Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tasarrufun İptali Davası
Mart 2016 / 4. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 84.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde; borçlu tasarrufunun iptali davasının amacı, davada taraflar, görev ve yetki, dava koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı, dava dilekçesi, uygulamalı olay/sorun/çözüm sistematiği altında incelenmiş ve genişletilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla uyum sağlayan bir anlatım yeğlenmistir.

Konu Başlıkları
İptal Davasının Amacı
İptal Davasında Taraflar
İptal Davasında Görev ve Yetki
İptal Davasının Koşulları
İptale Konu Tasarruflar
İptal Davasında Yargılama Usulü
İptal Kararının Niteliği İadenin Kapsamı
Hak Düşürücü Müddet
Diğer Davalarla Benzerliği
Farklılığı
Dava Dilekçesi Örneği
Uygulamalı: Olay
Sorun
Çözüm
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750236907
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
4. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  
(BORÇLU MUVAZAASI)  
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  19
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  20
– Alacaklı  21
– Borçlu  21
– Üçüncü Kişi  21
– Dördüncü Kişi  21
– Dava Arkadaşlığı  22
– Fahiş Fiyat Farkı  22
– Tasarruf  24
– İvazsız Tasarrufların İptali  24
– Butlan  24
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  24
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  24
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  25
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  25
– Harç, Vekalet Ücreti  26
* Yargıtay Kararları  27
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  30
1. Davacılar  30
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  31
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  32
c. İflas İdaresi  36
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  36
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  36
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  38
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  38
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  38
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  39
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  41
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  43
2. Davalılar  44
* Yargıtay Kararları  46
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  53
1. Görevli Mahkeme  53
* Yargıtay Kararları  54
2. Yetkili Mahkeme  57
* Yargıtay Kararları  58
IV. DAVA KOŞULLARI  61
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  61
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  62
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  63
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  64
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  67
* Yargıtay Kararları  68
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  101
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  101
a. İlgili Madde: İİK 278  101
b. Açıklama  102
* Yargıtay Kararları  108
2. Acizden Dolayı Butlan  124
a. İlgili Madde: İİK 279  124
b. Açıklama  124
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  126
* Yargıtay Kararları  127
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  130
a. İlgili Madde: İKK 280  130
b. Açıklama  131
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  137
* Yargıtay Kararları  141
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  160
1. İlgili Madde: İİK. 281  160
2. Açıklama  162
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  168
–Dilekçelerin Verilmesi  168
–Cevap Süresi  169
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  169
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  169
–Ön İnceleme ve Tahkikat  170
–Davanın Takipsiz Bırakılması  171
* Yargıtay Kararları  171
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  180
1. Açıklama  180
2. Temyiz Mercii  183
* Yargıtay Kararları  184
VIII. İADENİN KAPSAMI  187
1. İlgili Madde: İİK. 283  187
2. Açıklama  187
* Yargıtay Kararları  190
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  203
1. İlgili Madde: İİK. 284  203
2. Açıklama  204
* Yargıtay Kararları  205
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  207
1. İptal Davası Açılması m. 24  207
a. Açıklama  207
* Yargıtay Kararları  208
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  209
a. Açıklama  209
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  209
a. Açıklama  209
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  209
a. Açıklama  210
* Yargıtay Kararları  212
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  214
a. Açıklama  214
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  215
a. Açıklama  215
* Yargıtay Kararları  217
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  220
a. Açıklama  220
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI  222
1. Muris Muvazaası Davası  222
2. Genel Muvazaa Davası  226
3. İstihkak Davası  229
* Yargıtay Kararları  232
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  243
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM)  245
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  245
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir Tasarruf mudur?  246
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  247
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  248
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  249
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  250
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  251
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  251
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi  
İsabetli midir?  252
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece  
Araştırılmalı mıdır?  253
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  254
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  255
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  256
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  257
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  258
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi  
Sayılır mı?  259
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi Yasal mıdır?  259
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı?  260
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  260
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  262
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  263
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  264
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  265
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  267
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  268
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  269
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  272
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  272
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  274
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini  
İsteyebilir mi?  275
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi?  277
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi?  278
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi?  280
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır?  281
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır?  282
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi?  284
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi?  285
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır?  286
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir?  288
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur?  290
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır?  291
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır?  292
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir?  293
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası Reddedilir mi?  295
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar  
Verilmeli midir?  296
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi?  297
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır?  299
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı?  301
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir?  303
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer?  304
Kaynakça  307
Kavramlar Dizini  311
 


Mahmut Coşkun
Ocak 2019
150.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2019
105.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Cemal Ruhi ...
Ocak 2019
245.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
4. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  
(BORÇLU MUVAZAASI)  
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  19
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  20
– Alacaklı  21
– Borçlu  21
– Üçüncü Kişi  21
– Dördüncü Kişi  21
– Dava Arkadaşlığı  22
– Fahiş Fiyat Farkı  22
– Tasarruf  24
– İvazsız Tasarrufların İptali  24
– Butlan  24
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  24
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  24
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  25
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  25
– Harç, Vekalet Ücreti  26
* Yargıtay Kararları  27
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  30
1. Davacılar  30
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  31
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  32
c. İflas İdaresi  36
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  36
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  36
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  38
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  38
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  38
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  39
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  41
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  43
2. Davalılar  44
* Yargıtay Kararları  46
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  53
1. Görevli Mahkeme  53
* Yargıtay Kararları  54
2. Yetkili Mahkeme  57
* Yargıtay Kararları  58
IV. DAVA KOŞULLARI  61
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  61
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  62
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  63
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  64
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  67
* Yargıtay Kararları  68
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  101
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  101
a. İlgili Madde: İİK 278  101
b. Açıklama  102
* Yargıtay Kararları  108
2. Acizden Dolayı Butlan  124
a. İlgili Madde: İİK 279  124
b. Açıklama  124
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  126
* Yargıtay Kararları  127
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  130
a. İlgili Madde: İKK 280  130
b. Açıklama  131
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  137
* Yargıtay Kararları  141
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  160
1. İlgili Madde: İİK. 281  160
2. Açıklama  162
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  168
–Dilekçelerin Verilmesi  168
–Cevap Süresi  169
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  169
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  169
–Ön İnceleme ve Tahkikat  170
–Davanın Takipsiz Bırakılması  171
* Yargıtay Kararları  171
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  180
1. Açıklama  180
2. Temyiz Mercii  183
* Yargıtay Kararları  184
VIII. İADENİN KAPSAMI  187
1. İlgili Madde: İİK. 283  187
2. Açıklama  187
* Yargıtay Kararları  190
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  203
1. İlgili Madde: İİK. 284  203
2. Açıklama  204
* Yargıtay Kararları  205
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  207
1. İptal Davası Açılması m. 24  207
a. Açıklama  207
* Yargıtay Kararları  208
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  209
a. Açıklama  209
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  209
a. Açıklama  209
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  209
a. Açıklama  210
* Yargıtay Kararları  212
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  214
a. Açıklama  214
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  215
a. Açıklama  215
* Yargıtay Kararları  217
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  220
a. Açıklama  220
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI  222
1. Muris Muvazaası Davası  222
2. Genel Muvazaa Davası  226
3. İstihkak Davası  229
* Yargıtay Kararları  232
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  243
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM)  245
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  245
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir Tasarruf mudur?  246
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  247
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  248
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  249
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  250
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  251
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  251
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi  
İsabetli midir?  252
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece  
Araştırılmalı mıdır?  253
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  254
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  255
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  256
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  257
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  258
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi  
Sayılır mı?  259
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi Yasal mıdır?  259
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı?  260
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  260
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  262
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  263
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  264
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  265
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  267
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  268
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  269
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  272
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  272
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  274
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini  
İsteyebilir mi?  275
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi?  277
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi?  278
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi?  280
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır?  281
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır?  282
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi?  284
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi?  285
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır?  286
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir?  288
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur?  290
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır?  291
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır?  292
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir?  293
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası Reddedilir mi?  295
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar  
Verilmeli midir?  296
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi?  297
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır?  299
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı?  301
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir?  303
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer?  304
Kaynakça  307
Kavramlar Dizini  311
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019