Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri
Eylül 2018 / 3. Baskı / 480 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ekim 2017 41.50 TL 19.90 TL (%53)Sepete Ekle
 1. Ekim 2016 39.00 TL 9.90 TL (%75)Sepete Ekle
   

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli çalışma, medeni hukuka ilişkin temel kavramları ve başlangıç hükümlerini, sistemli ve anlaşılır bir dille ele almak suretiyle okuyucuya sunulmaktadır.

Kitapta özellikle hukuk kuralları ve bu kuralların temel amaçları, özellikleri ve anlamları ile hukuka ilişkin genel ayrımlar; hak kavramı ve hakkın türleri ile korunması; hukuki işlem ve çeşitleri; hukuki işlemin hükümsüzlüğü ve hükümsüzlük türleri ile hukukun kaynakları ve uygulanması; hâkimin hukuk yaratma yoluna başvurması; iyiniyetin korunması ilkesi; dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı; hâkimin takdir yetkisi ve ispat yüküne ilişkin başlangıç hükümleri üzerinde durulmuştur.

Söz konusu kavram ve konular, medeni hukukun sahip olduğu geniş düzenleme alanı bakımından temel niteliği taşımakta olup; belirtilen kavram ve konuların işlenmesinin güçlüğü karşısında, anlaşılırlığının sağlanması bakımından yargı kararları ve örneklerin artırılması yoluna gidilerek kavramların somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Birbirine yakın ya da karıştırılmaya elverişli nitelikteki konulara ilişkin olarak, farklılıkların görüldüğü özellikler ve ayrımda esas alınacak noktalar vurgulanmıştır. Benzer şekilde, örnekli ve açıklamalı tablolara da yer verilerek ilgili kavram ve konuların ayrım ile şartları bakımından genel bir bakış ve tekrar imkânı sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Medeni Hukukun Temel Kavramları
Hakların Kazanılması ve Hukuki Sonuçların Doğmasında İyiniyetin Korunması İlkesi
Hakların Kullanılması ve Borçların İfasında Dürüstlük Kuralı İle Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların Korunması ve İspat Yükü
Barkod: 9789750251146
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 480
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ I. HUKUK KAVRAMI  27
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  27
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  28
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  29
a. Din Kuralları  29
b. Ahlak Kuralları  31
c. Görgü Kuralları  34
d. Örf ve Âdet Kuralları  35
2. Hukuk Kuralları  36
a. Hukukun Tanımı  36
b. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki İlişki  37
c. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  38
ca. Yaptırım Kavramı  38
cb. Yaptırım Türleri  39
cba. Ceza  39
cbb. Hükümsüzlük  40
cbc. Tazminat  42
cbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirtme)  47
d. Hukuk Kurallarının Özellikleri  48
da. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  48
db. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  49
dc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  49
dd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  49
de. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  50
e. Hukukun Amaçları  51
ea. Sosyal Düzeni Sağlamak  51
eb. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  51
ec. Özgürlükleri Sağlamak  52
ed. Adaleti Sağlamak  52
eda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  54
edb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  54
edc. Hakkaniyet  55
edd. Sosyal Adalet  55
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  56
1. Mevzû Hukuk  56
2. Pozitif Hukuk  56
3. Tabii (Doğal) Hukuk  57
4. Tarihi Hukuk  58
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  58
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  59
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  59
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  60
3. İslam Hukuku Sistemi  61
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  62
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  62
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  63
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  63
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  63
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  64
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  65
a. Genel Olarak  65
b. Özel Hukuk Dalları  69
ba. Medeni Hukuk  69
bb. Borçlar Hukuku  69
bc. Ticaret Hukuku  69
bd. Devletler Özel Hukuku  74
c. Kamu Hukuku Dalları  77
ca. Anayasa Hukuku  77
cb. İdare Hukuku  81
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  82
cca. Ceza Hukuku  82
ccb. Ceza Usul Hukuku  84
cd. Medeni Usul Hukuku  85
ce. İcra ve İflas Hukuku  87
cf. Genel Kamu Hukuku  88
cg. Devletler Genel Hukuku  89
ch. Vergi Hukuku  89
d. Karma Hukuk Dalları  91
da. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku  91
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  92
dba. İş Hukuku  92
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  94
dc. Rekabet Hukuku  95
dd. Tüketici Hukuku  97
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  99
A. Medeni Hukukun Anlamı  99
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  100
1. Genel Olarak  100
2. TMK’nin Başlangıç Bölümü  101
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  101
a. Kişiler Hukuku  101
b. Aile Hukuku  105
c. Miras Hukuku  110
d. Eşya Hukuku  113
e. Borçlar Hukuku  120
C. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  124
1. Genel Olarak  124
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  126
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  126
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  126
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  127
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  131
A. Genel Olarak  131
B. Kaynak Kavramının Anlamı  134
1. Yaratıcı Kaynaklar  134
2. Yürürlük Kaynakları  134
3. Bilgi Kaynakları  134
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  135
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  135
a. Anayasa  135
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  137
ba. Kanun  137
bb. Kanun Hükmünde Kararname  139
bc. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  140
bd. TBMM İçtüzüğü  141
be. İçtihadı Birleştirme Kararları  141
bf. Uluslararası Sözleşmeler  142
c. Tüzükler  143
d. Yönetmelikler  143
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  144
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  145
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  145
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  145
1. Genel Olarak  145
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  146
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  150
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  152
A. Genel Olarak  152
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  154
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  154
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  154
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  154
b. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
ba. Açık Kaldırma  162
bb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  163
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  165
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  165
a. Genel Olarak  165
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  166
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  169
a. Yorum Kavramı  169
b. Yorum Türleri  171
ba. Yorum ile Çıkartılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  171
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  174
c. Yorum Yöntemleri  175
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  175
cb. Amaca Göre Yorum (Gai–Teleolojik Yorum)  176
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  178
a. Örnekseme (Kıyas)  178
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  179
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  179
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  180
1. Emredici Hukuk Kuralları  181
2. Yedek Hukuk Kuralları  184
a. Genel Olarak  184
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  185
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  187
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  188
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  189
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  196
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  196
a. Boşluk Kavramı  196
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  197
ba. Hukuk Dışı Alan  197
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  198
c. Boşluk Türleri  200
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  200
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  201
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  201
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  203
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  207
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  208
a. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  208
b. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  212
ba. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  212
bb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  213
bc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  213
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  214
1. Genel Olarak  214
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  217
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Temel Nitelikleri  217
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ V. HAK  219
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  219
1. Hak Kavramı  219
2. Hakkın Sahibi  220
3. Hakkın Konusu  222
B. Hakların Çeşitleri  222
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  222
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  225
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  225
aa. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  225
ab. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  228
aba. Genel Olarak  228
abb. Mülkiyet Hakkı  229
abba. Genel Olarak  229
abbb. Bireysel (Ferdi) Mülkiyet  230
abbc. Birlikte Mülkiyet  231
abbca. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  231
abbcb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  232
abc. Sınırlı Aynî Haklar  233
abca. İrtifak Hakları  234
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  234
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  235
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  235
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  235
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  236
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  239
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  240
abcb. Rehin Hakları  241
abcba. Genel Olarak  241
abcbb. Taşınır Rehni  243
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  243
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  244
a3. Hapis Hakkı  246
abcbc. Taşınmaz Rehni  247
abcc. Taşınmaz Yükü  249
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  250
ad. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  250
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  252
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  253
a. Mutlak Haklar  254
b. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  255
ba. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  257
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  257
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  260
a. Alelade (Sade) Haklar  260
b. Yenilik Doğuran Haklar  261
ba. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  261
baa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  262
bab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  265
bac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  266
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  266
bba. Şarta Bağlanamaması  266
bbb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması  267
bbc. Kullanılmakla Sona Ermesi  268
bbd. Geri Dönülememesi  268
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  268
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  268
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  270
6. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  270
a. Bağımsız Haklar  271
b. Bağlı Haklar  271
C. Hakların Kazanılış Tarzı  272
1. Aslen Kazanım  272
2. Devren Kazanım  273
3. Tesisen Kazanım  274
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  275
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  275
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  279
A. Hukuki Olay  279
B. Hukuki Fiil  282
1. Genel Olarak  282
2. Hukuka Uygun Fiiller  282
3. Hukuka Aykırı Fiiller  285
C. Hukuki İşlem  286
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  286
a. Hukuki İşlemin Tanımı  286
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  286
ba. İrade Beyanı  287
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  290
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  290
a. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  290
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  290
ab. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  291
aba. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  291
abb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  293
abba. Kararlar  294
abbb. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  294
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem–Kazandırıcı İşlem–Tasarruf İşlemi)  295
c. Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurmaları Bakımından) Hukuki İşlemler  300
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  301
1. Genel Olarak  301
2. Yokluk (Keenlemyekün)  303
3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  305
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  305
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Kısmi Butlan)  319
4. İptal Edilebilirlik  321
a. Genel Olarak  321
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  322
ba. Kavram  322
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  323
bba. Yanılma (Hata)  323
bbb. Aldatma (Hile)  325
bbc. Korkutma (İkrah)  327
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  328
5. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık)  331
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  333
Dördüncü Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  335
A. Genel Olarak  335
B. İyiniyet Kavramı  336
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  338
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  340
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  340
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  341
E. İyiniyetin Unsurları  343
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  344
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  346
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  348
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  348
a. Temsil Durumunda  349
b. Tüzel Kişilerde  349
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  350
2. İyiniyetin Aranacağı An  350
G. İyiniyetin İspatı  351
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  353
A. Genel Olarak  353
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  354
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  355
a. Genel Olarak  355
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  356
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından  358
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  359
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşyalar Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  360
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi
(TMK m. 990)  361
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  363
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  364
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  366
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  366
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  373
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  375
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  376
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  377
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN
İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  379
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  379
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  379
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  381
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  384
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  384
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  386
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  388
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  390
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  390
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  391
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  393
4. Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo) Bakımından İşlevi  399
5. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Bakımından İşlevi  404
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  406
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  406
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  413
1. Bir Hakkın Varlığı  413
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  413
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  414
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  415
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  415
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  417
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışta Bulunulması  418
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  421
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  424
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  426
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  429
A. Genel Olarak  429
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  430
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  430
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  433
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  435
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  436
1. Genel Olarak  436
2. Talep ve Dava Hakları  436
a. Talep Hakkı  436
b. Dava Hakkı  438
3. Dava Çeşitleri  439
a. Genel Olarak  439
b. Eda Davaları (HMK m. 105)  439
c. Tespit Davaları (HMK m. 106)  441
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları (HMK m. 107)  442
e. Yenilik Doğuran Davalar [HMK m. 108 (İnşâî Davalar)]  445
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  446
a. Genel Olarak  446
b. İtirazlar  447
c. Def’iler  448
5. Cebri İcra  450
§ XII. İSPAT YÜKÜ  451
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  451
B. İspat Yükünün Dağılımı  453
1. Kural  453
2. İstisnalar  454
a. İkrar Edilen Olgular  454
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  456
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  456
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  456
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  458
ea. Karine  458
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  458
eab. Fiili Karineler  460
eb. Kanuni Faraziye  461
B. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  462
1. Genel Olarak  462
2. Resmî Sicil Kavramı  462
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  463
a. Senet Kavramı  463
b. Senedin Çeşitleri  465
ba. Adi Senetler  465
bb. Resmî Senetler  465
Kaynakça  467
Kavram Dizini  477
 


O. Gökhan Antalya ...
Mayıs 2019
89.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
425.30 TL
İndirimli: 297.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
319.40 TL
İndirimli: 223.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2019
234.60 TL
İndirimli: 164.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ I. HUKUK KAVRAMI  27
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  27
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  28
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  29
a. Din Kuralları  29
b. Ahlak Kuralları  31
c. Görgü Kuralları  34
d. Örf ve Âdet Kuralları  35
2. Hukuk Kuralları  36
a. Hukukun Tanımı  36
b. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki İlişki  37
c. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  38
ca. Yaptırım Kavramı  38
cb. Yaptırım Türleri  39
cba. Ceza  39
cbb. Hükümsüzlük  40
cbc. Tazminat  42
cbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirtme)  47
d. Hukuk Kurallarının Özellikleri  48
da. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  48
db. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  49
dc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  49
dd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  49
de. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  50
e. Hukukun Amaçları  51
ea. Sosyal Düzeni Sağlamak  51
eb. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  51
ec. Özgürlükleri Sağlamak  52
ed. Adaleti Sağlamak  52
eda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  54
edb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  54
edc. Hakkaniyet  55
edd. Sosyal Adalet  55
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  56
1. Mevzû Hukuk  56
2. Pozitif Hukuk  56
3. Tabii (Doğal) Hukuk  57
4. Tarihi Hukuk  58
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  58
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  59
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  59
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  60
3. İslam Hukuku Sistemi  61
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  62
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi  62
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  63
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  63
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  63
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  64
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  65
a. Genel Olarak  65
b. Özel Hukuk Dalları  69
ba. Medeni Hukuk  69
bb. Borçlar Hukuku  69
bc. Ticaret Hukuku  69
bd. Devletler Özel Hukuku  74
c. Kamu Hukuku Dalları  77
ca. Anayasa Hukuku  77
cb. İdare Hukuku  81
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  82
cca. Ceza Hukuku  82
ccb. Ceza Usul Hukuku  84
cd. Medeni Usul Hukuku  85
ce. İcra ve İflas Hukuku  87
cf. Genel Kamu Hukuku  88
cg. Devletler Genel Hukuku  89
ch. Vergi Hukuku  89
d. Karma Hukuk Dalları  91
da. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku  91
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  92
dba. İş Hukuku  92
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  94
dc. Rekabet Hukuku  95
dd. Tüketici Hukuku  97
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  99
A. Medeni Hukukun Anlamı  99
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  100
1. Genel Olarak  100
2. TMK’nin Başlangıç Bölümü  101
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  101
a. Kişiler Hukuku  101
b. Aile Hukuku  105
c. Miras Hukuku  110
d. Eşya Hukuku  113
e. Borçlar Hukuku  120
C. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  124
1. Genel Olarak  124
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  126
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  126
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  126
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  127
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  131
A. Genel Olarak  131
B. Kaynak Kavramının Anlamı  134
1. Yaratıcı Kaynaklar  134
2. Yürürlük Kaynakları  134
3. Bilgi Kaynakları  134
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  135
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  135
a. Anayasa  135
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  137
ba. Kanun  137
bb. Kanun Hükmünde Kararname  139
bc. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  140
bd. TBMM İçtüzüğü  141
be. İçtihadı Birleştirme Kararları  141
bf. Uluslararası Sözleşmeler  142
c. Tüzükler  143
d. Yönetmelikler  143
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  144
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  145
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  145
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  145
1. Genel Olarak  145
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  146
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  150
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  152
A. Genel Olarak  152
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  154
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  154
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  154
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  154
b. Kanunların Yürürlükten Kalkması  162
ba. Açık Kaldırma  162
bb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  163
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  165
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  165
a. Genel Olarak  165
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  166
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  169
a. Yorum Kavramı  169
b. Yorum Türleri  171
ba. Yorum ile Çıkartılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  171
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  174
c. Yorum Yöntemleri  175
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  175
cb. Amaca Göre Yorum (Gai–Teleolojik Yorum)  176
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  178
a. Örnekseme (Kıyas)  178
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  179
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  179
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  180
1. Emredici Hukuk Kuralları  181
2. Yedek Hukuk Kuralları  184
a. Genel Olarak  184
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  185
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  187
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  188
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  189
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  196
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  196
a. Boşluk Kavramı  196
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  197
ba. Hukuk Dışı Alan  197
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  198
c. Boşluk Türleri  200
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  200
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  201
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  201
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  203
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  207
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  208
a. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  208
b. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  212
ba. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  212
bb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  213
bc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  213
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  214
1. Genel Olarak  214
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  217
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Temel Nitelikleri  217
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ V. HAK  219
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  219
1. Hak Kavramı  219
2. Hakkın Sahibi  220
3. Hakkın Konusu  222
B. Hakların Çeşitleri  222
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  222
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  225
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  225
aa. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar)  225
ab. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar  228
aba. Genel Olarak  228
abb. Mülkiyet Hakkı  229
abba. Genel Olarak  229
abbb. Bireysel (Ferdi) Mülkiyet  230
abbc. Birlikte Mülkiyet  231
abbca. Paylı (Müşterek) Mülkiyet  231
abbcb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet  232
abc. Sınırlı Aynî Haklar  233
abca. İrtifak Hakları  234
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  234
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  235
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  235
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  235
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  236
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  239
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  240
abcb. Rehin Hakları  241
abcba. Genel Olarak  241
abcbb. Taşınır Rehni  243
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  243
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  244
a3. Hapis Hakkı  246
abcbc. Taşınmaz Rehni  247
abcc. Taşınmaz Yükü  249
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  250
ad. Maddi Değeri Olan Fikri Haklar  250
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  252
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar–Nisbî (Göreceli) Haklar  253
a. Mutlak Haklar  254
b. Nisbî Haklar (Şahsî veya Kişisel Haklar)  255
ba. Sıradan (Alelade) Nisbî Haklar  257
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  257
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  260
a. Alelade (Sade) Haklar  260
b. Yenilik Doğuran Haklar  261
ba. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  261
baa. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  262
bab. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  265
bac. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  266
bb. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  266
bba. Şarta Bağlanamaması  266
bbb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olması  267
bbc. Kullanılmakla Sona Ermesi  268
bbd. Geri Dönülememesi  268
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  268
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  268
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  270
6. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  270
a. Bağımsız Haklar  271
b. Bağlı Haklar  271
C. Hakların Kazanılış Tarzı  272
1. Aslen Kazanım  272
2. Devren Kazanım  273
3. Tesisen Kazanım  274
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  275
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  275
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  279
A. Hukuki Olay  279
B. Hukuki Fiil  282
1. Genel Olarak  282
2. Hukuka Uygun Fiiller  282
3. Hukuka Aykırı Fiiller  285
C. Hukuki İşlem  286
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  286
a. Hukuki İşlemin Tanımı  286
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  286
ba. İrade Beyanı  287
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  290
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  290
a. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler  290
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  290
ab. Çok Taraflı Hukuki İşlemler  291
aba. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  291
abb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler  293
abba. Kararlar  294
abbb. Ortak İrade Beyanı ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler  294
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem–Kazandırıcı İşlem–Tasarruf İşlemi)  295
c. Hukuki İşlemlerin Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından (Sağlararası veya Ölüme Bağlı Olarak Hüküm Doğurmaları Bakımından) Hukuki İşlemler  300
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  301
1. Genel Olarak  301
2. Yokluk (Keenlemyekün)  303
3. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  305
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  305
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük (Kısmi Butlan)  319
4. İptal Edilebilirlik  321
a. Genel Olarak  321
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  322
ba. Kavram  322
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  323
bba. Yanılma (Hata)  323
bbb. Aldatma (Hile)  325
bbc. Korkutma (İkrah)  327
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  328
5. Tek Taraflı Bağlamazlık (Noksanlık)  331
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  333
Dördüncü Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  335
A. Genel Olarak  335
B. İyiniyet Kavramı  336
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  338
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  340
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  340
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  341
E. İyiniyetin Unsurları  343
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  344
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  346
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  348
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  348
a. Temsil Durumunda  349
b. Tüzel Kişilerde  349
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  350
2. İyiniyetin Aranacağı An  350
G. İyiniyetin İspatı  351
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  353
A. Genel Olarak  353
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  354
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  355
a. Genel Olarak  355
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  356
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşyalar Bakımından  358
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  359
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşyalar Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  360
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi
(TMK m. 990)  361
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  363
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  364
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  366
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  366
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  373
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  375
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  376
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  377
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN
İFASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  379
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  379
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  379
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  381
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  384
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  384
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  386
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  388
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  390
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  390
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  391
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  393
4. Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in contrahendo) Bakımından İşlevi  399
5. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Bakımından İşlevi  404
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  406
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  406
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  413
1. Bir Hakkın Varlığı  413
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  413
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  414
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  415
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  415
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  417
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışta Bulunulması  418
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi  421
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  424
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  426
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  429
A. Genel Olarak  429
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  430
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  430
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  433
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  435
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  436
1. Genel Olarak  436
2. Talep ve Dava Hakları  436
a. Talep Hakkı  436
b. Dava Hakkı  438
3. Dava Çeşitleri  439
a. Genel Olarak  439
b. Eda Davaları (HMK m. 105)  439
c. Tespit Davaları (HMK m. 106)  441
d. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları (HMK m. 107)  442
e. Yenilik Doğuran Davalar [HMK m. 108 (İnşâî Davalar)]  445
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  446
a. Genel Olarak  446
b. İtirazlar  447
c. Def’iler  448
5. Cebri İcra  450
§ XII. İSPAT YÜKÜ  451
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  451
B. İspat Yükünün Dağılımı  453
1. Kural  453
2. İstisnalar  454
a. İkrar Edilen Olgular  454
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  456
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  456
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  456
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  458
ea. Karine  458
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  458
eab. Fiili Karineler  460
eb. Kanuni Faraziye  461
B. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  462
1. Genel Olarak  462
2. Resmî Sicil Kavramı  462
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  463
a. Senet Kavramı  463
b. Senedin Çeşitleri  465
ba. Adi Senetler  465
bb. Resmî Senetler  465
Kaynakça  467
Kavram Dizini  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019