Dayalı Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  821
O. 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesine Göre Yapılan İmar Uygulaması Sırasında Müşterek
Mülkiyetin Ferdileştirilmesi Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 822
P. Yoldan İhdasların DOP Hesabına Katılmayıp Belediye Adına Parsel Oluşturulmasına İlişkin İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  823
R. İmar Uygulamasına Dayanak Yasa Maddesi Olarak, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi, 2981/3290 sayılı Yasanın 10/c Maddesi ile Ek Madde 1 Hükümlerinin Dayanak Alınarak Yapılan
İmar Uygulamasına Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 825
S. İmar Plânında Yolda ya da Yeşil Alanda Kalan Taşınmazın Dağıtım Sonrasında Çok Uzak ve
Ekonomik Yönden Düşük Değerde Olan Yerden Tahsis Yapılması Üzerine Açılacak Davada
Dilekçe Örneği. 
 827
Ş. Yasal Koşulların Bulunmamasına Rağmen EK-1 Madde Uygulaması Yapılması Halinde Açılacak Davada Dilekçe Örneği  829
T. Aynı Alanda İkinci Kez Yapılan İmar Uygulamasında DOP Alınmayacağına İlişkin İddia İle
Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 830
U. Genel Temyiz Dilekçesi Örneği  832
Ü. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi İmar Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali
İstemiyle Açılacak Davada Dilekçe Örneği 
 833
V. Genel İptal Davası Dilekçe Örneği  835
Kaynakça  847
Kavram Dizini  851
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021