Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Miras Hukuku
ve Uygulama Çalışmaları
Eylül 2019 / 6. Baskı / 688 Syf.
Fiyatı: 79.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Mart 2014 69.50 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
   

Miras hukuku, medeni hukukun en zor kavranan, en karmaşık dallarından biridir. Miras hukukunda gerçek ve tüzel kişiler hukukunun, aile hukukunun, eşya hukukunun ve borçlar hukukunun çetrefil sorunları en girift görünümleriyle topluca karşımıza çıkar. Ama çeşitlilikten ve çapraşıklıktan gelme bu zorluk, miras hukukunu aynı zamanda medeni hukukun en hareketli ve hararetli alanlarından biri haline getirir.

Kapsamı geniş ve kavranması zor miras hukukunu kolay ve iyi kavrayabilmek için, bu hukukun temel kurallarını ve kuramlarını iyi bilmek yetmez; aynı zamanda, bu kuralları ve kuramları tarihsel gelişim sürecinde yaratan nedenleri, açıkçası, kuralların ve kuramların arka planındaki ekonomik ve sosyal gereksinimleri ve çıkarları iyi algılamak da gerekir. Dahası; kurallar ve kuramlar arasındaki karmaşık ilişkiler ve karşılıklı etkileşim ağı iyi bilinmeden de miras hukuku doğru dürüst kavranamaz, bu hukuk dalına egemen olunamaz.

Yazarların bu kitabı yazarken tüm kaygıları, miras hukuku problemlerini çözmeye yönelik pratik hukuk mantığını işte böyle bir anlayışla geliştirmek olmuştur.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar ve İlkeler
Yasal Mirasçılık
Saklı Paylı Mirasçılık
Serbest Tasarruf Oranı ve Tenkis
İradi Mirasçılık (Ölüme Bağlı Tasarruflar)
Mirasın Geçmesi
Miras Ortaklığı ve Paylaşım
Uygulama Çalışmaları
Barkod: 9789750257216
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 688
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Kaynakça  25
§ 1. MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ:
GENEL BİLGİLER – TEMEL İLKELER – TEMEL KAVRAMLAR
I. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  31
1. Ele Alınan Sorunlar  31
2. Miras Hukuku – Miras Hakkı  36
II. MİRAS HUKUKUNUN EKONOMİK İŞLEVLERİ  37
1. Miras, Mülkiyet ve Sözleşme Arasındaki İlişki  37
2. Miras Hakkının Meşruluğu Üstüne Tartışmalar  38
III. MİRAS HUKUKUNUN TARİHÇESİ  39
1. Miras Hukukunun Tarihselliği  39
2. Türkiye’de Miras Hukukunun Tarihsel Gelişimi  40
3. Değişen Maddi Yaşam Gerçeklerinin Yasa Koyucuya ve Uygulayıcıya Dayattığı Değişik Çözümler (Toplumsal Yaşamla Miras Hukuku Arasındaki Yakın İlişki)  42
IV. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI  51
1. Anayasal Düzenleme: Miras Hakkının Sosyal Sınırları  51
2. Yasal Düzenleme: Medeni Kanunun “Miras Kitabı”  53
3. Medeni Kanunun “Miras Kitabı” Dışındaki Miras Hukuku  54
4. Medeni Kanunda Yapılan Değişiklikler  56
5. Yeni Medeni Kanun  57
6. Miras Hukuku Uygulaması: Yargının Miras Hukukunun Gelişimine Katkısı  64
7. Öğretinin Miras Hukukundaki Rolü  66
8. Yasalar Çatışmasında Geçerli Bağlama Kuralları  66
V. MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  67
1. Kamusallık, Buyuruculuk, Tip Sınırlılığı, Şekilcilik  67
2. Ölümden Önce Mirasbırakanın Yükümünün ve Mirasçının (Beklenen–) Hakkının Eksikliği  69
3. Mirasçının Saptanmasıyla İlgili İlkeler: Bireyin Mirasçılığı, Yasal Mirasçılık, İradi Mirasçılık, Zorunlu Mirasçılık  73
4. Mirası Kazanmayla İlgili Biçimsel İlke: Kendiliğinden (Kabulsüz) İktisap  77
5. Mirasın Kazanılmasıyla İlgili Maddesel İlke: Külli Halefiyet  80
6. Külli Halefiyetin Dışında Kalanlar: Cüz’i Halefiyet ve Özel Halefiyet  83
7. Pasif Halefiyet: Mirasbırakanın Borçlarından Kişisel ve Sınırsız Sorumluluk  87
8. Birden Çok Mirasçının Ortaklığında Elbirliği İlkesi (Gesamthandsprinzip/Principe de la main commune)  95
9. Terekenin Ayni İkameye Elverişli Özel Malvarlığı Sayılması  102
10. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  105
11. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi  108
12. Miras Ortaklığının Tasfiyesinin ve Mirasın Paylaşılmasının Her Zaman Sağlanabilirliği  108
VI. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  109
1. Miras  109
2. Ölüm  110
3. Mirasbırakan  113
4. Mirasçı (Erbe / Héritier)  113
5. Tereke (Nachlass / Erbschaft / Héritage / heritage / deceased’s estate)  119
6. Mirasçıya Geçenler  120
7. Mirasçıya Geçmeyenler  121
8. Karma Haklar – Karma İlişkiler  124
9. Manevi Tazminat İstemi  126
10. Mirasbırakanın Ölüm Sonrasına Sarkan Hakları (Kişilik Hakkının Ölüm Sonrasındaki Art–Etkisi)  129
11. Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar  133
12. Terekede Yer Alan Borçlar  135
13. Miras Hukukunda Başlıca Davalar  137
14. Mirasçıların Çekişmeli Yargı Dışındaki Hakları  143
15. Miras Hukukunda Başlıca Sözleşmeler  145
VII. MİRAS HUKUKUNDA TEMEL AYRIM: YASAL MİRASÇILIK – İRADİ MİRASÇILIK  147
1. Devletin Mirasçılığı ile Bireyin Mirasçılığı Arasındaki Çatışma  147
2. Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayalı İradi Mirasçılık ile Aileye Dayalı Yasal Mirasçılık Arasındaki Çatışma  147
3. Yasal Mirasçılık  150
4. Zümre Sistemi  151
5. Zorunlu Mirasçılık  154
§ 2. YASAL MİRASÇILIK
I. MİRASÇILIK SIFATININ KAZANILMASINDA YASAL MİRASÇILIĞIN YERİ  161
II. YASAL MİRASÇILAR  165
III. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞI  167
1. Zümre Sistemi  167
2. Birinci Zümre Mirasçıları  169
3. İkinci Zümre Mirasçıları  169
4. Üçüncü Zümre Mirasçıları  170
5. Kan Hısımlarının Yasal Mirasçılığının İlk Üç Zümre ile Sınırlı Oluşu  171
6. Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler  172
IV. MİRASBIRAKANIN EVLATLIĞI VE EVLATLIĞIN ALTSOYUNUN YASAL MİRASÇILIĞI  180
V. MİRASBIRAKANIN SAĞ KALAN (DUL) EŞİNİN YASAL MİRASÇILIĞI  187
1. Sağ (Dul) Kalan Eşe Tanınan Yasal Mirasçılık Sıfatı  187
2. Sağ Kalan Eşin Miras Payı  191
3. Birden Fazla Eşin Yasal Mirasçılığı  194
VI. DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI  195
§ 3. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR, TASARRUF ORANI VE TENKİS
I. SAKLI PAY VE SAKLI PAYLI MİRASÇI KAVRAMLARI (ZORUNLU MİRASÇILIK)  201
II. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI  205
III. İRADİ MİRASÇILIĞIN SAKLI PAY ORANLARI İLE İLİŞKİSİ  207
IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN (SERBEST TASARRUF ORANININ) HESAPLANMASI  211
1. Tereke Aktifinin Tespiti  212
2. Çıkarılacak Değerler  212
3. Eklenecek Değerler  215
V. TENKİSTE SIRA  231
VI. MİRASIN REDDİ, MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA, MİRASTAN FERAGAT VE MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TASARRUF ORANI) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  235
1. Reddin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  235
2. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  237
3. Mirastan Feragatin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  239
4. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  241
VII. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR  242
1. Bölünemez Mala İlişkin Kazandırmalarda Tenkis  242
2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis  243
3. Feragat Edene Ödenmiş Olan İvazın Tenkisi  244
4. Saklı Payı Aşan Olağanüstü İkameli Kazandırmanın Tenkisi  244
VIII. TENKİS DAVASI  244
1. Niteliği  244
2. Tenkis Davasını Kimler Açabilir?  246
3. Tenkis Davası Kime Karşı Açılır?  248
4. Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı  250
5. Hak Düşürücü Süre  251
IX. TENKİS DEF’İ  252
§ 4. MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUNA
DAYANAN MİRASÇILIK: İRADİ MİRASÇILIK
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ VE GEÇERLİLİK GEREKLERİ  255
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliği  255
2. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliğinin Korunması  257
3. Ölüme Bağlı Tasarruf Deyiminin Değişik Anlamları  260
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tip Sınırlılığı  260
5. Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi  262
6. Ölüme Bağlı Tasarrufların Biçimlerine İlişkin Şematik Özet  266
7. Vasiyetnamenin ve Miras Sözleşmesinin İçinde Yer Alabilecek Ölüme Bağlı Tasarruf Türleri  267
8. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramındaki “Tasarruf” Sözcüğünün Şaşırtıcılığı: Kavramın İçyüzü  273
9. Ölüme Bağlı Tasarrufun Özellikleri  274
10. Ölüme Bağlı Tasarrufların Özel Rejimi  275
11. Sıkı Şekilcilik  276
12. Sıkı Biçimde Kişiye Bağlılık  276
12a. Özel Ehliyet Rejimi  281
13. Geçersizlikten Kurtarıcı (Favor Testamenti) Yaklaşım  281
13a. Özel Hükümsüzlük Rejimi  283
14. Saklı Paylı Mirasçıların ve Mirasbırakan Alacaklılarının Ölüme Bağlı Tasarruflara Karşı Korunması  284
15. Ölüme Bağlı Tasarrufun Bağlayıcılığının Zayıflığı: Serbestçe Geri Alınabilirlik – Saik Hatasının Bile İptale Elverişliliği  285
16. Ölüme Bağlı Kazandırmada Bulunanın Yükümünün ve Kazandırma Yararlanıcısının Beklenen Hakkının Eksikliği  288
17. Sağlar Arası İşlem Eliyle Ölüme Bağlı Kazandırma: Karma İşleme Karma Rejim  290
18. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kurucu Öğeleri ve Geçerlilik Gerekleri  296
19. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti  297
20. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti  298
21. Miras Sözleşmesinde Ehliyet  299
22. Ehliyetsizliğin Yaptırımı: İptal Edilebilirlik  300
23. Ölüme Bağlı Tasarrufta İrade Bozuklukları: İrade ve Güven Kuramları  301
24. Hata  302
25. Hile  305
26. Tehdit  305
27. İrade Bozukluğunun Yaptırımı  306
28. İrade Bozukluğunun Sağalması  307
29. İlgili Mirasçının İptal Yetkisi  308
30. İrade Bozukluğunun Yorum Yoluyla Aşılması  308
31. Ölüme Bağlı Tasarrufta Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  310
32. Metres Vasiyetnamesi, Evlenmeme Koşulları, Ceza Kayıtları  316
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKİL  317
1. Şeklin Anlamı ve Önemi  317
2. Resmi Vasiyetnamede Şekil  318
3. Resmi Vasiyetnamede Okuyup Yazamayanlar İçin Özel Ağırlıkta Şekil  321
4. Karma Resmi Şekil  321
5. Resmi Vasiyetnamenin Saklanması  322
6. El Yazısıyla Özel Vasiyetname  322
7. El Yazısıyla Vasiyetnamenin Saklanması  330
8. Vasiyetnamede Şekilcilik Konusunda Toplu Değerlendirme  330
9. Olağanüstü Sözlü Vasiyetname  331
10. Miras Sözleşmenin Şekli  332
11. Şekle Aykırılığın Yaptırımı  333
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YÜRÜRLÜKTEN ALIKONMASI  334
1. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kendiliğinden Etkisiz Kalması  334
2. Ölüme Bağlı Tasarrufun Mirasbırakanın Sağlığında Kendisi Tarafından İptal Edilmesi  336
3. Vasiyetnamenin Geri Alınması  337
4. Vasiyetnameyi Yok Ederek Geri Alma  339
5. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İsteği Dışında Yok Olması  340
6. Önceki Vasiyetnameyle Bağdaşmaz Sonraki Vasiyetnameyle Geri Alma  341
7. Vasiyet Edilen Malda Sonradan Tasarruf  342
8. Geri Almayı Geri Alma  344
9. Miras Sözleşmesinin Anlaşmayla Ortadan Kaldırılması  347
10. Miras Sözleşmesinden İyilikbilmezlik Nedeniyle Dönme  348
11. Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası Karşı Edim Borcuna Aykırılık Edilmesi Nedeniyle Dönme  349
12. Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmaz Kazandırmalara Karşı İtiraz ve Davranışlara Karşı Dönme Hakkı  350
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN TÜRLERİ  357
1. Türlerin Çokluğu  357
2. Tip Sınırlılığı  358
3. Temel Sınıflandırma  358
4. Mirasçı Atama  360
5. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma)  362
6. Yükleme (Mükellefiyet)  371
7. Koşul (Şart)  377
8. Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Kazandırmalar)  384
9. Vakıf Kurma  394
10. Mirasçılıktan Çıkarma  398
11. Mirastan Feragat  406
12. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  413
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YORUMU  414
1. Yorumun Anlamı, Önemi ve Türleri  414
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Egemen İlkeler  420
3. Yasanın Özel Yorum Kuralları  432
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ  439
1. Kendiliğinden Hükümsüzlük  439
2. Özel Hükümsüzlük Rejimi: Yargısal İptal  441
3. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline Yol Açabilecek Hukuksal Aksaklıklar  447
§ 5. MİRASIN GEÇMESİ
I. MİRASIN GEÇMESİ VE MİRASIN AÇILMASI KAVRAMLARI  453
II. MİRASIN AÇILDIĞI AN VE BU ANIN ÖNEMİ  454
III. MİRASIN AÇILDIĞI YER (TEREKE İLE İLGİLİ KONULARDA YETKİLİ MAHKEME)  456
IV. GAİPLİK KARARININ MİRASIN GEÇİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  458
1. Gaipliğine Karar Verilenin Mirası  458
2. Mirasçının Ortada Bulunmayışı  460
V. MİRASTA HAK SAHİBİ (MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI) OLABİLMENİN ŞARTLARI  461
1. Mirasın Açıldığı Anda Hayatta Olmak  461
2. Mirasçılık Ehliyetine Sahip Olmak  463
3. Mirastan Yoksun Olmamak  464
a. Kavram  464
b. Yoksunluk Sebepleri  465
c. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  476
VI. TEREKENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  478
1. Koruma Önlemlerinin Amacı ve Çeşitleri  479
2. Tereke Değerlerinin Deftere Kaydedilmesi (Defter Tutma)  480
3. Tereke Mallarının Mühürlenmesi  483
4. Terekenin Resmen Yönetilmesi  483
5. Mirasçıların Bilinmemesi Halinde Başvuru Çağrısında Bulunulması  485
6. Vasiyetnamenin Teslim Edilmesi ve Teslim Üzerine Tereke Hakkında Karar Alınması  485
7. Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Bir Örneğinin Tebliği  487
8. Mirasçılık Belgesi Verilmesi  489
§ 6. MİRASIN KAZANILMASI
I. KENDİLİĞİNDEN KAZANMA VE KÜLLİ HALEFİYET  497
1. Mirası Kendiliğinden Kazanma Kuralı ve Ayrıkları  497
2. Külli Halefiyet Kuralı ve Ayrıkları  500
3. Külli Halefiyetin Kapsamı: Mirasçıya Geçenler ve Geçmeyenler  504
4. Pasif Halefiyet: Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlulukları ve Bu Sorumluluklarını Sınırlandırma Yolları  507
II. VASİYET ALACAKLILARININ KENDİ BORÇLULARI, MİRAS BIRAKAN ALACAKLILARI VE MİRASÇI ALACAKLILARI KARŞISINDAKİ KONUMLARI  512
1. Vasiyet Alacaklısının Hakkının Özellikleri  512
2. Vasiyet Alacağının Talep Edilebilirliği  513
3. Vasiyet Alacağının Ortadan Kalkması  514
4. Vasiyette Hasarın, Yararın ve Borç Yükünün İntikali  515
5. Vasiyet Borcunun İfası  516
6. Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakanın Alacaklıları ve Mirasçının Alacaklıları Karşısındaki Konumu  517
III. KENDİLİĞİNDEN KAZANILAN MİRASIN REDDİ  519
1. Mirasın Reddinin ve Kabulünün Anlamı  519
2. Mirası Ret Hakkını Kullanmanın Koşulları ve Şekli  523
3. Mirası Ret Bildiriminin Geri Alınması ve İptali  525
4. Mirası Ret Süresi, Kaçırılması ve Uzatılması  527
5. Mirası Ret Hakkının Süreyi Kaçırma Dışı Nedenlerle Düşmesi  529
6. Borca Batık Terekede Ret Karinesi  530
7. Reddin Sonuçları  533
8. Redde Karşı Mirasçının Alacaklılarının ve Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunmaları  535
IV. MİRASÇININ MİRASI KABUL İLE RET SEÇENEKLERİ ARASINDA YER ALAN SEÇENEĞİ: TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI  538
1. Resmi Defter Tutulmasını Kimler Niçin İsterler?  538
2. Resmi Defter Tutulmasını İstemenin Süresi ve Defter Tutma Süreci  540
3. Resmi Defter Tutma Sürecinin Sonunda Mirasçının Seçenekleri  541
4. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları  543
V. MİRAS BIRAKANIN TEREKESİYLE MİRASÇININ MALVARLIĞINI AYIRMANIN YOLU: TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ  544
1. Resmi Tasfiyeyi Kimler Niçin İsteyebilirler?  544
2. Tasfiye İstemi ve Süreci  545
VI. KÜLLİ HALEF MİRASÇILARIN MİRAS HAKLARINI KORUYAN KENDİNE ÖZGÜ KÜLLİ DAVA: MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  548
1. Davanın Özellikleri  548
2. Davacılar, Davalılar ve İspat Yükü  552
3. Davanın Süresi  555
4. Davalının Sorumluluğu  556
§ 7. BİRDEN FAZLA KÜLLİ HALEF MİRASÇININ ELBİRLİĞİ
ORTAKLIĞI VE BU ORTAKLIĞIN TASFİYE EDİLİP
MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI  561
1. Miras Ortaklığının Özellikleri  561
2. Elbirliği İlkesi  566
3. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi  569
4. Miras Payının Devri  572
5. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  578
II. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM)  583
1. Mirasın Paylaşılmasını İstemenin Anlamı ve Zamanı  583
2. Mirasın Paylaşılması Sürecinde Denkleştirmenin Rolü  586
3. Miras Ortaklığının Çözülmesi ve Paylaşım  589
4. Mirası Paylaşmaya Egemen İlkeler  590
5. Mirasın Paylaşılmasının Tarzına İlişkin Yasal Kurallar  593
6. Mirası Paylaşmada Eşitliğe Aykırı Özel Ayrıcalık Kuralları  596
7. Mirasın Paylaşılmasında Hakimin Aracılığı  604
8. Mirasın Paylaşılmasına Alacaklının Müdahalesi (Kayyımın veya İcra Memurunun Katılması)  605
9. Sözleşmesel Paylaşma  606
10. Yargısal Paylaşma  608
11. Mirasın Paylaşılmasından Sonraki İlişkiler  610
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
I. TALİHSİZ BABANIN TALİHLİ ÇOCUĞU  617
Mirasbırakanın ölümünde haklara ehil kişi olarak yaşama koşulunun ceninin mirasçılığı ile aşılması – Vasiyetnamenin şekle aykırılığı – Vasiyetnamede saik hatası  617
II. KARARSIZ MURİS  618
Mirasbırakanın birbiriyle çelişen ölüme bağlı ve sağlar arası işlemleri – Ölüme bağlı tasarruflarda tek yanlılık ve bağlayıcılık – Miras sözleşmesinin bağlayıcılığının anlamı  618
III. KAYPAK DUL  621
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması  621
IV. YAPBOZ TAHTASI  622
Vasiyetnamenin geri alınması – Mirasçılıktan çıkarma  622
V. DEPREMDE KAYBOLAN VASİYETNAME  624
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması – Birbirini izleyen birbiriyle bağdaşmaz iki vasiyetnamede sonrakinin öncekinin yerini alması kuralının törpülenmesi – Mirasçı atama, belirli mal bırakma ve paylaşım kuralı koyma  624
VI. YAŞLI TEYZENİN TALİHLİ BAKICISI  626
Miras sözleşmesinin kendine özgü bağlayıcılığı  626
VII. BAĞLAYICILIK MI SERBESTÇE GERİ ALINABİLİRLİK Mİ?  627
Miras sözleşmesinin bağlayıcı olan ve olmayan içeriği  627
VIII. YAKINLARINI DIŞLAMAYA KARARLI MURİS  628
Miras sözleşmesi – Sözleşmenin bağlayıcılığının özelliği – Mirastan feragat – Ehliyet – Temsil – Miras sözleşmesinde ifa engelleri – Mirasçı atama – Mirasçılıktan çıkarma – Bozucu koşul – Art mirasçılık (Olağanüstü ikame) – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı  628
IX. AKSİLİKLERE KARŞI TEDBİRLİ MİRAS BIRAKAN  634
Yedek mirasçılık ile art mirasçılık arasındaki tereddütte yorum  634
X. ÖLÜ DOĞAN ÇOCUĞA BIRAKILAN MİRAS  636
İptalden önce yorum – Yedek mirasçılık varsayımı  636
XI. EL YAZILI VASİYETNAMEDE FORMALİTE YUMAĞI  637
El yazılı vasiyetnamede olası şekil eksiklikleri ve aksaklıkları  637
XII. DALGIN VASİYETÇİ  639
Ölüme bağlı tasarrufun tamamlayıcı yorumu  639
XIII. KILI KIRK YARAN VASİYETÇİ  640
Vasiyetnamede şekil – Düzenleme tarihinin tamamlanması – Yabancının vasiyetnameye eklemede bulunması – Mirasçılıktan çıkarma – İkameli kazandırma – Koşullu kazandırma – Belirli mal bırakma (vasiyet) – Ölüme bağlı tasarrufta kazandırmanın yararlanıcısını bizzat belirleme zorunluluğu – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı  640
XIV. ÇAPKIN KAPTAN  643
Vasiyetnamede şekil – Tarih yanlışlığının düzeltilmesi – Tamamlayıcı ve düzeltici yorum – Vasiyetname dışı olgular – İma kuramı – Mirasçılıktan çıkarmanın hata yüzünden iptali – Ahlaka aykırılık  643
XV. ULUDAĞ’DA ÖLÜM  644
Vasiyetnamenin şekli – Vasiyetnameye ekleme – İptalin bölümselliği  644
XVI. EŞİN EŞE YAPTIĞI  645
Vasiyetnamenin geri alınması – Vasiyetnamenin şekli –Vasiyetnameye ekleme – Saik hatası – Beyan hatası – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak her iki hatanın da düzeltilebilmesi  645
XVII. YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ  647
Hata – Yorum – İptal – Şekle aykırılık – İma kuramı – Tenkis – Miras payı – Saklı pay  647
XVIII. KARDEŞE YARAYAN YANILGI  649
Saik hatası – İptal – Kurtarıcı yorum yoluyla iptalin önüne geçmenin olanaksızlığı – İptalin bölümselliği  649
XIX. SAHTE TABLO VASİYETİ  650
Ölüme bağlı tasarrufun yorumu – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak tamamlayıcı yorum  650
XX. MİRASI YİYEN VE YİYEMEYEN YEĞENLER  652
Tamamlayıcı yorum yoluyla yedek mirasçı atama istencinin varsayılması  652
XXI. KARDEŞ İLE YEĞENİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS PASTASI  654
Vasiyetnamenin yorumlanması – Uyarlama olanaksızlığı – Külli halef mirasçı atama – Belirli mal bırakma – Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama – Vasiyet borcunun borçlusu – Paylaşım kuralı  654
XXII. EVLAT EDİNİLEN YEĞENİN AYRICALIĞI  655
Evlatlığın mirasçılığı – Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı  655
XXIII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN MİRASBIRAKANA FAYDASI  656
Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı – Mirasçılıktan çıkarma – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Denkleştirme – Tenkis  656
XXIV. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ÖLEN EŞ  659
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkiste sıra – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Eşin mirasçılığı – Mirasbırakanın ölmeden önce açmış olduğu boşanma davasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi  659
XXV. MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMAK İSTEYEN KOCA  663
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkis davası – Tenkise tabi olan ve olmayan kazandırmalar – Muris muvazaası  663
XXVI. KIZINI DIŞLAYAN BABA  666
Muris muvazaası – Evlilik dışı çocuğun mirasçılığı – Mirasçılıktan çıkarma – Tenkis davasında davalının seçimlik yetkisi  666
XXVII. TUTKUNUN SONU  668
Vasiyetname düzenleme iradesi – Ahlaka aykırılık – Mirasın reddi – Mirasçılık davası  668
XXVIII. MİRAS NİMET MİDİR YOKSA KÜLFET MİDİR?  671
Mirasın reddi – Miras sebebiyle istihkak davası  671
XXIX. HASSAS KIZIN JESTİ  673
Mirasın reddi  673
Kavramlar Dizini  675
Kural Dizini  681
 


Osman Gökhan Antalya ...
Kasım 2019
89.00 TL
Sepete Ekle
Hande Deniz
Eylül 2019
22.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Nisan 2019
91.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Altıncı Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  23
Kaynakça  25
§ 1. MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ:
GENEL BİLGİLER – TEMEL İLKELER – TEMEL KAVRAMLAR
I. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  31
1. Ele Alınan Sorunlar  31
2. Miras Hukuku – Miras Hakkı  36
II. MİRAS HUKUKUNUN EKONOMİK İŞLEVLERİ  37
1. Miras, Mülkiyet ve Sözleşme Arasındaki İlişki  37
2. Miras Hakkının Meşruluğu Üstüne Tartışmalar  38
III. MİRAS HUKUKUNUN TARİHÇESİ  39
1. Miras Hukukunun Tarihselliği  39
2. Türkiye’de Miras Hukukunun Tarihsel Gelişimi  40
3. Değişen Maddi Yaşam Gerçeklerinin Yasa Koyucuya ve Uygulayıcıya Dayattığı Değişik Çözümler (Toplumsal Yaşamla Miras Hukuku Arasındaki Yakın İlişki)  42
IV. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI  51
1. Anayasal Düzenleme: Miras Hakkının Sosyal Sınırları  51
2. Yasal Düzenleme: Medeni Kanunun “Miras Kitabı”  53
3. Medeni Kanunun “Miras Kitabı” Dışındaki Miras Hukuku  54
4. Medeni Kanunda Yapılan Değişiklikler  56
5. Yeni Medeni Kanun  57
6. Miras Hukuku Uygulaması: Yargının Miras Hukukunun Gelişimine Katkısı  64
7. Öğretinin Miras Hukukundaki Rolü  66
8. Yasalar Çatışmasında Geçerli Bağlama Kuralları  66
V. MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ  67
1. Kamusallık, Buyuruculuk, Tip Sınırlılığı, Şekilcilik  67
2. Ölümden Önce Mirasbırakanın Yükümünün ve Mirasçının (Beklenen–) Hakkının Eksikliği  69
3. Mirasçının Saptanmasıyla İlgili İlkeler: Bireyin Mirasçılığı, Yasal Mirasçılık, İradi Mirasçılık, Zorunlu Mirasçılık  73
4. Mirası Kazanmayla İlgili Biçimsel İlke: Kendiliğinden (Kabulsüz) İktisap  77
5. Mirasın Kazanılmasıyla İlgili Maddesel İlke: Külli Halefiyet  80
6. Külli Halefiyetin Dışında Kalanlar: Cüz’i Halefiyet ve Özel Halefiyet  83
7. Pasif Halefiyet: Mirasbırakanın Borçlarından Kişisel ve Sınırsız Sorumluluk  87
8. Birden Çok Mirasçının Ortaklığında Elbirliği İlkesi (Gesamthandsprinzip/Principe de la main commune)  95
9. Terekenin Ayni İkameye Elverişli Özel Malvarlığı Sayılması  102
10. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  105
11. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi  108
12. Miras Ortaklığının Tasfiyesinin ve Mirasın Paylaşılmasının Her Zaman Sağlanabilirliği  108
VI. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  109
1. Miras  109
2. Ölüm  110
3. Mirasbırakan  113
4. Mirasçı (Erbe / Héritier)  113
5. Tereke (Nachlass / Erbschaft / Héritage / heritage / deceased’s estate)  119
6. Mirasçıya Geçenler  120
7. Mirasçıya Geçmeyenler  121
8. Karma Haklar – Karma İlişkiler  124
9. Manevi Tazminat İstemi  126
10. Mirasbırakanın Ölüm Sonrasına Sarkan Hakları (Kişilik Hakkının Ölüm Sonrasındaki Art–Etkisi)  129
11. Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar  133
12. Terekede Yer Alan Borçlar  135
13. Miras Hukukunda Başlıca Davalar  137
14. Mirasçıların Çekişmeli Yargı Dışındaki Hakları  143
15. Miras Hukukunda Başlıca Sözleşmeler  145
VII. MİRAS HUKUKUNDA TEMEL AYRIM: YASAL MİRASÇILIK – İRADİ MİRASÇILIK  147
1. Devletin Mirasçılığı ile Bireyin Mirasçılığı Arasındaki Çatışma  147
2. Ölüme Bağlı Tasarrufa Dayalı İradi Mirasçılık ile Aileye Dayalı Yasal Mirasçılık Arasındaki Çatışma  147
3. Yasal Mirasçılık  150
4. Zümre Sistemi  151
5. Zorunlu Mirasçılık  154
§ 2. YASAL MİRASÇILIK
I. MİRASÇILIK SIFATININ KAZANILMASINDA YASAL MİRASÇILIĞIN YERİ  161
II. YASAL MİRASÇILAR  165
III. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞI  167
1. Zümre Sistemi  167
2. Birinci Zümre Mirasçıları  169
3. İkinci Zümre Mirasçıları  169
4. Üçüncü Zümre Mirasçıları  170
5. Kan Hısımlarının Yasal Mirasçılığının İlk Üç Zümre ile Sınırlı Oluşu  171
6. Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler  172
IV. MİRASBIRAKANIN EVLATLIĞI VE EVLATLIĞIN ALTSOYUNUN YASAL MİRASÇILIĞI  180
V. MİRASBIRAKANIN SAĞ KALAN (DUL) EŞİNİN YASAL MİRASÇILIĞI  187
1. Sağ (Dul) Kalan Eşe Tanınan Yasal Mirasçılık Sıfatı  187
2. Sağ Kalan Eşin Miras Payı  191
3. Birden Fazla Eşin Yasal Mirasçılığı  194
VI. DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI  195
§ 3. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR, TASARRUF ORANI VE TENKİS
I. SAKLI PAY VE SAKLI PAYLI MİRASÇI KAVRAMLARI (ZORUNLU MİRASÇILIK)  201
II. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI  205
III. İRADİ MİRASÇILIĞIN SAKLI PAY ORANLARI İLE İLİŞKİSİ  207
IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN (SERBEST TASARRUF ORANININ) HESAPLANMASI  211
1. Tereke Aktifinin Tespiti  212
2. Çıkarılacak Değerler  212
3. Eklenecek Değerler  215
V. TENKİSTE SIRA  231
VI. MİRASIN REDDİ, MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA, MİRASTAN FERAGAT VE MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TASARRUF ORANI) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  235
1. Reddin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  235
2. Mirasçılıktan Çıkarılmanın Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  237
3. Mirastan Feragatin Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  239
4. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Edilebilir Kısım Üzerindeki Etkisi  241
VII. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR  242
1. Bölünemez Mala İlişkin Kazandırmalarda Tenkis  242
2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis  243
3. Feragat Edene Ödenmiş Olan İvazın Tenkisi  244
4. Saklı Payı Aşan Olağanüstü İkameli Kazandırmanın Tenkisi  244
VIII. TENKİS DAVASI  244
1. Niteliği  244
2. Tenkis Davasını Kimler Açabilir?  246
3. Tenkis Davası Kime Karşı Açılır?  248
4. Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı  250
5. Hak Düşürücü Süre  251
IX. TENKİS DEF’İ  252
§ 4. MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUNA
DAYANAN MİRASÇILIK: İRADİ MİRASÇILIK
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ VE GEÇERLİLİK GEREKLERİ  255
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliği  255
2. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliğinin Korunması  257
3. Ölüme Bağlı Tasarruf Deyiminin Değişik Anlamları  260
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tip Sınırlılığı  260
5. Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi  262
6. Ölüme Bağlı Tasarrufların Biçimlerine İlişkin Şematik Özet  266
7. Vasiyetnamenin ve Miras Sözleşmesinin İçinde Yer Alabilecek Ölüme Bağlı Tasarruf Türleri  267
8. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramındaki “Tasarruf” Sözcüğünün Şaşırtıcılığı: Kavramın İçyüzü  273
9. Ölüme Bağlı Tasarrufun Özellikleri  274
10. Ölüme Bağlı Tasarrufların Özel Rejimi  275
11. Sıkı Şekilcilik  276
12. Sıkı Biçimde Kişiye Bağlılık  276
12a. Özel Ehliyet Rejimi  281
13. Geçersizlikten Kurtarıcı (Favor Testamenti) Yaklaşım  281
13a. Özel Hükümsüzlük Rejimi  283
14. Saklı Paylı Mirasçıların ve Mirasbırakan Alacaklılarının Ölüme Bağlı Tasarruflara Karşı Korunması  284
15. Ölüme Bağlı Tasarrufun Bağlayıcılığının Zayıflığı: Serbestçe Geri Alınabilirlik – Saik Hatasının Bile İptale Elverişliliği  285
16. Ölüme Bağlı Kazandırmada Bulunanın Yükümünün ve Kazandırma Yararlanıcısının Beklenen Hakkının Eksikliği  288
17. Sağlar Arası İşlem Eliyle Ölüme Bağlı Kazandırma: Karma İşleme Karma Rejim  290
18. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kurucu Öğeleri ve Geçerlilik Gerekleri  296
19. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti  297
20. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti  298
21. Miras Sözleşmesinde Ehliyet  299
22. Ehliyetsizliğin Yaptırımı: İptal Edilebilirlik  300
23. Ölüme Bağlı Tasarrufta İrade Bozuklukları: İrade ve Güven Kuramları  301
24. Hata  302
25. Hile  305
26. Tehdit  305
27. İrade Bozukluğunun Yaptırımı  306
28. İrade Bozukluğunun Sağalması  307
29. İlgili Mirasçının İptal Yetkisi  308
30. İrade Bozukluğunun Yorum Yoluyla Aşılması  308
31. Ölüme Bağlı Tasarrufta Hukuka ve Ahlaka Aykırılık  310
32. Metres Vasiyetnamesi, Evlenmeme Koşulları, Ceza Kayıtları  316
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKİL  317
1. Şeklin Anlamı ve Önemi  317
2. Resmi Vasiyetnamede Şekil  318
3. Resmi Vasiyetnamede Okuyup Yazamayanlar İçin Özel Ağırlıkta Şekil  321
4. Karma Resmi Şekil  321
5. Resmi Vasiyetnamenin Saklanması  322
6. El Yazısıyla Özel Vasiyetname  322
7. El Yazısıyla Vasiyetnamenin Saklanması  330
8. Vasiyetnamede Şekilcilik Konusunda Toplu Değerlendirme  330
9. Olağanüstü Sözlü Vasiyetname  331
10. Miras Sözleşmenin Şekli  332
11. Şekle Aykırılığın Yaptırımı  333
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YÜRÜRLÜKTEN ALIKONMASI  334
1. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kendiliğinden Etkisiz Kalması  334
2. Ölüme Bağlı Tasarrufun Mirasbırakanın Sağlığında Kendisi Tarafından İptal Edilmesi  336
3. Vasiyetnamenin Geri Alınması  337
4. Vasiyetnameyi Yok Ederek Geri Alma  339
5. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İsteği Dışında Yok Olması  340
6. Önceki Vasiyetnameyle Bağdaşmaz Sonraki Vasiyetnameyle Geri Alma  341
7. Vasiyet Edilen Malda Sonradan Tasarruf  342
8. Geri Almayı Geri Alma  344
9. Miras Sözleşmesinin Anlaşmayla Ortadan Kaldırılması  347
10. Miras Sözleşmesinden İyilikbilmezlik Nedeniyle Dönme  348
11. Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası Karşı Edim Borcuna Aykırılık Edilmesi Nedeniyle Dönme  349
12. Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmaz Kazandırmalara Karşı İtiraz ve Davranışlara Karşı Dönme Hakkı  350
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN TÜRLERİ  357
1. Türlerin Çokluğu  357
2. Tip Sınırlılığı  358
3. Temel Sınıflandırma  358
4. Mirasçı Atama  360
5. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma)  362
6. Yükleme (Mükellefiyet)  371
7. Koşul (Şart)  377
8. Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Kazandırmalar)  384
9. Vakıf Kurma  394
10. Mirasçılıktan Çıkarma  398
11. Mirastan Feragat  406
12. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  413
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YORUMU  414
1. Yorumun Anlamı, Önemi ve Türleri  414
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Egemen İlkeler  420
3. Yasanın Özel Yorum Kuralları  432
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ  439
1. Kendiliğinden Hükümsüzlük  439
2. Özel Hükümsüzlük Rejimi: Yargısal İptal  441
3. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline Yol Açabilecek Hukuksal Aksaklıklar  447
§ 5. MİRASIN GEÇMESİ
I. MİRASIN GEÇMESİ VE MİRASIN AÇILMASI KAVRAMLARI  453
II. MİRASIN AÇILDIĞI AN VE BU ANIN ÖNEMİ  454
III. MİRASIN AÇILDIĞI YER (TEREKE İLE İLGİLİ KONULARDA YETKİLİ MAHKEME)  456
IV. GAİPLİK KARARININ MİRASIN GEÇİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  458
1. Gaipliğine Karar Verilenin Mirası  458
2. Mirasçının Ortada Bulunmayışı  460
V. MİRASTA HAK SAHİBİ (MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI) OLABİLMENİN ŞARTLARI  461
1. Mirasın Açıldığı Anda Hayatta Olmak  461
2. Mirasçılık Ehliyetine Sahip Olmak  463
3. Mirastan Yoksun Olmamak  464
a. Kavram  464
b. Yoksunluk Sebepleri  465
c. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  476
VI. TEREKENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER  478
1. Koruma Önlemlerinin Amacı ve Çeşitleri  479
2. Tereke Değerlerinin Deftere Kaydedilmesi (Defter Tutma)  480
3. Tereke Mallarının Mühürlenmesi  483
4. Terekenin Resmen Yönetilmesi  483
5. Mirasçıların Bilinmemesi Halinde Başvuru Çağrısında Bulunulması  485
6. Vasiyetnamenin Teslim Edilmesi ve Teslim Üzerine Tereke Hakkında Karar Alınması  485
7. Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Bir Örneğinin Tebliği  487
8. Mirasçılık Belgesi Verilmesi  489
§ 6. MİRASIN KAZANILMASI
I. KENDİLİĞİNDEN KAZANMA VE KÜLLİ HALEFİYET  497
1. Mirası Kendiliğinden Kazanma Kuralı ve Ayrıkları  497
2. Külli Halefiyet Kuralı ve Ayrıkları  500
3. Külli Halefiyetin Kapsamı: Mirasçıya Geçenler ve Geçmeyenler  504
4. Pasif Halefiyet: Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlulukları ve Bu Sorumluluklarını Sınırlandırma Yolları  507
II. VASİYET ALACAKLILARININ KENDİ BORÇLULARI, MİRAS BIRAKAN ALACAKLILARI VE MİRASÇI ALACAKLILARI KARŞISINDAKİ KONUMLARI  512
1. Vasiyet Alacaklısının Hakkının Özellikleri  512
2. Vasiyet Alacağının Talep Edilebilirliği  513
3. Vasiyet Alacağının Ortadan Kalkması  514
4. Vasiyette Hasarın, Yararın ve Borç Yükünün İntikali  515
5. Vasiyet Borcunun İfası  516
6. Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakanın Alacaklıları ve Mirasçının Alacaklıları Karşısındaki Konumu  517
III. KENDİLİĞİNDEN KAZANILAN MİRASIN REDDİ  519
1. Mirasın Reddinin ve Kabulünün Anlamı  519
2. Mirası Ret Hakkını Kullanmanın Koşulları ve Şekli  523
3. Mirası Ret Bildiriminin Geri Alınması ve İptali  525
4. Mirası Ret Süresi, Kaçırılması ve Uzatılması  527
5. Mirası Ret Hakkının Süreyi Kaçırma Dışı Nedenlerle Düşmesi  529
6. Borca Batık Terekede Ret Karinesi  530
7. Reddin Sonuçları  533
8. Redde Karşı Mirasçının Alacaklılarının ve Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunmaları  535
IV. MİRASÇININ MİRASI KABUL İLE RET SEÇENEKLERİ ARASINDA YER ALAN SEÇENEĞİ: TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI  538
1. Resmi Defter Tutulmasını Kimler Niçin İsterler?  538
2. Resmi Defter Tutulmasını İstemenin Süresi ve Defter Tutma Süreci  540
3. Resmi Defter Tutma Sürecinin Sonunda Mirasçının Seçenekleri  541
4. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları  543
V. MİRAS BIRAKANIN TEREKESİYLE MİRASÇININ MALVARLIĞINI AYIRMANIN YOLU: TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ  544
1. Resmi Tasfiyeyi Kimler Niçin İsteyebilirler?  544
2. Tasfiye İstemi ve Süreci  545
VI. KÜLLİ HALEF MİRASÇILARIN MİRAS HAKLARINI KORUYAN KENDİNE ÖZGÜ KÜLLİ DAVA: MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  548
1. Davanın Özellikleri  548
2. Davacılar, Davalılar ve İspat Yükü  552
3. Davanın Süresi  555
4. Davalının Sorumluluğu  556
§ 7. BİRDEN FAZLA KÜLLİ HALEF MİRASÇININ ELBİRLİĞİ
ORTAKLIĞI VE BU ORTAKLIĞIN TASFİYE EDİLİP
MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI  561
1. Miras Ortaklığının Özellikleri  561
2. Elbirliği İlkesi  566
3. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi  569
4. Miras Payının Devri  572
5. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  578
II. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM)  583
1. Mirasın Paylaşılmasını İstemenin Anlamı ve Zamanı  583
2. Mirasın Paylaşılması Sürecinde Denkleştirmenin Rolü  586
3. Miras Ortaklığının Çözülmesi ve Paylaşım  589
4. Mirası Paylaşmaya Egemen İlkeler  590
5. Mirasın Paylaşılmasının Tarzına İlişkin Yasal Kurallar  593
6. Mirası Paylaşmada Eşitliğe Aykırı Özel Ayrıcalık Kuralları  596
7. Mirasın Paylaşılmasında Hakimin Aracılığı  604
8. Mirasın Paylaşılmasına Alacaklının Müdahalesi (Kayyımın veya İcra Memurunun Katılması)  605
9. Sözleşmesel Paylaşma  606
10. Yargısal Paylaşma  608
11. Mirasın Paylaşılmasından Sonraki İlişkiler  610
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
I. TALİHSİZ BABANIN TALİHLİ ÇOCUĞU  617
Mirasbırakanın ölümünde haklara ehil kişi olarak yaşama koşulunun ceninin mirasçılığı ile aşılması – Vasiyetnamenin şekle aykırılığı – Vasiyetnamede saik hatası  617
II. KARARSIZ MURİS  618
Mirasbırakanın birbiriyle çelişen ölüme bağlı ve sağlar arası işlemleri – Ölüme bağlı tasarruflarda tek yanlılık ve bağlayıcılık – Miras sözleşmesinin bağlayıcılığının anlamı  618
III. KAYPAK DUL  621
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması  621
IV. YAPBOZ TAHTASI  622
Vasiyetnamenin geri alınması – Mirasçılıktan çıkarma  622
V. DEPREMDE KAYBOLAN VASİYETNAME  624
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması – Birbirini izleyen birbiriyle bağdaşmaz iki vasiyetnamede sonrakinin öncekinin yerini alması kuralının törpülenmesi – Mirasçı atama, belirli mal bırakma ve paylaşım kuralı koyma  624
VI. YAŞLI TEYZENİN TALİHLİ BAKICISI  626
Miras sözleşmesinin kendine özgü bağlayıcılığı  626
VII. BAĞLAYICILIK MI SERBESTÇE GERİ ALINABİLİRLİK Mİ?  627
Miras sözleşmesinin bağlayıcı olan ve olmayan içeriği  627
VIII. YAKINLARINI DIŞLAMAYA KARARLI MURİS  628
Miras sözleşmesi – Sözleşmenin bağlayıcılığının özelliği – Mirastan feragat – Ehliyet – Temsil – Miras sözleşmesinde ifa engelleri – Mirasçı atama – Mirasçılıktan çıkarma – Bozucu koşul – Art mirasçılık (Olağanüstü ikame) – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı  628
IX. AKSİLİKLERE KARŞI TEDBİRLİ MİRAS BIRAKAN  634
Yedek mirasçılık ile art mirasçılık arasındaki tereddütte yorum  634
X. ÖLÜ DOĞAN ÇOCUĞA BIRAKILAN MİRAS  636
İptalden önce yorum – Yedek mirasçılık varsayımı  636
XI. EL YAZILI VASİYETNAMEDE FORMALİTE YUMAĞI  637
El yazılı vasiyetnamede olası şekil eksiklikleri ve aksaklıkları  637
XII. DALGIN VASİYETÇİ  639
Ölüme bağlı tasarrufun tamamlayıcı yorumu  639
XIII. KILI KIRK YARAN VASİYETÇİ  640
Vasiyetnamede şekil – Düzenleme tarihinin tamamlanması – Yabancının vasiyetnameye eklemede bulunması – Mirasçılıktan çıkarma – İkameli kazandırma – Koşullu kazandırma – Belirli mal bırakma (vasiyet) – Ölüme bağlı tasarrufta kazandırmanın yararlanıcısını bizzat belirleme zorunluluğu – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı  640
XIV. ÇAPKIN KAPTAN  643
Vasiyetnamede şekil – Tarih yanlışlığının düzeltilmesi – Tamamlayıcı ve düzeltici yorum – Vasiyetname dışı olgular – İma kuramı – Mirasçılıktan çıkarmanın hata yüzünden iptali – Ahlaka aykırılık  643
XV. ULUDAĞ’DA ÖLÜM  644
Vasiyetnamenin şekli – Vasiyetnameye ekleme – İptalin bölümselliği  644
XVI. EŞİN EŞE YAPTIĞI  645
Vasiyetnamenin geri alınması – Vasiyetnamenin şekli –Vasiyetnameye ekleme – Saik hatası – Beyan hatası – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak her iki hatanın da düzeltilebilmesi  645
XVII. YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ  647
Hata – Yorum – İptal – Şekle aykırılık – İma kuramı – Tenkis – Miras payı – Saklı pay  647
XVIII. KARDEŞE YARAYAN YANILGI  649
Saik hatası – İptal – Kurtarıcı yorum yoluyla iptalin önüne geçmenin olanaksızlığı – İptalin bölümselliği  649
XIX. SAHTE TABLO VASİYETİ  650
Ölüme bağlı tasarrufun yorumu – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak tamamlayıcı yorum  650
XX. MİRASI YİYEN VE YİYEMEYEN YEĞENLER  652
Tamamlayıcı yorum yoluyla yedek mirasçı atama istencinin varsayılması  652
XXI. KARDEŞ İLE YEĞENİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS PASTASI  654
Vasiyetnamenin yorumlanması – Uyarlama olanaksızlığı – Külli halef mirasçı atama – Belirli mal bırakma – Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama – Vasiyet borcunun borçlusu – Paylaşım kuralı  654
XXII. EVLAT EDİNİLEN YEĞENİN AYRICALIĞI  655
Evlatlığın mirasçılığı – Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı  655
XXIII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN MİRASBIRAKANA FAYDASI  656
Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı – Mirasçılıktan çıkarma – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Denkleştirme – Tenkis  656
XXIV. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ÖLEN EŞ  659
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkiste sıra – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Eşin mirasçılığı – Mirasbırakanın ölmeden önce açmış olduğu boşanma davasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi  659
XXV. MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMAK İSTEYEN KOCA  663
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkis davası – Tenkise tabi olan ve olmayan kazandırmalar – Muris muvazaası  663
XXVI. KIZINI DIŞLAYAN BABA  666
Muris muvazaası – Evlilik dışı çocuğun mirasçılığı – Mirasçılıktan çıkarma – Tenkis davasında davalının seçimlik yetkisi  666
XXVII. TUTKUNUN SONU  668
Vasiyetname düzenleme iradesi – Ahlaka aykırılık – Mirasın reddi – Mirasçılık davası  668
XXVIII. MİRAS NİMET MİDİR YOKSA KÜLFET MİDİR?  671
Mirasın reddi – Miras sebebiyle istihkak davası  671
XXIX. HASSAS KIZIN JESTİ  673
Mirasın reddi  673
Kavramlar Dizini  675
Kural Dizini  681
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020