Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnsan Hakları Hukuku
Mart 2009 / 1. Baskı / 520 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2017 66.90 TL -     Sepete Ekle
 4. Ekim 2015 59.90 TL 34.90 TL (%42)Sepete Ekle
 3. Ocak 2013 39.90 TL 26.50 TL (%34)Sepete Ekle
   

Kitabın esas amacı, programında insan hakları ya da insan haklan hukuku dersine yer veren üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarında yardımcı ders kitabı olarak okutulmasıdır. Ayrıca, Kitap; İnsan hakları alanında inceleme ya da araştırma yapan kişilere bir başvuru kaynağı olacak nitelikte olduğu gibi, valilikler ve kaymakamlıklar nezdinde kurulu bulunan insan hakları il ve ilçe kurulları üyeleri hakkında da tam bir başvuru kaynağı özelliği taşıma iddiasındadır.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Kavramı
İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları
İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanması
Eşitlik ve Ayrımcılık Yaşağı
Kişi Hakları ve Ödevleri
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Siyasi Haklar
İnsan Haklarının Birleşmiş Milletler Düzeyinde Korunması
İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde (Avrupa, Amerika, Afrika) Korunması
İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması
Barkod: 9789750209253
Yayın Tarihi: Mart 2009
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Giriş  19
1. Kısım
İNSAN HAKLARI KAVRAMI VE İNSAN HAKLARI HUKUKU Bölüm 1
İNSAN HAKLARI KAVRAMI
I. TANIM VE TERİM MESELESİ  21
A. Tanım  21
B. Terim Meselesi  21
II. İNSAN HAKLARININ ŞARTLARI UNSURLARI VE BELİRLEYİCİLERİ  23
A. İnsan Haklarının Şartları  23
B. İnsan Haklarının Unsurları  23
C. Hak Kavramının Belirleyicileri  24
III. İNSAN HAKLARININ NİTELİKLERİ  27
A. Evrensellik  27
B. Doğuştan Kazanılma  31
C. Mutlaklık  31
D. Vazgeçilmezlik  31
E. Bireye Ait Olma  32
F. Çoğunlukla Hürriyet Hakkı Olma  32
G. Temel Hak Olma  35
H. Devlete Karşı İleri Sürülen İddialar Niteliğinde Olma  36
İ. İnsan Haklarının Bütünlüğü  37
J. Yasalarca Korunma Zorunluluğu  39
IV. İNSAN HAKLARININ DİKEY VE YATAY ETKİSİ  39
V. İNSAN HAKLARININ TARİHİ GELİŞİMİ VE POZİTİF HUKUKA GEÇİŞİ  40
A. İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi  40
B. İnsan Haklarının Pozitif Hukuka Geçişi  44
VI. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI  46
A. Kolektif- Bireysel Haklar Ayrımı  46
B. Temel Haklar – Temel Olmayan Haklar Ayrımı  47
C. Negatif Haklar – Pozitif Haklar  48
D. Yasal Haklar – Moral Haklar Ayrımı  49
E. Koruyucu Haklar-İsteme Hakları-Katılma Hakları Ayrımı  49
F. Klasik Haklar – Sosyal Haklar Ayrımı  50
G. Kişisel, Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Ayrımı  51
H. Tarihî Gelişimine Göre İnsan Haklarının Sınıflandırılması  52
İ. Diğer Sınıflandırmalar  56
Bölüm 2
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. “İNSAN HAKLARI HUKUKU” KAVRAMI  59
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAPSAMI  59
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN HUKUK DALLARI ARASINDAKİ YERİ  60
IV. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ  60
V. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  61
A. Milli Kaynaklar  61
1. Belgeler ve Fermanlar  61
2. Anayasalar  63
B. Uluslar arası Kaynaklar  65
1. Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Özellikleri  65
2. Uluslararası İnsan Hakları Bildirge ve Sözleşmeleri  66
a. BM Uluslararası Sözleşmeleri ve Protokoller  69
b. Ayrımcılığın Önlenmesi ile İlgili Kaynaklar  74
c. Kadın Hakları  75
d. Çocuk Hakları  77
e. Kölelik, Kölelik-Benzeri Uygulamalar ve Zorla Çalıştırma  79
f. Vatansızlık ve Barınak ve Mülteciler  79
g. Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım  83
h. Adalet Yönetiminde İnsan Hakları: Tutuklu veya Hükümlülerin Korunması  83
i. Göçmen İşçi ve Aile Üyelerinin Hakları  86
2. Bölgesel Sözleşmeler  88
a. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri  88
b. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Belgeleri  101
c. Afrika İnsan Hakları Belgeleri  106
C. Uluslar Arası Örf ve Adet Hukuku ve Hukukun Genel İlkeleri  109
D. Uluslar Arası Denetleme Organlarının Kararları  109
E. Öğreti ve Yargı Kararları  111
VI. İNSAN HAKLARI HUKUKU NORMLARININ YORUMU  112
A. Yorum İlkeleri  112
B. Yorum Kaynakları  113
Bölüm 3
İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ VE SINIRLANMASI
I. İNSAN HAKLARININ DÜZENLENMESİ  115
A. Düzenleme Rejimleri  115
1. Önleyici Rejimler  115
2. Düzeltici Rejim  117
B. Değerlendirme  118
II. İNSAN HAKLARININ SINIRLANMASI  118
A. Sınırlama Kavramı ve İnsan Haklarının Sınırlanması  118
B. Sınırlanması Mümkün Olmayan ve Olan Haklar  119
C. İnsan Haklarının Sınırlanması  121
D. Olağanüstü Yönetim Usulleri ve İnsan Hakları  138
1. Olağanüstü Yönetim Kavramı ve Tanım  138
2. Olağanüstü Rejime Geçiş Ögeleri  140
3. Sınırlama Ölçütleri  146
4. Bildirme Yükümlülüğü  147
E. Olağanüstü Yönetim Usullerinde İnsan Hakları  147
F. Çekinceler  151
2. Kısım
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER Bölüm 4
EŞİTLİK HAKKI VE AYRIMCILIK YASAĞI
I. EŞİTLİK HAKKI  155
A. Tarihi Gelişimi, Hukuki Niteliği ve Anlamı  155
B. Hakkın Ulusal ve Uluslar Arası Normlarda Düzenlenişi  156
C. Hakkın İçeriği  156
II. AYRIMCILIK YASAĞI  159
A. Kavram  160
B. Ayrımcılık Nedenleri  161
1. Cinsiyet Ayrımcılığı  161
2. Irk Ayrımcılığı  163
3. Din Ayrımcılığı  164
4. Dil Ayrımcılığı  167
Bölüm 5
KİŞİ HAKLARI VE ÖDEVLERİ
I. YAŞAMA, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞINI KORUMA VE GELİŞTİRME HAKKI  169
A. Yaşama Hakkı  169
1. Kavram ve Korunması  169
2. Sağlık Hakkı ile Bağlantısı  170
3. Yaşama Hakkının Başlangıcı  171
4. Yaşama Hakkına Müdahaleler  171
5. Yaşama Hakkının Sınırları  179
B. Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı  179
II. İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI MUAMELE VEYA CEZAYA
UĞRAMAMA HAKKI 
 179
A. Genel Olarak  179
B. İşkence, Zalimane, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele/Ceza  180
1. İşkence  181
2. Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Ceza  182
3. İşkence, Zalimane, İnsanlık – Dışı veya Aşağılayıcı Muamele Teşkil Eden Haller  186
III. KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ HAKKI  186
A. Kavram  186
B. Hakkın Kapsamı  186
1. Herkes Kişi Hürriyeti ve Güvenlik Hakkına Sahiptir  186
2. Hiç Kimse Keyfi Olarak Yakalanamaz veya Tutuklanamaz  187
3. Hiç Kimse Kanunun Öngördüğü Sebepler ve Usuller Dışında Hürriyetinden Yoksun Kılınamaz  188
IV. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ HAKKI VE KORUNMASI  194
A. Kavram ve Pozitif Hukukta Özel Hayatın Gizliliği  194
B. “Sır”, “Giz” Kavramları  195
C. Özel Hayatın Gizliliği Hakkının Kapsamı ve Korunması  196
1. Hiç Kimsenin Keyfi ve Hukuka Aykırı Müdahalelere Tabi Tutulamaması  196
2. Kişinin Özel Hayatı  196
3. Şeref ve Haysiyete Karşı Hukuka Aykırı Saldırılardan Korunma Hakkı  209
4. Aile Hayatı  210
5. Konut Dokunulmazlığı  212
6. Haberleşme Hürriyeti  213
D. Hakkın Sınırlanması  215
V. YERLEŞME VE SEYAHAT HAKKI VE HÜRRİYETİ  216
A. Kavram  216
B. Hakkın Kapsamı  216
1. Ülke İçinde Seyahat Hakkı  217
2. Ülke İçinde Oturmak İçin Bir Yer Seçme Hakkı  217
3. Ülkeden Çıkma Hakkı ve Hürriyeti  218
4. Kendi Ülkesine Giriş Hakkı  220
C. Yerleşme ve Seyahat Hakkı ve Hürriyetinin Sınırları  221
VI. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN, DÜŞÜNCELERİ AÇIKLAMA VE YAYMA
ÖZGÜRLÜKLERİ 
 223
A. Düşünce Hürriyeti  223
1. Kavram, Önemi ve İnsan Hakları Arasındaki Yeri  223
2. Pozitif Hukukta Düzenlenişi  224
B. Din ve Vicdan Hürriyeti  225
1. Kavram ve Önemi  225
2. Din ve Vicdan Hürriyetinin Kapsamı  225
a. Bir Din veya İnanca Sahip Olma Hürriyeti  225
b. Dini İnanç ve Kanaatlerini Açıklama ve Yayma Hürriyeti  226
c. İbadet Etme, İtaat, Uygulama ve Öğretme Hürriyeti  226
d. Ailelerin Kendi Kanaatlerine göre Çocuklarına Dini ve Ahlaki Eğitim Sağlama Hürriyeti  227
3. Türkiye’de Din ve Vicdan Hürriyeti  228
C. İfade (Düşünceleri Açıklama ve Yayma) Hürriyeti  230
1. Anlamı ve Muhtevası  230
2. Haber (Bilgi) ve Düşünce Alıp Verme Hürriyeti  231
3. Bilgi ve Düşünceleri İfade Hürriyeti  241
D. İfade Hürriyetinin Sınırları  242
VII. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME, ÖRGÜTLENME HAK VE
HÜRRİYETLERİ 
 243
A. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Hürriyeti  243
1. Kavram  243
2. Hakkın Unsurları  244
B. Örgütlenme Hürriyeti  245
1. Kavram  245
2. Örgütlenme Hürriyetinin Kapsamı  246
a. Dernek Kurma Hakkı ve Hürriyeti  246
b. Sendika Kurma ve Sendikalara Üye Olma Hakkı  249
3. Örgütlenme Hakkının Sınırlanması  249
VIII. HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI  250
A. Hak Arama Hürriyeti  250
B. Adil Yargılanma Hakkı  250
1. Tanım ve Pozitif Hukuk  250
2. Adil Yargılama Hakkının İçerdiği Haklar  251
a. Hukuken Kurulmuş Yetkili, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Yerinde Yargılanma Hakkı  251
b. Kişilerin Mahkeme ve Hukuk Önünde Eşitliği  257
c. Makul bir Süre İçinde Yargılanma Hakkı  257
d. Adil Muhakeme Hakkı  258
e. Aleni (Açık) Muhakeme Hakkı  259
f. Ceza Kanunlarının Geriye Yürümezliği ve Çifte Yargılama Yasağı  260
g. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi  261
h. Duruşmalarda Hazır Bulunma Hakkı  262
i. Aleni (Açık) Karar Hakkı  263
j. Temyiz Hakkı  264
C. Sınık Hakları  264
1. Yalnızca Sanıklara Tanınan Haklar  264
2. Tutuklu Sanıklara Tanınan Haklar  269
D. Hapishanelerde İnsan Hakları  272
IX. AZINLIK HAKLARI  274
A. Azınlık Kavramı  274
B. Azınlık Haklarının Tarihçesi  275
C. Uluslar Arası Belgelerde Azınlık Hakları  276
D. AB ve Azınlıklar  280
E. Türkiye’de Azınlık Hakları  280
Bölüm 6
EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR
I. EKONOMİK HAKLAR  283
A. Kavram ve Tanım  283
B. Başlıca Ekonomik Haklar  285
1. Mülkiyet Hakkı  285
2. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti  288
II. SOSYAL HAKLAR  289
A. Kavram, Tarihi Gelişimi ve Özellikleri  289
B. Başlıca Sosyal Haklar  291
1. Çalışma Hakkı ve Ödevi  291
2. Sağlık Hakkı  295
3. Çevre Hakkı  299
4. Asgari Yaşam Koşullarına Sahip Olma Hakkı  303
5. Sosyal Güvenlik Hakkı  308
6. Kolektif (Toplu) Sosyal Haklar  311
a. Sendika Kurma Hakkı  312
b. Toplu İş Sözleşmesi Hakkı  312
c. Grev ve Lokavt Hakkı  313
III. KÜLTÜREL HAKLAR  314
A. Kavram ve Tanım  314
B. Başlıca Kültürel Haklar  315
1. Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi  315
2. Bilim ve Sanat Hürriyeti  321
3. Kitle İletişim Özgürlükleri  322
a. Basın Hürriyeti  322
b. Düzeltme ve Cevap Hakkı  323
c. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı  324
d. Basın Araçlarının Korunması  324
e. Kamu Tüzel Kişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı  325
Bölüm 7
SİYASİ HAKLAR
I. KAVRAM  327
II. BELLİ BAŞLI SİYASİ HAKLAR  327
A. Vatandaşlık Hakkı  327
B. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları  327
1. Seçme ve Seçilme Hakkı  327
a. Seçilme Hakkı  331
2. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma Hakkı  332
C. Doğrudan ya da Serbestçe Seçilen Temsilciler Vasıtasıyla Kamusal İşlere Katılma Hakkı  333
1. Geniş Anlamda Kamusal İşlere katılım Hakkı  333
2. Dar Anlamda Kamusal İşlere Katılım: Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  334
D. Dilekçe Hakkı  336
Bölüm 8
ÇOCUK HAKLARI
I. KAVRAM VE TARİHİ GELİŞİMİ  339
II. POZİTİF HUKUKTA ÇOCUK HAKLARI  339
III. ÇOCUK KAVRAMI VE ÇOCUK HAKLARI  340
A. Çocuk Kavramı, Çocukluğun Başlangıcı ve Sonu  340
B. Çocuk Hakları  342
1. Tarihi Gelişimi  342
2. Belli Başlı Çocuk Hakları  344
3. Kısım
İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
GİRİŞ: KORUMA SİSTEMLERİNİN DOĞUŞU  365
Bölüm 9
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUNMASI
I. KORUMA USULLERİ  367
II. YARGISAL NİTELİKTE OLMAYAN KORUMA USULLERİ  367
A. Uzman Kuruluşlarda İnsan Haklarının Korunması Usulleri  367
1. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)  367
a. Uluslararası Çalışma Örgütü Hakkında Genel Bilgiler  367
b. Uluslararası Çalışma Örgütü Denetim Usulleri  368
2. Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)  371
B. Birleşmiş Milletler Teşkilatında İnsan Haklarının Korunması  371
1. Sözleşme - İçi Koruma Usulleri  371
a. Hukuksal Dayanakları  371
b. Sözleşme – İçi Usullerin Uygulanmasında Görevli Komiteler  372
c. Sözleşme - İçi Denetim Usulleri  374
(1) Rapor Usulü  374
(2) Devletlerarası Şikâyet Usulü  378
(3) Bireysel Başvuru Usulü  380
(4) Soruşturma Usulü  383
(5) İşkenceye Karşı Sözleşmeye Göre Tesis edilen Tutuklanma Merkezlerini Ziyaret Sistemi  385
2. Sözleşme - Dışı Koruma Usulleri  385
a. Sözleşme-Dışı Korumada Organlar  386
b. Sözleşme – Dışı Koruma Usulleri  393
III. YARGISAL NİTELİKTE OLAN KORUMA USULLERİ: ULUSLAR ARASI CEZA
MAHKEMESİ 
 397
A. Genel Olarak  397
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Organları  398
Bölüm 10
İNSAN HAKLARININ BÖLGESEL DÜZEYDE KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  403
A. Bölgesel Koruma Sistemlerinin Yararları  403
B. Bölgesel Koruma Sistemleri  404
II. AVRUPA’DA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  407
A. Yargısal Nitelikteki Koruma Usulleri  407
1. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi  407
a. Mahkemenin Yapısı  407
b. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin İnceleme Süreci  409
2. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı  417
a. Genel Olarak  417
b. ATAD ve İnsan Hakları  418
B. Yargısal Nitelikte Olmayan Koruma Usulleri  420
1. Avrupa Konseyi  420
2. Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi Denetim Sistemi  421
3. Avrupa Sosyal Şartının Denetim Sistemi  422
a. Rapor Sistemi  422
b. Kolektif Şikâyet Sistemi  422
4. Avrupa Birliği  423
5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  425
a. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına  425
b. AGİT’in İnsan Haklarıyla İlgili Kurumları  427
c. AGİT Belgelerinde İnsan Hakları  428
d. AGİT’in İnsan Haklarının Korunması ile İlgili İnsani Boyut Mekanizmaları  431
III. AMERİKADA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  434
A. Genel Olarak  434
B. Amerika’da İnsan Haklarının Gelişimi  435
C. Kurumsal Çerçeve  435
1. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu  435
2. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi  437
3. Diğer Organlar  438
D. İnsan Haklarını Koruma Usulleri  438
1. Sözleşme Dışında İnsan Haklarının İzlenmesi  439
2. Raporlar  439
3. Devlet Başvuruları  439
4. Kişisel Başvurular  440
IV. AFRİKA’DA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI  441
A. Afrika’da İnsan Haklarının Gelişimi  441
B. Kurumsal Çerçeve  442
1. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu  442
2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi  443
3. Devlet ve Hükümet Başkanları Asamblesi  445
C. İnsan Hakları Koruma Usulleri  445
1. Raporlar  445
2. Devlet Başvuruları  446
3. Kişisel Başvurular  446
Bölüm 11
İNSAN HAKLARININ İÇ HUKUKTA KORUNMASI
GİRİŞ  447
I. ULUSLARARASI HUKUKUN İÇ HUKUKTA UYGULANMASI  449
A. Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Yeri  449
B. İnsan Hakları Sözleşmelerinin Türk Hukukundaki Yeri  449
II. İNSAN HAKLARININ DEVLETE KARŞI KORUNMASI  450
A. Yasama Organına Karşı Koruma  450
1. Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa’da Düzenlenmesi  451
2. Sınırlamalara Karşı Güvencelerin Anayasada Düzenlenmesi  452
3. İnsan Haklarını Koruyucu İşlev Gören TBMM Komisyonları  454
B. Yürütme Organına Karşı Koruma  455
1. Korumanın Gerekliliği  455
2. Koruma Mekanizmaları  461
3. İnsan Haklarını Koruma Teşkilatı  464
a. Merkez Teşkilatı  464
b. Taşra Teşkilatı  466
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar  469
5. Kamu Denetçiliği (Ombudsman)  470
6. Temel Hak ve Hürriyetler Karşısında İdarenin Konumu  472
D. Yargı Organına Karşı Koruma  479
V. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN DEVLET ORGANLARINCA İHLALİNDEN
DEVLETİN SORUMLULUĞU 
 481
Yararlanılan ve Başvuru Kaynakları  485
Kavramlar Dizini  507
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017