Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Kamu Yönetimine Giriş
Temel Konular – Yeni Yaklaşımlar
Mart 2018 / 4. Baskı / 432 Syf.
Fiyatı: 37.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2016 24.90 TL 16.90 TL (%33)Sepete Ekle
   

İlk üç baskısı kısa sürede tükenen kitap, akademisyenlerden, öğrencilerden ve kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak güncellenmiş 4. baskısını yapmıştır.

Kitap, üniversitelerde okutulan "Kamu Yönetimi" veya "Kamu Yönetimine Giriş" dersinin müfredatı doğrultusunda hazırlanmış olduğundan, birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Kitap, kamu yönetimi ile ilgili temel konularla birlikte yeni kamu yönetimi anlayışının gerekleri olan konuların da yer aldığı zengin bir içeriğe sahiptir. Kitapta, kamu yönetiminin gelişmesi, anlamı, amacı ve kapsamı, kamu yönetiminin görev yetki ve sorumlulukları, kamu yönetiminin denetimi, kamu yönetiminde değişim ve reform, yeni kamu yönetimi anlayışı ve yönetişim ile karşılaştırmalı kamu yönetimi gibi konular sade ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Kamu Yönetiminin Niteliği
Kamu Yönetiminin Gelişmesi
Yönetimin Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Kamu Yönetiminin Denetimi
Kamu Yönetiminde Değişim
Kamu Yönetiminde Reform
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
Yönetişim
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Barkod: 9789750247484
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  29
Bölüm 1
KAMU YÖNETİMİNİN
NİTELİĞİ VE GELİŞMESİ
I. YÖNETİM VE KAMU YÖNETİMİ  33
A. Yönetim Kavramı  33
1. Yönetimin Önemi, Anlamı ve Özelliği  33
2. Kamu Yönetimi – Özel Yönetim Ayırımı  35
B. Kamu Yönetiminin Anlamı, Amacı ve Kapsamı  39
1. Kamu Yönetiminin Anlamı ve Devlet  39
a. Devlet  40
aa. Devletin Anlamı, Unsurları ve Niteliği  40
bb. Günümüzde Devlet Şekilleri  42
cc. Modern Devletin Gelişmesi ve Büyümesi  43
b. Kamu Yönetiminin Anlamı  45
2. Kamu Yönetiminin Amacı  47
3. Kamu Yönetiminin Kapsamı  47
II. KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞMESİ  49
A. Genel Olarak  49
B. Amerika Kaynaklı Gelişmeler  52
1. Woodrow Wilson  52
2. Frank J. Goodnow  55
3. Leonardo D. White  56
4. Herbet A. Simon  57
5. Amerika’da Kamu Yönetimi Eğitimi ve Araştırmaları  57
C. Avrupa Kaynaklı Gelişmeler  59
1. Antik Yunan Filozofları  60
a. Sokrat (Sokrates)  60
b. Eflatun (Platon)  61
c. Aristo (Aristoteles)  63
2. 16–18. Yüzyıllarda Avrupa’lı Siyaset Bilimciler  64
a. Makyavel (Niccolo Machiavelli)  64
b. Thomas Hobbes  66
c. John Lock  66
d. Russo (Jean–Jacques Rousseau)  68
e. Monteskiyu (Charles Montesquieu)  69
3. 18. Yüzyıl Sonrası Kamu Yönetimi Çalışmaları–Eğitimi–Araştırmaları  71
a. Kameral Bilimler Okulu  71
b. Charles Jean Bonnin  72
c. Avrupa’da Kamu Yönetimi Eğitimi–Araştırmaları ve ENA  73
D. Türk–İslam Tarihinde Kamu Yönetiminin Gelişmesi  75
1. Genel Olarak  75
2. Türk İslam Dünyasından Düşünürlerin Katkıları  78
a. Farabi (El–Medinetül Fazıla=Faziletli Şehir/Devlet)  79
b. Maverdi (Al–Ahkam–üs–Sultaniyye=Yönetimin Esasları)  81
c. Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig=Hükümranlık Bilgisi)  82
d. Kaşgarlı Mahmut (Divan–ı Lügat–i Türk)  82
e. Nizam–ül Mülk (Siyasetname)  83
f. İbn–i Haldun (Mukaddime)  85
g. Kınalızade Ali Efendi (Ahlak–ı Alai)  88
h. Koçi Mustafa Bey (Koçi Bey Risalesi)  89
i. Katip Çelebi (Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar)  91
j. Defterdar Sarı Mehmet Paşa (Devlet Adamlarına Öğütler)  92
k. Vezir Lütfi Paşa (Asafname)  93
3. Osmanlı Devleti ve Enderun  94
4. Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimi  96
a. Mekteb–i Mülkiye’nin Yeri ve Önemi  97
b. TODAİE’nin Yeri ve Önemi  98
E. ‘Diğer’ Medeniyetlerin Katkısı  100
F. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı  101
Bölüm 2
KAMU YÖNETİMİNİN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
I. KAMU YÖNETİMİNİN GÖREV VE HİZMET ALANI  103
A. Kamu Yönetiminin Faaliyetleri  103
1. Yönetsel Faaliyetler  103
2. Yasama Faaliyeti  104
3. Yargı Faaliyeti  105
B. Kamu Yönetiminin Görev ve Hizmetleri  105
1. Kamu Yönetiminin Görevleri  105
2. Kamu Hizmeti  107
C. Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri  109
1. Hukuksal İşlemler  109
2. Yönetsel İşlemler  110
3. Yönetsel Sözleşmeler  111
4. Yönetsel Eylemler  112
II. KAMU YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ  113
A. Kamu Yönetiminin Sorumluluğu  113
1. Görev Anlamında Sorumluluk (Responsibility)  113
2. Hesap Verme Sorumluluğu (Accountability)  113
B. Kamu Yönetiminde Yetki  113
1. Yetkinin Anlamı ve Özelliği  113
2. Kamu Yönetiminin Yetkileri  115
a. Örgütlenme Yetkisi  115
b. Hizmet Yüklenme Yetkisi  115
c. Düzenleme (Kural Koyma) Yetkisi  116
d. Takdir Yetkisi  116
e. Karar Verme Yetkisi  116
f. Kendiliğinden Yürütme Yetkisi  116
g. Yaptırım Uygulama Yetkisi  116
h. Olağanüstü Yetkileri  116
C. Yetki ve Sorumluluk İlişkisi  116
D. Hesap Verme Sorumluluğu (Hesap Verebilirlik)  117
1. Anlamı ve Önemi  117
2. Hesap Verilen Kişi veya Merciler  119
a. Yargı Mercileri  119
b. Disiplin Sistemi  119
c. Hiyerarşik Amirler  119
d. Siyasal Kişi ve Kurumlar  120
e. Halk  120
Bölüm 3
KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ
I. GENEL OLARAK DENETLEME  121
A. Denetlemenin Anlamı  121
B. Denetim Yapmayı Gerektiren Nedenler  122
C. Denetim Sürecinin Aşamaları  123
D. Denetim Teknikleri  123
E. Denetimin Koşulları  123
F. Denetim Türleri  124
1. Genel Olarak Denetim Türleri  124
a. Amacına Göre Denetim Türleri  124
aa. Hukuksal Denetim  124
bb. Performans Denetimi  124
cc. Mali Denetim  124
b. Yapıldığı Zamana Göre Denetim  124
aa. Ön Denetim  125
bb. Anında Denetim  125
cc. Sonradan Denetim  125
2. Kamu Yönetiminin Denetimi Yolları  125
II. İDARİ (YÖNETİM İÇİ) DENETİM YOLLARI  125
A. Hiyerarşik Denetim  126
1. Hiyerarşik Denetimin Anlamı ve Kapsamı  126
2. Yöneticiye Yardımcı Olan Personel  128
B. İdari Teftiş  129
C. Bir Yönetim İçi Denetim Yolu Olarak Disiplin  130
D. Vesayet Denetimi (İdari Vesayet)  131
E. İç Denetim  134
III. YÖNETİM DIŞI DENETİM YOLLARI  138
A. Siyasi Denetim  138
1. Yasama Organının Denetimi  138
a. Soru  138
b. Gensoru  140
c. Meclis Soruşturması  140
d. Bütçe Yolu ile Denetleme  140
e. Meclis Komisyonları Eliyle Denetleme  141
2. Diğer Siyasi Denetim Yolları  142
B. Yargı Denetimi  142
C. Sayıştay Denetimi (Dış Denetim=Özel Denetim)  145
D. Kamuoyu ve Baskı Grupları Tarafından Denetim  146
1. Baskı Grupları Tarafından Denetim  146
a. Çıkar Grupları  146
b. Destekleyici Gruplar  147
2. Kamuoyu Tarafından Denetim  147
E. Uluslararası Denetim  148
IV. OMBUDSMAN DENETİMİ  148
A. Genel Olarak Ombudsman  148
B. Ombudsman Kurumu Örnekleri  149
1. İsveç  149
2. Danimarka  153
3. İngiltere  154
4. Fransa  156
C. Türkiye (Kamu Denetçiliği Kurumu)  157
Bölüm 4
KAMU YÖNETİMİNDE
YENİ DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ VE REFORM
I. KÜRESELLEŞME EĞİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  159
A. Küreselleşme  159
B. Küreselleşen Dünyada Kamu Yönetimi  161
C. Küreselleşme – Kamu Yönetimi Etkileşimine İlişkin Yaklaşımlar  164
1. Küreselleşme Yoktur  164
2. Küreselleşme Vardı Fakat Bitmiştir  164
3. Küreselleşme Vardır ve Devam Ediyor  165
II. BİLGİ TOPLUMU VE KAMU YÖNETİMİ  166
A. Bilgi Toplumu  166
B. Bilgi Toplumunda Kamu Yönetimi  169
III. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE KAMU YÖNETİMİ  171
A. Bilişim Kavramı  172
B. Yönetim Bilişim Sistemleri  173
C. Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri  174
IV. E–DEVLET  175
A. E–Devletin Anlamı ve Önemi  176
B. E–Devletin Amacı ve Yararı  177
1. E–Devletin Amaçları  178
2. E–Devletin Yararları  178
3. E–Devlete Geçmek İçin Atılması Gereken Adımlar  179
V. M–DEVLET  181
A. M–Devletin Anlamı  181
B. M–Devletin Gelişmesi  182
C. M–Devleti Teşvik Eden ve Sınırlayan Faktörler  183
1. M–Devleti Teşvik Eden Faktörler  183
2. M–Devleti Sınırlayan Faktörler  184
D. Kamu Hizmeti ve m–Devlet  185
E. M–Devlet ve e–Devlet İlişkisi  187
1. M–Devletin e–Devlete Eklediği Değer  187
2. M–Devletin e–Devlete Göre Avantaj ve Dezavantajları  189
a. Avantajları  189
b. Dezavantajları  191
VI. KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN GEREĞİ OLARAK REFORM  191
A. Reform Kavramı  191
B. Reform Türleri  192
1. Kurumsal Reform  193
2. Zorlayıcı Reform  193
3. Deneysel Reform  193
C. Reform İhtiyacı  193
D. Reforma Direnç  195
1. Reforma Direncin Nedenleri  196
a. Bireysel Direnme  196
b. Örgütsel Direnme  197
2. Direnci Ortadan Kaldırma Yöntemleri  197
Bölüm 5
YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM
I. POSTMODERN KAMU YÖNETİMİ  199
A. Postmodernizm  199
B. Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı  200
C. Postmodern Toplum Kamu Yönetiminin Özellikleri  203
1. ‘Yerinden Yönetim’ Anlayışı  204
2. Küresel Düşünce ve Değişim  204
3. Demokratiklik ve İnsan Haklarına Saygı  204
4. Meşruiyet  205
5. Halka Karşı Sorumluluk  206
6. Kamu Hizmetine Katılma  206
7. Halkla İlişkiler  207
II. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  209
A. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Gelişmesi  209
B. Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetiminin Karşılaştırılması  210
III. YÖNETİŞİM ANLAYIŞI  212
A. Yönetişim  212
B. İyi Yönetişim  214
C. Yeteri Kadar İyi Yönetişim  215
D. Kamu Hizmeti ve Yönetişim  216
IV. KATILIMCI YÖNETİM  219
A. Yönetime Katılma  219
B. Demokratik Yönetim  222
C. Gönüllü Katılım  224
1. Gönüllü Katılımın Anlamı ve Niteliği  224
2. Gönüllü Hizmet Türleri  225
a. Gönüllü Hizmet Kuruluşlarında Rol Almak  225
b. Profesyonel Bir Kurum Emrinde Gönüllü Olarak Çalışmak  227
V. HALKA KARŞI HESAP VEREBİLİRLİK  229
VI. ESNEKLİK VE ŞEFFAFLIK  231
A. Esneklik Konusu  231
B. Şeffaflık ve Kapalılık  232
1. Şeffaflık ve Açıklık  232
2. Kapalılık ve Gizlilik  234
VII. YERİNDEN YÖNETİM VE YERELLEŞME  235
VIII. HİZMETTE YERELLİK  236
IX. VERİMLİLİK  238
A. Verimlilik ve Etkinlik Kavramları  238
B. Kamu Yönetimi ve Verimlilik  241
C. Yönetimin Verimliliğini Olumsuz Yönden Etkileyen Sorunlar  243
1. Yönetsel Sorunlar  243
2. Hukuksal Sorunlar  246
3. Siyasal Sorunlar  246
4. Mali Sorunlar  247
X. VATANDAŞ–ODAKLILIK  247
A. ‘Müşteri Odaklılık’ Kavramı  247
B. Vatandaş–Odaklılık ve Kamu Yönetimi  250
C. Vatandaş–Odaklı Kamu Hizmeti  252
D. Vatandaşa Güvenmek ve Danışmak  254
Bölüm 6
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
I. TÜRKİYE  256
A. Siyasal Sistemi  256
1. Türkiye’nin Siyasal Sistemi  256
2. Devletin Temel İlkeleri  257
C. Yönetsel Yapısı  258
1. Yürütme Yetkisi  258
2. Kamu Yönetimi Sistemi  259
a. Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Özellikleri  259
b. Merkezi Yönetim (Merkezden Yönetim, Genel Yönetim)  260
aa. Başkent Örgütü  261
bb. Taşra Örgütü  268
c. Yerinden Yönetim  268
d. ‘Diğer’ Yapılanmalar  269
C. Yasama Yetkisi  270
D. Yargı Sistemi  271
II. İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK)  272
A. Siyasal Sistemi  274
B. Yönetsel Yapısı  278
1. Yürütme Yetkisi  278
2. Kamu Yönetimi Sistemi  279
a. Kraliyet Tahtı  279
b. Özel Konsey  280
c. Bakanlar Kurulu ve Başbakan  280
3. Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı  282
a. Merkezi Yönetim  282
b. Yerel Yönetimler  283
4. Kamu Yönetimi Sisteminde Değişim Süreci  284
5. İngiltere’nin Kamu Personel Yönetimi Sistemi  286
a. Kamu Personel Yönetimi Sisteminin Niteliği  286
b. Geleneksel Kamu Personel Sistemi: İlkeler ve Merkezi Standart Yapı  289
c. Kamu Hizmetlerine Giriş  291
d. Kamu Personelinin Ücretlendirilmesi  294
e. Kamu Personel Yönetimi Sisteminde Değişim  295
C. Yasama Yetkisi  299
D. Yargı Sistemi  299
III. AMERİKA (ABD)  300
A. Siyasal Sistemi  300
B. Yönetsel Yapısı  301
1. Yürütme Yetkisi  301
2. Kamu Yönetimi Sistemi  302
C. Yasama Yetkisi  303
D. Yargı Sistemi  303
IV. FRANSA  304
A. Siyasal Sistemi  304
B. Yönetsel Yapısı  305
1. Yürütme Yetkisi  305
2. Kamu Yönetimi Sistemi  306
C. Yasama Yetkisi  306
D. Yargı Sistemi  306
V. ALMANYA  307
A. Siyasal Sistemi  307
B. Yönetsel Yapısı  307
1. Yürütme Yetkisi  307
2. Kamu Yönetimi Sistemi  308
C. Yasama Yetkisi  309
D. Yargı Sistemi  309
VI. İSPANYA  309
A. Siyasal Sistemi  309
B. Yönetsel Yapısı  310
1. Yürütme Yetkisi  310
2. Kamu Yönetimi Sistemi  310
C. Yasama Yetkisi  311
D. Yargı Sistemi  311
VII. ARJANTİN  311
A. Siyasal Sistemi  311
B. Yönetsel Yapısı  312
1. Yürütme Yetkisi  312
2. Kamu Yönetimi Sistemi  312
C. Yasama Yetkisi  313
D. Yargı Sistemi  313
VIII. RUSYA  313
A. Siyasal Sistemi  313
B. Yönetsel Yapısı  313
1. Yürütme Yetkisi  313
2. Kamu Yönetimi Sistemi  314
C. Yasama Yetkisi  315
D. Yargı Sistemi  315
IX. ÇİN  316
A. Siyasal Sistemi  316
B. Yönetsel Yapısı  317
1. Yürütme Yetkisi  317
2. Kamu Yönetimi Sistemi  317
C. Yasama Yetkisi  318
D. Yargı Sistemi  318
X. HİNDİSTAN  318
A. Siyasal Sistemi  318
B. Yönetsel Yapısı  319
1. Yürütme Yetkisi  319
2. Kamu Yönetimi Sistemi  319
C. Yasama Yetkisi  320
D. Yargı Sistemi  320
XI. İRAN  320
A. Siyasal Sistemi  322
B. Yönetsel Yapısı  326
1. Yürütme Yetkisi  326
a. Dini Lider (Önderlik Makamı)  326
b. Cumhurbaşkanı  327
c. Bakanlar Kurulu  329
2. Kamu Yönetimi Sistemi  330
a. Merkez ve Taşra Teşkilatı  330
aa. Merkez Teşkilatı  330
bb. Taşra Teşkilatı  330
b. Yerel Yönetimler  331
C. Yasama Yetkisi  332
1. İran Meclisi  332
2. Koruyucular Konseyi (Korucu Şura):  333
3. Dini Lider Danışma ve Çözüm Konseyi  334
D. Yargı Sistemi  335
XII. SUUDİ ARABİSTAN  336
A. Siyasal Sistemi  337
B. Yönetsel Yapısı  339
1. Yürütme Yetkisi  339
2. Kamu Yönetimi Sistemi  341
a. Kamu Yönetimi Sisteminin Tarihsel Gelişimi  341
b. Merkezden Yönetimin Örgütlenmesi  346
aa. Merkezi Yönetim  346
bb. Taşra Teşkilatı  355
cc. Bağımsız Kuruluşlar  357
c. Yerel Yönetim Örgütlenmesi  358
3. Suudi Arabistan Kamu Yönetiminde Değişim  361
a. Yönetsel Yapıyı Etkileyen Yasal–Örgütsel Değişim ve Arap Baharı  361
b. Değişimin Kurumsallaşması ve İdari Teşkilat Bakanlar Komitesi  364
b. Suudi Arabistan’da Kamu Yönetiminin Geleceği  368
C. Yasama Yetkisi  369
D. Yargı Yetkisi  370
XIII. MISIR  370
A. Siyasal Sistemi  372
B. Yönetsel Yapı  375
1. Yürütme Yetkisi  375
a. Cumhurbaşkanı  376
a. Hükümet  379
b. Bakanlıklar  381
2. Kamu Yönetimi Sistemi  381
a. Merkezden Yönetim Örgütlenmesi  381
aa. Merkezi Yönetim  381
bb. Taşra Teşkilatı  383
b. Yerel Yönetimler  384
c. Kamu Personel Rejimi  387
d. Yönetimin Denetlenmesi  390
C. Yasama Yetkisi  391
D. Yargı Yetkisi  394
Sonuç  397
Ek: Soru Bankası  401
Kaynaklar  407
Kavramlar Dizini  423
 


Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın
ÖZGEÇMİŞ


Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN


ADRES: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi
Avşar Kampüsü
KAHRAMANMARAŞ

Tel. No : 03442801581
GSM: 0541 3444640
Fax : 03442801532

ahaydin@ksu.edu.tr


1. KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN
Doğum Yeri : Pütürge (Malatya)
Doğum Tarihi : 03.05.1962
Medeni Hali : Evli ve 3 çocuklu
Yab. Dili–1;1;Düzeyi : İngilizce – İleri düzeyde
Uzmanlık Alanı : Yönetim Bilimi / Kamu Yönetimi / İç Güvenlik / Polis Yönetimi

2. EĞİTİM DURUMU


Lisans (1) Kamu Yönetimi İstanbul. Ü. Siyasal Bil. Fakültesi 1985
Lisans (2) Polis Yönetimi Polis Akademisi 1986
Y. Lisans (1) Yönetim Bilimleri Gazi Üniversitesi 1988
Y. Lisans (2) Polis Yönetimi University of Leicester (İngiltere) 1991
Doktora Yönetim Bilimleri University of Leicester (İngiltere) 1995

3. AKADEMİK ÜNVANLARI

Kom. Yrd Emniyet Genel Müdürlüğü 1986–1;1;1988
Arş. Gör. Polis Akademisi 1988–1;1;1995
Dr. Arş. Gör. Polis Akademisi 1995–1;1;1996
Yrd. Doç. Dr. Polis Akademisi 1996–1;1;1999
Doç. Dr. Polis Akademisi 1999–1;1;2000
Doç. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2000–1;1;2005
Prof. Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2005–1;1; ….

4. İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

4.1. İdari Görevler

4.1.1. Tamamlanan

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2004–1;1;2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı (2000–1;1;2006)
KSÜ İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkan Vekilliği (2009–1;1;2010)
KSÜ Senato Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Eğitim ve Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Üyeliği (2004 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Kurulu Başkanlığı (2005 –1;1; 2012)
KSÜ Araştırma Projeleri Birimi Yürütme Kurulu Üyeliği (2005 –1;1; 2011)
KSÜ YLÖ Komisyonu Üyeliği (2005 –1;1; 2012)
KSÜ İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2007 –1;1; 2011)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurulu Başkanlığı (2004 – 2005 / 2007 –1;1; 2010)

4.1.2. Devam Eden

KSÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2000 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2007 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Denetim Kurulu Üyeliği (İLESAM Temsilcisi) (2008 –1;1; …)
Kahramanmaraş İl Sosyal Hizmetler Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2010 –1;1; …)
Kahramanmaraş Onikişubat İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi) (2014–1;1;…)
Kahramanmaraş Dülkadiroğlu İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği (Üniversite Temsilcisi)(2014–1;1;…)

4.2. Akademik Görevler

4.2.1. Tamamlanan

Polis Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (1997–1;1;2003)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2003 – 2008)
KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2008 –1;1; 2011)
KSÜ İİBF Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2011 –1;1; 2014)
Yerel Siyaset Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2007 –1;1; 2011)
10. Kalkınma Planı Kamu Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2012–1;1;2013)


4.2.2. Devam Eden

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2003 –1;1; …)
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) Ulusal Bilim Kurulu Üyesi (2005 –1;1; …)

4.3. Yönettiği Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

4.3.1. Yüksek Lisans Tezleri

Akkale, A. “Kazaların Önlenmesinde Trafik Polisinin Eğitimi ve Denetiminin Rolü”, Gazi Üni., 1999.
Şahin, V. “Optimal Yerel Yönetim Büyüklüğü Çerçevesinde Kasaba Belediyeleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2003.
Uran, İ. “Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 2003.
Türkoğlu, M. E. “Türkiye’de Dini Motifli Terörün Arka Planındaki Nedenler”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Demir, A. “Türkiye Solunda Milliyetçilik Anlayışı”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2006.
Parlak, M. “Küreselleşme ve Ulus Devlet”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009.
Büyükyenigün, Ö. “Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Suç Haritası: Kahramanmaraş Örneği” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2010.
Çamur, Ö. “Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Odaklılık: Malatya Belediyesi Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2013
Çakır, O. “Emniyet Hizmetlerinde Etik”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2014.
Bali, M. K. “Yerel Yönetimler Üzerinde Yargısal Denetim”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Tatlı, S. M. “Kamu Hizmetinin Verimliliğinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).

4.3.2. Doktora Tezleri

Özel, M. “Halka Hesapverebilirlik Bağlamında Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam Ediyor).
Gök, S. “Yönetim ve Örgütlenme Bağlamında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve İl Kamu Hastaneleri Birlikleri: Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor).
Ekmekçi, M. “İç Denetim Hizmetinde Şeffaflık”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devam ediyor)

5. YAYIN LİSTESİ

5.1. Uluslararası Yayınları

5.1.1. Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.1.1.1. SSCI Dergilerde:

AYDIN, A. H., “The Future of Policing in Turkey: Current and Proposed Organisational Changes in Public Policing”, Police Studies, Vol. 19, No: 4, (1996), pp. 39–1;1;56.
AYDIN, A. H., “Policy Making Structures of the Turkish National Police Organisation”, Policing and Society, Vol. 6, (1996), pp. 73–1;1;86.
AYDIN, A. H., “Güvenlik Politika ve Uygulamalarının Meşruiyeti: Uzlaşma veya Zor Kullanma Durumu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 29, Sayı. 4, (1996), ss.65–1;1;72.
AYDIN, A. H. & ALKAN, H. “Af Kapsamına Giren Düzenlemelerin Meşruiyeti Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt. 35, Sayı. 3 (Eylül 2002), ss. 55–1;1;74.

5.1.1.2. Diğer İndeksli Dergilerde:

AYDIN, A. H., “Private and Voluntary Policing Service in Turkey”, Security Journal, Vol. 7, (1996), pp. 129–1;1;133.
AYDIN, A. H., “A Comparative Study of Military Involvement in Policing in England & Wales and Turkey”, The Police Journal, Vol. LXX, No: 3, (July – September 1997), pp. 203–1;1;219.

5.1.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., The Fight Against Internal Terrorism in Turkey: Problems and Effectiveness, International Conference: Policing the Peace, University College, Galway (Ireland), 23–1;1;25 August 1995.

AYDIN, A. H. “AB Ülkelerinde Irkçılık ve Polis”, Uluslararası Sempozyum: Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Polis Akademisi, Ankara, 16–1;1;17–1;1;18 Ekim 1996.

AYDIN, A. H., Developing Police Co–1;1;operation Between Turkey and Europe: Problems Standing in the way Towards Membership of the EU, British Criminology Conference, Queen's University of Belfast, N. Ireland, 15 –1;1; 18 th July 1997.

AYDIN, A. H., ALKAN, H., TAŞ, I. E., Local Governments in the Context of Globalisation and the EU Integration, IASIA Annual Conference: Public Administration Between Globalisation and Decentralisation, Istanbul–1;1;Turkey, 17–1;1;20 June 2002.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinin Sunulmasında Yönetişim Yaklaşımı, Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı, Polis Akademisi, Ankara, 22–1;1;23 Ocak 2004.

AYDIN, A. H. A Comparison of the Military and the Police as Law Enforcement Institutions, İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Turkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 9–1;1;11 June 2005.

AYDIN, A. H. Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türk Dünyasındaki Yansımaları, 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Calalabat, KIRGIZİSTAN, 11–1;1;13 Haziran 2007.

AYDIN, A. H. & TÜRKOĞLU, M. E. The Reasons of Religiously Appeared Terrorism in Turkey, 2.nd İstanbul Conference on Democracy and Global Security, Türkish National Police & North Texas University (USA), İstanbul, Conrad Hotel, 14–1;1;16 June 2007..

AYDIN. A. H. & TÜRKOGLU, M.E.Dini Motifli Terör Kavramı, 38. International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 10–1;1;15 September 2007.

ALKAN, H., TAŞ, I. E., AYDIN, A. H., International Aid and Governance: an analysis on Uzbek District (Mahalla) Authority, 4th International Specialised Conference: International Aid and Public Administration, IIAS & TODAIE, Ankara–1;1;Turkey, 23–1;1;27 June 2008.

BAKAN, İ., AYDIN, A. H., ÖZ, B. A Model Proposal for Citizen Satisfaction of e–1;1;Government Practices in Turkey, International Conference on e–1;1;Government and e–1;1;Governance, Ankara–1;1;TUrkey, 12–1;1;13–1;1;14–1;1; March 2009.

AYDIN, A. H. , LOFÇA, İ., BÜYÜKYENİGÜN, Ö., Analysing Causal Connection of Crıme For Improving Life Qualıty in Kahramanmaraş City–1;1;Turkey, British Society of Criminology Annual Conference 2010, “Human Rights & Human Wrxngs: Dilemmas and Diversity in Criminology”, Leicester University, Departmrent of Criminology, England, UK, 12–1;1;14 July 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., Ersöz, M. Önemi ve Uygulanabilirliği Açısından Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II:Küresel Değişim ve Demokratikleşme, İnönü Üniversitesi, Malatya, 19–1;1;20 Nisan 2012.

5.1.3. Uluslararası Kitapta Yayımlanan Makale (Ansiklopedi Maddesi)

AYDIN, A. H. Turkey, in, Dilip Das (Ed.) World Police Encyclopedia, Routledge, New York & London, 2006, pp. 855–1;1;861. (TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

5.1.4. Uluslararası Basılmış Kitapları

AYDIN, A. H. Police Organisation and Legitimacy, Aldershot (England), Ashgate–1;1;Avebury), 1997 (Doktora Tezinin yurtdışında yayınlanmış şekli olup, TÜBA tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Proğramı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir)

AYDIN, A. H. & KAVGACI, H. İ. Future Amalgamations of Police Forces in England & Wales, Leicester (England), Leicester Üniversity Press, 1996.

5.2. Ulusal Yayınları

5.2.1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Yayınları

5.2.1.1. İngilizce Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “The Exercise of Police Discretion in Turkey”, Turkish Public Administration Annual, Vol. 20–1;1;21, (1994/1995), pp.81–1;1;90.

AYDIN, A. H., “Democracy and Policing: Militarisation v Democratisation of the Turkish Police”, Turkish Yearbook of Human Rights, Vol. 17–1;1;18, (1995/1996), pp. 55–1;1;68.

AYDIN, A. H., “Efficiency and Effectiveness of the Turkish Police”, Turkish Public Administration Annual, Vol.22–1;1;23, (1996/1997), pp. 95–1;1;105.

5.2.1.2. Türkçe Yayımlanan Makaleler:

AYDIN, A. H., “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Türk İdare Dergisi, Sayı. 422, (Mart 1999), ss. 13–1;1;20.

AYDIN, A. H., “Polis Personel Yönetimi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 4, (1999), ss. 95–1;1;120.

AYDIN, A. H., “Polisin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sisteminde Postmodern Değişim”, Türk İdare Dergisi, Sayı: 427, (Haziran 2000), ss. 143–1;1;162.

AYDIN, A. H., “Postmodern Örgüt Teorisi”, Liberal Düşünce, Yıl. 6, Sayı. 23 (Yaz 2001), ss. 196–1;1;206.

AYDIN, A. H., “Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt. 4, Sayı. 1–1;1;2, (Ocak–1;1;Haziran 2002), ss. 123–1;1;136.

AYDIN, A. H. Polisin Güncel Sorunları: Bir Neden–1;1;Sonuç Analizi, Polis Bilimleri Dergisi, C. 5, S.3–1;1;4, (2003), ss. 1–1;1;12.

AYDIN, A. H. & AKÇAY, O. , Polis Yönetimi ve Uygulamalarında Karar Verme Süreci, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1–1;1;2 (2007), ss. 111–1;1;126.

GÜRBÜZ, M. & AYDIN, A. H. (2012) Zaman Kavramı ve Yönetim, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 2 (2012), ss. 1–1;1;120.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suç Önlemenin Önemi ve Etkisi’, KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı I), ss. 82–1;1;84.

5.2.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

AYDIN, A. H., “Demiryolu Ulaşımının 'Güvenlik' Boyutu: Polisin Güvenlik Hizmetini Sunmasında Demiryolu Ulaşımının Yeri ve Önemi”, 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, TCDD Genel Müdürlüğü, İstanbul, 15–1;1;17 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak Polisin Toplumda ve Ceza Adalet Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi”, Ceza Adalet Sistemi ve Polis Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;8 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Kamu Yönetimi ve Hizmetinin Verimliliği ve Etkinliğinde Hizmeti Sunan Personel ve Hizmeti Alan Toplumun Rolü, Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara, 26–1;1;27 Mayıs 1998.

AYDIN, A. H., “Hizmetiçi Eğitim Kavramı ve Emniyet Teşkilatına Yansıması”, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 25–1;1;27 Ekim 2000.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmeti ‘Yerel’ Olarak Sunulabilir mi?”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, Ankara, 1–1;1;2 Kasım 2000.

AYDIN, A. H. & Akkale, A., “Trafik Kazalarının Önlenmesinde Denetimin Rolü ve Önemi”, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 25–1;1;27 Nisan 2001.

AYDIN, A. H., “İç Güvenliği Tehdit Eden Bir Sorun Olarak Öğrenci Olayları ve Polisin Müdahale Yetkisi”, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 17–1;1;19 Ekim 2001.

AYDIN, A. H. Bilgi Toplumu Kamu Yönetimi Anlayışı, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 17–1;1;18 Mayıs 2003.

AYDIN, A. H. Güvenlik Hizmetinde Özel Güvenliğin Yeri ve Önemi, 1. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 16.10.2004.

AYDIN, A. H. Özel Güvenlik Neden Gereklidir?, II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 3 Aralık 2005.

AYDIN, A. H. Toplumsal Güvenlik ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Sempozyumu, Plato Danışmanlık–1;1;Yerel Siyaset Dergisi, İstanbul–1;1;Bostancı Gren Park Hotel, 8 Aralık 2007.

AYDIN, A. H. & TİRYAKİ, G. Y. Kahramanmaraş Zeytin ve Zeytinyağı Sektöründe SWOT Analizi, TARIM 2015–1;1; Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 29 Mayıs 2009.

AYDIN, A. H. & LOFÇA, İ, Poliste İnovatif m–1;1;Devlet Uygulaması: Kahramanmaraş Örneğinde Gezici Polis Karakolları, 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International, Hilton Hotel, Ankara, 28–1;1;29 Mayıs 2009.

BÜYÜKYENİGÜN, Ö, LOFÇA, İzzet, AYDIN, A. H. Küreselleşme Bağlanımda Kentsel Suç ve Suçlulukla Mücadele: Kahramanmaraş Kent Merkezinde Suç Olgusunun CBS Destekli İncelenmesi, VII. Kamu Yönetimi Forumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 8–1;1;9–1;1;10 Ekim 2009.

AYDIN, H. A.& PINAR, H. Üçüncü Bin Yılda Devlet Hizmetlerinde Ulaşılan Son Nokta Olarak M–1;1;Devlet’e Sistem Yaklaşımı Açısından Bir Bakış, 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayis 2010.

PINAR, H. & AYDIN, H. A. M–1;1;Devletin Bir Sonucu Olarak M–1;1;Kalite: M–1;1;Kalitenin Sürdürülebilirliği Açısından SBS (Sinerji, Bilgi ve Strateji), 2. Ulusal Mobil Devlet Konferansı, Mobil Government Consortium International (MGCI), Hilton Hotel, Ankara 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, H. A.& PINAR, H.Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Sürücülerin Öfke Yönetimi Yeteneklerine Sahip Olmalarının Rolü ve Önemi, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

PINAR, H. & AYDIN, A. H. Sloganların Trafik Güvenliğinin Sağlanmasındaki Öneminin NLP Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi ve NLP Yaklaşımının Daha Etkili Sloganların Oluşturulmasına Sağlayabileceği Katkılar, Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 6–1;1;7 Mayıs 2010.

AYDIN, A. H. Arap Baharı ve Suudi Arabistan, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, KSÜ, Kahramanmaraş, 1–1;1;2 Ekim 2012.


5.2.3. Ulusal Kitaplarda Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H., “İnsan Hakları Açısından Polisin Güç Kullanma Yetkisinin Meşruiyeti”, içinde, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.) 21. Yüzyılda Polis: Temel Sorunlar–1;1;Çağdaş Yaklaşımlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Yayını, 1998, ss.103 – 130.
AYDIN, A. H. “Postmodern Toplumda Polisin İşlevi”, İ. Cerrah ve E. Semiz (Der.), Türkiye’de Suç ve Polislik, içinde, Güner Matbaacılık, Ankara, 2001, ss. 73–1;1;88

AYDIN, A. H., “Yönetimin Fonksiyonları”, S. Güney (Ed.), Yönetim ve Organizasyon, içinde, Nobel, Ankara, 2001, ss. 57–1;1;86.

AYDIN, A.H. “Meşruiyet ve Polis”, H. H.Çevik & T. Göksu (Eds), Türkiye’de Devlet, Toplum ve Polis, içinde, Seçkin, Ankara, 2002, ss. 91–1;1;112.

AYDIN, A. H. (Terc.) Bridges v. California, 1941, Z. Arslan (Der.) ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu Ankara, 2003, ss. 127–1;1;151.

AYDIN, A. H., İnsan Hakları ve Kamu Yönetimi, Ö. Ö. Tanör (Hazırlayan), Bülent Tanör Armağanı, içinde Legal, İstanbul, 2004, ss. 162–1;1;174.

AYDIN, A. H.,Yönetim Boyutunda Hizmetiçi Eğitim, A.Çelik, İ.Bakan, M. Taşlıyan (Der.) Yönetimde Seçme Konular, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM Yayınları, 2007, ss.1–1;1;16.

AYDIN, A. H. "Örgütlerde İnsan İlişkileri", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, ss. 2008, 137–1;1;165

AYDIN, A. H. "Örgütlerde Personelin Tatmini", M. Ş. Şimşek & A. Çelik (Der.) Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2008, ss.361–1;1;377.

AYDIN, A. H., “Bölgesel Sorunlar, Tehditler ve Fırsatlar”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 1–1;1;5.

AYDIN, A. H., TAŞ, S., ADIGÜZEL, S. “Sorun–1;1;Tehdit–1;1;Fırsat İlişkisi ve Türkiye”, A. H. Aydın, S. Taş, S. Adıgüzel (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2008, ss. 441–1;1;449.

AYDIN, A. H. “Güvenlik Hizmetlerinde Yerelleşme”, V. K. Bilgiç (Der.), Değişik Yönleriyle Yerelleşme, Seçkin, Ankara, 2009, ss.131–1;1;154..

AYDIN, A. H., LOFÇA, Mikrokredi–1;1;Yoksulluk İlişkisi, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 28–1;1;37.

AYDIN, A. H., LOFÇA, İ., GÜNGÖR, S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. Mikrokredi Vasıtasıyla Yoksulluğun Azaltılması, A. H. Aydın, İ. Lofça, S. Güngör, Ö. Büyükyenigün, (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, Kahramanmaraş, 2010, 212–1;1;225.

ÇOBAN, M. C. & AYDIN, A. .H. Kamu Yönetiminde İç Denetimin Kurumsal Gelişimi, İ. E. Taş & A. H. Aydın (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.141–1;1;151.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A., H. KAYFOR ve VII. Kamu Yönetimi Forumunun (VII. KAYFOR) Kamu Yönetimi Araştırmalarına Katkısı, İ. E. Taş & A. H. Aydın, (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.365–1;1;371.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H, Küreselleşme, Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss.3–1;1;8.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. KILIÇ, M. Küreselleşme Sütrecinde Kamu Yönetiminin Durumu, A. H. Aydın, İ. E. Taş, M. Kılıç, Z. Gül (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, KSÜ Yayını, Kahramanmaraş, 2010, ss. 321–1;1;325.

AYDIN, A. H. & ÇETİN. S. Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri, A. Çelik & T. Akgemci (Der.) Yönetim Bilişim Sistemleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010, ss. 255–1;1;265.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ.E. Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetim Yasalarında Yerel Özerklik, A. Kesik & H. Canpolat (Ed.) Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011, ss.29–1;1;51.

BALCI. A., BAKAN, İ., AYDIN, A. H., KAR, M., ÖZ, B., MEDENİ, T., MEDENİ, T. (2012) Vatandaş Odaklı e–1;1;Devlet Hizmetlerinin Ölçümlenmesi: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı İçerisinde Türkiye İçin Bir Model Arayışı, M. Z. Sobacı & M. Yıldız (Ed), E–1;1;Devlet, Nobel, Ankara, ss. 103–1;1;127.

AYDIN, A. H. (2013) Kamu Yönetimi ve Hizmetinde Değişim Eğilimleri, E. G. İsbir (Ed.) Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE Yayını, Ankara, ss.95–1;1;122.

AYDIN, A. H. (2014) ‘Suudi Arabistan Kamu Yönetimi Yapısı’, B. Aykaç & H. Altınok (Ed.) Yönetsel Yapı İncelemeleri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

5.2.4. Ulusal Basılmış Kitapları

5.2.4.1. Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimine Giriş, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. Türk Kamu Yönetimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

AYDIN, A. H.Yönetim Bilimi, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

AYDIN, A. H., Polis Meslek Hukuku, Doğuş Mat., Ankara, 1996.

AYDIN, A. H. & YALÇINKAYA, H., Örnekli Hazırlık Soruşturması, Sarıkaya Mat., Van, 2000.

AYDIN, A. H. Kamu Yönetimi ve Polis, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

AYDIN, A. H. Yerel Siyaset Yazıları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010

AYDIN, A. H. Kahramanmaraş’tan Gündeme Dair…, Sakınmaz Ofset, Kahramanmaraş, 2012

AYDIN, A. H. & TAŞ, İ. E. Kamu Personel Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.


5.2.4.3. Derleme Kitaplar

AYDIN, A. H; TAŞ, S.; ADIGÜZEL, S. (Der.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye, KSÜ Yayını, No. 131, Kahramanmaraş, 2008

LOFÇA, İ., AYDIN, A. H., GÜNGÖR. S., BÜYÜKYENİGÜN, Ö. (Der.) Mikrokredi ve Yoksulluk / Microcredit and Poverty,, Kahramanmaraş Valiliği Yayını, No. 8, Kahramanmaraş, 2010.

TAŞ, İ. E. & AYDIN, A. H. (Der.) Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, KSÜ Yayını, No. 137, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E., KILIÇ, M., GÜL, Z. (Der.) Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Ve Hizmeti, KSÜ Yayını, No. 136, Kahramanmaraş, 2010.

AYDIN, A. H., BAKAN, İ., YARDIMCIOĞLU, M. (Der.) II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, KSÜ Yayını, No. 142, Kahramanmaraş, 2013


5.2.5. Ulusal Diğer Yayınları

5.2.5.1. Ulusal Hakemli Olmayan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

AYDIN, A. H. & AKKALE, A., “Kazaların Önlenmesinde Trafik Eğitiminin Rolü ve Önemi”, Polis Dergisi, Yıl. 8, Sayı. 31, (Nisan–1;1;Mayıs–1;1;Haziran 2002), ss. 5–1;1;13.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. İlçe Yönetiminin Verimliliğini Etkileyen Faktörler, Polis Dergisi, S. 41 (Ekim–1;1;Kasım–1;1;Aralık), 2004, ss.175–1;1;184.

AYDIN, A. H. & URAN, İ. Kamu Yönetiminde İlçe Yönetiminin Yeri ve Önemi, Polis Dergisi, S. 47 (Ocak–1;1;Şubat–1;1;Mart) 2006, ss. 22–1;1;30.

5.2.5.2.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Yayımlanmayan Yayınları

AYDIN, A. H., “Emniyet Teşkilatında İstatistik Kullanımı: Emniyet Hizmetinin Verimliliği Açısından İstatistik Birimleri ve İstatistikçilerin Önemi”, Araştırma Sempozyumu’97, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 24–1;1;26 Kasım 1997.

AYDIN, A. H., “Nüfus ve Güvenlik İhtiyacının Karşılanması: Polisin Verimli Çalışmasının, Nüfus Yapısı ve Suç İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi”, III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 2–1;1;5 Aralık 1997.

AYDIN, A. H., “Güvenlik Hizmetinin Başarısında Polis–1;1;Halk İlişkilerinin Rolü”, Ulusal İletişim Sempozyumu, AÜ İletişim Fakültesi & GÜ İletişim Fakültesi, Ankara, 3–1;1;5 Mayıs 2000.

AYDIN, A. H., “Amerikan Zenci Toplumu ve Yoksulluk–1;1;Şiddet İlişkisi: 1960’lı Yıllardaki Şiddet Olayları”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı, (Poster Bildiri) TODAİE, Ankara, 6–1;1;7 Aralık 2001.

6. PROJELER

TÜRKSAT tarafından desteklenen “Türkiye e–1;1;Devlet Uygulamaları Vatandaş Memnuniyeti Endeksinin Geliştirilmesi ve Ölçülmesi (TVME/E–1;1;DEVLET) Projesi”nde Araştırmacı (2008–1;1;2011).
TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Sosyo–1;1;Ekonomik ve Politik Açıdan Suçun Neden–1;1;Sonuç Analizi ve Çözüm Önerileri: Kahramanmaraş Şehir Merkezi Örneği” başlıklı projede Araştırmacı (2009–1;1;2011).

7. ÜYE OLDUĞU İDARİ VE AKADEMİK KURULUŞLAR

British Society of Criminology üyesi
British Political Studies Association üyesi
Siyasi İlimler Türk Derneği (Turkish Political Studies Association) üyesi
Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi
İLESAM Üyesi

8. ALDIĞI ÖDÜLLER

İngiltere’de 1997 yılında Ashgate–1;1;Avebury tarafından yayınlanan Police Organistion and Legitimacy isimli kitabından dolayı, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde (A) düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

2006 yılında yayınlanan World Police Encyclopedia (Routledge, New York and London) için yazdığı “Turkey“ maddesi dolayısıyla, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından “Uluslararası Bilimsel Yayınları Özendirme Programı” çerçevesinde ‘C’ düzeyinde teşvik primi ile ödüllendirilmiştir.

9. VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

9.1. Lisans Dersleri

Yönetim Bilimi
Türkiye’nin Yönetim Yapısı
Kamu Yönetimi

9. 2. Yüksek Lisans Dersleri

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
Yönetimin Fonksiyonları
Örgüt Teorisi
Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları

9.3. Doktora Dersleri

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Sistemleri
Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetişim
Cenay Babaoğlu ...
Ekim 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Esmeray Alacadağlı ...
Eylül 2018
99.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Özer ...
Eylül 2018
54.00 TL
Sepete Ekle
Pınar Özdemir Karaca
Eylül 2018
29.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
Giriş  29
Bölüm 1
KAMU YÖNETİMİNİN
NİTELİĞİ VE GELİŞMESİ
I. YÖNETİM VE KAMU YÖNETİMİ  33
A. Yönetim Kavramı  33
1. Yönetimin Önemi, Anlamı ve Özelliği  33
2. Kamu Yönetimi – Özel Yönetim Ayırımı  35
B. Kamu Yönetiminin Anlamı, Amacı ve Kapsamı  39
1. Kamu Yönetiminin Anlamı ve Devlet  39
a. Devlet  40
aa. Devletin Anlamı, Unsurları ve Niteliği  40
bb. Günümüzde Devlet Şekilleri  42
cc. Modern Devletin Gelişmesi ve Büyümesi  43
b. Kamu Yönetiminin Anlamı  45
2. Kamu Yönetiminin Amacı  47
3. Kamu Yönetiminin Kapsamı  47
II. KAMU YÖNETİMİNİN GELİŞMESİ  49
A. Genel Olarak  49
B. Amerika Kaynaklı Gelişmeler  52
1. Woodrow Wilson  52
2. Frank J. Goodnow  55
3. Leonardo D. White  56
4. Herbet A. Simon  57
5. Amerika’da Kamu Yönetimi Eğitimi ve Araştırmaları  57
C. Avrupa Kaynaklı Gelişmeler  59
1. Antik Yunan Filozofları  60
a. Sokrat (Sokrates)  60
b. Eflatun (Platon)  61
c. Aristo (Aristoteles)  63
2. 16–18. Yüzyıllarda Avrupa’lı Siyaset Bilimciler  64
a. Makyavel (Niccolo Machiavelli)  64
b. Thomas Hobbes  66
c. John Lock  66
d. Russo (Jean–Jacques Rousseau)  68
e. Monteskiyu (Charles Montesquieu)  69
3. 18. Yüzyıl Sonrası Kamu Yönetimi Çalışmaları–Eğitimi–Araştırmaları  71
a. Kameral Bilimler Okulu  71
b. Charles Jean Bonnin  72
c. Avrupa’da Kamu Yönetimi Eğitimi–Araştırmaları ve ENA  73
D. Türk–İslam Tarihinde Kamu Yönetiminin Gelişmesi  75
1. Genel Olarak  75
2. Türk İslam Dünyasından Düşünürlerin Katkıları  78
a. Farabi (El–Medinetül Fazıla=Faziletli Şehir/Devlet)  79
b. Maverdi (Al–Ahkam–üs–Sultaniyye=Yönetimin Esasları)  81
c. Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig=Hükümranlık Bilgisi)  82
d. Kaşgarlı Mahmut (Divan–ı Lügat–i Türk)  82
e. Nizam–ül Mülk (Siyasetname)  83
f. İbn–i Haldun (Mukaddime)  85
g. Kınalızade Ali Efendi (Ahlak–ı Alai)  88
h. Koçi Mustafa Bey (Koçi Bey Risalesi)  89
i. Katip Çelebi (Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar)  91
j. Defterdar Sarı Mehmet Paşa (Devlet Adamlarına Öğütler)  92
k. Vezir Lütfi Paşa (Asafname)  93
3. Osmanlı Devleti ve Enderun  94
4. Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimi  96
a. Mekteb–i Mülkiye’nin Yeri ve Önemi  97
b. TODAİE’nin Yeri ve Önemi  98
E. ‘Diğer’ Medeniyetlerin Katkısı  100
F. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı  101
Bölüm 2
KAMU YÖNETİMİNİN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
I. KAMU YÖNETİMİNİN GÖREV VE HİZMET ALANI  103
A. Kamu Yönetiminin Faaliyetleri  103
1. Yönetsel Faaliyetler  103
2. Yasama Faaliyeti  104
3. Yargı Faaliyeti  105
B. Kamu Yönetiminin Görev ve Hizmetleri  105
1. Kamu Yönetiminin Görevleri  105
2. Kamu Hizmeti  107
C. Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri  109
1. Hukuksal İşlemler  109
2. Yönetsel İşlemler  110
3. Yönetsel Sözleşmeler  111
4. Yönetsel Eylemler  112
II. KAMU YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ  113
A. Kamu Yönetiminin Sorumluluğu  113
1. Görev Anlamında Sorumluluk (Responsibility)  113
2. Hesap Verme Sorumluluğu (Accountability)  113
B. Kamu Yönetiminde Yetki  113
1. Yetkinin Anlamı ve Özelliği  113
2. Kamu Yönetiminin Yetkileri  115
a. Örgütlenme Yetkisi  115
b. Hizmet Yüklenme Yetkisi  115
c. Düzenleme (Kural Koyma) Yetkisi  116
d. Takdir Yetkisi  116
e. Karar Verme Yetkisi  116
f. Kendiliğinden Yürütme Yetkisi  116
g. Yaptırım Uygulama Yetkisi  116
h. Olağanüstü Yetkileri  116
C. Yetki ve Sorumluluk İlişkisi  116
D. Hesap Verme Sorumluluğu (Hesap Verebilirlik)  117
1. Anlamı ve Önemi  117
2. Hesap Verilen Kişi veya Merciler  119
a. Yargı Mercileri  119
b. Disiplin Sistemi  119
c. Hiyerarşik Amirler  119
d. Siyasal Kişi ve Kurumlar  120
e. Halk  120
Bölüm 3
KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ
I. GENEL OLARAK DENETLEME  121
A. Denetlemenin Anlamı  121
B. Denetim Yapmayı Gerektiren Nedenler  122
C. Denetim Sürecinin Aşamaları  123
D. Denetim Teknikleri  123
E. Denetimin Koşulları  123
F. Denetim Türleri  124
1. Genel Olarak Denetim Türleri  124
a. Amacına Göre Denetim Türleri  124
aa. Hukuksal Denetim  124
bb. Performans Denetimi  124
cc. Mali Denetim  124
b. Yapıldığı Zamana Göre Denetim  124
aa. Ön Denetim  125
bb. Anında Denetim  125
cc. Sonradan Denetim  125
2. Kamu Yönetiminin Denetimi Yolları  125
II. İDARİ (YÖNETİM İÇİ) DENETİM YOLLARI  125
A. Hiyerarşik Denetim  126
1. Hiyerarşik Denetimin Anlamı ve Kapsamı  126
2. Yöneticiye Yardımcı Olan Personel  128
B. İdari Teftiş  129
C. Bir Yönetim İçi Denetim Yolu Olarak Disiplin  130
D. Vesayet Denetimi (İdari Vesayet)  131
E. İç Denetim  134
III. YÖNETİM DIŞI DENETİM YOLLARI  138
A. Siyasi Denetim  138
1. Yasama Organının Denetimi  138
a. Soru  138
b. Gensoru  140
c. Meclis Soruşturması  140
d. Bütçe Yolu ile Denetleme  140
e. Meclis Komisyonları Eliyle Denetleme  141
2. Diğer Siyasi Denetim Yolları  142
B. Yargı Denetimi  142
C. Sayıştay Denetimi (Dış Denetim=Özel Denetim)  145
D. Kamuoyu ve Baskı Grupları Tarafından Denetim  146
1. Baskı Grupları Tarafından Denetim  146
a. Çıkar Grupları  146
b. Destekleyici Gruplar  147
2. Kamuoyu Tarafından Denetim  147
E. Uluslararası Denetim  148
IV. OMBUDSMAN DENETİMİ  148
A. Genel Olarak Ombudsman  148
B. Ombudsman Kurumu Örnekleri  149
1. İsveç  149
2. Danimarka  153
3. İngiltere  154
4. Fransa  156
C. Türkiye (Kamu Denetçiliği Kurumu)  157
Bölüm 4
KAMU YÖNETİMİNDE
YENİ DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ VE REFORM
I. KÜRESELLEŞME EĞİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ  159
A. Küreselleşme  159
B. Küreselleşen Dünyada Kamu Yönetimi  161
C. Küreselleşme – Kamu Yönetimi Etkileşimine İlişkin Yaklaşımlar  164
1. Küreselleşme Yoktur  164
2. Küreselleşme Vardı Fakat Bitmiştir  164
3. Küreselleşme Vardır ve Devam Ediyor  165
II. BİLGİ TOPLUMU VE KAMU YÖNETİMİ  166
A. Bilgi Toplumu  166
B. Bilgi Toplumunda Kamu Yönetimi  169
III. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE KAMU YÖNETİMİ  171
A. Bilişim Kavramı  172
B. Yönetim Bilişim Sistemleri  173
C. Kamu Yönetiminde Yönetim Bilişim Sistemleri  174
IV. E–DEVLET  175
A. E–Devletin Anlamı ve Önemi  176
B. E–Devletin Amacı ve Yararı  177
1. E–Devletin Amaçları  178
2. E–Devletin Yararları  178
3. E–Devlete Geçmek İçin Atılması Gereken Adımlar  179
V. M–DEVLET  181
A. M–Devletin Anlamı  181
B. M–Devletin Gelişmesi  182
C. M–Devleti Teşvik Eden ve Sınırlayan Faktörler  183
1. M–Devleti Teşvik Eden Faktörler  183
2. M–Devleti Sınırlayan Faktörler  184
D. Kamu Hizmeti ve m–Devlet  185
E. M–Devlet ve e–Devlet İlişkisi  187
1. M–Devletin e–Devlete Eklediği Değer  187
2. M–Devletin e–Devlete Göre Avantaj ve Dezavantajları  189
a. Avantajları  189
b. Dezavantajları  191
VI. KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN GEREĞİ OLARAK REFORM  191
A. Reform Kavramı  191
B. Reform Türleri  192
1. Kurumsal Reform  193
2. Zorlayıcı Reform  193
3. Deneysel Reform  193
C. Reform İhtiyacı  193
D. Reforma Direnç  195
1. Reforma Direncin Nedenleri  196
a. Bireysel Direnme  196
b. Örgütsel Direnme  197
2. Direnci Ortadan Kaldırma Yöntemleri  197
Bölüm 5
YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM
I. POSTMODERN KAMU YÖNETİMİ  199
A. Postmodernizm  199
B. Postmodern Kamu Yönetimi Anlayışı  200
C. Postmodern Toplum Kamu Yönetiminin Özellikleri  203
1. ‘Yerinden Yönetim’ Anlayışı  204
2. Küresel Düşünce ve Değişim  204
3. Demokratiklik ve İnsan Haklarına Saygı  204
4. Meşruiyet  205
5. Halka Karşı Sorumluluk  206
6. Kamu Hizmetine Katılma  206
7. Halkla İlişkiler  207
II. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI  209
A. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Gelişmesi  209
B. Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetiminin Karşılaştırılması  210
III. YÖNETİŞİM ANLAYIŞI  212
A. Yönetişim  212
B. İyi Yönetişim  214
C. Yeteri Kadar İyi Yönetişim  215
D. Kamu Hizmeti ve Yönetişim  216
IV. KATILIMCI YÖNETİM  219
A. Yönetime Katılma  219
B. Demokratik Yönetim  222
C. Gönüllü Katılım  224
1. Gönüllü Katılımın Anlamı ve Niteliği  224
2. Gönüllü Hizmet Türleri  225
a. Gönüllü Hizmet Kuruluşlarında Rol Almak  225
b. Profesyonel Bir Kurum Emrinde Gönüllü Olarak Çalışmak  227
V. HALKA KARŞI HESAP VEREBİLİRLİK  229
VI. ESNEKLİK VE ŞEFFAFLIK  231
A. Esneklik Konusu  231
B. Şeffaflık ve Kapalılık  232
1. Şeffaflık ve Açıklık  232
2. Kapalılık ve Gizlilik  234
VII. YERİNDEN YÖNETİM VE YERELLEŞME  235
VIII. HİZMETTE YERELLİK  236
IX. VERİMLİLİK  238
A. Verimlilik ve Etkinlik Kavramları  238
B. Kamu Yönetimi ve Verimlilik  241
C. Yönetimin Verimliliğini Olumsuz Yönden Etkileyen Sorunlar  243
1. Yönetsel Sorunlar  243
2. Hukuksal Sorunlar  246
3. Siyasal Sorunlar  246
4. Mali Sorunlar  247
X. VATANDAŞ–ODAKLILIK  247
A. ‘Müşteri Odaklılık’ Kavramı  247
B. Vatandaş–Odaklılık ve Kamu Yönetimi  250
C. Vatandaş–Odaklı Kamu Hizmeti  252
D. Vatandaşa Güvenmek ve Danışmak  254
Bölüm 6
KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ
I. TÜRKİYE  256
A. Siyasal Sistemi  256
1. Türkiye’nin Siyasal Sistemi  256
2. Devletin Temel İlkeleri  257
C. Yönetsel Yapısı  258
1. Yürütme Yetkisi  258
2. Kamu Yönetimi Sistemi  259
a. Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Özellikleri  259
b. Merkezi Yönetim (Merkezden Yönetim, Genel Yönetim)  260
aa. Başkent Örgütü  261
bb. Taşra Örgütü  268
c. Yerinden Yönetim  268
d. ‘Diğer’ Yapılanmalar  269
C. Yasama Yetkisi  270
D. Yargı Sistemi  271
II. İNGİLTERE (BİRLEŞİK KRALLIK)  272
A. Siyasal Sistemi  274
B. Yönetsel Yapısı  278
1. Yürütme Yetkisi  278
2. Kamu Yönetimi Sistemi  279
a. Kraliyet Tahtı  279
b. Özel Konsey  280
c. Bakanlar Kurulu ve Başbakan  280
3. Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı  282
a. Merkezi Yönetim  282
b. Yerel Yönetimler  283
4. Kamu Yönetimi Sisteminde Değişim Süreci  284
5. İngiltere’nin Kamu Personel Yönetimi Sistemi  286
a. Kamu Personel Yönetimi Sisteminin Niteliği  286
b. Geleneksel Kamu Personel Sistemi: İlkeler ve Merkezi Standart Yapı  289
c. Kamu Hizmetlerine Giriş  291
d. Kamu Personelinin Ücretlendirilmesi  294
e. Kamu Personel Yönetimi Sisteminde Değişim  295
C. Yasama Yetkisi  299
D. Yargı Sistemi  299
III. AMERİKA (ABD)  300
A. Siyasal Sistemi  300
B. Yönetsel Yapısı  301
1. Yürütme Yetkisi  301
2. Kamu Yönetimi Sistemi  302
C. Yasama Yetkisi  303
D. Yargı Sistemi  303
IV. FRANSA  304
A. Siyasal Sistemi  304
B. Yönetsel Yapısı  305
1. Yürütme Yetkisi  305
2. Kamu Yönetimi Sistemi  306
C. Yasama Yetkisi  306
D. Yargı Sistemi  306
V. ALMANYA  307
A. Siyasal Sistemi  307
B. Yönetsel Yapısı  307
1. Yürütme Yetkisi  307
2. Kamu Yönetimi Sistemi  308
C. Yasama Yetkisi  309
D. Yargı Sistemi  309
VI. İSPANYA  309
A. Siyasal Sistemi  309
B. Yönetsel Yapısı  310
1. Yürütme Yetkisi  310
2. Kamu Yönetimi Sistemi  310
C. Yasama Yetkisi  311
D. Yargı Sistemi  311
VII. ARJANTİN  311
A. Siyasal Sistemi  311
B. Yönetsel Yapısı  312
1. Yürütme Yetkisi  312
2. Kamu Yönetimi Sistemi  312
C. Yasama Yetkisi  313
D. Yargı Sistemi  313
VIII. RUSYA  313
A. Siyasal Sistemi  313
B. Yönetsel Yapısı  313
1. Yürütme Yetkisi  313
2. Kamu Yönetimi Sistemi  314
C. Yasama Yetkisi  315
D. Yargı Sistemi  315
IX. ÇİN  316
A. Siyasal Sistemi  316
B. Yönetsel Yapısı  317
1. Yürütme Yetkisi  317
2. Kamu Yönetimi Sistemi  317
C. Yasama Yetkisi  318
D. Yargı Sistemi  318
X. HİNDİSTAN  318
A. Siyasal Sistemi  318
B. Yönetsel Yapısı  319
1. Yürütme Yetkisi  319
2. Kamu Yönetimi Sistemi  319
C. Yasama Yetkisi  320
D. Yargı Sistemi  320
XI. İRAN  320
A. Siyasal Sistemi  322
B. Yönetsel Yapısı  326
1. Yürütme Yetkisi  326
a. Dini Lider (Önderlik Makamı)  326
b. Cumhurbaşkanı  327
c. Bakanlar Kurulu  329
2. Kamu Yönetimi Sistemi  330
a. Merkez ve Taşra Teşkilatı  330
aa. Merkez Teşkilatı  330
bb. Taşra Teşkilatı  330
b. Yerel Yönetimler  331
C. Yasama Yetkisi  332
1. İran Meclisi  332
2. Koruyucular Konseyi (Korucu Şura):  333
3. Dini Lider Danışma ve Çözüm Konseyi  334
D. Yargı Sistemi  335
XII. SUUDİ ARABİSTAN  336
A. Siyasal Sistemi  337
B. Yönetsel Yapısı  339
1. Yürütme Yetkisi  339
2. Kamu Yönetimi Sistemi  341
a. Kamu Yönetimi Sisteminin Tarihsel Gelişimi  341
b. Merkezden Yönetimin Örgütlenmesi  346
aa. Merkezi Yönetim  346
bb. Taşra Teşkilatı  355
cc. Bağımsız Kuruluşlar  357
c. Yerel Yönetim Örgütlenmesi  358
3. Suudi Arabistan Kamu Yönetiminde Değişim  361
a. Yönetsel Yapıyı Etkileyen Yasal–Örgütsel Değişim ve Arap Baharı  361
b. Değişimin Kurumsallaşması ve İdari Teşkilat Bakanlar Komitesi  364
b. Suudi Arabistan’da Kamu Yönetiminin Geleceği  368
C. Yasama Yetkisi  369
D. Yargı Yetkisi  370
XIII. MISIR  370
A. Siyasal Sistemi  372
B. Yönetsel Yapı  375
1. Yürütme Yetkisi  375
a. Cumhurbaşkanı  376
a. Hükümet  379
b. Bakanlıklar  381
2. Kamu Yönetimi Sistemi  381
a. Merkezden Yönetim Örgütlenmesi  381
aa. Merkezi Yönetim  381
bb. Taşra Teşkilatı  383
b. Yerel Yönetimler  384
c. Kamu Personel Rejimi  387
d. Yönetimin Denetlenmesi  390
C. Yasama Yetkisi  391
D. Yargı Yetkisi  394
Sonuç  397
Ek: Soru Bankası  401
Kaynaklar  407
Kavramlar Dizini  423
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018