Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukukun Temel Kavramları
Ekim 2008 / 2. Baskı / 384 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2017 44.90 TL -     Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 29.50 TL 14.90 TL (%50)Sepete Ekle
 5. Eylül 2013 25.00 TL -     Sepete Ekle
   

Önsözden.. "Hukukun Temel Kavramları adını taşıyan elinizdeki kitap, özellikle hukuk fakülteleri haricinde hukuk derslerini ön lisans ve lisans aşamalarında alan öğrenciler için ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, dört yıl boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde hukuk dersleri alacak olan hukuk fakültesi öğrencileri de birinci sınıf aşamasında hukukun bütün kavramlarını mantık silsilesi içerisinde kuşbakışı olarak ele almayı amaçlayan bu kitabımızdan yararlanabileceklerdir.

Hemen ifade edelim ki, biz kitabımızı özellikle dogmatik paradigmadan yani pozitif hukuk bakış açısında ele almış olduğumuz için, hukukun teorisine bir diğer söylemle hukuka ilişkin felsefi düşüncelere bu çalışmamızda yer vermedik. Bu yüzden de kitabımızın ismini Hukuka Giriş veya Hukuk Başlangıcı değil, Hukukun Temel Kavramları Dersleri olarak belirlemek bize daha uygun geldi. Temel yasalarımızda yapılan en son değişiklikleri de temel kavramlar çerçevesinde içeren çalışmamızın öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmasını dilerim."

Barkod: 9789750208362
Yayın Tarihi: Ekim 2008
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  29
BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. SOSYAL DÜZEN VE SOSYAL DÜZEN KURALLARI  33
I. Din Kuralları  34
II. Ahlâk Kuralları  36
III. Görgü Kuralları  37
IV. Örf ve Adet Kuralları  38
V. Hukuk Kuralları  39
A. Hukuk Kavramı  39
B. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Temel Farkı  40
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  40
1. Mevzû Hukuk  40
2. Pozitif Hukuk  41
3. Doğal Hukuk  41
4. Tarihi Hukuk  42
5. Objektif Hukuk - Sübjektif Hukuk  43
D. Hukukun Amaçları veya Varlık Sebepleri  43
1. Sosyal Düzeni Sağlama  43
2. Güvenlik ve Barış Sağlama  44
3. Özgürlükleri Sağlama  44
4. Adaleti Sağlamak  44
a. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  45
b. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  45
c. Hakkaniyet  46
d. Sosyal Adalet  47
§ 2. BELLİ BAŞLI HUKUK SİSTEMLERİ  47
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma – Germen Hukuk Sistemi)  47
II. Anglo – Sakson Hukuk Sistemi  49
III. İslam Hukuku Sistemi  51
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi  51
V. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  52
§ 3. HUKUKUN KAYNAKLARI  52
I. Genel Olarak  52
II. Hukukun Asıl Kaynakları  53
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  53
1. Anayasa (The Constitution)  53
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  55
a. Kanun (Yasa –Acts, The Statutory Law)  55
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  56
c. TBMM. İç Tüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  57
d. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The
Statutory Law) 
 57
e. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  58
3. Tüzükler (Regulations)  59
4. Yönetmelikler (By-Laws)  59
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  60
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku- Customary Law)  60
1. Kavram  60
2. Bir Örf ve Adet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  61
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  61
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  61
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  62
C. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar)  62
1. Genel Olarak  62
2. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  62
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti -Doctrine)  63
D. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  64
1. Genel Olarak  64
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  64
§ 4. HUKUKUN BÖLÜMLERİ (CLASSIFICATIONS OF LAW)  65
I. Genel Olarak  65
II. Özel Hukukun Kolları (Classification of Private Law)  66
A. Medeni Hukuk (Civil Law)  66
1. Başlangıç Bölümü  66
2. Kişiler Hukuku (Persons Law)  67
a. Genel Olarak Kişi Kavramı  67
b. Gerçek Kişiler (Real Persons)  67
aa. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  67
bb. Gerçek Kişilerde Ehliyet  68
aaa. Hak Ehliyeti  68
bbb. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  69
aaaa. Kavram  69
bbbb. Fiil Ehliyetinin Şartları  69
cc. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  72
aaa. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  72
bbb. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  72
aaaa. Genel Olarak  72
bbbb. Evli Kişiler  73
cccc. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  74
ccc. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  75
aaaa. Genel Olarak  75
bbbb. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  75
ddd. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  77
dd. İkametgâh (Yerleşim Yeri-Residence)  78
ee. Hısımlık (Akrabalık-Relationship)  79
aaa. Genel Olarak  79
bbb. Kan Hısımlığı  79
aaaa. Usül – Füru (Üstsoy – Altsoy) Hısımlığı  79
bbbb. Civar (Yansoy) Hısımlığı  79
ccc. Sıhri Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  80
ddd. Câli Hısımlık (Evlat Edinme)  80
ff. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  80
aaa. Ölüm ve Ölüm Karinesi  80
aaaa. Ölüm  80
bbbb. Ölüm Karinesi  81
bbb. Gaiplik (Kaybolma)  82
aaaa. Genel Olarak  82
bbbb. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  82
cccc. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  82
dddd. Gaiplik İsteminin Düşmesi  82
eeee. Gaiplik Kararının Sonuçları  82
c. Tüzel Kişiler (Legal Persons)  83
aa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  83
aaa. Amacı Gelir Elde Etmek Olmayan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  83
aaaa. Dernekler (Associations)  83
bbbb. Vakıflar (Foundations)  84
bbb. Amacı Gelir Elde Etmek Olan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  84
bb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  84
cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  85
3. Aile Hukuku (Family Law)  85
4. Miras Hukuku (Inheritance Law)  90
5. Eşya Hukuku (Real Law)  93
B. Borçlar Hukuku (Law Of Obligations)  95
1. Genel Olarak  95
2. Borçlar Kanunu’nun Sistematiği  95
3. Borç İlişkisi ve Borcun Kaynakları (Obligation Relationship and Sources of Obligation)  96
a. Borç İlişkisi  96
b. Borç İlişkisinin Kaynakları  96
aa. Genel Olarak  96
bb. Sözleşmeler (Contracts)  97
cc. Haksız Fiiller (Torts)  97
dd. Sebepsiz Zenginleşme (Unjust Enrichment)  97
4. Genel Olarak Borç İlişkisinin Sona Ermesi  98
C. Ticaret Hukuku (Business or Commercial Law)  98
1. Kara Ticareti Hukuku  98
a. Ticari İşletme(Commercial Entreprise)  98
b. Ticaret Şirketleri (Business Companies)  99
aa. Kişi Şirketleri (Companies of Real Persons)  100
aaa. Genel Olarak  100
bbb. Adi Şirket (Ordinary Partnership)  100
ccc. Kollektif Şirket (Collective Company)  101
ddd. Adi Komandit Şirket (Ordinary Commandit Company)  102
bb. Sermaye Şirketleri (Capital Companies)  103
aaa. Genel Olarak  103
bbb. Anonim Şirket [Corporations (Joint Stock Companies)]  103
ccc. Limited Şirket (Limited Liability Company)  104
ddd. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Commandit Company
With Shares) 
 104
cc. Kooperatif Teşekküller (Cooperatives)  105
c. Kıymetli Evrak Hukuku (Negotiable Instruments)  106
d. Özel Sigorta Hukuku (Private Insurance Law)  107
2. Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)  108
D. Devletler Özel Hukuku (Private International Law)  109
1. Genel Olarak  109
2. Vatandaşlık Hukuku (Citizenship Law)  110
3. Kanunlar Çatışması (Conflict of Laws)  111
4. Yabancılar Hukuku (Law of Foreigners)  111
III. Kamu Hukukunun Kolları (Classifications of Public Law)  112
A. Anayasa Hukuku (Constitution Law)  112
1. Anayasanın Üstünlüğü  113
2. Anayasaya Hâkim Olan Temel İlkeler  114
a. Demokrasi (Democracy)  114
b. Laiklik (Secularism)  114
c. Sosyal Devlet (Social State)  115
d. Hukuk Devleti (Law State)  116
e. Kuvvetler (Erkler) Ayrılığı (Separateness of Powers)  116
aa. Yasama (Legislation-Parliament)  116
bb. Yürütme (Execution-The Council of Ministers))  120
cc. Yargı (Jurisdiction)  120
B. İdare Hukuku (Administration Law)  121
1. Genel Olarak  121
2. İdare Teşkilatı  121
a. Genel İdare Teşkilatı  121
aa. Merkez Teşkilatı  121
bb. Taşra Teşkilatı  122
cc. Yurt Dışı Teşkilatı  122
3. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  123
C. Ceza Hukuku (Punishment Law)  123
1. Genel Ceza Hukuku  124
a. Ceza Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler  124
aa. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi  124
bb. Adalet Önünde Eşitlik İlkesi  125
cc. Ceza Sorumluğunun Şahsiliği İlkesi  125
dd. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  125
b. Suç ve Suçun Unsurları  125
c. Genel Ceza Hukukuna İlişkin Önemli Kavramlar  128
aa. Ceza Ehliyeti ve Cezada Yaş  128
bb. Teşebbüs  129
cc. Tekerrür  129
dd. Suça Katılma (İştirak)  130
2. Özel Ceza Hukuku  130
3. Disiplin Cezası Hukuku  130
D. Yargılama Hukukları (Jurisdiction Laws)  131
1. Genel Olarak  131
2. Adli Yargılama Hukuku  132
a. Medeni Yargılama ve İcra- İflâs Hukuku  132
aa. Medeni Yargılama Hukuku  132
bb. İcra - İflâs ve Konkordato Hukuku  132
b. Ceza Yargılama Hukuku  133
3. İdare ve Vergi Yargılama Hukuku  134
4. Anayasa Yargısı  135
5. Askerî Yargılama Hukuku  137
E. Genel Kamu Hukuku (General Public Law)  138
F. Devletler Genel Hukuku ( International Law)  139
G. Vergi Hukuku (Tax Law)  140
H. İnsan Hakları Hukuku (Humanrights Law)  141
III. Karma Hukukun Kolları (Classifications of Mixed Law)  142
A. Fikrî Hukuk (Intellectual Property)  142
B. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labour and Social Security Law)  145
1. İş Hukuku  145
2. Sosyal Güvenlik Hukuku (Social Security Law)  147
C. Rekabet Hukuku (Competetion Law)  149
D. Tüketici Hukuku (Consumer Law)  150
E. Çevre Hukuku (Enviroment Law)  152
F. Bilişim Hukuku (Syber or Internet Law)  154
G. Banka Hukuku (Bank Law)  156
1. Genel Olarak  156
2. Kuruluş Şartları ve Türkiye’de Temsilcilik Açabilmeleri  157
a. Kuruluş Şartları  157
b. Türkiye’de Temsilcilik Açabilmeleri  158
3. Bankaların Faaliyet Gösterebileceği Alanlar  158
E. Sermaye Piyasası Hukuku (Stock Market Law)  160
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 5. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI  161
I. Emredici Hukuk Kuralları  161
II. Yedek Hukuk Kuralları  162
A. Genel Olarak  162
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  163
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  164
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  166
§ 6. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANABİLİR OLMASI  167
I. Yer İtibariyle Uygulanabilir Olma  167
II. Zaman İtibariyle Uygulanabilir Olma  168
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  168
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  169
1. Açık Kaldırma  169
2. Örtülü Kaldırma  169
§ 7. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN
UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU 
 171
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  171
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  171
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  172
1. Sözel (Lâfzi) Yorum  172
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  173
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  173
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  173
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  174
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum-u Muhalif, Argumentum a Contrario)  175
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken İntra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisini
Kullanması 
 175
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  176
A. Kavram  176
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  177
1. Bilinçli Boşluklar – Bilinçsiz Boşluklar  177
2. Açık Boşluklar – Örtülü Boşluklar  178
3. Gerçek Boşluklar – Gerçek Olmayan Boşluklar  179
4. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  180
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE
HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
§ 8. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ  181
§ 9. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  182
I. Kamu Hukuku Hakları  182
A. Kişi Hakları  183
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı (AY. m. 17)  183
2. Zorla Çalıştırma Yasağı (AY. m. 18)  183
3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği (AY. m. 19)  183
4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması  183
a. Özel Hayatın Gizliliği (AY. m. 20)  183
b. Konut Dokunulmazlığı (AY. m. 21)  184
c. Haberleşme Hürriyeti (AY. m. 22)  184
d. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti (AY. m. 23)  184
e. Din ve Vicdan Hürriyeti (AY. m. 24)  185
f. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti (AY. m. 25)  185
g. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti (AY. m. 26)  185
h. Bilim ve Sanat Hürriyeti (AY. m. 27)  186
5. Basın ve Yayımla İlgili Haklar  186
a. Basın Hürriyeti (AY. m. 28)  186
b. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı (AY. m. 29)  187
c. Basın Araçlarının Korunması (AY. m. 30)  188
d. Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından
Yararlanma Hakkı (AY. m. 31). 
 188
e. Düzeltme ve Cevap Hakkı (AY. m. 32)  188
6. Toplantı Hak ve Hürriyetleri  189
a. Dernek Kurma Hürriyeti (AY. m. 33)  189
b. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AY. m. 34)  189
7. Mülkiyet Hakkı (AY. m. 35)  190
8. Hakların Korunması  190
a. Hak Arama Hürriyeti (AY. m. 36)  190
b. Yasal Hâkim Güvencesi (AY. m. 37)  190
c. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar (AY. m. 38)  191
d. İspat Hakkı (AY. m. 39)  191
B. Sosyal ve Ekonomik Haklar  191
C. Siyasal Haklar  192
1. Türk Vatandaşlığı Hakkı (AY. m. 66)  192
2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları (m. 67)  193
3. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma Hakkı (m. 68)  193
4. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı (AY. m. 70)  194
5. Vatan Hizmeti Ödev ve Hakkı (AY. m. 72)  195
6. Vergi Ödevi (AY. m. 73)  195
7. Dilekçe Hakkı (AY. m. 74)  195
D. Kamu Haklarının Sınırlandırılması  195
E. Kamu Haklarının Korunması  196
II. Özel Hukuk Hakları  197
A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar  197
1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  198
a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  198
b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  199
aa. Mülkiyet Hakkı  199
aaa. Genel Olarak  199
bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet  200
ccc. Birlikte Mülkiyet  200
aaaa. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  200
bbbb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  201
bb. Sınırlı Aynî Haklar  202
aaa. İrtifak Hakları  202
aaaa. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  203
bbbb. Kişiyle Kâim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  204
bbb. Rehin Hakları  204
aaaa. Taşınır Rehni  205
bbbb. Taşınmaz Rehni  208
ccc. Taşınmaz Yükü  209
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  209
d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar  210
2. Değeri Para İle Ölçülemeyen Haklar (Kişilik Hakları)  211
B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar –
Nisbî (Göreceli) Haklar 
 213
1. Mutlak Haklar  213
2. Nisbî Haklar (Şahsi veya Kişisel Haklar)  214
a. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  215
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  215
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  216
1. Alelade (Sade) Haklar  216
2. Yenilik Doğuran Haklar (YDH)  217
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  217
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  220
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  220
2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  221
a. Şarta Bağlanamamaları  221
b. Zamanaşımına Değil Hak Düşümü Süresine Bağlı Olmaları  221
c. Kullanılmakla Sona Erme  222
d. Geri Dönülememe  222
D. Devir Kabiliyetlerine Göre Haklar  222
1. Devredilemeyen Haklar (Kişiye Bağlı Haklar)  222
2. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  223
E. Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar  223
1. Bağımsız Haklar  223
2. Bağlı haklar  223
§ 10. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  224
I. Hukuki Olay  224
II. Hukuki Fiil  225
A. Genel Olarak  225
B. Hukuka Uygun Fiiller  225
C. Hukuka Aykırı Fiiller  226
III. Hukuki İşlem (Legal Transactions)  226
A. Tanımı ve Unsurları  226
B. Çeşitleri  227
1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  227
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler (Unilateral Legal Transactions)  227
b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler (Multilateral Legal Transactions)  229
aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler - Bilateral Legal Transactions -
Contracts) 
 229
bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  230
aaa. Genel Olarak  230
bbb. Kararlar  230
ccc. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  231
2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  232
a. Borçlanma İşlemleri (İltizamî İşlemler)  232
b. Tasarruf İşlemleri  233
3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak
Hüküm Doğurması Açısından Hukuki İşlemler) 
 234
IV. Hakların Kazanılış Tarzı  235
A. Aslen Kazanım  235
B. Devren Kazanım  236
C. Tesisen Kazanım  236
V. Hakların Kaybediliş Tarzı  237
VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE) KAVRAMI
§ 11. YAPTIRIM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  243
I. Yaptırım Kavramı (Law Sanction Concept)  243
II. Yaptırım Türleri  244
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  244
1. Anayasa Hukukunda  244
a. Genel Olarak  244
b. Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri  245
aa. Anayasaya Uygunluk Denetimi  245
bb. Yüce Divan  245
cc. Siyasi Partilerin Denetimi ve Kapatılması  246
c. Anayasaya Uygunluk Denetimi Yolları  246
aa. İptal Davası  246
bb. İtiraz Yolu  247
2. İdare Hukukunda  248
a. İdarî Yaptırımlar  249
b. Yargısal Yaptırımlar  250
3. Ceza Hukukunda  250
4. Disiplin Hukukunda  251
B. Özel Hukukta  252
1. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri –
Invalidity of Legal Transactions) 
 252
a. Yokluk (Keenlemyekün-Non-Existence)  252
b. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan - Nullity)  253
aa. Tam Butlan (Whole Nullity)  254
bb. Kısmi Butlan (Partial Nullity)  257
b. İptal Edilebilirlik (Nisbi Butlan-Voidability)  258
aa. Genel Olarak  258
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  259
aaa. Hata (Yanılma – Mistake)  259
bbb. Hile (Aldatma - Fraud)  260
ccc. İkrah (Korkutma - Duress)  261
ddd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâllerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  262
cc. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Gabin, Aşırı Yararlanma - Exploitation)  262
c. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık-Deficit in the Procedure)  263
d. Nisbi (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  264
2. Zorla Yerine Getirtme (Cebri İcra – Execution by Force)  265
3. Tazminat (Compansation)  266
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKLARIN KAZANILMASINDA VE
KULLANILMASINDA İYİNİYET
§ 12. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF,
ÖZNEL İYİNİYET) 
 269
I. (Sübjektif) İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  269
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  271
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  271
1. Temsil Durumunda  271
2. Tüzel Kişilerde  272
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  273
B. İyiniyetin Aranacağı An  273
III. Sübjektif İyiniyetin İşlevi  274
A. Ayni (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  274
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  274
a. Genel Olarak  274
b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden  275
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  276
aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  276
bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  276
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  277
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda
Güven) 
 277
B. Sübjektif İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  278
C. Sübjektif İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  279
D. Sübjektif İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  279
IV. Sübjektif İyiniyetin İspatı Külfeti  280
§13. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI –
OBJECTİVE GOOD FAİTH, UBERRİMAE FİDEİ) 
 280
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  280
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  282
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  283
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  283
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  284
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  285
B.Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  286
1. Bir Hakkın Varlığı  286
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  286
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  287
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  288
1 Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  288
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  289
3. Uyandırılan Güvene Aykırı / Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  290
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  291
5. Kendi Ahlâka Aykırı Hareketine Dayanmak  292
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  293
ALTINCI BÖLÜM
HAKLARIN KORUNMASI VE
TÜRK YARGILAMA TEŞKİLÂTI
§14. HAKLARIN KORUNMASI  295
I. Genel Olarak  295
II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  296
A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  296
B. Meşru Müdafaa  296
C. Iztırar (Zaruret) Hâli  298
D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  299
E. Zarar Görenin Rızası  300
F. Üstün Nitelikte Özel Yarar  301
G. Kamu Yararı  302
III. Hakların Dava Yolu ile Korunması  302
A. Genel Olarak  302
B. Talep  303
C. Dava  304
1. Dava Çeşitleri  304
a. Eda Davaları  304
b. Tespit Davaları  305
c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar)  305
D. Davaya Karşı Savunma Yolları  306
1. Genel Olarak  306
2. İtirazlar  307
3. Def’iler  307
C. Hakların Elde Edilmesinde İspat Külfeti (Kanıt Yükü)  309
1. Genel Olarak  309
2. İspat Külfetinin Dağılımı  310
a. Kural  310
b. İstisnalar  310
aa. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  310
bb. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  310
cc. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  311
dd. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  311
aaa. Karine  311
aaaa. Kanundan Doğan Karineler  312
bbbb. Fiili Karineler  312
bbb. Kanuni Faraziye  313
3. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri  313
a. Genel Olarak  313
b. Resmi Sicil Kavramı  314
c. Senet Kavramı ve Çeşitleri  314
aa. Senet Kavramı  314
bb. Çeşitleri  315
aaa. Adi Senetler  315
bbb. Resmi Senetler  316
ccc. Mühürlü Senetler  316
§15. TÜRK YARGILAMA TEŞKİLATI  317
I. Adlî Yargılama  317
A. İlk Derece Mahkemeleri  317
1. Hukuk Mahkemeleri  317
a. Sulh Hukuk Mahkemeleri  318
b. Asliye Mahkemeleri  318
aa. Asliye Hukuk Mahkemeleri  319
bb. Asliye Ticaret Mahkemeleri  319
c. Fikir ve Sanat Eserleri Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri  319
d. İş Mahkemeleri  319
e. Kadastro (Tapulama) Mahkemeleri  320
f. İcra Tetkik Mercileri  320
g. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri  320
2. Ceza Mahkemeleri  321
a. Genel Ceza Mahkemeleri  321
aa. Sulh Ceza Mahkemeleri  321
bb. Asliye Ceza Mahkemeleri  321
cc. Ağır Ceza Mahkemeleri  321
b. Devlet Güvenlik Mahkemeleri  322
B. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi (Yargıtay)  322
II. İdare Mahkemeleri  323
A. İlk Derece İdare Mahkemeleri  323
B. Temyiz Mahkemesi (Danıştay)  324
III. Anayasa Mahkemesi (Anayasa Yargısı)  325
IV. Askeri Yargı  327
A. İlk Derece Yargı Yerleri  327
1. Askeri Mahkemeler  327
2. Sıkıyönetim Mahkemeleri  328
3. Disiplin Mahkemeleri  328
B. Temyiz Yeri (Askeri Yargıtay)  329
V. Askeri İdari Yargı  329
VI. Uyuşmazlık Yargısı  330
VII. Hesap Yargısı  331
VIII. Seçim Yargısı  331
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖRNEK SORULAR  333
Kısa Hukuk Terimleri Sözlüğü  351
Yararlanılan Kaynaklar  375
Kavram İndeksi  381
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ömer Anayurt
Eylül 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2016
29.90 TL
Sepete Ekle
Faruk Andaç
Eylül 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Battal
Eylül 2015
26.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017