Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – İçtihatlı – Örneklerle
Konut Yapı Kooperatifleri
03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kanun Değişiklikleri ile
Şubat 2011 / 5. Baskı / 840 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ülkemizde sıklıkla uygulanan kooperatif tüzel kişiliği, konunun gerek sosyal boyutu gerekse hukuk normlarının teknik olması sebebi ile sorunlar yaratmaktadır.

Çalışma da bu sorunlara çözüm olacak açıklama, içtihat ve dilekçe örneklerinin yanında,03.06.2010 tarihli, 5083 sayılı Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kooperatifler Kanununda yapılan değişikliklere de yer verilmiştir.

Özellikle 500'den fazla üyeye sahip kooperatiflerde temsil ve seçim usulleri ile yapı kooperatiflerinin planlı kentleşme sürecinde etkin rol aldığı göz önüne alınarak, yapı kooperatiflerine ilişkin görevlerin yapılaşma ve şehircilik ile ilgili görevlerin sorumluluğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yüklendiğinden kitaptaki dilekçe örnekleri buna göre değiştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Kuruluş, Ortaklık, İhraç
Ana Sözleşme
İptal Davası
Genel Kurul Toplantı ve Kararları
Yönetim ve Denetim Kurulu
Ferdileşme
Şerefiyeler
Dağılma ve Tasfiye
Yönetim – İşletme–Kooperatifleri
Konularına Göre Alfabetik İçtihatlar
Kavramlara Göre Arama Cetveli
Son Değişiklikler
Barkod: 9789750214387
Yayın Tarihi: Şubat 2011
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 840
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
1. Basının Sunuşu  7
2. Basının Sunuşu  9
3. Basının Sunuşu  11
4. Basının Sunuşu  13
5. Basının Sunuşu  15
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
AÇIKLAMALAR
1. KOOPERATİFE ÜYE OLMADAN YAPILACAK İNCELEMELER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  31
2. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ  34
A. Konut Yapı Kooperatiflerine (Kooperatiflere) Uygulanacak Mevzuat  34
B. Konut Yapı Kooperatiflerinin Amaç ve Faaliyet Konuları  35
C. Kooperatiflerin Taşınmaz Edinmeleri  35
a. Kooperatiflerin Başlıca Tapu İşlemleri  35
b. İşlemlerin Sınırı  36
c. Taşınmaz Tasarrufları  36
d. Yetki Belgesi  38
e. Bazı Harç ve Vergilerden Muafiyet  39
3. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞU  39
A. Konut Yapı Kooperatifinin Kuruluşu Kurucu Ortak Sayısı  39
B. Kooperatifler Kanununda 21.4.2004 Tarihli ve 5146 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
(Tüzel Kişilerin Ortaklığı) 
 39
C. Ana Sözleşmenin Hazırlanması  40
D. Kooperatif Kurulurken Yapılacak İşlem ve Belgeler  41
4. KURULUŞ İZNİ VERECEK MAKAM  44
A. Örnek Ana Sözleşmenin Aynen Kabul Edilmesinde  44
B. Örnek Ana Sözleşmenin Maddelerinde Değişiklik Yapılarak Kurucu Ortaklar Tarafından Kabul Edilmesinde  45
C. Kooperatifin Kuruluşundan Vazgeçme Beyannamesi Örneği  45
D. Kooperatif Kuruluşundan Vazgeçilmesi Halinde İlgili Makama Verilecek Dilekçe Örneği  46
E. Ana Sözleşmeye Konulacak Mecburî Hükümler  46
F. Yapı Kooperatiflerinin Ticaret Unvanları  46
G. Kimler Kurucu Ortak veya Sonradan Ortak Olabilirler (Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi m. 10)  47
H. Gerçek Kişinin Kooperatif Ortağı Olabilmesinin Şartları  50
I. Yabancı Gerçek Kişilerin Ortaklığında Dikkat Edilecek Hususlar  50
İ. Yapı Kooperatiflerinin Ticarî Şirketlerden Farkı  51
5. YAPI KOOPERATİFLERİNDE SERMAYE (PAY)  52
A. Bir Pay İçin Birlikte Ortak Olunamaz  52
B. Yapı Kooperatiflerinde Sermaye Semboliktir  52
C. Ortaklık Payı Bedeli  53
6. KOOPERATİF BİRLİKLERİ  55
7. YAPI KOOPERATİFİ KURULURKEN YAPILACAK İŞLEMLERİN TÜMÜ ŞUNLARDIR  55
A. Ticari Durum Belgesi Almak için Yazılacak Dilekçe ve Ekleri  56
B. Ticarî Durum Belgesi Örneği  56
C. Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil  57
D. Yönetim Kurulu Üyelerinin İmza Beyannamesi (Sirküleri) Örneği  62
E. Ticaret Sicil Memurluklarına Verilecek Dilekçe Örneği  63
F. Ticaret Odasına Kayıt  64
G. Kooperatifin Kuruluş Aşamasında Yapılacak İşlemlerden Kimlerin Ne Suretle Sorumlu Olacağı  67
H. Kuruluş Aşamasındaki İşlemlerden Dolayı Sorumluluk (Hukuki ve Cezai)  67
8. TUTULACAK DEFTERLER  69
9. KOOPERATİFÇE VERGİ DAİRELERİ, ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE SGK'YA YAPILACAK BİLDİRİMLER  69
A. Kooperatif Tüzel Kişiliğince Yapılacak Bildirimler  69
a. Vergi Dairelerine Yapılması Gereken Bildirimler  69
aa. Bildirim Zamanı  70
bb. Bildirime Eklenecek Belgeler  70
b. Bölge Çalışma Müdürlüğüne Yapılacak Bildirimler  70
c. Sosyal Güvenlşk Kurumuna Yapılacak Bildirimler  70
d. Avukat Bulundurma Zorunluluğu  71
10. KOOPERATİFE ORTAK OLMA YOLLARI  71
A. Kurucu Olarak  71
B. Aslen  71
C. Devren  71
D. Miras Yoluyla  71
11. KOOPERATİFE ORTAK OLMAK İÇİN BAŞVURU  72
A. Dilekçe Örneği  73
B. Ortak Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı  73
C. Ortaklığa Kabul Edilenlere Gönderilecek Yazı Örneği  74
12. YENİ GİREN ORTAĞIN YAPACAĞI ÖDEMELER  74
13. YENİ ORTAKTAN FARK ALINMASI  74
14. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ HALLERİ  75
15. ORTAKLIKTAN ÇIKMA  75
A. Ortaklıktan Çıkma Dilekçe Örneği  75
B. Çıkma İsteğinin Kabulden Kaçınılması Halinde Noter Aracılığıyla Gönderilecek Çıkma İsteğine İlişkin İhtarname Örneği  76
16. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA  76
A. Ortaklıktan Çıkarılmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği  81
B. Çıkarılma Kararının Ortağa Tebliğine İlişkin Yazı Örneği  82
C. Gecikme Bedeli  82
D. Yönetim Kurulunun Ortaklıktan Çıkarma Kararı Üzerine Açılacak İtiraz Davası İçin Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği  84
17. PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN ORTAĞA YAPILACAK İHTAR VE TEBLİĞ  84
A. Ödemelerini Bir Ay Geciktiren Ortaklara Yapılacak 1. İhtarname Örneği  85
B. İhtara Rağmen Defaten Belirlenen Sürede Ödeme Yapılmamışsa veya Kısmi Ödeme Yapılmışsa  86
C. Ödemelerini Bir Ay Geciktiren Ortaklara Yapılan Birinci İhtara Rağmen, Ödemelerini Yine Yerine Getirmemeleri Üzerine Çekilecek 2. İhtarname Örneği  87
D. Ortak Bu Bir Aylık Sürede de Borcunu Ödemezse  87
E. İspat Yükü  88
F. Ortakla Kooperatif Arasındaki Davalar  88
18. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARINA KARŞI ORTAĞIN BAŞVURACAĞI YOLLAR  88
A. Çıkarma Kararı Yönetim Kurulunca Verilmişse  88
B. Ortaklıktan Çıkarılma Kararına Karşı Genel Kurula İtiraz Dilekçesi Örneği  89
C. Ortaklıktan Çıkarma Kararını Genel Kurul Vermişse  90
D. Ortaklığı Sona Erenlerle Hesaplaşma  90
E. Çıkan ve Çıkarılan Ortaklardan Alınacak İbraname Örneği  90
F. Ortaklıktan Çıkarılma Kararı Kesinleşmeden Yeni Ortak Alınabilir mi?  91
G. Çıkarılma Kararı Haklarında Kesinleşmeyen Ortakların Genel Kurul Toplantısına Katılabilirler mi?  91
19. ORTAKLIĞIN DEVRİ  91
A. Ortaklığın Devrinde Dikkat Edilecek Hususlar  92
B. Devir Alan Ortağın Yükümlülükleri  92
C. Kooperatife Yeni Giren Ortaktan Genel Kurul Kararıyla Para Talep Edilebilir mi?  93
D. Devir İçin Dilekçe Örneği  93
E. Ortaklığın Devralınmasına İlişkin Dilekçe Örneği  94
F. Ortaklığının Devrine İlişkin Müşterek Dilekçe Örneği  94
20. ORTAKLARIN HAKLARI  95
A. Kişisel Haklar  95
a. Kişisel ve İdari Nitelikte Olan Ortaklık Hakları  95
b. Kişisel ve Mali Nitelikte Ortaklık Hakları  95
B. Grupsal Haklar  95
C. Eşitlik İlkesi Nedir?  96
21. KOOPERATİF ORTAKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  100
22. ORTAĞIN DAVA AÇMA HAKLARI  100
23. KOOPERATİF ORGANLARI / YÖNETİMİ  100
24. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  100
25. GENEL KURUL KARARLARININ SINIRI  102
26. GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKİLLERİ, ZAMANI, YERİ, ÇAĞIRMA ŞEKLİ  103
A. Toplantı Şekilleri ve Zamanı (Örnek Ana Söz. m. 25)  103
B. Bakanlığa Müracaat ve Gönderilen Belgeler (Örnek Ana Söz. m. 30)  103
C. Bütün Ortakların Hazır Bulunması (Örnek Ana Söz. m. 29)  103
D. Çağrıya Yetkili Olanlar  104
E. Toplantı Yeri  105
F. Ortaklar Cetveli  105
G. Çağırma Şekli (Örnek Ana Söz. m. 28)  105
27. GENEL KURUL GÜNDEMİ (Örn. Ana söz. M. 31)  106
A. Gündeme Madde Ekleme  106
B. Genel Kurul Yönetim Kurulunu Her Zaman Azledebilir mi?  109
28. HESAP TETKİK KOMİSYONU SEÇİLMESİ  110
29. ÇAĞRI USULÜNE UYULMADIĞI HALDE GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILABİLECEK HAL
 
 110
30. ORTAKLARIN GENEL KURULDA OY HAKKI  110
A. Genel Olarak  110
B. Temsil  111
C. Genel Kurula İlişkin Vekaletname Örneği  111
D. Oya Katılamayacaklar  112
31. GENEL KURULDA GÖRÜŞME VE KARARLAR  112
32. GENEL KURULDA GÖRÜŞME VE KARAR NİSABI  112
33. BAŞKANLIK KURULU - DİVAN BAŞKANI  113
A. Divan Başkanının Görevleri  113
B. Bakanlık Temsilcileri  114
C. Bakanlık Temsilcisi Gönderilmesi İçin Başvuru Dilekçesi Örneği  115
D. Oy Kullanma Şekli  116
E. Gizli Oy ve Açık Tasnifin Uygulanacağı Kooperatifler  116
34. BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA  116
A. İbranın Sonuçları  117
B. Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı  118
35. GENEL KURUL KARARLARININ İPTAL ETTİRİLİP ETTİRİLMEMESİ YÖNÜNDEN AYRIMI  118
A. Mutlak Geçersiz Olan Genel Kurul Kararları  118
B. İptali (Bozulması) Mümkün Olan Genel Kurul Kararları  119
C. İptaline (Bozulmasına) Hüküm Verilemeyecek Kararlar  119
36. İPTAL DAVASI (BOZMA DAVASI)  119
A. İptal Davası Açabilecek Olanlar  119
a. Toplantıda Hazır Bulunan Ortaklar  119
b. Toplantıda Bulunmayan Ortakların İptal Davası Açabilmesi  120
c. Yönetim Kurulunun İptal Davası Açması  120
d. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinden Her birinin İptal Davası Açabilmesi (Kooperatifler K. m. 53)  120
B. İptal Davasının Süresi  120
C. Davanın Yargılama Usulü  120
D. Yetkili ve Görevli Mahkeme  121
E. Teminat  121
F. İlân  121
G. İptal Davası Açılması İçin Dilekçe Örneği  121
H. İptal Davasının Açıldığının İlânı Örneği  122
37. GENEL KURUL KARARLARININ TESİRİ  122
38. GENEL KURULDA OYLAMAYA KATILAMAYACAK OLANLAR  123
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasında  123
B. Ortakların, Kendilerine veya Yakınlarına Ait Bir İş veya Davayla İlgili Görüşmelerde Oy Kullanmamaları  123
39. GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERLİLİK KOŞULLARI  124
A. Genel Kurul Görüşmelerinin Başka Bir Güne Bırakılması  124
B. Kooperatiflerin / Üst Birliklerin Genel Kurul Toplantısı İçin Almış Oldukları Yönetim Kurulu Karar Örneği  125
C. Genel Kurulu Olağan Toplantıya Çağırma İlânı Örneği  126
D. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Yönetim Kuruluna Verilecek Dilekçe Örneği  127
E. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Bakanlığa Verilecek Dilekçe Örneği (Kooperatifler Kanunu Madde, 44’e göre)  128
F. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması İçin Mahkemeye Verilecek Dilekçe Örneği (Kooperatifler Kanunu madde 44’e göre)  129
G. Ortakların, Genel Kurul Toplantısından en az 20 Gün Önce Gündeme Konulması İstemlerine İlişkin Tebligat Örneği  130
H. Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçilmeden Önce, Ortakların Onda Birinin (1/10’un) Talebi Üzerine Gündeme Eklenmesi İstenilen Hususlara İlişkin Önerge Örneği  131
I. Denetçilerin Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü Toplantıya Çağırma Kararı Örneği  132
İ. Kooperatif Genel Kurullarında Toplantının Nisapsızlıktan Tehir Edilmesi Halinde Bakanlık Temsilcisi Tarafından Hazırlanan Tehir Tutanağı Örneği  133
J. İlânlı Toplantılar İçin Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği  133
K. Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (İlansız Olarak Yapılan Toplantılar İçin)  134
40. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ  134
A. Seçme Yetkisi  134
B. Kurucu Ortakların Seçimi  134
C. Kurucu Ortakların Seçtiği Yönetim Kurulunun Yapacağı işlem  134
D. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı  135
E. Yedek Üye  135
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca Seçilmesi  135
G. Kooperatif Ortağı Olma Koşulu  135
H. Seçim Usulü  135
I. Görev Süreleri  135
İ. Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları  136
J. Yönetim Kurulunun Görev Bölümü  137
K. Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri  137
L. Yönetim Kurulunun Komite/ Komisyon Oluşturması  137
M. Yönetim Kurulu Toplantıları  137
N. Yönetim Kurulunun Toplantıya Çağrılma Usulü  138
O. Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Tespiti  138
Ö. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Gelmemeleri  139
P. Üyeliğin Boşalması  139
R. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  139
S. Yönetim Kurulları Toplanma ve Karar Rakamları Tablosu  140
Ş. Yönetim Kurulunun Aldığı Kararı Değiştirebilmesi  142
T. Eski Yönetim Kurulunun Devir ve Teslim İşlemleri  142
41. YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ  142
A. Geçerli Yönetim Kurulu Kararları  142
B. Yok Hükmünde Yönetim Kararları  143
C. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali  143
42. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN, YÖNETİM KURULUNCA ALINAN KARARLARIN SORUMLULUĞUNDAN KURTULABİLMESİ İÇİN  143
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim ve Temsil Yetkileri  143
B. Kooperatifin Temsil ve İlzamı  144
43. MURAHHAS ÜYE  144
44. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  144
A. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  145
B. Yönetime ve Temsile Yetkili Kişilerin Görevleri Esnasında Verdikleri Zarardan Kooperatif Sorumludur  146
45. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  146
46. YÖNETİM KURULU YILLIK RAPORU  147
47. YILLIK BİLANÇO VE GELİR - GİDER CETVELİ  147
48. KOOPERATİF ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASI  148
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tek Tek Görevleri  149
B. Kooperatif Yöneticilerinin Mal Bildirimi  149
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Malî Hakları  149
49. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  150
A. Hukuki Sorumluluk  150
B. Cezaî Sorumluluğu  151
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü ve Kooperatifin Temsil ve İlzam Örneği  151
D. Ana Sözleşme Değişikliği Yapılması İçin Alınacak Yönetim Kurul Kararı Örneği  152
E. Ana Sözleşme Değişikliği İçin Hazırlanan Tadil Tasarısı Örneği  153
F. Kooperatiflerin Madde Tadili (Ana sözleşme Değişikliği) İçin Ön Dizin Dilekçesi Örneği  153
G. Ana Sözleşme Değişikliğinin Tescil ve İlanı İçin Ticaret Sicili Müdürlüğüne Verilecek Dilekçe Örneği  154
50. KOOPERATİF MÜDÜRLERİ (Kooperatifler K. m. 58, Örnek Ana Sözleşme m. 51)  154
A. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasından Seçilirlerse  154
B. Yönetim Kurulu Üyeleri Dışından Seçilirlerse  154
51. DENETİM KURULU  155
A. Seçimi  155
B. Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları (Kooperatifler Kanunu m. 65, 56, Örnek Anasız.
m. 53) 
 155
C. Denetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Hâlleri  155
52. DENETÇİLERİN BAŞLICA GÖREV VE YETKİLERİ  156
A. Denetçilerin Sorumlulukları  157
B. Denetim Kurulu Raporunun Nasıl Hazırlanacağı  157
53. KOOPERATİFLERİN ARSA ALIMI  158
54. TOPLU KONUT İDARESİNDEN KOOPERATİFİN KREDİ TALEP EDEBİLMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER  159
55. 2003/1 SAYILI TOPLU KONUT İDARESİNİN KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ AÇIKLAMALARI  160
1. Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği  163
56. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ)  164
57. KONUTLARIN BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİ  166
A. Geçici Maliyetlerin Tespit Edilmesi  166
B. Şerefiyelerin Tespit Edilmesi  167
a. Şerefiyelere İtiraz  167
aa. İtiraz Süresi  167
ab. İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler  167
C. Şerefiye Tespitine Yapılacak İtiraz Dilekçe Örneği  168
58. KONUTLARIN ORTAKLARA DAĞITILMASI  168
A. Konutların Kur’a ile Dağıtılması  168
B. Konutların Ortakların Tercihlerine Göre Dağıtılması  168
C. Yönetim Kurulu Üyelerine Tercihli Daire Verilebilir mi?  170
59. ORTAKLARIN KONUTLARINDA TADİLATI  173
60. YAPI KOOPERATİFLERİNCE TAŞINMAZIN ÜYELERE DAĞITIMI (FERDİLEŞME)  173
A. Arsa ve Arazilerin Üyelere Dağıtımı  174
B. Tamamlanmış Konutların Üyelere Dağıtımı  175
C. Kat İrtifaklı Yerlerde Ferdileşme  175
D. Taşınmazın İpotekli Olması Halinde Ferdileşme  175
a. Ferdileşmede İstenen Belgeler  175
b. Ferdileşme Listesi (Kooperatiflerin Ferdileşme İşlemlerinde İbraz Edilecek Dağıtım Listesi Örneği)  176
c. Tapuya Tescili  177
d. Tapu Senedinin Yazımı  177
e. Ferdileşme İşlemin Malî Yönü  177
61. TOPLU YAPILARIN KADASTROSU  178
A. Toplu Yapıların Bağımsız Bölüm Haline Getirilmesi Koşulları  179
B. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre İstenilen Belgeler  180
C. İkinci Kadastronun Yapılması  182
D. Yapı Yapmak Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin Kooperatife Dönüşmesi  182
E. Harç, Resim ve Vergiden Muafiyet  183
62. YÖNETİM -İŞLETME- KOOPERATİFLERİ  183
63. KOOPERATİFLERİN DAĞILMASI VE TASFİYE  187
A. İradî Dağılma Nedenleri,  188
a. Genel Kurul Kararıyla  188
b. Üç Yıl Üst Üste Genel Kurulun Yapılamamasıyla  188
c. Birleşme Suretiyle Dağılma  188
d. Mahkeme Kararıyla Dağılma  188
B. İradî Olmayan Dağılma Nedenleri  189
a. Kooperatif Ana sözleşmesi Uyarınca  189
b. Kooperatifin Amaca Ulaşmasıyla  189
c. Kooperatifin Sermayesinin 2/3’ün Kaybedilmesiyle  189
d. Kooperatifin İflâsına Karar Verilmesi  189
e. Kooperatifin Amaca Ulaşmaması Hâlinde Dağılma Hâli  190
C. Tasfiye Halindeki Kooperatif Adına Kayıtlı Taşınmazın Üyeleri Adına Tahsisi  192
D. Tasfiye Halindeki Kooperatiflerde Organların Durumu  193
64. TASFİYEYE İLİŞKİN YAZIŞMA, DİLEKÇE VE TUTANAK ÖRNEKLERİ  194
A. Tasfiyenin Tescili İçin Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Dilekçe Örneği  194
B. Tasfiye İlânı Örneği - İflastan Başka Sebeple -  194
C. Tasfiye İlân Örneği  195
D. Dağılmaya Mahkemece Karar Verilmesi Halinde Ticaret Sicili Memurluğuna Verilecek Dilekçe Örneği  195
E. Tasfiye Halindeki Kooperatifin Son Genel Kurul Toplantısı Örneği  196
F. Tasfiye Sonucunun, Ticaret Sicili Memurluğuna Tescil Ettirilmesi İçin Verilecek Dilekçe Örneği  197
G. Mal Bildirimi (Aktif ve Pasifi Sıfır Olan Bilanço Örneği)  197
İkinci Bölüm
KONUT YAPI KOOPERATİFİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR
KONUT YAPI KOOPERATİFİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  201
Üçüncü Bölüm
KOOPERATİF SUÇLARI VE İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Cezai Sorumluluğu  629
B. Kooperatif Kanunundaki Suçlar  630
1. Şematik Olarak  630
2. Açıklamalar  631
C. Dilekçe Örnekleri  633
D. İlgili Yargıtay İçtihatları  634
Dördüncü Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT
KOOPERATİFLER KANUNU TASARISI GEREKÇESİ  677
KOOPERATİFLER KANUNU KAVRAMLARA GÖRE ALFABETİK FİHRİST1  682
KOOPERATİFLER KANUNU  688
KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI  733
KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  736
TÜRK TİCARET KANUNU  758
1163 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE VALİLİKLERE (SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ) GÖNDERİLEN YAZILARIN ÖZETLERİ  798
KOOPERATİFLER KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGESİ  800
03.06.2010 TARİHLİ 5983 SAYILI KANUNUN 5'İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPI KOOPERATİFLERİNİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINCA BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA DEVRİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  806
İçtihatlar Dizini  809
Kavramlar Dizini  833
Yararlanılan Kaynaklar  839
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Arslan Kaya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Ekim 2017
69.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2017
244.50 TL
İndirimli: 169.90 TL (%30)
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017