Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Ağustos 2011 / 1. Baskı / 330 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2014 59.90 TL -     Sepete Ekle
   

Yakın zamana kadar varlığı bile kabul edilmeyen ve yalnızca kapalı kapılar ardındaki kısmı korunan özel hayatın gizliliği hakkı, günümüzde teknolojinin de gelişimine koşut olarak son derece genişlemiş ve sanal iletişim ağları ve kamuya açık alanlardaki sosyal ilişkiler de dahil olmak üzere kişinin hayatının çok geniş bir kısmın kapsayacak boyuta ulaşmıştır.

Dolayısıyla konusu "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu" olan bu kitapta, söz konusu suçun unsurlarının incelenmesinin yanında özel hayat kavramının karşılaştırmalı hukuktaki tarihsel gelişimi irdelenmiş; haber verme hakkı, iletişimin denetlenmesi ve MOBESE kameraları gibi güncel tartışmalar ortaya konarak çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Özel Hayat Kavramı
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Hukuksal Yapısı
Barkod: 9789750216084
Yayın Tarihi: Ağustos 2011
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 330
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Teşekkür / Remerciements  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. Bölüm:
ÖZEL HAYAT KAVRAMI
A) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ AÇIKLANMASI  21
1) Genel Olarak  21
2) Özel Hayatı Açıklama Yönündeki Teoriler  23
a) Alman “Üç Alan” Teorisi  23
b) Başka Hak veya Kavramlarla İlişkilendiren Teoriler  25
c) Özel Hayat – Kamusal Hayat Ayırımına Dayanan Teoriler  30
d) “Özel Hayatın Gizliliğine Makul Saygı Beklentisi” (Reasonable Expectation of Privacy) Teorisi  32
e) Kavramın İçeriğini Sayarak Belirlemeye Çalışan Teoriler  34
3) Özel Hayatın Korunması ve İhlali  36
a) Korumanın Nedeni  36
b) İhlal  38
4) Görüşümüz  42
B) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ İÇERİĞİ  48
1) Özel Hayata Dahil Olan Konular  48
a) Kişisel Veriler  48
aa) Kişisel Veriler – Özel Hayat İlişkisi  48
bb) Kişisel Veri Kavramının İçeriği ve Korunması  51
cc) Hukuksal Düzenlemeler ve ‘Anayasallaşma’ Eğilimi  56
b) Sırlar  57
aa) Genel Olarak  57
bb) Unutulma Hakkı  59
cc) Sağlık Bilgileri  61
c) Elektronik İletişim  63
aa) Teknolojik Gelişim  63
bb) Elektronik İletişimin İzlenmesi  65
d) Telekomünikasyon Yoluyla İletişim  68
e) Kameralar ve Özel Hayatın Gizliliği  72
aa) Gelişim  72
bb) Kameralarla Takip  73
f) Konut  76
aa) Konut Kavramı  76
bb) İhlal  78
2) Bazı Tartışmalı Gruplar Açısından Özel Hayatın Korunması  79
a) İşçiler  80
aa) Batı Dünyasındaki Tartışmalar  81
bb) İşçiler ve Kişisel Verilerin Korunması  86
cc) İşyerindeki Korunmaya İlişkin Öneriler  88
b) Kişisel Özgürlükleri Kanun Gereği Kısıtlananlar  90
aa) Genel Olarak  90
bb) İletişimin Denetlenmesi  91
cc) Arama  92
dd) Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması  93
c) Aile Üyeleri  94
aa) Eşler Arasında Özel Hayat  94
bb) Ebeveynler ve Çocuklar  97
d) Ölen Kişi  99
e) Tüzel Kişi  101
C) ÖZEL HAYAT KAVRAMININ GELİŞİMİ  104
1) Tarihsel Gelişim  104
a) İlk Çağ  105
b) Orta Çağ  105
c) XVIII. ve XIX. Yüzyıl  106
d) XX. Yüzyıl ve Günümüz  108
2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulaması  111
a) Mahkeme’ye Göre 8. Maddenin Kapsamının Değerlendirilmesi  113
aa) Kişisel Veriler  114
bb) Konut  116
cc) Haberleşme  116
dd) Diğer Konular  117
ee) Pozitif Yükümlülükler  118
b) Mahkeme’ye Göre Hukuka Uygun Kısıtlamanın Koşulları  119
aa) Yasal Dayanak  121
bb) Haklı Sebep  122
cc) Orantılılık  123
3) Çeşitli Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlardaki Uygulamalardan Örnekler  125
a) Özel Hayatın Gizliliği Hakkını Tanımayan veya Geç Tanıyan Anglo-Sakson Ülkeleri  126
aa) İngiltere  126
bb) Amerika Birleşik Devletleri  130
aaa) Tarihsel Gelişim  130
bbb) Anayasal Temel Olarak Ek 4. Madde  131
ccc) ABD’de İfade Özgürlüğü ve Özel Hayat  134
ddd) ABD’de Güvenlik-Özel Hayat Tartışması  136
cc) Kanada  138
dd) Diğer Birkaç Ülkeden Örnekler  139
b) Özel Hayatın Gizliliği Hakkını Tanıyan Kıta Avrupası Ülkeleri  140
aa) Fransa  140
aaa) Tarihsel Gelişim  140
bbb) Anayasal Temel Tartışması  142
ccc) Uygulamadan Örnekler  143
bb) Almanya  145
cc) İsviçre  146
dd) Belçika  148
ee) Diğer Ülkeleden Örnekler  150
c) AİHM Dışındaki Uluslararası Kurumların Yaklaşımı  151
D) ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI  153
1) Anayasa Hukuku  153
a) Anayasadaki Düzenlemeler  153
b) Anayasa Mahkemesi İçtihadı  155
2) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku  156
a) Türk Hukuku  157
b) Yabancı Hukuk  158
3) Diğer Hukuk Dallarından Örnekler  159
II. Bölüm:
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNUN HUKUKSAL YAPISI
A) ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ CEZAİ DÜZENLEMELER  161
1) Genel Olarak  161
2) Doğrudan Düzenleme Yapan Ülkeler  163
a) Fransa  163
b) İsviçre  167
c) Almanya  168
d) İtalya  169
e) İspanya  170
f) Rusya  171
g) Amerika Birleşik Devletleri  171
h) Diğer Ülkelerden Örnekler  171
3) Dolaylı Koruma Örnekleri  173
a) İngiltere  173
b) Avustralya  175
c) İsveç  175
B) 765 SAYILI MÜLGA TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ DÜZENLEME  176
1) Sırrın Masuniyeti Aleyhine Cürümler (m.195 - m.200)  177
2) Haksız Arama Suçu (m.183)  182
3) Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (m.193 - 194)  183
4) Halkı Rahatsız Etme Kabahati (m.547)  185
C) KORUNAN HUKUKİ MENFAAT  187
D) KANUNİLİK UNSURU  188
1) Yasallık Tartışması  189
2) Tasarı ile Kanun Arasındaki Farklılık  190
E) MADDİ UNSUR  191
1) Özel Hayatın Gizliliğinin Genel Olarak İhlali (1. Fıkra)  191
a) Doğrudan 134. Madde Kapsamına Giren İhlaller  193
b) “Torba Suç” Düzenlemesinden Doğan Uygulama  197
aa) Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  197
bb) Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması  200
cc) Kişisel Verilerin Korunması  202
dd) Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Haksız Arama  204
c) Özel Hayattaki Sesler ve Görüntüler  204
2) Özel Hayatın Gizliliğinin İfşa Yolu ile İhlali (2. Fıkra)  205
a) Genel Olarak  205
b) Özel Hayat Olaylarının Tekrar İfşası  208
c) Basın-Yayın Yoluyla İfşa  209
3) Teşebbüs  210
4) Ek Düzenleme Gereği  213
F) HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ  214
1) Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  214
a) Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  214
aa) Dünyada ve Türkiye’de Gelişim  216
bb) Koşulları  220
aaa) Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması  220
bbb) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  220
ccc) Son çare İlkesi  221
ddd) Katalogda Sayılan Suçlardan Birinin Bulunması  224
eee) Yargıç Kararı  226
fff) Mutlak Olarak Korunan Gizli Alan  233
ggg) Yakalama Amaçlı Tespit Önlemi  235
cc) Özel Dinleme  235
dd) Önlemin Kötüye Kullanılmaması ve Çözüm Önerileri  237
ee) Yasal Sisteme Aykırı Yönetmelik Hükmü  241
b) Teknik Araçlarla İzleme  243
aa) Koşulları  245
bb) MOBESE Kameraları  249
cc) İletişimin Denetlenmesi ve Teknik Araçlarla İzlemenin Birlikte Uygulanabilmesi Sorunu  252
c) Arama  253
d) Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  254
2) Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  255
a) Meşru Savunma  255
b) Zorunluluk Hali  256
3) Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  259
a) Hakkın Kullanılması Olarak Basının Haber Verme Hakkı  260
aa) Hakkın Sınırları  261
aaa) Gerçeklik  264
bbb) Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi  265
ccc) Güncellik  267
ddd) Düşünsel İlişki ve Haberin Verilişinde Ölçülülük  268
eee) Gizli Kamera Tartışması  272
bb) Kamuya Mal Olmuş Kişi Kavramı  274
b) İlgilinin Rızası  278
aa) Rızaya Ehliyet  279
bb) Rızanın Açıklanması  281
cc) Ceza Muhakemesi Önlemlerinde Rıza  286
G) MANEVİ UNSUR  288
H) İÇTİMA VE İŞTİRAK  290
1) İçtima  290
a) Maddedeki Suçların İçtimaı  290
b) Fikri İçtima  291
c) Zincirleme Suç  293
d) Gerçek İçtima  294
2) İştirak  295
I) SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ  297
1) Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1-a)  297
2) Suçun Belli Bir Meslek veya Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (m.137/1-b)  298
J) YAPTIRIM VE USUL  300
1) Yaptırım  300
2) Usul  301
Sonuç  307
Kaynakça  311
Kavramlar Dizini  329
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Güçlü Akyürek
Ocak 2014
59.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017