Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
TMS – TFRS
(VUK Değerleme Yaklaşımı)
Nisan 2012 / 1. Baskı / 672 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Haziran 2015 79.90 TL -     Sepete Ekle
   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince uygulanma zorunluluğu getirilen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlan'nın (TMS/TFRS'lerin) Vergi Usul Kanunu değerleme yaklaşımı ile ele alındığı bu kitapta, konular tam set TMS/TFRS uyarınca sınıflandırma – değerleme – kaydetme – açıklama sistematiği içerisinde ve gerektiğinde Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulamalarına yer verilerek işlenmiş, muhasebe kayıtlarında TMS/TFRS uyumlu hesap adlarının kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
VUK ve TMS–TFRS Değerleme (Ölçümleme) Genel Esaslar
VUK ve TMS–TFRS Değerleme Ölçüleri
Maddi Duran Varlıklar ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değerleme ve Muhasebe Uygulamaları
Stokların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Alacaklar ve Borçların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Kasa Mevcutlarının Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları
Finansal Kiralamalar Değerleme ve Muhasebe Uygulamaları
Barkod: 9789750219153
Yayın Tarihi: Nisan 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 672
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  23
BİRİNCİ BÖLÜM
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME (ÖLÇÜMLEME)
GENEL ESASLAR
1.1. GİRİŞ  25
1.2. VUK, TMS/TFRS DEĞERLEME VE ÖLÇÜMLEME KAVRAMLARI  27
1.3. DEĞERLEMENİN TANIMI VE UNSURLARI  28
1.3.1. Vergi Matrahı  29
1.3.2. İktisadi Kıymetler  30
1.3.3. Takdir ve Tespit  31
1.4. VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞERLEME GÜNÜ  32
1.5. DEĞERLEMEDE ESAS  33
1.6. TMS/TFRS’DE KAVRAMSAL ÇERÇEVE  35
İKİNCİ BÖLÜM
VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ
2.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  37
2.1.1. Maliyet Bedeli  37
2.1.1.1. Değer Artırıcı Harcamalar  39
2.1.1.2. Müteferri (Bağlantılı) Giderler  40
2.1.1.3. Maliyet ve Alış Bedeli Arasındaki Farklar  40
2.1.2. Borsa Rayici  41
2.1.2.1. Fiyatlarda Bariz Kararsızlıklar Görülen Hallerde Değerleme  42
2.1.2.2. Borsa Rayici İle Değerlemeye Tabi İktisadi Kıymetler  42
2.1.3. Tasarruf Değeri  45
2.1.3.1. Tasarruf Değeri Sübjektif Bir Değerleme Ölçüsü Değildir  45
2.1.3.2. Tasarruf Değeri ile Değerleme Yapılan Haller  46
2.1.4. Mukayyet Değer  47
2.1.5. İtibari Değer  47
2.1.6. Rayiç Bedel  48
2.1.7. Vergi Değeri  49
2.1.8. Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti  50
2.2. TMS/TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  51
2.2.1. Tarihi Maliyet (Maliyet Bedeli)  53
2.2.2. Cari Maliyet  54
2.2.3. Gerçekleşebilir Değer  55
2.2.4. Bugünkü Değer (Kullanım Değeri)  56
2.2.5. Gerçeğe Uygun Değer  57
2.3. VUK DEĞERLEME ÖLÇÜLERİNİN TFRS DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  58
2.3.1. Maliyet Bedeli  58
2.3.2. Borsa Rayici  59
2.3.3. Tasarruf Değeri  61
2.3.4. Mukayyet Değer  62
2.3.5. İtibari Değer  63
2.3.6. Rayiç Bedel  63
2.3.7. Emsal Bedeli  65
2.3.8. Vergi Değeri  67
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDİ DURAN VARLIKLAR VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DEĞERLEME VE MUHASEBE UYGULAMALARI
3.1. GAYRİMENKULLER  69
3.1.1. Yasal Düzenleme  69
3.1.2. Gayrimenkul Kavramı  70
3.1.2.1. Türk Medeni Kanunu’nda Gayrimenkul Kavramı  70
3.1.2.2. Gelir Vergisi Kanunu’nda Gayrimenkul Kavramı  71
3.1.3. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüzü)  72
3.1.4. Eklenti (Teferruat)  73
3.1.5. Tesisat ve Makineler  73
3.1.6. Gemiler ve Diğer Taşıtlar  75
3.1.7. Gayri Maddi Haklar  75
3.1.8. Gayrimenkullerin İşletmeye Ayni Sermaye Olarak Dahil Edilmesi  77
3.2. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER  78
3.2.1. Yasal Düzenleme  78
3.2.2. Satın Alma Halinde Maliyet Bedeli  78
3.2.2.1. Gümrük Vergileri, Nakliye ve Montaj Giderleri  79
3.2.2.2. Yeni Bina İnşasında Arsa Maliyetleri  80
3.2.3. İhtiyari (İsteğe) Bağlı Giderler  83
3.2.4. Finansman Giderleri  83
3.2.4.1. Döviz Kredisi Kullanılması Halinde Faiz ve Kur Farkları  85
3.2.4.2. Finansman Giderlerine Dair Bazı Yargı Kararları  86
3.3. İNŞA VE İMAL GİDERLERİ  87
3.4. GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN ARTMASI  89
3.4.1. Yasal Düzenleme  89
3.4.2. Giderlerin Maliyet Bedeline Dahil Edilme Koşulları  89
3.4.2.1. Yapılan Harcamanın Normal Bakım, Tamir ve Temizleme Gideri Olmaması  90
3.4.2.2. Yapılan Harcamanın Varlıkları Genişletmek veya İktisadi Kıymetini Artırmak Maksadıyla Yapılan Giderlerden Olması  91
3.4.2.3. İktisadi Kıymetin İtfasının Tamamlanmasından Sonra Yapılan ve Faydalı Ömrü Artıran Giderlerden Olmaması  93
3.4.2.4. Gemiler ve Motorlu Kara Nakil Vasıtalarında Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Giderler  95
3.4.2.5. İktisadi Kıymetin Olağanüstü Değer Kayıpları Nedeniyle Yapılan Giderler  96
3.5. DEMİRBAŞ EŞYALARIN DEĞERLEMESİ  97
3.5.1. Yasal Düzenleme  97
3.5.2. Alet, Edevat, Mefruşat ve Demirbaş Kavramları  97
3.5.3. Demirbaşların Maliyet Bedeli Kapsamında Sayılan Giderler  98
3.5.4. Demirbaşların Maliyet Bedeli Dışında Değerlemeye Tabi Tutulacağı Haller  99
3.6. TMS/TFRS’DE MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  100
3.6.1. Maliyet Bedelinin Unsurları  101
3.6.2. Günlük Bakım Maliyetleri  102
3.6.3. Parçaların Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Düzenli Kontrollerde Oluşan Giderler  102
3.6.4. İlk İktisaptan Sonraki Değerlemeler  102
3.6.4.1. Maliyet Modeli  103
3.6.4.2. Yeniden Değerleme Modeli  103
3.6.5. Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  104
3.6.6. Muhasebe Uygulamaları  105
3.6.7. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  128
3.6.7.1. Genel Bilgi  128
3.6.7.2. Değerleme  130
3.6.7.2.1. Başlangıç Değerlemesi  130
3.6.7.2.2. Dönem Sonu Değerlemesi  131
3.6.7.3. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi  131
3.6.7.4. Maliyet Yöntemi  132
3.6.7.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Sınıfına Transferi Veya Bu Sınıftan Transfer  132
3.6.7.6. Elden Çıkarma  133
3.6.7.7. Muhasebe Uygulamaları  134
3.6.8. Maddi Duran Varlık Grubuyla İlgili Açıklamalar  137
3.6.9. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerle İlgili Açıklamalar  140
3.7. TMS/TFRS’DE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞERLEME  144
3.7.1. Maddi Olmayan Duran Varlığın Maliyeti  145
3.7.2. Maddi Olmayan Duran Varlığın İlk İktisabından Sonra Oluşan Harcamalar  147
3.7.3. İşletme İçi Yaratılan Şerefiye  147
3.7.4. Giderlerin Muhasebeleştirilmesi  148
3.7.5. İlk İktisaptan Sonra Ölçme (Değerleme)  149
3.7.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Açıklamalar  153
3.7.7. Muhasebe Uygulamaları  156
3.8. VUK UYARINCA GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  160
3.8.1 Kavramsal Farklar  161
3.8.2. Maliyet Bedelinin Unsurlarında Farklar  162
3.8.2.1. Borçlanma Maliyetlerinde Farklar  163
3.8.2.2. İhtiyari Gider Farkları  163
3.8.3. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  163
3.8.4. Parça Amortisman Farkı  164
3.8.5. Yeniden Değerleme Model Farkı  165
3.9. VUK UYARINCA GAYRİMADDİ HAKLARIN DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  166
3.9.1. Değerleme Ölçüsü Farkı  168
3.9.2. İlk İktisaptan Sonra Oluşan Harcamalarda Farklar  169
3.9.3. Borçlanma Maliyetleri Farkı  170
3.9.4. Yeniden Değerleme Model Farkı  170
3.10. AMORTİSMANLAR  171
3.10.1. Yasal Düzenlemeler ve Genel Açıklamalar  171
3.10.2. Amortisman Ayırma Koşulları  173
3.10.2.1. Envantere Dahil Olma Koşulu  174
3.10.2.2. İktisadi Kıymetin Faydalı Ömrünün Bir Yıldan Fazla Olması Koşulu  176
3.10.2.3. İktisadi Kıymetin Yıpranmaya, Aşınmaya veya Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunması Koşulu  177
3.10.2.4. Gayrimenkuller ve Gayrimenkuller Gibi Değerlenen Kıymetlerden Olma Koşulu  179
3.10.2.5. İktisadi Kıymetin Maliyet Bedelinin Belli Bir Haddin Üstünde Olma Koşulu  179
3.10.3. Amortisman Uygulama Süreleri  180
3.10.4. Amortisman Yöntemleri  184
3.10.4.1. Normal (Doğrusal) Amortisman  184
3.10.4.2. Azalan Bakiyeler Üzerinden Amortisman Usulü  185
3.10.4.3. Kullanıma Göre Amortisman Yöntemi  188
3.10.5. Fevkalade Amortisman  188
3.10.6. Madenlerde Amortisman  191
3.10.7. Özel Maliyet Bedellerinin İtfası  192
3.10.7.1. Genel Bilgi  192
3.10.7.2. THP’de Özel Maliyetler  194
3.10.7.3. Özel Maliyet Bedelinin Oluşmasının Koşulları  195
3.10.7.4. Özel Maliyet Harcamalarının Sözleşmede Koşul Olarak Yer Alması  196
3.10.7.5. Özel Maliyet Bedelinin İtfa Süresi  197
3.10.7.6. Özel Maliyetlerin İtfasının Başlayacağı Yıl  198
3.10.7.7. Kiralayan Açısından Özel Maliyet Bedelinin Tabi Olacağı İşlemler  198
3.10.7.8. Özel Maliyet Tertibatının Kira Süresinin Sonunda Sökülüp Götürülmesi  199
3.10.7.9. Kiracı Tarafında Mevcut Bir Tesisatın Tamamen Yenilenmesi Nedeniyle Yapılan Giderler  200
3.10.7.10. İlişkili Taraflar Arasında Kiralamalarda Özel Maliyetler  200
3.10.7.11. Yap İşlet Devret Modeli ve Tevkifat Uygulaması  201
3.10.8. VUK Uygulamasında Amortismana Tabi Malların Satılması  203
3.10.9. Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı  206
3.10.10. Kıst Amortisman  207
3.10.11. Değer Artırıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulamalar  210
3.10.11.1. Fonksiyon Artıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  210
3.10.11.2. Faydalı Ömrü Uzatıcı Harcamalar İçin Örnek Uygulama  211
3.10.12. Bina ve Arazide Amortisman  212
3.10.13. Vergi Usul Kanunu’na Göre Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfası  214
3.10.14. TMS ve Vergi Usul Kanunu Açısından Amortisman Uygulama Farklılıkları ve Benzerlikleri  215
3.10.14.1. Amortisman Ayırma Koşulları Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  215
3.10.14.2. Amortismana Tabi Tutarın Saptanmasında Farklılıklar ve Benzerlikler  216
3.10.14.3. Faydalı Ömür Bakımından Farklılıklar ve Benzerlikler  218
3.10.14.4. Amortisman Yöntemleri ve Yöntem Seçimi Açısından Farklılıklar ve Benzerlikler  219
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
STOKLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
4.1. GİRİŞ  223
4.1.1. Yasal Düzenlemeler  224
4.1.2. Maliyet Bedeli İle Değerleme  225
4.1.2.1. Satın Alınan Emtiada Maliyet Bedeli  226
4.1.2.2. İmal Edilen Emtiada Maliyet Bedeli  227
4.1.2.2.1. Mamulün Vücuda Getirilmesi İçin Sarf Edilen İptidai ve Hammadde Bedeli  229
4.1.2.2.2. Mamule İsabet Eden İşçilik Bedeli  231
4.1.2.2.3. Genel Üretim Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  232
4.1.2.2.4. Genel İdare Giderlerinden Mamule Düşen Hisse  233
4.1.2.2.5. Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürülmesi Zorunlu Olan Ürünlerde Ambalaj Malzemesinin Bedeli  234
4.1.2.3. Manipülasyona Tabi Tutulan Mallarda Maliyet Bedeli  235
4.1.4. Emtia Değerlemesinde Finansman Giderleri  236
4.1.5. Emtia Niteliğindeki Altının ve Altın Kredisinin Değerlemesi  239
4.1.6. Stok Değerleme Yöntemleri  242
4.2. EMTİADA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME VE KIYMETİ DÜŞEN MALLAR  244
4.2.1. Genel Bilgi  244
4.2.2. Emtiada Düşük Bedelle Değerleme  245
4.2.2.1. Ortalama Fiyat Esası  246
4.2.2.2. Maliyet Bedeli Esası  250
4.2.2.3. Takdir Esası  250
4.2.3. Kıymeti Düşen Mallar  252
4.2.4. İmalat Artıklarının Değerlemesi  254
4.2.5. Zayi Olan Mallar  255
4.2.5.1. Zayi Olan Mallara Ait KDV  258
4.2.5.2. Değer Düşüklüğü Halinde KDV  260
4.2.5.3. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar  261
4.2.6. Kıymeti Düşen Mallardan Sayılmayan Haller  261
4.2.6.1. Çalınan Mallar  261
4.2.6.2. Modası Geçen Emtianın Değerlemesi  263
4.2.6.3. Alıcıya Geri Ödemeler ve İade Alınan Mallar  264
4.2.6.4. İmalat Süreci Dışında Oluşan Fireler  264
4.2.7. Zayi Olan Mallara Ait KDV’nin Beyannamede Gösterilme Şekli  266
4.3. TMS UYARINCA STOKLARIN DEĞERLEMESİ  266
4.3.1. Net Gerçekleşebilir Değer  268
4.3.2. Net Gerçekleşebilir Değer Esasının Uygulanabileceği Durumlar  269
4.3.3. Stokların Maliyeti  270
4.3.3.1. Stokların Satın Alma Maliyeti  271
4.3.3.2. Dönüştürme Maliyetleri  271
4.3.3.2.1. Genel Üretim Maliyetlerinin Dönüştürme Maliyetlerine Dağıtımı  273
4.3.3.2.2. Birlikte Üretilen Ürünler  274
4.3.3.3. Diğer Maliyetler  275
4.3.3.4. Stokların Maliyetine Alınmayan Giderler  276
4.3.3.5. Stokların Borçlanma Maliyetleri  277
4.3.4. Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti  278
4.3.5. Tarımsal Ürünlerin Maliyeti  279
4.3.6. Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler  279
4.3.7. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri  282
4.3.8. Muhasebe Uygulamaları  284
4.4. VUK UYARINCA EMTİA DEĞERLEMESİNİN TMS BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  304
4.4.1. Genel Açıklamalar  304
4.4.2. Borçlanma Maliyetlerinin Değerlemesinde Farklılıklar  305
4.4.3. Genel Yönetim Giderlerinin Maliyete Yüklenmesinde Farklılık  307
4.4.4. Sabit Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımında Farklılıklar  307
4.4.5. Stok Değerleme Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar  309
4.4.6. Hizmet Maliyetlerinin Stoklanmasında Farklılıklar  310
4.4.7. Stoklarla İlgili Açıklanacak Hususlar  314
4.4.8. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılmasında VUK, TMS/TFRS Uygulama Farklılıkları  314
BEŞİNCİ BÖLÜM
MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
5.1. MENKUL KIYMETLERİN TANIMI VE TÜRLERİ  319
5.1.1 Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler  319
5.1.2. Sermaye Piyasası Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler  321
5.2. VUK UYARINCA MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  325
5.3. ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLEMEYE TABİ MENKUL KIYMETLER  326
5.4. VUK’A GÖRE HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ  327
5.4.1. Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi  328
5.4.2. Döviz Cinsinden Borçla Edinilen Hisse Senetleri  329
5.4.3. Yabancı Hisse Senetleri  330
5.4.4. Bedelsiz Alınan İştirak Hisseleri ve Hisse Senetleri  330
5.5. YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN DEĞERLEMESİ  331
5.6. VUK’DA EUROBONDLAR, GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ, HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  333
5.6.1. Eurobondlar  333
5.6.2. Gelir Ortaklığı Senetleri  333
5.6.3. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil  333
5.7. VUK’DA BORSA RAYİCİ VEYA KIST GETİRİ ESASINDA DEĞERLEME  333
5.8. VERGİ MEVZUATI UYARINCA UYGULAMA ÖRNEKLERİ  335
5.9. TMS/TFRS DEĞERLEME  336
5.9.1. Finansal Varlıkların TMS/TFRS Değerlemesi  337
5.9.2. Finansal Varlıkların Değerlemesi  337
5.9.3. Hisse Senetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  339
5.9.3.1. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar  340
5.9.3.2. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  343
5.9.3.2.1. Gerçeğe Uygun Değeri Tespit Edilebilen Finansal Varlıklar  343
5.9.3.2.2. Maliyet ile değerlemeye tabi finansal varlıklar:  347
5.9.4. Tahvil Senet ve Bonolarının TMS/TFRS Kapsamında Değerlemesi  349
5.9.5. TMS/TFRS İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  355
5.9.5.1. Genel bilgi  355
5.9.5.2. İştiraklerdeki Yatırımların Değerlemesi  356
5.9.5.3. İştiraklerdeki Yatırımların İlişkin Muhasebe Uygulamaları  357
5.9.5.3.1. Öz kaynak Yöntemi Örnek Uygulama  357
5.9.5.3.2. Maliyet Yöntemine İlişkin Örnek  360
5.9.6. Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları  362
5.9.6.1. Tanımlar  362
5.9.6.1.1. Futures  362
5.9.6.1.2. Forward  364
5.9.6.1.3. Options  365
5.9.6.1.4. Swaps  366
5.9.6.2. Türev Ürünlerin Değerlemesi  370
5.9.6.3. Türev Sözleşmelerin TMS/TFRS Değerleme Düzenlemeleri  372
5.9.6.3.1. Etkin Koruma Oranının Belirlenmesi  373
5.9.6.3.2. Net Pozisyonun Finansal Riskten Korunma İşlemine Konu Edilmesi  373
5.9.6.3.3. Finansal Riskten Korunma İşlemlerine Örnekler  374
5.9.6.3.4. Finansal Riskten Korunma İşleminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi  374
5.9.6.5. Türev Ürünlerin Vergi Mevzuatına Göre Değerlemesi  377
5.9.6.5.1. Forward İşlemleri  377
5.9.6.5.2. Swap İşlemleri  379
5.9.6.5.3. Opsiyon Sözleşmeleri  385
5.9.6.5.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası işlemleri  388
5.9.6.5.5. Aracı kuruluş varantları  388
5.9.6.6. Muhasebe Uygulamaları  389
ALTINCI BÖLÜM
ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
6.1. VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME HÜKÜMLERİ  395
6.1.1. Alacaklar  395
6.1.2. Borçlar  395
6.1.3. Yabancı Para ile Olan Alacaklar ve Borçlar  396
6.1.4. Çıkarılmış Tahviller  396
6.1.5. Değersiz Alacaklar  396
6.1.6. Şüpheli Alacaklar  396
6.1.7. Vazgeçilen Alacaklar  397
6.2. TMS/TFRS’ YE GÖRE ALACAKLARIN VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  397
6.2.1. Sınıflandırma  397
6.2.2. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  398
6.2.3. Finansal Borçların Sınıflandırılması ve Değerlemesi  399
6.2.4. Etkin Faiz Yöntemi  399
6.2.5. “TFRS 9 Finansal Araçlar” Standardı  399
6.3. VUK’A GÖRE REESKONT UYGULAMASI  401
6.3.1. Genel Açıklamalar  401
6.3.2. Reeskont İşlemlerinde Yasal Düzenlemeler ve Şartlar  403
6.3.2.1. Yasal Düzenlemeler  403
6.3.2.2. Reeskont Uygulamasının Şartları  404
6.3.3. Reeskont İşlemlerinde Özellikli Hususlar  406
6.3.3.1. Alacak Senetlerinin Reeskonta Tabi Tutulması VUK’a Göre İhtiyaridir  406
6.3.3.2. Vadeli Çekler İçin Reeskont Hesaplanmaz  407
6.3.3.3. Teminata Verilmiş Senetler İçin Reeskont Uygulaması  409
6.3.3.4. Tahsile Verilmiş Senetler Reeskont Konusu Yapılabilir  410
6.3.3.5. Hatır Senetleri İçin Reeskont Hesaplanmaz  410
6.3.3.6. Senet Tutarlarının KDV Kısmı İçin Reeskont Hesaplanmaz  411
6.3.3.7. Avans Niteliğinde Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  411
6.3.3.8. Vadeli Satış Kampanyalarında Belge Düzenlenmeksizin Senede Bağlanan Alacaklara Reeskont Ayrılmaz  412
6.3.3.9. Finansal Kiralama Kapsamında Alacak ve Borçlar İçin Reeskont Hesaplanmaz  413
6.3.3.10. Faktoring Şirketlerine Devredilen Senede Bağlı Alacaklar İçin Faktoring Şirketi Reeskont Ayırır  413
6.3.3.11. Müflisten Olan Alacaklar Reeskonta Tabi Tutulmaz  414
6.3.3.12. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşleriyle İlgili Alacak Senetleri İçin Reeskont  414
6.3.3.13. Şüpheli Alacaklar İçin Reeskont Hesaplanmaz  414
6.3.3.14. Senetli Alacak ya da Borca Faiz Yürütülmesi Halinde Reeskont Uygulaması  415
6.3.3.15. Senette Faiz Nispeti Açıklanmamışsa T.C. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Oranı Esas Alınır  415
6.3.3.16. Yabancı Para Cinsinden Alacaklar ve Borçlar İçin LIBOR Esas Alınır  417
6.3.3.17. Reeskont Geçici Vergi İçin de Hesaplanabilir  417
6.3.4. VUK’a göre Reeskont Hesaplama ve Muhasebe Kayıtları  418
6.4. VUK’A GÖRE DEĞERSİZ ALACAKLAR  426
6.4.1. Değersiz Alacaklar ve Şüpheli Alacaklar Arasındaki Farklılıklar  426
6.4.1.1. Tahsil Kabiliyetine Bağlı Olarak Sınıflandırma Farklılığı  427
6.4.1.2. Giderleştirmede Yöntem Farkı  427
6.4.1.3. Ticari Kazancın Oluşumunda Hâsılat Kayıtlarına İntikal Şartı Farklılığı  428
6.4.1.4. Tutulan Defterin Türüne Göre Oluşan Farklılık  430
6.4.1.5. Belgelendirme Özellikleri Bakımından Farklılık  430
6.4.2. Özellikli Hususlar  432
6.4.2.1. Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar  432
6.4.2.2. Konkordato Sonucu Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar  434
6.4.2.3. Değersiz Alacakların Gider Yazılacağı Dönem  434
6.4.2.4. Sonradan Tahsil Edilen Değersiz Alacaklar  435
6.4.2.5. Karşılık Ayrılmış Bir Alacağın Değersiz Hale Gelmesi  435
6.4.3. Değersiz Alacakların Muhasebe İşlemleri  436
6.5. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  439
6.5.1. Tekdüzen Hesap Çerçevesine Göre Şüpheli Alacaklar  440
6.5.2. TMS/TFRS Yönünden Alacaklar İçin Karşılık Ayırma Şartları  442
6.5.3. TMS/TFRS Yönünden Karşılık Tutarının Tespiti  443
6.5.4. Şüpheli Alacak Karşılığı Hesaplama Yöntemleri  445
6.5.4.1. Fiili Tespite Dayalı Karşılık Ayırma Yöntemi  446
6.5.4.2. Tahmine Dayalı (Götürü) Karşılık Ayırma Yöntemi  450
6.5.4.2.1. Satışların Yüzdesi (Gelir Tablosu) Yaklaşımı  451
6.5.4.2.2. Alacakların Yüzdesi (Bilânço) Yaklaşımı  453
6.5.4.2.2.1. Klasik Bilanço Yaklaşımı  453
6.5.4.2.2.2. Yaşlandırma Tablosu Yaklaşımı  454
6.5.5. Vergi Mevzuatında Şüpheli Alacaklar  456
6.5.5.1. Alacağın Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması Şartı  457
6.5.5.2. Alacağın Dava veya İcra Safhasında Olması Şartı  458
6.5.5.3. Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar  460
6.5.5.4. Bilânço Esasına Göre Defter Tutma Şartı  461
6.5.5.5. Alacağın Teminata Bağlanmamış Olması Şartı  461
6.5.5.5.1. Alacağın Teminatlı Sayıldığı Durumlar  461
6.5.5.5.2. Haciz Yoluyla Teminata Bağlanan Alacaklar  462
6.5.5.5.3. Teminatın Ortadan Kalkması veya Değerini Yitirmesi  463
6.5.5.6. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması Şartı  463
6.5.5.6.1. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılması  463
6.5.5.6.2. Tasarruf Değerine Göre Karşılık Ayrılmasına Dair Görüşler  469
6.5.6. Özellikli Hususlar  470
6.5.6.1. Karşılık Ayrılması Gereken Dönem  470
6.5.6.2. Borcun Yeniden Yapılandırılması Halinde Karşılık Ayrılması  473
6.5.6.3. Kamu Kurumlardan Olan Alacaklar  473
6.5.6.4. İflas ve Konkordato Halinde Karşılık Ayırma  474
6.5.6.5. Dövize Bağlı Alacaklarda Karşılık Ayırma  475
6.5.6.6. Yurt Dışından Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  478
6.5.6.7. Şahıs Şirketlerinden Olan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  478
6.5.6.8. KDV İçin Karşılık Ayrılması  479
6.5.6.9. Avanslar İçin Karşılık Ayrılması  481
6.5.6.10. İlişkili Taraflardan Alacaklarda Karşılık Ayrılması  482
6.5.6.11. Karşılık Ayrılan Alacaklara Dair Mahkeme Dava Dosyalarının İncelenmesi  484
6.6. VUK’DA VAZGEÇİLEN ALACAKLAR  484
6.6.1. Vazgeçilen Alacakların Özellikleri  484
6.6.1.1. Vazgeçilen Alacaklar Borçluya Dair Düzenlemeleri İçermektedir  484
6.6.1.2. Vazgeçilen Alacaklarda Vergi Erteleme Avantajı Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Tanınmıştır  485
6.6.1.3. Konkordato Halinde Vazgeçilen Alacak, Alacaklı Bakımından Değersiz Alacak Mahiyetindedir  486
6.6.1.4. Sulh Yoluyla Vazgeçilen Alacaklar Kanaat Verici Bir Vesika İle Tevsik Edilmelidir  486
6.6.1.5. Yurtdışından Tahsil Edilemeyen Alacaklar Götürü Gider Kapsamında Değerlendirilemez  487
6.6.1.6. Vazgeçilen Alacaklar Geçmiş Yıl Zararları İle Veya Diğer Karlardan Mahsup Edilemez  488
6.6.2. Vazgeçilen Alacakların Muhasebeleştirilmesi  489
6.6.3. Üç Yıllık Sürenin Hesaplanması  491
6.7. ALACAKLARDA KUR DEĞERLEMESİ  492
6.8. VUK VE TMS/TFRS’ DE ALACAK VE BORÇ HESAPLARI  494
6.9. ALINAN VE VERİLEN ÇEKLERİN VUK VE TMS/TFRS DEĞERLEMESİ  498
6.9.1. Genel Açıklamalar  498
6.9.2. VUK Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  499
6.9.3. TMS/TFRS Uyarınca Çeklerin Değerlemesi  499
6.9.4. Yabancı Paraya Dayalı Vadeli Çeklerin TMS/TFRS Değerlemesi  500
6.9.5. Çeklerde Reeskont  501
6.10. BANKA HESAPLARININ DEĞERLEMESİ  503
6.10.1. VUK’a Göre Banka Hesaplarının Değerlemesi  504
6.10.1.1. Repo İşlemlerinin Değerlemesi  505
6.10.1.2. Tevkif Edilen Vergilerin Mahsubu  506
6.10.2. TMS/TFRS’ ye Göre Bankalar Hesabının Değerlemesi  506
6.10.3. VUK ve TMS/TFRS Örnek Uygulama  507
6.11. ALACAKLAR VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  510
6.11.1. Genel Açıklamalar  510
6.11.2. Senetsiz Alacaklar Uygulama Örneği  511
6.11.3. Banka Kredilerinin Değerlemesi ve Uygulamalar  512
6.11.3.1. Banka Kredilerinin VUK ve TMS/TFRS İçin Uygulama Örneği  512
6.13. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLERİN DEĞERLEMESİ  519
6.13.1. Genel Açıklamalar  519
6.13.2. Tekdüzen Hesap Planında Çıkarılmış Tahviller, Bonolar ve Senetler  520
6.13.3. Çıkarılmış Tahvillerin VUK Değerlemesi  522
6.13.4. VUK’a Göre İtibari Değerle Değerleme Mecburiyeti  523
6.13.5. Değerlemeye İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar  525
6.13.6. Tevkifat Uygulaması  526
6.13.7. Çıkarılmış Tahvillerin Değerlemesi ve Muhasebe Kayıtları  527
YEDİNCİ BÖLÜM
KASA MEVCUTLARININ DEĞERLEMESİ VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
7.1. GİRİŞ  533
7.2. KASANIN ENVANTERİ VE DEĞERLEMESİ  533
7.2.1. Türk Lirası Kasa Mevcutlarının Değerlemesi  534
7.2.2. Yabancı Paraların Kur Değerlemesi  534
7.2.2.1. VUK’a Göre Kur Değerlemesi  534
7.2.2.3. TMS/TFRS’ ye Göre Kur Değerlemesi  536
7.2.2.4. Yabancı Paraların Değerlemesinde Kesin Mizanın Çıkarılması  537
7.2.2.5. Geçici Verginin Hesaplanmasında Kur Değerlemesi  539
7.2.3. Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları  539
7.2.3.1. Kasa Noksanı  540
7.2.3.1.1. Kasa Noksanlığının Nedenleri  540
7.2.3.1.2. Sayım Noksanlıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  541
7.2.3.1.3. Kasadan Sorumlu Personelin Zimmetine Para Geçirmesi  542
7.2.3.1.4. Kasa Noksanlığının Hırsızlık Dolayısıyla Meydana Gelmesi  543
7.2.3.1.5. Kasa Noksanlıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  543
7.2.3.2. Kasa Fazlası  545
7.2.3.2.1. Kasa Fazlalığının Nedenleri  545
7.2.3.2.2. Sayım Fazlalıklarında Cezalı Vergi Tarhiyatına Konu Olabilecek Hususlar  546
7.2.3.2.3. Kasa Fazlalıklarına Dair Örnekler ve Muhasebe Kayıtları  547
7.2.3.3. Kasa Hesabının Alacak Bakiyesi Vermesi  548
SEKİZİNCİ BÖLÜM
FİNANSAL KİRALAMALAR DEĞERLEME VE
MUHASEBE UYGULAMALARI
8.1. VERGİ MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER  551
8.1.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler  551
8.1.2. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Tanımlar  553
8.1.3. Vergi Mevzuatında Finansal Kiralamalara İlişkin Değerleme ve Amortisman Uygulamaları  557
8.2. TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI KAPSAMINDA KİRALAMALAR  559
8.2.1. Tanımlar  559
8.2.2. Değerleme  561
8.2.2.1. İlk Muhasebeleştirme  561
8.2.2.2. Sonraki Ölçümler  562
8.2.3. Finansal Kiralamaların Kiraya Verenin Finansal Tablolarında Gösterilmesi  563
8.2.3.1. İlk Muhasebeleştirme  563
8.2.3.2. Sonraki Ölçümler  564
8.3. FİNANSAL KİRALAMA ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMASI  564
8.4. TMS VE VUK FARKLILIKLARI  571
8.4.1. Gerçeğe Uygun Değer ve Rayiç Bedel Farkı  571
8.4.2. Başlangıç Maliyetlerinin Tabi Olduğu İşlem Farkı  572
8.4.3. Faydalı Ömür Farkı  572
8.4.4. Arsa ve Bina Değerlerinin Ayrıştırılması Farkı  572
8.4.5. Satış ve Kiralama İşlemleri  573
EKLER
EK 1: YÜRÜRLÜKTEKİ TMS/TFRS SETİNİN LİSTESİ  575
EK 2: KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI ÖLÇÜMLEME (DEĞERLEME) HÜKÜMLERİ  578
EK 3: VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ VERGİ USUL KANUNU DEĞERLEME HÜKÜMLERİ  615
EK 4: TMS/TFRS UYUMLU HESAP PLANI  632
Kaynakça  657
Kavram Dizini  669
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Şeref Demir
Haziran 2015
79.90 TL
Sepete Ekle
İbrahim Güler
Kasım 2012
80.00 TL
Sepete Ekle
Güler Ferhan Ünal Uyar
Kasım 2017
15.00 TL
Sepete Ekle
M. Hasan Eken ...
Kasım 2017
23.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017