Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları
Şubat 2020 / 6. Baskı / 656 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 180.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Mart 2018 162.00 TL 94.90 TL (%42)Sepete Ekle
 4. Mart 2017 122.00 TL 59.90 TL (%51)Sepete Ekle
 3. Ocak 2016 129.50 TL 49.90 TL (%62)Sepete Ekle
 2. Mayıs 2013 68.50 TL 29.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Eylül 2009 38.00 TL 14.90 TL (%61)Sepete Ekle
   

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017'den beri yürürlükte olup Türk Fikri ve Sınai Haklar sisteminde ciddi yenilikler sağladığından kitabın güncellenmesi gerekmiştir. Önceki baskılardaki bilgilere ek olarak, kitaba yeni içtihatlar ve yeni yaklaşımlar yansıtılmış bulunmaktadır. Kitap, gerek sınai haklar gerekse haksız rekabet çekişmelerini yasa, uygulama ve içtihat boyutuyla ele almaktadır. Uyuşmazlıkların nitelenmesi, usuli çarelerin teşhisi ve çözüme esas temel ilkeler, içtihatlarla desteklenerek tartışılmaktadır. Uygulamacılar için yeni kanunun öngördüğü kural ve sistemle bağdaşan içtihatlar referansları verilerek düzenlenmiş, yasal yeniliklerin uygulamaya getirebileceği dinamikler üzerinde durulmuştur. Tescilli sınai haklar ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sisteme tanıtılan tescilsiz tasarım hakları, haksız rekabet koruma alanlarıyla iç içe, karmaşık hukuki sorunlar doğurmaya başlamıştır. Kitapta, uygulamada sık rastlanılan haksız rekabet çekişmelerine ve ayrıca marka, tasarım, patent ve faydalı model uyuşmazlıklarına ilişkin içtihatlar bulunmaktadır. Ayrıca uygulaması nadir olan Islahçı hakları ve Entegre devre hakları da tanıtılmıştır.

Öte yandan, 03.11.2016 tarihli 6154 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve ilgili HMK, CMK hükümleri de incelenmiş; bilirkişi statü ve görevleri sınai mülkiyet hakları bakımından değerlendirilmiştir. 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına ilişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında ticari alacak davalarında arabulucuya başvurma şartı getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanun ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre haksız rekabet ve sınai mülkiyet uyuşmazlıklarının dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk bakımından da incelenmesi gerekmiştir. Bu eserde, Sınai Haklar, Haksız rekabet hükümleri ile birlikte incelenerek, uygulayıcıların, birbirleriyle etkileşim içindeki sınai hak ve haksız rekabet çekişmelerini analiz etmeleri, uygun hukuki çözüm yolları bulmaları amaçlanmıştır. Kitap, uygulayıcılar için somut örneklerle desteklenmiş pratik bilgi ve açıklamaları; tacirler, öğrenciler ve fikri-sınai haklara ilgi duyanlar için giriş mahiyetinde bilgileri de içermektedir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Haksız Rekabet ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
Yasal Düzenlemeler Işığında Haksız Rekabet Halleri
Uygulamada Haksız Rekabet Davaları
Özetli Yargıtay Karar Fihristi
Barkod: 9789750258879
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 656
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
I. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
1. Giriş ve Tarihçe  17
2. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
B. Haksız Rekabetin Unsurları  31
a. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  31
b. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
c. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
3. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
II. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
1. Genel Olarak  34
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  55
A. Patent ve Faydalı Modeller  57
a. Patentlenebilirlik Koşulları  61
i. Yenilik  62
ii. Buluş Basamağı  63
iii. Sanayiye Elverişlilik  67
b. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  72
c. Patent Korumasının Kapsamı  75
d. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  78
e. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  84
aa. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  86
bb. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  86
cc. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  87
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  90
a. Giriş  90
b. Tanım ve Tescilin Anlamı  90
c. Tasarım Tescil Koşulları  96
i. Yenilik  97
ii. Ayırt Edicilik  108
d. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  109
e. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  117
aa. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  118
bb. Tasarıma Tecavüz  119
f. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  122
C. Entegre Devre Topoğrafyaları  126
D. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  130
E. Markalar  137
a. Genel Olarak  138
b. Marka Türleri  141
aa. Kişi Adları  141
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  141
cc. Harfler ve Sayılar  143
dd. Şekiller  143
ee. Üç Boyutlu Biçimler  143
ff. Renkler  145
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  147
c. Markalarda İltibas  148
d. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  171
e. Marka Korumasının İlkeleri  179
aa. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  179
bb. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  192
cc. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  194
dd. Yenileme Koşullu Sınırsız Sereli Koruma İlkesi  197
f. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  198
aa. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  199
bb. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  200
g. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  201
aa. Genel Olarak  201
bb. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  202
cc. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  205
dd. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  213
ee. Nisbi Ret Sebepleri ile Hükümsüzlük  219
ff. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  232
gg. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  235
hh. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  236
ii. İhtiyati Tedbirler  237
jj. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  239
F. Coğrafi İşaretler  243
a. Genel Olarak  243
b. Tanım ve Tescil Şartları  243
aa. Menşe (Kaynak) Adları  244
bb. Mahreç Adları  244
cc. Geleneksel Ürün Adı  244
c. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  245
d. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  247
G. Telif Hakları  248
a. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  250
b. Bağlantılı Haklar  257
c. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  257
III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  265
1. Ticaret Unvanı  269
2. İşletme Adı  280
3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  282
4. Alan Adları  289
IV. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  300
1. Genel Olarak  300
2. Ülkemizde Rekabet Hukuku  302
V. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  306
1. Genel Olarak  306
2. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  307
VI. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  308
1. Giriş  308
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  308
A. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  310
B. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  317
3. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  317
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  318
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  318
C. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  319
D. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  321
İkinci Bölüm
YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  327
1. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  327
2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  328
II. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  329
1. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  330
2. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  341
3. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  357
4. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  357
5. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  372
6. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma(6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  378
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  379
8. Saldırgan Satış Yöntemleri ile Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  380
9. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  381
10. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek(6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  382
11. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  382
12. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  382
13. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  382
14. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  383
15. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek(6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  383
16. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  385
17. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  385
18. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  388
19. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  388
20. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur(6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  389
21. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  391
22. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  393
III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  394
Üçüncü Bölüm
UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI
I. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  399
1. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  400
A. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  400
a. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  402
b. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  404
c. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  405
d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  406
e. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  411
f. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  412
i. Maddi Tazminat Davası  412
ii. Manevi Tazminat Davası  418
iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  419
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  427
C. Görev ve Yetki  436
D. İhtiyati Tedbirler  443
E. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  444
2. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  445
3. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  451
4. Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk  454
II. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  455
1. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  455
2. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  456
III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  457
1. Genel Olarak  457
2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  460
A. Rekabeti Kısıtlama Şartları  460
B. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  461
C. Ticari Sır Öğretisi  462
D. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  466
E. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  467
IV. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  469
1. Bilirkişi Kimdir?  470
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  472
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  475
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  476
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  476
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu  476
A. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  476
B. Hukuki Sorumlulukları  477
C. Cezai Sorumlulukları  478
a. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  478
b. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  479
c. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  479
V. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  481
1. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  498
A. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  498
B. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  499
C. Marka Hakkının Tükenmesi  509
D. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  518
2. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  518
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  522
A. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  526
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  526
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  526
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  526
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  527
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  527
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  528
g. Alıntı Serbestisi  529
h. Gazete İçerikleri  531
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  531
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması  531
B. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  532
C. Sınırlamalardan Beklentiler  534
4. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  535
A. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  541
B. Deneme Amaçlı Fiiller  541
C. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  542
D. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  542
E. Onarım Amaçlı Kullanımlar  542
F. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  546
G. Tasarım Hakkının Tükenmesi  548
H. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  548
İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  551
5. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  552
A. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  554
B. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  555
C. Ön Kullanım Hakkı  557
D. Özel Amaçlı Eylemler  557
E. Deneme Amaçlı Eylemler  558
F. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  562
G. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  563
H. İdari Zorunluluklar  563
EKLER
ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ
HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  567
19. CEZA DAİRESİ KARARLARI  646
7. CEZA DAİRESİ KARARLARI  647
Kaynaklar  649
Kavramlar Dizini  655
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumlu olan yazar, Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun olmuştur. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yapmış, 1989'dan 2020 Şubatına kadar Hakim olarak hizmet vermiştir. 2002–;;;; 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi almış olup halen emekli bir hukukçudur.

Yabancı dili İngilizce olan yazarın çok sayıda makalesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocukludur.
Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
Sepete Ekle
Cahit Suluk ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Eylül 2020
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK HAKSIZ REKABET VE
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
I. HAKSIZ REKABET KAVRAMI  17
1. Giriş ve Tarihçe  17
2. Genel Olarak Haksız Rekabet Kavramı  21
A. Haksız Rekabet Kavramının Tanımı ve Amacı  25
B. Haksız Rekabetin Unsurları  31
a. Ekonomik Rekabetin Kötüye Kullanılması  31
b. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  31
c. Ekonomik Çıkarların Etkilenmesi  32
3. Yeni TTK Hükümleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Hukuku’na Egemen Olan İlkeler  32
II. FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE HAKSIZ REKABET HUKUKU İLE İLİŞKİLERİ  34
1. Genel Olarak  34
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  55
A. Patent ve Faydalı Modeller  57
a. Patentlenebilirlik Koşulları  61
i. Yenilik  62
ii. Buluş Basamağı  63
iii. Sanayiye Elverişlilik  67
b. Patentlerde Buluş Basamağı ve İnceleme Esasları  72
c. Patent Korumasının Kapsamı  75
d. Patente ve Faydalı Modele Tecavüz  78
e. Patentin veya Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü  84
aa. Hükümsüzlüğün Açılmış Davalara Etkisi  86
bb. İstisnalar ve Patent Sahibinin Kötü Niyetinden Kaynaklanan Haller  86
cc. Hükümsüzlük Kararının Mutlak Etkisi  87
B. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar  90
a. Giriş  90
b. Tanım ve Tescilin Anlamı  90
c. Tasarım Tescil Koşulları  96
i. Yenilik  97
ii. Ayırt Edicilik  108
d. Bilgilenmiş Kullanıcı Gözüyle Değerlendirme  109
e. Korumanın Kapsamı ve Tasarım Hakkına Tecavüz  117
aa. Tasarım Hakkı Sahibinin Engelleyebileceği Eylemler  118
bb. Tasarıma Tecavüz  119
f. Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü  122
C. Entegre Devre Topoğrafyaları  126
D. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  130
E. Markalar  137
a. Genel Olarak  138
b. Marka Türleri  141
aa. Kişi Adları  141
bb. Sözcük veya Sözcükler, Sloganlar  141
cc. Harfler ve Sayılar  143
dd. Şekiller  143
ee. Üç Boyutlu Biçimler  143
ff. Renkler  145
gg. Sesler, Melodiler ve Kokular  147
c. Markalarda İltibas  148
d. Markalar veya İşaretler Arasında İltibasa İlişkin Uygulama Örnekleri  171
e. Marka Korumasının İlkeleri  179
aa. Marka Hakkının Korunmasında Tescil İlkesi  179
bb. Marka Tescilinin Sınıf Esasına Göre Korunması İlkesi  192
cc. Marka Tescilinin Ülkeselliği İlkesi  194
dd. Yenileme Koşullu Sınırsız Sereli Koruma İlkesi  197
f. Uygulamada Marka Hakkının Hükümsüzlüğü  198
aa. Hükümsüzlüğün Konusu Olarak Marka Hakkı  199
bb. İşletme Açısından Marka Hakkının Önemi ve Takibi  200
g. Hükümsüzlük ve İptal Davaları Ayrımı  201
aa. Genel Olarak  201
bb. Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası  202
cc. Marka Tescilinin Türk Patent ve Marka Kurumu Tarafından (mahkeme) İptal Süreci  205
dd. Mutlak Red Sebepleri ile Hükümsüzlük  213
ee. Nisbi Ret Sebepleri ile Hükümsüzlük  219
ff. Hükümsüzlük ve Kurum İptal Kararının Etkisi  232
gg. Kısmi Hükümsüzlüğün Anlamı  235
hh. Hükümsüzlük Davalarında Görev ve Usul  236
ii. İhtiyati Tedbirler  237
jj. Kötüniyetle Tescillenmiş Marka Kullanılmasından Doğan Hukuki Sonuçlar  239
F. Coğrafi İşaretler  243
a. Genel Olarak  243
b. Tanım ve Tescil Şartları  243
aa. Menşe (Kaynak) Adları  244
bb. Mahreç Adları  244
cc. Geleneksel Ürün Adı  244
c. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adlarına Tecavüz  245
d. Coğrafi İşaretlerin Hükümsüzlüğü  247
G. Telif Hakları  248
a. Eser Sahibinin Hakları (Mali ve Manevi Yetkileri)  250
b. Bağlantılı Haklar  257
c. FSEK’teki Haksız Rekabet Hükümleri  257
III. TİCARİ KÖKEN VE KİMLİK KONUSUNDA HAKSIZ REKABET  265
1. Ticaret Unvanı  269
2. İşletme Adı  280
3. Ticari Görünüm ve Ambalaj Benzetme  282
4. Alan Adları  289
IV. HAKSIZ REKABET HUKUKU VE REKABET HUKUKU AYRIMI  300
1. Genel Olarak  300
2. Ülkemizde Rekabet Hukuku  302
V. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA HAKSIZ REKABET  306
1. Genel Olarak  306
2. Uluslararası Anlaşmaların Öncelikli Uygulanması  307
VI. GÜMRÜKLERDE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KORUMASI  308
1. Giriş  308
2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Sahiplerinin Gümrüklerdeki Hakları  308
A. Gümrük Noktalarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlalleri Konusunda Yargı Kararları Örnekleri  310
B. Avrupa Adalet Divanı’nın Yaklaşımı  317
3. Gümrük Yönetmeliği ve Gelişmeler  317
A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Veri Tabanına Kaydolmanın Avantajları  318
B. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Başvuru Süreci  318
C. Gümrüklerde Taklit Malların Durdurulması Süreci ve Örnekler  319
D. Fikri –Sınai Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Malların İmhası ve Hızlı İmha Süreci  321
İkinci Bölüm
YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA HAKSIZ REKABET HALLERİ
I. 6102 SAYILI TTK’DA HAKSIZ REKABET VE ETTK HÜKÜMLERİ  327
1. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet  327
2. Mülga 6762 Sayılı TTK’da Haksız Rekabet Hükümleri ile 6102 Sayılı TTK’daki Haksız Rekabet Hükümlerinin Karşılaştırılması  328
II. 6102 SAYILI TTK’DA ÖZEL HAKSIZ REKABET HALLERİ  329
1. Kötüleme Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1)a–1. madde)  330
2. Kendisi, İşletmesi, Mal ve Faaliyetleri, İşleri Hakkında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Vermek (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.2. madde)  341
3. Hak Sahibi Olmadığı Paye, Rütbe ve Unvan Kullanma (6102 Sayılı TTK 55/(1) a. 3 md)  357
4. İltibas Yoluyla Haksız Rekabet (6102 Sayılı TTK 55/(1) a.4 madde)  357
5. Haksız Karşılaştırmalı Reklam (6102 Sayılı TTK 55/(1)5 md)  372
6. Belli ürünleri Tedarik Fiyatının Altında Satış ve Reklamlarında Vurgulama Yoluyla Halkı Yanıltma(6102 Sayılı TTK 55/(1)a.6 md)  378
7. Müşteriyi Ek Edimlerle Sunumun Gerçek Değeri Hakkında Yanıltmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 7 madde)  379
8. Saldırgan Satış Yöntemleri ile Müşterinin Karar Özgürlüğünü Kısıtlamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a.8 md)  380
9. Mallar, İş Ürünleri, Faaliyetler Hakkındaki Özellikleri Gizleme (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 9 md)  381
10. Taksitle Satım veya Benzer Hukuki İşlemlere İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek, Peşin veya Toplam Satış Fiyatını veya Taksitle Satımdan Kaynaklanan Ek Maliyeti Türk Lirası ve Yıllık Oranlar Üzerinden Belirtmemek(6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 10 md)  382
11. Tüketici Kredilerine İlişkin Kamuya Yapılan İlanlarda Unvanını Açıkça Belirtmemek veya Kredilerin Net Tutarlarına, Toplam Giderlerine, Efektif Yıllık Faizlerine İlişkin Açık Beyanlarda Bulunmamak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 11 md)  382
12. İşletmesine İlişkin Faaliyetleri Çerçevesinde, Taksitle Satım veya Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Sunan veya Akdeden ve Bu Bağlamda Sözleşmenin Konusu, Fiyatı, Ödeme Şartları, Sözleşme Süresi, Müşterinin Cayma veya Fesih Hakkına veya Kalan Borcu Vadeden Önce Ödeme Hakkına İlişkin Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)a. 12 md)  382
13. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; Müşterilerle Kendisinin Bizzat Sözleşme Yapabilmesi İçin, Onları Başkalarıyla Yapmış Oldukları Sözleşmelere Aykırı Davranmaya Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 1 md)  382
14. Üçüncü Kişilerin İşçilerine, Vekillerine ve Diğer Yardımcı Kişilerine, Haketmedikleri ve Onları İşlerinin İfasında Yükümlülüklerine Aykırı Davranmaya Yöneltebilecek Yararlar Sağlayarak veya Önererek, Kendisine veya Başkalarına Çıkar Sağlamaya Çalışmak (6102 Sayılı TTK 55/(1) b. 2 md)  383
15. İşçileri, Vekilleri veya Diğer Yardımcı Kişileri, İşverenlerinin veya Müvekkillerinin Üretim ve İş Sırlarını İfşa Etmeye veya Ele Geçirmeye Yöneltmek(6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 3 md)  383
16. Onunla Kendisinin Bu Tür Bir Sözleşme Yapabilmesi İçin, Taksitle Satış, Peşin Satış veya Tüketici Kredisi Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının veya Kredi Alan Kişinin, Bu Sözleşmeden Caymasına veya Peşin Satış Sözleşmesi Yapmış Olan Alıcının Bu Sözleşmeyi Feshetmesine Yöneltmek (6102 Sayılı TTK 55/(1)b. 4 md)  385
17. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; Kendisine Emanet Edilmiş Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden Yetkisiz Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 1 md)  385
18. Üçüncü Kişilere Ait Teklif, Hesap veya Plan Gibi Bir İş Ürününden, Bunların Kendisine Yetkisiz Olarak Tevdi Edilmiş veya Sağlanmış Olduğunun Bilinmesi Gerektiği Hâlde, Yararlanmak (6102 Sayılı TTK 55/(1)c. 2 md)  388
19. Kendisinin Uygun Bir Katkısı Olmaksızın Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Teknik Çoğaltma Yöntemleriyle Devralıp Onlardan Yararlanmak(6102 Sayılı TTK 55/(1) c. 3 md)  388
20. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek; Özellikle, Gizlice ve İzinsiz Olarak Ele Geçirdiği veya Başkaca Hukuka Aykırı Bir Şekilde Öğrendiği Bilgileri ve Üretenin İş Sırlarını Değerlendiren veya Başkalarına Bildiren Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur(6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  389
21. İş Şartlarına Uymamak; Özellikle Kanun veya Sözleşmeyle, Rakiplere de Yüklenmiş Olan veya Bir Meslek Dalında veya Çevrede Olağan Olan İş Şartlarına Uymayanlar Dürüstlüğe Aykırı Davranmış Olur (6102 Sayılı TTK 55/(1)d maddesi)  391
22. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine  393
III. TESCİLLİ KORUMA KONUSU SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TELİF HAKLARI KORUMASININ HAKSIZ REKABET YÖNÜ  394
Üçüncü Bölüm
UYGULAMADA HAKSIZ REKABET DAVALARI
I. HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR  399
1. Hukuki Çareler; Hukuk ve Ceza Davaları  400
A. Hukuk Davaları, Kararların İcrası  400
a. SMK Kapsamında Korunan Tescilli Hakların İhlallerine Karşı Hukuk Davası  402
b. SMK Kapsamında Tecavüz Bulunmadığının Tespiti Davası  404
c. Haksız Rekabetin Tespiti Davası  405
d. Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası  406
e. Haksız Rekabetin Giderilmesi, Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması  411
f. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  412
i. Maddi Tazminat Davası  412
ii. Manevi Tazminat Davası  418
iii. Haksız İhtiyati Tedbir Nedeniyle Tazminat  419
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  427
C. Görev ve Yetki  436
D. İhtiyati Tedbirler  443
E. Haksız Rekabet Davasında Taraflar, İlan, İstihdam Edenin Sorumluluğu  444
2. Haksız Rekabet ve Ceza Davaları  445
3. SMK Kapsamında Marka İhlal Suçları  451
4. Haksız Rekabetten Doğan Uyuşmazlıklar ve Arabuluculuk  454
II. MEDYA VE HAKSIZ REKABET  455
1. Haksız Rekabete İlişkin TTK Hükümlerine Göre Medyada Haksız Rekabet  455
2. İnternet ve Haksız Rekabet Halleri  456
III. HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE REKABET YASAĞI ŞARTI VE HAKSIZ REKABET  457
1. Genel Olarak  457
2. İşverenin Rekabet Yasağı Sağlamak Konusundaki Olanakları  460
A. Rekabeti Kısıtlama Şartları  460
B. Gizlilik (Mahremiyet) Şartı  461
C. Ticari Sır Öğretisi  462
D. Fikri–Sınai Mülkiyet Hakları  466
E. Uygulama, İşverenin Yönetim Anlayışı  467
IV. HAKSIZ REKABET VE SINAİ MÜLKİYET DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK  469
1. Bilirkişi Kimdir?  470
2. Fikri Sınai Haklara İlişkin Çekişmelerde Bilirkişi Uygulaması  472
3. Bilirkişiye Emek Mesaisine Göre Uygun Bir Ücret Ödenmelidir  475
4. Bilirkişi İncelemesi ve Raporunun Sunulması  476
5. Ceza Davalarında Uzman Kişinin Dinlenmesi  476
6. Bilirkişilerin Sorumluluğu  476
A. Bilirkişilerin Etik Sorumlulukları  476
B. Hukuki Sorumlulukları  477
C. Cezai Sorumlulukları  478
a. Gerçeğe Aykırı Mütalaada Bulunması Nedeniyle  478
b. Kamu Görevlisi Olması Nedeniyle  479
c. Usulünce Çağrıldığı Halde Gelmemesi, Gelip de Görüş Bildirmekten Çekinmesi Nedeniyle  479
V. HAKSIZ REKABETLE SUÇLANANLARIN SAVUNMALARI  481
1. Marka Hukuku Alanında Savunmalar, Markanın Hukuka Uygun Kullanımı  498
A. Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması  498
B. Markanın Ticarette Dürüstçe Kullanımı  499
C. Marka Hakkının Tükenmesi  509
D. Tüketicilerin ve Tazminat Ödeyenden Mal Alanların Eylemi ve Marka Hakkı  518
2. Tanımlayıcı, Cins, Çeşit ve Vasıf Bildirici İşaretler  518
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Alanında Savunmalar  522
A. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  526
a. Kamu Düzeni Nedeniyle Hak Sahibinden İzin Almaksızın Eserin Kamu Tarafından Kullanımı  526
b. Eserin Koruma Süresi Bitmeden Devlet Tarafından Kamuya Mal Edilmesi  526
c. Mevzuat ve Mahkeme Kararları  526
d. Nutuklar ve Yasama Organındaki Açıklamalar  527
e. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Temsil  527
f. Eğitim Amacıyla Hazırlanan Derlemeler  528
g. Alıntı Serbestisi  529
h. Gazete İçerikleri  531
i. Haber Verme, Basın Hakkının Kullanımı Sırasında Alıntı ve Haberlerin Niteliği  531
j. Korumanın Süreyle Sınırlanması  531
B. Kişisel Kullanım Yararına Sınırlamalar  532
C. Sınırlamalardan Beklentiler  534
4. Tasarım Hukuku Alanında Savunmalar  535
A. Özel Amaçla Sınırlı Kalan ve Ticari Amaç Taşımayan Fiiller  541
B. Deneme Amaçlı Fiiller  541
C. Ticari Uygulamadaki Dürüstlük Kuralları ile Bağdaşır Olmak, Tasarımın Normal Kullanımını Gereksiz Şekilde Tehlikeye Sokmamak ve Kaynak Göstermek Kaydı ile Eğitim veya Referans Amaçlı Çoğaltmalar  542
D. Yabancı Ülkelere Kayıtlı Olan ve Geçici Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Bulunan Deniz veya Hava Taşıt Araçlarında Bulunan Ekipman, Bu Araçların Onarımı İçin Kullanılmak Üzere İthal Edilen Yedek Parça ve Aksesuarlar ile Bu Araçların Onarım Fiili  542
E. Onarım Amaçlı Kullanımlar  542
F. Önceki Kullanımdan Doğan Sınırlama  546
G. Tasarım Hakkının Tükenmesi  548
H. İşlevsel Zorunluluk Arz Eden Tasarımlar  548
İ. Kamu Düzeni ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar  551
5. Patent ve Faydalı Model Hukuku Alanında Savunmalar  552
A. Patent Korumasının Süre ile Sınırlı Olması  554
B. Patentin Sağladığı Hakkın Tükenmesi  555
C. Ön Kullanım Hakkı  557
D. Özel Amaçlı Eylemler  557
E. Deneme Amaçlı Eylemler  558
F. Eczanelerde Tek Reçetelik Kullanımlar  562
G. Uluslararası Trafik Serbestisinin Gereği Olarak Araçların Kullanılması  563
H. İdari Zorunluluklar  563
EKLER
ÖZETLİ YARGITAY KARAR FİHRİSTİ
HUKUK GENEL KURULU VE 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI  567
19. CEZA DAİRESİ KARARLARI  646
7. CEZA DAİRESİ KARARLARI  647
Kaynaklar  649
Kavramlar Dizini  655
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020