Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Cumhur Şahin, Doç. Dr. Neslihan Göktürk  - Kitap
14. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
696
Barkod:
9789750286957
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
390,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
13. baskı
Eylül 2022
390,00
99,00 (%75)
Kitabın Açıklaması
Yeni basıda mevzuatta, uygulamada ve doktrindeki değişiklikler ve gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede olmak üzere, yedinci yargı paketi olarak anılan 23.08.2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanunla ağırlıklı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararları üzerine gerçekleştirilen değişiklikler kitaba işlenmiştir.
Keza çalışma, güncel yargı kararları ile zenginleştirilmiştir.
Kitabın kullanımı ile ilgili önceki basılardaki hatırlatma aynen devam et-mektedir. Buna göre, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir. Bu nedenle, başka bir mevzuat hükmüne izafe edildiği açık değilse, örneğin (m. 1) şeklindeki atıfla kastedilen pozitif metin, CMK olarak anlaşılmalıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel Esasları
.
Ceza Muhakemesi Şartları
.
Ceza Muhakemesi İşlemleri
.
Ceza Muhakemesi Makamları ve Süjeleri
.
Koruma Tedbirleri
.
Ceza Muhakemesinde Deliller
.
Yargılama ve Hüküm Verme
.
Özel Muhakeme Usulleri
.
Kanun Yolları
Kitabın İçindekileri
14. Basıya Önsöz 
5
1. Basıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 
27
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ 
29
I. Şüpheli ve Sanık 
29
II. Müdafi ve Vekil 
31
III. Soruşturma ve Kovuşturma 
32
IV. İfade Alma ve Sorgu 
34
V. Malen Sorumlu 
35
VI. Suçüstü 
35
VII. Toplu Suç 
35
VIII. Disiplin Hapsi 
36
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İŞLEYİŞİ 
36
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 
38
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
39
I. Ceza Muhakemesi Kanunu 
39
II. Diğer Kanunlar 
41
III. Anayasa 
42
IV. Uluslararası Andlaşmalar 
42
V. Yardımcı Kaynaklar 
43
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 
43
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 
44
I. Zaman Bakımından Uygulanma 
44
II. Yer Bakımından Uygulanma 
48
III. Kişi Bakımından Uygulanma 
49
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR 
53
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ NİTELİĞİ 
55
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARININ SONUÇLARI 
58
§ 4. BAZI CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI 
60
I. Şikayet 
60
II. Talep (İstem) 
66
III. Müracaat (Yazılı Başvuru) 
67
IV. İzin 
68
V. Dokunulmazlığın Bulunmaması 
71
VI. Türkiye’de Bulunma 
72
VII. Kesin Hüküm Bulunmaması 
72
VIII. Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması 
76
IX. Sanığın Hazır Bulunması 
76
X. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
80
XI. Bekletici Sorunun Çözümü 
81
XII. Önödeme 
81
XIII. Uzlaştırma 
82
XIV. Seri Muhakeme Usulü 
83
Üçüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. KAVRAM 
85
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
86
I. İşlemin Şekli Bakımından 
86
1. Sözlü İşlemler 
86
2. Yazılı İşlemler 
86
3. Eylemli İşlemler 
87
4. Elektronik İşlemler 
87
II. İşlemi Yapan Süje Bakımından 
92
1. İddia Makamı İşlemleri 
92
a) Savcı İşlemleri 
92
b) Katılan İşlemleri 
93
2. Savunma Makamı İşlemleri 
93
3. Yargılama Makamı İşlemleri 
94
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BELGELENMESİ 
94
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN DİLİ 
95
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 
97
I. Genel Açıklamalar 
97
II. Bildirim Şekilleri 
97
1. Doğrudan Bildirim 
97
2. Vasıtalı Bildirim 
97
a) Elektronik Tebliğ 
98
b) Tevdi Suretiyle Tebliğ 
99
c) Gösterme Suretiyle Tebliğ 
100
d) Sözle Tebliğ 
100
e) Asma Suretiyle Tebliğ 
100
f) İlanen Tebliğ 
101
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRELER 
101
I. Sürelerin Sınıflandırılması 
101
1. Etkisi Bakımından 
102
2. Belirleyen Bakımından 
102
II. Sürelerin Hesaplanması 
103
III. Eski Hale Getirme 
104
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 
107
I. Yokluk 
107
II. Butlan 
107
III. Hak Düşümü 
108
IV. Kabul Edilmezlik 
108
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
108
I. Geri Alma 
108
II. Yenileme 
108
III. Islah 
109
IV. Düzeltme 
109
V. Çevirme 
109
VI. Bozma 
110
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI 
111
§ 2. İDDİA MAKAMI 
111
I. Cumhuriyet Savcısı 
112
1. Savcılık Teşkilatı 
112
a) İlk Derece Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı 
112
b) Bölge Adliye Mahkemelerinde Savcılık Teşkilatı 
114
c) Yargıtayda Savcılık Teşkilatı 
115
2. Cumhuriyet Savcısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu 
117
3. Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri 
121
a) Genel Açıklamalar 
121
b) Cumhuriyet Savcısına Yetki Veren Düzenlemelerin Niteliği 
124
c) Yer Bakımından Yetki 
126
d) İddianame ve İadesi 
128
aa) İddianamenin Kapsamı ve İçeriği 
128
bb) İddianamenin İadesi 
131
e) Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 
136
aa) Etkin Pişmanlık ve Şahsi Cezasızlık Halleri 
136
bb) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
138
f) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ve Denetimi 
142
aa) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Verilmesi 
142
bb) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz 
146
4. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 
148
II. Sulh Ceza Hakimi 
150
III. Mağdur 
152
1. Genel Açıklamalar 
152
2. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Hakları 
154
3. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Dinlenmesi 
156
4. Mağdur ile Suçtan Zarar Görenin Davaya Katılması 
161
5. Tüzel Kişilerin Kamu Davasına Katılması ve Temsili 
166
§ 3. SAVUNMA MAKAMI 
167
I. Şüpheli ve Sanık 
167
1. Şüpheli ve Sanığın Hakları 
167
a) Haklarını ve İsnadı Öğrenme Hakkı 
169
b) Müdafiden Yararlanma Hakkı 
170
c) Yakınlarına Haber Verme Hakkı 
171
d) Yüklenen Suç Hakkında Açıklamada Bulunmama (Susma) Hakkı 
172
e) Delil Toplanmasını Talep Hakkı 
176
f) Lekelenmeme Hakkı 
176
2. Şüpheli ve Sanığın Yükümlülükleri 
177
a) Hazır Bulunma Yükümlülüğü 
178
b) Bazı İşlemlere Katlanma Yükümlülüğü 
178
c) Kimliği, Ekonomik ve Kişisel Durumu Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü 
179
3. İfade ve Sorgu 
180
a) İfade ve Sorgunun Yapılışı 
180
b) İfade ve Sorgunun Mekanı, Zamanı ve Süresi 
183
aa) İfade ve Sorgunun Mekanı 
183
bb) İfade ve Sorgunun Zamanı 
184
cc) İfade ve Sorgunun Süresi 
185
c) İfade ve Sorgunun Tutanağa Geçirilmesi 
186
aa) Yazılı Tutanak 
186
bb) İfade ve Sorgunun Kaydında Teknik İmkanlardan Yararlanılması 
190
aaa) Ses–Görüntü Kaydedicilerin Delil Gücü 
190
bbb) Ses–Görüntü Kaydedicilerin İspat Vasıtaları Arasındaki Yeri 
193
d) Yazılı İfade Verme 
194
4. İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller 
196
a) Genel Açıklamalar 
196
b) Yasak İfade ve Sorgu Usullerinin İncelenmesi 
201
aa) Kötü Davranma 
201
bb) İşkence 
202
cc) İlaç Verme 
205
dd) Yorma 
208
ee) Aldatma 
209
ff) Cebir veya Tehditte Bulunma 
212
gg) Bazı Araçları Kullanma 
214
hh) Kanuna Aykırı Yarar Vaadinde Bulunma 
217
c) Yasak Usullere Başvurulmasında Rızanın Etkisi 
218
d) Yasak İfade ve Sorgu Usullerine Başvurulduğunun İspatı 
219
5. Hukuka Aykırı Olarak Alınan İfadenin Değerlendirilmesi Yasağı 
220
II. Müdafi 
226
1. Genel Açıklamalar 
226
2. Müdafi Seçimi ve Görevlendirilmesi 
226
3. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi 
233
4. Müdafiin Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 
236
III. Diğer Savunma Süjeleri 
237
§ 4. YARGILAMA MAKAMI 
239
I. Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hakim 
239
1. Hakimin Nitelikleri 
241
a) Bağımsızlık 
241
b) Tarafsızlık 
245
aa) Tarafsızlığı Ortadan Kaldıran Sebepler 
246
aaa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (Görev Yasakları) 
246
bbb) Hakimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler 
248
bb) Tarafsızlığı Sağlama Yolları 
248
aaa) Hakimin Reddi 
249
bbb) Hakimin Çekinmesi 
250
2. Hakimin (Mahkemenin) Yetkileri 
251
a) Madde Bakımından Yetki (Görev) 
251
aa) Genel Açıklamalar 
251
bb) Mahkemenin Madde Bakımından Yetkisi 
252
cc) Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası 
255
dd) Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 
257
ee) Madde Bakımından Yetkinin İstisnaları 
259
aaa) Madde Bakımından Yetkisizlik Kararı Verilemeyecek Hal 
259
bbb) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme 
261
ff) Madde Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti 
264
b) Yer Bakımından Yetki 
267
aa) Genel Açıklamalar 
267
bb) Mahkemenin Yer Bakımından Yetkisi 
268
cc) Yetkisizlik İddiası ve Kararı 
270
dd) Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 
271
ee) Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları 
271
aaa) Davanın Nakli 
271
bbb) İstinabe 
273
ccc) Bağlantı Nedeniyle Birleştirme 
274
ff) Yer Bakımından Yetkisiz Hakimin İşlemlerinin Akıbeti 
275
c) Kişi Bakımından Yetki 
276
aa) Genel Açıklamalar 
276
bb) Kişi Bakımından Yetkinin İstisnası Olarak Birleştirme 
277
d) Görev Bakımından Yetki 
278
aa) Genel Açıklamalar 
278
bb) Görev Bakımından Yetki Uyuşmazlığı 
278
cc) Görev Bakımından Yetkinin İstisnaları 
279
aaa) Naiplik 
279
bbb) Nisbi Muhakeme 
281
II. Yargılama Makamının Yardımcı Teşkilatı 
283
Beşinci Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. ORTAK AÇIKLAMALAR 
287
I. Kavram ve Tanım 
287
II. Koruma Tedbirlerine İlişkin Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi 
288
III. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 
291
1. Yasallık 
291
2. Geçicilik 
291
3. Araç Oluş 
292
4. Gecikmede Tehlike 
292
5. Görünüşte Haklılık (Haklı Görünüş) 
292
6. Ölçülülük 
293
7. Bir Karara Dayanma 
293
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ 
294
I. Yakalama ve Gözaltı 
294
1. Yakalama 
295
a) Tanım 
295
b) Doğrudan (Fiili) Yakalama 
295
aa) Yakalama Yetkisi 
295
bb) Yakalanan Kişiye Haklarının Bildirilmesi 
298
cc) Yakalama Tutanağı 
298
c) Yakalama Emrine İstinaden Yakalama 
299
aa) Genel Açıklamalar 
299
bb) Yakalanan Kişinin Hakim veya Mahkeme Önüne Çıkarılması 
301
2. Gözaltı 
302
a) Genel Açıklamalar 
302
b) Gözaltı Süresi 
304
c) Gözaltına Alınan Şüphelinin Hakim Önüne Çıkarılması 
304
d) Gözaltı İşlemleri ve Denetimi 
306
3. Yakalama ve Gözaltına İlişkin Ortak Hususlar 
307
a) Yakalama İşleminin ve Gözaltına İlişkin Kararların Denetlenmesi 
307
b) Yakalanan ve Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
307
c) Yakalama ve Gözaltında Sağlık Kontrolü 
308
d) Çocuklarla İlgili Yakalama ve Gözaltı 
309
II. Tutuklama 
310
1. Kavram 
310
2. Tutuklamanın Şartları 
311
a) Kuvvetli Suç Şüphesi 
312
b) Tutuklama Nedenlerinden Birinin Varlığı 
313
aa) Kaçma Şüphesi 
315
bb) Delilleri Karartma Şüphesi 
315
3. Tutuklama Yasağı 
316
4. Tutuklama Kararı 
317
a) Karar Vermeye Yetkili Makam 
317
b) Kararda Gerekçe Gösterilmesi 
317
c) Şüpheli ve Sanığın Yokluğunda Tutuklama Kararı Verilememesi 
319
d) Tutuklama Kararına İtiraz 
319
5. Tutuklama Sırasında Müdafi Yardımından Yararlanma 
321
6. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
322
7. Tutukluluğun İncelenmesi 
323
8. Tutukluluk Süresi 
325
III. Adli Kontrol 
328
1. Kavram 
328
2. Adli Kontrol Uygulanabilmesinin Şartları 
330
3. Adli Kontrol Kararı 
331
4. Adli Kontrol Uygulanabilecek Suçlar 
333
5. Adli Kontrol Tedbirlerinin Türleri 
334
6. Adli Kontrolün Süresi, İzlenmesi ve Mahsup 
338
7. Yaptırım 
339
8. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 
340
IV. Arama 
340
1. Genel Açıklamalar 
340
2. Aramanın Şartları 
342
3. Aramanın Kapsamı 
342
4. Arama Kararı ve Emri 
343
5. Aramanın Zamanı 
347
6. Aramanın İcrası 
347
V. Elkoyma 
350
1. Elkoymanın Niteliği 
350
2. Elkoymanın Kapsamı 
351
3. Elkoyma Kararı ve Emri 
352
4. Elkoymanın İcrası 
354
5. Elkonulan Eşyanın İadesi 
356
6. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
357
7. Özel Elkoyma Çeşitleri 
358
a) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
358
b) Postada Elkoyma 
362
c) Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini 
363
d) Kaçaklara İlişkin Elkoyma 
366
e) Basılmış Eserlere Elkoyma 
369
8. Arama ve Elkoymaya İlişkin Ortak Düzenlemeler 
369
a) Avukat Bürolarında Arama, Elkoyma ve Postada Elkoyma 
370
b) Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
371
VI. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
373
1. Genel Açıklamalar 
373
2. İletişimin Denetlenmesi Şekilleri 
375
3. İletişimin Denetlenmesinin Şartları 
378
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 
378
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 
378
4. İletişimin Denetlenmesinin Kapsamı 
379
5. İletişimin Denetlenmesi Kararı 
380
6. İletişimin Denetlenmesi Kararının İcrası 
382
7. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin Uygulanacağı Kişiler 
383
8. İletişim İçeriklerinin Yok Edilmesi ve Bildirim 
386
9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
386
VII. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
388
1. Genel Açıklamalar 
388
2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Şartları 
388
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 
388
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 
388
3. Gizli Soruşturmacı Görevlendirmenin Kapsamı 
389
4. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Kararı 
391
5. Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri 
391
6. Elde Edilen Bilgilerin Muhakemede Kullanılması 
392
VIII. Teknik Araçlarla İzleme 
392
1. Genel Açıklamalar 
392
2. Teknik Araçlarla İzlemenin Şartları 
393
a) Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Bulunması 
393
b) Başka Suretle Delil Elde Edilmesi İmkanının Bulunmaması 
394
3. Teknik Araçlarla İzlemenin Kapsamı 
395
4. Teknik Araçlarla İzleme Kararı 
397
5. Delillerin Muhakemede Kullanılması ve İmhası 
397
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
397
I. Genel Açıklamalar 
397
II. Tazminat İstenebilecek Haller 
399
III. Tazminat Talebinin Şartları ve İncelenmesi 
402
IV. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu 
404
Altıncı Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§ 1. GENEL AÇIKLAMALAR 
407
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı 
407
II. Serbest Delil İlkesi 
409
III. Delillerin Ortak Özellikleri 
411
1. Gerçekçilik 
411
2. Akılcılık 
411
3. Erişilebilirlik 
412
4. Olayı Temsil Edicilik 
412
5. Müştereklik 
412
6. Hukuka Uygunluk 
412
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ 
413
I. Genel Olarak 
413
II. Beyan Delili 
414
1. Şüpheli–Sanık Beyanı 
414
2. Tanık Beyanı 
415
a) Tanık Kavramı 
415
b) Tanık Beyanının Değeri 
417
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri 
419
aa) Tanığın Hazır Bulunması 
420
bb) Tanığın Yemin Etmesi 
421
cc) Tanığın Beyanda Bulunması 
423
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul 
423
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis) 
425
dd) Tanıklıktan Çekinme 
426
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü 
426
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi 
431
ee) Tanığın Korunması 
433
3. Diğer Kişilerin Beyanı 
436
III. Belge Delili 
438
IV. Belirti Delili 
440
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
441
I. Delillerin Toplanması 
441
1. Beden Muayenesi 
441
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 
442
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 
445
c) Kadının Muayenesi 
446
2. Fizik Kimliğin Tespiti 
447
3. Yer Gösterme 
449
4. Olay Yeri İnceleme 
449
II. Delillerin Değerlendirilmesi 
450
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi 
450
a) Genel Açıklamalar 
450
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi 
454
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü 
457
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu 
460
e) Uzman Mütalaası 
462
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması 
463
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri 
464
aa) Gözlem Altına Alma 
464
bb) Moleküler Genetik İncelemeler 
465
cc) Adli Muayene ve Otopsi 
466
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem 
469
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif 
469
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları 
470
Yedinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§ 1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ 
477
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI 
479
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi 
479
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler 
479
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi 
479
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması 
480
a) Sanığın Çağrılması 
480
b) Diğer Kişilerin Çağrılması 
481
3. Delil Toplanması 
482
§ 3. DURUŞMA 
485
I. Duruşmanın Önemi 
485
III. Duruşmanın Sözlülüğü 
486
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk 
487
V. Duruşmanın Açık Olması 
489
1. Genel Olarak Açıklık 
489
2. Açıklığın İstisnaları 
489
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik 
490
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik 
491
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik 
491
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü 
492
1. Duruşmada Hazır Bulunma 
492
a) Hakimlerin Hazır Bulunması 
492
b) İddia Makamının Hazır Bulunması 
494
aa) Cumhuriyet Savcısı 
494
bb) Bireysel İddia Makamı 
494
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması 
495
aa) Sanık 
495
bb) Müdafi 
496
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme 
498
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni 
498
3. Duruşmanın Başlaması 
499
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı 
503
4. Delillerin Ortaya Konulması 
508
a) Genel Olarak 
508
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi 
509
aa) Tanığın Dinlenmesi 
509
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu 
509
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları 
514
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı 
515
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi 
517
cc) Doğrudan Soru Yöneltme 
517
c) Belge Okunması 
518
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler 
520
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller 
523
aaa) Genel Olarak 
523
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması 
525
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi 
527
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi 
527
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması 
528
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması 
529
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması 
530
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması 
534
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği 
538
d) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması 
540
5. Delillerin Tartışılması 
540
6. Suç Niteliğinin Değişmesi 
542
7. Duruşma Tutanağı 
544
§ 4. HÜKÜM VERME 
546
I. Delillerin Değerlendirilmesi 
546
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması 
550
III. Hüküm Çeşitleri 
552
IV. Hükmün İçeriği 
558
V. Hükmün Açıklanması 
563
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
563
1. Genel Açıklamalar 
563
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları 
565
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi 
569
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması 
573
Sekizinci Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 
577
I. Gaiplerin Yargılanması 
577
II. Kaçakların Yargılanması 
578
§ 2. SERİ MUHAKEME USULÜ 
580
I. Genel Açıklamalar 
580
II. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması 
582
III. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller 
586
IV. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu 
586
§ 3 . BASİT YARGILAMA USULÜ 
587
I. Genel Açıklamalar 
587
II. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması 
588
III. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması 
589
IV. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller 
590
§ 4. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ 
591
I. Uzlaştırma 
591
1. Genel Açıklamalar 
591
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar 
592
3. Uzlaştırma Süreci 
594
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma 
594
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma 
599
II. Müsadere Usulü 
600
§ 5. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ 
602
Dokuzuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
§ 1. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
605
I. Kavram 
605
II. Kanun Yollarının Çeşitleri 
606
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 
607
1. Cumhuriyet Savcısı 
607
2. Şüpheli veya Sanık 
608
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi 
609
4. Katılan, Vekil 
610
5. Tüzel Kişi 
611
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi 
611
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli 
612
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme 
615
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri 
616
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması 
616
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı 
616
§ 2. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
620
I. İtiraz 
620
1. Kavram 
620
2. İtiraz Usulü 
620
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 
621
4. İtiraz İncelemesi ve Karar 
622
II. İstinaf 
623
1. Genel Açıklamalar 
623
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 
626
3. İstinaf İstemi ve Süresi 
627
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi 
628
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı 
628
6. İstinaf İncelemesi ve Karar 
629
a) Ön İnceleme 
629
b) Esastan İnceleme 
629
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi 
629
bb) Bozma Kararı Verilmesi 
631
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma 
631
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar 
634
III. Temyiz 
634
1. Genel Açıklamalar 
634
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar 
635
3. Temyiz Nedenleri 
637
4. Temyiz Talebi ve Süresi 
638
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 
640
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 
640
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar 
641
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi 
644
9. Bozmadan Sonraki Yargılama 
645
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi 
650
a) Genel Açıklamalar 
650
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar 
651
c) Temyiz Nedenleri 
652
d) Temyiz Talebi ve Süresi 
654
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme 
655
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası 
655
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar 
656
h) Bozmadan Sonraki Yargılama 
658
§ 3. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
662
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 
662
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 
662
a) Genel Açıklamalar 
662
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği 
664
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 
667
II. Kanun Yararına Bozma 
668
1. Genel Açıklamalar 
668
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri 
671
III. Yargılamanın Yenilenmesi 
674
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü 
674
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
675
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
676
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri 
680
3. Talebin İncelenmesi ve Karar 
681
Kaynaklar 
683
Kavramlar Dizini 
691