Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Sigortacılık
Eylül 2011 / 5. Baskı / 336 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ekim 2017 37.00 TL -     Sepete Ekle
   

Temel Sigortacılık kitabı; üniversite çevrelerine genel olarak kullanılabilecek bir ders kitabı kazandırmanın yanı sıra, sigorta sektörünün de başvurulabileceği bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap, sigorta konusunda eğitim açığını kapatma gibi bir misyon da üstlenmiştir. Bilimsel bilgi yalnızca üniversite için üretilmez. Bilimsel bilgi toplum için ve dünya için üretilir. Bu kitabın amacı, sigorta konusunda başvurulacak bir kılavuz olmaktır.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, sigorta sektörü için bir milat olmuştur. Bu tarihten sonra sektörde sürekli olarak yeni gelişmeler olmakta, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaktadır. Birçok bilgi de eskimektedir.

Yeni sigortacılık mevzuatına göre gözden geçirilmiş olan bu kitap, kanunları anlaşılabilir şekilde yorumlamıştır. Bu nedenle, sektörde çalışacak/çalışmakta olan acente, teknik personel, aktüer, broker, eksper meslekleri için de temel başvuru kaynağı olacaktır.

Konu Başlıkları
Sigortanın Önemi ve Tarihi
Sosyal Güvenlik ve Özel Sigorta İlişkisi
Türkiye'de Sosyal Sigorta Uygulamaları
Türkiye'de Özel Sigorta Hukuku
Temel Sigortacılık Bilgileri
Sigortanın Tarafları ve Yükümlülükleri
Sigorta Primi
Aşkın Sigorta, Eksik Sigorta, Çifte ve Birden Çok Sigorta
Sigortanın Temel Prensipleri
Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerine Konu Olan Belgeler
Sigortacılıkta Yönetim Organizasyonu ve Üretim Kaynakları
Acente, Broker, Prodüktör, Aktüer ve Eksper
Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Uluslararası Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar
Reasürans
Sigorta Türleri
Barkod: 9789750216220
Yayın Tarihi: Eylül 2011
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  23
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  27
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  29
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  29
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  30
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  30
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  30
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  31
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  31
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  32
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  33
II. SİGORTANIN TARİHİ  34
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  35
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  39
BÖLÜM KAYNAKÇASI  45
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  47
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  48
B. Hastalık  48
C. Analık  48
D. Malullük  48
E. Yaşlılık  48
F. Ölüm  49
G. İşsizlik  49
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  49
II. ÖZEL SİGORTALAR  49
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  50
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  51
A. T.C. Emekli Sandığı  52
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  53
C. Bağ-Kur  54
D. Munzam Sandık  55
E. Sosyal Yardımlar- Sosyal Yardım Kuruluşları  55
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  55
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  57
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  60
A. Kanunlar  61
1. Sigorta Murakabe (Denetleme) ile İlgili Kanunlar  61
2. Türk Ticaret Kanunu  62
3. Borçlar Kanunu  63
4. Diğer İlişkili Kanunlar  63
B. Yönetmelikler  64
C. Genel Şartlar  66
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  68
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  69
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  69
BÖLÜM KAYNAKÇASI  70
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  73
II. RİSK FAKTÖRLERİ  73
A. Sosyal Risk Faktörleri  73
B. Fiziksel Risk Faktörleri  74
C. Ekonomik Risk Faktörleri  74
D. Politik Risk Faktörleri  75
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  75
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  76
V. RİSK YÖNETİMİ  77
VI. SİGORTA KAVRAMI  79
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  82
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  82
B. Sigortalı  85
C. Sigorta Ettiren  86
D. Lehdar  86
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  87
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  87
1. Beyan Yükümlülüğü  87
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  88
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  89
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  89
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  89
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  90
2. Verilen Teminatları Belirtmek  90
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  91
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  92
IX. SİGORTA PRİMİ  93
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  94
B. Prim Tespit Kuralları  94
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  94
D. Prim Hesaplama  95
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  96
A. Aşkın Sigorta  97
B. Eksik Sigorta  98
1. Tam Hasar Durumunda  98
2. Kısmi Hasar Durumunda  99
XI. ÇİFTE SİGORTA  99
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  100
A. Müşterek Sigorta  101
B. Kısmi Sigorta  102
BÖLÜM KAYNAKÇASI  104
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ  107
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  109
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  110
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  111
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  112
VI. RÜCU PRENSİBİ  113
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  114
BÖLÜM KAYNAKÇASI  115
BÖLÜM 5
SİGORTA POLİÇESİ
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  117
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  118
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  119
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  120
II. SİGORTA POLİÇESİ  120
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  121
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  121
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  123
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  123
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  123
2. Riskin Gerçekleşmesi  124
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  124
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  124
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  124
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  125
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  125
III. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  126
IV. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  127
V. ZEYİLNAME  127
VI. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  128
VII. İBRANAME/FERAGATNAME  128
VIII. DİĞER BELGELER  128
BÖLÜM KAYNAKÇASI  129
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  131
A. İç Organizasyon  132
1. Genel Kurul  132
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  133
3. Yönetim Kurulu  134
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  134
5. Seksiyon Birimleri  135
a. Satış ve Pazarlama  135
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  135
c. Ürün Geliştirme  136
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  136
e. Finans ve İç Denetim  136
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  137
g. Bilgi Teknolojisi  137
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  137
i. Aktüer ve Fiyatlama  138
j. Hasar  138
B. Dış Organizasyon  138
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  139
a. Acente  139
aa. Acente Türleri  140
aaa. Yetkili Acente  140
aab. Tali Acente  141
ab. Acentenin Özellikleri  141
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  142
ad. Teknik Personel  144
ae. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  145
af. Acentelik Yapamayacaklar  146
ag. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  147
ah. Primlerin Sigorta Şirketine İntikali  148
ai. Hesap Mutabakatı  148
aj. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  148
ak. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  149
al. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  149
am. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  150
b. Broker  151
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  152
bb. Broker Çalışma Esasları  153
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  154
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  155
a. Aktüer  155
aa. Aktüerlik Sınavı  156
ab. Aktüerlerde Aranan Koşullar  157
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  158
b. Eksper  159
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  160
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  161
bc. Tüzel Kişi Eksperler  162
c. Sigorta Tahkim Komisyonu  163
ca. Sigorta Raportörü  164
caa. Sigorta Raportöründe Aranan Koşullar  165
cab. Sigorta Raportörü Çalışma Esasları  165
cb. Sigorta Hakemi  166
cba. Sigorta Hakemlerinde Aranan Koşullar  166
cbb. Sigorta Hakemlerinin Çalışma Esasları  166
cc. Sigorta Hakemini Red  168
cd. Hakemin Uyuşmazlığa Bakamayacağı Haller  169
BÖLÜM KAYNAKÇASI  170
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  171
A. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  171
1. Tarihçesi  172
2. Görevleri  172
3. Kurul Teşkilatı  173
a. Hayat Dışı Sigortalar Dairesi  173
b. Hayat Dışı Sigorta Şirketleri ve Sigorta Yardımcı Hizmetleri Dairesi  173
c. Hayat Sigorta Faaliyetleri Dairesi  174
d. Can Sigortaları Dairesi  174
e. Sigortacılık İzleme ve Değerlendirme Dairesi  176
f. Denetleme ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi  177
B. Sigorta Denetleme Kurulu  178
1. Tarihçesi  178
2. Görevleri  178
3. Kurul Teşkilatı  179
C. Türkiye’de Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik)  179
1. Tarihçesi  179
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  180
3. Birliğin Üyeleri  181
4. Şirketlerin Temsili  181
5. Üyeliğin Düşmesi  181
6. Kararlara Uyma  181
7. Birliğin Organları  186
8. Birlik Başkanı  186
9. Birliğin Gelirleri  186
10. Denetim  187
D. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  187
1. Tarihçesi  188
2. Kurum Teşkilatı  188
a. Yönetim Kurulu  189
b. Kurum İdarecisi  189
c. Hasar Tespit Görevlileri  190
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  190
3. Denetim ve Gözetim  190
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  190
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  191
6. Kaynakların Değerlendirilmesi  191
E. Sigorta Bilgi Merkezi  192
1. Sigorta Bilgi Alt Bilgi Merkezleri  193
a. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)  194
aa. Amacı  195
ab. Merkezin Görevleri  195
ac. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetim Komitesinin oluşumu  196
ad. Merkezin Gelir Kaynakları  196
b. Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi  196
c. Hayat Sigortası Bilgi Merkezi  197
d. Sigorta Hasar Takip Merkezi  198
F. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  199
1. Hesap Yönetim Komitesi  200
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  200
3. Hesabın Gelirleri  201
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  201
5. Hesabın Giderleri  202
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  202
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  202
G. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  203
1. Amacı  203
2. Üyelik  204
3. Büronun Teşkilatı  204
4. Büronun Gelirleri  205
H. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  206
2. Faaliyet Konuları  206
I. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  208
1. Bitkisel Ürün Sigortası  210
2. Sera Sigortası  210
3. Hayvan Hayat Sigortası  210
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  210
5. Su Ürünleri Sigortası  211
İ. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  211
1. Aktüerler Derneği  211
2. Brokerler Derneği  211
3. Genç Sigortacılar Derneği  211
4. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  212
5. Sigorta Eksperleri Derneği  213
6. Sigorta Hukuku Türk Derneği  214
7. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  215
8. Tarım Sigortaları Vakfı  215
9. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği  215
10. ODTÜ Mezunu Sigortacılar Derneği  215
11. Türk Sigorta Enstitüsü (TSEV)  216
12. Türk Loydu Vakfı  216
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  217
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  217
15. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  217
a. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  217
b. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  218
16. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  218
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  219
A. Uluslararası Sigorta Danışmanları Birliği (IAIS)  219
B. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA)  220
C. Uluslararası Mühendislik Sigortacıları Birliği (IMIA)  221
D. Uluslararası Denizcilik Sigortacılığı Birliği (IUMI)  221
E. Uluslararası Ticaret Odası (ICC)  222
F. Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)  223
BÖLÜM KAYNAKÇASI  224
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  227
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  227
A. Sedan  227
B. Reasürans Komisyonu  228
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  228
D. Sesyon (Devir)  228
E. Retrosesyon  229
F. Trete  229
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  229
IV. REASÜRANS PİYASALARI  231
A. Reasürans Satıcıları  232
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  232
2. Sigorta Şirketleri  232
3. Llyod’s Sendikaları  233
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  233
5. Milli Reasürans Kuruluşları  233
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  233
7. Pool Yönetimleri  233
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  234
B. Reasürans Alıcıları  234
1. Sigorta Şirketleri  234
2. Lloyd’s Sendikaları  234
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  234
4. Reasürörler  234
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  235
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  235
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  236
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  236
B. Anlaşmalı (Trete- Zorunlu-Otomatik) Reasürans  238
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  239
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  239
1. Kotpar Anlaşmalar  239
2. Eksedan Anlaşması  239
3. Karma Anlaşmalar  240
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  240
1. Hasar Fazlası Yöntemi  240
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  241
C. Karşılıklı İş Alış-Verişi Yöntemi  241
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  241
BÖLÜM KAYNAKÇASI  242
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  243
A. Kara ve Deniz Sigortaları  243
B. Tazminata Göre Sigorta  243
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  244
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  244
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  244
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  245
II. HAYAT SİGORTALARI  245
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  246
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  247
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  248
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elemanter Sigortalar)  249
VII. YANGIN SİGORTALARI  251
VIII. KAZA SİGORTALARI  254
A. Zorunlu Sigortalar  256
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  256
2. Yeşilkart Sigortaları  261
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  263
4. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası  265
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  267
6. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  268
7. Zorunlu Sertifika (e-Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  268
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası  268
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  269
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  270
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  271
b. Teminat Dışında Kalan Haller  273
11. Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortaları  273
B. Sorumluluk Sigortaları  274
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  274
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  275
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  275
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  276
5. Uçak ve Helikopter Sorumluluk Sigortası  276
6. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  277
7. Otel Sorumluluk Sigortası  277
8. Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  277
9. Garaj, Otopark, Tamirhane Sorumluluk Sigortası  277
10. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  278
C. Tazminat Sigortaları  279
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  279
2. Hırsızlık Sigortası  284
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  287
4. Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  288
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  288
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  290
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  294
C. Makine Kırılması Sigortası  298
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  301
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  305
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  307
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  307
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  307
D. Tekne ve Makina Sigortaları  307
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  308
XI. TARIM SİGORTALARI  308
XII. SAĞLIK SİGORTASI  314
XIII. KREDİ SİGORTASI  316
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  317
BÖLÜM KAYNAKÇASI  318
GENEL KAYNAKÇA  321
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SÜRELİ YAYINLARI  328
İNTERNET ADRESLERİ  329
ULUSLARARASI SİGORTA İNTERNET ADRESLERİ  330
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İNTERNET ADRESLERİ  331
Kavramlar Dizini  333
  

İÇİNDEKİLER
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Tablolar, Şekiller ve Resimler Listesi  23
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1
SİGORTANIN ÖNEMİ VE TARİHİ
I. SİGORTANIN ÖNEMİ  27
A. Bir Risk Unsuru Olarak Sigortanın Önemi  29
1. İnsanlarda Güven Duygusu Yaratmaktadır  29
2. Aynı Amaç Doğrultusunda Dayanışmayı Sağlamaktadır  30
3. Kredi Olanaklarının Genişletilmesinde Önemli Araçtır  30
4. Risk Yönetimi ve Risk Analizi  30
B. Sigortanın Oluşturduğu Fon İtibariyle Önemi  31
1. Yatırımlar için Kaynak Yaratmaktadır  31
2. Ülke Ekonomisi İçin Üretim Yaratmaktadır  32
3. Uluslararası Gelişmelere Katkı Sağlamaktadır  33
II. SİGORTANIN TARİHİ  34
A. Dünyada Sigortanın Gelişimi  35
B. Türkiye’de Sigorta Tarihi ve Gelişimi  39
BÖLÜM KAYNAKÇASI  45
BÖLÜM 2
SOSYAL SİGORTA İLE ÖZEL SİGORTA ARASINDAKİ FARKLILIK
I. SOSYAL GÜVENLİK ASGARİ NORMLARI  47
A. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları  48
B. Hastalık  48
C. Analık  48
D. Malullük  48
E. Yaşlılık  48
F. Ölüm  49
G. İşsizlik  49
H. Aile Gelirinin Yetersiz Kalması  49
II. ÖZEL SİGORTALAR  49
III. ÖZEL SİGORTALAR İLE SOSYAL SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  50
IV. TÜRKİYE’DE SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI  51
A. T.C. Emekli Sandığı  52
B. Sosyal Sigortalar Kurumu  53
C. Bağ-Kur  54
D. Munzam Sandık  55
E. Sosyal Yardımlar- Sosyal Yardım Kuruluşları  55
F. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (01 Ekim 2008 Tarihi İtibariyle)  55
G. Bireysel Emeklilik Sistemi  57
V. TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTA HUKUKU  60
A. Kanunlar  61
1. Sigorta Murakabe (Denetleme) ile İlgili Kanunlar  61
2. Türk Ticaret Kanunu  62
3. Borçlar Kanunu  63
4. Diğer İlişkili Kanunlar  63
B. Yönetmelikler  64
C. Genel Şartlar  66
D. Sigorta Tarifeleri ve Talimatları  68
E. Mahkeme İçtihatları ve Doktrin  69
F. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük Talimatname ve Bakanlık Tebliği  69
BÖLÜM KAYNAKÇASI  70
BÖLÜM 3
TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ
I. RİSK FAKTÖRÜ VE SİGORTA HANGİ İHTİYAÇTAN DOĞMUŞTUR?  73
II. RİSK FAKTÖRLERİ  73
A. Sosyal Risk Faktörleri  73
B. Fiziksel Risk Faktörleri  74
C. Ekonomik Risk Faktörleri  74
D. Politik Risk Faktörleri  75
III. RİSK VE SİGORTA ARASINDAKİ İLİŞKİ  75
IV. SİGORTA HUKUKUNDA RİSKİN ÖZELLİKLERİ  76
V. RİSK YÖNETİMİ  77
VI. SİGORTA KAVRAMI  79
VII. SİGORTANIN TARAFLARI  82
A. Sigorta Şirketi (Sigortacı)  82
B. Sigortalı  85
C. Sigorta Ettiren  86
D. Lehdar  86
VIII. SİGORTA TARAFLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  87
A. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  87
1. Beyan Yükümlülüğü  87
2. Prim Ödeme Yükümlülüğü  88
3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Bildirme Yükümlülüğü  89
4. Hasar Sonrası Zararı Hafifletme ve Kurtarma Yükümlülüğü  89
B. Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri  89
1. Sigorta Poliçesi Düzenlemek  90
2. Verilen Teminatları Belirtmek  90
3. Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek  91
4. Şirket Bünyesini Zarara Uğratmayacak Önlemleri Alma Yükümlülüğü  92
IX. SİGORTA PRİMİ  93
A. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Prim  94
B. Prim Tespit Kuralları  94
C. Sigorta Primi Tespit Yöntemleri  94
D. Prim Hesaplama  95
X. SİGORTA BEDELİ VE SİGORTA DEĞERİ  96
A. Aşkın Sigorta  97
B. Eksik Sigorta  98
1. Tam Hasar Durumunda  98
2. Kısmi Hasar Durumunda  99
XI. ÇİFTE SİGORTA  99
XII. BİRDEN ÇOK SİGORTA  100
A. Müşterek Sigorta  101
B. Kısmi Sigorta  102
BÖLÜM KAYNAKÇASI  104
BÖLÜM 4
SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
I. MUTLAK İYİ NİYET PRENSİBİ  107
II. SİGORTALANABİLİR MENFAAT İLİŞKİSİ PRENSİBİ  109
III. RİZİKONUN VARLIĞI PRENSİBİ  110
IV. YAKIN SEBEP PRENSİBİ  111
V. TAZMİNAT PRENSİBİ  112
VI. RÜCU PRENSİBİ  113
VII. HASARA KATILIM PRENSİBİ  114
BÖLÜM KAYNAKÇASI  115
BÖLÜM 5
SİGORTA POLİÇESİ
I. SİGORTA TEKLİF FORMU  117
A. Teklif Formlarında Bulunması Gereken Unsurlar  118
B. Sigortacının Teklif Formu Kabul Şartları  119
C. Yanlış Beyanın Yaptırımları  120
II. SİGORTA POLİÇESİ  120
A. Sigorta Poliçesinin Özellikleri  121
B. Sigorta Poliçesinin Unsurları  121
C. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması  123
D. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi  123
1. Sözleşme Süresinin Bitmesi  123
2. Riskin Gerçekleşmesi  124
3. Riskin Gerçekleşme İhtimalinin Ortadan Kalkması  124
4. Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erme  124
5. Taraflardan Birinin İsteğiyle Sona Erme  124
6. Acze (Aciz) Hale Düşme  125
7. Sigortalı Malın Sahibinin Değişmesi  125
III. GEÇİCİ SİGORTA POLİÇESİ (MUVAKKAT SİGORTA İLMUHABERİ)  126
IV. YENİLEME SENEDİ (TECDİTNAME/TEMDİTNAME)  127
V. ZEYİLNAME  127
VI. SİGORTA ŞEHADETNAMESİ  128
VII. İBRANAME/FERAGATNAME  128
VIII. DİĞER BELGELER  128
BÖLÜM KAYNAKÇASI  129
BÖLÜM 6
SİGORTACILIKTA YÖNETİM ORGANİZASYONU VE
ÜRETİM KAYNAKLARI (ARACILARI)
I. SİGORTA ŞİRKETİ  131
A. İç Organizasyon  132
1. Genel Kurul  132
2. Denetim ve Teftiş Kurulu  133
3. Yönetim Kurulu  134
4. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  134
5. Seksiyon Birimleri  135
a. Satış ve Pazarlama  135
b. Operasyon ve Müşteri Hizmetleri  135
c. Ürün Geliştirme  136
d. Şirket Sekretaryası ve Hukuk  136
e. Finans ve İç Denetim  136
f. İnsan Kaynakları ve Eğitim  137
g. Bilgi Teknolojisi  137
h. Reklam ve Halkla İlişkiler  137
i. Aktüer ve Fiyatlama  138
j. Hasar  138
B. Dış Organizasyon  138
1. Üretim Bölümünü İlgilendiren Birimler  139
a. Acente  139
aa. Acente Türleri  140
aaa. Yetkili Acente  140
aab. Tali Acente  141
ab. Acentenin Özellikleri  141
ac. Acentelik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  142
ad. Teknik Personel  144
ae. TOBB Tarafından Levhaya Kayıt İçin Gerçek/Tüzel Kişi ve Teknik Personelden İstenen Belgeler  145
af. Acentelik Yapamayacaklar  146
ag. Acente Tarafından Sigorta Primlerinin Tahsili ve Mutabakatı  147
ah. Primlerin Sigorta Şirketine İntikali  148
ai. Hesap Mutabakatı  148
aj. Sigorta Acentesi Başvurusunun Kabulü  148
ak. Acentelik Faaliyetinin Sona Ermesi  149
al. Acentelerin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler  149
am. Prim Üretiminde Acentelerin Payı  150
b. Broker  151
ba. Brokerlik Yapacaklarda Aranacak Nitelikler  152
bb. Broker Çalışma Esasları  153
c. Prodüktör (14 Haziran 2007 Tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Kaldırılmıştır)  154
2. Üretim Bölümünü İlgilendirmeyen Yardımcı Bölümler  155
a. Aktüer  155
aa. Aktüerlik Sınavı  156
ab. Aktüerlerde Aranan Koşullar  157
ac. Aktüerlerin Sorumlulukları ve Çalışma Esasları  158
b. Eksper  159
ba. Eksperlerde Aranılan Nitelikler ve İşleyişi  160
bb. Sigorta Eksperlik Dallarına Göre Ruhsatname (Branşları)  161
bc. Tüzel Kişi Eksperler  162
c. Sigorta Tahkim Komisyonu  163
ca. Sigorta Raportörü  164
caa. Sigorta Raportöründe Aranan Koşullar  165
cab. Sigorta Raportörü Çalışma Esasları  165
cb. Sigorta Hakemi  166
cba. Sigorta Hakemlerinde Aranan Koşullar  166
cbb. Sigorta Hakemlerinin Çalışma Esasları  166
cc. Sigorta Hakemini Red  168
cd. Hakemin Uyuşmazlığa Bakamayacağı Haller  169
BÖLÜM KAYNAKÇASI  170
BÖLÜM 7
SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR
I. TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE BULUNAN KURUMLAR  171
A. Sigortacılık Genel Müdürlüğü  171
1. Tarihçesi  172
2. Görevleri  172
3. Kurul Teşkilatı  173
a. Hayat Dışı Sigortalar Dairesi  173
b. Hayat Dışı Sigorta Şirketleri ve Sigorta Yardımcı Hizmetleri Dairesi  173
c. Hayat Sigorta Faaliyetleri Dairesi  174
d. Can Sigortaları Dairesi  174
e. Sigortacılık İzleme ve Değerlendirme Dairesi  176
f. Denetleme ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi  177
B. Sigorta Denetleme Kurulu  178
1. Tarihçesi  178
2. Görevleri  178
3. Kurul Teşkilatı  179
C. Türkiye’de Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Birlik)  179
1. Tarihçesi  179
2. Birliğin Amacı ve Görevleri  180
3. Birliğin Üyeleri  181
4. Şirketlerin Temsili  181
5. Üyeliğin Düşmesi  181
6. Kararlara Uyma  181
7. Birliğin Organları  186
8. Birlik Başkanı  186
9. Birliğin Gelirleri  186
10. Denetim  187
D. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)  187
1. Tarihçesi  188
2. Kurum Teşkilatı  188
a. Yönetim Kurulu  189
b. Kurum İdarecisi  189
c. Hasar Tespit Görevlileri  190
d. Hizmet Alınan Diğer Kuruluşlar  190
3. Denetim ve Gözetim  190
4. Sigorta Şirketleri ve Acenteleri  190
5. Kaynaklar ve Ödeme Gücü  191
6. Kaynakların Değerlendirilmesi  191
E. Sigorta Bilgi Merkezi  192
1. Sigorta Bilgi Alt Bilgi Merkezleri  193
a. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)  194
aa. Amacı  195
ab. Merkezin Görevleri  195
ac. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetim Komitesinin oluşumu  196
ad. Merkezin Gelir Kaynakları  196
b. Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi  196
c. Hayat Sigortası Bilgi Merkezi  197
d. Sigorta Hasar Takip Merkezi  198
F. Karayolları Trafik Güvence Hesabı  199
1. Hesap Yönetim Komitesi  200
2. Hesap Yönetim Komitesinin Görevleri  200
3. Hesabın Gelirleri  201
4. Hesaba Başvurulabilecek Haller  201
5. Hesabın Giderleri  202
6. Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar  202
7. Güvence Hesabı'ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?  202
G. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu  203
1. Amacı  203
2. Üyelik  204
3. Büronun Teşkilatı  204
4. Büronun Gelirleri  205
H. Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (E.G.M.)  205
1. Amacı  206
2. Faaliyet Konuları  206
I. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM)  208
1. Bitkisel Ürün Sigortası  210
2. Sera Sigortası  210
3. Hayvan Hayat Sigortası  210
4. Kümes Hayvanları Hayvan Hayat Sigortası  210
5. Su Ürünleri Sigortası  211
İ. Sigorta Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları  211
1. Aktüerler Derneği  211
2. Brokerler Derneği  211
3. Genç Sigortacılar Derneği  211
4. Sigorta Aracıları Derneği (SAB)  212
5. Sigorta Eksperleri Derneği  213
6. Sigorta Hukuku Türk Derneği  214
7. Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD)  215
8. Tarım Sigortaları Vakfı  215
9. Tüm Sigorta İstihsalcileri Derneği  215
10. ODTÜ Mezunu Sigortacılar Derneği  215
11. Türk Sigorta Enstitüsü (TSEV)  216
12. Türk Loydu Vakfı  216
13. Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF)  217
14. Sigorta Acenteleri Derneği (SADER)  217
15. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  217
a. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi  217
b. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi  218
16. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)  218
II. ULUSLARARASI SİGORTA SİSTEMİNDE BULUNAN KURUMLAR  219
A. Uluslararası Sigorta Danışmanları Birliği (IAIS)  219
B. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (CEA)  220
C. Uluslararası Mühendislik Sigortacıları Birliği (IMIA)  221
D. Uluslararası Denizcilik Sigortacılığı Birliği (IUMI)  221
E. Uluslararası Ticaret Odası (ICC)  222
F. Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA)  223
BÖLÜM KAYNAKÇASI  224
BÖLÜM 8
REASÜRANS
I. REASÜRANS  227
II. REASÜRANS İŞLEYİŞİNDE BAZI KAVRAMLAR  227
A. Sedan  227
B. Reasürans Komisyonu  228
C. Konservasyon (Saklama Payı, Retansiyon)  228
D. Sesyon (Devir)  228
E. Retrosesyon  229
F. Trete  229
III. REASÜRANSIN İŞLEVLERİ  229
IV. REASÜRANS PİYASALARI  231
A. Reasürans Satıcıları  232
1. Profesyonel Reasürans Şirketleri  232
2. Sigorta Şirketleri  232
3. Llyod’s Sendikaları  233
4. Sigorta ve Reasürans Borsaları  233
5. Milli Reasürans Kuruluşları  233
6. Yetkili (Underwriting) Acenteleri  233
7. Pool Yönetimleri  233
8. Dahili Sigorta Şirketleri (Bünyesel Sigorta Kuruluşları)  234
B. Reasürans Alıcıları  234
1. Sigorta Şirketleri  234
2. Lloyd’s Sendikaları  234
3. Devlet Sigorta Kuruluşları  234
4. Reasürörler  234
V. DÜNYA REASÜRANS PİYASALARI  235
VI. REASÜRANS İLİŞKİSİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ  235
VII. REASÜRANS TÜRLERİ  236
A. İhtiyari (İsteğe Bağlı) Reasürans  236
B. Anlaşmalı (Trete- Zorunlu-Otomatik) Reasürans  238
VIII. REASÜRANS YÖNTEMLERİ  239
A. Bölüşmeli Anlaşmalar Yöntemi  239
1. Kotpar Anlaşmalar  239
2. Eksedan Anlaşması  239
3. Karma Anlaşmalar  240
B. Bölüşmeli olmayan Anlaşmalar Yöntemi  240
1. Hasar Fazlası Yöntemi  240
2. Toplam Hasar Fazlası Yöntemi  241
C. Karşılıklı İş Alış-Verişi Yöntemi  241
D. Pool Anlaşmaları Yöntemi  241
BÖLÜM KAYNAKÇASI  242
BÖLÜM 9
SİGORTA TÜRLERİ
I. SİGORTA TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  243
A. Kara ve Deniz Sigortaları  243
B. Tazminata Göre Sigorta  243
C. Yapılış Şekline Göre Sigorta  244
D. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta  244
E. Sigorta Konusuna Göre Sigorta  244
F. Hayat Sigortaları ve Hayat Dışı Sigortalar  245
II. HAYAT SİGORTALARI  245
III. HAYAT SİGORTASI TEMİNATLARI  246
IV. HAYAT SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER  247
V. HAYAT SİGORTASI İLE HAYAT DIŞI SİGORTALAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  248
VI. HAYAT DIŞI SİGORTALAR (Elemanter Sigortalar)  249
VII. YANGIN SİGORTALARI  251
VIII. KAZA SİGORTALARI  254
A. Zorunlu Sigortalar  256
1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  256
2. Yeşilkart Sigortaları  261
3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza (Otobüs Zorunlu Koltuk) Sigortası  263
4. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası  265
5. Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası  267
6. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  268
7. Zorunlu Sertifika (e-Sertifika) Mali Sorumluluk Sigortası  268
8. Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası  268
9. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  269
10. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  270
a. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İşleyişi  271
b. Teminat Dışında Kalan Haller  273
11. Sigorta Acenteleri Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortaları  273
B. Sorumluluk Sigortaları  274
1. Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  274
2. İşveren Sorumluluk Sigortası  275
3. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası  275
4. Asansör Kazalarına Karşı Mali Sorumluluk Sigortası  276
5. Uçak ve Helikopter Sorumluluk Sigortası  276
6. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası  277
7. Otel Sorumluluk Sigortası  277
8. Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  277
9. Garaj, Otopark, Tamirhane Sorumluluk Sigortası  277
10. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  278
C. Tazminat Sigortaları  279
1. Kara Taşıtları Kasko Sigortası  279
2. Hırsızlık Sigortası  284
3. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta  287
4. Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) Sigortaları  288
IX. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI  288
A. İnşaat Tüm Riskler Sigortası  290
B. Montaj Tüm Risk Sigortası  294
C. Makine Kırılması Sigortası  298
D. Elektronik Cihaz Sigortaları  301
X. NAKLİYAT SİGORTALARI  305
A. Emtia Nakliyatı Sigortası  307
B. Kıymet Nakliyatı Sigortası  307
C. Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası  307
D. Tekne ve Makina Sigortaları  307
E. Marina, Tersane ve Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk Sigortası  308
XI. TARIM SİGORTALARI  308
XII. SAĞLIK SİGORTASI  314
XIII. KREDİ SİGORTASI  316
XIV. HUKUKSAL KORUMA SİGORTASI  317
BÖLÜM KAYNAKÇASI  318
GENEL KAYNAKÇA  321
SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SÜRELİ YAYINLARI  328
İNTERNET ADRESLERİ  329
ULUSLARARASI SİGORTA İNTERNET ADRESLERİ  330
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İNTERNET ADRESLERİ  331
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020