Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tapu İptali ve Tescil Düzeltme Davaları
Nisan 2011 / 2. Baskı / 1472 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Ülkemizdeki kadastro ve tapulama çalışmalarının henüz tam anlamıyla tamamlanmamış olması, gayrı menkul alanındaki hızlı değişim ve kentleşme sürecinin plansızlığı tapu sicili kaynaklı pek çok ihtilafa sebep olmaktadır. Tapu sicilinin aleniyeti ilkesinin bir sonucu olarak sorumluluk kapsamının büyüklüğü de göz önüne alındığında konunun tüm yönlerine hakim olmak gerekmektedir.

Kitapta, tapu sicili ayrıntılı olarak incelenmekte; tapu sicili işlemleri üzerinde durulmakta ve "yolsuz tescil, terkin, tadil, şerh ve beyan"ın düzeltilmesi; belgelerine aykırı yazım hatalarının, basit yazı yanlışlıklarının düzeltilmesi yolları teferruatlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, ülkemizde oldukça sık rastlanan "tapuda ad–soyadı" ve cinsiyet düzeltilmesi; sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davaları ile taşınmazın cins değişikliği konuları da, önemlerine binaen ayrı bölümler hâlinde değerlendirilerek sunulmuş bulunmaktadır. Bunların yanında, mükerrer kayıt (çifte tapu) ve bunun yol açtığı sorunlar ve çözüm yolları, tapu sicilinin tutulmasından devletin sorumluluğu ile elektronik tapu sicili sistemiyle ilgili gelişmeler üzerinde de durulmaktadır.

Konu Başlıkları
Taşınmazlar Üzerindeki Aynî Haklara Aleniyet Sağlayan Sistemler
Elektronik Tapu Sicili İle İlgili Gelişmeler
Tapu Sicili İşlemleri (Kayıt, Tescil, Terkin, Tadil, Şerh, Beyan, Düzeltme)
Yolsuz Tescil ve Düzeltilmesi
Ehliyetsizlik, İrade Fesadı Hâlleri, Muvazaa, Gabin, Sekil Şartı vb. nedenlerle Tapu Sicilinin Düzeltilmesi
Belgelerine Aykırı Tescil ve Basit Yazı Yanlışlıklarının Düzeltilmesi
Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu
Çifte Tapu (Mükerrer Kayıt) Hâli
Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Barkod: 9789750214646
Yayın Tarihi: Nisan 2011
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  21
II. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ  22
III. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNÎ HAKLARA ALENİYET SAĞLAYAN SİSTEMLER  26
A. Kayıt ve Tesbit (Transcription) Sistemi  27
B. Tasdik (Homologation) Sistemi  27
C. Torrens Sistemi  27
D. Tapu Sicili Sistemi (ve Tapu Sicili Kavramı)  27
IV. TAPU SİCİLİ VE KADASTRONUN TARİHÎ GELİŞİMİ, BU YÖNDEKİ FAALİYETLER
VE TEŞKİLÂTLANMA İLE TAPU SİCİLİ HUKUKUMUZUN KAYNAKLARI 
 30
A. Genel Olarak  30
B. Tapu Sicili Teşkilâtı  35
1. Mevcut Durum  35
2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması Çalışmaları  43
V. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI  45
A. Ana Siciller  46
1. Tapu Kütüğü  46
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  48
3. Yevmiye Defteri  49
4. Belgeler  50
5. Plân  52
B. Yardımcı Siciller  54
1. Mal Sahipleri Sicili  54
2. Aziller Sicili  54
3. Düzeltmeler Sicili  54
4. Kamu Orta Malları Sicili  55
C. Diğer Defterler  55
1. Tablo–Mahzen Defteri  55
2. Yazışma Defteri  55
3. İdari Sınırlar Kayıt Defteri  55
D. Tüzükte Sayılmayıp Mevzuat Gereğince Uygulamada Kullanılan Defterler  55
VI. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI, SİCİL VE DEFTERLERİN SAKLANMASI  56
VII. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER  57
A. Aynîlik-Aynî Aleniyet İlkesi  57
B. Tescil İlkesi  58
C. Sebebe Bağlılık (İllîlik) İlkesi  58
D. Talep (Başvuru) İlkesi  60
E. Aleniyet (Açıklık) İlkesi  62
F. Tapu Siciline Güven (İtimat) İlkesi  64
G. Devletin Sorumluluğu İlkesi  68
VIII. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  80
A. Kayıt  80
1. Genel Olarak  80
2. Kayıtın Konusu  81
a. Arazi  88
b. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar  88
c. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  89
B. Tescil  90
1. Tescilin Tanımı  90
2. Tescilin Şartları  91
a. Yetkili Kişi Tarafından Tescil Talebinde Bulunulması  92
b. Geçerli Bir Hukukî Sebebin Varlığı  96
c. Talepte Bulunanın, Tasarruf Yetkisini ve Hukukî Sebebin Geçerli Olduğunu Belgelendirmesi  98
3. Tescilin Yapılışı  107
a. Mülkiyet Hakkının Tescili  110
b. İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili  110
c. Rehin Haklarının Tescili  111
4. Tescilin Kontrolü  112
5. Tebliğ  112
6. Tescilin Hükmü  112
7. Tescilin Aynî Hakkın İçeriğinin ve Sırasının Belirlenmesindeki Etkisi  113
C. Terkin  114
D. Şerhler  117
1. Kişisel Hakların Şerhi  118
a. Medenî Kanunda Sayılanlar  119
b. Borçlar Kanununda Belirtilenler  120
2. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  121
3. Geçici Tescillerin Şerhi  124
4. Şerh İşleminin Yapılması  125
E. Beyanlar  125
1. Genel Olarak  125
2. Mevzuatımızda Tapu Kütüğünün Beyanlar Sütununa Yazılması Öngörülen Hususlarla İlgili
Bazı Örnekleme ve Açıklamalar 
 126
a. Medenî Kanunda ve Tapu Sicili Tüzüğünde Beyanlar Sütununa Yazılması Öngörülen Hususlar  126
b. Kat Mülkiyeti Kanununda Beyanlar Sütununa Yazılması Öngörülen Hususlar  127
c. Kadastro Kanunu ve İlgili Yönetmelikte Öngörülenler  128
d. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Öngörülenler  130
e. İmar Kanununda Öngörülenler  131
f. Kıyı Kanununda Öngörülenler  131
g. Finansal Kiralama Kanununda Öngörülenler  131
h. 2981 Sayılı Kanunda Öngörülenler  131
ı. Kamulaştırma Kanununda Öngörülenler  132
i. 3083 Sayılı Kanunla İlgili Yönetmelikte Öngörülenler  133
j. Ormanlarla İlgili Belirtme  134
k. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Göre  137
3. Beyanın Hükmü  137
İkinci Bölüm
YOLSUZ TESCİL
I. YOLSUZ TESCİL KAVRAMI VE TANIM  139
II. YOLSUZ TESCİLİN SAKINCALARI  141
III. YOLSUZ TESCİL TÜRLERİ  142
A. Baştan İtibaren Yolsuz Tesciller  142
1. Hukukî Sebepten Yoksun Tesciller  142
2. Bağlayıcı Olmayan Bir Hukukî İşleme Dayanan Tescil  145
3. Tasarruf Yetkisinin Yokluğu  153
4. Tescil Talebi Olmadan Yapılan Tescil  156
5. Yolsuz Değişiklikler  156
B. Tescilin Sonradan Yolsuz Hâle Gelmesi veya Hukukî Değerini Yitirmesi  157
IV. YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ  159
A. Genel Olarak  159
B. Düzeltme Yolları ile İlgili Mevzuat ve Genel Değerlendirme  160
1. Türk Medenî Kanununda Yer Alan Düzenlemeler  160
2. Kadastro Kanununda Yer Alan Düzenlemeler  165
3. Orman Kanununda Yer Alan Hükümler  171
4. 5543 sayılı (yeni) İskân Kanununda Yer Alan Düzenlemeler  174
5. Tapu Sicili Tüzüğünde Yer Alan Hükümler  175
C. Genel Olarak Düzeltme Yolları  176
Üçüncü Bölüm
YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ YOLLARI
I. TESCİL YAPILIRKEN MEVCUT OLAN VEYA MEYDANA GELEN YOLSUZLUKLARDA DÜZELTME  179
A. Tescilin, Kurucu Unsurlardaki Sakatlık veya Eksiklik Nedeniyle Yolsuz Olması Hâlinde
Düzeltme 
 179
1. Anlaşmaya Dayanan Düzeltme  179
2. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası (MK. m.1025) ile (Mahkeme Kararı ile) Düzeltme  180
a. Genel Olarak  180
b. Davanın Hukukî Niteliği  182
c. Davada Taraflar  183
aa. Davacı  183
bb. Davalı  189
d. Yetkili ve Görevli Mahkeme  204
aa. 1 Ekim 2011 Tarihine Kadar Açılacak Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme  204
bb. 1 Ekim 2011 Tarihinden İtibaren Açılacak Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme  206
e. Davada Harç ve Vekâlet Ücreti  208
aa. Harç  208
aaa. Başvurma Harcı  208
bbb. Karar ve İlâm Harcı  210
bb. Vekâlet (Avukatlık) Ücreti  215
f. Dava Hakkının Zamanaşımına Uğramaması  220
aa. Genel Olarak  220
bb. Kadastro Kanununun 12. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Öngörülen Hak Düşürücü Süre  221
cc. Vakıf Şerhinin Tapu Siciline Yazılması veya Tapu Sicilinden Silinmesinde  230
dd. Şerhin Yolsuz Olarak Terkin Edilmesi Hâlinde Düzeltme Davası Açılmasında  231
ee. İrade Bozukluğu ve Gabin Hâllerinde  231
ff. Ölüme Bağlı Tasarruflarda “İrade Sakatlığı” Hâllerinde  234
g. Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davasında İspat  235
h. Düzeltme Davasında Hüküm ve Hükmün Etkisi  238
B. Tapu Memurunun Yaptığı Yanlışlık Yüzünden Yolsuzlaşan Kayıtların Düzeltilmesi  239
1. İlgililerin Yazılı Rızalarıyla (Olur’larıyla) Düzeltme  240
2. Tapu Sicil Müdürlüğünce Re’sen Düzeltme  241
3. Mahkeme Kararıyla Tashih (MK. m.1027)  243
a. İlgililerin Düzeltme İstemi ile Mahkemeye Müracaatı  244
b. Tapu Sicil Müdürlüğünün Yanlışlığın Düzeltilmesi İçin Mahkemeye Başvurması  246
4. Düzeltmenin Şekli  248
5. Tapuda Yapılan İşlem Sonucunda Yeni Bir Sayfa Açılmakla Birlikte Eski Sayfanın Kapatılmamış Olması Hâlinde Yapılacak İşlem  249
II. HAKTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE GERÇEĞİ YANSITMAYAN
TESCİLLERDE DÜZELTME 
 249
A. Aynî Hakkın Kütük Dışında Başkasına Geçmiş Olması Hâlinde Düzeltme  251
B. Aynî Hakkın Kütük Dışında Sona Ermesi Hâlinde Düzeltme  252
III. ÖZEL KANUNLARDAKİ HÜKÜMLERE GÖRE TAPU KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ  255
IV. DİĞER KAYITLARDA DÜZELTME  257
A. Taşınmazı Teşhise Yarayan Kayıtların Düzeltilmesi  257
B. Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi (Hudut ve Mesaha Tashihi)  257
Dördüncü Bölüm
BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLERLE İLGİLİ İÇTİHATLAR
I. TAPU SİCİLİ, TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ (TESCİL, TERKİN, ŞERH, BEYAN), YOLSUZ
TESCİL, TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ (TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVASI
(MK. m. 1025) VE BASİT DÜZELTME YOLLARI (MK. m. 1027) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
 259
A. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  259
B. Uyuşmazlık Mahkemesi (Hukuk Bölümü) Kararları  303
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  349
D. Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları  482
E. Danıştay Kararları  682
II. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN ZARARLARDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ KARARLAR  736
A. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları  736
B. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  738
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  739
D. Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları  784
III. TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE GÜVENEREK İYİNİYETLE HAK KAZANIMI
(MK. m. 1023- eMK. m. 931) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
 844
A. İçtihadı Birleştirme Kararları  844
B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  849
C. Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları  876
IV. ÇİFTE TAPU (MÜKERRER KAYIT) İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  994
V. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLEBİLECEK VEYA BEYANLAR HANESİNDE BELİRTİLEBİLECEK HUSUSLARLA İLGİLİ İÇTİHATLAR  1013
A. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  1013
B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1013
C. Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları  1038
VI. TAPU SİCİLİNDE TERKİN (SİLME-KAYITTAN DÜŞÜRME) İŞLEMİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  1151
A. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı  1151
B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1153
C. Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları  1172
Beşinci Bölüm
SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ
(HUDUT VE MESAHA TASHİHİ) DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1249
II. DAVANIN ŞARTLARI  1253
A. Taşınmazın Ölçekli Krokisi Olmamalıdır  1253
B. Sınırların Sabit Olması Gerekir  1255
C. Dava İlk Defa Açılmış Olmalıdır  1257
D. Taşınmazın Fiilî Yüzölçümü, Tapu Kaydında Yazılı Miktardan Fazla Olmalıdır  1257
E. Komşu Taşınmaz Maliklerinin Dinlenmesi, Bunun İçin, Taşınmaz Maliklerine Davanın Niteliğini
Açıklayan ve Yargılamaya Katılmadıkları Takdirde, Davacı ile Aralarında Sınır Çekişmesi
Olmadığını Kabul Ettiklerini Belirtir Şekilde Açıklamalı Davetiye Çıkarılması Gereklidir 
 1257
III. DAVADA TARAFLAR  1258
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  1259
V. DAVADA HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ  1259
VI. DAVADA ARAŞTIRMA-İNCELEME YÖNTEMİ VE KARAR  1259
VII. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  1263
Altıncı Bölüm
TAPU SİCİLİNDE AD - SOYADI VE CİNSİYET TASHİHİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  1297
II. YARGI YERİ  1299
III. DAVADA TARAFLAR  1299
A. Davacı  1299
B. Davalı  1300
IV. GÖREVLİ MAHKEME  1302
A. Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevi  1302
1. 1 Ekim 2011 Tarihine Kadar Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme  1302
2. 1 Ekim 2011 Tarihinden İtibaren Açılacak Davalarda Yetkili ve Görevli Mahkeme  1303
B. Kadastro Mahkemesinin Görevli Olduğu Haller  1304
C. Görev Kurallarının Niteliği  1304
V. YETKİLİ MAHKEME  1305
VI. YARGILAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  1306
VII. TAPUDA AD-SOYADI TASHİHİ İSTEMİ, TAPU İPTALİ VE TESCİL, ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VEYA SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA CEBRÎ TESCİL, VS. DAVALARI İLE BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLMÜŞSE YA DA BU DAVALARIN
YARGILAMASI SIRASINDA BÖYLE BİR DURUMUN VARLIĞI TESPİT EDİLİRSE
MAHKEMECE YAPILACAK İŞLEM 
 1309
VIII. İSKÂN SURETİYLE VEYA TOPRAK TEVZİ KOMİSYONUNCA YAPILAN TEVZİ (TOPRAK DAĞITIMI) SONUCU VERİLEN TAŞINMAZLARA AİT TAPU KAYITLARINDAKİ KİMLİK BİLGİLERİNE DAİR YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  1310
IX. DAVADA HARÇ, VEKÂLET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ  1312
A. Harç  1312
B. Vekâlet Ücreti  1314
C. Yargılama Gideri  1314
X. TAPU SİCİLİNDE TASHİHLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN KARARLARA KARŞI
KANUN YOLU 
 1315
A. 1 Ekim 2011 Tarihine Kadar (veya Bu Tarihten Önce Bölge Adliye Mahkemelerinin
Faaliyete Geçmesi Durumunda, Bu Mahkemelerin, Resmî Gazetede İlân Edilecek
Göreve Başlama Tarihine Kadar) Uygulanacak Kanun Yolu 
 1315
B. 1 Ekim 2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kanun Yolu  1326
XI. TAPUDA AD-SOYADI VE CİNSİYET DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR  1326
A. İçtihadı Birleştirme Kararı  1326
B. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları  1327
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1331
D. Daire Kararları  1337
Yedinci Bölüm
3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNU VE
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE KADASTRO VE
TAPULAMA HİZMETLERİNDEN DOĞAN "TEKNİK, FENNİ"
HATALARIN DÜZELTİLMESİ
I. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA GÖRE KADASTRO VE TAPULAMA HİZMETLERİNDEN DOĞAN "TEKNİK, FENNİ" HATALARIN DÜZELTİLMESİ  1401
A.Genel Olarak  1401
B. Kapsam  1406
1. Genel Olarak  1406
2. Ölçü, Tersimat, Hesaplama ve Sınırlandırma Hataları  1407
a. Ölçü, Tersimat ve Hesaplama Hataları  1407
b. Yanılma Sınırı İçerisinde Kalan Hatalar  1407
c. Sınırlandırma Hataları  1408
C. Hataların Belirlenmesi ve Belirtme Yapılması  1408
1. Hataların Belirlenmesi  1408
2. Tapu Sicil Kaydında Belirtme Yapılması  1409
D. Düzeltmenin Tebliği, Dava Açılması, Kesinleştirme, Tescil ve Arşiv  1409
1. Düzeltmenin Tebliği  1409
2. Düzeltme İşlemine Karşı Yargı Yolu (Dava Açılması)  1409
3. Kesinleştirme ve Tescil  1410
4. Arşiv  1411
E. Tapu Kaydı Miktarına Göre veya Zilyetlik Esaslarınca Edinilen Taşınmazlardaki Yüzölçümü
Hataları ve Miktar Fazlalıkları İle İlgili Olarak Yapılacak İşlem 
 1411
F. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Üretilen Tescile Konu Haritalardan Kaynaklanan
Hatalar 
 1411
G. Genişletmeye Elverişli Sınırı Olan Taşınmazlar ve Hükmen Tescilli Parseller  1412
H. Kısmî Kamulaştırma, İrtifak Hakkı Tesisi veya Parselasyona Tâbi Parseller  1412
II. 6831 SAYILI ORMAN KANUNUNA GÖRE "TEKNİK, FENNİ" HATALARIN DÜZELTİLMESİ  1412
A. Orman Kanunu ve İlgili Yönetmelikte Yer Alan Hükümler  1412
B. Kapsam  1414
1. Genel Olarak  1414
2. Aplikasyon, Ölçü, Çizim, Yüzölçümü ve Hesaplama Hataları  1415
C. Düzeltme İşlemi  1417
D. 15/1/2009 tarihli ve 5831 sayılı Kanunun 3. Maddesiyle Getirilen Değişiklik Hükmünün Uygulanması  1418
III. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  1420
Sekizinci Bölüm
TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
I. GENEL OLARAK  1439
II. TAŞINMAZIN CİNSİNDE DEĞİŞİKLİK TAPU İDARESİNE AİT İDARÎ BİR
GÖREVDİR 
 1440
III. İDARECE YAPILACAK İŞLEMLER  1440
A. Cins Tashihi ve Değiştirilmesi İşlemlerinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Bazı Düzenlemeler  1440
B. Cins Değişikliği İçin Gerekli Belge ve Bilgiler ile Yapılacak İşlemler  1441
IV. KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR  1446
A. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  1446
B. Yargıtay Kararları  1448
Kaynakça  1457
Kavramlar Dizini  1463
 


Zekeriya Yılmaz
Figen Hanım (Eşi) 0 505 351 15 98
Şule Hanım (Kızı) 0 505 422 6218
suleylmz@gmail.com
 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
105.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
140.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017