Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Yargıda Dava Açma Süreleri
Mart 2007 / 1. Baskı / 723 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hakkın kaybına sebep olması nedeni ile son derece önemli olan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinde dava açma süreleri, bu sürenin kesilmesi, yeniden başlaması, yürütmenin durdurulması konularını açıklayan kitap, imar planı, parselasyon, kamulaştırma işlemleri ve kamu görevlileri ile ilgili işlemlerde dava süreleri gibi özellik arz eden konuları da irdelemektedir.

Konu Başlıkları
Danıştay'da İdare ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süreleri
İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Özellikleri
Özel Konularda Yer Alan Dava Açma Süreleri
Dava Açma Süresinin Başlaması, Kesilmesi ve Yeniden Başlaması
Genel Düzenleyici İşlemlere Karşı Açılacak Davalarda Süre
İmar Planı, Parselasyon ve Kamulaştırma İşlemlerinde Süre
Kamu Görevlileriyle İlgili (Atama, Disiplin, Yolluk ve Diğer Parasal Haklar) Davalarda Süre
Genel Esaslar, Görevli Olmayan Yerlere Başvurma, İdari Makamların Sükutu
Üst Makamlara Başvurma, İptal ve Tam Yargı Davaları
Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması, Önbaşvuru, 1 – 5 Yıllık Süreler
Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesinde Süre
Yürütmenin Durdurulması İstemi Süresi
Barkod: 9789750204494
Yayın Tarihi: Mart 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 723
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
MADDE 7
DAVA AÇMA SÜRESİ
A. GENEL AÇIKLAMA  17
B. İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖZELLİKLERİ  18
C. GENEL İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ  21
1. Hatalı Ödemelerin Geri Alınmasında Süre  26
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Dava Açma Süresine Etkisi  26
D. ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN DAVA AÇMA SÜRELERİ  56
E. DOĞRUDAN TEBLİĞ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  62
F. İLAN YOLUYLA TEBLİĞ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  86
G. ITTILA ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  91
H. DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI  106
1. Dava Açma Süresinin Başlaması  106
2. Dava Açma Süresinin Kesilmesi  106
3. Kesilen Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması  107
I. GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA
DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 110
1. Doğrudan Genel Düzenleyici İşleme Karşı Açılacak Davada Süre  110
2. Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması  112
İ. İMAR İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE  129
1. İmar Planlarıyla İlgili Davalarda Süre  129
a. İmar Planlarının Kesinleşmesi  129
b. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın
Dava Açma Süresine Etkisi 
 142
c. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  149
d. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  169
e. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  172
f. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına
Karşı Dava Açma Süresi 
 174
g. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması
Gereken Başvurular 
 179
h. İmar Planlarının İptali Halinde Hukuki Durum  182
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Açma Süresi  202
a. Dava Açma Süresi  202
b. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  210
3. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  222
J. KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE  236
1. Atama ve Nakil İşlemlerinde Süre  236
2. Disiplin Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  237
3. Yolluk (Harcırah) ile İlgili Davalarda Süre  238
4. Aylık ve Diğer Parasal Haklara İlişkin Davalarda Süre  249
K. YARGI KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN DAVALARDA SÜRE  277
L. İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİNDE MÜCBİR SEBEP  297
N. DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUÇLARI  297
O. DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN RET EDİLMESİNİN SONUÇLARI  302
Ö. SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN RET EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILABİLMESİ  306
P. VERGİ DAVALARINDA SÜRE  318
1. Tahakkuku Tahsile Bağlı Olan Vergilerde Dava Açma Süresi  318
2. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Dava Açma Süresi  318
3. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde Dava Açma Süresi  319
4. Tescile Bağlı Vergilerde Dava Açma Süresi  319
5. İdarenin Dava Açması Gereken Konularda Dava Açma Süresi  319
6. Özel Kanunlarda Ayrı Süre Gösterilen Haller (2577/7-1)  319
R. DAVANIN VELİ VASİ VEYA KAYYIM TARAFINDAN TAKİP EDİLMESİ  358
S. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURMA HALİNDE DAVA AÇMA
SÜRESİNİN DURMASI VE DEVAM ETMESİ
 
 362
Ş. SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİLE RASTLAMASI  363
T. ÖĞRENCİ İŞLERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ  368
U. DAVA AÇMA SÜRESİNİN İDARE YÖNÜNDEN BAĞLAYICILIĞI  372
Ü. DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLECEĞİ YERLER  376
Y. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN YAPILMASI İÇİN SÜRE  377
MADDE 8
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
A. GENEL AÇIKLAMA  379
B. DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI  379
C. DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABINDA TATİL GÜNLERİ  380
D. DAVA AÇMA SÜRESİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ  38 0
MADDE 9
GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
A. GENEL AÇIKLAMA  391
B. ADLİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREV RET KARARI ÜZERİNE DAVANIN
İDARE MAHKEMESİNE AÇILMA USULÜ
 
 392
C. ADLİ YARGININ GÖREV RET KARARI ÜZERİNE İDARİ YARGIDA TAZMİNAT
DAVASI AÇILMASI
 
 392
D. ADİ YARGIDA HAKEM SIFATIYLA AÇILAN DAVALAR  394
E. ADLİ YARGI TARAFINDAN GÖREV RET KARARI ÜZERİNE SÜRENİN
KAÇIRILMASINDA DURUM
 
 395
F. ADLİ YARGIDA FAZLAYA İLİŞKİN SAKLI TUTULAN HAKLARIN İDARİ
YARGIDA AÇILACAK DAVAYA EKLENMESİ
 
 396
MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
A. GENEL AÇIKLAMA  413
B. İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU  414
C. 10. MADDEDE DÜZENLENEN BAŞVURUNUN 11. MADDEDE DÜZENLENEN
BAŞVURUDAN FARKI
 
 415
D. İDARENİN CEVAP VERMESİ  416
E. ALTI AYLIK BEKLEME SÜRESİ  417
F. İDARENİN CEVABININ KESİN OLMAMASI  418
G. KESİN BİR İŞLEM TESİS EDİLMEDEN İDARECE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR
DİZİ İŞLEM İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN DAVANIN AÇILMASINA İLİŞKİN
SÜRELERİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI HUSUSU
 
 419
H. 10. MADDEYE GÖRE BAŞVURU ÜZERİNE VERİLEN CEVABA KARŞI
11. MADDEYE GÖRE ÜST MAKAMA BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 419
I. İDARENİN KENDİLİĞİNDEN CEVAP VERMESİ  421
J. GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YARGI YERİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE
UYGULAMA
 
 423
L. 10. MADDEYE GÖRE AÇILACAK DAVADA SÜRENİN SON GÜNÜNÜN
ADLİ TATİLE RASTLAMASI
 
 425
M. 10. MADDEYE GÖRE YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE 12. MADDEYE GÖRE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  426
N. İNTİBAK İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARIN 2577 SAYILI
YASANIN 10. MADDESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 427
O. 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU
TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN'UN UYGULAMASI
NEDENİYLE DAVA AÇILMASINDA SÜRE
 
 428
Ö. İMAR PLANI TADİLATLARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  429
P. ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ  430
R. ŞİKAYET YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA GİDİLMESİ HALİNDE VERGİ
DAİRESİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMAYAN İŞLEMİNİN
İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN DURUMU
 
 431
S. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUN 124'ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜ
UYARINCA ŞİKAYET YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA YAPILACAK
BAŞVURU ÜZERİNE DAVA AÇILMASI
 
 432
Ş. 1615 SAYILI KANUNUN 78. MADDESİNE GÖRE İTİRAZ  433
T. SÜREGELEN ETKİLER DOĞURAN İŞLEMLERİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE
DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 518
MADDE 11
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
A. GENEL AÇIKLAMA  531
B. ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA  532
C. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN ECRİMİSİL
İHBARNAMELERİ
 
 533
D. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK BAŞVURU
ÜZERİNE TESİS EDİLEN İŞLEM
 
 534
E. 11. MADDE UYARINCA YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE DURAN SÜRENİN
YENİDEN BAŞLAMASI
 
 535
F. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN İLÇE İDARE KURULU
KARARLARI
 
 536
G. 657 SAYILI YASANIN 117 VE 118. MADDELERİ AÇISINDAN 2577 SAYILI
YASANIN 11. MADDESİ UYGULAMASI
 
 537
H. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE
MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN 2577 SAYILI YASANIN
11. MADDESİ UYGULAMASI
 
 5 38
I. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN REKABET KURULU
KARARLARI
 
 539
İ. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ UYARINCA MALİYE BAKANLIĞINA
BAŞVURULMASI ÜZERİNE DAVA AÇILMASI
 
 540
J. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ  540
K. 1615 SAYILI KANUNUN 176. MADDESİ UYARINCA İDARECE YAPILAN
FAİZ HESAPLANMASI İŞLEMLERİNE KARŞI 2577/11'İN UYGULANABİLME
DURUMU
 
 542
L. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN ÖDEME EMİRLERİ  542
MADDE 12
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
A. GENEL AÇIKLAMA  597
B. İPTAL KARARI ÜZERİNE TOPLU ÖDEMEDEN SONRA FAİZ İÇİN
TAZMİNAT DAVASI
 
 599
D. HUKUKA AYKIRILIĞI YARGI KARARIYLA SAPTANAN İŞLEMDEN DOĞAN
ZARARIN ÖDENMESİ HALİ
 
 600
E. MEMURA RÜCU DURUMU  600
F. İPTAL YA DA İPTAL VE TAM YARGI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMASI  601
G. NAKLEN ATAMA İŞLEMİ İPTAL EDİLDİĞİ SÜREDE EMEKLİYE AYRILAN
MEMURUN DURUMU
 
 601
H. HİZMET KUSURU İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN SÜRESİNİN 2577 SAYILI
YASANIN 13. MADDESİNE GÖRE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU
 
 603
I. İPTAL KARARI ÜZERİNE ÖNCE ZARARIN KABUL EDİLİP SONRA BUNDAN
VAZGEÇİLMESİ
 
 604
İ. İPTAL KARARI ÜZERİNE KANUN YOLUNA GİDİLMESİNİN AÇILACAK
TAZMİNAT DAVASINA ETKİSİ
 
 604
J. KARAR DÜZELTME AŞAMASINDAN SONRA TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  605
K. NOTER SENEDİ SATIŞI SONRASI İLİŞİK KESME BELGESİ VERİLMEMESİ  605
L. KIDEM TAZMİNATI DAVASININ NİTELİĞİ  606
M. BELEDİYELERİN YIKIM KARARINA KARŞI DAVA AÇILMASA BİLE YIKIM
NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİNİN İSTENEBİLMESİ DURUMU
 
 607
N. KANUN YOLLARINDAN GEÇEREK KESİNLEŞEN BİR İPTAL KARARININ
GEREĞİNİN DAVALI İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN BİR
TAZMİNAT İSTEMİ
 
 608
O. İPTAL DAVASININ REDDEDİLMESİNİN İPTAL DAVASI ÜZERİNE AÇILACAK
TAM YARGI DAVASININ REDDEDİLMESİ ANLAMINA GELMEDİĞİ HUSUSU
 
 609
Ö. USULSÜZ SINAV NEDENİYLE MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATANMA DURUMU  609
P. YASANIN EMREDİCİ KURALI BULUNMAKTA İKEN İNTİBAKIN
YAPILMAMASI ÜZERİNE TAM YARGI DAVASI
 
 610
R. MEMURLARIN PARASAL HAKLARIYLA İLGİLİ OLARAK AÇACAKLARI
DAVADA BELLİ BİR MİKTAR GÖSTERME ZORUNLULUĞUNUN
BULUNMAMASI
 
 610
S. SÜREGELEN ÖDEME  612
MADDE 13
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
A. GENEL AÇIKLAMA  649
B. 1 VE 5 YILLIK SÜRELER  650
C. SOSYAL RİSK  651
D. ÖNBAŞVURU  652
E. TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE VERİLMESİ  653
F. ÖLÜM OLAYI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  654
G. YIKIM EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İÇİN
AÇILACAK DAVADA SÜRE
 
 654
H. İŞKENCE SEBEBİYLE ÖLÜM OLAYINDA TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ  655
I. ZARAR TESPİTİNİN MAHKEME ARACILIĞIYLA YAPILMASI HALİNDE
ZARARIN ÖĞRENME TARİHİ VE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI
 
 656
J. ZARARIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE YAPTIRILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ
İNCELEMESİ SONUCUNDA ÖĞRENİLMESİ HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 657
L. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ  658
M. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ BULUNMAYAN DAVADA
NÖBETÇİ MAHKEMENİN İLK İNCELEME AŞAMASINDA KARAR VERMESİ
 
 659
N. SİGORTA ŞİRKETİNCE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASINDA SÜRE  659
MADDE 28
KARARLARIN SONUÇLARI
A. YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ (İNFAZI)  693
2. Danıştay Onuncu Dairesinin Görüşü  693
3. Danıştay Beşinci Dairesinin Görüşü  693
4. Danıştay Dördüncü Dairesinin Görüşü  693
5. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Görüşü  694
B. YARGI KARARLARININ UYGULANMASINDA SÜRE  694
 


Ayşe Aslı Yücesoy
Ocak 2016
66.50 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Yunus Eraslan
Eylül 2020
68.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
MADDE 7
DAVA AÇMA SÜRESİ
A. GENEL AÇIKLAMA  17
B. İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN ÖZELLİKLERİ  18
C. GENEL İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ  21
1. Hatalı Ödemelerin Geri Alınmasında Süre  26
2. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun Dava Açma Süresine Etkisi  26
D. ÖZEL KANUNLARDA YER ALAN DAVA AÇMA SÜRELERİ  56
E. DOĞRUDAN TEBLİĞ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  62
F. İLAN YOLUYLA TEBLİĞ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  86
G. ITTILA ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ  91
H. DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI  106
1. Dava Açma Süresinin Başlaması  106
2. Dava Açma Süresinin Kesilmesi  106
3. Kesilen Dava Açma Süresinin Yeniden Başlaması  107
I. GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA
DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 110
1. Doğrudan Genel Düzenleyici İşleme Karşı Açılacak Davada Süre  110
2. Uygulama İşlemi Üzerine Dava Açılması  112
İ. İMAR İŞLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE  129
1. İmar Planlarıyla İlgili Davalarda Süre  129
a. İmar Planlarının Kesinleşmesi  129
b. İmar Planlarına Askı Süresi İçinde veya Daha Sonra Yapılacak İtirazın
Dava Açma Süresine Etkisi 
 142
c. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi  149
d. İmar Planları ile İnşaat Ruhsatlarına Karşı Dava Açma Süresi  169
e. İmar Planları ile İmar Uygulamasına Karşı Dava Açma Süresi  172
f. Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatına
Karşı Dava Açma Süresi 
 174
g. İmar Planlarına Karşı Dava Açma Süresi Geçirildikten Sonra Yapılması
Gereken Başvurular 
 179
h. İmar Planlarının İptali Halinde Hukuki Durum  182
2. Parselasyon İşlemlerine Karşı Açma Süresi  202
a. Dava Açma Süresi  202
b. İmar Uygulamalarına İlişkin Davalarda Diğer Süreler  210
3. Kamulaştırma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  222
J. KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ DAVALARDA SÜRE  236
1. Atama ve Nakil İşlemlerinde Süre  236
2. Disiplin Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  237
3. Yolluk (Harcırah) ile İlgili Davalarda Süre  238
4. Aylık ve Diğer Parasal Haklara İlişkin Davalarda Süre  249
K. YARGI KARARLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN DAVALARDA SÜRE  277
L. İDARİ DAVA AÇMA SÜRELERİNDE MÜCBİR SEBEP  297
N. DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇİRİLMESİNİN SONUÇLARI  297
O. DAVANIN SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN RET EDİLMESİNİN SONUÇLARI  302
Ö. SÜRE AŞIMI YÖNÜNDEN RET EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILABİLMESİ  306
P. VERGİ DAVALARINDA SÜRE  318
1. Tahakkuku Tahsile Bağlı Olan Vergilerde Dava Açma Süresi  318
2. Tebliğ Yapılan Hallerde veya Tebliğ Yerine Geçen İşlemlerde Dava Açma Süresi  318
3. Tevkif Yoluyla Alınan Vergilerde Dava Açma Süresi  319
4. Tescile Bağlı Vergilerde Dava Açma Süresi  319
5. İdarenin Dava Açması Gereken Konularda Dava Açma Süresi  319
6. Özel Kanunlarda Ayrı Süre Gösterilen Haller (2577/7-1)  319
R. DAVANIN VELİ VASİ VEYA KAYYIM TARAFINDAN TAKİP EDİLMESİ  358
S. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA BAŞVURMA HALİNDE DAVA AÇMA
SÜRESİNİN DURMASI VE DEVAM ETMESİ
 
 362
Ş. SÜRENİN SON GÜNÜNÜN TATİLE RASTLAMASI  363
T. ÖĞRENCİ İŞLERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ  368
U. DAVA AÇMA SÜRESİNİN İDARE YÖNÜNDEN BAĞLAYICILIĞI  372
Ü. DAVA DİLEKÇELERİNİN VERİLECEĞİ YERLER  376
Y. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN YAPILMASI İÇİN SÜRE  377
MADDE 8
SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
A. GENEL AÇIKLAMA  379
B. DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI  379
C. DAVA AÇMA SÜRESİNİN HESABINDA TATİL GÜNLERİ  380
D. DAVA AÇMA SÜRESİNE ADLİ TATİLİN ETKİSİ  38 0
MADDE 9
GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURMA
A. GENEL AÇIKLAMA  391
B. ADLİ YARGI YERİNCE VERİLEN GÖREV RET KARARI ÜZERİNE DAVANIN
İDARE MAHKEMESİNE AÇILMA USULÜ
 
 392
C. ADLİ YARGININ GÖREV RET KARARI ÜZERİNE İDARİ YARGIDA TAZMİNAT
DAVASI AÇILMASI
 
 392
D. ADİ YARGIDA HAKEM SIFATIYLA AÇILAN DAVALAR  394
E. ADLİ YARGI TARAFINDAN GÖREV RET KARARI ÜZERİNE SÜRENİN
KAÇIRILMASINDA DURUM
 
 395
F. ADLİ YARGIDA FAZLAYA İLİŞKİN SAKLI TUTULAN HAKLARIN İDARİ
YARGIDA AÇILACAK DAVAYA EKLENMESİ
 
 396
MADDE 10
İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU
A. GENEL AÇIKLAMA  413
B. İDARİ MAKAMLARA BAŞVURU  414
C. 10. MADDEDE DÜZENLENEN BAŞVURUNUN 11. MADDEDE DÜZENLENEN
BAŞVURUDAN FARKI
 
 415
D. İDARENİN CEVAP VERMESİ  416
E. ALTI AYLIK BEKLEME SÜRESİ  417
F. İDARENİN CEVABININ KESİN OLMAMASI  418
G. KESİN BİR İŞLEM TESİS EDİLMEDEN İDARECE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN BİR
DİZİ İŞLEM İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN DAVANIN AÇILMASINA İLİŞKİN
SÜRELERİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAMAYACAĞI HUSUSU
 
 419
H. 10. MADDEYE GÖRE BAŞVURU ÜZERİNE VERİLEN CEVABA KARŞI
11. MADDEYE GÖRE ÜST MAKAMA BAŞVURU VE DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 419
I. İDARENİN KENDİLİĞİNDEN CEVAP VERMESİ  421
J. GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN YARGI YERİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE
UYGULAMA
 
 423
L. 10. MADDEYE GÖRE AÇILACAK DAVADA SÜRENİN SON GÜNÜNÜN
ADLİ TATİLE RASTLAMASI
 
 425
M. 10. MADDEYE GÖRE YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE 12. MADDEYE GÖRE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  426
N. İNTİBAK İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARIN 2577 SAYILI
YASANIN 10. MADDESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 427
O. 3417 SAYILI ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU
TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN'UN UYGULAMASI
NEDENİYLE DAVA AÇILMASINDA SÜRE
 
 428
Ö. İMAR PLANI TADİLATLARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  429
P. ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ  430
R. ŞİKAYET YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA GİDİLMESİ HALİNDE VERGİ
DAİRESİNİN KESİN VE YÜRÜTÜLEBİLİR NİTELİKTE OLMAYAN İŞLEMİNİN
İPTALİ İSTEMİYLE AÇTIĞI DAVANIN DURUMU
 
 431
S. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUN 124'ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜ
UYARINCA ŞİKAYET YOLUYLA MALİYE BAKANLIĞINA YAPILACAK
BAŞVURU ÜZERİNE DAVA AÇILMASI
 
 432
Ş. 1615 SAYILI KANUNUN 78. MADDESİNE GÖRE İTİRAZ  433
T. SÜREGELEN ETKİLER DOĞURAN İŞLEMLERİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE
DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 518
MADDE 11
ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA
A. GENEL AÇIKLAMA  531
B. ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA  532
C. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN ECRİMİSİL
İHBARNAMELERİ
 
 533
D. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK BAŞVURU
ÜZERİNE TESİS EDİLEN İŞLEM
 
 534
E. 11. MADDE UYARINCA YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE DURAN SÜRENİN
YENİDEN BAŞLAMASI
 
 535
F. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN İLÇE İDARE KURULU
KARARLARI
 
 536
G. 657 SAYILI YASANIN 117 VE 118. MADDELERİ AÇISINDAN 2577 SAYILI
YASANIN 11. MADDESİ UYGULAMASI
 
 537
H. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE
MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN 2577 SAYILI YASANIN
11. MADDESİ UYGULAMASI
 
 5 38
I. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN REKABET KURULU
KARARLARI
 
 539
İ. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ UYARINCA MALİYE BAKANLIĞINA
BAŞVURULMASI ÜZERİNE DAVA AÇILMASI
 
 540
J. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN GÜMRÜK VERGİLERİ  540
K. 1615 SAYILI KANUNUN 176. MADDESİ UYARINCA İDARECE YAPILAN
FAİZ HESAPLANMASI İŞLEMLERİNE KARŞI 2577/11'İN UYGULANABİLME
DURUMU
 
 542
L. 2577 SAYILI YASANIN 11. MADDESİ AÇISINDAN ÖDEME EMİRLERİ  542
MADDE 12
İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI
A. GENEL AÇIKLAMA  597
B. İPTAL KARARI ÜZERİNE TOPLU ÖDEMEDEN SONRA FAİZ İÇİN
TAZMİNAT DAVASI
 
 599
D. HUKUKA AYKIRILIĞI YARGI KARARIYLA SAPTANAN İŞLEMDEN DOĞAN
ZARARIN ÖDENMESİ HALİ
 
 600
E. MEMURA RÜCU DURUMU  600
F. İPTAL YA DA İPTAL VE TAM YARGI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMASI  601
G. NAKLEN ATAMA İŞLEMİ İPTAL EDİLDİĞİ SÜREDE EMEKLİYE AYRILAN
MEMURUN DURUMU
 
 601
H. HİZMET KUSURU İDDİASIYLA AÇILAN DAVANIN SÜRESİNİN 2577 SAYILI
YASANIN 13. MADDESİNE GÖRE HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU
 
 603
I. İPTAL KARARI ÜZERİNE ÖNCE ZARARIN KABUL EDİLİP SONRA BUNDAN
VAZGEÇİLMESİ
 
 604
İ. İPTAL KARARI ÜZERİNE KANUN YOLUNA GİDİLMESİNİN AÇILACAK
TAZMİNAT DAVASINA ETKİSİ
 
 604
J. KARAR DÜZELTME AŞAMASINDAN SONRA TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  605
K. NOTER SENEDİ SATIŞI SONRASI İLİŞİK KESME BELGESİ VERİLMEMESİ  605
L. KIDEM TAZMİNATI DAVASININ NİTELİĞİ  606
M. BELEDİYELERİN YIKIM KARARINA KARŞI DAVA AÇILMASA BİLE YIKIM
NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİNİN İSTENEBİLMESİ DURUMU
 
 607
N. KANUN YOLLARINDAN GEÇEREK KESİNLEŞEN BİR İPTAL KARARININ
GEREĞİNİN DAVALI İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN DOĞAN BİR
TAZMİNAT İSTEMİ
 
 608
O. İPTAL DAVASININ REDDEDİLMESİNİN İPTAL DAVASI ÜZERİNE AÇILACAK
TAM YARGI DAVASININ REDDEDİLMESİ ANLAMINA GELMEDİĞİ HUSUSU
 
 609
Ö. USULSÜZ SINAV NEDENİYLE MÜFETTİŞLİĞE GEÇ ATANMA DURUMU  609
P. YASANIN EMREDİCİ KURALI BULUNMAKTA İKEN İNTİBAKIN
YAPILMAMASI ÜZERİNE TAM YARGI DAVASI
 
 610
R. MEMURLARIN PARASAL HAKLARIYLA İLGİLİ OLARAK AÇACAKLARI
DAVADA BELLİ BİR MİKTAR GÖSTERME ZORUNLULUĞUNUN
BULUNMAMASI
 
 610
S. SÜREGELEN ÖDEME  612
MADDE 13
DOĞRUDAN DOĞRUYA TAM YARGI DAVASI AÇILMASI
A. GENEL AÇIKLAMA  649
B. 1 VE 5 YILLIK SÜRELER  650
C. SOSYAL RİSK  651
D. ÖNBAŞVURU  652
E. TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE VERİLMESİ  653
F. ÖLÜM OLAYI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI  654
G. YIKIM EYLEMİ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İÇİN
AÇILACAK DAVADA SÜRE
 
 654
H. İŞKENCE SEBEBİYLE ÖLÜM OLAYINDA TAZMİNAT DAVASI AÇMA SÜRESİ  655
I. ZARAR TESPİTİNİN MAHKEME ARACILIĞIYLA YAPILMASI HALİNDE
ZARARIN ÖĞRENME TARİHİ VE DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLAMASI
 
 656
J. ZARARIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE YAPTIRILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ
İNCELEMESİ SONUCUNDA ÖĞRENİLMESİ HALİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ
 
 657
L. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ  658
M. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ BULUNMAYAN DAVADA
NÖBETÇİ MAHKEMENİN İLK İNCELEME AŞAMASINDA KARAR VERMESİ
 
 659
N. SİGORTA ŞİRKETİNCE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASINDA SÜRE  659
MADDE 28
KARARLARIN SONUÇLARI
A. YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ (İNFAZI)  693
2. Danıştay Onuncu Dairesinin Görüşü  693
3. Danıştay Beşinci Dairesinin Görüşü  693
4. Danıştay Dördüncü Dairesinin Görüşü  693
5. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu'nun Görüşü  694
B. YARGI KARARLARININ UYGULANMASINDA SÜRE  694
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020