Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Suç Teorileri
(Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji)
Ekim 2011 / 3. Baskı / 504 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Suç, öncesi, sonrası ve gerçekleştirilme anı itibariyle oldukça karmaşık ve açıklanması güç bir olgudur. Bu nedenle suçun nedenlerini izah edebilmek için yüzlerce teori ortaya atılmış, sayısız eser kaleme alınmıştır. Bu noktada Suç Teorileri, tamamlanması yedi yıla yakın bir zaman alan kapsamlı bir eser olması itibariyle suçu anlama, suçun nedenlerini izah ve suçun önlenmesi noktasında kriminoloji biliminde son 250 yılda ortaya konulan birbirinden farklı yüzlerce teoriyi, görüşü, modeli ve temel kavramları beş kısımda ve onaltı bölümde başarılı bir biçimde tasnif ederek sentezlemiş; anlaşılması güç ve birbiriyle bağlantısız görünen sayısız fikri herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir tarzda temel argümanlar etrafında örgülemiş olması itibariyle oldukça kıymetli bir eserdir.

Bu yönüyle kitap suçu teori–araştırma–uygulama ekseninde bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak gerek suçla mücadele eden kolluğa gerek bizzat suçun kendisini veya suçla ilgili diğer konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına gerekse de suç önleme ve mücadele stratejileri üreten güvenlik bürokrasisine ve politikacılara ihtiyaç duyacakları kriminolojik bilgi ve rehberliği sunmaktadır. Bu itibarla Suç Teorileri, suçla ilgilenen akademisyenler, pratisyenler ve öğrenciler için pek çok açıdan temel bir eser ve vazgeçilmez bir başucu kitabıdır.

Konu Başlıkları
Giriş ve Temel Kavramlar
Suç Teorilerine Giriş
Temel Kavramlar, Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Metotları Açısından Suç Teorileri
Klasik Okul
Rasyonel Bir Tercih Olarak Suç: Dünden Bugüne Klasik Okul Fikirleri, Rasyonel Tercih ve Caydırıcılık Teorileri
Bir Fırsat Olarak Suç: Suçun Durumsal Belirleyicileri, Suç Fırsatları ve Rutin Aktiviteler Teorisi
Pozitivist Okul
Suçun Nedenlerine İlişkin Birey Eksenli Yaklaşımlar I: Biyolojik Suç Teorileri
Suçun Nedenlerine İlişkin Birey Eksenli Yaklaşımlar Iı: Psikolojik Suç Teorileri
Çevresel Faktörlerin Bir Sonucu Olarak Suç: Sosyal Düzensizlik Teorisi ve Suçun Nedenlerine İlişkin Ekolojik Yaklaşımlar
Öğrenilen Bir Davranış Olarak Suç: Öğrenme Teorileri
İnsanlar Neden Suç İşlemez? Kontrol Teorileri
Anomi ve Gerilim Teorileri
Bir Grup Davranışı Olarak Suç: Alt Kültür Teorileri
Eleştirel Perspektif
Damgalama Teorisi
Radikal Kriminoloji: Çatışma ve Güç Eksenli Suç Teorileri
Feminist Kriminoloji: Kadın, Cinsiyet ve Suç
Kriminolojinin Son Durumu ve Geleceği
Teori Entegrasyonu ve Entegre Teoriler
Sonsöz: Türkiye’de ve Dünyada Kriminoloji Bilimi ve Suç Teorilerinin Geleceği
Yazarlar ve Kavramlar Dizini
Barkod: 9789750216701
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 504
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Teşekkür  7
Takdim  9
Şekiller Listesi  27
I. KISIM
GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR Bölüm I
SUÇ TEORİLERİNE GİRİŞ
GİRİŞ  31
1. SUÇ VE SAPMA  32
2. SUÇ TEORİLERİ  34
3. TÜRKİYE’DE SUÇ ÇALIŞMALARI VE KRİMİNOLOJİ’NİN DURUMU  35
4. KRİMİNOLOJİ’NİN İLGİ ALANLARI  36
5. KİTABIN ORGANİZASYONU VE BÖLÜMLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ  37
KRİMİNOLOJİ SERÜVENİ BAŞLASIN!  41
REFERANSLAR  43
Bölüm II
TEMEL KAVRAMLAR, BİLİM FELSEFESİ VE
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI AÇISINDAN SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  47
1. ONTOLOJİ VE EPİSTOMOLOJİ CİLTTİR, ELBİSE DEĞİL!  48
1.1. Ontoloji  48
1.2. Epistemoloji  49
1.2.1. Pozitivist Epistemoloji  50
1.2.2. Yorumlayıcı Epistemoloji  50
1.2.3. Realist Epistemoloji  51
2. KRİMİNOLOJİ BİLİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR VE BİLİM FELSEFESİ  53
2.1. Pozitivist Perspektif  53
2.2. Sosyal İnşa Perspektifi  54
2.3. Fenomenolojik Perspektif  55
2.4. Eleştirel Perspektif  56
3. KRİMİNOLOJİ LİTERATÜRÜNDE ARAŞTIRMA VE YÖNTEM  57
4. BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAKLAŞIM SEVİYELERİ  59
4.1. Paradigma  60
4.2. Teori  62
4.3. Hipotez/Önerme  64
4.4. Kavram  66
4.5. Değişken  67
5. SUÇ TEORİLERİNİN ÇEŞİTLERİ VE TASNİF METOTLARI  68
5.1. Suç Sorumluluğu Açısından: Klasik Okul–Pozitivist Okul veya Özgür İrade–Determinizm Ayrımı  69
5.2. Açıklama Seviyesine Göre: Mikro Mu, Makro Mu?  69
5.3. Suçun Kaynağı Açısından: Bireysel Mi, Çevresel Mi?  70
5.4. Fonksiyonu Açısından: Sosyal Yapı Mı, Sosyal Süreç Mi?  71
5.5. Güç Dengeleri Açısından: Uzlaşma Mı, Çatışma Mı?  71
5.6. Açıklama Çapına/Gücüne Göre: Genel Mi, Kısmi Mi?  71
5.7. Açıklanan Kavrama Göre: Suç Mu, Suçluluk Mu?  73
5.8. Yakın Olduğu ve Etkileşim Halinde Bilim Dalına Göre Tasnif  73
6. TEORİLERİN KALİTESİNİ GÖSTEREN KRİTERLER  73
6.1. Mantıksal Tutarlılık  74
6.2. Kapsamlı Olması  74
6.3. Test Edilebilir ve Yanlışlanabilir Olması  74
6.4. Ampirik Geçerliliğinin Olması  75
6.5. Pratikte İşe Yarar Olması ve Uygulamaya Yönelik Somut Politika Önerileri Sunabilmesi  75
REFERANSLAR  77
II. KISIM
KLASİK OKUL Bölüm III
RASYONEL BİR TERCİH OLARAK SUÇ:
DÜNDEN BUGÜNE KLASİK OKUL FİKİRLERİ,
RASYONEL TERCİH VE CAYDIRICILIK TEORİLERİ
GİRİŞ  86
1. DOĞAÜSTÜ GÜÇLER PERSPEKTİFİ: SUÇA İLİŞKİN ERKEN DÖNEM AÇIKLAMALARI VE SUÇLUYA BAKIŞ  86
2. KLASİK OKUL (1700–1800)  88
2.1. Kanunların Kaynağı Nedir?  90
2.2. Kanunların Yorumlanması  91
2.3. Kanunların Dili  91
2.4. Cezaların Miktarı: Suç ve Ceza Arasındaki Denge  91
2.5. Cezaların Amacı  92
2.6. Cezaların Sahip Olması Gereken Özellikler  92
2.7. Klasik Okul’a Göre Suç Neden İşlenir?  93
2.8. Klasik Okul’a Göre İnsancıl Bir Cezalandırma Yöntemi: Hapishaneler  95
3. KLASİK OKUL DÜŞÜNCELERİNİN YENİDEN DOĞUŞU: NEO-KLASİK OKUL (1970–1980)  96
4. RASYONEL TERCİH TEORİSİ  97
5. CAYDIRICILIK TEORİSİ  99
5.1. Özel ve Genel Caydırıcılık  100
5.2. Stafford ve Warr’un Caydırıcılık Teorisini Yeniden Formule Etmesi  100
5.3. Mutlak ve Kısmi Caydırıcılık  102
5.4. Caydırıcılık Potansiyelinin Hesaplanması  103
5.5. Caydırıcılık mı Yoksa Suçun Yer Değiştirmesi mi?  103
5.5.1. Suçun Mekânsal Olarak Yer Değiştirmesi  104
5.5.2. Suçun Zamansal Olarak Yer Değiştirmesi  105
5.5.3. Suçun Hedef Yönüyle Yer Değiştirmesi  105
5.5.4. Suçlunun, Suç İşleme Taktiğini Değiştirmesi  105
5.5.5. Suçlunun, Bir Suç Türünden Diğerine Kayması  106
5.5.6. Suçlunun Yerini Başka Suçluların Alması  106
6. SUÇ VE SUÇLUNUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE CAYDIRICILIK  106
6.1. Suçun Özelliğine Göre Caydırıcı Etkideki Değişim  107
6.1.1. Rasyonel Bir Eylem Olarak Suç ve Caydırıcılık  107
6.1.2. Suçun Araç mı Amaç mı Oluşuna Göre Caydırıcılık  107
6.1.3. Suçun Hedefi Bakımından Caydırıcılık  108
6.1.4. Tanımlanışına Göre Suçlar ve Caydırıcılık  109
6.1.5. Suç Mahalli ve Caydırıcılık  109
6.2. Şahsın Özelliğine Göre Caydırıcı Etkideki Değişim  109
6.2.1. Suçu Bir Hayat Tarzı Olarak Benimseme, Suçta Uzmanlık ve Caydırıcılık  109
6.2.2. Riske Atılacak Şeylerin Varlığı/Miktarı ve Caydırıcılık  111
6.2.3. Cinsiyet ve Caydırıcılık  111
6.2.4. Diğer Kişisel Özellikler ve Caydırıcılık  112
7. KLASİK OKUL’UN ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLERİ  112
7.1. Güçlü Yönleri  112
7.2. Zayıf Yönleri  113
SONUÇ  114
REFERANSLAR  116
Bölüm IV
BİR FIRSAT OLARAK SUÇ: SUÇUN DURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ,
SUÇ FIRSATLARI VE RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ
GİRİŞ  123
1. RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ  124
1.1. Motive Olmuş Suçlu(lar)  127
1.2. Koruyucunun Yokluğu  128
1.3. Uygun Hedef  128
1.3.1. Hedefin Görünür Olması  129
1.3.2. Değerli veya Arzu Edilebilir Olması  129
1.3.3. Suça Karşı Korumasız Olması  129
1.3.4. Hareket Kabiliyeti  130
1.3.5. Hedefin Müsait ve Erişilebilir Olması  130
1.4. Rutin Aktiviteler Teorisi’ne Eklenen Dördüncü Faktör: “Tutucular”  131
1.5. Rutin Aktiviteler Teorisi’nin Genel Değerlendirmesi  132
2. SUÇ FIRSATLARI  133
3. DURUMSAL SUÇ ÖNLEME  134
4. SUÇ GERÇEKTEN DE FIRSATLARIN ÜRÜNÜ MÜ?  138
4.1. Teorinin Temel Varsayımlarının Test Edilmesi  138
4.2. Suç ve Zaman İlişkisi  139
4.3. Suç ve Yer İlişkisi  139
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  141
REFERANSLAR  143
III. KISIM
POZİTİVİST OKUL Bölüm V
SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN BİREY EKSENLİ YAKLAŞIMLAR I:
BİYOLOJİK SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  149
1. ERKEN DÖNEME AİT YAKLAŞIMLAR: DIŞ GÖRÜNÜŞE BAĞLI TEORİLER  150
1.1. Biyometrika: İstatistiğin İnsan Biyolojisi’ne Uygulanması  151
1.2. Yüz ve Kafatasına Göre Karakter Tahlili ve Suç Tahmini: Fizyonomi ve Prenoloji  153
1.3. Lombroso’nun “Atavistik Adam”ı ve İtalyan Ekolü  154
1.4. Dugdale’in “Jukes Ailesi”  158
1.5. Kretschmer ve Sheldon’un “Vücut Tipleri” Çalışmaları  159
1.6. Erken Dönem Teorilerini Test Eden Çalışmalar: Goring’in ‘İngiliz Mahkum’u ve Hooton’un ‘Amerikan Suçlu’su  162
1.7. Erken Dönem Teorilerine Getirilen Eleştiriler  164
2. ÇAĞDAŞ BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR  166
2.1. Genetik ve Suç İlişkisi  166
2.1.1. XYY veya Süper Erkek Sendromu  166
2.1.2. Gen Temelli Suç Teorileri  167
2.1.3. Araştırma Dizaynları ve Ampirik Testler  168
2.1.3.1. Aile Çalışmaları  168
2.1.3.2. Evlat Edinme Çalışmaları  168
2.1.3.3. İkizler Üzerinde Yapılan Çalışmaları  169
2.2. Beyin Fonksiyonu Bozuklukları  169
2.3. Biyokimyasal Faktörler ve Hormonel Bozukluklar  170
2.3.1. Seratonin  171
2.3.2. Testosteron  171
3. BİYOLOJİK TEORİLERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  173
Güçlü Yanları  173
Eleştiriler ve Zayıf Yanları  174
4. BİYOLOJİK SUÇ TEORİLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ  174
SONUÇ  175
REFERANSLAR  176
Bölüm VI
SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN BİREY EKSENLİ YAKLAŞIMLAR II:
PSİKOLOJİK SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  181
1. PSİKODİNAMİK PSİKOLOJİ VE PSİKANALİTİK YAKLAŞIM  183
1.1. Psikanalitik Teori ve Suç  183
1.2. Psikanalitik Görüşe Getirilen Eleştiriler  186
2. GENEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE SUÇ  186
2.1. Psikopati  187
2.2. Ani ve Tepkisel Hareket Etme  188
2.3. Negatif Duygusallık  189
2.4. Genel Kişilik Özelliklerine İlişkin Eleştiriler  190
3. ZEKÂ VE SUÇ  190
3.1. Erken Dönem Zekâ ve Suç Çalışmaları: Goddard’ın “Zekâ Geriliği” Çalışması  190
3.2. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Güncel Çalışmalar  191
3.3. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Ampirik Çalışmalar ve Bulgular  192
3.4. Zekâ – Suç İlişkisine İlişkin Çalışmalara Getirilen Eleştiriler  193
4. AHLÂKİ GELİŞİM VE SUÇ İLİŞKİSİ  194
4.1. Pieaget’in Ahlâki Gelişim Modeli  194
4.2. Kohlberg’in Ahlâki Gelişim Modeli  195
4.2.1. Düzey I – Bireysellik ve Ceza: Gelenek Öncesi Ahlâkilik  196
1. Aşama – İtaat ve Ceza  196
2. Aşama – Bireysellik, Menfaat ve Karşılıklık  197
4.2.2. Düzey II – Toplumcu Yaklaşım: Geleneksel Ahlâkilik  197
3. Aşama – İnsanlar Arası İyi İlişkiler  198
4. Aşama – Kamu Düzenini Muhafaza  198
4.3.3. Düzey III– Prensipler, İlkeler ve Bağımsızlık Düzeyi: Gelenek Ötesi Ahlâkilik  198
5. Aşama – Sosyal Sözleşme  199
6. Aşama – Evrensel İlkeler ve Prensipler  199
4.3. Ahlâki Gelişim – Suç İlişkisini Araştıran Ampirik Çalışmalar  200
5. PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARIN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  202
6. PSİKOLOJİK SUÇ TEORİLERİNİN ORTAYA KOYDUĞU SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ  202
SONUÇ  203
REFERANSLAR  204
Bölüm VII
ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BİR SONUCU OLARAK SUÇ:
SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ VE SUÇUN NEDENLERİNE İLİŞKİN
EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
GİRİŞ  207
1. ŞİKAGO OKULU  209
2. ŞEHİR VE SUÇ: SUÇ EKOLOJİSİ  209
3. BURGESS’İN ‘YOĞUNLAŞMA BÖLGELERİ’ MODELİ  210
4. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ  211
4.1. Ayrıştırıcı Değer Sistemleri ve Kültür Çatışması  212
4.2. Ayırıcı Sosyal Organizasyon  214
5. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ’NİN GELİŞİMİ  216
5.1. Suça, Sosyal Düzensizliğin Neden Olduğu Geleneksel Sosyal Kontrollerin Çöküşü Neden Olur!  217
5.2. Irk ve Etnisite Temelli Ayrımcılık ve Eşitsizlik Politikalarının Bir Sonucu Olarak Sosyal Düzensizlik  218
5.3. Toplumsal Tutkunluk ve Suç  220
6. AMPİRİK ÇALIŞMALAR: TEORİ NE KADAR GEÇERLİ?  222
7. TEORİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  224
7.1. Teorinin Güçlü Yanları ve Literatüre Yaptığı Katma Değer  224
7.2. Teoriye Getirilen Eleştiriler ve Teorinin Zayıf Yanları  225
8. SOSYAL DÜZENSİZLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE ÖNERİLERİ  225
SONUÇ  227
REFERANSLAR  229
Bölüm VIII
ÖĞRENİLEN BİR DAVRANIŞ OLARAK SUÇ: ÖĞRENME TEORİLERİ
GİRİŞ  233
1. TAKLİT VE SUÇ  234
2. SUTHERLAND’İN AYIRICI BİRLİKTELİKLER TEORİSİ  236
3. NÖTRLEŞTİRME TEKNİKLERİ  239
3.1. Sorumluluğun Reddedilmesi  240
3.2. Zararın Reddedilmesi  241
3.3. Mağdurun Varlığının Reddedilmesi  241
3.4. Lanetleyenlerin Lanetlenmesi  241
3.5. Kendi Değerlerini Toplumun Değerlerinden Yüksek Görme  241
4. PSİKOLOJİK ÖĞRENME MODELLERİNİN KRİMİNOLOJİ’YE UYGULANMASI: JEFFEREY VE ‘AKERS VE BURGRESS’İN AYIRICI PEKİŞTİRME TEORİLERİ  242
4.1. Psikoloji Biliminde Davranışçılık ve Öğrenme Modelleri  243
4.2. Jefferey’in Ayırıcı Pekiştirme Teorisi  246
4.3. Burgess ve Akers’ın Ayırıcı Birliktelikler-Ayırıcı Pekiştirme Teorisi  249
4.4. Bandura: Şiddet Taklit Edilen bir Davranıştır  250
4.4.1. İnsanlar Şiddet Davranışlarıyla Dünyaya Gelmezler  250
4.4.2. Bobo Doll Deneyi  250
4.4.3. Gözlemsel Öğrenme, Medya ve Şiddet  251
5. AKERS’IN SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ  252
5.1. Ayırıcı Birliktelikler  253
5.2. Tanımlamalar  253
5.3. Ayırıcı Pekiştirme  253
5.4. Taklit  254
5.5. Sosyal Öğrenme Süreci: Sıralama ve Geri Bildirim Etkileri  254
6. ÖĞRENME TEORİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ: AMPİRİK TESTLER  255
7. ÖĞRENME TEORİLERİNİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  257
7.1. Güçlü Yanları  257
7.2. Teorinin Zayıf Yanları ve Eleştiriler  258
8. ÖĞRENME TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ  258
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  260
REFERANSLAR  262
Bölüm IX
İNSANLAR NEDEN SUÇ İŞLEMEZ? KONTROL TEORİLERİ
GİRİŞ  267
1. RECKLESS’IN SINIRLAMA TEORİSİ  268
1.1. Teorinin Özü  269
1.2. Suça Neden Olan Faktörler: İticiler ve Çekiciler  269
1.3. Suçtan Korucuyu Faktörler: İç ve Dış Sınırlayıcılar  270
1.3.1. İç Sınırlayıcılar  270
1.3.2. Dış Sınırlayıcılar  271
1.4. Sınırlama Teorisi Ne Kadar Geçerli?  271
2. HİRSCHİ’NİN SOSYAL BAĞ TEORİSİ  272
2.1. Bağlılık  273
2.2. Adanmışlık  274
2.3. Sürekli Meşguliyet  274
2.4. İnanç  275
2.5. Sosyal Bağ Teorisi Ne Kadar Geçerli?  276
3. GOTTFREDSON VE HİRSCHİ’NİN GENEL SUÇ TEORİSİ  277
3.1. Öz-Kontrol’ü Düşük Olan Bireylerin Özellikleri  277
3.2. Düşük Öz-Kontrol’ün Sebepleri  279
3.3. Aile, Çocuk Terbiyesi ve Öz-Kontrol  279
3.4. Genel Suç Teorisi Ne Kadar Geçerli?: Ampirik Testler ve Eleştiriler  281
4. COLVİN’İN ZORLAMA VE SOSYAL DESTEK TEORİSİ  284
4.1. Tip 1: Tutarlı Sosyal Destek  285
4.2. Tip 2: Tutarsız Sosyal Destek  286
4.3. Tip 3: Tutarlı Zorlayıcı Kontrol  286
4.4. Tip 4: Tutarsız Zorlayıcı Kontrol  287
4.5. Zorlama ve Sosyal Destek Teorisinin Genel Değerlendirmesi ve Geçerliliği  289
5. KONTROL TEORİLERİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  291
5.1. Güçlü Yanları  291
5.2. Zayıf Yanları  291
6. KONTROL TEORİLERİ PERSPEKTİFİNDEN SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ  292
6.1. Güçlü Bir Öz-Kontrol Geliştirmek  292
6.2. Çocukları ve Gençleri Faydalı İşlerle Meşgul Etmek  293
6.3. Toplumsal Değerleri Öğretmek ve Yaşatmak  294
6.4. Zorlayıcılıktan ve Baskıcılıktan Uzak Bir Toplum İnşa Etmek  294
SONUÇ  295
REFERANSLAR  297
Bölüm X
ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİ
GİRİŞ  301
1. ANOMİ TEORİLERİ  302
1.1. Durkheim’in Anomi Teorisi  302
1.2. Merton’un Anomi Kavramını Yeniden Ele Alması  304
1.3. Messner ve Rosenfeld’in “Kurumsal Anomi Teorisi”  304
1.3.1. Amerikan Rüyası’nın Ortaya Çıkışı  305
1.3.2. Amerikan Rüyası’nın Toplumsal Yapı ve Birey Üzerindeki Etkileri  306
1.3.2.1. Başarı  306
1.3.2.2. Bireysellik  307
1.3.2.3. Evrensellik  307
1.3.2.4. Para Fetişizmi  307
1.3.3. Amerikan Rüyası’nın Sosyal Kurumlar Üzerindeki Etkileri: Kurumlararası Güç Dengesizliği  308
1.3.4. Sosyal Organizasyon ve Suç İlişkisi  310
2. GERİLİM TEORİLERİ  311
2.1. Merton’un Klasik Gerilim Teorisi  311
2.1.1. Uyumluluk  313
2.1.2. Yenilikçilik  313
2.1.3. Şekilcilik  313
2.1.4. Geri Çekilme  314
2.1.5. İsyankarlık  314
2.2. Cohen’in Alt Kültürel Gerilim Teorisi  315
2.3. Cloward’ın Suç Fırsatları Teorisi  317
2.4. Agnew’ün Genel Gerilim Teorisi  320
2.4.1. GGT’ye Göre Bireyi Suça Sürükleyen Gerilimin Nedenleri  321
2.4.1.1. Bireylerin Pozitif Değer Atfettikleri Hedeflere Ulaşmasının Engellenmesi  321
2.4.1.2. Bireylerin Pozitif Değer Atfettikleri Uyarıcıların Ortadan Kaldırılması  324
2.4.1.3. Bireylere Negatif Etki Yapıcı Uyarıcıların Sunulması  325
2.4.2. Gerilimi Tetikleyen ve Artıran Toplumsal Faktörler  326
2.4.3. Suça Neden Olan Gerilim Türleri  327
3. AMPİRİK TESTLER  331
3.1. Klasik Gerilim: Pozitif Değer Atfedilen Hedeflere Erişimin Engellenmesi  331
3.2. Genel Gerilim Teorisi: Negatif İlişkiler ve Olaylara Gösterilen Bir Tepki Olarak Suç  332
3.2. Göreceli Mahrumiyet  333
4. ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİNİN ZAYIF VE GÜÇLÜ YANLARI  334
4.1. Güçlü Yanları  334
4.2. Zayıf Yanları  334
5. ANOMİ VE GERİLİM TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  335
5.1. Eğitim  335
5.2. İş  336
5.3. Sosyal Destek Programları  337
5.4. Televizyon ve Magazin Programları  337
5.5. Kiracılık Sorunu  338
5.6. Problem Çözme ve Stresle Başa Çıkma Eğitimleri  338
SONUÇ  340
REFERANSLAR  341
Bölüm XI
BİR GRUP DAVRANIŞI OLARAK SUÇ: ALT KÜLTÜR TEORİLERİ
GİRİŞ  345
1. SUÇLU ALT KÜLTÜRÜNE GİRİŞ: THRASHER VE ÇETELER  347
2. COHEN’İN SUÇLU ALT KÜLTÜRÜ TEORİSİ  347
2.1. Suç Bir Alt Kültür Sorunudur  348
2.2. Suçlu Alt Kültür Alt Sınıflarda ve Erkeklerde Yoğunlaşmaktadır  349
2.3. Alt Kültürler Nasıl Doğar, Valıklarını Nasıl Devam Ettirirler?  349
2.4. Statü Sorunlarına Bir Çözüm Olarak Suçlu Alt Kültürleri  350
2.5. Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf Sistemine bir Alternatif olarak Suçlu Alt Kültür  352
2.6. Bir Kültür ve Eğitim Merkezi Olarak Alt Kültür  352
2.7. Sosyal Sınıflara Dayalı bir Sistem İçinde Yaşamak ve Orta Sınıf Değerlerine Göre Değerlendirilmek  353
2.8. Bir Tür Problem Çözme Tekniği Olarak Suç ve Suçlu Alt Kültürü  354
3. MİLLER’İN İLGİ ODAKLARI TEORİSİ  356
3.1. Bela Arama  357
3.2. Sertlik  358
3.3. Zekilik  358
3.4. Heyecan  359
3.5. Kadercilik  359
3.6. Başına Buyrukluk  359
4. CLOWARD VE OHLİN’İN AYIRICI FIRSATLAR TEORİSİ  360
4.1. Maddi Kazanç Eksenli Suçlu Alt Kültürü  362
4.2. Çatışma Alt Kültürü  363
4.3. Geri Çekilme Alt Kültürü  364
5. WOLFGANG VE FERRACUTİ’NİN ŞİDDET ALT KÜLTÜRÜ TEZİ  365
6. ANDERSON’UN “SOKAKLARIN KANUNU” YAKLAŞIMI  368
7. ALT KÜLTÜREL SUÇ TEORİLERİ, ÇETELER VE AMPİRİK ÇALIŞMALAR  372
8. ALT KÜLTÜR TEORİLERİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARİ  373
Güçlü Yönleri  373
Zayıf Yönleri  373
9. UYGULAMAYA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELE STRATEJİLERİ  373
SONUÇ  375
REFERANSLAR  377
IV. KISIM
ELEŞTİREL PERSPEKTİF Bölüm XII
DAMGALAMA TEORİSİ
GİRİŞ  383
1. SEMBOLİK ETKİLEŞİM  385
2. KÖTÜLÜĞÜN DRAMATİZE EDİLMESİ  386
3. BİRİNCİL VE İKİNCİL SAPMA  387
4. HOWARD BECKER VE “ÖTEKİLER”  390
4.1. Sapma Tanımlamaları  391
4.1.1. Sapma ve Diğer İnsanların Tepkileri  391
4.1.2. Kimin Kuralları?  392
4.2. Sapma Türleri  393
4.2.1. Gerçek Suçlular ve Gerçek Suçsuzlar  394
4.2.2. Yanlışlıkla Suçlananlar  394
4.2.3. Gizli Suçlular  394
4.3. Suçlu Statüsü  395
4.4. Ahlâk Girişimcileri: Kural Koyucular  395
4.5. Peki Kurallar Her Zaman Uygulanırlar Mı?  396
5. KLASİK DAMGALAMA TEORİLERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMEL KAVRAMLARIN ÖZETİ VE DAMGALAMA SÜRECİ  398
5.1. Baskın Statü  398
5.2. Kendini Gerçekleştiren Kehanet  400
5.3. Geçmişe Dönük Yorumlama  401
6. BRAITHWAITE’İN BİRLEŞTİRİCİ UTANDIRMA TEORİSİ  402
6.1. Karşılıklı Bağımlılık  403
6.2. Toplumculuk  403
6.3. Utandırma  403
6.3.1. Birleştirici Utandırma  404
6.3.2. Ayrıştırıcı Utandırma (Damgalama)  404
6.4. Vicdan, Utandırma ve Ceza  404
6.5. Birleştirici Utandırma Teorisi’nin Kısa Özeti  409
7. DAMGALAMA TEORİSİ NE KADAR GEÇERLİ?  410
8. DAMGALAMA TEORİSİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI  412
8.1. Güçlü Yönleri  412
8.2. Teorinin Zayıf Yönleri ve Eleştiriler  412
9. UYGULAMAYA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  414
9.1. Pasif Kalma: Radikal Bir Tutum Olarak Müdahale Etmeme  414
9.1.1. Bazı Eylemlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  414
9.1.2. Hapishanelerin Boşaltılması  414
9.2. Aktif Katılım: Problemlere Toplumsal Çözüm Arayışı  415
9.2.1. Alternatif Müdahale Stratejileri: Bireye İkinci Bir Şans Verme  415
9.2.2. Tamir: Onarıcı Adalet Uygulamaları  416
SONUÇ  417
REFERANSLAR  419
Bölüm XIII
RADİKAL KRİMİNOLOJİ: ÇATIŞMA VE GÜÇ EKSENLİ SUÇ TEORİLERİ
GİRİŞ  423
1. RADİKAL KRİMİNOLOJİ’YE GÖRE SUÇ, ADALET VE GÜÇ İLİŞKİSİ  425
1.1. Suç  425
1.2. Adalet  426
1.3. Güç  427
1.4. Suç-Ceza-Güç Etkileşimi  430
2. RADİKAL KRİMİNOLOJİYE GÖRE SUÇUN NEDENLERİ  432
2.1. Kapitalizm ve Suç  432
2.2. Sosyal Sınıf, Devlet ve Suç  435
2.2.1 Hâkim Sınıf Tarafından İşlenen Suçlar  436
2.2.1.1 Ekonomik Hakimiyeti Sağlamak ve Korumak İçin İşledikleri Suçlar  436
2.2.1.2 Devlet Yönetiminde Kalabilmek İçin İşledikleri Suçlar  437
2.2.1.3 Halkı Baskı Altına Almak İçin İşledikleri Suçlar  437
2.2.1.4 Sosyal Yaralar  437
2.2.2 Dezavantajlı Sınıflar Tarafından İşlenen Suçlar  437
2.2.2.1 Adi Sokak Suçları  438
2.2.2.2 Politik İsyan Suçları  438
2.3. Marksist Suç Paradigması  438
3. AMPİRİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA ÇATIŞMA PERSPEKTİFİNİN GEÇERLİLİĞİ  439
4. RADİKAL KRİMİNOLOJİ ÇERÇEVESİNDE ORTAYA KOYULAN SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELEYE YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ  441
SONUÇ  442
REFERANSLAR  443
Bölüm XIV
FEMİNİST KRİMİNOLOJİ: KADIN, CİNSİYET VE SUÇ
GİRİŞ  447
1. FEMİNİZM VE FEMİNİST PERSPEKTİF  449
1.1. Liberal Feminizm  450
1.2. Radikal Feminizm  450
1.3. Sosyalist Feminizm  450
1.4. Postmodern Feminizm  451
2. KADIN SUÇLULUĞUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR  452
2.1. Özgürleşme Perspektifi: Kadınlar Özgürleştirkçe Kadın Suçluluğu da Artar  453
2.2. Hagan’ın Güç-Kontrol Teorisi  455
3. SUÇLULUK-MAĞDURİYET AYRIMININ ZORLUĞUNA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR  459
SONUÇ  460
REFERANSLAR  462
V. KISIM
KRİMİNOLOJİNİN SON DURUMU VE GELECEĞİ Bölüm XV
TEORİ ENTEGRASYONU VE ENTEGRE TEORİLER
GİRİŞ  469
1. TEORİLERİ NEDEN BİRLEŞTİRİYORUZ?  470
2. TEORİLER NASIL BİRLEŞTİRİLİR?  472
3. TEORİ ENTEGRASYON ŞEKİLLERİ  472
3.1. Kavramsal Birleştirme  472
3.2. Önermelerin Birleştirilmesi  473
3.2.1. Uç-Uca Birleştirme  473
3.2.2. Yan Yana Birleştirme  474
3.2.3. Alt Alta Birleştirme  476
3.3. Teorilerin Olgunlaştırılması Yaklaşımı  477
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  478
REFERANSLAR  480
Bölüm XVI
SONSÖZ: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KRİMİNOLOJİ BİLİMİ VE
SUÇ TEORİLERİNİN GELECEĞİ
GİRİŞ  483
1. “KRİMİNOLOJİ” BAĞIMSIZ BİR BİLİM DALI OLARAK TANINMALIDIR  484
2. SUÇU ANLAMA VE SUÇLA MÜCADELEDE KRİMİNOLOJİ BİLİMİNDEN FAYDALANILMALIDIR  486
2.1. Ceza Adalet Politikaları, Ceza Hukuku ve Kriminoloji  486
2.2. Bilişim Suçları, Sınıraşan Suçlar ve Kriminoloji  487
2.3. Terör ve Kriminoloji  487
3. SUÇ TEORİLERİ TÜRKİYE ÖZELİNDE TEST EDİLMELİDİR  488
4. YENİ TEORİLER GELİŞTİRİLMELİDİR  489
5. SUÇ ÖNLEME VE MÜCADELEDE YENİ STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİDİR  489
6. KRİMİNOLOJİK ÇALIŞMALAR İÇİN ARAŞTIRMA FONLARI OLUŞTURULMALIDIR  491
7. KRİMİNOLOJİ EPİSTEMİK TOPLULUĞU KURULMALIDIR  491
8. KRİMİNOLOJİSİZ SUÇLA MÜCADELE OLMAZ  491
REFERANSLAR  493
YAZARLAR VE KAVRAMLAR DİZİNİ
YAZARLAR DİZİNİ  499
KAVRAMLAR DİZİNİ  501
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
Ahmet Aslan
Ekim 2017
58.00 TL
Sepete Ekle
Kayıhan İçel ...
Ekim 2017
139.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017