Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, İrtikap, Rüşvet Suçları
Ocak 2008 / 1. Baskı / 786 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

78 yıldır uygulanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlükten kaldırılıp, yerine 5237 sayılı Kanununun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türk Ceza Hukukunda çok büyük bir değişim gerçekleşmiştir. Bu hukuki değişim dolayısıyla yeni kuralların yorum ve uygulamasında birtakım güçlükler ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bu çalışma, Kamu İdaresinin Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar ile ilgilidir. İncelenen suçların açıklanmasında yeni görüş ve içtihatlar yanında, 765 sayılı TCK dönemindeki doktrin ve içtihat birikiminden de mümkün olduğu ölçüde yararlanılmıştır. Buna karşın, özellikle yeni yargı kararlarına ihtiyaç duyulduğundan, yayın tarihine kadar Yargıtay ilgili Ceza Daireleri ve Ceza Genel Kurulu tarafından verilmiş olan çok sayıda yeni karar kitapta yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Türk Ceza Kanununda Kamu Görevlisi
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Zimmet Suçu
Bankacılık Kanununda Düzenlenen Zimmet Suçu
İrtikap (Yiyicilik) Suçu
Denetim Görevi Nedeniyle Zimmet veya İrtikaba Kasten Göz Yumma Suçu
Denetim Görevini İhmal Suçu
Rüşvet Suçu
Yetkili Olmadığı İş İçin Yarar Sağlama Suçu
Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması Suçu
Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu
Kamu Görevlisinin Ticareti
Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu
Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu
Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme ve Terk Emrine Karşı Görevi Sürdürme Suçları
Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma ve İşletme Suçu
Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
Kamu Görevşne Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma
Barkod: 9789750206429
Yayın Tarihi: Ocak 2008
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 786
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ
(M. 6/1-c)
I. CEZA HUKUKUNDA KAMU GÖREVLİSİ SIFATINA DUYULAN İHTİYACIN
NEDENİ VE ‘GÖREV SUÇLARI’ KAVRAMI 
 25
A. Kamu Görevlisi Sıfatının Ceza Hukukundaki Yeri  25
1. Genel Olarak Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi  25
2. 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda ‘Memurluk Sıfatı’ ve Kapsamı  26
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda ‘Kamu Görevlisi’ Sıfatı ve Kapsamı  27
B. 5237 Sayılı Kanunda Görev Suçları  28
II. 765 SAYILI KANUN UYGULAMASINDA ‘MEMUR’ KAVRAMI  29
III. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA ‘KAMU GÖREVLİSİ’ KAVRAMI  31
A. Kamusal Faaliyet Kavramı ve Açıklanması  31
1. Genel Olarak  31
2. Kamusal Faaliyet Kavramı ve Unsurları  33
a. Kamu Adına Yürütülen Bir Hizmetin Bulunması  33
b. Hizmetin Kuruluşunun Yasaya ve Siyasi İradeye Dayanması  35
c. Hizmetin Yürütülmesinde Kamu Erkinin / Otoritesinin Kullanılması  35
3. Kamusal Faaliyet Yürüttüğü Kabul Edilen Kurum ve Kuruluşlar  36
B. Kamu Görevlisi Kavramı ve Açıklanması  38
C. Kit Personelinin Durumu  43
D. Özel Yasalar Açısından Kamu Görevlisi Kavramı  45
1. Özel Yasalardaki Çeşitli Hükümlerin Anlamı Üzerinde Genel Açıklama  45
2. Türk Ceza Kanununun 5. Maddesinin Bağlayıcılığı  45
3. Kamu Görevlisi Kavramının Özel Yasalar Bakımından Geçerliliği  46
4. Kamusal Faaliyet Yürütmeyen, Fakat Kanunda Özel Hüküm Bulunan Kuruluşlar  49
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
(M. 257)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇESİ  51
II. SUÇUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SUÇU ADLANDIRMA SORUNU  53
A. Suçun Hukuki Niteliği  53
B. Suçun Adlandırılması Sorunu  56
III. (İCRAİ DAVRANIŞLA) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU VE UNSURLARI (257/1)  58
A. Korunan Değer  58
B. Suçun Faili  58
C. Mağdur ve Zarar Gören  60
D. Suçun (Maddi) Konusu  61
E. Davranış Unsuru (Görev Gereğine Aykırı Davranma)  61
1. Hareketin İcrai Nitelikte Olması  63
3. Görevin Gereğine Aykırı Yapılması  65
a. Görev Gereğine Aykırı Hareket  65
b. Görev Kapsamının Görev Dışı Yasalarla Belirlenmesi  70
c. Görevi Belirleyen Kuralın Suçtan Sonra Değişmesi  71
4. Disiplin Suçu ve Nüfuz Veya Sıfatı Kötüye Kullanma Eylemleri  77
a. Disiplin Suçu Sayılan Eylemler  77
b. Nüfuz ve Sıfatın Kötüye Kullanılması Fiilleri  80
F. Netice Unsuru (Mağduriyet, Haksız Kazanç, Kamu Zararı)  81
1. Kanundaki Mağduriyet, Haksız Kazanç ve Kamu Zararı Öğelerinin Objektif Cezalandırabilme Şartı Olup Olmadığı Sorunu  81
2. Genel Olarak Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Neticesi  83
3. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  86
a. 5237 Sayılı Kanunda Mağduriyet Kavramı  86
b. 765 Sayılı Kanunda Görevde Keyfi Davranma Suçu  88
4. Kişilere Haksız Kazanç Sağlama  89
5. Kamunun Zararına Neden Olma  93
6. Neticenin Tespiti İçin Bilirkişi İncelemesi Yapılması  99
G. İlliyet (Nedensellik) Bağı  100
H. Manevi Unsur  10 1
IV. İHMALİ DAVRANIŞLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (257/2)  104
A. Genel Olarak 2. Fıkra Kapsamı  104
B. Korunan Değer, Fail ve Mağdur  105
C. Görevli Bulunma Koşulu  105
D. Görev Gereğine Aykırılık Öğesi  105
E. Görev Gereğine İhmali Davranışla Aykırılık  106
1. Görevin Gereğini Yapmakta İhmal  107
2. Görevin Gereklerini Yapmakta Gecikme Gösterme  108
F. Netice Unsuru  112
G. Manevi Unsur  112
V. ÇIKAR SAĞLAMAK SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (257/3)  114
A. Suçun Hukuki Niteliği  114
B. Suçun Unsurları  115
1. Fail  115
2. Mağdur ve Zarar Gören  115
3. Fiil  115
a. Yapılacak İşin Failin Görevi İçinde Olması  115
b. Yapılması Gereken İşin Görev Gereğine Uygun Bulunması  116
c. Çıkar Sağlanması  117
d. Fiilin İrtikap Suçunu Oluşturmaması Koşulu  118
4. Manevi Unsur  120
VI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  120
A. Faillik ve Suça İştirak  120
B. Teşebbüs  122
C. İçtima  124
1. Genel Hüküm- Özel Hüküm İlişkisi  124
2. Asıl / Temel Norm – Yardımcı/Tali Norm İlişkisi  1 26
3. Bileşik / Mürekkep Suç  128
4. Fikri İçtima  130
5. Zincirleme / Müteselsil Suç  131
6. Fiilin Ölüm Veya Yaralama İle Sonuçlanması  13 3
D. Haksız Tahrik  137
E. Kamu Davasına Katılma  139
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ  139
A. Kanun Hükmünü İcra  139
B. Amirin Emrine Yerine Getirme  140
C. Meşru Müdafaa ve Zorunluluk Hali  144
D. Mağdurun Rızası  144
E. Hakkın Kullanılması  146
VIII. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  146
B. Genel Olarak Yeni TCK Sisteminde Güvenlik Tedbirleri  150
C. Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Güvenlik Tedbiri Uygulaması  152
IX. KAMU ZARARINA VEYA MAĞDURİYETE YOL AÇMA VE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA NETİCELERİ BAKIMINDAN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI 
 152
A. Kamu Zararına Neden Olan Fiiller İle İlgili Kararlar  153
B. Başkasına Haksız Kazanç Sağlayan Fiiller  175
C. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olan Fiiller  187
1. Yargı Kararını Yerine Getirmeme Fiilleri  187
b. Failin Tespiti Sorunu  190
c. Mahkeme Kararının Hiç Uygulanmaması  192
d. Kararın Görünüşte Uygulanıp Fiilen Uygulanmaması  194
e. Yargı Kararını Uygulamama Fiillerinde İçtima  197
f. Yargı Kararına Uymama Fiili İle İlgili Kararlar  198
2. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olabilecek Diğer Fiiller  226
D.Eylemin İcrai Niteliğini Vurgulayan Kararlar (257/1)  250
E. İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu İle İlgili Kararlar (257/2)  252
F. Çıkar Sağlayarak Görevi Kötüye Kullanma Suçu (M.257/3) İle İlgili Kararlar  275
G. İçtima, İştirak ve Teşebbüs İle İlgili Kararlar  281
X. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  282
A. Göreve Girmediği İçin Suç Oluşturmayan Eylemler  282
B. Görev Gereğine Aykırılık Teşkil Etmeyen Fiiller  283
C. Faillik Öğesiyle İlgili Kararlar (Kamu Görevlisi Sıfatı)  286
D. Yasal Neticeleri Oluşmayan Veya Salt Disiplin Suçu Sayılan Fiiller  290
E. Suçun Manevi Unsuru İle İlgili Kararlar  294
F. Başka Bir Suç Oluşturan Fiiller  295
G. Kamu Davasına Katılma Hakkı İle İlgili Kararlar  310
XI. ESKİ TARİHLİ SUÇLAR VE LEHE UYGULAMA  312
ZİMMET SUÇU
(M. 247- 249)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇE  317
II. BASİT ZİMMET SUÇU VE UNSURLARI  318
A. Genel Olarak Basit Zimmet Suçu  318
B. Suçun Hukuki Konusu  318
C. Suçun Hukuki Niteliği  320
D. Fail  320
E. Mağdur  322
F. Suçun Maddi Konusu Olarak Mal Kavramı  322
1. Suça Konu ‘Mal’ın Vasfı ve Kapsamı  322
2. Malın Aidiyeti  324
G. Maddi Unsur  324
1. Genel Olarak Maddi Unsur  324
2. Görev Gereği Zilyetliğin Devri Veya Koruma ya da Gözetimine Bırakılma Koşulu  324
3. Zimmete Geçirme  329
4. Netice  332
H. Manevi Unsur  333
III. HİLEYLE İŞLENEN (NİTELİKLİ) ZİMMET SUÇU  334
IV. KULLANMA ZİMMETİ  337
V. SUÇU ETKİLEYEN NEDENLER  339
A. Etkin Pişmanlık (M. 248)  339
1. Yasal Düzenleme ve Gerekçeleri  340
a. İade ve Tazminle İlgili Koşullar  340
b. Etkin Pişmanlığın Zamanı  342
c. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Etkin Pişmanlık  344
B. Malın Değerinin Azlığı (M.249)  344
1. Yasal Düzenleme ve Gerekçesi  344
2. Maddenin Uygulama Koşulları  345
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  346
A. Faillik ve İştirak  346
B. Teşebbüs  347
C. Gönüllü Vazgeçme  348
D. İçtima  349
E. Kovuşturma ve Görevli Mahkeme  351
F. Yaptırım  351
Zimmet Suçuyla İlgili Kararlar  _BOLD_ 354 _BOLD_
1. Basit Zimmet Suçuyla İlgili Kararlar  354
2. Nitelikli (Hileyle İşlenen) Zimmet Suçuyla İlgili Kararlar  375
3. Kullanma Zimmetiyle İlgili Kararlar  387
4. Başka Suçlarla İçtima ile İlgili Kararlar  393
5. Suç Çokluğu İle İlgili Kararlar  400
6. İştirak ve Teşebbüsle İlgili Kararlar  403
7. Etkin Pişmanlık, Yaptırım ve Zoralım İle İlgili Kararlar  404
8. Fiili Görevi Kötüye Kullanma Niteliğinde Değerlendiren Kararlar  411
9. Eksik İnceleme İle İlgili Kararlar  415
BANKACILIK KANUNUNDA DÜZENLENEN
ZİMMET SUÇU
I. GENEL OLARAK BANKA ZİMMETİ SUÇU VE YASAL DÜZENLEME  427
A. Suçla İlgili Genel Açıklama  427
B. 5411 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  428
C. Yürürlükten Kaldırılan 4389 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  432
II. BANKA ZİMMETİ SUÇUNUN UNSURLARI  439
A. Hukuki Konu  439
B. Suçun Maddi Konusu  440
C. Fail ve Mağdur  440
D. Madde 160/1; Basit Zimmet Suçu  443
E. Madde 160/2; Zimmet Suçunun Hileli Davranışlarla İşlenmesi  447
F. Madde 160/3; Fona Devredilen Veya Faaliyet İzni Kaldırılan Banka Hakkında
İşlenen Zimmet Suçu
 
 447
G. Manevi Unsur  449
H. Suçu Etkileyen Nedenler  449
1. Etkin Pişmanlık  449
2. Suça Konu Değerin Azlığı  450
3. Yaptırım  450
4. İçtima  451
5. Kovuşturma ve Görevli Mahkeme  452
Banka Zimmetiyle İlgili Kararlar  454
İRTİKAP (YİYİCİLİK) SUÇU
(M.250)
I. KANUNİ DÜZENLEME VE MADDE GEREKÇESİ  495
II. HUKUKİ KONU  496
III. SUÇUN MÜŞTEREK UNSURLARI  497
A. Fail  497
B. Mağdur  499
C. Suç Vasıtasıyla Yapılacak İşin Niteliği  500
D. Nüfuz ve Güvenin Kötüye Kullanılması  501
E. Yarar Sağlanması Veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  501
F. Yararın Faile Veya Başkasına Sağlanması  503
G. Suçun Değişik İşleniş Biçimleri  504
1. İcbar Suretiyle İrtikap Suçu  504
a. Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye Kullanılması  504
b. İcbar Öğesi  505
2. İkna Suretiyle İrtikap Suçu  508
a. Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye Kullanılması  508
b. İkna Öğesi  509
3. Hatadan Yararlanılarak İşlenen İrtikap Suçu  510
H. Manevi Unsur  511
I. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  512
1. Faillik ve İştirak  512
2. Teşebbüs  513
3. İçtima  514
4. Kovuşturma ve Görev  516
VI. İRTİKAP SUÇUYLA İLGİLİ KARARLAR  517
A. İcbar Suretiyle İrtikapla İlgili Kararlar  517
B. İkna Suretiyle İrtikapla İlgili Kararlar  526
C. Görevi Kötüye Kullanma Kabul Edilen Eylemler  530
DENETİM GÖREVİ NEDENİYLE ZİMMET VEYA
İRTİKABA KASTEN GÖZ YUMMA SUÇU (M. 251/1)
I. KANUN HÜKMÜ VE MADDE GEREKÇESİ  533
II. SUÇUN UNSURLARI  533
A. Korunan Yarar ve Suçun Niteliği  533
B. Fail  53 4
C. Maddi Unsur  534
D. Manevi Unsur  535
E. İçtima  535
DENETİM GÖREVİNİ İHMAL SUÇU
(M. 251/2)
I. KANUN HÜKMÜ VE MADDE GEREKÇESİ  537
II. SUÇUN UNSURLARI  537
A. Korunan Yarar ve Suçun Niteliği  537
B. Fail  537
C. Maddi Unsur  538
D. Manevi Unsur  539
E. İçtima  540
III. İLGİLİ KARARLAR  540
RÜŞVET SUÇU
(M. 252-254)
I. KANUNİ DÜZENLEME VE MADDE GEREKÇELERİ  545
II. SUÇUN MÜŞTEREK UNSURLARI  548
A. Hukuki Konu  548
B. Fail  549
1. Rüşvet Alma Suçunda Fail  549
a. Maddenin 1. Fıkrasındaki Rüşvet Suçu Faili  549
b. Maddenin 2. Fıkrasında Fail  551
c. Maddenin 4. Fıkrasında Düzenlenen Rüşvet Alma Suçu Faili  551
2. Rüşvet Verme Suçunda Fail  552
C. Mağdur  553
D. Rüşvetin Tanımı  553
E. Suç Konusu İşin Görev Kapsamında Olması  554
F. Rüşvet Anlaşması  556
G. Yarar Sağlama  559
H. Manevi Unsur  561
A. Maddenin 1. ve 3. Fıkraları Kapsamında Rüşvet Alma Suçu  561
B. Maddenin 4. Fıkrası Kapsamında Rüşvet Alma Suçu  562
IV. RÜŞVET VERME SUÇU  563
A. Maddenin 1. ve 3. Fıkralarında Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  563
B. Maddenin 2. Fıkrasında Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  564
C. Maddenin 4. Fıkrasında Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  564
D. Maddenin 5. Fıkrasında Düzenlenen Rüşvet Verme Suçu  564
V. SUÇU ETKİLEYEN NEDENLER  567
A. Failin Sıfatına Bağlı Cezayı Ağırlatıcı Neden  567
1. 5237 Sayılı Kanunun 252/2. Maddesindeki Kişiler  567
2. 2918 Sayılı Kanunun Ek 11. Maddesindeki Kişiler  568
B. Etkin Pişmanlık  570
3. Rüşvet Alanın Etkin Pişmanlığı  571
4. Rüşvet Verenin Etkin Pişmanlığı  572
5. İştirak Edenlerin Etkin Pişmanlığı  572
VI. SUÇUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  572
A. Faillik ve İştirak  572
B. Teşebbüs  573
C. İçtima  577
E. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri  577
F. Kovuşturma ve Görevli Mahkeme  577
VII. RÜŞVETLE İLGİLİ KARARLAR  578
A. Rüşvet Verme Suçuyla İlgili Kararlar  578
B. Rüşvet Alma Suçuyla İlgili Kararlar  583
YETKİLİ OLMADIĞI İŞ İÇİN YARAR SAĞLAMA SUÇU
(M. 255)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇESİ  610
A. Suç Hakkında Genel Açıklama  610
B. Suçun Unsurları  611
1. Fail  611
2. Mağdur  612
4. Manevi Unsur  614
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  614
A. İştirak  614
B. Teşebbüs  614
C. İçtima  615
D. Yaptırım  618
E. Kovuşturma ve Görev  619
İLGİLİ KARARLAR  619
ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN
SINIRIN AŞILMASI SUÇU (M. 256)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇESİ  625
II. SUÇ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA  626
III. SUÇUN UNSURLARI  626
A. Hukuki Konu (Korunan Yarar)  627
C. Mağdur  627
D. Maddi Unsur  628
E. Manevi Unsur  629
F. Faillik ve İştirak  629
G. Teşebbüs  629
H. İçtima  630
I. Kovuşturma ve Yaptırım  630
İLGİLİ KARARLAR  631
GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI SUÇU
(m. 258)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  639
II. SUÇUN UNSURLARI  639
A. Suç Hakkında Genel Açıklama  639
B. Suçun Unsurları  640
1. Hukuki Konu  640
2. Maddi Konu  640
3. Fail  641
4. Mağdur  641
5. Maddi Unsur  641
6. Manevi Unsur  642
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  642
1. Teşebbüs  642
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  642
3. İçtima  643
KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ
(M. 259)
I. KANUNİ DÜZENLEME VE GEREKÇELERİ  645
II. SUÇUN UNSURLARI  645
A. Fail  645
B. Mağdur  645
C. Maddi Unsur  645
D. Manevi Unsur  646
KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA
YAPILMAMASI SUÇU (M. 260)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  647
II. SUÇUN UNSURLARI  648
A. Hukuki Konu  648
C. Mağdur  649
D. Maddi Unsur  649
E. Manevi Unsur  650
F. Cezayı Kaldıran Veya Azaltan Nedenler  650
G. Hukuka Aykırılık Unsuru  651
H. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  653
1. Teşebbüs  653
2. İçtima  653
3. İştirak  654
I. Kovuşturma ve Görev  654
İLGİLİ KARARLAR  655
KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE
USULSÜZ TASARRUF SUÇU (M. 261)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  657
II. SUÇUN UNSURLARI  657
A. Fail  657
B. Mağdur  657
C. Maddi Unsur  657
D. Manevi Unsur  658
E. İçtima  658
F. Kovuşturma ve Görev  659
İLGİLİ KARARLAR  659
KAMU GÖREVİNİ USULSÜZ ÜSTLENME VE TERK EMRİNE KARŞI GÖREVİ SÜRDÜRME SUÇLARI (M. 262)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  661
II. SUÇUN UNSURLARI  661
A. Fail  661
B. Mağdur  662
C. Maddi Unsur  662
1. Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme Suçu  662
2. Terk Emrine Karşı Görevi Sürdürme Suçu  663
D. Manevi Unsur  664
E. İçtima  664
F. Kovuşturma ve Görev  665
KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMU AÇMA VE
İŞLETME SUÇU (M. 263)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  667
II. SUÇUN UNSURLARI  667
A. Genel Açıklama  667
B. Suçun Unsurları  669
1. Fail  669
2. Mağdur  669
3. Maddi Unsur  669
4. Manevi Unsur  671
İlgili Kararlar  672
ÖZEL İŞARET VE KIYAFETLERİ USULSÜZ KULLANMA SUÇU (M. 264)
I. KANUN HÜKMÜ VE GEREKÇELERİ  673
II. SUÇUN UNSURLARI  674
A. Genel Açıklama  674
B. Suçun Unsurları  675
1. Fail  675
2. Mağdur  675
3. Maddi Unsur  675
4. Cezayı Ağırlaştıran Neden  676
5. Manevi Unsur  676
6. İçtima  676
7. Kovuşturma ve Görev  677
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU
(M. 265)
I. KANUNİ DÜZENLEME VE MADDE GEREKÇESİ  679
II. SUÇUN UNSURLARI  681
A. Korunan Hukuki Yarar  681
B. Suçun Hukuki Niteliği  682
C. Suçun Faili  682
D. Suçun Mağduru  682
E. Suçun Maddi Unsuru  685
1. Genel Olarak Maddi Unsur  685
2. Direnme Kavramı  685
3. İfa Edilecek Bir Görevin Varlığı  687
4. Görevi Yapmayı Engelleme Amacı  691
5. Görevin Sona Ermemiş Olması  692
6. Avukatlık Görevine Şiddet ve Tehditle Karşı Koyma Eylemleri  693
F. Hareket Öğesi  695
1. İcra Vasıtaları Olarak Cebir ve Tehdit Kavramları  695
a. Genel Olarak İcra Vasıtaları  695
b. Cebir  696
c. Tehdit  700
2. Hareketin Muhatabı  702
3. Hareketin Maksadı  704
4. Hareketin Zamanı  707
5. Hareketin Elverişliliği  708
G. Netice Öğesi  709
H. Manevi Unsur  709
III. AĞIRLATICI NEDENLER  710
A. İkinci Fıkra; Suçun Yargı Görevi Yapanlara Karşı İşlenmesi  710
B. Üçüncü Fıkradaki Cezayı Ağırlatan Nedenler  711
1. Failin Kendisini Tanınmayacak Hale Koyması  711
2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  711
C. Dördüncü Fıkradaki Ağırlatıcı Nedenler  711
1. Filin Silahla İşlenmesi  711
2. Fiilin; Suç Örgütlerinin Korkutucu Gücünden Yararlanılarak İşlenmesi  715
IV. CEZAYI HAFİFLETEN VEYA KALDIRAN NEDENLER  716
A. Haksız Tahrik ve Takdiri İndirim Nedeni (Görevlinin Keyfi Davranışı)  716
B. Genel Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması  720
1. 765 Sayılı TCK Hükümlerinde Hukuka Uygunluk Nedenleri  720
2. 5237 Sayılı TCK Yönünden Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  722
V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  723
A. İçtima  723
1. Direnme İçin Gerekli Olandan Fazla Tehdit ve Şiddet Kullanılması  723
a. Tehdit Yönünden  723
b. Şiddet Yönünden  724
aa. 765 Sayılı TCK Döneminde İleri Sürülen Görüşler  724
bb. 5237 Sayılı TCK Bakımından Yaralama ve Öldürme Fiili İle İçtima Konusu  726
aaa. Yaralama Fiili ile İçtima  726
bbb. Öldürme Eylemleriyle İçtima  727
2. Görevliye Etkin Direnme Suçu İle Mala Zarar Verme Suçunun İçtimaı  727
3. Görevliye Etkin Direnme Suçu İle Hakaret Suçunun İçtimaı  729
a. 765 Sayılı Kanunun 258. Maddesi İle İlgili Tartışma ve Görüşler  729
aa. Görevliye Etkin Direnme Suçu İle Birlikte İşlenen Hakaretin Direnme Suçu
Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Görüşü 
 729
bb. Hakaretin Ayrı Bir Suç Oluşturduğu Görüşü  730
cc. Uzlaştırıcı Görüş  732
dd. Görüşümüz  733
ee. Yargıtay’ın Görüş ve Uygulaması  734
b. 5237 Sayılı TCK’nın 265. Maddesinin Hakaret Suçu İle İçtima  738
4. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Düzenlenen Görevliye Mani Olma ve
Direnme Suçları İle İçtimaı 
 739
a. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Göreve Mani Olma Suçu  739
aa. 2911 Sayılı Kanunun 28/4. Maddesinde Yazılı Suçun Unsurları  739
bb. TCK’nın 265. Maddesi İle İçtima Sorunu  740
b. Toplantı Veya Gösteri Yürüyüşünün Dağıtılması Sırasında Direnme Eylemleri  740
aa. İlgili Hükümler  740
bb. Suçun Unsurları  741
cc. TCK’nın 258. Maddesi İle İçtimaı Sorunu  743
1. Mağdur Sayısının Çokluğu  743
2. Eylem Sayısının Çokluğu  743
3. Hareket Sayısının Çokluğu  745
C. İştirak  745
D. Teşebbüs  746
E. Kovuşturma ve Görev  746
265. MADDE İLE İLGİLİ KARARLAR  747
KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE
GEREÇLERİ SUÇTA KULLANMA (M. 266)
I. YASAL DÜZENLEME VE MADDE GEREKÇESİ  765
II. MADDENİN KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  765
III. MADDENİN UYGULAMA KOŞULLARI  766
A. Fail Kamu Görevlisi Olmalı  766
B. İşlenen ‘Kasıtlı Bir Suç’ Bulunmalı  767
C. “Failin Kamu Görevlisi Sıfatı” İşlenen Suçta Unsur Veya Ağırlatıcı Neden Olarak Öngörülmemiş Olmalı  767
D. Fail, Görevi Gereği Elinde Bulundurduğu Araç ve Gereçleri Suçta Kullanmalı  768
1. Görev Gereği Bulundurulan Araç ve Gereç Kavramı  768
2. Araç ve Gerecin Suçta ‘Kullanılması’  770
a. Tartışmalar ve Görüşümüz  770
b. Yargıtay’ın Görüş ve Uygulaması  773
IV. 266. MADDENİN KOVUŞTURMA VE GÖREVE ETKİSİ  777
Kaynaklar  779
Kavram Dizini  785
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Necati Meran
Şubat 2014
120.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%50)
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Kasım 2017
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Kasım 2017
43.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017