Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukukun Temel Kavramları
Kasım 2011 / 4. Baskı / 424 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Eylül 2017 44.90 TL -     Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 29.50 TL 14.90 TL (%50)Sepete Ekle
 5. Eylül 2013 25.00 TL -     Sepete Ekle
   

Hukukun Temel Kavramları adını taşıyan elinizdeki kitap, özellikle hukuk fakülteleri haricinde hukuk derslerini ön lisans ve lisans aşamalarında alan öğrenciler için ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, dört yıl boyunca yoğunlaştırılmış bir şekilde hukuk dersleri alacak olan hukuk fakültesi öğrencileri de birinci sınıf aşamasında hukukun bütün kavramlarını mantık silsilesi içerisinde kuşbakışı olarak ele almayı amaçlayan bu kitabımızdan yararlanabileceklerdir.
Hemen ifade edelim ki, biz kitabımızı özellikle dogmatik paradigmadan yani pozitif hukuk bakış açısında ele almış olduğumuz için, hukukun teorisine bir diğer söylemle hukuka ilişkin felsefi düşüncelere bu çalışmamızda yer vermedik.

Bu yüzden de kitabımızın ismini Hukuka Giriş veya Hukuk Başlangıcı değil, Hukukun Temel Kavramları Dersleri olarak belirlemek bize daha uygun geldi. Temel yasalarımızda yapılan en son değişiklikleri de temel kavramlar çerçevesinde içeren çalışmamızın öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmasını dilerim

Konu Başlıkları
Sosyal Düzen, Sosyal Düzen Kuralları ve Hukuk Hakkında Genel Bilgiler
Sosyal Düzen ve Sosyal
Düzen Kuralları
Belli Başlı Hukuk Sistemleri
Hukukun Kaynakları
Hukukun Bölümleri Classifıcatıons Of Law)
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Nitelikleri Bakımından Hukuk Kuralları
Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman İtibariyle Uygulanabilir Olması
Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından
Uygulanması ve Kanun Boşluğu
Hak Kavramı Hakkın Çeşitleri ve Hakların Kazanılıp Kaybedilmesi
Hak Kavramı ve Hak Sahipliği
Hakkın Çeşitleri
Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
Hukukta Yaptırım (Müeyyide) Kavramı
Yaptırım Kavramı ve Çeşitleri
Hakların Kazanılmasında ve Kullanılmasında İyiniyet
Hakların Kazanılmasında İyiniyet (Sübjektif, Öznel İyiniyet)
Borçların İfasında ve Hakların Kullanılmasında İyiniyet (Objektif İyiniyet, Dürüstlük Kuralı Objective Good Faith, Uberrimae Fidei)
Hakların Korunması ve Türk Yargılama Teşkilâtı
Hakların Korunması
Türk Yargılama Teşkilatı
Hukukun Temel Kavramlarına İlişkin Örnek Sorular
Kısa Hukuk Terimleri Sözlüğü
Barkod: 9789750217098
Yayın Tarihi: Kasım 2011
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Dördüncü Baskıya Önsöz  15
Kısaltmalar  35
Birinci Bölüm
SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE
HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. SOSYAL DÜZEN VE SOSYAL DÜZEN KURALLARI  39
I. Din Kuralları  40
II. Ahlâk Kuralları  42
III. Görgü Kuralları  43
IV. Örf ve Adet Kuralları  44
V. Hukuk Kuralları  45
A. Hukuk Kavramı  45
B. Hukukun Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Temel Farkı  46
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  47
1. Mevzû Hukuk  47
2. Pozitif Hukuk  47
3. Doğal Hukuk  48
4. Tarihi Hukuk  49
5. Objektif Hukuk - Sübjektif Hukuk  49
D. Hukukun Amaçları veya Varlık Sebepleri  50
1. Sosyal Düzeni Sağlama  50
2. Güvenlik ve Barış Sağlama  50
3. Özgürlükleri Sağlama  50
4. Adaleti Sağlamak  51
a. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  51
b. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  52
c. Hakkaniyet  53
d. Sosyal Adalet  53
§ 2. BELLİ BAŞLI HUKUK SİSTEMLERİ  54
I. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma – Germen Hukuk Sistemi)  54
II. Anglo – Sakson Hukuk Sistemi  55
III. İslam Hukuku Sistemi  57
IV. Sosyalist Hukuk Sistemi  58
V. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  58
§ 3. HUKUKUN KAYNAKLARI  59
I. Genel Olarak  59
II. Hukukun Asıl Kaynakları  60
A. Şekli (Yazılı) Kaynaklar (Mevzuat) (Normlar Hiyerarşisine Göre)  60
1. Anayasa (The Constitution)  60
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  62
a. Kanun (Yasa –Acts, The Statutory Law)  62
b. Kanun Hükmünde Kararname (The Statutory Decrees)  63
c. TBMM. İç Tüzüğü (Regulation For The Turkish Parliament)  64
d. İçtihadı Birleştirme Kararları (The Court Decisions That Bound Like The Statutory Law)  64
e. Uluslararası Sözleşmeler (International Treaties)  64
3. Tüzükler (Regulations)  65
4. Yönetmelikler (By-Laws)  66
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  67
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku- Customary Law)  67
1. Kavram  67
2. Bir Örf ve Adet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  68
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  68
b. Genel İnanış (Manevi Unsur)  68
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  68
C. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar)  69
1. Genel Olarak  69
2. Mahkeme Kararları (Court Decisions)  69
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti -Doctrine)  70
D. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  71
1. Genel Olarak  71
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  71
§ 4. HUKUKUN BÖLÜMLERİ (CLASSIFICATIONS OF LAW)  72
I. Genel Olarak  72
II. Özel Hukukun Kolları (Classification of Private Law)  73
A. Medeni Hukuk (Civil Law)  73
1. Başlangıç Bölümü  73
2. Kişiler Hukuku (Persons Law)  74
a. Genel Olarak Kişi Kavramı  74
b. Gerçek Kişiler (Real Persons)  74
aa. Gerçek Kişiliğin Başlangıcı  74
bb. Gerçek Kişilerde Ehliyet  75
aaa. Hak Ehliyeti  75
bbb. Fiil (Eylem) Ehliyeti ve Şartları  76
i. Kavram  76
ii. Fiil Ehliyetinin Şartları  76
iia. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  77
iib. Erginlik (Reşit Olmak)  78
iic. Kısıtlı (Mahcur) Olmamak  79
cc. Fiil Ehliyetlerine Göre Gerçek Kişiler  79
aaa. Tam Ehliyetliler (Full Capacity)  79
bbb. Sınırlı Ehliyetliler (Limited Capacity)  79
i. Genel Olarak  79
ii. Evli Kişiler  80
iii. Kendilerine Kanuni Danışman Atanan Kişiler  81
ccc. Sınırlı Ehliyetsizler (Limited Incapacity)  82
i. Genel Olarak  82
ii. Hukuki İşlem Ehliyeti Açısından Sınırlı Ehliyetsizlerin Durumları  82
iia. Yasal (Kanuni) Temsilcinin Onayına Bağlı işlemler  82
iib. Sınırlı Ehliyetsizlerin Yasal Temsilcilerinin Onayını Alamadan Yapabileceği İşlemler  83
ddd. Tam Ehliyetsizler (Full Incapacity)  85
dd. İkametgâh (Yerleşim Yeri-Residence)  85
ee. Hısımlık (Akrabalık-Relationship)  86
aaa. Genel Olarak  86
bbb. Kan Hısımlığı  86
i. Usül – Füru (Üstsoy – Altsoy) Hısımlığı  86
ii. Civar (Yansoy) Hısımlığı  87
ccc. Sıhri Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  87
ddd. Câli Hısımlık (Evlat Edinme)  87
ff. Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi  88
aaa. Ölüm ve Ölüm Karinesi  88
i. Ölüm  88
ii. Ölüm Karinesi  88
bbb. Gaiplik (Kaybolma)  89
i. Genel Olarak  89
ii. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  89
iii. Uzun Süreden Beri Haber Alınamama  89
iv. Gaiplik İsteminin Düşmesi  90
v. Gaiplik Kararının Sonuçları  90
c. Tüzel Kişiler (Legal Persons)  90
aa. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  90
aaa. Amacı Gelir Elde Etmek Olmayan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  91
i. Dernekler (Associations)  91
ii. Vakıflar (Foundations)  91
bbb. Amacı Gelir Elde Etmek Olan Özel Hukuk Tüzel Kişileri  92
bb. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  92
cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  92
3. Aile Hukuku (Family Law)  93
4. Miras Hukuku (Inheritance Law)  98
5. Eşya Hukuku (Real Law)  101
B. Borçlar Hukuku (Law Of Obligations)  103
1. Genel Olarak  103
2. Borçlar Kanunu’nun Sistematiği  104
3. Borç İlişkisi ve Borcun Kaynakları (Obligation Relationship and Sources of Obligation)  104
a. Borç İlişkisi  104
b. Borç İlişkisinin Kaynakları  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Sözleşmeler (Contracts)  105
cc. Haksız Fiiller (Torts)  105
dd. Sebepsiz Zenginleşme (Unjust Enrichment)  105
4. Genel Olarak Borç İlişkisinin Sona Ermesi  106
C. Ticaret Hukuku (Business or Commercial Law)  106
1. Kara Ticareti Hukuku  106
a. Ticari İşletme (Commercial Entreprise)  106
b. Ticaret Şirketleri (Business Companies)  107
aa. Kişi Şirketleri (Companies of Real Persons)  108
aaa. Genel Olarak  108
bbb. Adi Şirket (Ordinary Partnership)  109
ccc. Kollektif Şirket (Collective Company)  110
ddd. Adi Komandit Şirket (Ordinary Commandit Company)  111
bb. Sermaye Şirketleri (Capital Companies)  111
aaa. Genel Olarak  111
bbb. Anonim Şirket [Corporations (Joint Stock Companies)]  112
ccc. Limited Şirket (Limited Liability Company)  112
ddd. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (Commandit Company With Shares)  113
cc. Kooperatif Teşekküller (Cooperatives)  113
c. Kıymetli Evrak Hukuku (Negotiable Instruments)  115
d. Özel Sigorta Hukuku (Private Insurance Law)  116
2. Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)  117
D. Devletler Özel Hukuku (Private International Law)  118
1. Genel Olarak  118
2. Vatandaşlık Hukuku (Citizenship Law)  118
3. Kanunlar Çatışması (Conflict of Laws)  119
4. Yabancılar Hukuku (Law of Foreigners)  120
III. Kamu Hukukunun Kolları (Classifications of Public Law)  121
A. Anayasa Hukuku (Constitution Law)  121
1. Anayasanın Üstünlüğü  121
2. Anayasaya Hâkim Olan Temel İlkeler  123
a. Demokrasi (Democracy)  123
b. Laiklik (Secularism)  123
c. Sosyal Devlet (Social State)  124
d. Hukuk Devleti (Law State)  124
e. Kuvvetler (Erkler) Ayrılığı (Separateness of Powers)  125
aa. Yasama (Legislation-Parliament)  125
bb. Yürütme (Execution-The Council of Ministers))  129
cc. Yargı (Jurisdiction)  129
B. İdare Hukuku (Administration Law)  129
1. Genel Olarak  129
2. İdare Teşkilatı  130
a. Genel İdare Teşkilatı  130
aa. Merkez Teşkilatı  130
bb. Taşra Teşkilatı  131
cc. Yurt Dışı Teşkilatı  131
3. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  131
C. Ceza Hukuku (Punishment Law)  132
1. Genel Ceza Hukuku  133
a. Ceza Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler  133
aa. Hukuk Devleti İlkesi  133
bb. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi  134
cc. Adalet Önünde Eşitlik İlkesi  134
dd. Ceza Sorumluğunun Şahsiliği İlkesi  135
ee. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  135
ff. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  135
gg. İnsan Haysiyetinin Korunması İlkesi  136
hh. Bir Suça Tek Ceza (Non Bis İn İdem) İlkesi  136
b. Suç ve Suçun Unsurları  136
c. Genel Ceza Hukukuna İlişkin Önemli Kavramlar  139
aa. Ceza Ehliyeti ve Cezada Yaş  139
bb. Teşebbüs  140
cc. Tekerrür  140
dd. Suça Katılma (İştirak)  141
2. Özel Ceza Hukuku  141
3. Disiplin Cezası Hukuku  142
D. Yargılama Hukukları (Jurisdiction Laws)  143
1. Genel Olarak  143
2. Adli Yargılama Hukuku  143
a. Medeni Yargılama ve İcra- İflâs Hukuku  143
aa. Medeni Yargılama Hukuku  143
bb. İcra - İflâs ve Konkordato Hukuku  144
b. Ceza Yargılama Hukuku  144
3. İdare ve Vergi Yargılama Hukuku  146
4. Anayasa Yargısı  146
5. Askerî Yargılama Hukuku  149
E. Genel Kamu Hukuku (General Public Law)  149
F. Devletler Genel Hukuku (International Law)  150
G. Vergi Hukuku (Tax Law)  151
H. İnsan Hakları Hukuku (Humanrights Law)  157
III. Karma Hukukun Kolları (Classifications of Mixed Law)  159
A. Fikrî Hukuk (Intellectual Property)  159
B. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labour and Social Security Law)  161
1. İş Hukuku  161
2. Sosyal Güvenlik Hukuku (Social Security Law)  163
C. Rekabet Hukuku (Competetion Law)  166
D. Tüketici Hukuku (Consumer Law)  168
E. Çevre Hukuku (Enviroment Law)  169
F. Bilişim Hukuku (Syber or Internet Law)  171
G. Banka Hukuku (Bank Law)  173
1. Genel Olarak  173
2. Kuruluş Şartları ve Türkiye’de Temsilcilik Açabilmeleri  174
a. Kuruluş Şartları  174
b. Türkiye’de Temsilcilik Açabilmeleri  175
3. Bankaların Faaliyet Gösterebileceği Alanlar  176
E. Sermaye Piyasası Hukuku (Stock Market Law)  177
İkinci Bölüm
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 5. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN HUKUK KURALLARI  179
I. Emredici Hukuk Kuralları  179
II. Yedek Hukuk Kuralları  181
A. Genel Olarak  181
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  181
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  183
III. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  186
§ 6. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANABİLİR OLMASI  187
I. Yer İtibariyle Uygulanabilir Olma  187
II. Zaman İtibariyle Uygulanabilir Olma  188
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi  188
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması  189
1. Açık Kaldırma  189
2. Örtülü Kaldırma  190
§ 7. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU  191
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  191
A. Genel Olarak Yorum Kavramı  191
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri  192
1. Sözel (Lâfzi) Yorum  192
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum)  193
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  194
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji)  194
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori)  195
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum-u Muhalif, Argumentum a Contrario)  195
D. Hüküm İçi Boşluk (Lücken İntra Legem) ve Hâkimin Takdir Yetkisini Kullanması  196
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu  197
A. Kavram  197
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri  198
1. Bilinçli Boşluklar – Bilinçsiz Boşluklar  198
2. Açık Boşluklar – Örtülü Boşluklar  199
3. Gerçek Boşluklar – Gerçek Olmayan Boşluklar  200
4. Kanun Boşluğu Bulunmasının Sonuçları  200
Üçüncü Bölüm
HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE
HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
§ 8. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ  203
§ 9. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  204
I. Kamu Hukuku Hakları  204
A. Kişi Hakları  205
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı (AY. m. 17)  205
2. Zorla Çalıştırma Yasağı (AY. m. 18)  205
3. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği (AY. m. 19)  205
4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması  206
a. Özel Hayatın Gizliliği (AY. m. 20)  206
b. Konut Dokunulmazlığı (AY. m. 21)  206
c. Haberleşme Hürriyeti (AY. m. 22)  206
d. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti (AY. m. 23)  206
e. Din ve Vicdan Hürriyeti (AY. m. 24)  207
f. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti (AY. m. 25)  207
g. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti (AY. m. 26)  207
h. Bilim ve Sanat Hürriyeti (AY. m. 27)  208
5. Basın ve Yayımla İlgili Haklar  208
a. Basın Hürriyeti (AY. m. 28)  208
b. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı (AY. m. 29)  210
c. Basın Araçlarının Korunması (AY. m. 30)  210
d. Kamu Tüzelkişilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araçlarından Yararlanma Hakkı (AY. m. 31).  210
e. Düzeltme ve Cevap Hakkı (AY. m. 32)  211
6. Toplantı Hak ve Hürriyetleri  211
a. Dernek Kurma Hürriyeti (AY. m. 33)  211
b. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı (AY. m. 34)  212
7. Mülkiyet Hakkı (AY. m. 35)  212
8. Hakların Korunması  212
a. Hak Arama Hürriyeti (AY. m. 36)  212
b. Yasal Hâkim Güvencesi (AY. m. 37)  213
c. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar (AY. m. 38)  213
d. İspat Hakkı (AY. m. 39)  213
B. Sosyal ve Ekonomik Haklar  214
C. Siyasal Haklar  215
1. Türk Vatandaşlığı Hakkı (AY. m. 66)  215
2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları (m. 67)  215
3. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma Hakkı (m. 68)  216
4. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı (AY. m. 70)  217
5. Vatan Hizmeti Ödev ve Hakkı (AY. m. 72)  217
6. Vergi Ödevi (AY. m. 73)  217
7. Dilekçe Hakkı (AY. m. 74)  217
D. Kamu Haklarının Sınırlandırılması  218
E. Kamu Haklarının Korunması  219
II. Özel Hukuk Hakları  220
A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar  220
1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  220
a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  220
b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  221
aa. Mülkiyet Hakkı  222
aaa. Genel Olarak  222
bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet  222
ccc. Birlikte Mülkiyet  222
i. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  223
ii. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  224
bb. Sınırlı Aynî Haklar  224
aaa. İrtifak Hakları  225
i. Eşyaya Bağlı İrtifaklar  225
ii. Kişiyle Kâim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar  226
bbb. Rehin Hakları  227
i. Taşınır Rehni  227
ia. Taşınır Rehninde Kural: Teslim Koşullu Taşınır Rehni  227
ib. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  228
ic. Hapis Hakkı  231
ii. Taşınmaz Rehni  231
ccc. Taşınmaz Yükü  232
c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  232
d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar  233
2. Değeri Para İle Ölçülemeyen Haklar (Kişilik Hakları)  234
B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar – Nisbî (Göreceli) Haklar  236
1. Mutlak Haklar  236
2. Nisbî Haklar (Şahsi veya Kişisel Haklar)  237
a. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  238
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  238
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  239
1. Alelade (Sade) Haklar  240
2. Yenilik Doğuran Haklar (YDH)  240
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  241
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  243
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  244
2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  244
a. Şarta Bağlanamamaları  244
b. Zamanaşımına Değil Hak Düşümü Süresine Bağlı Olmaları  244
c. Kullanılmakla Sona Erme  245
d. Geri Dönülememe  245
D. Devir Kabiliyetlerine Göre Haklar  245
1. Devredilemeyen Haklar (Kişiye Bağlı Haklar)  245
2. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  246
E. Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar  246
1. Bağımsız Haklar  246
2. Bağlı haklar  247
§ 10. HAKLARIN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  247
I. Hukuki Olay  247
II. Hukuki Fiil  248
A. Genel Olarak  248
B. Hukuka Uygun Fiiller  249
C. Hukuka Aykırı Fiiller  249
III. Hukuki İşlem (Legal Transactions)  249
A. Tanımı ve Unsurları  249
B. Çeşitleri  251
1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  251
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler (Unilateral Legal Transactions)  251
b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler (Multilateral Legal Transactions)  252
aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler - Bilateral Legal Transactions - Contracts)  252
bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  254
aaa. Genel Olarak  254
bbb. Kararlar  254
ccc. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  255
2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  255
a. Borçlanma İşlemleri (İltizamî İşlemler)  256
b. Tasarruf İşlemleri  256
3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurması Açısından Hukuki İşlemler)  258
IV. Hakların Kazanılış Tarzı  258
A. Aslen Kazanım  259
B. Devren Kazanım  259
C. Tesisen Kazanım  260
V. Hakların Kaybediliş Tarzı  260
VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  261
Dördüncü Bölüm
HUKUKTA YAPTIRIM (MÜEYYİDE) KAVRAMI
§ 11. YAPTIRIM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  267
I. Yaptırım Kavramı (Law Sanction Concept)  267
II. Yaptırım Türleri  268
A. Kamu Hukuku Yaptırımları  268
1. Anayasa Hukukunda  268
a. Genel Olarak  268
b. Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri  270
aa. Anayasaya Uygunluk Denetimi  270
bb. Yüce Divan  270
cc. Siyasi Partilerin Denetimi ve Kapatılması  271
c. Anayasaya Uygunluk Denetimi Yolları  271
aa. İptal Davası  271
bb. İtiraz Yolu  273
cc. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı  274
2. İdare Hukukunda  274
a. İdarî Yaptırımlar  274
b. Yargısal Yaptırımlar  275
3. Ceza Hukukunda  276
4. Disiplin Hukukunda  277
B. Özel Hukukta  278
1. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri – Invalidity of Legal Transactions)  278
a. Yokluk (Keenlemyekün-Non-Existence)  278
b. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan - Nullity)  280
aa. Tam Butlan (Whole Nullity)  280
bb. Kısmi Butlan (Partial Nullity)  284
b. İptal Edilebilirlik (Nisbi Butlan-Voidability)  285
aa. Genel Olarak  285
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  286
aaa. Hata (Yanılma – Mistake)  286
bbb. Hile (Aldatma - Fraud)  287
ccc. İkrah (Korkutma - Duress)  288
ddd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâllerine İlişkin Ortak Hüküm (Süre)  289
cc. Bozulabilir Geçerlilik Hâli (Gabin, Aşırı Yararlanma - Exploitation)  289
c. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık-Deficit in the Procedure)  290
d. Nisbi (Sınırlı) Etkisizlik (Relative Ineffectiveness)  291
2. Zorla Yerine Getirtme (Cebri İcra – Execution by Force)  292
3. Tazminat (Compansation)  293
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASINDA VE
KULLANILMASINDA İYİNİYET
§ 12. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET (SÜBJEKTİF, ÖZNEL İYİNİYET)  295
I. (Sübjektif) İyiniyet Kavramı ve Tanımı (Subjective Good Faith)  295
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An  297
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi  297
1. Temsil Durumunda  298
2. Tüzel Kişilerde  298
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  299
B. İyiniyetin Aranacağı An  299
III. Sübjektif İyiniyetin İşlevi  300
A. Ayni (Nesnel) Hakların Kazanılmasındaki İşlevi  300
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi  300
a. Genel Olarak  300
b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden  301
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden  302
aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler  302
bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden  302
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden  303
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven)  303
B. Sübjektif İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi  304
C. Sübjektif İyiniyetin Alacağın Temliki İşleminde Etkisi  305
D. Sübjektif İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi  305
IV. Sübjektif İyiniyetin İspatı Külfeti  306
§13. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA İYİNİYET (OBJEKTİF İYİNİYET, DÜRÜSTLÜK KURALI – OBJECTİVE GOOD FAİTH, UBERRİMAE FİDEİ)  306
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı  306
II. Dürüstlük Kuralının Özellikleri ve İşlevleri  308
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında  309
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında  309
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları  310
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  311
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  312
1. Bir Hakkın Varlığı  312
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  312
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  313
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  314
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  314
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  315
3. Uyandırılan Güvene Aykırı / Çelişkili Davranışlar İçinde Bulunulması  316
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  317
5. Kendi Ahlâka Aykırı Hareketine Dayanmak  318
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları  319
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE TÜRK YARGILAMA TEŞKİLÂTI
§14. HAKLARIN KORUNMASI  321
I. Genel Olarak  321
II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  322
A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  322
B. Meşru Müdafaa  322
C. Iztırar (Zaruret) Hâli  324
D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması  326
E. Zarar Görenin Rızası  326
F. Üstün Nitelikte Özel Yarar  327
G. Kamu Yararı  328
III. Hakların Dava Yolu ile Korunması  328
A. Genel Olarak  328
B. Talep  329
C. Dava  330
1. Dava Çeşitleri  330
a. Eda Davaları  330
b. Tespit Davaları  331
c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar)  331
D. Davaya Karşı Savunma Yolları  332
1. Genel Olarak  332
2. İtirazlar  333
3. Def’iler  334
C. Hakların Elde Edilmesinde İspat Külfeti (Kanıt Yükü)  335
1. Genel Olarak  335
2. İspat Külfetinin Dağılımı  336
a. Kural  336
b. İstisnalar  337
aa. Hayatın Normal Akışına Uyan Durumlar  337
bb. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  337
cc. Sözleşmelerin İfasında İspat Külfeti  337
dd. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları  338
aaa. Karine  338
i. Kanundan Doğan Karineler  338
ii. Fiili Karineler  339
bbb. Kanuni Faraziye  339
3. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri  340
a. Genel Olarak  340
b. Resmi Sicil Kavramı  340
c. Senet Kavramı ve Çeşitleri  341
aa. Senet Kavramı  341
bb. Çeşitleri  342
aaa. Adi Senetler  342
bbb. Resmi Senetler  343
ccc. Mühürlü Senetler  343
§15. TÜRK YARGILAMA TEŞKİLATI  343
I. Adlî Yargılama  344
A. İlk Derece Mahkemeleri  344
1. Hukuk Mahkemeleri  344
a. Sulh Hukuk Mahkemeleri  344
b. Asliye Mahkemeleri  345
aa. Asliye Hukuk Mahkemeleri  345
bb. Asliye Ticaret Mahkemeleri  346
c. Fikir ve Sanat Eserleri Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri  346
d. İş Mahkemeleri  346
e. Kadastro (Tapulama) Mahkemeleri  347
f. İcra Tetkik Mercileri  347
g. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri  347
2. Ceza Mahkemeleri  348
a. Genel Ceza Mahkemeleri  348
aa. Sulh Ceza Mahkemeleri  348
bb. Asliye Ceza Mahkemeleri  348
cc. Ağır Ceza Mahkemeleri  348
b. Geniş Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri  348
B. İstinaf (Ara Mercii) Mahkemeleri  350
C. Üst Derece (Temyiz) Mahkemesi (Yargıtay)  351
II. İdare Mahkemeleri  351
A. İlk Derece İdare Mahkemeleri  352
B. Temyiz Mahkemesi (Danıştay)  352
III. Anayasa Mahkemesi (Anayasa Yargısı)  354
IV. Askeri Yargı  355
A. İlk Derece Yargı Yerleri  356
1. Askeri Mahkemeler  356
2. Sıkıyönetim Mahkemeleri  356
3. Disiplin Mahkemeleri  357
B. Temyiz Yeri (Askeri Yargıtay)  357
V. Askeri İdari Yargı  358
VI. Uyuşmazlık Yargısı  358
VII. Hesap Yargısı  359
VIII. Seçim Yargısı  360
Yararlanılan Kaynaklar  363
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖRNEK TEST SORULARI  371
Kısa Hukuk Terimleri Sözlüğü  397
Kavram Dizini  425
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Ömer Anayurt
Eylül 2017
24.90 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar ...
Ekim 2016
29.90 TL
Sepete Ekle
Faruk Andaç
Eylül 2016
15.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Battal
Eylül 2015
26.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017