Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
Ekim 2017 / 4. Baskı / 376 Syf.
Fiyatı: 43.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku isimli bu ders kitabı ticari işletme ve şirketlerle ilgili temel kavramları öğrenmek isteyen öğrenciler için hazırlanmıştır. Kitapta ilk olarak ticari işletme hukukuna ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu kapsamda; ticari işletme, ticari iş, tacir, ticari faaliyetlerin korunması, cari hesap, ticari işlerde yardımcılarla ilgili bilgi verilmektedir. Kitabın ikinci bölümünde; şirketler hukukuyla ilgili genel bilgi ve adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Mevzuattaki yenilikler çalışmamıza alınmıştır. Bunlardan bazıları, 20.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6750 sayılı "Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu", 10.01.2017 tarih ve 6769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6769 sayılı "Sınai Mülkiyet Kanunu", 24.04.2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik", 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ", 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dur.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Kavramı
Ticari İşin Tanımı
Tacir Kavramı
Ticari Faaliyetlerin Korunması
Cari Hesap
Ticari İşlerde Yardımcılar
Şirket Kavramı
Adi Şirket ve Ticaret Şirketleri
Barkod: 9789750245480
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 376
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. TİCARET HUKUKU  33
A. Genel Olarak  33
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  33
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  34
II. TİCARET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE DÜZENLENİŞİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Tarihi Gelişimi  38
1. Cumhuriyet’ten Önceki Dönem  38
2. Cumhuriyet Dönemi  38
a. 1926 Tarih ve 865 Sayılı Ticaret Kanunu  38
b. 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  39
c. 2011 Tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  40
III. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASINDA DÜZENLENİŞİ  42
IV. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI  47
A. Asli Kaynaklar  47
1. Ticari Hükümler  47
2. Ticari Örf ve Adetler  49
3. Genel Hükümler  51
4. Genel Örf ve Adetler  52
B. Yardımcı Kaynaklar  52
1. Yargı Kararları  52
2. Doktrin  52
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. İŞLETME KAVRAMI  53
II. TİCARİ VE ESNAF İŞLETMELERİ  53
A. Ticari İşletmenin Unsurları  53
1. Gelir Sağlamak  54
2. Devamlılık  55
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak  55
4. Bağımsızlık  56
B. Esnaf İşletmeleri  56
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI  57
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU TEŞKİL ETMESİ  58
A. Ticari İşletmenin Devri  58
1. Genel Olarak  58
2. Devir Sözleşmesi ve Kapsamı  59
3. Ticari İşletmeyi Devretmenin Sonuçları  60
B. Ticari İşletmelerin Birleşmesi  63
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni  64
1. Genel Olarak  64
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kapsamı  65
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması  67
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sonuçları  70
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi  71
V. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI  72
A. Genel Olarak  72
B. Ticari İşletmenin Merkezi ve Merkez Olmanın Sonuçları  72
C. Ticari İşletmenin Şubesi ve Şube Olmanın Sonuçları  73
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. TİCARİ İŞİN TANIMI  77
II. TİCARİ İŞ KARİNESİ  79
III. TİCARİ İŞ OLMANIN SONUÇLARI  80
A. Ticari İşlerde Uygulanacak Hükümler  80
1. Ticari Hüküm  80
2. Ticari İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası  80
a. Emredici Hükümler  80
b. Sözleşme Hükümleri  81
c. Ticari Hükümler  81
d. Ticari Örf ve Adet  81
e. Genel Hükümler  82
3. Ticari Hükümlerde Zamanaşımı  83
B. Ticari İşlerde Davalar  83
1. Ticari Davanın Tanımı  83
a. Mutlak Ticari Davalar  83
b. Nispi Ticari Davalar  85
aa. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Davalar  85
bb. Her İki Taraf İçinde Ticari Sayılan Davalar  85
2. Ticaret Mahkemeleri  86
C. Ticari İşlerde Teselsül  87
D. Ticari İşlerde Faiz  89
1. Sermaye Faizi  90
2. Temerrüt Faizi  93
3. Haksız Eylem Nedeniyle Faiz  95
E. Ticari İşlerde En Yüksek Sınırın Aşılması  96
F. Ticari İşlerde Haksız Rekabet  97
Dördüncü Bölüm
TACİR
I. TACİR KAVRAMI  99
A. Genel Olarak  99
B. Gerçek Kişi Tacirler  99
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  100
a. Bir Ticari İşletmenin Olması  100
b. Ticari İşletmenin İşletiliyor Olması  100
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi  101
2. Değişik Durumlar  102
a. Küçük veya Kısıtlıların Tacir Sıfatı  102
b. Ticaret Yasağına Rağmen Ticaretle Uğraşanlar  102
C. Tüzel Kişi Tacirler  104
1. Ticaret Şirketleri  104
2. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar  105
3. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler  105
D. Donatma İştiraki  106
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  106
A. Genel Olarak  107
1. İflasa Tabi Olma  107
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  108
a. Genel Olarak  108
b. Ticaret Unvanlarının Ayrımı  110
aa. Kişi (Şahıs) Ticaret Unvanları  110
aaa. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  110
bbb. Adi Şirketlerin Ticari Unvanı  110
ccc. Kollektif Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
ddd. Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
bb. Konu Ticaret Unvanları  111
aaa. Limited Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
bbb. Anonim Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
ccc. Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  111
cc. Diğer Unvanlar  112
aaa. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  112
bbb. Donatma İştiraklerinin Ticaret Unvanı  112
ccc. Şubelerin Ticaret Unvanları  112
c. Ekler  112
d. İşletme Adı  114
e. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması  114
3. Ticari İşletmelerini Tescil ve İlan Etme Zorunluluğu  115
a. Genel Olarak  115
b. Ticaret Sicil İşlemleri  116
aa. Tescil İşleminin Yapılışı  117
bb. Tescilin Sonuçları  119
aaa. Kanıtlama Gücü  119
bbb. Kurucu – Duyurucu Etkisi  119
ccc. Aleniyet Sağlaması  120
ddd. Üçüncü Kişilere Etkisi  120
eee. Ticaret Siciline Güven İlkesi  120
fff. Ticaret Sicilinin Yanlış Tutulması Halinde Sorumluluk  121
c. Ticari Kayıtların İlanı  121
4. Ticari Defterleri Tutma ve Gerekli Belgeleri Saklama Zorunluluğu  122
a. Genel Olarak  122
b. Tacirin Tutacağı Defterler  123
c. Ticari Defterlerin Tutulmasına Hâkim Olan İlkeler  125
aa. Genel Olarak  125
bb. Defterlerin Onaylanması  125
cc. Defterlerin Dili  126
dd. Defterlerin Tutuluşundaki Bilanço İlkeleri  126
d. Belgelerin Saklanması ve İbrazı  127
e. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı  129
f. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda Delil Olması  130
aa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  130
bb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  131
5. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme Zorunluluğu  131
6. Tacirler Arasındaki Bazı İhbar veya İhtarların Şekle Bağlı Olması  132
7. Ticaret Odasına Kaydolma Zorunluluğu  133
8. Tacirler Hakkında Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Zorunluluğu  134
9. Hapis Hakkında Zilyed Olunan ile Alacak Arasındaki Bağın Var Olduğu Faraziyesinden Yararlanma  134
B. Özel Olarak  135
1. Ticari İş Karinesinin Uygulanması  135
2. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  135
3. Fatura veya Teyit Mektubuna İtiraz Edilmediği Takdirde Hak Sahibi Olma  136
4. Ücret veya Cezanın İndirimini İsteyememe  139
5. Ticari Satış ve Mal Değişimi Hakkındaki Özel Hükümler  140
a. Genel Olarak  140
b. Kısmi İcra Edilen Sözleşmeler  140
c. Temerrüt  141
d. Malın Ayıplı Olması  143
III. TACİR SIFATININ SONA ERMESİ  147
Beşinci Bölüm
TİCARİ FAALİYETLERİN KORUNMASI
I. HAKSIZ REKABET  149
A. Genel Olarak  149
B. Haksız Rekabet Halleri  153
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  153
a. Kötüleme  153
b. Avantaj Sağlama  155
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  157
d. Karıştırılmaya Neden Olmak  157
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme  159
f. Göstermelik ile Aldatma  159
g. Gerçek Değer Hakkında Yanıltma  160
h. Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama  160
ı. Nicelik ve Nitelikte Yanıltma  160
i. Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanın Açık Olmaması  160
j. Tüketici Kredilerinde Açık Beyanda Bulunmamak  161
k. Yanıltıcı Sözleşme Formüllerini Kullanmak  161
2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  162
3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  163
4. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  163
5. İş Şartlarına Uymama  164
6. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarını Kullanma  164
C. Haksız Rekabet Davaları  165
1. Hukuk Davaları  165
a. Tarafları  166
aa. Davacılar  166
bb. Davalılar  167
b. Zamanaşımı  169
2. Ceza Davaları  170
a. Cezai Sorumluluk  170
b. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  170
II. MARKA  171
A. Genel Tanımı  171
B. Markanın Çeşitleri  173
1. Üzerinde Kullanıldıkları Yere Göre Marka Çeşitleri  173
2. Markanın Sahiplerine Göre Marka Çeşitleri  173
C. Markaların Korunması  175
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Koruma  175
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Koruma  175
a. Şartları  175
aa. Markanın Tescil Edilmiş Olması  175
aaa. Markanın Tescili  176
bbb. Marka Olarak Tescili Yasak İşaretler  178
aaaa. Mutlak Ret Sebepleri  178
bbbb. Nispi Ret Sebepleri  181
bb. Korumadan Yararlanacak Kişilerden Olmak  184
cc. Marka Hakkına Tecavüz  184
aaa. Marka Hakkı ve kapsamı  184
aaaa. Önleme Yetkisi  185
bbbb. Yasaklama Yetkisi  185
cccc. Kullanma Yetkisi  186
bbb. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler  186
ccc. Marka Sahibinin Talepleri  187
ddd. Davanın Tarafları  189
eee. Görevli ve Yetkili Mahkeme  189
fff. Zamanaşımı  190
3. Marka ile İlgili Hukuki İşlemler  190
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  191
a. Kullanmama Nedeniyle Sona Erme  191
b. Koruma Süresinin Sona ermesi  191
c. Marka Hakkından Vazgeçme  192
5. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali  192
a. Markanın Hükümsüzlüğü  192
b. Markanın İptali  192
c. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptalinin sonuçları  193
Altıncı Bölüm
CARİ HESAP
I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  195
A. Genel Tanımı  195
B. Cari Hesap Sözleşmesinin Şekli  195
II. CARİ HESABIN İÇERİĞİ  196
III. CARİ HESABIN SONUÇLARI  196
A. Yenileme (Tecdit)  196
B. Ticari Senetler  197
C. Ücret ve Giderler  197
D. Hesap Devresi  197
E. Takas  198
F. Haciz  198
G. Faiz  198
H. Cari Hesabın Kesilmesi  199
I. Zamanaşımı  199
IV. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  199
Yedinci Bölüm
TİCARİ İŞLERDE YARDIMCILAR
I. GENEL OLARAK  201
II. TACİR YARDIMCILARININ ÇEŞİTLERİ  201
A. Tacire Bağlı Yardımcılar  201
1. Temsil Yetkisi Olmayan Yardımcılar  201
2. Temsil Yetkisi Olan Yardımcılar  202
a. Ticari Temsilci (Mümessil)  202
aa. Ticari Temsilcinin Atanması  203
bb. Ticari Temsilcinin Yetkileri ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  204
cc. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  206
b. Ticari Vekil  207
aa. Ticari Vekilin Atanması  208
bb. Ticari Vekilin Yetkileri  208
cc. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  208
c. Diğer Yardımcılar  209
aa. Satış Memurları  209
bb. Pazarlamacılar  209
d. Ticari Temsilde Rekabet Yasağı  210
B. Bağımsız Yardımcılar  211
1. Simsar  211
2. Komisyoncu  212
a. Alım–Satım Komisyonculuğu  212
aa. Alım–Satım Komisyoncusunun Hakları  213
bb. Alım–Satım Komisyoncusunun Borçları  213
b. Taşıma İşleri Komisyonculuğu  214
aa. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  215
bb. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  215
C. Acente  216
1. Acentenin Tanımı  216
2. Acentenin Yetkileri  219
a. Sözleşme Yapma Yetkisi  219
b. Hakkı Koruyan Beyanları Yapma veya Kabul Yetkisi  220
c. Malların Bedelini Kabul ve Teslim Alma Yetkisi  220
d. Mahkemede Temsil Yetkisi  220
3. Acentenin Yetkisizliği  221
4. Acentenin Borçları  221
5. Acentenin Hakları  223
6. Müvekkilin Borçları  227
7. Acenteliğin Sona Ermesi  227
a. Sona Erme Sebepleri  227
b. Denkleştirme İşlemi  228
c. Rekabet Yasağı Anlaşması  229
Kaynakça  231
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. ŞİRKET KAVRAMI VE ŞİRKETLER HUKUKU  239
II. TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLER  240
III. ŞİRKETİN UNSURLARI  241
A. Kişi Unsuru  241
B. Sözleşme Unsuru  242
C. Sermaye Unsuru  243
D. Ortak Amaç Unsuru  244
E. Ortak Çalışma Unsuru  245
IV. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  245
A. Düzenlendikleri Kanun Açısından  245
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  245
2. Türk Ticaret Kanunu’nda ve Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  245
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  246
B. Tüzel Kişilik Sahibi Olup Olmama Açısından  246
1. Tüzel Kişiliği Olmayan Şirket  246
2. Tüzel Kişiliği Olan Şirketler  246
C. Şahıs ve Sermaye Şirketleri Ayrımı Açısından  246
1. Şahıs Şirketleri  246
2. Sermaye Şirketleri  247
D. Ortakların Sorumluluk Şekli Açısından  247
1. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırlı Sorumlu Olduğu Şirketler  247
2. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırsız Sorumlu Olduğu Şirketler  248
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM  249
II. TANIM  249
III. UNSURLAR  249
A. Kişi Unsuru  250
B. Ortak Amaç Unsuru  250
C. Sermaye  251
D. Ortak Çalışma İradesi  252
E. Sözleşme  252
IV. KURULUŞ  253
V. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMLERİ  254
A. Gizli Adi Şirket  254
B. Konsorsiyum (İş Ortaklığı)  254
C. Joint Venture (Ortak Girişim)  254
D. Kanunî Zorunluluktan Doğan Adi Şirket  255
VI. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  255
A. İç İlişkiler  255
1. Şirketin Yönetimi  255
a. Yöneticinin Atanması, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması  255
b. Yöneticinin Yetkileri  256
c. Yöneticinin Hakları  257
d. Yöneticinin Borçları  257
2. Ortakların Hakları ve Borçları  257
a. Ortakların Hakları  257
aa. Kâr Payı ve Tasfiye Payı İsteme Hakkı  257
bb. Gider, Avans, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı  258
cc. Denetleme Hakkı  258
b. Ortakların Borçları  259
aa. Sermaye Koyma Borcu  259
bb. Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Borcu  259
cc. Rekabet Yasağı  260
3. Ortak Yapısındaki Değişiklikler  260
a. Şirkete Yeni Ortak Alma  260
b. Payın Devri  261
c. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma  261
B. Dış İlişkiler  263
1. Temsil  263
2. Ortakların Sorumluluğu  264
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  264
A. Sona Erme Nedenleri  265
1. İnfisah Nedenleri  265
a. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  265
b. Ortaklardan Birinin Ölümü  265
c. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, Ortağın İflası veya Kısıtlanması  266
d. Sürenin Dolması  266
2. Fesih Nedenleri  267
a. Ortakların Kararı  267
b. Fesih Bildirimi  267
c. Mahkeme Kararı  267
2. Sona Ermenin Hükümleri  267
VIII. ZAMANAŞIMI  268
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
I. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  269
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  270
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olma  270
B. Sınırlı Sayı İlkesine Bağlı Olma  270
C. Hak Ehliyetinin Sınırlı Olmaması  270
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  271
A. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  271
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi  271
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK  272
V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  273
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  274
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  275
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  276
IX. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  277
A. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu  277
B. Şirket Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması  277
C. Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Yapılması  278
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  281
II. TANIM  281
III. UNSURLAR  281
A. Ortaklar  281
B. Konu  282
C. Ticaret Unvanı  282
D. Sınırsız Sorumluluk  282
E. Tüzel Kişilik  282
IV. KURULUŞ  283
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  283
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  283
C. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  284
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  284
A. İç İlişkiler  284
1. Şirketin Yönetimi  284
a. Yöneticilerin Atanması  284
b. Yönetim Usulü  285
c. Yönetim Yetkisinin Kapsamı  285
d. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Azli  286
2. Ortakların Hak ve Borçları  286
a. Sermaye Koyma Borcu  286
b. Kâr ve Zarara Katılma  287
c. Faiz, Masraf ve Ücret İsteme Hakkı  287
d. Tasfiye Payına Katılma  288
e. Oy Hakkı  288
f. Şirketi Denetleme Hakkı  288
g. Rekabet Yasağı  288
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  289
a. Yeni Ortak Alma  289
b. Ortağın Ölümü  289
c. Çıkma  290
d. Çıkarılma  290
e. Payın Devri  291
B. Dış İlişkiler  292
1. Şirketin Temsili  292
a. Temsilcilerin Belirlenmesi  292
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  292
2. Ortakların Sorumluluğu  293
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  293
A. Sona Erme Nedenleri  293
1. Fesih Nedenleri  294
2. İnfisah Nedenleri  294
B. Sona Ermenin Sonuçları  294
C. Tasfiye  295
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  297
II. TANIM  297
III. UNSURLAR  297
A. Ortaklar  297
B. Konu  298
C. Ticaret Unvanı  298
D. Ortakların Sorumlulukları  298
E. Tüzel Kişilik  298
IV. KURULUŞ  298
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  298
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama, Ticaret Siciline Tescil ve İlan  299
V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  300
A. İç İlişkiler  300
1. Yönetim  300
2. Ortakların Hak ve Borçları  300
a. Sermaye Koyma Borcu  300
b. Kâr ve Zarara Katılma  300
c. Şirketi Denetleme Hakkı  301
d. Rekabet Yasağı  301
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  301
B. Dış İlişkiler  302
1. Şirketin Temsili  302
2. Ortakların Sorumluluğu  302
a. Komandite Ortağın Sorumluluğu  302
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  302
VI. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  303
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  305
II. TANIM  305
III. ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER  305
A. Çoğunluk İlkesi  305
B. Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi  306
C. Malvarlığının Korunması İlkesi  306
D. Devletin İlgilenmesi İlkesi  306
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  306
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi  306
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  306
H. Eşit İşlem İlkesi  307
IV. UNSURLAR  307
A. Ortaklar  307
B. Konu  307
C. Ticaret Unvanı  308
D. Sermaye  308
E. Sınırlı Sorumluluk  309
F. Tüzel Kişilik  309
V. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ  310
A. Halka Kapalı Anonim Şirketler  310
B. Halka Açık Anonim Şirketler  310
VI. KURULUŞ  311
A. Kuruluş Yöntemleri  311
1. Anî Kuruluş  311
a. Şirket Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi  311
b. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  312
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi  313
d. Bakanlık İzni (Gerekiyorsa)  313
e. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  314
2. Halka Açık Kuruluş  314
B. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler, Kanuna Aykırılıklar ve Fesih Davası  314
C. Kuruluştan Sonra Devralma  315
VII. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  315
A. Genel Olarak  315
B. Genel Kurul  315
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  315
2. Genel Kurulun Toplantı Türleri  316
a. Olağan Genel Kurul  316
b. Olağanüstü Genel Kurul  317
3. Gündeme Bağlılık İlkesi  317
4. Genel Kurulun Toplanması  318
a. Çağrı Şekli  318
b. Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar  319
c. Genel Kurulun Çalışma Esasları  321
d. Toplantı ve Karar Yetersayıları  322
5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  323
a. Hükümsüz Kararlar  323
b. İptal Edilebilir Kararlar  324
C. Yönetim Kurulu  325
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  325
2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları  326
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları  327
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  327
aa. İdarî Haklar  327
bb. Malî Haklar  329
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçları  330
4. Yönetim Kurulunun Karar Alması  332
5. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği  332
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Sigorta Yaptırılması  332
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  333
VIII. ANONİM ŞİRKETTE DENETİM  334
A. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Gözetimindeki Denetim  336
1. Denetçiler  336
2. Denetçinin Seçimi ve Azli  336
3. Denetçinin Görevleri  337
4. Özel Denetçi Atanması  338
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Denetim  339
IX. ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY SENETLERİ  339
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri  339
B. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları  341
1. Pay Sahiplerinin Hakları  341
a. İdarî Haklar  341
b. Malî Haklar  342
2. Pay Sahiplerinin Borçları  343
X. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER  344
A. Pay/Hisse Senedi  345
B. İlmühaber  346
C. Tahvil  346
D. İntifa Senedi  346
XI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  346
A. İnfisah Nedenleri  346
B. Fesih Nedenleri  347
XII. TASFİYE  348
A. Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukukî Durumu ve Tasfiye Haline Girmenin Hukukî Sonuçları  348
B. Tasfiye Memurları  349
C. Tasfiye İşleri  349
D. Ek Tasfiye  350
E. Tasfiyeden Dönme  350
XIII. ANONİM ŞİRKETTE SORUMLULUK VE İBRA  351
A. Hukukî ve Cezaî Sorumluluk  351
B. İbra (Sorumluluktan Kurtarma)  352
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  353
II. TANIM  353
III. UNSURLARI  353
A. Ortaklar  353
B. Konu  354
C. Ticaret Unvanı  354
D. Sermaye  354
E. Sınırlı Sorumluluk  355
F. Tüzel Kişilik  355
IV. KURULUŞ  356
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  356
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  357
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi  357
D. Tescil ve İlan  358
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  358
A. Genel Kurul  358
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  358
2. Genel Kurulun Toplanması  359
3. Toplantıya Çağrı  360
4. Toplantı ve Karar Yetersayıları  360
5. Genel Kurul Kararlarının Butlan ve İptali  361
B. Müdürler  362
1. Müdürlerin Görevleri  362
2. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevlerinin Sona Ermesi  363
3. Müdürlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları  363
VI. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM  364
VII. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SAHİPLİĞİ VE PAYIN DEVRİ  364
A. Ortakların Hakları  364
1. İdarî Haklar  364
2. Malî Haklar  365
B. Ortakların Borçları  366
C. Payın Devri  367
D. Şirketten Çıkma  367
E. Şirketten Çıkarılma  368
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ  368
A. Sona Erme Nedenleri  368
B. Tasfiye  369
Kaynakça  371
Kavramlar Dizini  375
 


Mustafa İsmail Kaya ...
Ekim 2018
27.90 TL
Sepete Ekle
Gönen Eriş
Mayıs 2017
675.00 TL
Sepete Ekle
Bahar Oral
Ocak 2019
42.00 TL
Sepete Ekle
Ufuk Tekin
Aralık 2018
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Basıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
I. TİCARET HUKUKU  33
A. Genel Olarak  33
B. Ticaret Hukukunun Tarihçesi  33
C. Ticaret Hukukunun Sistemleri  34
II. TİCARET HUKUKUNUN ÜLKEMİZDE DÜZENLENİŞİ  36
A. Genel Olarak  36
B. Tarihi Gelişimi  38
1. Cumhuriyet’ten Önceki Dönem  38
2. Cumhuriyet Dönemi  38
a. 1926 Tarih ve 865 Sayılı Ticaret Kanunu  38
b. 1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  39
c. 2011 Tarih ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  40
III. TİCARET HUKUKUNUN ULUSLARARASINDA DÜZENLENİŞİ  42
IV. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI  47
A. Asli Kaynaklar  47
1. Ticari Hükümler  47
2. Ticari Örf ve Adetler  49
3. Genel Hükümler  51
4. Genel Örf ve Adetler  52
B. Yardımcı Kaynaklar  52
1. Yargı Kararları  52
2. Doktrin  52
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. İŞLETME KAVRAMI  53
II. TİCARİ VE ESNAF İŞLETMELERİ  53
A. Ticari İşletmenin Unsurları  53
1. Gelir Sağlamak  54
2. Devamlılık  55
3. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşmak  55
4. Bağımsızlık  56
B. Esnaf İşletmeleri  56
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI  57
IV. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU TEŞKİL ETMESİ  58
A. Ticari İşletmenin Devri  58
1. Genel Olarak  58
2. Devir Sözleşmesi ve Kapsamı  59
3. Ticari İşletmeyi Devretmenin Sonuçları  60
B. Ticari İşletmelerin Birleşmesi  63
C. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni  64
1. Genel Olarak  64
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kapsamı  65
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Kurulması  67
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sonuçları  70
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi  71
V. TİCARİ İŞLETMENİN İÇ TEŞKİLATI  72
A. Genel Olarak  72
B. Ticari İşletmenin Merkezi ve Merkez Olmanın Sonuçları  72
C. Ticari İşletmenin Şubesi ve Şube Olmanın Sonuçları  73
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. TİCARİ İŞİN TANIMI  77
II. TİCARİ İŞ KARİNESİ  79
III. TİCARİ İŞ OLMANIN SONUÇLARI  80
A. Ticari İşlerde Uygulanacak Hükümler  80
1. Ticari Hüküm  80
2. Ticari İşe Uygulanacak Hükümlerin Sırası  80
a. Emredici Hükümler  80
b. Sözleşme Hükümleri  81
c. Ticari Hükümler  81
d. Ticari Örf ve Adet  81
e. Genel Hükümler  82
3. Ticari Hükümlerde Zamanaşımı  83
B. Ticari İşlerde Davalar  83
1. Ticari Davanın Tanımı  83
a. Mutlak Ticari Davalar  83
b. Nispi Ticari Davalar  85
aa. Bir Ticari İşletmeyle İlgili Davalar  85
bb. Her İki Taraf İçinde Ticari Sayılan Davalar  85
2. Ticaret Mahkemeleri  86
C. Ticari İşlerde Teselsül  87
D. Ticari İşlerde Faiz  89
1. Sermaye Faizi  90
2. Temerrüt Faizi  93
3. Haksız Eylem Nedeniyle Faiz  95
E. Ticari İşlerde En Yüksek Sınırın Aşılması  96
F. Ticari İşlerde Haksız Rekabet  97
Dördüncü Bölüm
TACİR
I. TACİR KAVRAMI  99
A. Genel Olarak  99
B. Gerçek Kişi Tacirler  99
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  100
a. Bir Ticari İşletmenin Olması  100
b. Ticari İşletmenin İşletiliyor Olması  100
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşletilmesi  101
2. Değişik Durumlar  102
a. Küçük veya Kısıtlıların Tacir Sıfatı  102
b. Ticaret Yasağına Rağmen Ticaretle Uğraşanlar  102
C. Tüzel Kişi Tacirler  104
1. Ticaret Şirketleri  104
2. Amacına Varmak İçin Ticari Bir İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar  105
3. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler  105
D. Donatma İştiraki  106
II. TACİR OLMANIN SONUÇLARI  106
A. Genel Olarak  107
1. İflasa Tabi Olma  107
2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  108
a. Genel Olarak  108
b. Ticaret Unvanlarının Ayrımı  110
aa. Kişi (Şahıs) Ticaret Unvanları  110
aaa. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  110
bbb. Adi Şirketlerin Ticari Unvanı  110
ccc. Kollektif Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
ddd. Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
bb. Konu Ticaret Unvanları  111
aaa. Limited Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
bbb. Anonim Şirketlerin Ticaret Unvanı  111
ccc. Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  111
cc. Diğer Unvanlar  112
aaa. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  112
bbb. Donatma İştiraklerinin Ticaret Unvanı  112
ccc. Şubelerin Ticaret Unvanları  112
c. Ekler  112
d. İşletme Adı  114
e. Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması  114
3. Ticari İşletmelerini Tescil ve İlan Etme Zorunluluğu  115
a. Genel Olarak  115
b. Ticaret Sicil İşlemleri  116
aa. Tescil İşleminin Yapılışı  117
bb. Tescilin Sonuçları  119
aaa. Kanıtlama Gücü  119
bbb. Kurucu – Duyurucu Etkisi  119
ccc. Aleniyet Sağlaması  120
ddd. Üçüncü Kişilere Etkisi  120
eee. Ticaret Siciline Güven İlkesi  120
fff. Ticaret Sicilinin Yanlış Tutulması Halinde Sorumluluk  121
c. Ticari Kayıtların İlanı  121
4. Ticari Defterleri Tutma ve Gerekli Belgeleri Saklama Zorunluluğu  122
a. Genel Olarak  122
b. Tacirin Tutacağı Defterler  123
c. Ticari Defterlerin Tutulmasına Hâkim Olan İlkeler  125
aa. Genel Olarak  125
bb. Defterlerin Onaylanması  125
cc. Defterlerin Dili  126
dd. Defterlerin Tutuluşundaki Bilanço İlkeleri  126
d. Belgelerin Saklanması ve İbrazı  127
e. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı  129
f. Ticari Defterlerin Uyuşmazlıklarda Delil Olması  130
aa. Ticari Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  130
bb. Ticari Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  131
5. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme Zorunluluğu  131
6. Tacirler Arasındaki Bazı İhbar veya İhtarların Şekle Bağlı Olması  132
7. Ticaret Odasına Kaydolma Zorunluluğu  133
8. Tacirler Hakkında Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Zorunluluğu  134
9. Hapis Hakkında Zilyed Olunan ile Alacak Arasındaki Bağın Var Olduğu Faraziyesinden Yararlanma  134
B. Özel Olarak  135
1. Ticari İş Karinesinin Uygulanması  135
2. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  135
3. Fatura veya Teyit Mektubuna İtiraz Edilmediği Takdirde Hak Sahibi Olma  136
4. Ücret veya Cezanın İndirimini İsteyememe  139
5. Ticari Satış ve Mal Değişimi Hakkındaki Özel Hükümler  140
a. Genel Olarak  140
b. Kısmi İcra Edilen Sözleşmeler  140
c. Temerrüt  141
d. Malın Ayıplı Olması  143
III. TACİR SIFATININ SONA ERMESİ  147
Beşinci Bölüm
TİCARİ FAALİYETLERİN KORUNMASI
I. HAKSIZ REKABET  149
A. Genel Olarak  149
B. Haksız Rekabet Halleri  153
1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  153
a. Kötüleme  153
b. Avantaj Sağlama  155
c. Hakkı Olmayan Unvanları, Meslek, Derece ve Sembolleri Kullanmak  157
d. Karıştırılmaya Neden Olmak  157
e. Karşılaştırma ya da Üçüncü Kişiyi Benzer Yollarla Öne Geçirme  159
f. Göstermelik ile Aldatma  159
g. Gerçek Değer Hakkında Yanıltma  160
h. Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlama  160
ı. Nicelik ve Nitelikte Yanıltma  160
i. Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanın Açık Olmaması  160
j. Tüketici Kredilerinde Açık Beyanda Bulunmamak  161
k. Yanıltıcı Sözleşme Formüllerini Kullanmak  161
2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  162
3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  163
4. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  163
5. İş Şartlarına Uymama  164
6. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartlarını Kullanma  164
C. Haksız Rekabet Davaları  165
1. Hukuk Davaları  165
a. Tarafları  166
aa. Davacılar  166
bb. Davalılar  167
b. Zamanaşımı  169
2. Ceza Davaları  170
a. Cezai Sorumluluk  170
b. Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu  170
II. MARKA  171
A. Genel Tanımı  171
B. Markanın Çeşitleri  173
1. Üzerinde Kullanıldıkları Yere Göre Marka Çeşitleri  173
2. Markanın Sahiplerine Göre Marka Çeşitleri  173
C. Markaların Korunması  175
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Koruma  175
2. Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Koruma  175
a. Şartları  175
aa. Markanın Tescil Edilmiş Olması  175
aaa. Markanın Tescili  176
bbb. Marka Olarak Tescili Yasak İşaretler  178
aaaa. Mutlak Ret Sebepleri  178
bbbb. Nispi Ret Sebepleri  181
bb. Korumadan Yararlanacak Kişilerden Olmak  184
cc. Marka Hakkına Tecavüz  184
aaa. Marka Hakkı ve kapsamı  184
aaaa. Önleme Yetkisi  185
bbbb. Yasaklama Yetkisi  185
cccc. Kullanma Yetkisi  186
bbb. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Eylemler  186
ccc. Marka Sahibinin Talepleri  187
ddd. Davanın Tarafları  189
eee. Görevli ve Yetkili Mahkeme  189
fff. Zamanaşımı  190
3. Marka ile İlgili Hukuki İşlemler  190
4. Marka Hakkının Sona Ermesi  191
a. Kullanmama Nedeniyle Sona Erme  191
b. Koruma Süresinin Sona ermesi  191
c. Marka Hakkından Vazgeçme  192
5. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali  192
a. Markanın Hükümsüzlüğü  192
b. Markanın İptali  192
c. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptalinin sonuçları  193
Altıncı Bölüm
CARİ HESAP
I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  195
A. Genel Tanımı  195
B. Cari Hesap Sözleşmesinin Şekli  195
II. CARİ HESABIN İÇERİĞİ  196
III. CARİ HESABIN SONUÇLARI  196
A. Yenileme (Tecdit)  196
B. Ticari Senetler  197
C. Ücret ve Giderler  197
D. Hesap Devresi  197
E. Takas  198
F. Haciz  198
G. Faiz  198
H. Cari Hesabın Kesilmesi  199
I. Zamanaşımı  199
IV. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  199
Yedinci Bölüm
TİCARİ İŞLERDE YARDIMCILAR
I. GENEL OLARAK  201
II. TACİR YARDIMCILARININ ÇEŞİTLERİ  201
A. Tacire Bağlı Yardımcılar  201
1. Temsil Yetkisi Olmayan Yardımcılar  201
2. Temsil Yetkisi Olan Yardımcılar  202
a. Ticari Temsilci (Mümessil)  202
aa. Ticari Temsilcinin Atanması  203
bb. Ticari Temsilcinin Yetkileri ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  204
cc. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  206
b. Ticari Vekil  207
aa. Ticari Vekilin Atanması  208
bb. Ticari Vekilin Yetkileri  208
cc. Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  208
c. Diğer Yardımcılar  209
aa. Satış Memurları  209
bb. Pazarlamacılar  209
d. Ticari Temsilde Rekabet Yasağı  210
B. Bağımsız Yardımcılar  211
1. Simsar  211
2. Komisyoncu  212
a. Alım–Satım Komisyonculuğu  212
aa. Alım–Satım Komisyoncusunun Hakları  213
bb. Alım–Satım Komisyoncusunun Borçları  213
b. Taşıma İşleri Komisyonculuğu  214
aa. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  215
bb. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  215
C. Acente  216
1. Acentenin Tanımı  216
2. Acentenin Yetkileri  219
a. Sözleşme Yapma Yetkisi  219
b. Hakkı Koruyan Beyanları Yapma veya Kabul Yetkisi  220
c. Malların Bedelini Kabul ve Teslim Alma Yetkisi  220
d. Mahkemede Temsil Yetkisi  220
3. Acentenin Yetkisizliği  221
4. Acentenin Borçları  221
5. Acentenin Hakları  223
6. Müvekkilin Borçları  227
7. Acenteliğin Sona Ermesi  227
a. Sona Erme Sebepleri  227
b. Denkleştirme İşlemi  228
c. Rekabet Yasağı Anlaşması  229
Kaynakça  231
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. ŞİRKET KAVRAMI VE ŞİRKETLER HUKUKU  239
II. TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKETLER  240
III. ŞİRKETİN UNSURLARI  241
A. Kişi Unsuru  241
B. Sözleşme Unsuru  242
C. Sermaye Unsuru  243
D. Ortak Amaç Unsuru  244
E. Ortak Çalışma Unsuru  245
IV. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  245
A. Düzenlendikleri Kanun Açısından  245
1. Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  245
2. Türk Ticaret Kanunu’nda ve Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  245
3. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  246
B. Tüzel Kişilik Sahibi Olup Olmama Açısından  246
1. Tüzel Kişiliği Olmayan Şirket  246
2. Tüzel Kişiliği Olan Şirketler  246
C. Şahıs ve Sermaye Şirketleri Ayrımı Açısından  246
1. Şahıs Şirketleri  246
2. Sermaye Şirketleri  247
D. Ortakların Sorumluluk Şekli Açısından  247
1. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırlı Sorumlu Olduğu Şirketler  247
2. Şirket Borçlarından Ortakların Sınırsız Sorumlu Olduğu Şirketler  248
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. KAVRAM  249
II. TANIM  249
III. UNSURLAR  249
A. Kişi Unsuru  250
B. Ortak Amaç Unsuru  250
C. Sermaye  251
D. Ortak Çalışma İradesi  252
E. Sözleşme  252
IV. KURULUŞ  253
V. ADİ ŞİRKETİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMLERİ  254
A. Gizli Adi Şirket  254
B. Konsorsiyum (İş Ortaklığı)  254
C. Joint Venture (Ortak Girişim)  254
D. Kanunî Zorunluluktan Doğan Adi Şirket  255
VI. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  255
A. İç İlişkiler  255
1. Şirketin Yönetimi  255
a. Yöneticinin Atanması, Yönetim Yetkisinin Geri Alınması ve Sınırlandırılması  255
b. Yöneticinin Yetkileri  256
c. Yöneticinin Hakları  257
d. Yöneticinin Borçları  257
2. Ortakların Hakları ve Borçları  257
a. Ortakların Hakları  257
aa. Kâr Payı ve Tasfiye Payı İsteme Hakkı  257
bb. Gider, Avans, Faiz ve Ücret İsteme Hakkı  258
cc. Denetleme Hakkı  258
b. Ortakların Borçları  259
aa. Sermaye Koyma Borcu  259
bb. Zarara ve Tasfiye Sonucuna Katılma Borcu  259
cc. Rekabet Yasağı  260
3. Ortak Yapısındaki Değişiklikler  260
a. Şirkete Yeni Ortak Alma  260
b. Payın Devri  261
c. Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma  261
B. Dış İlişkiler  263
1. Temsil  263
2. Ortakların Sorumluluğu  264
VII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  264
A. Sona Erme Nedenleri  265
1. İnfisah Nedenleri  265
a. Ortak Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  265
b. Ortaklardan Birinin Ölümü  265
c. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, Ortağın İflası veya Kısıtlanması  266
d. Sürenin Dolması  266
2. Fesih Nedenleri  267
a. Ortakların Kararı  267
b. Fesih Bildirimi  267
c. Mahkeme Kararı  267
2. Sona Ermenin Hükümleri  267
VIII. ZAMANAŞIMI  268
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
I. GENEL OLARAK TİCARET ŞİRKETLERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  269
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  270
A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olma  270
B. Sınırlı Sayı İlkesine Bağlı Olma  270
C. Hak Ehliyetinin Sınırlı Olmaması  270
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  271
A. Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler  271
B. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi  271
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET BORÇLARINDAN SORUMLULUK  272
V. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  273
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  274
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  275
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  276
IX. SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  277
A. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu  277
B. Şirket Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması  277
C. Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Yapılması  278
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  281
II. TANIM  281
III. UNSURLAR  281
A. Ortaklar  281
B. Konu  282
C. Ticaret Unvanı  282
D. Sınırsız Sorumluluk  282
E. Tüzel Kişilik  282
IV. KURULUŞ  283
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  283
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  283
C. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  284
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  284
A. İç İlişkiler  284
1. Şirketin Yönetimi  284
a. Yöneticilerin Atanması  284
b. Yönetim Usulü  285
c. Yönetim Yetkisinin Kapsamı  285
d. Yöneticilerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Azli  286
2. Ortakların Hak ve Borçları  286
a. Sermaye Koyma Borcu  286
b. Kâr ve Zarara Katılma  287
c. Faiz, Masraf ve Ücret İsteme Hakkı  287
d. Tasfiye Payına Katılma  288
e. Oy Hakkı  288
f. Şirketi Denetleme Hakkı  288
g. Rekabet Yasağı  288
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  289
a. Yeni Ortak Alma  289
b. Ortağın Ölümü  289
c. Çıkma  290
d. Çıkarılma  290
e. Payın Devri  291
B. Dış İlişkiler  292
1. Şirketin Temsili  292
a. Temsilcilerin Belirlenmesi  292
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı  292
2. Ortakların Sorumluluğu  293
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  293
A. Sona Erme Nedenleri  293
1. Fesih Nedenleri  294
2. İnfisah Nedenleri  294
B. Sona Ermenin Sonuçları  294
C. Tasfiye  295
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  297
II. TANIM  297
III. UNSURLAR  297
A. Ortaklar  297
B. Konu  298
C. Ticaret Unvanı  298
D. Ortakların Sorumlulukları  298
E. Tüzel Kişilik  298
IV. KURULUŞ  298
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  298
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama, Ticaret Siciline Tescil ve İlan  299
V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  300
A. İç İlişkiler  300
1. Yönetim  300
2. Ortakların Hak ve Borçları  300
a. Sermaye Koyma Borcu  300
b. Kâr ve Zarara Katılma  300
c. Şirketi Denetleme Hakkı  301
d. Rekabet Yasağı  301
3. Ortaklarla İlgili Değişiklikler  301
B. Dış İlişkiler  302
1. Şirketin Temsili  302
2. Ortakların Sorumluluğu  302
a. Komandite Ortağın Sorumluluğu  302
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  302
VI. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  303
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  305
II. TANIM  305
III. ANONİM ŞİRKETE EGEMEN OLAN İLKELER  305
A. Çoğunluk İlkesi  305
B. Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi  306
C. Malvarlığının Korunması İlkesi  306
D. Devletin İlgilenmesi İlkesi  306
E. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  306
F. Dışarıdan Denetleme İlkesi  306
G. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  306
H. Eşit İşlem İlkesi  307
IV. UNSURLAR  307
A. Ortaklar  307
B. Konu  307
C. Ticaret Unvanı  308
D. Sermaye  308
E. Sınırlı Sorumluluk  309
F. Tüzel Kişilik  309
V. ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ  310
A. Halka Kapalı Anonim Şirketler  310
B. Halka Açık Anonim Şirketler  310
VI. KURULUŞ  311
A. Kuruluş Yöntemleri  311
1. Anî Kuruluş  311
a. Şirket Esas Sözleşmesinin Düzenlenmesi  311
b. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  312
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi  313
d. Bakanlık İzni (Gerekiyorsa)  313
e. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  314
2. Halka Açık Kuruluş  314
B. Kuruluş İşlemlerinde Eksiklikler, Kanuna Aykırılıklar ve Fesih Davası  314
C. Kuruluştan Sonra Devralma  315
VII. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  315
A. Genel Olarak  315
B. Genel Kurul  315
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  315
2. Genel Kurulun Toplantı Türleri  316
a. Olağan Genel Kurul  316
b. Olağanüstü Genel Kurul  317
3. Gündeme Bağlılık İlkesi  317
4. Genel Kurulun Toplanması  318
a. Çağrı Şekli  318
b. Toplantıya Katılmaya Yetkili Olanlar  319
c. Genel Kurulun Çalışma Esasları  321
d. Toplantı ve Karar Yetersayıları  322
5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği  323
a. Hükümsüz Kararlar  323
b. İptal Edilebilir Kararlar  324
C. Yönetim Kurulu  325
1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  325
2. Yönetim Kuruluna Üyelik Koşulları  326
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları ve Borçları  327
a. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  327
aa. İdarî Haklar  327
bb. Malî Haklar  329
b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçları  330
4. Yönetim Kurulunun Karar Alması  332
5. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği  332
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve Sigorta Yaptırılması  332
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  333
VIII. ANONİM ŞİRKETTE DENETİM  334
A. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Gözetimindeki Denetim  336
1. Denetçiler  336
2. Denetçinin Seçimi ve Azli  336
3. Denetçinin Görevleri  337
4. Özel Denetçi Atanması  338
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetimindeki Denetim  339
IX. ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY SENETLERİ  339
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri  339
B. Pay Sahiplerinin Hakları ve Borçları  341
1. Pay Sahiplerinin Hakları  341
a. İdarî Haklar  341
b. Malî Haklar  342
2. Pay Sahiplerinin Borçları  343
X. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER  344
A. Pay/Hisse Senedi  345
B. İlmühaber  346
C. Tahvil  346
D. İntifa Senedi  346
XI. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  346
A. İnfisah Nedenleri  346
B. Fesih Nedenleri  347
XII. TASFİYE  348
A. Tasfiye Halindeki Anonim Şirketin Hukukî Durumu ve Tasfiye Haline Girmenin Hukukî Sonuçları  348
B. Tasfiye Memurları  349
C. Tasfiye İşleri  349
D. Ek Tasfiye  350
E. Tasfiyeden Dönme  350
XIII. ANONİM ŞİRKETTE SORUMLULUK VE İBRA  351
A. Hukukî ve Cezaî Sorumluluk  351
B. İbra (Sorumluluktan Kurtarma)  352
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  353
II. TANIM  353
III. UNSURLARI  353
A. Ortaklar  353
B. Konu  354
C. Ticaret Unvanı  354
D. Sermaye  354
E. Sınırlı Sorumluluk  355
F. Tüzel Kişilik  355
IV. KURULUŞ  356
A. Şirket Sözleşmesinin Düzenlenmesi  356
B. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalama  357
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi  357
D. Tescil ve İlan  358
V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  358
A. Genel Kurul  358
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  358
2. Genel Kurulun Toplanması  359
3. Toplantıya Çağrı  360
4. Toplantı ve Karar Yetersayıları  360
5. Genel Kurul Kararlarının Butlan ve İptali  361
B. Müdürler  362
1. Müdürlerin Görevleri  362
2. Müdürlerin Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Görevlerinin Sona Ermesi  363
3. Müdürlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları  363
VI. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM  364
VII. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SAHİPLİĞİ VE PAYIN DEVRİ  364
A. Ortakların Hakları  364
1. İdarî Haklar  364
2. Malî Haklar  365
B. Ortakların Borçları  366
C. Payın Devri  367
D. Şirketten Çıkma  367
E. Şirketten Çıkarılma  368
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ  368
A. Sona Erme Nedenleri  368
B. Tasfiye  369
Kaynakça  371
Kavramlar Dizini  375
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018