(İİBF, MYO ve Mesleki Sınavlar için) Vergi Hukuku Prof. Dr. Murat Batı  - Kitap
(İİBF, MYO ve Mesleki Sınavlar için)

Vergi Hukuku

1. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
298
Barkod:
9789750280504
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yazar Prof. Dr. Murat BATI'nın Hukuk fakültelerine özel olarak hazırladığı ve kısa sürede 2. Baskısı yapılan "Vergi Hukuku" isimli kitaba, akademisyenlerden gelen yoğun istek üzerine İİBF, MYO, idari yargı hakimliği ve mesleki sınavlar için özet bir kitap daha okuyucuların beğenisine sunulmuştur. Eylül 2022 itibariyle vergi mevzuatına ilişkin tüm değişiklikler kitaba işlenmiştir.
Kitabı benzer kitaplardan ayıran en önemli özellik öğrencilere ve mesleki sınavlara yönelik hazırlanmış olmasının yanı sıra uygulamadan örneklerle de yer verilerek anlatılan konular daha anlaşılır hale getirilmiştir.
Kitapta ayrıca öğrencilere karışık gelen yerler Yazar tarafından ilgili mevzuat olabildi-ğince yalın bir dil ile örneklenip yorumlanmıştır.
Vergi hukukunun genel hükümlerine ilişkin aranılan hemen hemen her konunun yer aldığı bu kitap; 213 sayılı VUK, 6183 sayılı AATUHK, 2577 sayılı İYUK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında kaleme alınmıştır.
Bu kitap, İİBF, MYO, idari yargı hakimliği ve mesleki sınavlara hazırlanan öğrencilere olduğu kadar, konuyla ilgili özet bilgi arayan uygulamacılara da hitap etmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vergi Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
.
Vergi Hukukunun Kaynakları
.
Vergi Hukukunda Yorum, İspat ve Kanun Boşluğu
.
Verginin Tarafları
.
Vergileme Süreci
.
Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Güvenlik Müesseseleri
.
Vergi Ceza Hukuku
.
Mükellefin Ödevleri
.
Değerleme
.
Vergi Borçlarını Sona Erdiren Haller
.
Sadece Vergi Cezalarını Sona Erdiren Haller
.
Kamu İcra Hukuku
.
Vergi Uyuşmazlıkları ile İlgili Yargılama Süreci
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
19
Birinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 
21
II. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI 
22
A. Mali Hukuk 
23
B. Vergi Usul Kanunu’nun Kapsamı 
24
III. VERGİ HUKUKUNUN KONULARINA GÖRE BÖLÜMLERİ 
25
A. Vergi Usul Hukuku 
25
B. Vergi Ceza Hukuku 
26
C. Kamu İcra Hukuku 
26
D. Vergi Yargılama Hukuku 
27
E. Uluslararası Vergi Hukuku 
27
F. Vergi Özel Hukuku 
27
IV. VERGİ(LENDİRME)YE İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER 
28
A. Hukuk Devleti İlkesi 
28
1. Belirli Olma 
28
2. Vergi Yasalarının Geçmişe Yürümemesi 
29
B. Ölçülülük 
29
C. Mülkiyet Hakkı 
30
D. Vergi(leme)de Kanunilik 
30
E. Eşitlik 
32
V. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
32
VI. VERGİLENDİRME İŞLEMİNİN UNSURLARI 
33
VII. VERGİNİN KONUSU 
34
VIII. VERGİNİN MATRAHI 
35
IX. VERGİ EHLİYETİ 
35
X. SÜRELER 
36
A. Sürelerin Hesaplanması 
37
B. Süre ile Vade Farkı 
38
C. Vergi Hukukunda Sürelerin Uzamasını Gerektiren Haller 
39
1. Resmi Tatil 
39
2. Mali Tatil 
40
a. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
40
b. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler 
43
c. Mali Tatil Uygulanmayan Amme Alacakları 
44
d. Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen 5 Gün İçinde Biten Süreler 
44
e. Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi 
45
3. Adli Tatil 
45
4. Mücbir Sebepler 
46
5. Zor Durum Hali 
48
6. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 
49
İkinci Bölüm
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I. GİRİŞ 
51
II. BAĞLAYICILIĞINA GÖRE KAYNAKLAR 
52
A. Asli Kaynaklar 
52
1. Anayasa 
52
2. Yasalar 
54
3. Uluslararası Vergi An(d)laşmaları 
55
4. Kanun Hükmünde Kararnameler 
56
5. Tüzükler 
56
6. Bakanlar Kurulu Kararları 
56
7. Yönetmelikler 
56
8. Anayasa Mahkemesi Kararları 
56
9. İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları 
57
10. Genel Tebliğler 
58
11. Genelgeler 
58
12. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
59
13. Cumhurbaşkanı Kararı 
59
B. Tali Kaynaklar 
60
1. Mukteza 
61
2. Doktrin 
61
3. Diğer Yargı Kararları 
62
III. KAYNAĞI ÇIKARAN MERCİYE GÖRE 
62
IV. ÖRF VE ÂDETTEN DOĞAN KAYNAKLAR 
62
Üçüncü Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA YORUM, İSPAT VE KANUN BOŞLUĞU
I. VERGİ HUKUKUNDA YORUM 
65
II. VERGİ HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI 
66
III. TİPLEŞTİRME–TİPİKLİK 
67
IV. FONKSİYON GASPI 
68
V. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT 
68
A. Delil Serbestisi 
69
B. Şahit/Tanık Beyanı 
70
C. Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi ve Peçeleme 
70
D. İspat Külfeti 
72
E. İspata İhtiyaç Duyulmayan Hususlar 
72
Dördüncü Bölüm
VERGİNİN TARAFLARI
I. GİRİŞ 
73
II. VERGİ İDARESİ 
73
III. VERGİNİN YÜKÜMLÜSÜ 
74
A. Vergi Mükellefi 
74
B. Vergi Sorumlusu 
75
1. Vergi Kesen Durumunda Olanların Vergi Sorumluluğu 
76
2. Temsilcilerin Sorumluluğu 
76
a. Kanuni Temsil 
77
aa. VUK Uyarınca Kanuni Temsil 
77
aaa. Küçük ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
78
bbb. Tüzel Kişilerin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
78
ccc. Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin Türkiye’deki Kanuni Temsilcilerinin Vergi Sorumluluğu 
81
ddd. Tasfiye Dönemine İlişkin Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 
81
bb. 6183 sayılı AATUHK mük. m.35 Uyarınca Kanuni Temsil 
81
aaa. VUK m.10 ile 6183 sayılı Yasa mük. m.35’teki Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Karşılaştırılması 
82
cc. 6183 sayılı Yasa m.35 Uyarınca Limited Şirket Ortaklarının Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluğu 
83
b. İradi Temsil 
84
3. Mirasçıların Sorumluluğu 
84
4. Emlak Vergisi Kanunu’nda Sorumluluk 
85
5. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk 
86
a. Motorlu Taşıt Alımına İlişkin Sorumluluk 
86
b. Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu 
86
c. ÖTV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
87
d. KDV Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
88
e. Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk 
88
f. Harçlar Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
88
g. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Müteselsil Sorumluluk 
88
h. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu 
89
Beşinci Bölüm
VERGİLEME SÜRECİ
I. GİRİŞ 
91
II. TARH 
91
A. Beyana Dayalı Tarh 
91
B. İdare Tarafından Matrahın Belirlenmesi 
92
1. İkmalen Tarh 
92
2. Re’sen Tarh 
93
a. Re’sen Tarh Nedenleri 
93
b. Re’sen Tarhın İkmalen Tarhtan Farkı 
94
3. İdarece Tarh 
94
4. Düzeltme Sonucunda Tarh 
94
III. TEBLİĞ 
95
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler 
96
B. Tebliğin Koşulları 
97
C. Tebliğ Usulleri 
97
1. Posta Yoluyla Tebliğ 
98
2. İlan Yoluyla Tebliğ 
100
3. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
101
4. Elektronik Ortamda Tebliğ 
101
D. Tebliğle Alakalı Bazı Özellikli Hususlar 
102
IV. TAHAKKUK 
104
A. Kendiliğinden Tahakkuk 
105
B. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk 
105
V. TAHSİL 
106
Altıncı Bölüm
VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN GÜVENLİK MÜESSESELERİ
I. GİRİŞ 
107
II. VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN GÜVENLİK MÜESSESELERİ 
107
A. Yoklama 
107
B. Vergi İncelemesi 
109
1. Vergi İncelemesinin Türleri 
110
2. Vergi İncelemesine Alınacaklar ve İlgili Süreler 
111
3. Vergi İncelemesi Sonucunda Düzenlenen Raporlar 
112
C. Arama 
113
D. Bilgi Toplama 
113
Yedinci Bölüm
VERGİ CEZA HUKUKU
I. GİRİŞ 
115
II. GENEL OLARAK SUÇ VE KABAHAT AYIRIMI 
115
A. Suç Kavramı 
116
B. Suç ve Cezada Kanunilik İlkesi 
117
III. VERGİ KABAHATLERİ 
118
A. Vergi Ziyaı Kabahati 
118
B. Usulsüzlük Kabahati 
119
1. Usulsüzlük Cezası 
120
a. Genel Usulsüzlük 
120
b. Özel Usulsüzlük 
122
aa. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Cezası 
126
bb. Elektronik Ortamda Bildirim veya Form Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Hâlinde Özel Usulsüzlük Cezaları 
126
cc. Tahsilat ve Ödemelerini Banka ya da Benzeri Finans Kuruluşlarca Yapmayanlarla Alakalı Özel Usulsüzlük Cezaları 
127
dd. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmemesi Durumunda Özel Usulsüzlük Cezaları 
128
ee. Gerçek Faydalanıcı Bildirimine İlişkin Özel Usulsüzlük Cezaları 
129
ff. VUK mük. m.355’teki Diğer Özel Usulsüzlük Cezaları 
130
C. Fiil Ayrılığı–İçtima (Birleşme) 
131
1. VUK’taki Kabahatler ile Suçların Birleş(me)mesi 
132
2. Tek Fiil ile Birden Çok Verginin Ziyaa Uğratılmış Olması Durumunda Birleşme 
132
3. Tek Fiil ile İşlenen Suçların Birden Çok Vergi Cezasını Gerektirmesi Durumunda Birleşme 
132
4. Ayrı Fiillerle Başka Türden Vergi Kabahatlerinin Yapılması 
134
5. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmemesi Durumunda Birleşme 
134
D. Tekerrür 
134
IV. VERGİ SUÇLARI VE CEZALARI 
137
A. Genel Olarak Vergi Kaçakçılığı Suçu 
138
1. 7394 sayılı Kanunla VUK m.359’da Yapılan Değişikliklere İlişkin 
143
a. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Dava Açma Zamanaşımı 
143
b. VUK m.359’daki Fiillere İlişkin Zincirleme Suç Düzenlemesi 
144
c. VUK m.359’daki Suçlara İlişkin Etkin Pişmanlık Hükümleri 
144
2. İştirak–Cezadan İndirim 
146
3. Dava Şartı Olarak Rapor Değerlendirme Komisyonu Mütalaası 
147
4. Ceza Mahkemesi Kararının Vergi Cezalarına Etkisi 
149
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası 
149
C. Mükellefin Özel İşini Takip Suçu ve Cezası 
151
D. Vergi Kimlik Numarası Kullanımı ile İlgili Düzenlemelere Uymayanlar 
152
Sekizinci Bölüm
MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ
I. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 
153
A. Bildirim Ödevleri 
154
1. İşe Başlamayı Bildirme Ödevi 
154
2. Adres, İş Değişikliğini ve İşletmede Değişikliği Bildirme Ödevi 
156
3. İşi Bırakmayı Bildirme Ödevi 
157
B. Defter Tutma Ödevi 
158
1. Tasdike Tabi Defterler 
164
2. Defterlerin Tasdik Zamanı 
164
3. Elektronik Ortamda Tutulabilecek Defterler 
165
II. VUK’A GÖRE DÜZENLENMESİ MECBURİ BELGELER 
166
A. Fatura 
166
1. Elektronik Fatura 
167
B. Serbest Meslek Makbuzu 
168
C. Gider Pusulası 
169
D. Müstahsil Makbuzu 
170
E. Sevk İrsaliyesi 
170
F. İrsaliyeli Fatura 
171
G. Ücret Bordrosu 
171
H. Taşıma İrsaliyesi 
171
Dokuzuncu Bölüm
DEĞERLEME
I GİRİŞ 
173
II. DEĞERLEME GÜNÜ 
174
III. DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ 
175
Onuncu Bölüm
VERGİ BORÇLARINI SONA ERDİREN HALLER
I. GİRİŞ 
177
II. ÖDEME 
177
III. AF 
180
IV. UZLAŞMA 
181
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
181
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Genel Uzlaşma) 
183
C. Uzlaşma Kapsamı Dışında Olan Vergi ve Cezalar 
184
D. Uzlaşma Sonucunda Ayrıca Cezada İndirme 
184
V. ZAMANAŞIMI 
185
A. Tarh Zamanaşımı 
185
1. Tarh Zamanaşımının Durması 
186
2. Tarh Zamanaşımında Vergiyi Doğuran Olaya Bağlı Olmayan Durumlar 
187
a. Özel Hesap Döneminde 
187
b. Tasfiye Sürecinde 
187
c. Gelir Vergisi Tevkifatında 
188
d. Damga Vergisinde 
188
e. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşlerinde 
189
f. Motorlu Taşıtlar Vergisinde 
189
g. Emlak Vergisinde 
190
h. Veraset ve İntikal Vergisinde 
190
ı. Gümrük Vergilerinde 
190
i. Ecrimisillerde 
191
j. Diğer Durumlarda 
191
B. Ceza Kesme Zamanaşımı 
192
C. Tahsil Zamanaşımı 
192
1. Tahsil Zamanaşımının Durması 
193
2. Tahsil Zamanaşımının Kesilmesi 
193
VI. TERKİN 
194
A. VUK’a Göre Terkin 
194
B. 6183 sayılı Yasa’ya Göre Terkin 
196
C. Tahsil İmkânsızlığı Sebebiyle Terkin 
197
VII. TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 
197
VIII. VERGİ HATALARI 
198
A. Hesap Hataları 
199
B. Vergilendirme Hataları 
200
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması 
202
D. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 
202
E. Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları 
203
1. Re’sen Düzeltme 
203
2. Şikâyet Yoluyla Düzeltme 
203
F. Düzeltme Zamanaşımı 
204
IX. TAKAS 
204
X. DAVA SONUCU 
205
XI. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
205
On Birinci Bölüm
SADECE VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER
I. GİRİŞ 
207
II. ÖLÜM 
207
III. CEZALARDA İNDİRİM 
208
IV. PİŞMANLIK VE ISLAH 
210
V. İZAHA DAVET 
212
A. İzaha Davet Yazısı 
213
VI. YANILMA VE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRME 
214
VII. MÜCBİR SEBEPLER 
215
On İkinci Bölüm
KAMU İCRA HUKUKU
I. GİRİŞ 
217
II. 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 
217
III. AMME ALACAĞININ KORUNMASI 
219
A. Teminat İsteme 
219
1. Şahsi Kefalet 
221
B. İhtiyati Tahakkuk 
221
C. İhtiyati Haciz 
223
D. Diğer Koruma Hükümleri 
225
1. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 
225
2. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler 
227
3. Takas (Ödeşme) 
228
4. Hükümsüz Sayılan Tasarruflar 
228
5. Yurt Dışı Çıkış Yasağı 
232
IV. GECİKME ZAMMI 
232
V. GECİKME FAİZİ 
234
VI. CEBREN TAHSİL 
237
A. Teminatlı Alacaklarda Takip Yolu 
237
B. Ödeme Emri 
238
C. Haciz 
240
1. Haczedilemeyecek Olanlar 
241
2. Kısmen Haczedilebilen Gelirler 
243
VII. TECİL 
243
A. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili 
245
On Üçüncü Bölüm
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ YARGILAMA SÜRECİ
I. GİRİŞ 
247
II. VERGİ YARGILAMA USULÜNE HAKİM OLAN İLKELER 
247
A. Yazılı Yargılama Esası 
247
B. Re’sen Araştırma İlkesi 
248
C. Delil Serbestisi İlkesi 
249
D. Kıyas Yasağı 
249
E. Ekonomik Yaklaşım 
249
F. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 
250
III. VERGİ YARGISINDA GÖREVLİ YERLER 
251
IV. VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA SÜRELERİ 
252
A. İdari İşlemlerde Dava Açma Süresi ve Yeri Belirtilmemişse 
256
V. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA KANUN YOLU 
257
A. Anayasa Mahkemesinde Kanun Yolu 
258
B. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar 
258
C. Vergi Uyuşmazlıklarının Vergi Mahkemelerinde Çözümlenmesi 
259
1. Vergi Davalarının Hukuki Niteliği 
260
a. Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar 
261
b. Tek Dilekçe ile Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açma 
262
c. Vergi Mahkemesinde Dava Açmanın Verginin Tahsiline Etkisi ve Yürütmenin Durdurulması 
263
d. Uzlaşma Yolu ile Dava Açma Süresinin Uzaması 
265
e. Vergi Hatalarının Yargısal Yoldan Düzeltilmesi 
265
aa. Dava Açma Süresinde Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
265
bb. Dava Açma Süresinden Sonra Hata Düzeltme Dilekçesi Verilirse 
266
f. Ödeme Emrinin Dava Konusu Yapılması 
267
aa. Ödeme Emri ve Haksız Çıkma Zammı 
269
bb. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davanın Davaya Konu Borcun Tahsilatına Etkisi 
269
2. Vergi Yargılamasında Duruşma 
270
D. Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolu 
271
E. Vergi Yargısında Temyiz Kanun Yolu 
273
VI. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 
275
VII. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
281
A. Kanun Yararına Temyiz 
281
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
282
Kaynakça 
285
Kavramlar Dizini 
295