Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Vergi Hukuku
Ocak 2017 / 8. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 13.90 TL
İndirimli: 9.90 TL (%29)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Şubat 2018 17.90 TL -     Sepete Ekle
 7. Şubat 2016 11.90 TL 8.90 TL (%26)Sepete Ekle
 6. Ağustos 2015 11.00 TL 7.90 TL (%29)Sepete Ekle
 5. Şubat 2015 9.90 TL 6.90 TL (%31)Sepete Ekle
   

Kitap 2017 yılı Ocak ayı başında yürürlükte olan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmış, konular "Vergi Hukuku" dersine uygun olarak, basit ve sade bir dille anlatılmış ve çok sayıda tablo ve örnekler ile desteklenmiştir. Kitapta, işlenen konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve esaslı bir öğrenim için vergi mevzuatı ile sınırlı kalınmamış, T. Medeni Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi ana konular ile bağlantıları anlatılmış kısa açıklamalara yer verilmiştir.

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 8. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Vergi Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerden gelen sorulardan ve 37 yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda genel müdürlükten, müsteşarlığa kadar çeşitli kademelerdeki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle yazılmıştır. Kitabın ilk altı baskısının ardından akademisyenler, öğrenciler ve meslek sınavlarını hazırlanan kuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın okuyucular için daha kullanışlı olması sağlanmıştır.

Çalışma, lisans ve ön lisans düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek, kurum sınavlarına hazırlanmak isteyen ve bilgilerini güncellemek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Hukukuna Giriş
Vergilendirme Süreci (Vergilendirme Hukuku)
Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ceza Hukuku)
Vergi Alacağının Korunması ve Zorla Tahsili (Vergi İcra Hukuku)
Vergi ve Cezalarla İlgili Yargı Öncesi İdari Çözüm Yolları
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi (Vergi Yargılama Hukuku)
Barkod: 9789750241239
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  19
Kısaltmalar  21
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27
A. Vergilendirme Hukuku  27
B. Vergi Ceza Hukuku  28
C. Vergi İcra Hukuku  28
D. Vergi Yargılama Hukuku  28
E. Uluslararası Vergi Hukuku  29
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  33
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  34
2. Bakanlar Kurulu Kararları (Kararnameler)  35
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Genel Tebliğler  37
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  37
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  38
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39
3. Diğer Yargı Kararları  39
D. Diğer Kaynaklar  40
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  43
1. Yorum Çeşitleri  43
2. Yorum Yöntemleri  44
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  44
İKİNCİ KISIM
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku)
A. Verginin Kanuni Unsurları  48
B. Vergilendirme Işlemleri  48
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  51
II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  52
A. Vergi Alacaklısı (Alacaklı Kamu İdaresi)  52
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  53
2. Devletin Vergi Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilinde Görev Alan İdari Birimler ile Görev ve yetkileri  54
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  59
B. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  59
C. Vergi Sorumlusu  61
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  61
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  63
aa. Genel Olarak  63
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  65
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  66
aa. Temsilcinin Tanımı  66
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  67
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  69
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
c. Mirasçıların Sorumluluğu  72
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  73
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76
A. Mükellefin Ödevleri  76
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  77
2. Defter Tutma Ödevi  80
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  82
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  83
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  84
aa. Fatura  84
bb. Perakende Satış Belgeleri (Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti)  86
cc. Gider Pusulası  86
dd. Müstahsil Makbuzu  87
ee. Serbest Meslek Makbuzu  87
ff. Ücret Bordrosu  87
hh. Diğer Belgeler  89
b. Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  90
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  91
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  92
6. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  93
7. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  94
a. Beyanname Verme Ödevi  94
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  94
8. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  95
9. Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  96
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  97
11. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  97
12. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  98
13. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  99
14. Bilgi Verme Ödevi  99
B. Mükellefin Hakları  99
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  100
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  100
IV. VERGİ DENETİMİ  101
A. Yoklama  102
B. Vergi İncelemesi  103
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  103
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  104
C. Bilgi Alma  107
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  108
A. Sürelerin Sınıflandırılması  109
1. Kanuni Süreler  109
2. İdari Süreler  109
3. Yargısal Süreler  110
B. Sürelerin Hesaplanması  110
C. Sürelerin Uzaması  111
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  111
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  112
3. Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  113
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  114
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  114
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  115
VI. ZAMANAŞIMI  115
A. Genel Olarak Zamanaşımı  115
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  116
1. Tarh Zamanaşımı  116
a. Tarh Zamanaşımının Durması  117
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  117
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  118
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  118
2. Tahsil Zamanaşımı  119
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  121
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  121
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  123
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  124
A. Verginin Matrahı  125
B. Vergi Tarifesi  125
C. Tarh Usulleri  126
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyanı Üzerine Tarhı)  126
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksikliği Tamamlayan Tarh)  127
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  128
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  130
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  131
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  132
B. Tebliğ Usulleri  132
1. Posta İle Tebliğ  133
2. Memur Vasıtası İle Tebliğ  133
3. Dairede Tebliğ  133
4. İlan Yolu İle Tebliğ  133
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  134
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  135
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  135
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  136
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  136
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  137
2. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  138
3. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  139
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  139
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  139
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  141
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  142
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  142
a. Kanuni Ödeme Zamanları  143
b. Özel Ödeme Zamanları  143
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  145
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  146
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  147
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  147
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  148
1. Zamanaşımı  150
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  150
3. Uzlaşma  150
4. Terkin  150
5. Tahakkuktan Vazgeçme  151
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE VERGİ CEZALARI
(Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  153
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  154
III. VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER (VERGİ KABAHATLERİ) VE VERGİ CEZALARI  155
A. Vergi Cezalarının Genel Esasları  155
1. Vergi Cezalarının Özellikleri  156
2. Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)  157
B. Başlıca Vergi Kabahat ve Cezaları  158
1. Vergi Ziyaı  158
a. Vergi Ziyaının Tanımı  158
b. Vergi Ziyaının Cezası  159
2. Usulsüzlükler  160
a. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  160
b. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  161
C. Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür  162
1. Birleşme (İçtima)  162
a. Tek Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  162
aa. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  163
bb. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  163
cc. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  164
b. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  164
aa. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  164
bb. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  164
2. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  165
D. Vergi Cezalarının Uygulanması  165
E. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması  165
1. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  166
a. Yanılma ve Görüş Değişikliği  166
b. Mücbir Sebeb  166
c. Pişmanlık ve Islah  167
d. İzaha Davet  168
e. Ölüm  169
f. Zamanaşımı  169
2. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  170
a. Ödeme  170
b. Cezadan Vazgeçme  171
c. Af  171
IV. CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER VE CEZALARI (VERGİ SUÇLARI VE ADLİ CEZALAR)  172
A. Kaçakçılık Suçları  172
1. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  172
2. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  173
3. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  174
4. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  175
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  176
C. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu  176
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ
(Vergi İcra Hukuku)
I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULANMA NEDENLERİ  184
II. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  184
III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  187
IV. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  189
A. Kamu Alacağının Korunması İçin Öngörülen Düzenlemeler  190
1. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  191
a. Borçludan Teminat İstenmesi  191
b. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  192
aa. İhtiyati Tahakkuk  192
bb. İhtiyati Haciz  193
c. Diğer Korunma Hükümleri  195
aa. Rüçhan Hakkı  195
aaa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  196
bbb. Kamu Alacağının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  196
ccc. Genel Bütçe Vergi Alacağının Rehnin Önündeki Hacze İştirak Edebilmesi  196
ddd. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  197
bb. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  197
cc. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  198
dd. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  200
aaa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  200
bbb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  200
ccc. Mirasçıların Sorumluluğu  201
ddd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  201
eee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  201
2. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  203
a. Gecikme Faizi Uygulaması  204
b. Gecikme Zammı Uygulaması  206
B. Borçlunun Korunması ve Borçluya Sağlanan Kolaylıklar  209
1. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  209
2. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  211
a. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  211
b. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  212
3. Vergi ve Cezaların Affı  213
IV. VERGİ ALACAĞININ CEBREN (ZORLA) TAHSİL YOLLARI  213
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  214
B. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi  215
1. Ödeme Emri Tebliği  215
2. Mal Bildiriminde Bulunulması  218
3. Haczin Uygulanması  218
4. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  219
5. Paraya Çevirme  220
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  221
D. Borçlu Hakkında Konkordato Kararı Verilmesi  223
E. Kamu Alacağının Tahsili Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  223
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ
ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  228
A. Hesap Hataları  229
B. Vergilendirme Hataları  230
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  230
1. Düzeltme Yetkisi  231
2. Düzeltmede Zamanaşımı  231
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  231
a. Re’sen Düzeltme  231
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  232
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  232
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  232
II. CEZALARDA İNDİRİM  233
III. UZLAŞMA  234
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  235
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  237
ALTINCI KISIM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ
(Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  241
A. İdarece Yapılan Vergi Tarhiyatı ve Ceza Kesme İşlemleri ile İlgili Uyuşmazlıklar  241
B. Vergi Alacağının Takip ve Tahsili İle İlgili Uyuşmazlıklar  242
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  242
III. İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN İLGİLİ İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLER  243
IV. VERGİ YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ  244
A. Vergi Mahkemeleri  248
1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  248
2. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  249
a. Vergi Davasının Konusu  249
b. Dava Açmaya Yetkili Olanlar  250
c. Vergi Davasının Açılması  251
d. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  253
e. Vergi Davasının Görülmesi  253
B. Bölge İdare Mahkemeleri  255
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  255
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve İstinaf Yolu  255
C. Danıştay  256
1. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  256
2. Danıştay’ın Vergi Davalarını Yargılama Usulü ve Temyiz Yolu  257
D. Vergi Yargı Organlarının Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları  259
1. Olağan Kanun Yolları  259
2. Olağanüstü Kanun Yolları  260
E. Yargılama Giderleri  261
1. Yargı Harçları  262
a. Genel Olarak Yargı Harçları  262
b. Vergi Yargısı Harçları  262
2. Diğer Yargılama Giderleri  264
3. Avukatlık Ücretleri (Avukatlık Ücret ve Vekâlet Ücretii)  264
V. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  265
A. Delil  265
B. İspat  266
Kaynakça  269
Kavram Dizini  273
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  280
 


Muhsin Koçak
Nisan 2018
64.90 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Öner
Şubat 2018
17.90 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
99.90 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Nisan 2017
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar  19
Kısaltmalar  21
VERGİ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ
I. VERGİ HUKUKUNUN HUKUK BÜTÜNÜ İÇİNDEKİ YERİ  25
A. Genel Olarak Hukuk Kavramı  25
B. Mali Hukukun Konusu ve Kapsamı  25
C. Vergi Hukukunun Konusu ve Tanımı  26
II. VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ  27
A. Vergilendirme Hukuku  27
B. Vergi Ceza Hukuku  28
C. Vergi İcra Hukuku  28
D. Vergi Yargılama Hukuku  28
E. Uluslararası Vergi Hukuku  29
III. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  29
A. Yasama Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  30
1. Anayasa  30
2. Kanunlar  32
3. Uluslararası Vergi Anlaşmaları  33
B. Yürütme Organı Tarafından Çıkartılan Kaynaklar  34
1. Kanun Hükmünde Kararnameler  34
2. Bakanlar Kurulu Kararları (Kararnameler)  35
3. Tüzükler  36
4. Yönetmelikler  36
5. Genel Tebliğler  37
6. Özelge (Mukteza), Sirküler, Genelge ve Genel Yazılar  37
C. Yargı Organından Doğan Kaynaklar  38
1. Anayasa Mahkemesi Kararları  38
2. İçtihadı Birleştirme Kararları  39
3. Diğer Yargı Kararları  39
D. Diğer Kaynaklar  40
IV. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI  40
A. Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  40
B. Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  41
C. Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorumu)  43
1. Yorum Çeşitleri  43
2. Yorum Yöntemleri  44
3. Türk Vergi Hukukunda Yorum  44
İKİNCİ KISIM
VERGİLENDİRME SÜRECİ
(Vergilendirme Hukuku)
A. Verginin Kanuni Unsurları  48
B. Vergilendirme Işlemleri  48
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
(Verginin Konusu, Borcun Tarafları, Hak ve Ödevleri, Süreler)
I. VERGİNİN KONUSU  51
II. VERGİ BORCU İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  52
A. Vergi Alacaklısı (Alacaklı Kamu İdaresi)  52
1. Alacaklı Kamu İdaresini Temsil Eden Daire: Vergi Dairesi  53
2. Devletin Vergi Gelirlerinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsilinde Görev Alan İdari Birimler ile Görev ve yetkileri  54
3. Mahalli İdarelerin Vergi İle Görevli Birimleri ile Görev ve Yetkileri  59
B. Vergi Borçlusu (Vergi Mükellefi)  59
C. Vergi Sorumlusu  61
1. Vergi Sorumluluğunun Niteliği  61
a. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu  63
aa. Genel Olarak  63
bb. Vergi Kesenlerin Ödevleri ve Sorumluluğu  65
b. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  66
aa. Temsilcinin Tanımı  66
bb. Kanuni Temsilcinin Mükellef ve Vergi Sorumlusundan Farkı  67
cc. Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  69
dd. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcilerinin Ödevleri ve Sorumluluğu  70
c. Mirasçıların Sorumluluğu  72
aa. Mirasçıların Terekenin Borçlarından Sorumluluğu  72
bb. Mirasçılara İntikal Eden Şekli Ödevler  73
d. Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  73
2. Vergi Hukukunda İradi Temsil ve Vekâlet  75
III. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI  76
A. Mükellefin Ödevleri  76
1. Bildirimde Bulunma Ödevi  77
2. Defter Tutma Ödevi  80
3. Defter Tasdik Ettirme Ödevi  82
4. Belge Alma ve Verme Ödevi  83
a. Vergi Usul Kanununa Göre Düzenlenecek Belgeler  84
aa. Fatura  84
bb. Perakende Satış Belgeleri (Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Bileti, Yolcu Taşıma Bileti)  86
cc. Gider Pusulası  86
dd. Müstahsil Makbuzu  87
ee. Serbest Meslek Makbuzu  87
ff. Ücret Bordrosu  87
hh. Diğer Belgeler  89
b. Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgeler  90
c. Belge Düzenine İlişkin Cezalar  91
5. Kayıt Nizamına Uyma Ödevi  92
6. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz Ödevi  93
7. Beyanname Verme ve Beyanname İmzalatma Ödevi  94
a. Beyanname Verme Ödevi  94
b. Beyannameleri İmzalatma Ödevi  94
8. Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Ödevi (E– Beyanname)  95
9. Tahsilât ve Ödemelerini Aracı Mali Kurumlarca Düzenlenen Belgelerle Tevsik Ödevi  96
10. Kira Tahsilat ve Ödemelerini Bankalar Aracılığı İle Yapma Ödevi  97
11. Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Kullanma Ödevi  97
12. Kimlik Numarası Kullanma Ödevi  98
13. Vergi Levhası Alma ve Bulundurma Ödevi  99
14. Bilgi Verme Ödevi  99
B. Mükellefin Hakları  99
1. Mükelleflere Verilecek Hizmetlerle İlgili Taahhütler  100
2. Vergilendirme İşlemlerine ve Vergi Denetimine İlişkin Haklar  100
IV. VERGİ DENETİMİ  101
A. Yoklama  102
B. Vergi İncelemesi  103
1. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar  103
2. Vergi İncelemesinin Kapsamı ve İncelemede Uyulacak Esaslar  104
C. Bilgi Alma  107
V. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  108
A. Sürelerin Sınıflandırılması  109
1. Kanuni Süreler  109
2. İdari Süreler  109
3. Yargısal Süreler  110
B. Sürelerin Hesaplanması  110
C. Sürelerin Uzaması  111
1. Mücbir Sebepler Nedeniyle Sürelerin İşlememesi  111
2. Mükelleflere Zor Durumda Bulunma Nedeniyle Mühlet (Ek Süre) Verilmesi  112
3. Maliye Bakanlığınca Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması  113
4. Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması  114
5. Mali Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  114
6. Adli Tatil Nedeniyle Sürelerin Uzaması  115
VI. ZAMANAŞIMI  115
A. Genel Olarak Zamanaşımı  115
B. Vergi Hukukunda Zamanaşımı  116
1. Tarh Zamanaşımı  116
a. Tarh Zamanaşımının Durması  117
aa. Takdir Komisyonuna Başvurulması  117
bb. Mücbir Sebeb Bulunması  118
b. Tarh Zamanaşımının Başlangıcının Ertelenmesi  118
2. Tahsil Zamanaşımı  119
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
(Verginin Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsili)
1. VERGİ BORCUNUN DOĞMASI: VERGİYİ DOĞURAN OLAY  121
A. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi ve Vergi Borcunun Doğuşu  121
B. Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihin ve Uygulanacak Hükümlerin Tesbiti  123
II. VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI)  124
A. Verginin Matrahı  125
B. Vergi Tarifesi  125
C. Tarh Usulleri  126
1. Beyana Dayanan Tarh (Verginin Mükellefin Beyanı Üzerine Tarhı)  126
2. İkmalen Vergi Tarhı (Mükellefin Beyanındaki Eksikliği Tamamlayan Tarh)  127
3. Re’sen Vergi Tarhı (İdarece Takdir Olunan Matraha Dayanan Tarh)  128
4. Verginin İdarece Tarhı (Kanunen Belli Edilen Matrahlara Dayanan Tarh)  130
III. VERGİNİN TEBLİĞİ  131
A. Tebliğ Yapılacak Kişiler  132
B. Tebliğ Usulleri  132
1. Posta İle Tebliğ  133
2. Memur Vasıtası İle Tebliğ  133
3. Dairede Tebliğ  133
4. İlan Yolu İle Tebliğ  133
5. Elektronik Ortamda Tebliğ (E– Tebligat)  134
C. Tebliğin Usulüne Göre Yapılmamasının Sonuçları  135
IV. VERGİNİN TAHAKKUKU  135
A. Mükellefin Beyanına Dayanan Tarhiyatta Verginin Tahakkuku  136
B. İkmalen, Re’sen ve İdarece Tarhiyatta Vergi ve Cezanın Tahakkuku  136
1. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmamışsa  137
2. Tarh İşlemine Karşı Dava Açılmışsa  138
3. Tarh İşlemine Karşı Uzlaşmaya Başvurulmuşsa  139
C. Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergilerde Tahakkuk  139
D. Yıllık Vergilerde Tahakkuk  139
V. VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ  141
A. Vergi Borcunun Mükellef Tarafından Ödenmesi  142
1. Vergi Borcunun Ödeme Zamanları  142
a. Kanuni Ödeme Zamanları  143
b. Özel Ödeme Zamanları  143
2. Vergi Borcunu Ödeme Yeri ve Ödeme Şekilleri  145
3. Fazla Alınan Vergilerin Mükellefe İadesi  146
a. Vergi Fazla Veya Yersiz Olarak Tahsil Edilmişse  147
b. İade Vergi Kanunları Uyarınca Yapılmakta İse  147
B. Vergi Borcunu Sona Erdiren Diğer Nedenler  148
1. Zamanaşımı  150
2. Vergi Hatalarını Düzeltme  150
3. Uzlaşma  150
4. Terkin  150
5. Tahakkuktan Vazgeçme  151
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI İLE VERGİ CEZALARI
(Vergi Ceza Hukuku)
I. GENEL OLARAK TÜRK CEZA SİSTEMİ  153
II. TÜRK VERGİ CEZA SİSTEMİNİN YAPISI  154
III. VERGİ İDARESİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER (VERGİ KABAHATLERİ) VE VERGİ CEZALARI  155
A. Vergi Cezalarının Genel Esasları  155
1. Vergi Cezalarının Özellikleri  156
2. Vergi Cezalarında Sorumluluk (Ceza Ehliyeti)  157
B. Başlıca Vergi Kabahat ve Cezaları  158
1. Vergi Ziyaı  158
a. Vergi Ziyaının Tanımı  158
b. Vergi Ziyaının Cezası  159
2. Usulsüzlükler  160
a. Genel Usulsüzlükler ve Cezaları  160
b. Özel Usulsüzlükler ve Cezaları  161
C. Vergi Kabahatlerinde Birleşme (İçtima) ve Tekerrür  162
1. Birleşme (İçtima)  162
a. Tek Fiil İle Birden Fazla Vergi Kabahati İşlenmesi  162
aa. Tek Bir Fiil İle Başka Neviden Birden Fazla Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  163
bb. Tek Bir Fiil İle Hem Usulsüzlük Hem Vergi Ziyaına Sebeb Olunması  163
cc. Tek Bir Fiil İle Vergi Kabahatleri ve Vergi Suçlarının Birlikte İşlenmesi  164
b. Ayrı Fiiller İle Ayrı Vergi Kabahati İşlenmesi  164
aa. Ayrı Fiiller İle Başka Başka Neviden Vergi Kabahati İşlenmesi  164
bb. Ayrı Fiiller İle Aynı Mahiyette Birkaç Vergi Kabahati İşlenmesi  164
2. Vergi Kabahatlerinde Tekerrür  165
D. Vergi Cezalarının Uygulanması  165
E. Vergi Cezalarının Ortadan Kalkması  165
1. Vergi Cezası Kesilmeyen Haller  166
a. Yanılma ve Görüş Değişikliği  166
b. Mücbir Sebeb  166
c. Pişmanlık ve Islah  167
d. İzaha Davet  168
e. Ölüm  169
f. Zamanaşımı  169
2. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Nedenler  170
a. Ödeme  170
b. Cezadan Vazgeçme  171
c. Af  171
IV. CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN CEZALANDIRILAN FİİLLER VE CEZALARI (VERGİ SUÇLARI VE ADLİ CEZALAR)  172
A. Kaçakçılık Suçları  172
1. Kaçakçılık Suçlarının Tanımı  172
2. Kaçakçılık Suçlarında Cezai Sorumluluk  173
3. Kaçakçılık Suçlarının Cezası  174
4. Kaçakçılık Suçlarının Takip (Soruşturma– Kovuşturma) Usulü  175
B. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu  176
C. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu  176
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI VE ZORLA TAHSİLİ
(Vergi İcra Hukuku)
I. KAMU ALACAKLARI İÇİN AYRI BİR TAKİP SİSTEMİ UYGULANMA NEDENLERİ  184
II. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN KAPSAMI  184
III. VERGİ VE DİĞER KAMU ALACAKLARININ İCRA YOLUYLA TAKİBİNİN ÖZELLİKLERİ  187
IV. KAMU ALACAĞININ KORUNMASI VE BORÇLUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR  189
A. Kamu Alacağının Korunması İçin Öngörülen Düzenlemeler  190
1. Kamu Alacağının Tahsilinin Güvence Altına Alınmasını Sağlayan Düzenlemeler  191
a. Borçludan Teminat İstenmesi  191
b. İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Yoluna Başvurulması  192
aa. İhtiyati Tahakkuk  192
bb. İhtiyati Haciz  193
c. Diğer Korunma Hükümleri  195
aa. Rüçhan Hakkı  195
aaa. Üçüncü Kişilerce Haczedilmiş Mallarda Hacze İştirak  196
bbb. Kamu Alacağının Rehinli Alacaklar Karşısında Durumu  196
ccc. Genel Bütçe Vergi Alacağının Rehnin Önündeki Hacze İştirak Edebilmesi  196
ddd. Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak  197
bb. Kamu Alacağının Geri Verilecek Paralar İle Mahsubu (Takası)  197
cc. Borçlunun Bazı Tasarruflarının Hükümsüz Sayılması (İptal Davaları)  198
dd. Kamu Alacağının Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi  200
aaa. Kesinti Yapanların Sorumluluğu  200
bbb. Kamu Borcu Olmadığını Araştırma Zorunluluğu  200
ccc. Mirasçıların Sorumluluğu  201
ddd. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  201
eee. Kanuni Temsilcilerin ve Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  201
2. Kamu Alacağının Değerini Korumaya Yönelik Düzenlemeler  203
a. Gecikme Faizi Uygulaması  204
b. Gecikme Zammı Uygulaması  206
B. Borçlunun Korunması ve Borçluya Sağlanan Kolaylıklar  209
1. Kamu Alacağının Tecili (Ertelenmesi)  209
2. Kamu Alacağının Terkini (Silinmesi)  211
a. Doğal Afetler Nedeniyle Terkin  211
b. Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin  212
3. Vergi ve Cezaların Affı  213
IV. VERGİ ALACAĞININ CEBREN (ZORLA) TAHSİL YOLLARI  213
A. Teminatın Paraya Çevrilmesi ve Kefilin Takibi  214
B. Borçlunun Haciz Yoluyla Takibi  215
1. Ödeme Emri Tebliği  215
2. Mal Bildiriminde Bulunulması  218
3. Haczin Uygulanması  218
4. Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları  219
5. Paraya Çevirme  220
C. Borçlunun İflasının İstenmesi  221
D. Borçlu Hakkında Konkordato Kararı Verilmesi  223
E. Kamu Alacağının Tahsili Sırasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar  223
BEŞİNCİ KISIM
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YARGI ÖNCESİ İDARİ
ÇÖZÜM YOLLARI
I. HATALARI DÜZELTME  228
A. Hesap Hataları  229
B. Vergilendirme Hataları  230
C. Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve İdari Yoldan Düzeltilmesi  230
1. Düzeltme Yetkisi  231
2. Düzeltmede Zamanaşımı  231
3. Hataların Düzeltilmesi ve Şikâyet Başvurusu  231
a. Re’sen Düzeltme  231
b. Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme  232
aa. Dava Açma Süresi Geçmemiş İse  232
bb. Hatalı İşlemle İlgili Dava Açma Süresi Geçmiş İse  232
II. CEZALARDA İNDİRİM  233
III. UZLAŞMA  234
A. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma  235
B. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma  237
ALTINCI KISIM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ
(Vergi Yargılama Hukuku)
I. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ KAYNAĞI  241
A. İdarece Yapılan Vergi Tarhiyatı ve Ceza Kesme İşlemleri ile İlgili Uyuşmazlıklar  241
B. Vergi Alacağının Takip ve Tahsili İle İlgili Uyuşmazlıklar  242
II. VERGİ DAVASI KAVRAMI VE NİTELİĞİ  242
III. İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURMAK İÇİN İLGİLİ İDAREYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLER  243
IV. VERGİ YARGI ORGANLARI VE YARGILAMA USULÜ  244
A. Vergi Mahkemeleri  248
1. Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  248
2. Vergi Mahkemelerinde Yargılama Usulü  249
a. Vergi Davasının Konusu  249
b. Dava Açmaya Yetkili Olanlar  250
c. Vergi Davasının Açılması  251
d. Dava Açmanın Tahsilata Etkisi  253
e. Vergi Davasının Görülmesi  253
B. Bölge İdare Mahkemeleri  255
1. Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri  255
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Yargılama Usulü ve İstinaf Yolu  255
C. Danıştay  256
1. Danıştay’ın Kuruluş ve Görevleri  256
2. Danıştay’ın Vergi Davalarını Yargılama Usulü ve Temyiz Yolu  257
D. Vergi Yargı Organlarının Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları  259
1. Olağan Kanun Yolları  259
2. Olağanüstü Kanun Yolları  260
E. Yargılama Giderleri  261
1. Yargı Harçları  262
a. Genel Olarak Yargı Harçları  262
b. Vergi Yargısı Harçları  262
2. Diğer Yargılama Giderleri  264
3. Avukatlık Ücretleri (Avukatlık Ücret ve Vekâlet Ücretii)  264
V. VERGİ YARGILAMASINDA DELİL VE İSPAT  265
A. Delil  265
B. İspat  266
Kaynakça  269
Kavram Dizini  273
Erdoğan ÖNER'in Yayınlanmış Eserleri  280
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018