Kamu Hukuku Dersleri I Öğr. Gör. Mümin Güngör  - Kitap

Kamu Hukuku Dersleri I

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
347
Barkod:
9786052645543
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eser; temel ders kaynağı olarak üniversitelerin fakültelerinde ve meslek yüksek okullarında Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukuk Başlangıcı, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Yargı Örgütü (Teşkilatı) ve Kamu ve Özel Kesim Yapısı gibi derslerde okutulmak üzere hazırlanmıştır. Eserin kolay kavranması amacıyla konular detaylı ele alınmamış; yüzeysel ancak sistematik, anlaşılır ve gerekli olan temel bilgileri verecek şekilde ele alınmıştır.
Eserin sistematiğine bakıldığında ilk olarak hukuk kavramı, hak kavramı, kamu hukuk ve özel hukuk kavramlarına, kişiliğe (kamu idaresi, özel idare ile dernekler, vakıflar ve şirketler) ilişkin önemli açıklamalar yapılmaktadır. İkinci kitap ile Anayasa hukuku, Anayasa Yargısı, Devlet ve Hükümet, Türk Anayasacılık hareketleri ile 1982 Anayasası, yasama organı, yürütme organı, yargı organı ve bu organların yetkileri ve görevleri ele alınmaktadır. Daha sonra ise üçüncü kitap olan idare hukukunda idare hukukunun konusu olan kamu idaresi ve işleyişine değinilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Hukuk (Hukuka Giriş)
.
Anayasa Hukuku
.
İdare Hukuku
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER TABLOSU
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER TABLOSU 
9
BİRİNCİ KİTAP
TEMEL HUKUK
(HUKUKA GİRİŞ)
§ 1. TOPLUM HAYATI, EGEMEN (OTORİTE) VE KURAL 
25
I. TOPLUM HAYATI (BİRLİKTE YAŞAMA ZORUNLULUĞU) 
25
II. EGEMEN İHTİYACI VE DEVLETİN ORTAYA ÇIKIŞI 
27
III. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK 
29
A. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI 
29
B. HUKUK 
35
§ 2. HUKUK 
41
I. HUKUKUN TANIMI VE ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 
41
A. TANIMI 
41
B. ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 
42
1. Pozitif (müspet) Hukuk 
42
2. Mevzu(mevzuat, konulmuş) Hukuk 
42
3. Tabii (ideal) Hukuk 
43
4. Tarihi Hukuk 
43
5. Maddi Hukuk – Şekli Hukuk 
43
6. Objektif Hukuk – Subjektif Hukuk 
43
II. HUKUKUN GÖREVİ (FONKSİYONU) 
44
A. TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK 
44
B. TOPLUM BARIŞINI SAĞLAMAK 
44
C. TOPLUM GÜVENİNİ SAĞLAMAK 
45
D. EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK 
45
E. ÖZGÜRLÜK SAĞLAMAK 
45
F. TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 
45
G. HUKUKUN OLUŞUM VE GELİŞİMLERE CEVAP VERME GÖREVİ 
46
H. ADALETİ GERÇEKLEŞTİRMEK 
47
III. HUKUK SİSTEMİ, HUKUK DÜZENİ, HUKUK KURALLARI VE HUKUK
DALLARI 
47
A. HUKUK SİSTEMİ 
47
1. Common Law Hukuk Sistemi 
48
2 . Roma–Germen (Kıta Avrupası) Hukuk Sistemi 
48
3. Türk Hukuk Sistemi 
48
B. HUKUK DÜZENİ 
51
1. Genel Olarak 
51
2. Türk Hukuk Düzeni 
51
C. HUKUK KURALLARI VE TASNİFİ 
52
D. HUKUK DALLARI 
55
1. Genel Olarak 
55
2. Kamu Hukuku Dalları 
58
a. Anayasa Hukuku 
58
b. İdare Hukuku 
59
c. Ceza Hukuku 
60
d. Uluslararası Hukuk 
60
e. Vergi Hukuku 
60
f. Yargılama ve İcra Hukuku 
61
3. Özel Hukuk Dalları 
62
a. Medeni Hukuk 
62
b. Ticaret Hukuku 
63
c. Devletler Özel Hukuku 
63
4. Karma Hukuk Dalları 
64
IV. HUKUKUN KAYNAKLARI 
66
A. ASLİ KAYNAKLAR 
67
1. Anayasa 
67
2. Kanun 
67
3. İçtüzük 
68
4. Uluslararası Antlaşmalar 
68
5. Örf–Adet Hukuku 
69
6. Yargı Organı Tarafından Verilen Kararlar 
69
7. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri 
70
a. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
70
b. Yönetmelikler 
70
c. Yürütme Organının Diğer Düzenleyici İşlemleri 
70
B. TALİ KAYNAKLAR 
71
1. Mahkeme Kararları 
71
2. Doktrin (Öğreti) 
71
V. HUKUKUN UYGULANMASI ve YORUMLANMASI 
71
A. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
72
B. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
72
C. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI 
76
D. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (YORUMLANMASI) 
77
1. Genel olarak 
77
2. Yorum Türleri 
77
3. Yorum Yöntemleri (Metotları, Dayanakları) 
78
4. Yorumda kullanılan mantık kuralları 
79
D. HUKUKTA BOŞLUK, BOŞLUK TÜRLERİ VE BOŞLUĞUN
DOLDURULMASI 
80
1. Boşluk ve Boşluk Türleri 
80
a. Hukuk Dışı Alan 
81
b. Kasıtlı/Bilinçli Susma 
81
c. Kanunda Boşluk 
82
2. Boşluk Doldurma 
82
§ 3. HUKUKUN ETKİSİ 
85
§ 3.1. HUKUKİ OLAYLAR, HUKUKİ FİİLLER VE HUKUKİ İŞLEMLER 
86
§ 3.2. SORUMLULUK 
90
§ 3.3. YAPTIRIM 
92
§ 3. 4. HAKLAR 
96
I. GENEL OLARAK 
96
II. HAK ÇEŞİTLERİ 
97
A. KAMU HAKLARI (TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER / ANAYASAL
HAKLAR) 
97
1. Kavramlar 
97
2. 1982 Anayasasının Temel Hak ve Özgürlükler Konusundaki
Temel Yaklaşımı 
98
3. Temel Hak ve Özgürlere İlişkin Genel Hükümler 
100
a. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlüklerin
Sınırlandırılması 
100
aa. Sınırlama Kanunla Yapılmalıdır 
101
ab. Sınırlama, Anayasanın İlgili Maddesinde Belirtilen
Sebeplere Dayanmalıdır 
101
ac. Sınırlama, Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Uygun
Olmalıdır 
102
ad. Sınırlama, Demokratik Toplum Düzeninin
Gereklerine Uygun Olmalıdır 
102
ae. Sınırlama, Temel Hak ve Özgürlüğün Özüne
Dokunmamalıdır 
102
af. Sınırlama, Ölçülülük İlkesine Uygun Olmalıdır 
102
ag. Sınırlama, Laik Cumhuriyet İlkesine Uygun Olmalıdır 
103
b. Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılmaması 
103
c. Olağanüstü Hal Rejiminde Temel Hak ve Özgürlüklerin
Durdurulması 
103
d. Temel Hak ve Özgürlüklerin Yabancılar İçin
Sınırlandırılması 
104
4. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 
104
5. Temel Hak ve Özgürlüklerin Türleri 
105
a. Negatif Statü (önleme, koruma) Hakları 
105
b. Pozitif Statü (sosyal ve ekonomik) Haklar 
107
c. Aktif Statü Hakları 
107
B. ÖZEL HAKLAR (MEDENİ HAKLAR) 
108
1. Mutlak Haklar 
108
2. Nisbi Haklar 
111
3. Konularına Göre Özel Haklar 
112
4. Kullanılmalarına Göre Özel Haklar 
112
5. Amaçlarına Göre Özel Haklar 
113
6. Bağımsız Olup Olmamalarına Göre Özel Haklar 
114
III. HAKLARIN KAZANILMASI 
114
IV. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ 
116
V. HAKLARIN KORUNMASI 
116
A. TALEP YETKİSİ 
117
B. DAVA AÇMA YETKİSİ, DAVA VE DAVAYA KARŞI DAVALININ
SAVUNMA İMKANLARI 
117
1. Dava 
117
2. Davaya Karşı Davalının Savunma Olanakları 
119
C. ZORLA (CEBRİ) İCRA 
120
D. KİŞİNİN KENDİ HAKKINI BİZZAT KORUMASI 
120
1. Meşru müdafaa (Haklı Savunma) 
120
2. Iztırar (Zaruret) Hali 
120
3. Güç Kullanma (İhkakı Hak Hali) 
121
VI. HAK SAHİBİ VE HAKLARIN KULLANILMASI 
121
VII. HAK KULLANIMINDA, KAZANIMINDA VE DİĞER HALLERE İLİŞKİN
ÖNEMLİ İLKELER 
121
A. İYİNİYET İLKESİ (SUBJEKTİF İYİNİYET) 
121
B. DÜRÜSTLÜK İLKESİ (OBJEKTİF İYİNİYET) 
122
C. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMAMASI İLKESİ 
122
§ 3.5. KİŞİLİK 
123
I. GENEL OLARAK KİŞİ 
123
II. GERÇEK KİŞİLER 
125
A. GERÇEK KİŞİLİĞE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
125
B. GERÇEK KİŞİLİĞE İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEMELER 
126
C. GERÇEK KİŞİLİĞİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ 
127
D. GERÇEK KİŞİLERİN EHLİYETLERİ 
128
1. Hak Ehliyeti 
128
2. Fiil Ehliyeti 
129
a. Genel Olarak 
129
b . Fiil Ehliyetinin Şartları 
129
c. Fiil Ehliyeti Bakımından Kişi Türleri 
130
III. TÜZEL KİŞİLER 
130
A. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI 
131
B. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMININ KABULÜNÜ DOĞURAN İHTİYAÇLAR 
132
C. TÜZEL KİŞİLİK KAVRAMININ UNSURLARI 
133
D. TÜZEL KİŞİLİĞİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 
133
E. TÜZEL KİŞİLİĞE İLİŞKİN HUKUKSAL DÜZENLEMELER 
136
F. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ 
138
1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
138
a. Genel Olarak Özel Hukuk Tüzel Kişileri 
138
b. Özel Tüzel Kişilerin Doğması (Kurulması) ve Kaldırılması
(Sona Ermesi) 
139
ba. Özel Hukuk Tüzel Kişilerin Kuruluşu(Doğması) ve
Çeşitli Kuruluş Sistemleri 
139
baa. Serbest kuruluş sistemi 
140
bab. Tescil sistemi 
140
bac. İzin sistemi 
141
bad. Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Kuruluşunda
Geçerli Olan Sistem 
141
bb. Kuruluş Aşamasındaki Hukuka Aykırılıkların Etkisi:
Tüzel Kişiliğin Kazanılamadığı Haller 
144
bc. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
144
c. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyetleri 
145
ca. Hak Ehliyeti 
145
caa. Tüzel Kişilerin Tam Ehliyete Sahip Olması 
145
cab. Tüzel kişilerin yararlanamayacakları haklar 
146
cac. Tüzel kişilerin hak ehliyetinin amaçları ile sınırlı
olup olmadığı sorunu: Tüzel kişilerde Ultra Vires
İlkesi geçerli midir? (Tahsis/Özellik İlkesi) 
146
cb. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti 
147
d. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Türleri 
147
da. Kazanç Paylaşma Amacına Yönelmiş ya da
Ekonomik Amaç Güden Tüzel Kişiler 
148
db. Kazanc Paylaşma Amacına Yönelmemiş Tüzel Kişiler 
149
2. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri 
151
a. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerinin Doğması (Kurulması) ve
Kaldırılması (Sona Ermesi) 
151
b. Kamu Hukuku Tüzel Kişiliğinin Hak ve Fiil Ehliyeti 
152
c. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerinin Türleri 
152
d. Kamu Hukuku Tüzel Kişiliğinin Sahip Olduğu Yetkiler ve
Özellikler 
153
e. Kamu Tüzel Kişisi ile Özel Tüzel Kişisi Arasındaki Temel
Farklar 
153
İKİNCİ KİTAP
ANAYASA HUKUKU
§ 1. ANAYASA KAVRAMI, TÜRLERİ, ANAYASALCILIK HAREKETLERİ 
157
I. ANAYASA KAVRAMI 
157
II. ANAYASA TÜRLERİ 
158
A. MADDİ ANAYASA–ŞEKLİ ANAYASA 
158
B. YAZILI ANAYASA–YAZISIZ ANAYASA 
158
C. YUMUŞAK ANAYASA–KATI ANAYASA 
159
D. ÇERÇEVE ANAYASA–KAZUİSTİK ANAYASA 
160
IIII. ANAYASACILIK HAREKETLERİ 
160
§ 2. HUKUKUN KAYNAKLARI, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, ANAYASANIN
ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASA YARGISI 
163
I. HUKUK KAYNAKLARI 
163
II. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İÇERİĞİ VE BUNLARIN KORUNMASI 
165
III. NORMLAR HİYERARŞİSİ VE ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
167
IV. ANAYASA YARGISI (ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ) VE ANAYASA
MAHKEMESİ 
168
A. ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN BİLGİLER 
168
B. TÜRK ANAYASA YARGISI VE ANAYASA MAHKEMESİ 
169
§ 3. DEVLET VE HÜKÜMET 
172
I. DEVLET 
172
A. DEVLET KAVRAMI 
172
B. DEVLETİN DOĞUŞUNA İLİŞKİN TEORİLER 
172
1. Aile Teorisi 
172
2. Biyolojik Teori 
173
3. Kuvvet ve Mücadele Teorisi 
173
4. Ekonomi Teorisi 
173
5. Toplumsal Sözleşme Teorisi 
174
C. DEVLETİN UNSURLARI 
175
1. İnsan Topluluğu (Millet) 
175
2. Ülke 
176
3. Egemenlik 
177
a. Egemenlik Kavramı 
177
b. Egemenlik Unsurları 
177
c. Egemenlik Teorileri (Egemenliğin Kaynağı) 
177
ca. Teokratik Egemenlik Teorisi 
178
cb. Beşeri Egemenlik Teorisi 
178
D. DEVLETİN TÜRLERİ 
180
1. Egemenliklerine (Egemenliğin Kaynağına) Göre Devletler 
180
2. Yapılarına (Yapılanmasına) Göre Devletler 
181
II. HÜKÜMET 
184
A. HÜKÜMET KAVRAMI 
184
B. HÜKÜMET(YÖNETİM) ÇEŞİTLERİ 
185
C. DEMOKRASİ 
189
§ 4. TÜRK ANAYASACILIĞININ TARİHÇESİ 
192
I. OSMANLI DÖNEMİ ANAYASACILIĞI 
192
A. SENEDİ İTTİFAK 
192
B. TANZİMAT FERMANI 
192
C. ISLAHAT FERMANI 
193
D. KANUNİ ESASİ 
193
II. CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASACILIĞI 
194
A. 1921 VE 1924 ANAYASASI 
194
B. 1962 ANAYASASI 
195
C. 1982 ANAYASASI 
197
§ 5. 1982 ANAYASASININ GENEL ESASLARI, TEMEL İLKELERİ, TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER İLE DEVLET ORGANLARI 
200
§ 6. YASAMA ORGANI / TBMM (AN 75–100) 
203
I. TBMM KURULUŞ, SEÇİM VE ÜYE(MİLLETVEKİLLİĞİ) (AY.M.75–86) 
203
A. KURULUŞ VE SEÇİM 
203
B. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM
DÖNEMİ İLE SEÇİMLERİN YENİLENMESİ 
204
C. SEÇİMLERİN GERİYE BIRAKILMASI VE ARA SEÇİMLER 
205
D. SEÇİMLERİN GENEL YÖNETİM VE DENETİMİ 
206
E. MİLLETVEKİLLİĞİ (TBMM ÜYELİĞİ) 
206
1. Genel olarak 
206
2. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler 
207
3. Yasama Dokunulmazlığı 
207
4. Milletvekilliğinin Düşmesi 
208
5. İptal İstemi 
209
6. Ödenek ve Yolluklar 
209
II. TBMM GÖREV VE YETKİLERİ (AY.M.87–92) 
210
A. GENEL OLARAK 
210
B. KANUN KOYMAK 
210
1. Genel Bilgiler 
210
2. Alelade (Olağan) Kanunların Görüşülmesi ve Yayınlanması 
211
2. Fevkalade Kanunların Görüşülmesi ve Yayınlanması 
212
a. Anayasa Değişikliği Hakkında Kanunlar (Anayasa
Değişikliği) 
212
b. Bütçe ve Kesin Hesap Kanunları 
214
C. MİLLETLERARASI ANTLAŞMALARI UYGUN BULMAK 
215
D. SAVAŞ HALİ İLANI VE SİLAHLI KUVVET KULLANILMASINA İZİN
VERME 
216
E. SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE KARAR VERMEK 
216
F. GENEL VEYA ÖZEL AF İLANINA KARAR VERMEK 
217
G. PARA BASILMASINA KARAR VERMEK 
217
H. MECLİSİN DİĞER GÖREVLERİ 
217
III. TBMM FAALİYETLERİ, BAŞKANLIK VE DÜZENİ (AY.M.93–97) 
217
A. TOPLANMA VE TATİL 
217
B. BAŞKANLIK DİVANI VE MECLİS BAŞKANI 
218
C. SİYASİ PARTİ GRUPLARI VE KOLLUK İŞLERİ 
219
IV. TBMM BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (AY.M.98–100) 
219
§ 7. YARGI ORGANI (YARGI TEŞKİLATI/YARGI ÖRGÜTÜ) (AN 138–160) 
220
I. GENEL HÜKÜMLER 
220
A. YARGI ORGANINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 
220
B. KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ İLE MAHKEMELERİN VE
HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI 
222
C. HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI 
222
D. HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEĞİ 
223
E. DURUŞMALARIN AÇIK VE KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI 
223
F. MAHKEMELERİN KURULUŞU 
224
G. ADALET HİZMETLERİNİN DENETİMİ 
224
II. YÜKSEK MAHKEMELER 
224
A. ANAYASA MAHKEMESİ (AY.m.146–153) 
224
1. Kuruluşu 
224
2. Üyelerin görev süresi ve üyeliğin sona ermesi 
226
3. Görev ve yetkileri 
226
a. Anayasaya Uygunluk Denetimi 
226
aa. Genel Bilgiler 
226
ab. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası Yoluyla
Denetim) 
227
ac. Somut Norm Denetimi (Anayasaya aykırılığın diğer
mahkemelerde ileri sürülmesi / İtiraz Davası) 
228
b. Bireysel Başvuru 
229
c. Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama 
230
d. Siyasi Partiye İlişkin Davalar 
230
4. Çalışma ve yargılama usulü 
231
5. Anayasa Mahkemesinin Kararları 
232
B. YARGITAY 
232
C. DANIŞTAY 
233
D. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
233
III. YÜKSEK ADLİ KURULUŞLAR 
234
A. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
234
B. SAYIŞTAY 
236
C. YÜKSEK SEÇİM KURULU 
238
IV. DİĞER MAHKEMELER (AY.M.142–145) 
238
A. ADLİ YARGI 
238
1. Genel Bilgiler 
238
2. İlk Derece Mahkemeler (AYBAM.K.m.1–24) 
239
a. İlk Derece Hukuk Mahkemeleri 
239
aa. Asliye Hukuk Mahkemeleri 
240
ab. Sulh Hukuk Mahkemeleri 
240
ac. Diğer Özel Hukuk Mahkemeleri 
241
b. İlk Derece Ceza Mahkemeleri 
242
ba. Asliye Ceza Mahkemeleri 
242
bb. Ağır Ceza Mahkemeleri 
242
bc. Sulh Ceza Hakimliği (AYBAM.K.m.10) 
243
bd. Özel Ceza Mahkemeleri 
244
be. Cumhuriyet Başsavcılığı (AYBAM.K.m.16–22) 
244
3. Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM; AYBAM.K.m.25–54) 
245
4. Yargıtay 
248
B. İDARİ YARGI 
252
1. Genel Bilgiler 
252
2. İlk Derece Mahkemeler 
252
a. İlk Derece İdare Mahkemeleri 
252
b. İlk Derece Vergi Mahkemeleri 
252
3. Bölge İdare Mahkemeleri (BİM / BİMVM.K.m.3) 
253
4. Danıştay 
254
§ 8. YÜRÜTME ORGANI VE İDARE (AN. M. 101–137) 
258
I. CUMHURBAŞKANI 
258
A. ADAYLIK VE SEÇİMİ 
259
B. AND İÇMESİ 
259
C. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 
260
D. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU 
261
E. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI VE BAKANLAR 
261
F. DEVLET DENETLEME KURULU 
263
G. MİLLİ SAVUNMA VE MİLLİ GÜVENLİK 
264
1. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
264
2. Milli Güvenlik Kurulu 
264
H. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİMİ 
265
II. İDARE 
265
A. İDARENİN ESASLARI 
266
B. YARGI YOLU 
266
C. İDARENİN KURULUŞU (TEŞKİLATLANMASI) 
267
1. Merkezi idare (Merkezden Yönetim) 
267
2. Yerel İdare (Yerinden Yönetim) 
267
a. Mahalli idareler (Yer Bakımından Yerinden Yönetim) 
267
b. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetimler 
268
ba. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 
268
baa. Yükseköğretim kurumları 
268
bab. Yükseköğretim üst kuruluşları 
269
bb. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon
kuruluşları ve kamuyla ilişkili haber ajansları 
270
bc. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
270
D. KAMU HİZMETİ GÖREVLİLERİ 
271
E. KANUNSUZ EMİR 
272
ÜÇÜNCÜ KİTAP
İDARE HUKUKU
§ 1. KAMU (DEVLET) İDARESİ 
275
I. GENEL OLARAK İDARE KAVRAMI VE İDARE HUKUKU 
275
A. İDARE KAVRAMI VE İÇERİĞİ 
275
B. İDARE HUKUKU 
275
1. Genel Olarak 
275
2. İdare Hukukunun Uygulama Alanının Belirlenmesi (İdare
Hukukunun Kapsamı) 
276
a. Genel Olarak 
276
b. Yapısal (Organik) Anlamda İdare 
277
c. Fonksiyonel (Görevsel) Anlamda İdare 
278
3. İdare Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi 
279
4. İdare Hukukuna İlişkin Anayasal Hükümler 
280
5. İdare Hukukunun Kaynakları 
281
a. Asıl Kaynaklar 
282
b. Yardımcı Kaynaklar 
284
6. İdare Hukukunun Özellikleri 
285
a. İdare Hukuku Yeni Bir Hukuk Dalıdır 
285
b. İdare Hukuku Bağımsız Bir Hukuk Dalıdır 
285
c. İdare Hukuku Pozitif Bir Hukuk Dalıdır 
285
d. İdare Hukuku Mevzuat Birliği Olmayan Bir Hukuk Dalıdır 
285
e. İdare Hukuku İçtihadi Bir Hukuk Dalıdır 
285
f. İdare Hukuku Statü Hukukudur 
286
7. İdare Hukukunun Temel (Anayasal) İlkeleri 
286
a. Sosyal Devlet İlkesi 
287
b. Demokratik Devlet İlkesi 
287
c. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 
287
d. Üniter Devlet İlkesi 
288
e. Eşitlik İlkesi 
288
f. Hukuk Devleti İlkesi 
288
g. İdarenin Kanuniliği İlkesi 
291
h. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim İlkesi 
293
ha. Merkezden Yönetim 
293
haa. Merkezden Yönetimin Özellikleri 
293
hab. Merkezden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 
294
hac. Merkezden Yönetimin Esnekliği: Yetki Genişliği
(Tevsii Mezuniyet) 
295
hb. Yerinden Yönetim 
296
hba. Genel Olarak 
296
hbb. Yerinden Yönetimin Özellikleri 
296
hbc. Yerinden Yönetimin Türleri 
297
hbd. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 
297
ı. İdarenin Bütünlüğü İlkesi 
298
ıa. Hiyerarşi 
298
ıb. İdari Vesayet 
300
II. İDARENİN FAALİYETLERİ VE GEREKLİLİKLERİ 
302
§ 2. İDARE TEŞKİLATI 
304
I. MERKEZDEN YÖNETİM (MERKEZİ İDARE, DEVLET İDARESİ) 
304
A. MERKEZ(BAŞKENT) TEŞKİLATI 
305
1. Cumhurbaşkanı 
305
2. Bakanlıklar 
306
B. MERKEZİ YARDIMCI KURULUŞLAR 
306
1. Danıştay 
307
2. Sayıştay 
307
3. MGK 
307
C. TAŞRA TEŞKİLATI 
308
1. Genel Olarak 
308
2. İl İdaresi (İl Genel İdaresi) 
308
3. İlçe İdaresi 
309
4. Bucak İdaresi 
310
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
310
A. YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER) 
311
1. Genel Olarak 
311
2. İl Özel İdaresi 
311
3. Belediye 
312
a. Belediye İdaresi 
312
b. Büyükşehir Belediye İdaresi 
313
4. Köy 
313
B. HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİMLER 
314
1. Genel Olarak 
314
2. İdari Kamu Kurumları 
314
3. Sosyal Kamu Kurumları 
315
4. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları 
315
6. Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar (Bağımsız İdari
Otoriteler) 
316
7. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (İktisadi Kamu Kurumları) 
317
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
318
b. Belediye İktisadi Teşebbüsleri 
320
§ 3. İDARİ İŞLEMLER 
321
I. GENEL OLARAK 
321
II. İDARİ İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ 
322
A. TEK YANLILIK İLKESİ 
322
B. İCRAİLİK İLKESİ 
322
C. HUKUKA UYGUNLUK İLKESİ 
322
III. TÜRLERİ 
323
A. TEK YANLI İDARİ İŞLEMLER 
323
1. Bireysel İdari İşlemler (Birel İşlem / İdari Karar) 
323
2. Düzenleyici İdari İşlemler (Kural İşlem) 
324
B. İKİ YANLI İDARİ İŞLEMLER (İDARİ SÖZLEŞMELER) 
324
1. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri 
325
2. idarenin idare hukuku sözleşmeleri 
326
IV. İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI 
327
A. YETKİ UNSURU 
327
1. Genel Olarak 
327
2. Yetki Unsurunun Gereklilikleri 
327
a. Yer Yönünden Yetki 
327
b. Zaman Yönünden Yetki 
328
c. Konu Yönünden Yetki 
328
d. Kişi Yönünden Yetki 
328
3. Yetkide Paralellik İlkesi 
328
4. Yetki Devri – İmza Devri 
328
B. ŞEKİL UNSURU 
329
C. KONU UNSURU 
330
D. SEBEP UNSURU 
330
E. AMAÇ UNSURU 
330
V. İDARİ İŞLEMİN YÜRÜLÜĞE GİRMESİ, SAKATLIKLARININ YAPTIRIMI VE
SONA ERMESİ 
331
A. İDARİ İŞLEMİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
331
B. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 
331
§ 4. İDARİ EYLEMLER (İDARENİN GÖREVLERİ) 
333
I. GENEL OLARAK 
333
II. KAMU HİZMETİ 
333
A. GENEL BİLGİLER 
333
B. KAMU HİZMETİ İLKELERİ 
333
C. KAMU HİZMETİ TÜRLERİ 
334
1. Genel Olarak 
334
2. Kolluk 
335
D. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ 
335
§ 5. KAMU MALLARI 
337
I. GENEL OLARAK 
337
II. KAMUNUN MAL EDİNMESİ 
338
§ 6. KAMU GÖREVLİLERİ 
340
§ 7. İDARENİN SORUMLULUĞU VE İDARİ YARGI 
342
I. GENEL OLARAK 
342
II. İDARENİN SORUMLULUK TÜRLERİ 
342
III. İDARİ YARGI 
344
KAYNAKÇA 
345