Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ateşli Silahlar Hukuku
Haziran 2008 / 1. Baskı / 792 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ateşli silâhlar hukuku mevzuatı içinde öncelikle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun zikredilmesi gerekmekte olup, bunların uygulaması da, oldukça yaygındır.

Diğer yandan, kurusıkı olarak tabir edilen, ses veya gaz fişeği atabilen silahlar da nitelikleri bakımından; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına girmemektedir. Haklarında diğer mevzuat hükümlerinde de herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, bunların imali, satışı, taşınması ya da bulundurulması ruhsata veya belgeye bağlı değildi. Bu konuda da nihayet, 23.1.2008 tarihli ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunla düzenleme yapılmış ve mevzuat boşluğu giderilmeye çalışılmıştır. 5729 sayılı Kanun, kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır

6136 ve 2521 sayılı kanunlarda, 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla önemli değişiklikler yapılmıştır.

Hâkim Zekeriya Yılmaz tarafından hazırlanan kitapta, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun, adlî ve idarî uygulama yönünden ele alınmış, uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlara değinilmiş ve anılan mevzuat hükümlerinin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yeni ceza mevzuatı hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle doktrin ve uygulamadaki görüş ve içtihatlar ışığı altında bütün yönleriyle incelenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Ayrıca aşağıdaki soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bu kitapta bulabilirsiniz
Bulundurma ve taşıma ruhsatı nedir, kimlere verilebilir ve ruhsat süreleri ne kadardır?
Ruhsat Süresinin sona ermesi üzerine, ruhsat sahibi kişi ve idarece yapılacak işlemler nelerdir?
Zati Demirbaş Tabanca ne demektir ve bu tabancayla suç işlenmesi hâlinde silâhın müsaderesi gerekir mi?
Köy ve mahalle muhtarları, köy demirbaşına kayıtlı veya aldırılacak zati silâhları taşıyabilirler mi?
"Mutad sayıdaki mermi" ne demektir? Yalnızca 100 adet tabanca mermisinin ev veya işyerinde bulundurulması ya da bunların taşınması durumunda, bu eylemi yapan kişi hangi cezaî müeyyide ile karşılaşacaktır?
Ateşli silahlara ait mermilerin "pek az sayıda" kabul edilmesinin ölçüsü nedir? Meselâ, sadece 10 adet mermi bulundurulması veya taşınması eylemi, 6136 sayılı Kanunun hangi madde ve fıkrasına uymaktadır ve hükmolunacak ceza nedir?
İkametgâh adresinin değiştirilmesi sırasında bulundurma ruhsatlı silâh için nakil belgesi almamak ve adres değişikliğini bildirerek ruhsatnameye işlettirmemek şeklindeki eylem, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu oluşturur mu?
Yeni Türk Ceza Kanununda, "ateşli silâhlarla ateş etme suçu" nasıl düzenlenmiştir ve bunun cezaî müeyyidesi nedir? Bu suçlarda silâhın niteliğinin önemi var mıdır?
2521 sayılı Kanunda düzenlenen "Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi" nedir? Bu belge olmaksızın yivsiz av tüfeğinin bulundurulması ve taşınması hâlinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir? Bu yaptırımlara ilişkin kararı hangi makam veya merci verecektir?
Yivsiz av tüfeğinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi hangi durumlarda mümkündür? Bu kararın verilmesi, karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, kararın kesinleşmesi ve uygulanması ile ilgili olarak hangi hükümler uygulanacaktır?
5729 sayılı Kanunla düzenlenen "ses ve gaz fişeği atabilen silâhlar"ın taşınması, satışı ve nakli ile ilgili yeni düzenlemeler ve öngörülen yaptırımlar nelerdir? Kuru sıkı silâh olarak da tâbir edilen "ses ve gaz fişeği atabilen silâhlar" taşınabilir mi? Bunlar hangi şekil ve şartlar altında nakledilebilir?
Ses ve gaz fişeği atabilen silâhlarla ateş edilmesi hâlinde uygulanabilecek yaptırım nedir?
Ses ve gaz fişeği atabilen silâhların, teknik özelliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle öldürmeye elverişli silâh hâline dönüştürülmesi durumunda, bu değişikliği yaptıran ve yapan kişinin eylemi hangi suçu oluşturur ve bu suçla ilgili cezaî müeyyide nedir?
Kimler, zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek suretiyle, bu silâhları taşıyabilirler?
Antika silâh ve hâtıra silâh ne demektir ve bu silâhların bulundurulabilmesi ve taşınabilmesi için ruhsat gerekli midir? Bu silâhların satış yoluyla devri mümkün müdür?
6136 sayılı Kanuna aykırı olarak ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri satanlar veya satmaya aracılık edenlerin amacı, silâh ve mermi ticaretine veya yaymaya yönelik bulunmaz ise, bu kişilerin eylemleri hakkında anılan Kanunun hangi maddesi uygulanmalıdır?
6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarında hangi mahkeme veya mahkemeler görevlidir? Dava zamanaşımı ne kadardır? Silâh ve mermilerle, bunların imal ve naklinde kullanılan araç ve gereçlerin, bıçak ve diğer âletlerin müsaderesi ile ilgili hükümler nelerdir ve bunlar nasıl uygulanacaktır? Müsaderede, dava ve ceza (infaz) zamanaşımı süreleri nedir?
Ruhsatsız bir tabancayı, geçici ve kısa bir süre ile muhafaza etmek üzere, beşerî duygularla kabul edip, çok kısa bir süre üzerinde tutan kişinin, söz konusu eyleminde 6136 sayılı Kanuna aykırılık (silah taşıma) suçu oluşur mu?
Bir kurum, kuruluş veya kişilere ait işyerleri için demirbaş olarak kaydı yapılan yarı otomatik tabanca sınıfı silahları ifade eden "Demirbaş Silâh"lar müsadere edilebilir mi?
"Silâh Satın Alma Yetki Belgesi"ne istinaden satın alınan silâh ve bu silâha ait mermilere ait fatura, silâhın "Menşei Belgesi" sayılıp, 60 gün geçerlidir. Bu süre içinde, faturada yazılı silâh ve mermilerin (satın alınma amacına göre) taşınması veya bulundurulması suç teşkil eder mi?Bu halde silâh ve mermilerin müsaderesi mümkün müdür?
6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarında ve özellikle 12. Ve 13. maddelerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Bir kişinin kişisel gereksinimi için yurtdışından bir adet silâh getirmesi veya bir kişinin ölü babasından kalma bir adet silâhı ihtiyaçtan dolayı satmak amacıyla başka bir yere götürmesi – taşıması eylemlerinde, anılan kişilerin silah ticareti yaptığının kabulü mümkün müdür?
Tetik tertibatı bozuk olan, mekanik arızası bulunan, çalışmayan – atışa elverişli bulunmayan bir silâhtaki bozukluğun, basit bir onarımla ve silâhtan anlayan herhangi bir kişi tarafından giderilemeyeceği ve bu haliyle silâhın 6136 sayılı Yasa kapsamına girmeyeceği usulüne uygun olarak tespit edilir ise, bu silâhtan dolayı 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçu oluşur mu ve silâhın müsaderesi yoluna gidilebilir mi? Silâhın müsaderesi yoluna gidilemez ise, bu halde silâhın zabıtaya teslimine mi yoksa sahibine iadesine mi karar verilmesi gerekir? Silâhın, sahibine iadesine karar verilmesi hâlinde bu durum, yeni bir soruşturma ve kovuşturmaya neden olmaz mı?
Seçimlerde, oy verme günü "silâh taşınması yasağı" ne anlama gelmektedir? Bu yasağın cezaî yaptırımı nedir? Bu yasağa aykırılık hâlinde silâh müsadere edilir mi?
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun Uygulamasında Bazı Temel Kavramlar İle Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları İle Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol Hükümleri
Antika ve Hatıra Silahlar
6136 Sayılı Kanun – Madde 12 Uygulaması
6136 Sayılı Kanun – Madde 13 Uygulaması
6136 Sayılı Kanun – Madde 14 Uygulaması
6136 Sayılı Kanun – Madde 15 Uygulaması
Seçimlerde Oy Verme Günü Silah Taşıma Yasağına Aykırılık
6136 Sayılı Kanun Uygulamasına Müsadere
6136 Sayılı Kanunla İlgili Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları
2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Uygulaması
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar
Barkod: 9789750207723
Yayın Tarihi: Haziran 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 792
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Birinci Bölüm
6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER
HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA BAZI TEMEL KAVRAMLAR İLE
SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SÖZLEŞMESİNE EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE
MÜHİMMATININ YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI
PROTOKOL HÜKÜMLERİ
I. 6136 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA BAZI TEMEL KAVRAMLAR  15
A. Silâh  16
B. Ateşli Silâh  16
C. Tabanca  17
D. Tam Otomatik Silâh  17
E. Antika Silâh  17
F. Hatıra Silâh  18
G. Armağan Silâh  20
H. Yivli Av Tüfeği  20
I. Spor ve Nişan Tüfek ve Tabancaları  20
İ. Diğer Saldırı ve Savunma Aletleri  20
J. Zati Demirbaş Tabanca  20
K. Demirbaş Silâh  21
L. Parçalar ve Aksamlar  21
M. Mühimmat  22
N. Yasadışı Üretim ve Kaçakçılık  22
O. İz Sürme  23
Ö. Ruhsat  23
P. Kimlik Kartları ve Taşıma İzni  26
R. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Silâh Taşıma Yetkileri  26
II. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE
EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ
YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL’E GENEL BİR BAKIŞ 
 27
III. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE
EK ATEŞLİ SİLAHLAR, PARÇALARI VE AKSAMLARI İLE MÜHİMMATININ
YASADIŞI ÜRETİMİNE VE KAÇAKÇILIĞINA KARŞI PROTOKOL 
 28
İkinci Bölüm
ANTİKA VE HATIRA SİLÂHLAR
I. 6136 SAYILI KANUNUN VE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDELERİ  41
A. 6136 Sayılı Kanunun 11. Maddesi  41
B. Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin İlgili Maddeleri  42
II. AÇIKLAMA  44
A. Antika Silâh  44
B. Hatıra Silâh  46
III. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  49
Üçüncü Bölüm
6136 SAYILI KANUN- MADDE 12 UYGULAMASI
I. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇESİ  64
II. SUÇUN UNSURLARI  65
A. Maddî Unsur  65
B. Manevî Unsur  66
III. CEZAÎ MÜEYYİDE  66
IV. ARTIRIM NEDENLERİ  66
V. GÖREVLİ MAHKEME  67
VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  67
VII. DAVA ZAMANAŞIMI  67
VIII. MÜSADERE  67
IX. 12. MADDE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  68
A. 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık Eyleminde, Silah ve Mermi Ticareti Yapmaya veya Yaymaya
(Yani Başkalarını da Silahlandırmaya) Yönelik Bir Kasıt Bulunmazsa, Silâh ve Mermilerin
Sayı ve Nitelikleri de Dikkate Alınarak, 6136 Sayılı Kanunun 12/1. Maddesinin Değil,
13. Maddesinin Uygulanması Gerekebilir 
 68
B. Suça Konu Silahların Hem Nitelik Hem De Sayısal Bakımdan Vahim Olmaları Durumunda,
Yalnızca 6136 Sayılı Kanunun 12/5. Madde ve Fıkrası Uyarınca Artırım Yapılabilir.
12. Maddenin Dördüncü ve Beşinci Fıkraları Birlikte Uygulanamaz 
 71
C. 6136 Sayılı Kanunun Ek-5. Maddesinin Uygulanma Şartları Bulunan Hallerde, Tayin
Edilecek Temel Cezanın, Ayrıca, Aynı Kanunun 12. Maddesinin 4. Fıkrası ile Artırılması
Yoluna Gidilemez 
 73
D. Silâhın Çalışır (Atışa Elverişli) ve Mermilerin Sağlam Durumda Olup-Olmadığının
Tesbiti-Mekanik Arızası Bulunan Silâhın Durumu 
 73
X. MADDEYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  75
Dördüncü Bölüm
6136 SAYILI KANUN- MADDE 13 UYGULAMASI
I. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇESİ  162
II. SUÇUN UNSURLARI  162
A. Maddî Unsur  162
B. Manevî Unsur  163
III. CEZAÎ MÜEYYİDE  163
IV. GÖREVLİ MAHKEME  163
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  164
VI. DAVA ZAMANAŞIMI  164
VII. MÜSADERE  164
VIII. 13. MADDE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  164
A. Silah Ruhsatlarının Yenilenmesinde Süre, Usûl ve Esasların, 6136 Sayılı Kanunun 13. Maddesindeki Suçun Oluşumu Yönünden İncelenmesi  164
B. 13. Maddenin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Şartları ve Ölçütler  166
C. Satın Alınan, Taşınan veya Bulundurulan Ateşli Silahın Nitelikli Olması Halinde
13. Madde Uygulaması 
 167
D. Yurt Dışından Silâh Getir(t)ilmesi veya Satmak Amacıyla Silâh Taşınması Eylemlerinde
13. Madde Uygulaması 
 168
E. 6136 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde Yazılı Suçun Oluşumunda Kastın
Mevcudiyetinin Tespiti 
 169
F. Bulundurma Ruhsatlı Silâhların Nakli ve 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık  170
G. “Silah Satın Alma Yetki Belgesi” ile Satın Alınan Silah ve Mermilere İlişkin Faturaların
6136 Sayılı Kanuna (m 13) Muhalefet Suçunun Oluşumu ve Müsadereye Etkisi
Yönünden Değerlendirilmesi 
 171
H. Silâhın Çalışır (Atışa Elverişli) ve Mermilerin Sağlam Durumda Olup-Olmadığının
Tesbiti-Mekanik Arızası Bulunan Silâhın Durumu 
 173
IX. MADDEYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  176
Beşinci Bölüm
6136 SAYILI KANUN- MADDE 14 UYGULAMASI
I. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇESİ  438
II. SUÇUN UNSURLARI  438
A. Maddî Unsur  438
B. Manevî Unsur  439
III. CEZAÎ MÜEYYİDE  439
IV. GÖREVLİ MAHKEME  439
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  440
VI. DAVA ZAMANAŞIMI  440
VII. MÜSADERE  440
VIII. MADDEYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  440
Altıncı Bölüm
6136 SAYILI KANUN- MADDE 15 UYGULAMASI
I. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇESİ  447
II. SUÇUN UNSURLARI  448
A. Maddî Unsur  448
B. Manevî Unsur  449
III. CEZAÎ MÜEYYİDE  449
IV. GÖREVLİ MAHKEME  450
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  450
VI. DAVA ZAMANAŞIMI  450
VII. MÜSADERE  450
VIII. MADDEYLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  450
Yedinci Bölüm
6136 SAYILI KANUN- MADDE EK-1 UYGULAMASI
I. MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GEREKÇESİ  490
II. SUÇUN UNSURLARI  490
A. Maddî Unsur  490
B. Manevî Unsur  491
III. CEZAÎ MÜEYYİDE  491
IV. GÖREVLİ MAHKEME  491
V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA  491
VI. DAVA ZAMANAŞIMI  492
VIII. MADDEYLE İLGİLİ ÖRNEK İÇTİHATLAR  492
Sekizinci Bölüm
SEÇİMLERDE OY VERME GÜNÜ SİLAH TAŞIMA
YASAĞINA AYKIRILIK
I. AÇIKLAMA  499
II. KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  500
Dokuzuncu Bölüm
KİŞİLERİN HAYATI, SAĞLIĞI VEYA MALVARLIĞI BAKIMINDAN
TEHLİKELİ OLACAK BİÇİMDE YA DA KİŞİLERDE KORKU, KAYGI VEYA
PANİK YARATABİLECEK TARZDA SİLAHLA ATEŞ ETME
I. İLGİLİ MADDE METİNLERİ  505
A. Mülga 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  505
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  506
II. AÇIKLAMA  507
III. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  509
Onuncu Bölüm
6136 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA MÜSADERE
I. GENEL OLARAK  527
II. MÜSADEREYE İLİŞKİN OLARAK MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN
36. VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN 54. VE 55. MADDELERİNDE
YER ALAN DÜZENLEMELER 
 528
III. 6136 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA SİLAH VE MERMİLER İLE BIÇAK VE
BENZERİ ALETLERİN VE BUNLARIN YAPILMASINDA VEYA TAŞINMASINDA
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİN MÜSADERESİ 
 531
A. Silâh ve Mermiler ile Bıçak ve Benzeri Aletlerin Müsaderesi  531
B. Araç ve Gereçlerin Müsaderesi  537
IV. RUHSATTAKİ NUMARA İLE SİLAHIN ORİJİNAL SERİ NUMARASININ
FARKLILIK GÖSTERMESİ HALİ 
 540
V. TAŞIMA VEYA BULUNDURMA RUHSATI VERİLEN KİŞİLERİN VEFATI
HALİNDE ÖLEN ADINA RUHSATLI SİLAHIN DURUMU 
 541
VI. ZATİ DEMİRBAŞ TABANCANIN MÜSADERE YÖNÜNDEN HUKUKİ DURUMU  542
VII. 6136 SAYILI KANUNUN 9. MADDESİNE MUHALEFET EDİLMESİ HALİNDE
MÜSADERE 
 554
VIII. ŞÜPHELİ, SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ HALİNDE MÜSADERE  556
A. Şüpheli, Sanık veya Hükümlünün Ölümü Halinde Dava ve Cezanın Düşürülmesi  556
B. 6136 Sayılı Kanun Uygulaması Bakımından  563
IX. GENEL VE ÖZEL AF HALİNDE MÜSADERE  564
X. ÖNÖDEMEDE BULUNULMASI HALİNDE MÜSADERE  565
XI. ZARURET HALİNDE SİLÂH KULLANILMASINDA MÜSADERE  567
A. TCK m. 25’te Belirtilen Meşru Müdafaa (yasal savunma) ve Zorunluluk Şartları İçinde
Silâh Kullanılmasında Müsadere 
 567
B. Halin İcabına Göre Silâh Kullanılmasında Zaruret Bulunan Diğer Hallerde Müsadere  567
XII. MÜSADERE DAVASINDA ZAMANAŞIMI VE DAVA ZAMANAŞIMININ
MÜSADEREYE ETKİSİ 
 568
XIII. MÜSADERE MUHAKEMESİ  571
A. Genel Olarak  571
B. Asıl Ceza Davası Açılmışsa  574
C. Ayrı Bir Müsadere Davasının Açılması  575
1. Genel Olarak  575
2. Davayı Açma Yetkisi  576
3. Yetkili Mahkeme  576
a. Esas Davaya Bakmakla Yükümlü Mahkeme  576
b. Sulh Ceza Hâkimi  578
4. Duruşma Açılması (Duruşma İcra Edilerek Müsadereye veya İadeye Karar Verilmesi)  578
a. Müsadere veya İadeye Duruşma Açılarak Karar Verilmesi Gereken Haller  578
b. Müsadere Duruşmasının İcrası ve Karar  579
5. Duruşma Açılmadan (Evrak Üzerinde) Müsadere (veya İadeye) Karar Verilmesi  580
6. Müsadereye İlişkin Karar Ertelenebilir mi?  581
XIV. MÜSADERE İLE İLGİLİ KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI  582
A. Duruşma Yapılarak Verilen Müsadere Kararlarına Karşı Kanun Yolları  582
B. Duruşmasız Verilen Müsadere Kararlarına Karşı Kanun Yolları  584
XV. MÜSADERE VEYA İADEYE DAİR KARARLARIN İNFAZI (6136 SAYILI KANUN
KAPSAMI BAKIMINDAN) 
 585
XVI. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  595
A. Müsadere Davasında Zamanaşımı ile İlgili İçtihatlar  595
B. Silâh Sahibinin Ölümü Halinde Müsadere veya Verilebilecek Diğer Kararlarla İlgili İçtihatlar  609
C. Önödeme Halinde Müsadere ile İlgili İçtihatlar  614
D. Meşru Savunma ve Zaruret Hâlinde Silah Kullanılması Durumunda Müsadere ile İlgili
İçtihatlar 
 619
E. Müsadere Davasında Görev ve Müsadere Usulü ile İlgili İçtihatlar  624
F. 6136 Sayılı Kanun Uygulamasında Müsadere ile İlgili Değişik İçtihatlar  635
Onbirinci Bölüm
6136 SAYILI KANUNLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ, UYUŞMAZLIK
MAHKEMESİ, YÜKSEK SEÇİM KURULU, DANIŞTAY VE ASKERİ
YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI
I. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  689
II. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI  695
III. YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI  704
IV. DANIŞTAY KARARLARI  705
V. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KARARLARI  744
Onikinci Bölüm
2521 SAYILI AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER,
NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI, ALIMI,
SATIMI VE BULUNDURULMASINA DAİR KANUN UYGULAMASI
I. İZİNSİZ İMALATA İLİŞKİN CEZALAR (MADDE 11)  751
A. Maddede Yapılan Değişiklikler ve Gerekçesi  751
B. Suçun Unsurları  751
1. Maddî Unsur  751
2. Manevî Unsur  752
C. Cezaî Müeyyide  752
D. Görevli Mahkeme  753
E. Soruşturma ve Kovuşturma  753
F. Dava Zamanaşımı  753
G. Müsadere  753
II. İMALAT VE SATIŞ LİSTELERİ İLE BELGELERİNİN ZAMANINDA
VERİLMEMESİNE İLİŞKİN CEZALAR (MADDE 12) 
 753
A. Maddede Yapılan Değişiklikler ve Gerekçesi  754
B. Kabahat Oluşturan Fiil  754
C. İdarî Yaptırıma Muhatap Olacak Kişi  755
D. İdarî Yaptırım Türü  755
E. İdarî Para Cezası Verme Yetkisi  755
F. Zamanaşımı  756
1. Soruşturma Zamanaşımı  756
2. Yerine Getirme Zamanaşımı  756
III. YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ VE DİĞER BELGELERE İLİŞKİN
CEZALAR (MADDE 13) 
 756
A. Maddede Yapılan Değişiklikler ve Gerekçesi  756
B. Kabahat Oluşturan Fiil  757
C. İdarî Yaptırım Türü  759
D. İdarî Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  759
E. Zamanaşımı  760
1. Soruşturma zamanaşımı  760
2. Yerine getirme zamanaşımı  760
F. 2521 Sayılı Kanunun 13. Madde Uygulamasında Önem Arzeden Yivsiz Av Tüfeği Taşıma ve
Bulundurma Ruhsatları (Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri) ve Avcılık Belgesi-Avlanma İzni 
 760
1. Genel Açıklama  760
2. Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri  760
3. Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni  762
G. Konu ile İlgili İçtihatlar  763
Onüçüncü Bölüm
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR
I. GENEL OLARAK  771
II. TANIMLAR  774
III. 5729 SAYILI KANUNLA VE SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER 
 775
A. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahların İmali  775
1. İmal (Üretim) Esasları, Kuruluş ve Üretim İzni  775
a. İmal (Üretim) Esasları  775
b. Kuruluş ve Ön İzin  776
c. Üretim İzni  777
d. Geçiş Hükümleri  778
e. Denetim  778
2. İmal (Üretim) ile İlgili Olarak Öngörülen Yükümlülüklere Aykırılık Fiilleri ve Yaptırımları  778
B. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahların İthal ve İhracı  779
C. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahların Taşınması, Satışı, Nakli, Reklam ve
Tanıtımı ve Bu Konudaki Yasaklara Aykırılığın Yaptırımı 
 780
1. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen (Kurusıkı) Silahların Taşınması, Satışı ve Nakli  780
2. Reklam ve Tanıtım  781
3. Yasaklara Aykırı Davranışın Yaptırımı  781
D. Bildirim  782
E. Geçici Hükümler  783
IV. SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARLA ATEŞ EDİLMESİ  783
Kaynakça  785
Kavramlar Dizini  789
 


Zekeriya Yılmaz
Figen Hanım (Eşi) 0 505 351 15 98
Şule Hanım (Kızı) 0 505 422 6218
suleylmz@gmail.com
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017