Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sigorta Hukuku
Ocak 2019 / 1. Baskı / 228 Syf.
Fiyatı: 22.00 TL
İndirimli: 11.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2020 25.00 TL -     Sepete Ekle
   

Eser, üniversite öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple, doktrindeki tartışmaların ayrıntılarına girmeden, anlaşılır ve akıcı bir üslup benimsenmeye çalışılmıştır.

Kitap esasen üç temel bölüme ayrılmaktadır. Bu bölümlerde Sigortacılık Kanunu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun Altıncı Kitabında benimsenen sistematik takip edilmiştir. Kurumsal Sigorta Hukukuna ilişkin ikinci bölümde, Sigortacılık Kanunu'nda yer alan sigortacı, sigorta aracıları, sigortacılık faaliyetlerinin denetimi ve tahkim gibi konular genel hatlarıyla açıklanmıştır. Sigorta Sözleşmesi başlıklı üçüncü bölümde ise sigorta sözleşmesine ilişkin temel konular ile birlikte sigortacı ve sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri ele alınmıştır. Kitabın son bölümü olan Zarar Sigortaları başlıklı bölümde ise mal sigortaları ve sorumluluk sigortalarına ilişkin özel hükümlere değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Sigorta Hukuku
Tahkim
Sigorta Sözleşmesi
Sigortacının Borç ve Yükümlülükleri
Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri
Mal Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Barkod: 9789750252983
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 228
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  21
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
III. SİGORTA ARACILARI  32
A. Acenteler  32
B. Brokerler  36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  38
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DENETİM  39
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  42
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  42
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  44
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  46
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  51
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  52
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  55
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  57
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  59
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  60
A. Sigortacı  60
B. Sigorta Ettiren  60
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  61
D. Lehtar  63
E. Zarar Gören  64
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  65
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  67
A. Sigortacının Yükümlülükleri  67
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  67
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  69
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  71
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  72
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  73
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  78
a. Poliçe  78
b. Zeyilname  80
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  80
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  81
e. Poliçenin Teslimi  82
4. Giderleri Ödeme Borcu  83
5. Tazminat Ödeme Borcu  84
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  85
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  86
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  89
d. Kısmi Ödeme  91
e. Sigortacının Temerrüdü  93
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  94
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  95
1. Prim Ödeme Borcu  97
a. Prim Alacaklısı  99
b. Prim Borçlusu  99
c. Primin Ödeme Şekli  99
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  100
e. Prim Ödeme Yeri  102
f. Primin İndirilmesi  103
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  104
aa. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  104
bb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  104
cc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  105
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  106
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  106
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  108
bb. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  110
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  110
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  112
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  115
aa. Genel Olarak  115
bb. İhlalin Yaptırımı  117
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  117
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  118
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  122
aa. Genel Olarak  122
bb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  123
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  124
a. Genel Olarak  124
b. İhlalin Yaptırımı  125
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  125
a. Görevin İçeriği  126
b. Görevin Zamanı  127
c. Sigortacının Talimatı  129
d. İhlalin Yaptırımı  129
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  130
f. Masraflar İçin Avans Verme  131
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  131
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  133
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  134
1. Süre  134
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  134
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  134
4. Sigortacının İflası  134
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  135
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  135
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  135
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  136
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  136
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  137
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  137
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  137
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  137
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  138
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  141
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  143
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  145
II. MAL SİGORTALARI  146
A. Menfaat Kavramı  146
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  148
1. Sigortacı Zararı Öder  148
2. Sigorta Değeri  149
3. Sigorta Bedeli  150
4. Eksik Sigorta  151
5. Aşkın Sigorta  155
a. Genel Olarak  155
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  156
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  157
6. Takseli Sigorta  157
7. Birden Çok Sigorta  159
a. Tanımı  159
b. Bildirme Görevi  160
c. Türleri  160
aa. Müşterek Sigorta  160
i. Genel Olarak  160
ii. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  163
bb. Çifte Sigorta  165
i. Genel Olarak  165
ii. Çifte Sigortanın Sonuçları  166
cc. Kısmi Sigorta  168
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  170
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  170
a. Genel Olarak  170
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  172
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  174
D. Halefiyet  175
1. Genel Olarak  175
2. Halefiyetin Şartları  176
a. Üçüncü Kişiden Alacak  177
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  179
c. Sigortacının Ödemesi  180
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  181
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  184
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  185
a. Zamanaşımı  185
b. Faiz  186
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  187
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  188
A. Genel Olarak  188
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  189
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  191
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  196
E. Doğrudan Dava Hakkı  198
1. Genel Olarak  198
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  200
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  204
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  205
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  206
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  207
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  209
1. Genel Olarak  209
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  212
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  214
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  215
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  215
A. Geçmişe Etkili Sigorta  216
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  218
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  219
Kaynakça  221
Kavramlar Dizini  225
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GİRİŞ
I. SİGORTA HUKUKU  17
II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  19
A. Kanunlar  19
B. Yönetmelikler  21
C. Genel Şartlar  21
İkinci Bölüm
KURUMSAL SİGORTA HUKUKU
I. GİRİŞ  25
II. SİGORTACILIK YAPAN KURUMLAR  26
A. Genel Olarak  26
B. Kuruluşu  27
C. Yapısı ve İşleyişi  29
D. Hakim Olan İlkeler  31
E. Sona Ermesi  32
III. SİGORTA ARACILARI  32
A. Acenteler  32
B. Brokerler  36
IV. SİGORTA EKSPERLERİ  38
V. SİGORTA SEKTÖRÜNDE DENETİM  39
VI. SİGORTACILIKTA TAHKİM  42
A. Genel Olarak Sigortacılıkta Tahkim Sistemi  42
B. Tahkim Komisyonunun Yapısı  44
C. Tahkim Sisteminin İşleyişi  46
Üçüncü Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. GİRİŞ  51
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ  52
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  55
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA KURULMASI  57
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  59
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE KİŞİLER VE BU KİŞİLERİN BİLGİSİ VE DAVRANIŞLARINA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  60
A. Sigortacı  60
B. Sigorta Ettiren  60
C. Sigortalı (Başkası Lehine Sigorta, TTK m. 1454)  61
D. Lehtar  63
E. Zarar Gören  64
F. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışlarına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  65
VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  67
A. Sigortacının Yükümlülükleri  67
1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü  67
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  69
a. Aydınlatma Yükümlülüğün Kapsamı  71
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Şekli  72
c. Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları  73
3. Poliçe Verme Yükümlülüğü  78
a. Poliçe  78
b. Zeyilname  80
c. Genel Şartlar ve Özel Şartlar Arasındaki İlişki  80
d. Genel Şartlarda Yapılan Değişiklikler  81
e. Poliçenin Teslimi  82
4. Giderleri Ödeme Borcu  83
5. Tazminat Ödeme Borcu  84
a. Sigorta Bedeli, Sigorta Değeri ve Sigorta Zararı  85
b. Sigortacının Ödeme Borcunun Muaccel Hale Gelmesi  86
c. Sigortacının Avans Verme Yükümlülüğü  89
d. Kısmi Ödeme  91
e. Sigortacının Temerrüdü  93
f. Sigortacının Tazminat Ödeme Borcunun Kapsamı ve Tazminat Ödeme Borcundan Kurtulması  94
B. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri  95
1. Prim Ödeme Borcu  97
a. Prim Alacaklısı  99
b. Prim Borçlusu  99
c. Primin Ödeme Şekli  99
d. Prim Borcunun Muaccel Olması  100
e. Prim Ödeme Yeri  102
f. Primin İndirilmesi  103
g. Prim Ödeme Borcunda Temerrüt  104
aa. Sigorta Sözleşmesinden Cayma  104
bb. İzleyen Primin Ödenmemesi Nedeniyle Fesih  104
cc. Haklı İki İhtar ile Fesih Hakkı  105
2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü  106
a. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğü  106
aa. Sigortacının Yazılı Soru Vermesi  108
bb. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Beyan Yükümlülüğünün İhlaline İlişkin Yaptırım  110
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  110
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  112
b. Sözleşmenin Süresi İçinde Beyan Yükümlülüğü  115
aa. Genel Olarak  115
bb. İhlalin Yaptırımı  117
i. Riziko Gerçekleşmeden Önce  117
ii. Riziko Gerçekleştikten Sonra  118
c. Riziko Gerçekleştiğinde Beyan Yükümlülüğü  122
aa. Genel Olarak  122
bb. Beyan Yükümlülüğün İhlali  123
3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü  124
a. Genel Olarak  124
b. İhlalin Yaptırımı  125
4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü  125
a. Görevin İçeriği  126
b. Görevin Zamanı  127
c. Sigortacının Talimatı  129
d. İhlalin Yaptırımı  129
e. Sigorta Ettirenin Yapmış Olduğu Masraflar  130
f. Masraflar İçin Avans Verme  131
VIII. SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ  131
IX. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  133
A. Sigorta Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi  134
1. Süre  134
2. Rizikonun Gerçekleşmesi  134
3. Sigorta Konusunun Ortadan Kalkması  134
4. Sigortacının İflası  134
B. Sigorta Sözleşmesinin Tarafların İradesi ile Sona Ermesi  135
1. Sigorta Ettirene Tanınan Fesih Hakkı  135
a. Sigortacının Konkordato İlan Etmesi, İlgili Sigorta Dalına İlişkin Ruhsatının İptal Edilmesi veya Sözleşme Yapma Yetkisinin Kaldırılması ve Benzeri Haller  135
b. Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih  136
c. Sigortacının Sözleşmeyi Kısmen Feshetmesi veya Kısmen Cayma  136
d. Sigortacının Aczi veya Takibin Semeresiz Kalması  137
2. Sigortacıya Tanınan Fesih Hakkı  137
a. Primin Ödenmemesi ve Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesi  137
b. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Fesih  137
X. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  138
XI. KORUYUCU HÜKÜMLER  141
XII. SİGORTA HUKUKUNDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME  143
Dördüncü Bölüm
ZARAR SİGORTALARI
I. GİRİŞ  145
II. MAL SİGORTALARI  146
A. Menfaat Kavramı  146
B. Mal Sigortasında Kavramlar ve İlkeler  148
1. Sigortacı Zararı Öder  148
2. Sigorta Değeri  149
3. Sigorta Bedeli  150
4. Eksik Sigorta  151
5. Aşkın Sigorta  155
a. Genel Olarak  155
b. Aşkın Sigortanın Hüküm ve Sonuçları  156
c. Mali Çıkar Sağlamak Amacıyla Sigorta Yapılması  157
6. Takseli Sigorta  157
7. Birden Çok Sigorta  159
a. Tanımı  159
b. Bildirme Görevi  160
c. Türleri  160
aa. Müşterek Sigorta  160
i. Genel Olarak  160
ii. Müşterek Sigortada Müteselsil Sorumluluk  163
bb. Çifte Sigorta  165
i. Genel Olarak  165
ii. Çifte Sigortanın Sonuçları  166
cc. Kısmi Sigorta  168
C. Menfaat Üzerine Sınırlamalar  170
1. Sigorta Konusu Eşya Üzerindeki Sınırlı Ayni Haklar  170
a. Genel Olarak  170
b. Sınırlı Ayni Hak Sahibine Yapılması Gereken Bildirimler  172
2. Sigorta Konusu Eşyanın Üzerindeki Haciz  174
D. Halefiyet  175
1. Genel Olarak  175
2. Halefiyetin Şartları  176
a. Üçüncü Kişiden Alacak  177
b. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesi  179
c. Sigortacının Ödemesi  180
3. Halefiyet Yoluyla Geçen Hakların İhlali  181
4. Sigortacının Zararı Kısmen Tazmin Etmesi  184
5. Sigortacının Halefiyete Dayanarak Açacağı Rücu Davası  185
a. Zamanaşımı  185
b. Faiz  186
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  187
III. SORUMLULUK SİGORTALARI  188
A. Genel Olarak  188
B. Sözleşme Konusu ve Kapsamı  189
C. Sorumluluk Sigortasında Hukuki Koruma ve Sigortalıya Yardım  191
D. Sorumluluk Sigortasında Bildirim  196
E. Doğrudan Dava Hakkı  198
1. Genel Olarak  198
2. Zarar Görene Karşı Sigortacının Sorumluluğunun Sınırları  200
F. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi İsteme Hakkı  204
G. Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı  205
H. Sorumluluk Sigortalarında Halefiyet  206
I. Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  207
İ. Zorunlu Sorumluluk Sigortaları  209
1. Genel Olarak  209
2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin Durumu  212
3. Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Etmesi  214
4. Zararın Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması  215
IV. MAL SİGORTALARI VE SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK OLAN ORTAK HÜKÜMLER  215
A. Geçmişe Etkili Sigorta  216
B. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama Görevi  218
V. KORUYUCU HÜKÜMLER  219
Kaynakça  221
Kavramlar Dizini  225
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020