Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Soru ve Cevaplarla
Miras El Kitabı
Nisan 2017 / 1. Baskı / 464 Syf.
Fiyatı: 87.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapla; Miras Hukuku kapsamına giren bir çok dava konusunun ve sorunların hemen yanıtlanması ve çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır.

Kitap soru/yanıt biçiminde pratikleştirilmiş ve özellikle hesaplamayı gerektiren "miras ve saklı paylar, tenkis, denkleştirme" v.s. gibi yoğun uğraş gerektiren hesaplar örnekleri ile birlikte yararlanmaya sunulmuştur.

Ayrıca aşağıdaki soruların ve daha fazlasının cevabını bulabilirsiniz.
Miras Davalarında Dava Açma Süresi Nedir?
Yasal Mirasçılar Kimlerdir?
Sağ Kalan Eşin Miras Payı Ne Miktardadır?
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Nasıl Açılır?
Miras Nasıl Reddedilir?
Vasiyetname İptali Nasıl Olur?
Tenkis Davası Nasıl Açılır?
Mirasçılıktan Çıkarma Nasıl Yapılır?
Mirastan Nasıl Feragat Edilir?
Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?


Konu Başlıkları
Miras ve Saklı Paylar
Tenkis
Denkleştirme
Hesap Örnekleri
Mirastan Çıkarma
Mirastan Yoksunluk
Barkod: 9789750242717
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 464
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bölüm 1
MİRAS DAVALARINDA HUKUK USULÜ
1. Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanacağı  23
2. Uygulamada Yoğun Biçimde Açılan Miras Davaları  23
3. Uygulamada Tanımıyla Miras Davaları ve İlgili Yasa Maddeleri Çizelgesi  24
4. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  26
5. Mirastan Doğan Davalarda Yetki  27
6. Miras Davalarında Görev  29
7. Miras Davalarında Amaç  31
8. Miras Davalarında Dava Açma Süresi  33
9. Miras Davalarında Taraflar  35
10. Hükmün Niteliği ve Etkisi  45
Bölüm 2
YASAL MİRASÇILAR–MİRAS VE SAKLI PAYLAR
(TMK m. 495–501; 506)
1. Mirasta Kaç Türlü Hısımlık Vardır?  59
2. TMK'da Kabul Edilen Zümreler Arası Öncelik İlkesi Ne Demektir?  59
3. Yasal Mirasçılar Kimlerdir?  61
4. Alt Soy (Birinci Derece) Mirasçılığı Nedir?  61
5. Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?  63
6. Saklı Paylı Mirasçı  64
7. Alt Soy–Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları  65
8. Ana–Baba Hangi Halde Ne Oranda Mirasçı Olur, Saklı Payı Var Mıdır?  67
9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı Nasıldır?  70
10. Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Payı Ne Miktardadır?  71
11. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olur mu?  73
12. Ölümle Mal Rejiminin Tasfiyesi Ne Suretle Yapılır?  75
13. Eşin Miras Hakkı İle Edinilmiş Mallara Katılma Hakkı Birbirinden Farklı mıdır?  84
14. Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı Nasıldır?  85
15. Devlet Hangi Koşulla Mirasçı Olur?  86
16. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar Nelerdir?  88
17. Örnekli Miras Payı ve Saklı Payı Hesaplama  89
Bölüm 3
MİRASÇILIK BELGESİNE KONU MİRAS PAYLARI
1. Mirasçılık Belgesinde Mirasçıların Konumlarına Göre Örnekli Miras Payları  97
2. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi?  103
3. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi?  105
4. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi?  106
5. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  107
6. Ön Mirasçı Sağ İken Art Mirasçı Mirasçılık Belgesi İsteyebilir mi?  107
7. Mirası Reddedenin Payı ve İntikali Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir?  108
Bölüm 4
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
A. VASİYET (TMK m. 531–544)  111
1. Vasiyetnamenin Açık Olmadığı, Muğlak Olup, Geniş Tabirler Kullanıldığı İddiası, Vasiyetnamenin İptalini Gerektiren Bir Neden midir?  111
2. Vasiyetnamede; “Fakir ve Kabiliyetli Çocukların Okutulması veya Hayır İşlerine Tahsis Ediyorum” İfadesi Umumi Tabir Olup, Yani Genel ve Geniş Bir Tabirle Yapılan Vasiyetnamenin Kanunen Geçerli Olmadığı İddiası Vasiyetnamenin İptali Nedeni Sayılabilir mi?  111
3. Vasiyetnamede Vasiyetçinin, “Bütün Menkul Mallarını Vasiyet Etmesini ve Taşınmaz Mallarının Tapu Numarası Belirtilmeden Filan Köyde” Şeklindeki İfadelerin İptal Nedeni Olması Mümkün müdür?  112
4. Vasiyet Tanıklarının “El Yazısı İle Şerh Verip, İmza Etmeleri Gerekirken” Buna Uymamaları Bir İptal Nedeni midir?  112
5. Okur Yazar Olmayan Vasiyetçinin Noterde Düzenlettirdiği Vasiyetnamede Tanıkların Vasiyetçiyi Tasarrufa Ehil Gördüklerine İlişkin Beyan Şerhinin Bulunmaması Vasiyetnameyi Şeklen Geçersiz Kılar mı?  113
6. Vasiyetnameye Karşı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Hukuksal Nedeniyle İptal Davası Açılabilir mi?  113
7. Vasiyetçinin Birden Çok Vasiyetnamesinin Bulunması, Herhalde Birisinin Geçersizliğini Gerektirir mi?  114
8. Hangi Halde Zaman Sınırlamasına Gerek Duymadan Vasiyetnamenin İptali İleri Sürülebilir?  115
9. Vasiyetnamenin İfası İçin Sulh Hakimi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atayabilir mi?  115
10. Vasiyetnamede –Evlenme Yasağı– Konulması Şahsiyet Hakkına Aykırı Olması Nedeniyle İptalini Gerektirir mi?  116
11. Vasiyetteki Yükümlülük İle Belirli Mal Vasiyeti Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  116
12. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Konusu Malın Vasiyetçi Tarafından Temlik Edilmesi Tasarrufuna Karşı Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi?  117
13. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  119
14. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir?  120
15. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır?  121
16. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir?  121
17. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  122
18. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir?  123
19. Miras Bırakan, Terekesinde Bulunmayan Malı Vasiyet Edebilir mi?  125
20. Belirli Mal Vasiyet Lehtarının Vasiyetnamede İsmen Gösterilmesi Zorunlu mudur?  126
21. Yasal Mirasçı İle Atanmış Mirasçı Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulabilir mi?  126
22. Vasiyet Konusu Belirli Malın Miras Bırakan Tarafından Satışının Vaat Edilmesi, Vasiyet Yükümlüsünü Yerine Getirme Borcundan Kurtarır mı?  127
23. Şartlı Belirli Mal Vasiyetinde, Vasiyet Lehtarının Malı Kazanabilmesi İçin Öngörülen Şartın Gerçekleşmesi Zorunlu mudur?  127
24. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısı, Doğrudan Tapuya İbraz Ettiği Vasiyetname İle Adına Tapu İntikali Yaptırma Olanağına Sahip midir?  129
25. Atanmış Mirasçının, Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Açmasında Hukuki Yararı Var mıdır?  129
26. İptal Edilen Vasiyetname İçeriğinin Yerine Getirilmesi Hangi Halde Mümkün Olabilir?  132
27. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  133
28. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  134
29. Resmi Vasiyetnameyi Vasiyetçinin “Okudum” Şeklindeki Beyanı Ne Derece Bağlayıcıdır?  134
30. Resmi Vasiyetnamede Tanıkların Şerhi Ne Yönde Olmalıdır?  134
31. Vasiyetnamede Yer Alan Şart ve Yükümlülük Kavramları Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  135
32. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Kararı Kesinleşince Davalı Elindeki Malların Geri Verilmesini Sağlar mı?  138
33. Resmi Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Zorunlu mudur?  138
34. Kanunda Kişilere Vasiyetname İle Hangi Tasarrufları Yapabilme Yetkisi Verilmiştir?  139
35. El Yazılı Vasiyetnamedeki Düzeltme ve Eklemeler Geçerli Olur mu?  140
36. El Yazısı Vasiyetnamede Çizintilerin Varlığı Vasiyetnameyi Geçersiz Kılar mı?  141
37. Görme Özürlüler (Körler) ve Sağır–Dilsizler Resmi Vasiyetname Düzenletebilirler mi?  141
38. Mirastan Çıkarma (Iskat) Hükmünü Kapsayan Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  141
39. Belirli Mal Bırakmayı İçeren Vasiyetten Vasiyetçi Hayatta Yaptığı Bir Tasarrufla Dönmüş Sayılır mı?  142
40. Noter Görevlisinin Vasiyetçiyi Hakaret Etmesinden Dolayı Sorumluluğu İçin Öncelikle Devlet Aleyhine İdari Yargıda Dava mı Açmak Gerekir?  143
41. Ortak Vasiyet Nedir? Ortak Vasiyet Türleri Nelerdir, Tahvil Teorisi Nedir?  144
42. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borç Tereke Borcu mudur ve Bundan Mirasçılar Sorumlu mudur?  145
43. El Yazılı Vasiyetnamenin Kaç Unsuru Vardır?  147
44. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi Mümkün müdür?  148
45. Atatürk’ün Vasiyeti Bozulamaz. Vasiyetnamenin Yorumlanması, Tespit Davasına Konu Olamaz  149
46. Vasiyet Serbestisi Hakkının Kullanılması Nasıl Olur?  153
47. Vasiyetname İle Vasiyetname Tasarısı Birbirinden Hangi Ölçütle Ayrılır?  154
48. Tereke Alacaklılarının Hakları İle Vasiyet Alacaklısının Haklarında Ölçüt Nedir?  154
49. Yargıtay Kararlarına Göre Vasiyetnamenin Şekil Yönüyle İptali Nedenleri Nelerdir?  155
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK m. 545–548)  158
1. Miras Sözleşmesi Hangi Şekle Tabidir?  158
2. Miras Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir?  158
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Kaç Türlü Mümkündür?  159
4. Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması Yüzünden Önceki Kazandırmalar Hükümsüz mü Sayılır?  162
5. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davasında Usul Hükümleri Nedir?  163
6. Miras Sözleşmesinde Tarafların Hukuki Durumları Nasıldır?  164
Bölüm 5
TENKİS DAVALARI
A. DAVANIN AÇILMASI VE TARAFLARI YÖNÜYLE  167
1. Tenkis ve Tenkis Davasının Anlamı Nedir?  167
2. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  168
3. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  169
4. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi?  169
5. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu?  169
6. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  170
7. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi?  171
8. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür?  171
9. Miras Payını Sözleşme İle Devir Alan Kişi Tenkis Davası Açabilir mi?  172
10. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi?  173
11. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi?  174
12. Tenkis Davasını Mirasçının Sıfatına Göre Kimler Açabilir?  174
B. DAVANIN KONUSU VE TARAF SIFATI YÖNÜYLE  176
1. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır?  176
2. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?  179
3. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır?  179
4. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi?  180
5. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu?  180
6. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi?  182
7. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır?  183
8. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir?  184
9. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi?  184
10. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesiyle Saklı Payın Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Öne Çıkan Ölçütler Nedir?  185
C. HUKUK YARGILAMA USULÜ YÖNÜYLE  188
1. Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir?  188
2. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir?  189
3. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir?  190
4. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı İse Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır?  192
5. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu?  193
6. Tenkis Davası Dilekçesinde Ne Miktar Saklı Payın İhlal Edildiğini Belirtmek Gerekir mi?  193
7. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır?  194
8. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi?  195
9. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  197
10. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  197
11. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  198
D. TENKİS HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?  200
1. Genellikle  200
2. Tereke Miktarının Belirlenmesi  202
3. Örnekli Hesaplamalar  204
Bölüm 6
DENKLEŞTİRME
A. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ VE HESAPLAMALAR  215
1. Mirasçının Seçme Hakkı  215
2. Mirasçının Aldığını Aynen Geri Vermesi  217
3. Mirasçının Miras Payına Mahsuben Geri Vermesi  218
4. Miras Payını Aşan Kazandırmalar  220
5. Denkleştirme Değeri  221
6. Örnekli Denkleştirme Uygulaması  223
B. YARGI KARARLARINA GÖRE ÖRNEKLİ OLAY/SORU/YANIT  225
1. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi  225
2. Miras Bırakanın Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma  225
3. Miras Bırakanın Malını Satıp Altsoyuna Vermesi  226
4. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Menkul Eşyanın Götürülmesi  227
5. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  227
6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Malın Terekeye İadesi İstemi  228
7. Sağ Kalan Eşin Katılma ve Miras Payı Alacağını İstemesi  229
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi  230
9. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması  231
10. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi  233
11. Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  234
12. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah  235
Bölüm 7
MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI
1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Öteki Davalardan Farklılığı Nedir?  237
Bölüm 8
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
1. Genel Olarak Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Ne Şekilde Yapılabilir?  245
2. Mirastan Çıkarmayı İçeren Vasiyetname Başka Hangi Nedenlerle İptale Konu Olabilir?  247
3. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebi İspat Edilememiş veya Sebep Belirtilmemişse Tasarrufun Sonucu Nedir?  247
4. Mirasçılıktan Çıkarma Nedeninde Muris, “Açık Bir Yanılgıya” Düşmüşse Tasarrufun Sonucu Nedir?  249
5. Miras Bırakanın Tüm Malvarlığını Vasiyetnameyle Birine Bırakması, Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkarma Olarak Kabul Edilebilir mi?  249
6. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Tespiti İçin Yargıya Başvurulabilir mi?  249
7. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler?  251
8. Kısmen Mirasçılıktan Çıkarma Mümkün Olur mu?  251
9. Mirastan Çıkarma Tasarrufu Af İle Ortadan Kaldırılabilir mi?  252
10. Mirastan Çıkarılanın Altsoyunun Varlığı ya da Yokluğu Ne Gibi Hukuki Sonuç Doğurur?  252
11. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçısının Saklı Payı Üzerinde Tasarrufta Bulunabilir mi?  252
12. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçı Yararına Belirli Mal Vasiyetinde Bulunabilir mi?  253
13. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının “İtiraz Nedenleri” Neler Olabilir?  253
14. Kaç Türlü Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Türü Vardır, Çıkarma Nedenleri Nelerdir?  254
15. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir?  258
16. Uygulamada Mirasçılıktan Çıkarma Nedeni Sayılmayan Hangi Olgular Örnek Gösterilebilir?  259
17. Gelecekteki Muhtemel Olaylara Dayanarak Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Yapılabilir mi?  260
18. Miras Bırakanın Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Hangi Durumda Geçerli ya da Geçersiz Olur?  260
19. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Midir?  261
20. Vasiyetname İle Oğul ve Torunların Mirasçılıktan Çıkarılması Mümkün müdür?  262
21. Hangi Halde Çıkarılanın Alt Soyu Saklı Payını İsteyebilir?  262
22. Mirastan Çıkarılan Mirasçı Hangi Halde İptal ya da Tenkis Davası Açabilir?  262
23. Miras Bırakanın Mirasçısını Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarrufu Hangisidir?  263
24. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı Nedir?  264
25. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları (Hükümleri) Nedir?  265
26. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli Hesaplamalar)  269
Bölüm 9
MİRASTAN YOKSUNLUK
1. Mirastan Yoksunluk ve Sebepleri Nedir?  273
2. Mirastan Yoksunluk Hangi Mirasçının Altsoyuna Etkiler?  274
3. Mirastan Yoksunluk İçin Mahkeme Hükmüne ya da Miras Bırakanın Tasarrufuna İhtiyaç Var mıdır?  275
4. Yasal Altsoy Dışında, Yoksunluktan Diğer Hangi Mirasçılar Etkilenir?  275
5. Mirastan Yoksunluk İle Mirasçılıktan Çıkarma Arasında Genel Fark Nedir?  277
6. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Olmasından Amaç Nedir?  277
7. Mirastan Yoksunluğun Nispi Olmasından Amaç Nedir?  277
8. Mirastan Yoksunluk Hangi Andan İtibaren Hüküm Doğurur?  278
9. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Belirlediği Yükümlülüklerden Yararlanmayı da Etkiler mi?  278
10. Miras Bırakandan Önce Ölen Yasal Mirasçı, Atanan Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısının Altsoyuna Hak Geçer mi?  278
11. Mirastan Yoksunluk, Mirasçı Olabilmenin Bir Koşulu mudur?  279
12. Mirastan Yoksunluk Mirasçılık Belgesi İstenmesini Engeller mi?  279
13. Mirastan Yoksunluk Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler mi?  280
Bölüm 10
MİRASIN REDDİ
1. Genel Olarak Mirasın Reddi Nedir? Uygulamada Hangi Tür Davalar Açılmaktadır?  283
2. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi?  284
3. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  285
4. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  285
5. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür?  286
6. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?  287
7. Mirasın Gerçek Reddinin İsteminde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?  288
8. Mirasın Reddine İlişkin Bilinmesi Gereken Genel Bilgi Ne Olmalıdır?  288
9. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davaların Kendine Özgü Özellikleri Nedir?  290
10. Ret Süresi İçinde Mirasçılar Tereke Borçlarından Şahsen Sorumlu Olurlar mı?  291
11. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  291
12. Terekenin Resmi Tasfiyesini Tereke Alacaklıları İsteyebilir mi?  293
13. Hükmen Ret Halinde Mirasçının Alacaklılarının Reddin İptalini Talep Hakları Var mıdır?  293
14. Vasiyetnamenin Reddedilmesi Mümkün müdür?  293
15. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır?  294
16. Mirası Ret Hakkı Hangi Durumlarda Düşmüş Sayılır?  295
Bölüm 11
MİRASTAN FERAGAT
1. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir?  299
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Nasıl Yapılır ve Ne Sonuç Doğurur?  300
3. Mirasçıların Kendi Aralarında Miras Hakkı Üzerinde Yaptıkları Sözleşmeler, Feragat Sözleşmesi midir?  300
4. Feragat Eden Kişinin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi Ne Anlama Gelir?  301
5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi?  301
6. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir?  302
7. Mirastan Feragate İlişkin Yasal Hükümler Nelerdir?  302
8. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  303
9. Mirastan Feragat Sözleşmesinde “Şekil” Bir Geçerlilik Şartı mıdır?  304
10. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısı İle Miras Bırakanın Feragat Sözleşmesi Yapmasına İhtiyaç Var mıdır?  304
11. Geçersiz Feragat Sözleşmesinin İptali Davasında Feragat Karşılığı Alınan Malların İadesine Karar Verilmesi Gerekir mi?  305
12. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir?  305
13. Tereke Alacaklılarının Mirastan Feragat Edene veya Mirasçılarına Karşı Dava Açma Hakkı Var mıdır?  310
14. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle Ortadan Kaldırılabilir?  311
Bölüm 12
MİRAS PAYLAŞIMI
I. PAYLAŞTIRMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK m. 646–658)  313
A. Genellikle  313
B. Paylaştırma Kuralları  314
C. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları  315
D. Paylaşmaya Kayyımın Katılması  317
E. Paylaşmanın Gerçekleşmesi  318
II. SORU VE YANITLI ANLATIM  321
A. Ortaklığın Giderilmesi  321
1. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür?  321
2. Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Mahiyeti Nedir?  321
3. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Hangi Hallerde Paylaşma İstenemez?  321
4. Üzerinde Yapı Bulunmayan Taşınmazlarda Aynen Paylaşma Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  323
5. Kat Mülkiyetine Konu Olacak Yapılarda Aynen Paylaşma Ne Şekilde Yapılır?  324
6. Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  325
7. Hangi Hallerde Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilebilir ve Satış Şekli Nedir?  325
8. İmar Parselindeki Şüyu Paydaşlığın Giderilmesi Davasıyla Bertaraf Edilebilir mi?  328
9. Şüyulu Taşınmazların Bir Bölümünün (Anlaşma Olmadığı Halde) Yola Terk, Kalan Bölümünün Aynen Taksimi Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilebilir mi?  328
10. Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonunda Satılan Taşınmaza Yapılan Gider, Sebepsiz Zenginleşme Davasıyla Ortaklardan İstenebilir mi?  329
11. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar Kendi Başına “Mirasta Denkleştirme” Davası Açabilir mi?  330
12. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi?  330
13. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  331
14. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  332
15. Elbirliği Mülkiyetinde Miras Sebebiyle İstihkak Davası Tereke Temsilcisi Tarafından mı Açılabilir?  333
16. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi?  334
17. Muris Muvazaası Davasının Atanan Temsilcinin Katılımıyla Sürdürülmesi Zorunlu mudur?  337
18. Miras Paylaşım Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi?  338
19. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar, Paylı Mülkiyette Paydaşlar Tek Başlarına Ortaklar ve Paydaşlar Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davasını Açabilir mi?  339
20. Paylı ya da Elbirliği Mülkiyetinde Paydaş (Ortak) Ecri Misil İsteyebilir mi? İntifadan Men Koşulunun İstisnası Nelerdir?  341
21. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Birinin Taşınmazı Harici Satışla Başkasına Temliki Mümkün müdür?  342
22. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Aktif Dava Ehliyeti (Dava Açma Sıfatı) Nasıldır?  343
23. Mirasçıdan Alacağı Olan Kişi, Tereke Malındaki Ortaklığının Giderilmesini İsteyebilir mi?  343
24. Davacının Dava Sırasında Ölmesi Üzerine Mirasçıların Muvafakatinin Alınmaması Halinde Mümessil Atanması Zorunlu mudur?  345
25. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdan Hisse Satışına İlişkin Noter Sözleşmesinin İfa Kabiliyeti Var mıdır?  345
26. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesini Taraflar Farklı İstekte Bulunabilir mi?  346
B. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi  347
1. Elbirliği Mülkiyetini (Miras Ortaklığını) Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini Kimler Talep Edebilir?  347
2. Açılmış Bir Mirasta, Mirasçının Payını Devralan Üçüncü Kişi, Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Çevrilmesini İsteyebilir mi?  348
3. Elbirliği Mülkiyetinin İdareden Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenmeden Doğrudan Dava Açarak Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Mümkün müdür?  348
4. İcra Takibine Konu Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İçin Hangi Merciden Dava Açılması İçin Yetki Belgesi Alınması Gerekir?  349
5. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine Dair Kararda Payların Gösterilmesi Gerekir mi?  349
6. Mirasçının Paylı Mülkiyete Dönüşmüş Miras Payını 3. Kişiye Temlik Etmesi Geçerli midir?  349
7. Paylı Mülkiyette Paydaşlar Arasında Harici Taksim Sözleşmesi Geçerli midir?  350
8. Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazın 3. Kişiye Satışının Vaat Edilmesi Sözleşmesinin İfa Olanağı Ne Zaman Doğar?  351
9. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılardan Biri Kendi Payına İsabet Eden Kira Alacağını İsteyebilir mi?  351
C. Miras Payının Temliki  353
1. Ortak Miras Bırakandan İntikal Eden Miras Payı Mirasçılar Arasında ya da 3. Kişiye Temlik Edilebilir mi?  353
2. Noterde Düzenlenen Miras Payının Temlikine İlişkin Sözleşmede Temellük Edenin İmzasının Bulunmaması Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı?  354
3. Paylı Mülkiyette Pay Temliki Resmi Şekilde Mi Yapılmalıdır?  356
D. Aile Konutu Şerhi ve Özgülenme  357
1. Aile Konutu Şerhine İlişkin Hükümler Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Uygulanabilir mi?  357
2. Sağ Kalan Eş Miras Payına Mahsuben Ortak Konut ve Konut Eşyası Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebilir mi?  358
3. Sağ Kalan Eşe Konutta İntifa ve Oturma Hakkı Yerine Mülkiyet Hakkı Hangi Koşullarda Tanınabilir?  358
4. Aile Konutunun Eşlerden Birinin Rızası Alınmadan Satılması Halinde Satın Alanın Sahipliği Geçerli midir?  359
5. Evlilik Süresince Aile Konutu Şerhinin Konulması İçin Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Etkisi Var mıdır?  359
Bölüm 13
MURİS MUVAZAASI
1. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  361
2. Satış ve Ölünceye Kadar Bakma Akdine Karşı Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  362
3. Muris Muvazaası Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  364
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasında Araştırılacak Hususlar  365
5. Muris Muvazaası–Ara Malik–Son Malik İlişkisi–Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Saptanması  367
6. Muris Muvazaası–Tenkis–Mirası Reddeden Kişinin Dava Hakkı  369
7. Muris Muvazaası–Elbirliği Mülkiyeti–Miras Payına Göre 3. Kişiye Karşı Dava Açma Olanağı  371
8. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil–Mirastan Feragat Sözleşmesi  374
9. Muristen Önce Ölen Evlatlığının Alt Soyunun Dava Açabilme Olanağı  375
10. Muvazaalı Temlik–İyi Niyetle Hak Kazanma–İlk El Olma  376
11. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  377
12. Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin İptali Olay  379
13. Mirası Reddeden Kişinin Muris Muvazaası Davasını Açma Hakkı–Elden Bağış  383
14. Muris Muvazaası ve Mirastan Feragat Sözleşmesine Dayalı Davada Kararın Kapsamı  385
15. Murisin Ehliyetsizliği–Vekaletin Kötüye Kullanılması–Muvazaa Nedenine Dayalı Dava  388
16. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması Olanağı  389
17. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanmasının Muvazaalı Olması Nedeniyle Borç Senedinin İptali  392
18. Miras Bırakanın Yaptığı Temlik İşlemine Karşı Dava Açılmayacağının Yazılı Olarak Taahhüt Edilmesi–Muvazaaya Dayanarak Dava Açma  394
19. Hakkın Kötüye Kullanılması Suretiyle Muvazaa Davasının Açılması  394
20. Muvazaa Davası Sürerken Tenkis Davası Açılması  395
21. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmayacağı  395
22. Muris Muvazaası ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesinde Öncelikli Araştırma ve İnceleme  396
23. Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Terekeye İadesi Şeklinde Dava Açılması Gerektiği  396
24. Farklı Yörelerde Bulunan Taşınmazlar Yönüyle Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Davanın Birlikte Açılabileceği  397
25. Muvazaalı İşlemler–Hükümde Tavzihle Değişiklik ya da Ekleme Yapılması  397
26. Hastalığında Destek Olana Gerçek Değerinden Az Bedelle Taşınmaz Temliki  399
27. Mirasçılardan Bazılarının Dava Açması, Açmayanlara Dava Sonucunun Etkisi  400
28. Muris Muvazaası Davasına İlişkin Dosyanın Yöntemince İncelenmesi  401
29. Yargılama Masrafları Yönüyle Hüküm Fıkrasına Karşı Temyiz Nedenini İçeren Başvuru  403
30. Davanın Kabulüne Karşı Davalı Yanın Temyiz Nedenlerini İçeren Esasa İlişkin Başvuru  404
31. Taleple Bağlılık İlkesi Gözetilerek Hükmün Verilmesi Gereği  409
32. Minnet Duygusunun Egemen Olduğu Temlikte Muvazaa Olgusu  410
33. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayanın Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Açma Olanağı  410
34. Çıplak Mülkiyet Temlikinin Muvazaaya Konu Edilmesi Olanağı  411
35. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiası ve Kanıt Yükü  412
36. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muvazaaya Dayalı İptal ve Tescil Davası Açılması  412
37. Mirastan Iskat Edilenin Mirastan Mal Kaçırma Nedenine Dayanarak Dava Açabilme Koşulu  413
38. Muvazaadan Söz Edilemeyecek Olgular  415
39. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tapuda Kayıt Maliki Aleyhine Açılabileceği  416
40. Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu  418
41. Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis  419
42. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması  422
43. Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları  424
44. İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi  426
45. Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri  427
46. Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri  428
Bölüm 14
SORU VE YANITLARIYLA AÇILAN DAVANIN
İSABETLİ OLUP OLMADIĞI
1. Mirasın İntikali ve Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğu  431
2. Mirasa Hak Kazanmak  433
3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası  434
4. Muvazaa Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali  434
5. Atanan Mirasçı Tarafından Vasiyetin Yerine Getirilmesi İstemi  436
6. Atanmış Mirasçının Mirasçılık Sıfatını Kazanması ve Mirasçılık Belgesi İstemesi  437
7. Kesinleşmiş Mirasçılık Belgesinin İptali Kararına Karşı Dava Açılması  438
8. Muris Muvazaası İddiası  439
9. Muvazaa–Tenkis  441
10. Miras Bırakanın Tek Taşınmazını Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Temlik Etmesi  444
11. Vasiyetle Mirasçı Olmayan Yararına Bağış Yapılması–Tenkis  446
12. Denkleştirme (İade) İstemi  447
13. Altsoya Yapılan Bağışın İadeye Tabi Olması– İspat Yükü  447
14. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu  448
15. Mirastan Yoksunluk  449
16. Terekenin Resmen Tasfiyesi  449
17. Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi  450
18. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmemesi  450
19. Mirasçının Ret Süresi İçinde Mirası Reddetmeden Ölmesi  451
20. Reddedilen Mirasın Diğer Mirasçılara Geçmesi  452
21. Mirasın Tespiti ve Paylaştırma İstemi  453
Kaynakça  455
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  457
Kavramlar Dizini  463
 


Ayşe Nur Merve Yazıcı
Haziran 2018
44.90 TL
Sepete Ekle
Aytuğ Ceyhun Çakır
Mayıs 2018
80.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Tekdoğan
Mayıs 2018
99.90 TL
Sepete Ekle
Gülriz Uygur ...
Mayıs 2018
49.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bölüm 1
MİRAS DAVALARINDA HUKUK USULÜ
1. Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Kanunun Uygulanacağı  23
2. Uygulamada Yoğun Biçimde Açılan Miras Davaları  23
3. Uygulamada Tanımıyla Miras Davaları ve İlgili Yasa Maddeleri Çizelgesi  24
4. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri  26
5. Mirastan Doğan Davalarda Yetki  27
6. Miras Davalarında Görev  29
7. Miras Davalarında Amaç  31
8. Miras Davalarında Dava Açma Süresi  33
9. Miras Davalarında Taraflar  35
10. Hükmün Niteliği ve Etkisi  45
Bölüm 2
YASAL MİRASÇILAR–MİRAS VE SAKLI PAYLAR
(TMK m. 495–501; 506)
1. Mirasta Kaç Türlü Hısımlık Vardır?  59
2. TMK'da Kabul Edilen Zümreler Arası Öncelik İlkesi Ne Demektir?  59
3. Yasal Mirasçılar Kimlerdir?  61
4. Alt Soy (Birinci Derece) Mirasçılığı Nedir?  61
5. Mirasta Tasarruf Edilebilir Kısım Nedir?  63
6. Saklı Paylı Mirasçı  64
7. Alt Soy–Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları  65
8. Ana–Baba Hangi Halde Ne Oranda Mirasçı Olur, Saklı Payı Var Mıdır?  67
9. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı Nasıldır?  70
10. Sağ Kalan Eşin Miras ve Saklı Payı Ne Miktardadır?  71
11. Boşanma Davası Sırasında Eşlerden Birinin Ölmesi Halinde Sağ Kalan Eş Mirasçı Olur mu?  73
12. Ölümle Mal Rejiminin Tasfiyesi Ne Suretle Yapılır?  75
13. Eşin Miras Hakkı İle Edinilmiş Mallara Katılma Hakkı Birbirinden Farklı mıdır?  84
14. Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılığı Nasıldır?  85
15. Devlet Hangi Koşulla Mirasçı Olur?  86
16. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar Nelerdir?  88
17. Örnekli Miras Payı ve Saklı Payı Hesaplama  89
Bölüm 3
MİRASÇILIK BELGESİNE KONU MİRAS PAYLARI
1. Mirasçılık Belgesinde Mirasçıların Konumlarına Göre Örnekli Miras Payları  97
2. Evliliğin İcrası Sırasında İyi Niyetli Olmayan Sağ Kalan Eşe Verilen Mirasçılık Belgesinin İptalini Mirasçılar İsteyebilir mi?  103
3. Atanmış Mirasçı, Diğer Mirasçıların Aldığı Belgeye Rağmen Hasımsız Olarak Mirasçılık Belgesi Verilmesi Davası Açabilir mi?  105
4. Mirasçı Atanan Bakım Borçlusu, Mirasçılık Belgesi İsteminde Bulunabilir mi?  106
5. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  107
6. Ön Mirasçı Sağ İken Art Mirasçı Mirasçılık Belgesi İsteyebilir mi?  107
7. Mirası Reddedenin Payı ve İntikali Mirasçılık Belgesinde Gösterilmeli midir?  108
Bölüm 4
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
A. VASİYET (TMK m. 531–544)  111
1. Vasiyetnamenin Açık Olmadığı, Muğlak Olup, Geniş Tabirler Kullanıldığı İddiası, Vasiyetnamenin İptalini Gerektiren Bir Neden midir?  111
2. Vasiyetnamede; “Fakir ve Kabiliyetli Çocukların Okutulması veya Hayır İşlerine Tahsis Ediyorum” İfadesi Umumi Tabir Olup, Yani Genel ve Geniş Bir Tabirle Yapılan Vasiyetnamenin Kanunen Geçerli Olmadığı İddiası Vasiyetnamenin İptali Nedeni Sayılabilir mi?  111
3. Vasiyetnamede Vasiyetçinin, “Bütün Menkul Mallarını Vasiyet Etmesini ve Taşınmaz Mallarının Tapu Numarası Belirtilmeden Filan Köyde” Şeklindeki İfadelerin İptal Nedeni Olması Mümkün müdür?  112
4. Vasiyet Tanıklarının “El Yazısı İle Şerh Verip, İmza Etmeleri Gerekirken” Buna Uymamaları Bir İptal Nedeni midir?  112
5. Okur Yazar Olmayan Vasiyetçinin Noterde Düzenlettirdiği Vasiyetnamede Tanıkların Vasiyetçiyi Tasarrufa Ehil Gördüklerine İlişkin Beyan Şerhinin Bulunmaması Vasiyetnameyi Şeklen Geçersiz Kılar mı?  113
6. Vasiyetnameye Karşı Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Hukuksal Nedeniyle İptal Davası Açılabilir mi?  113
7. Vasiyetçinin Birden Çok Vasiyetnamesinin Bulunması, Herhalde Birisinin Geçersizliğini Gerektirir mi?  114
8. Hangi Halde Zaman Sınırlamasına Gerek Duymadan Vasiyetnamenin İptali İleri Sürülebilir?  115
9. Vasiyetnamenin İfası İçin Sulh Hakimi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atayabilir mi?  115
10. Vasiyetnamede –Evlenme Yasağı– Konulması Şahsiyet Hakkına Aykırı Olması Nedeniyle İptalini Gerektirir mi?  116
11. Vasiyetteki Yükümlülük İle Belirli Mal Vasiyeti Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  116
12. Vasiyet Alacaklısı, Vasiyet Konusu Malın Vasiyetçi Tarafından Temlik Edilmesi Tasarrufuna Karşı Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi?  117
13. Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Kimlere Karşı Açılabilir?  119
14. Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Talebi Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydının İptali ve Tescili Niteliğinde midir?  120
15. Atanan Mirasçı, Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasını Açmak Zorunda mıdır?  121
16. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Sulh Hakiminin Görevi Nedir?  121
17. Vasiyet Alacaklısının Önce Ölmesi Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  122
18. Vasiyetnamenin İptali Davasının Süresinde Açılıp Açılmadığı Resen Gözetilmeli midir?  123
19. Miras Bırakan, Terekesinde Bulunmayan Malı Vasiyet Edebilir mi?  125
20. Belirli Mal Vasiyet Lehtarının Vasiyetnamede İsmen Gösterilmesi Zorunlu mudur?  126
21. Yasal Mirasçı İle Atanmış Mirasçı Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulabilir mi?  126
22. Vasiyet Konusu Belirli Malın Miras Bırakan Tarafından Satışının Vaat Edilmesi, Vasiyet Yükümlüsünü Yerine Getirme Borcundan Kurtarır mı?  127
23. Şartlı Belirli Mal Vasiyetinde, Vasiyet Lehtarının Malı Kazanabilmesi İçin Öngörülen Şartın Gerçekleşmesi Zorunlu mudur?  127
24. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısı, Doğrudan Tapuya İbraz Ettiği Vasiyetname İle Adına Tapu İntikali Yaptırma Olanağına Sahip midir?  129
25. Atanmış Mirasçının, Vasiyetin Yerine Getirilmesi Davası Açmasında Hukuki Yararı Var mıdır?  129
26. İptal Edilen Vasiyetname İçeriğinin Yerine Getirilmesi Hangi Halde Mümkün Olabilir?  132
27. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  133
28. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  134
29. Resmi Vasiyetnameyi Vasiyetçinin “Okudum” Şeklindeki Beyanı Ne Derece Bağlayıcıdır?  134
30. Resmi Vasiyetnamede Tanıkların Şerhi Ne Yönde Olmalıdır?  134
31. Vasiyetnamede Yer Alan Şart ve Yükümlülük Kavramları Arasında Ne Gibi Farklar Vardır?  135
32. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Kararı Kesinleşince Davalı Elindeki Malların Geri Verilmesini Sağlar mı?  138
33. Resmi Vasiyetname İçeriğinin Tanıklara Bildirilmesi Zorunlu mudur?  138
34. Kanunda Kişilere Vasiyetname İle Hangi Tasarrufları Yapabilme Yetkisi Verilmiştir?  139
35. El Yazılı Vasiyetnamedeki Düzeltme ve Eklemeler Geçerli Olur mu?  140
36. El Yazısı Vasiyetnamede Çizintilerin Varlığı Vasiyetnameyi Geçersiz Kılar mı?  141
37. Görme Özürlüler (Körler) ve Sağır–Dilsizler Resmi Vasiyetname Düzenletebilirler mi?  141
38. Mirastan Çıkarma (Iskat) Hükmünü Kapsayan Vasiyetnamenin İptali İstenebilir mi?  141
39. Belirli Mal Bırakmayı İçeren Vasiyetten Vasiyetçi Hayatta Yaptığı Bir Tasarrufla Dönmüş Sayılır mı?  142
40. Noter Görevlisinin Vasiyetçiyi Hakaret Etmesinden Dolayı Sorumluluğu İçin Öncelikle Devlet Aleyhine İdari Yargıda Dava mı Açmak Gerekir?  143
41. Ortak Vasiyet Nedir? Ortak Vasiyet Türleri Nelerdir, Tahvil Teorisi Nedir?  144
42. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borç Tereke Borcu mudur ve Bundan Mirasçılar Sorumlu mudur?  145
43. El Yazılı Vasiyetnamenin Kaç Unsuru Vardır?  147
44. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi Mümkün müdür?  148
45. Atatürk’ün Vasiyeti Bozulamaz. Vasiyetnamenin Yorumlanması, Tespit Davasına Konu Olamaz  149
46. Vasiyet Serbestisi Hakkının Kullanılması Nasıl Olur?  153
47. Vasiyetname İle Vasiyetname Tasarısı Birbirinden Hangi Ölçütle Ayrılır?  154
48. Tereke Alacaklılarının Hakları İle Vasiyet Alacaklısının Haklarında Ölçüt Nedir?  154
49. Yargıtay Kararlarına Göre Vasiyetnamenin Şekil Yönüyle İptali Nedenleri Nelerdir?  155
B. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK m. 545–548)  158
1. Miras Sözleşmesi Hangi Şekle Tabidir?  158
2. Miras Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Nedir?  158
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Kaç Türlü Mümkündür?  159
4. Tasarruf Edilebilir Kısmın Daralması Yüzünden Önceki Kazandırmalar Hükümsüz mü Sayılır?  162
5. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kaldırılması Davasında Usul Hükümleri Nedir?  163
6. Miras Sözleşmesinde Tarafların Hukuki Durumları Nasıldır?  164
Bölüm 5
TENKİS DAVALARI
A. DAVANIN AÇILMASI VE TARAFLARI YÖNÜYLE  167
1. Tenkis ve Tenkis Davasının Anlamı Nedir?  167
2. Vasiyetname İfa Edilmese Bile Tenkis Davası Açılabilir mi?  168
3. Vasiyetnamenin Açılması Sırasında Karşı Çıkılmamış Olması Tenkis Davası Açmaya Engel midir?  169
4. Saklı Payına El Atılan Her Mirasçı Tek Başına Tenkis Davası Açabilir mi?  169
5. Tenkis Davası Miras Bırakanın Sağlığında Açılabilir mi? Açıldığı Takdirde Verilen Hüküm Ölümünden Sonra Açılan Tenkis Davasına Kesin Hüküm Oluşturur mu?  169
6. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  170
7. Muvazaa Davası Devam Ederken, Tenkis Davasının Açılması Halinde Derdestlik Nedeniyle Davanın Reddi Gerekir mi?  171
8. Miras Payının Diğer Mirasçıdan İstenmesi Tenkis Davası Yoluyla mı Mümkündür?  171
9. Miras Payını Sözleşme İle Devir Alan Kişi Tenkis Davası Açabilir mi?  172
10. Tenkis Davası Açma Hakkı Mirasçılara Geçer mi?  173
11. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Vekilin Mirasçılar Zararına İşlem Yapması Tenkise Konu Olabilir mi?  174
12. Tenkis Davasını Mirasçının Sıfatına Göre Kimler Açabilir?  174
B. DAVANIN KONUSU VE TARAF SIFATI YÖNÜYLE  176
1. Miras Bırakanın Hangi Tür Tasarrufuna Karşı Hangi Dava Açılmalıdır?  176
2. Miras Bırakandan Kalan Tapusuz Taşınmazın Kullanılmasına Yönelik El Atmanın Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Görülmelidir?  179
3. Tenkise Konu Birçok Taşınmazın Her Birinin Bölünebilirliği Araştırılmalı mıdır?  179
4. İvaz İlave Edilerek Denkleştirme Sağlanmak Suretiyle Seçme Hakkı Önlenebilir mi?  180
5. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması Tenkise Konu Olur mu?  180
6. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstenebilir mi?  182
7. Saklı Pay Sahibi Mirasçıların Tenkis Davası Açabilmesi İçin Hangi Koşullar Aranmalıdır?  183
8. Tenkis Davası Açmak İçin Saklı Pay Sahibi Mirasçı Olmak Yeterli midir?  184
9. Üçüncü Kişiye Karşı Tenkis Davası Açılabilir mi?  184
10. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesiyle Saklı Payın Zedeleme Kastının Belirlenmesinde Öne Çıkan Ölçütler Nedir?  185
C. HUKUK YARGILAMA USULÜ YÖNÜYLE  188
1. Tenkis Talebi Hangi Hukuki Kalıba Göre Değerlendirilmelidir?  188
2. Tenkis Davasında Gider ve Delil Avansının Yatırılmamasının Sonuçları Nedir?  189
3. Dava Hukuki Yarar Yokluğu veya Esastan Reddedildiğinde Davalı Yararına Maktu/Nispi Vekalet Ücretinden Hangisine Hükmedilmelidir?  190
4. Gerekçeli Tenkis Hükmü Kısa Karar Aykırı İse Hüküm Bozulmalı mıdır? Bozmadan Sonra Yerel Mahkeme Önceki Kararla Bağlı mıdır?  192
5. Yargılamada Belirlenen Dava Değerine Göre Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Olunur mu?  193
6. Tenkis Davası Dilekçesinde Ne Miktar Saklı Payın İhlal Edildiğini Belirtmek Gerekir mi?  193
7. Süresinde Cevap ve Delil Bildirmeyen Davalının Ön İnceleme Duruşması Yapılmadan, Delil Listesi Sunmasına Olanak Var mıdır?  194
8. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İstek Arttırılabilir mi?  195
9. Temyiz Aşamasında Davadan Feragat Nedeniyle Yerel Mahkemece Bozma Yapılmadan Resen Davanın Düşürülmesine Karar Verilebilir mi?  197
10. Tanık Dinlenmesi Sırasında Salonda Bulunan Tanığın Dinlenmesi Talebi Reddedilir mi?  197
11. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilebilir mi?  198
D. TENKİS HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?  200
1. Genellikle  200
2. Tereke Miktarının Belirlenmesi  202
3. Örnekli Hesaplamalar  204
Bölüm 6
DENKLEŞTİRME
A. DENKLEŞTİRME ŞEKLİ VE HESAPLAMALAR  215
1. Mirasçının Seçme Hakkı  215
2. Mirasçının Aldığını Aynen Geri Vermesi  217
3. Mirasçının Miras Payına Mahsuben Geri Vermesi  218
4. Miras Payını Aşan Kazandırmalar  220
5. Denkleştirme Değeri  221
6. Örnekli Denkleştirme Uygulaması  223
B. YARGI KARARLARINA GÖRE ÖRNEKLİ OLAY/SORU/YANIT  225
1. Miras Bırakanın Alt Soyuna Nakit Para Vermesi  225
2. Miras Bırakanın Eşine Yaptığı Karşılıksız Kazandırma  225
3. Miras Bırakanın Malını Satıp Altsoyuna Vermesi  226
4. Miras Bırakanın Ölümünden Sonra Menkul Eşyanın Götürülmesi  227
5. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  227
6. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Konu Malın Terekeye İadesi İstemi  228
7. Sağ Kalan Eşin Katılma ve Miras Payı Alacağını İstemesi  229
8. Vasiyetnameye Konu Altsoya Yapılan Temlikin İfasının İstenmesi  230
9. Miras Bırakanın Sağlığında Altsoyuna Taşınır Mal Bağışlaması  231
10. Miras Bırakanın Evlenme Nedeniyle Eşine Verdiği Taşınmaz Payının İptali İstemi  233
11. Kadastro Tespiti Öncesi Murisin Bağışı İle Oluşturulan Kaydın İptali İstemi  234
12. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi–Islah  235
Bölüm 7
MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI
1. Miras Sebebiyle İstihkak Davasının Öteki Davalardan Farklılığı Nedir?  237
Bölüm 8
MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA
1. Genel Olarak Mirasçılıktan Çıkarma Nedir ve Ne Şekilde Yapılabilir?  245
2. Mirastan Çıkarmayı İçeren Vasiyetname Başka Hangi Nedenlerle İptale Konu Olabilir?  247
3. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebi İspat Edilememiş veya Sebep Belirtilmemişse Tasarrufun Sonucu Nedir?  247
4. Mirasçılıktan Çıkarma Nedeninde Muris, “Açık Bir Yanılgıya” Düşmüşse Tasarrufun Sonucu Nedir?  249
5. Miras Bırakanın Tüm Malvarlığını Vasiyetnameyle Birine Bırakması, Mirasçısını Mirasçılıktan Çıkarma Olarak Kabul Edilebilir mi?  249
6. Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Tespiti İçin Yargıya Başvurulabilir mi?  249
7. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler?  251
8. Kısmen Mirasçılıktan Çıkarma Mümkün Olur mu?  251
9. Mirastan Çıkarma Tasarrufu Af İle Ortadan Kaldırılabilir mi?  252
10. Mirastan Çıkarılanın Altsoyunun Varlığı ya da Yokluğu Ne Gibi Hukuki Sonuç Doğurur?  252
11. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçısının Saklı Payı Üzerinde Tasarrufta Bulunabilir mi?  252
12. Miras Bırakan Mirasçılıktan Çıkardığı Mirasçı Yararına Belirli Mal Vasiyetinde Bulunabilir mi?  253
13. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının “İtiraz Nedenleri” Neler Olabilir?  253
14. Kaç Türlü Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat) Türü Vardır, Çıkarma Nedenleri Nelerdir?  254
15. Mirastan Çıkarma Sebebinin Varlığını Kim İspat Edecektir?  258
16. Uygulamada Mirasçılıktan Çıkarma Nedeni Sayılmayan Hangi Olgular Örnek Gösterilebilir?  259
17. Gelecekteki Muhtemel Olaylara Dayanarak Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Yapılabilir mi?  260
18. Miras Bırakanın Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu Hangi Durumda Geçerli ya da Geçersiz Olur?  260
19. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Midir?  261
20. Vasiyetname İle Oğul ve Torunların Mirasçılıktan Çıkarılması Mümkün müdür?  262
21. Hangi Halde Çıkarılanın Alt Soyu Saklı Payını İsteyebilir?  262
22. Mirastan Çıkarılan Mirasçı Hangi Halde İptal ya da Tenkis Davası Açabilir?  262
23. Miras Bırakanın Mirasçısını Mirastan Çıkarma Sayılmayan Tasarrufu Hangisidir?  263
24. Mirastan Çıkarmanın Benzer Diğer Tasarruflardan Farkı Nedir?  264
25. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları (Hükümleri) Nedir?  265
26. Mirastan Çıkarma Tasarrufunun Sonuçlarının Etkisi (Örnekli Hesaplamalar)  269
Bölüm 9
MİRASTAN YOKSUNLUK
1. Mirastan Yoksunluk ve Sebepleri Nedir?  273
2. Mirastan Yoksunluk Hangi Mirasçının Altsoyuna Etkiler?  274
3. Mirastan Yoksunluk İçin Mahkeme Hükmüne ya da Miras Bırakanın Tasarrufuna İhtiyaç Var mıdır?  275
4. Yasal Altsoy Dışında, Yoksunluktan Diğer Hangi Mirasçılar Etkilenir?  275
5. Mirastan Yoksunluk İle Mirasçılıktan Çıkarma Arasında Genel Fark Nedir?  277
6. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Olmasından Amaç Nedir?  277
7. Mirastan Yoksunluğun Nispi Olmasından Amaç Nedir?  277
8. Mirastan Yoksunluk Hangi Andan İtibaren Hüküm Doğurur?  278
9. Mirastan Yoksunluk, Miras Bırakanın Belirlediği Yükümlülüklerden Yararlanmayı da Etkiler mi?  278
10. Miras Bırakandan Önce Ölen Yasal Mirasçı, Atanan Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısının Altsoyuna Hak Geçer mi?  278
11. Mirastan Yoksunluk, Mirasçı Olabilmenin Bir Koşulu mudur?  279
12. Mirastan Yoksunluk Mirasçılık Belgesi İstenmesini Engeller mi?  279
13. Mirastan Yoksunluk Miras Bırakanın Tasarruf Nisabını Etkiler mi?  280
Bölüm 10
MİRASIN REDDİ
1. Genel Olarak Mirasın Reddi Nedir? Uygulamada Hangi Tür Davalar Açılmaktadır?  283
2. Mirası Reddeden Mirasçının Alacaklıları Reddin İptali Davası Açabilirler mi?  284
3. Mirasçının Alacaklılarının Açacağı Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  285
4. Tereke Alacaklılarının Reddin İptali Davasının Koşulları Nedir?  285
5. Tereke Borcunun Mirası Reddeden En Yakın Mirasçılardan İstenmesi Mümkün müdür?  286
6. Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?  287
7. Mirasın Gerçek Reddinin İsteminde Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?  288
8. Mirasın Reddine İlişkin Bilinmesi Gereken Genel Bilgi Ne Olmalıdır?  288
9. Mirasın Reddinden Kaynaklanan Davaların Kendine Özgü Özellikleri Nedir?  290
10. Ret Süresi İçinde Mirasçılar Tereke Borçlarından Şahsen Sorumlu Olurlar mı?  291
11. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  291
12. Terekenin Resmi Tasfiyesini Tereke Alacaklıları İsteyebilir mi?  293
13. Hükmen Ret Halinde Mirasçının Alacaklılarının Reddin İptalini Talep Hakları Var mıdır?  293
14. Vasiyetnamenin Reddedilmesi Mümkün müdür?  293
15. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi Halinde Payı Kime Kalır?  294
16. Mirası Ret Hakkı Hangi Durumlarda Düşmüş Sayılır?  295
Bölüm 11
MİRASTAN FERAGAT
1. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir?  299
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi Kimler Arasında Nasıl Yapılır ve Ne Sonuç Doğurur?  300
3. Mirasçıların Kendi Aralarında Miras Hakkı Üzerinde Yaptıkları Sözleşmeler, Feragat Sözleşmesi midir?  300
4. Feragat Eden Kişinin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi Ne Anlama Gelir?  301
5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Feragat Edenin Mirasçılarına Bağlar mı? Lehine Feragat Edilen Kişi, Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Dava Açabilir mi?  301
6. Vekaleten Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesi Geçerli midir?  302
7. Mirastan Feragate İlişkin Yasal Hükümler Nelerdir?  302
8. Mirasçılıktan Çıkarma, Mirası Ret, Mirastan Feragat vs. Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel midir?  303
9. Mirastan Feragat Sözleşmesinde “Şekil” Bir Geçerlilik Şartı mıdır?  304
10. Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçı ve Vasiyet Alacaklısı İle Miras Bırakanın Feragat Sözleşmesi Yapmasına İhtiyaç Var mıdır?  304
11. Geçersiz Feragat Sözleşmesinin İptali Davasında Feragat Karşılığı Alınan Malların İadesine Karar Verilmesi Gerekir mi?  305
12. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir?  305
13. Tereke Alacaklılarının Mirastan Feragat Edene veya Mirasçılarına Karşı Dava Açma Hakkı Var mıdır?  310
14. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle Ortadan Kaldırılabilir?  311
Bölüm 12
MİRAS PAYLAŞIMI
I. PAYLAŞTIRMANIN NASIL YAPILACAĞI (TMK m. 646–658)  313
A. Genellikle  313
B. Paylaştırma Kuralları  314
C. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları  315
D. Paylaşmaya Kayyımın Katılması  317
E. Paylaşmanın Gerçekleşmesi  318
II. SORU VE YANITLI ANLATIM  321
A. Ortaklığın Giderilmesi  321
1. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Yasal Dayanağı Hangi Hükümdür?  321
2. Ortaklığın Giderilmesini İstemenin Mahiyeti Nedir?  321
3. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazda Hangi Hallerde Paylaşma İstenemez?  321
4. Üzerinde Yapı Bulunmayan Taşınmazlarda Aynen Paylaşma Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  323
5. Kat Mülkiyetine Konu Olacak Yapılarda Aynen Paylaşma Ne Şekilde Yapılır?  324
6. Üzerinde Kat Mülkiyetine Tabi Bina Bulunan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi Ne Şekilde Yapılır?  325
7. Hangi Hallerde Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilebilir ve Satış Şekli Nedir?  325
8. İmar Parselindeki Şüyu Paydaşlığın Giderilmesi Davasıyla Bertaraf Edilebilir mi?  328
9. Şüyulu Taşınmazların Bir Bölümünün (Anlaşma Olmadığı Halde) Yola Terk, Kalan Bölümünün Aynen Taksimi Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesine Karar Verilebilir mi?  328
10. Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonunda Satılan Taşınmaza Yapılan Gider, Sebepsiz Zenginleşme Davasıyla Ortaklardan İstenebilir mi?  329
11. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar Kendi Başına “Mirasta Denkleştirme” Davası Açabilir mi?  330
12. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi?  330
13. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır?  331
14. Tenkis Davası Açmak İçin Miras Ortaklığına Temsilci Atanması İstenebilir mi?  332
15. Elbirliği Mülkiyetinde Miras Sebebiyle İstihkak Davası Tereke Temsilcisi Tarafından mı Açılabilir?  333
16. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmaz İçin Mirasçılar Kendi Adlarına Muris Muvazaası Davası Açabilir mi?  334
17. Muris Muvazaası Davasının Atanan Temsilcinin Katılımıyla Sürdürülmesi Zorunlu mudur?  337
18. Miras Paylaşım Sözleşmesi Yapıldıktan Sonra Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılabilir mi?  338
19. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklar, Paylı Mülkiyette Paydaşlar Tek Başlarına Ortaklar ve Paydaşlar Aleyhine El Atmanın Önlenmesi Davasını Açabilir mi?  339
20. Paylı ya da Elbirliği Mülkiyetinde Paydaş (Ortak) Ecri Misil İsteyebilir mi? İntifadan Men Koşulunun İstisnası Nelerdir?  341
21. Elbirliği Mülkiyetinde Ortaklardan Birinin Taşınmazı Harici Satışla Başkasına Temliki Mümkün müdür?  342
22. Elbirliği ya da Paylı Mülkiyette Aktif Dava Ehliyeti (Dava Açma Sıfatı) Nasıldır?  343
23. Mirasçıdan Alacağı Olan Kişi, Tereke Malındaki Ortaklığının Giderilmesini İsteyebilir mi?  343
24. Davacının Dava Sırasında Ölmesi Üzerine Mirasçıların Muvafakatinin Alınmaması Halinde Mümessil Atanması Zorunlu mudur?  345
25. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazdan Hisse Satışına İlişkin Noter Sözleşmesinin İfa Kabiliyeti Var mıdır?  345
26. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Bir Taşınmazın Ortaklığın Giderilmesini Taraflar Farklı İstekte Bulunabilir mi?  346
B. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi  347
1. Elbirliği Mülkiyetini (Miras Ortaklığını) Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini Kimler Talep Edebilir?  347
2. Açılmış Bir Mirasta, Mirasçının Payını Devralan Üçüncü Kişi, Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Çevrilmesini İsteyebilir mi?  348
3. Elbirliği Mülkiyetinin İdareden Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenmeden Doğrudan Dava Açarak Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Mümkün müdür?  348
4. İcra Takibine Konu Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazın Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İçin Hangi Merciden Dava Açılması İçin Yetki Belgesi Alınması Gerekir?  349
5. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesine Dair Kararda Payların Gösterilmesi Gerekir mi?  349
6. Mirasçının Paylı Mülkiyete Dönüşmüş Miras Payını 3. Kişiye Temlik Etmesi Geçerli midir?  349
7. Paylı Mülkiyette Paydaşlar Arasında Harici Taksim Sözleşmesi Geçerli midir?  350
8. Elbirliği Mülkiyetine Konu Taşınmazın 3. Kişiye Satışının Vaat Edilmesi Sözleşmesinin İfa Olanağı Ne Zaman Doğar?  351
9. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılardan Biri Kendi Payına İsabet Eden Kira Alacağını İsteyebilir mi?  351
C. Miras Payının Temliki  353
1. Ortak Miras Bırakandan İntikal Eden Miras Payı Mirasçılar Arasında ya da 3. Kişiye Temlik Edilebilir mi?  353
2. Noterde Düzenlenen Miras Payının Temlikine İlişkin Sözleşmede Temellük Edenin İmzasının Bulunmaması Sözleşmeyi Geçersiz Kılar mı?  354
3. Paylı Mülkiyette Pay Temliki Resmi Şekilde Mi Yapılmalıdır?  356
D. Aile Konutu Şerhi ve Özgülenme  357
1. Aile Konutu Şerhine İlişkin Hükümler Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Uygulanabilir mi?  357
2. Sağ Kalan Eş Miras Payına Mahsuben Ortak Konut ve Konut Eşyası Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkı Tanınmasını İsteyebilir mi?  358
3. Sağ Kalan Eşe Konutta İntifa ve Oturma Hakkı Yerine Mülkiyet Hakkı Hangi Koşullarda Tanınabilir?  358
4. Aile Konutunun Eşlerden Birinin Rızası Alınmadan Satılması Halinde Satın Alanın Sahipliği Geçerli midir?  359
5. Evlilik Süresince Aile Konutu Şerhinin Konulması İçin Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Etkisi Var mıdır?  359
Bölüm 13
MURİS MUVAZAASI
1. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  361
2. Satış ve Ölünceye Kadar Bakma Akdine Karşı Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  362
3. Muris Muvazaası Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  364
4. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiasında Araştırılacak Hususlar  365
5. Muris Muvazaası–Ara Malik–Son Malik İlişkisi–Miras Bırakanın Gerçek İradesinin Saptanması  367
6. Muris Muvazaası–Tenkis–Mirası Reddeden Kişinin Dava Hakkı  369
7. Muris Muvazaası–Elbirliği Mülkiyeti–Miras Payına Göre 3. Kişiye Karşı Dava Açma Olanağı  371
8. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil–Mirastan Feragat Sözleşmesi  374
9. Muristen Önce Ölen Evlatlığının Alt Soyunun Dava Açabilme Olanağı  375
10. Muvazaalı Temlik–İyi Niyetle Hak Kazanma–İlk El Olma  376
11. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Muris Muvazaası ve Tenkis İddiası  377
12. Mirastan Mal Kaçırma Amaçlı Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin İptali Olay  379
13. Mirası Reddeden Kişinin Muris Muvazaası Davasını Açma Hakkı–Elden Bağış  383
14. Muris Muvazaası ve Mirastan Feragat Sözleşmesine Dayalı Davada Kararın Kapsamı  385
15. Murisin Ehliyetsizliği–Vekaletin Kötüye Kullanılması–Muvazaa Nedenine Dayalı Dava  388
16. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayan Kişinin Muvazaa Nedeniyle Dava Açması Olanağı  389
17. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanmasının Muvazaalı Olması Nedeniyle Borç Senedinin İptali  392
18. Miras Bırakanın Yaptığı Temlik İşlemine Karşı Dava Açılmayacağının Yazılı Olarak Taahhüt Edilmesi–Muvazaaya Dayanarak Dava Açma  394
19. Hakkın Kötüye Kullanılması Suretiyle Muvazaa Davasının Açılması  394
20. Muvazaa Davası Sürerken Tenkis Davası Açılması  395
21. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürenin Söz Konusu Olmayacağı  395
22. Muris Muvazaası ve Ehliyetsizlik İddiasının Birlikte İleri Sürülmesinde Öncelikli Araştırma ve İnceleme  396
23. Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Terekeye İadesi Şeklinde Dava Açılması Gerektiği  396
24. Farklı Yörelerde Bulunan Taşınmazlar Yönüyle Muris Muvazaası Nedenine Dayalı Davanın Birlikte Açılabileceği  397
25. Muvazaalı İşlemler–Hükümde Tavzihle Değişiklik ya da Ekleme Yapılması  397
26. Hastalığında Destek Olana Gerçek Değerinden Az Bedelle Taşınmaz Temliki  399
27. Mirasçılardan Bazılarının Dava Açması, Açmayanlara Dava Sonucunun Etkisi  400
28. Muris Muvazaası Davasına İlişkin Dosyanın Yöntemince İncelenmesi  401
29. Yargılama Masrafları Yönüyle Hüküm Fıkrasına Karşı Temyiz Nedenini İçeren Başvuru  403
30. Davanın Kabulüne Karşı Davalı Yanın Temyiz Nedenlerini İçeren Esasa İlişkin Başvuru  404
31. Taleple Bağlılık İlkesi Gözetilerek Hükmün Verilmesi Gereği  409
32. Minnet Duygusunun Egemen Olduğu Temlikte Muvazaa Olgusu  410
33. Temlik Tarihinde Mirasçı Olmayanın Muris Muvazaası Nedeniyle Dava Açma Olanağı  410
34. Çıplak Mülkiyet Temlikinin Muvazaaya Konu Edilmesi Olanağı  411
35. Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesine Karşı Muvazaa İddiası ve Kanıt Yükü  412
36. Miras Bırakanın Gizli Bağışına Karşı Muvazaaya Dayalı İptal ve Tescil Davası Açılması  412
37. Mirastan Iskat Edilenin Mirastan Mal Kaçırma Nedenine Dayanarak Dava Açabilme Koşulu  413
38. Muvazaadan Söz Edilemeyecek Olgular  415
39. Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasının Tapuda Kayıt Maliki Aleyhine Açılabileceği  416
40. Ölüme Yakın Tarihte Tüm Malvarlığın Temlik Edilmesi–Muvazaa Olgusu  418
41. Ağır Bakım Gerektiren Ana–Baba İle Yapılan Sözleşmeye Dayalı Tapu İptal ve Tescil–Karşı Dava Muvazaa Tenkis  419
42. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Çocuklardan Biriyle Yapılmış Olması  422
43. Bakım Alacaklısı Sağken Çocuklarının Sözleşmenin Feshi Davası Açmaları  424
44. İnfaz Yapılarak Oluşturulmayan Sicil Kaydının İptalinin İstenmesi  426
45. Bakım Alacaklısınca Bakım Borçlusuna Temlik Edilen Taşınmazın Başkasına Devri  427
46. Taşınmazın Geliri İle Bakım Hizmeti Giderilebilecek Yerde Taşınmaz Mülkiyetinin Devri  428
Bölüm 14
SORU VE YANITLARIYLA AÇILAN DAVANIN
İSABETLİ OLUP OLMADIĞI
1. Mirasın İntikali ve Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğu  431
2. Mirasa Hak Kazanmak  433
3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası  434
4. Muvazaa Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali  434
5. Atanan Mirasçı Tarafından Vasiyetin Yerine Getirilmesi İstemi  436
6. Atanmış Mirasçının Mirasçılık Sıfatını Kazanması ve Mirasçılık Belgesi İstemesi  437
7. Kesinleşmiş Mirasçılık Belgesinin İptali Kararına Karşı Dava Açılması  438
8. Muris Muvazaası İddiası  439
9. Muvazaa–Tenkis  441
10. Miras Bırakanın Tek Taşınmazını Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesiyle Temlik Etmesi  444
11. Vasiyetle Mirasçı Olmayan Yararına Bağış Yapılması–Tenkis  446
12. Denkleştirme (İade) İstemi  447
13. Altsoya Yapılan Bağışın İadeye Tabi Olması– İspat Yükü  447
14. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufu  448
15. Mirastan Yoksunluk  449
16. Terekenin Resmen Tasfiyesi  449
17. Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi  450
18. Belirli Mal Vasiyetinin Yerine Getirilmemesi  450
19. Mirasçının Ret Süresi İçinde Mirası Reddetmeden Ölmesi  451
20. Reddedilen Mirasın Diğer Mirasçılara Geçmesi  452
21. Mirasın Tespiti ve Paylaştırma İstemi  453
Kaynakça  455
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  457
Kavramlar Dizini  463
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018