Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tablolar, Şemalar ve Örnek Olaylarla
Medenî Hukuk Temel Bilgiler
Şubat 2021 / 1. Baskı / 880 Syf.
Fiyatı: 89.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tıpkı aynı serinin Borçlar Hukuku kitabında olduğu gibi, bu kitap da yazarların lisansüstü (özel hukuk) eğitimlerine ve ayrıca hukuk fakültesi, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunda yürüttükleri lisans/ önlisans derslerine ilişkin şahsî ders dokümanları temel alınarak ve fakat kaynakçada belirtilen tüm temel eserlerden de yararlanılmak suretiyle hazırlanmıştır.

Kitap hazırlanırken özellikle medenî hukuk I (başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku), medenî hukuk II (eşya hukuku, miras hukuku) dersi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların pratik ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, alan hakkındaki akademik - doktrinel tartışmalara fazlaca değinilmemeye; açıklamaların öz nitelik arz etmelerine gayret edilmiştir. Aynı amaçla, medenî hukuka ilişkin güncel müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları ve kavramlara dair örnek (pratik) olaylarla desteklenmiştir.

Dolayısıyla bu kitabın, iktisadî - idarî bilimler fakültesi ve adâlet meslek yüksekokulu öğrencileri için ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için kapsamlı bir yardımcı kaynak, Hâkim – Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumları ile meslekî kariyer sınavlarına hazırlananlar için sınavlara hazırlık kitabı, diğer ilgililer içinse pratik bir başvuru kaynağı niteliğinde olduğu söylenebilir.
Konu Başlıkları
Başlangıç Hükümleri
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Barkod: 9789750266270
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 880
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  53
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR
§ 1. GENEL OLARAK  55
§ 2. HUKUK KAVRAMI VE HUKUK KURALLARI  56
I. GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI VE HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI  56
A. Hukuk Kavramı  56
B. Hukukun Çeşitli Ayırımları  56
1. Pozitif Hukuk – İdeal Hukuk  56
2. İç Hukuk – Dış Hukuk  57
3. Kamu Hukuku – Özel Hukuk  58
4. Yazılı Hukuk –Yazılı Olmayan Hukuk  58
5. Maddî Hukuk –Şeklî Hukuk  59
II. HUKUK KURALLARI  60
A. Tanımı  60
B. Özellikleri  60
1. Toplum Hayatının Zorunlu Bir Sonucu Olması  60
2. Değiştirilebilir Olması  61
3. Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Olması  61
4. Uyulması Zorunlu Olması  61
C. Çeşitleri  62
1. Doğuş Tarzlarına Göre  62
2. Biçimlerine Göre  62
3. Bağlayıcı Nitelik Taşıyıp Taşımamalarına Göre  63
§ 3. AHLÂK KURALLARI  67
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  67
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  68
§ 4. DİN KURALLARI  68
I. TANIMI  68
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  69
§ 5. GÖRGÜ KURALLARI  69
I. TANIMI  69
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  70
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK MEDENÎ HUKUK
§ 6. MEDENÎ HUKUKUN TANIMI, HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, KONUSU VE KAPSAMI  71
§ 7. HUKUKUN VE MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI  72
I. HUKUKUN KAYNAĞI  72
II. MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI  73
A. ASLÎ KAYNAKLAR  73
1. Kanunun Önceliği  73
2. Kanunların Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanması  74
a. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  74
b. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  75
ba. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması  75
bb. Kanunların Geçmişe Yürümemesi İlkesi  76
bba. İlke  76
bbb. İstisnalar  77
bc. Aynı Anda Aynı Konuyu Düzenleyen İki Ayrı Kanunun Bulunması  77
c. Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması  79
ca. Yorum Kavramı  79
cb. Yorum Çeşitleri  79
cc. Yorumun Yapılması  80
3. Kanun Boşluğu  83
a. Boşluk Kavramı  83
b. Boşluk Çeşitleri  83
ba. Kural İçi (Gerçek Olmayan – Bilinçli) Boşluk  83
bb. Kural Dışı (Gerçek – Bilinçsiz) Boşluk  86
c. Boşluk Doldurma  87
ca. Genel Olarak  87
cb. Takdir Yetkisi  88
B. TÂLÎ KAYNAKLAR  89
1. Örf ve Âdet Hukuku  89
a. Genel Olarak  89
b. Unsurları  90
c. Çeşitleri  91
d. Önemi ve Uygulanması  92
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  92
a. Genel Olarak  92
b. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Yöntemler  92
c. Hükmü  93
C. YARDIMCI KAYNAKLAR  94
1. Bilimsel Görüşler  94
2. Yargı Kararları  94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKKIN KAZANILMASI, KULLANILMASI,
KORUNMASI VE KAYBI
§ 8. GENEL OLARAK HAK KAVRAMI  95
I. HAK KAVRAMI  95
II. HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ  96
A. HAKKIN KONUSU  96
B. HAKKIN SAHİBİ  96
III. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  96
A. PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN  96
1. Malvarlığı Hakları  96
2. Şahısvarlığı Hakları  97
B. İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ÇEVRE AÇISINDAN  97
1. Mutlak Haklar  97
a. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar  97
aa. Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Aynî Haklar  97
ab. Gayrî Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Fikrî ve Sınaî Haklar  99
b. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar  99
ba. Kişinin Kendi Üzerindeki Mutlak Hakkı: Kişilik Hakkı  99
bb. Kişinin Başkaları Üzerindeki Mutlak Hakkı: Velâyet ve Vesâyet Hakkı  99
2. Nisbî Haklar  100
a. Alelâde Nisbî Haklar  100
b. Nisbî Hak İlkesinin İstisnaları  102
ba. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar  102
bb. Eşyaya Bağlı Borç  104
bc. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  104
C. KULLANILMASININ ETKİSİ AÇISINDAN  104
1. Alelâde Haklar  104
2. Yenilik Doğuran Haklar  105
a. Kavram  105
b. Çeşitleri  105
c. Özellikleri  106
D. KULLANMA YETKİSİ AÇISINDAN  107
1. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar  107
2. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan Haklar  107
E. DEVREDİLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN  108
1. Devredilebilen Haklar  108
2. Devredilemeyen Haklar  108
F. BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN  108
1. Bağımsız Haklar  108
2. Bağlı Haklar  108
§ 9. HAKKIN KAZANILMASI  111
I. HAKKI KAZANDIRAN ETKENLER  111
A. HUKUKÎ OLAY VE HUKUKÎ FİİL  111
B. HUKUKÎ İŞLEM  116
1. Hukukî İşlem Kavramı  116
2. Hukukî İşlemin Unsurları  116
a. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  116
aa. İrade Açıklaması  116
ab. Hukukî Sonuç  118
ac. Diğer Kurucu Unsurlar  119
b. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  119
ba. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  119
baa. Hukukî İşlem Ehliyeti  119
bab. Emredici Kurallara Aykırı Olmama  120
bac. Muvazaalı Olmama  120
bad. İradenin Serbest Olması  120
bb. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  121
bba. Şekil  121
bbb. Tasarruf Yetkisi  121
c. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  121
3. Hukukî İşlemin Çeşitleri  122
a. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından  122
b. Hüküm Doğuracağı Zaman Açısından  123
c. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından  125
d. Sebebe Bağlılık Açısından  128
e. Koşula Bağlılık Açısından  130
4. Hukukî İşlemin Geçersizliği  135
a. Yokluk  135
b. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  135
c. İptâl Edilebilirlik  139
d. Tek Taraflı Bağlamazlık (Eksiklik / Noksanlık)  140
e. Nisbî Etkisizlik  141
II. HAKKIN KAZANILMASININ ÇEŞİTLERİ  142
A. ASLEN KAZANMA  142
B. DEVREN KAZANMA  143
C. TESİSEN KAZANMA  143
III. HAKKIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ  144
A. İYİNİYET KAVRAMI VE UNSURLARI  144
B. İYİNİYETİN ARANACAĞI KİŞİ VE ZAMAN  146
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  146
2. İyiniyetin Aranacağı Zaman  147
C. İYİNİYETİN İSPATI  148
D. İYİNİYETİN KORUNDUĞU HÂLLER  149
1. Aile Hukukunda  149
2. Borçlar Hukukunda  149
3. Eşya Hukukunda  151
a. Taşınırlara İlişkin Aynî Hakların Hak Karinesine Dayalı Olarak Kazanılması  151
b. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî Hakların İyiniyetle Kazanılması (Güven İlkesi)  154
c. Aynî Hakların İyiniyete Dayalı Olarak Zamanaşımıyla Kazanılması  156
d. Zilyetlikte Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamının Belirlenmesi  156
e. Hukuka Aykırı ve Taşkın İnşaat Hâllerinde  156
4. Miras Hukukunda  157
§ 10. HAKKIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI  157
I. DÜRÜSTLÜK KURALI KAVRAMI  157
II. DÜRÜSTLÜK KURALININ UYGULAMA ALANI  158
A. HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE  158
B. KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI VE KANUNA KARŞI HİLENİN ÖNLENMESİNDE  159
1. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında  159
2. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde  159
C. HUKUKÎ İŞLEMLERİN KURULMASI, YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINDA  160
1. Hukukî İşlemlerin Kurulmasında  160
2. Hukukî İşlemlerin Yorumlanmasında  161
3. Hukukî İşlemlerin Tamamlanmasında  161
4. Hukukî İşlemlerin Dönüştürülmesinde  162
5. Hukukî İşlemin Değişen Şartlara Uyarlanmasında  162
III. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  163
A. KAVRAM  163
B. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂLLERİ  164
C. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI  165
§ 11. HAKKIN KORUNMASI VE KAYBI  165
I. HAKKIN KORUNMASI  165
A. HAKKIN BİZZAT KORUNMASI  166
1. Meşru Müdafaa  166
2. Zaruret Hâli  167
3. Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  168
B. HAKKIN DEVLET ARACILIĞIYLA KORUNMASI  170
1. Talep  170
2. Dâva  172
a. Dâva Kavramı ve Çeşitleri  172
b. Dâvada Savunma Araçları  174
c. İddia ve Savunmanın İspâtı  175
3. Cebrî İcra  178
II. HAKKIN KAYBI  178
A. NİSBÎ KAYIP  178
B. MUTLAK KAYIP  179
İKİNCİ KISIM
KİŞİLER HUKUKU
§ 12. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI, KİŞİ TÜRLERİ  181
I. KİŞİ KAVRAMI  181
II. KİŞİLİK KAVRAMI  182
III. KİŞİ TÜRLERİ  182
A. GERÇEK KİŞİLER  183
B. TÜZEL KİŞİLER  183
BİRİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİLER
§ 13. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ  185
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  185
A. TAM VE SAĞ DOĞUM  185
B. İSTİSNAÎ DURUMLAR  186
1. Cenin  186
2. Müstakbel Kişi  186
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  187
A. Ölüm  187
1. Ölüm Kavramı  187
2. Ölümün İspatı  188
a. İspat Yükü  188
b. İspat Araçları  188
ba. Kişisel Durum Sicili  188
bb. Karineler  189
bba. Ölüm Karinesi  189
bbb. Birlikte Ölüm Karinesi  190
3. Ölümün Sonuçları  192
B. Gaiplik  192
1. Kavram  192
2. Gaipliğin Şartları  193
a. Medenî Kanun’un Aradığı Olaylardan Birinin Mevcut Olması  193
aa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  194
ab. Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama  195
b. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması  197
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Görünmesi  199
d. İlgililerin Talepte Bulunması  199
e. Mahkemenin Gaipliğe Karar Vermesi  200
ea. Yetkili Mahkeme  200
eb. Görevli Mahkeme  201
ec. İlân  201
ed. Gaiplik Kararı Verilmesi  202
3. Gaipliğin Sonuçları  203
§ 14. HAK VE FİİL EHLİYETİ  205
I. HAK EHLİYETİ  205
A. KAVRAM  205
B. HAK EHLİYETİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER  205
1. Genellik İlkesi  205
2. Eşitlik İlkesi  206
C. HAK EHLİYETİ SINIRLAMALARI  206
II. FİİL EHLİYETİ  207
A. KAVRAM  207
B. KOŞULLARI  208
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  208
2. Ergin Olmak  209
a. Olağan Erginlik  209
b. Erken Erginlik  210
ba. Mahkeme Kararı ile Erginlik  210
bb. Evlenme ile Erginlik  212
3. Kısıtlı Olmamak  212
C. FİİL EHLİYETLERİNİN KENDİLERİNE SAĞLADIĞI YETKİYE GÖRE GERÇEK KİŞİLER  213
1. Tam Ehliyetliler  213
2. Tam Ehliyetsizler  214
3. Sınırlı Ehliyetsizler  219
a. Kavram  219
b. Fiil Ehliyeti Bakımından Durumları  219
ba. Hukukî İşlem Ehliyeti Bakımından  219
baa. Kanunî Temsilcilerinin Rızası ile Yapabilecekleri İşlemler  220
bab. Tek Başlarına Yapabilecekleri İşlemler  222
bac. Hiç Yapamayacakları İşlemler  224
bb. Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma ve Dâva Ehliyeti Bakımından  225
4. Sınırlı Ehliyetliler  225
§ 15. HISIMLIK  228
I. KAVRAM  228
II. TÜRLERİ  228
A. KAN HISIMLIĞI  228
1. Kavram  228
2. Kan Hısımlığının Türleri  228
a. Üstsoy–Altsoy Hısımlığı  228
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  229
3. Kan Hısımlığının Derecesi  229
4. Kan Hısımlığının Önemi  230
B. HUKUKÎ İLİŞKİDEN DOĞAN HISIMLIK  232
1. Kayın Hısımlığı  232
2. Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık (Yapay Hısımlık)  233
§ 16. YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂH)  235
I. KAVRAM VE ÖNEM  235
II. TÜRLERİ  235
A. İRADÎ (İSTEĞE BAĞLI) YERLEŞİM YERİ  235
B. İTİBARÎ YERLEŞİM YERİ  236
C. KANUNÎ YERLEŞİM YERİ  237
III. YERLEŞİM YERİNE HÂKİM OLAN İLKELER  238
A. YERLEŞİM YERİNİN ZORUNLULUĞU  238
B. YERLEŞİM YERİNİN TEKLİĞİ  238
C. YERLEŞİM YERİNİN SÜREKLİLİĞİ  238
§ 17. KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI  239
I. KİŞİLİK HAKKI  239
A. KAVRAM  239
B. KONUSU  240
1. Maddî Bütünlüğe İlişkin Değerler  240
a. Yaşam  240
b. Beden Bütünlüğü  241
c. Sağlık  243
2. Manevî Bütünlüğe İlişkin Değerler  243
a. Ehliyetler  243
b. Özgürlük  244
c. Şeref ve Haysiyet  245
d. Ad  246
e. Resim ve Ses  246
f. Özel Hayat ve Sırlar  248
3. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler  252
a. İktisadî Varlık ve Özgürlük  252
b. Meslekî İtibar  252
c. Meslekî–Ticarî Gizlilik ve Sırlar  253
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI  254
A. KİŞİLİĞİN İÇE KARŞI KORUNMASI  254
B. KİŞİLİĞİN DIŞA KARŞI KORUNMASI  255
1. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar  256
a. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar  256
aa. Önleme Dâvası  256
ab. Son Verme Dâvası  257
ac. Tespit Dâvası  257
b. Koruyucu Dâvaların Ortak Özelliği: Hukuka Aykırılık  258
ba. Genel Olarak  258
bb. Hukuka Uygunluk Sebepleri  258
bba. Hak Sahibinin Rızası  258
bbb. Hukuk Düzeninin Tanıdığı Yetki  260
bbc. Üstün Nitelikte Kamu Yararı  261
bbd. Üstün Nitelikte Özel Yarar  261
c. Koruyucu Dâvalara İlişkin Usul Hükümleri  261
2. Tazminat Dâvaları  262
a. Maddî Tazminat Dâvası  263
b. Manevî Tazminat Dâvası  265
3. Haksız Kazancın İadesine (Menfaat Devrine) Yönelik Dâva  269
§ 18. AD VE ADIN KORUNMASI  270
I. KAVRAM  270
II. ADIN TÜRLERİ VE KAZANILMASI  271
A. ÖZAD  271
B. SOYAD  272
C. MÜSTEAR AD  273
D. LAKAP  274
E. TİCARET ÜNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA  274
III. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ  274
IV. ADIN KORUNMASI  275
§ 19. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ  276
I. KAVRAM  276
II. TÜRLERİ  277
A. DOĞUM KÜTÜĞÜ  277
B. ÖLÜM KÜTÜĞÜ  278
C. EVLENME KÜTÜĞÜ  280
D. AİLE KÜTÜĞÜ  281
III. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN DÜZELTİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  282
IV. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  284
İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLER
§ 20. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  285
I. KAVRAM  285
II. TÜRLERİ  286
A. TÂBİ OLDUKLARI HUKUK KURALLARINA GÖRE  286
1. Kamu Tüzel Kişileri  286
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  286
B. YAPILARINI OLUŞTURAN UNSURLARA GÖRE  287
1. Kişi Toplulukları  287
2. Mal Toplulukları  287
III. TÜZEL KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  287
IV. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETLERİ  288
A. HAK EHLİYETİ  288
B. FİİL EHLİYETİ  290
V. TÜZEL KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  292
VI. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  293
A. Sona Erme Nedenleri  293
1. Kendiliğinden Sona Erme  294
2. Kararla Sona Erme  294
a. Kendi Yetkili Organın Kararı ile Sona Erme  294
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  294
B. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları  294
1. Tasfiye  294
2. Tahsis  295
§ 21. DERNEKLER  295
I. KAVRAM  295
II. DERNEĞİN TÜRLERİ  297
A. ALELÂDE DERNEK – KAMUYA YARARLI DERNEK  297
B. TİCARÎ İŞLETME İŞLETEN – İŞLETMEYEN DERNEK  297
C. ÇOCUK DERNEĞİ  297
D. BASİT DERNEK – DERNEK BİRLİĞİ  298
III. DERNEĞİN KURULMASI  299
IV. DERNEĞİN ORGANLARI  301
A. ZORUNLU ORGANLAR  301
1. Genel Kurul  301
2. Yönetim Kurulu  303
3. Denetim Kurulu  304
B. İRADÎ ORGANLAR  304
V. DERNEK ÜYELİĞİ  304
VI. DERNEĞİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  307
A. SONA ERME NEDENLERİ  307
1. Kendiliğinden Sona Erme  307
2. Kararla Sona Erme  307
a. Genel Kurul Kararı ile Sona Erme  307
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  308
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  308
1. Tasfiye  308
2. Tahsis  309
§22. VAKIFLAR  309
I. KAVRAM  309
II. VAKFIN KURULMASI  311
III. VAKFIN ORGANLARI  314
IV. VAKFIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  314
A. SONA ERME NEDENLERİ  314
1. Kendiliğinden Sona Erme  314
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  314
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  315
1. Tasfiye  315
2. Tahsis  315
ÜÇÜNCÜ KISIM
AİLE HUKUKU
§ 23. AİLE KAVRAMI VE AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  317
I. AİLE KAVRAMI  317
II. AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  318
A. EŞLER ARASINDA EŞİTLİK İLKESİ  318
B. ZAYIFLARIN KORUNMASI İLKESİ  318
C. DEVLETİN MÜDAHALESİ İLKESİ  319
D. DÜZENLEME SERBESTÎSİNİN OLMAMASI  320
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN KURULMASI
§ 24. NİŞANLANMA  321
I. KAVRAM  321
II. NİŞANLANMANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ  321
III. NİŞANLILIĞIN UNSURLARI  321
A. KURUCU UNSURLAR  321
1. Karşılıklı Evlenme Vaadi  322
2. Evlenmeyi Vaadedenlerin Farklı Cinsiyette Olması  322
B. GEÇERLİLİK UNSURLARI  323
1. Nişanlanma Ehliyeti  323
2. Nişanlanmanın Emredici Hukuk Kurallarına, Ahlâk ve Adaba Aykırı Olmaması  323
C. NİŞANLANMA İRADESİNİN SIHHATLİ OLMAMASI DURUMU  324
D. NİŞANLANMANIN VADE VE KOŞULA BAĞLANABİLMESİ  324
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ  324
A. EVLENMEYİ GERÇEKLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  324
B. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  325
C. DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVÎ TAZMİNAT İSTEYEBİLME HAKKI  325
D. HÂKİMLİKTEN KAÇINMA ZORUNLULUĞU VE TANIKLIKTAN KAÇINMA HAKKI  325
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  326
A. SONA ERME SEBEPLERİ  326
1. Evlenme  326
2. Evlenmenin Kesin Olarak İmkânsız Hâle Gelmesi  326
3. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  326
4. Anlaşma  326
5. Nişanın Bozulması  326
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  327
1. Hediyelerin Geri Verilmesi (İadesi)  327
2. Tazminat  328
a. Maddî Tazminat  328
b. Manevî Tazminat  329
3. Zamanaşımı  330
§ 25. EVLENME  330
I. EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  330
II. EVLENMENİN ŞARTLARI  330
A. MADDÎ ŞARTLAR  330
1. Evlenme Ehliyeti  330
a. Ayırt Etme Gücü  331
b. Yaş  331
aa. Ergin Olmaya Bağlı Normal Yaş  331
bb. Olağan Evlenme Yaşı  331
cc. Olağanüstü Evlenme Yaşı  331
c. Yasal Temsilcinin İzni  332
2. Evlenme Engellerinin Bulunmaması  333
a. Kesin Evlenme Engelleri  333
aa. Hısımlık  333
bb. Mevcut Evlilik  335
cc. Akıl Hastalığı  335
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  336
aa. Bekleme Süresi  336
bb. Bazı Bulaşıcı Hastalıklar  336
B. ŞEKLÎ ŞARTLAR  336
1. Evlenme Başvurusu  336
2. Evlenme Töreni  338
3. Evlenme Töreninden Sonraki İşlemler  339
İKİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§ 26. EVLİLİĞİN KİŞİSEL HÜKÜMLERİ  341
I. EŞLERİN KİŞİSEL İLİŞKİLERİNDE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  341
A. EŞLERİN HAKLARI  341
1. Ortak Konutu Seçme Hakkı  341
2. Evlilik Birliğini Beraberce Yönetme Hakkı  341
3. Meslek ve İş Seçme Hakkı  342
B. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  342
1. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  342
2. Çocukların Bakımına, Eğitim ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  342
3. Birlikte Yaşama Yükümlülüğü  342
4. Sadakat Yükümlülüğü  342
5. Yardımlaşma Yükümlülüğü  343
C. KADININ SOYADI  343
D. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI: HÂKİMİN MÜDAHALESİ  344
1. Hâkimin Müdahalesinin Şartları  344
2. Durumun Değişmesi  344
3. Yetkili Mahkeme  344
4. Kanunda Öngörülen Önlemler  345
a. Parasal Katkı Miktarının Belirlenmesi  345
b. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  345
c. Borçlulara Yönelik Önlemler  345
d. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  346
§ 27. EVLİLİĞİN MALÎ HÜKÜMLERİ  346
I. GENEL MALÎ HÜKÜMLER  346
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  346
B. EŞLERİN HUKUKÎ İŞLEMLERİ  347
1. Kural: Hukukî İşlem Serbestîsi  347
2. Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukukî İşlemler  347
a. Aile Konutu ile İlgili Hukukî İşlemler  347
b. Kefalet Taahhüdü  349
c. Paylı Mülkiyette Pay Üzerinde Tasarruf  350
d. Mal Ortaklığı Rejimindeki Özel Durumlar  351
3. Hukukî İşlemlerde Evlilik Birliğinin Temsili  351
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  351
b. Sorumluluk  352
c. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlandırılması  352
d. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi  353
II. MAL REJİMLERİ  353
A. MAL REJİMİ KAVRAMI  353
B. MAL REJİMİNİN BELİRLENMESİ  353
1. Kural: Yasal Mal Rejimine Tâbi Olunması  353
2. İstisnalar  353
a. Seçimlik Mal Rejimi  353
aa. Genel Olarak  353
ab. Mal Rejimi Sözleşmesi  354
b. Olağanüstü Mal Rejimi  355
ba. Hâkim Kararı ile Geçiş  355
baa. Eşlerden Birinin Talebine İstinaden  355
bab. Alacaklının Talebine İstinaden  356
bb. Kanun Gereği Kendiliğinden Geçiş  356
bc. Önceki Rejimin Tasfiyesi  356
C. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  356
1. Rejiminin Başlangıcı  356
2. Edinilmiş Mal – Kişisel Mal Ayırımı  357
a. Edinilmiş Mallar  357
b. Kişisel Mallar  358
ba. Kanun Gereği Kişisel Mallar  358
bb. Sözleşme Gereği Kişisel Mallar  359
c. İspat  359
3. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  359
4. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk  360
5. Rejiminin Sona Ermesi  360
6. Rejiminin Tasfiyesi  360
a. Malların Geri Alınması ve Borçlar  360
aa. Genel Olarak  360
ab. Değer Artış Payı  361
b. Katılma Alacağının Hesaplanması  362
ba. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması  362
bb. Malların Değerinin Belirlenmesi  362
bc. Eklenecek Değerler  363
bd. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  364
be. Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesaplanması  364
bf. Değer Artış Payı ve Katılma Alacağının Ödenmesi  366
bfa. Ödeme ve Erteleme  366
bfb. Aile Konutu  366
D. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  367
1. Mal Ayrılığı Rejimi  367
2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi  368
3. Mal Ortaklığı Rejimi  369
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENMENİN YOKLUĞU VE EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
§ 28. EVLENMENİN YOKLUĞU, EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ, CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ  371
I. EVLENMENİN YOKLUĞU  371
II. EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  371
III. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ  371
§ 29. EVLİLİĞİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ  372
I. GAİPLİK NEDENİYLE FESİH KARARI  372
II. BUTLAN NEDENİYLE İPTÂL KARARI  373
A. MUTLAK BUTLAN  373
1. Mutlak Butlan Sebepleri  374
a. Mevcut Evlilik  374
b. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk  376
c. Akıl Hastalığı  378
d. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık  379
2. Mutlak Butlan Dâvası  380
a. Dâvacı  380
b. Dâvalı  381
c. Dâva Hakkının Sınırlanması  382
ca. Evliliğin Sona Ermesi Hâlinde  382
cb. Ayırt Etme Gücünün Kazanılması ve Akıl Hastalığının İyileşmesi Hâlinde  383
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  383
B. NİSBÎ BUTLAN  385
1. Nisbî Butlan Sebepleri  385
a. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  385
b. İrade Sakatlığı Hâlleri  387
ba. Yanılma  387
bb. Aldatma  390
bc. Korkutma  394
c. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  397
ca. Genel Olarak  397
cb. Evlenmenin Nisbî Butlan Sebebi Olarak Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  398
2. Nisbî Butlan Dâvası  400
a. Dâvacı  400
b. Dâvalı  402
c. Dâva Açma Süreleri  404
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  404
da. Eşlerin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  404
db. Yasal Temsilcinin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  408
C. BUTLANI GEREKTİRMEYEN HÂLLER  409
1. Bekleme Süresine Uymama  409
2. Şekil Kurallarına Uymama  410
D. BUTLAN KARARI VE SONUÇLARI  410
1. Butlan Kararı  410
2. Butlan Kararının Sonuçları  411
a. Çocuklar Yönünden Sonuçları  412
aa. Şahsî Sonuçları  412
ab. Mâlî Sonuçları  414
b. Eşler Yönünden Sonuçları  415
ba. Şahsî Sonuçları  416
bb. Mâlî Sonuçları  419
III. BOŞANMA KARARI  421
A. BOŞANMA SEBEPLERİ  421
1. Özel Boşanma Sebepleri  421
a. Zina  421
b. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış  422
c. Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  425
d. Terk  427
e. Akıl Hastalığı  429
2. Genel Boşanma Sebebi: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  431
a. Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik Bulunması Hâlinde: Şiddetli Geçimsizliğe Dayanan Boşanma  432
b. Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmış Olmaları Hâlinde: Anlaşmalı Boşanma  434
c. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması Hâlinde: Fiilî Ayrılığa Dayanan Boşanma  436
B. BOŞANMA DÂVASI  437
1. Taraflar ve Dâva Ehliyeti  437
2. Dâvanın Konusu  438
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme  438
4. Yargılama Usulü  438
5. Dâva Süresince Hükmedilebilecek Geçici Önlemler  439
C. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI  440
1. Ayrılık Kararı ve Süresi  441
2. Ayrılık Kararının Sonuçları  441
3. Ayrılık Süresinin Sonunda Tarafların Durumu  442
D. BOŞANMANIN SONUÇLARI  442
1. Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar  443
2. Hâkim Kararında Düzenlenmesi Gereken Sonuçlar  444
a. Re’sen Düzenlenecek Sonuçlar  444
b. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzenlenecek Sonuçlar  445
ba. Maddî Tazminat  445
bb. Manevî Tazminat  446
bc. Yoksulluk Nafakası  447
bd. İrat Biçiminde Yapılan Ödemenin Değiştirilmesi ve Sona Ermesi  448
be. Zamanaşımı  449
İKİNCİ BÖLÜM
HISIMLIK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
SOYBAĞI HUKUKU
§ 30. SOYBAĞI KAVRAMI VE SOYBAĞININ KURULMASI  451
I. SOYBAĞI KAVRAMI  451
II. SOYBAĞININ KURULMASI  451
A. SOYBAĞININ KAN BAĞIYLA KURULMASI  451
1. Çocuk ile Ana Arasında  451
2. Çocuk ile Baba Arasında  452
a. Ana ile Evlilik  452
aa. Mevcut Evlilik  452
aaa. Babalık Karinesi  452
aab. Babalık Karinelerinin Çatışması  454
aac. Soybağının Reddi Dâvası  454
ab. Sonradan Evlenme  459
b. Tanıma  459
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik  459
bb. Geçerlilik Şartları  460
bc. Bildirim  460
bd. Tanımanın Geçersizliği  461
bda. Kesin Hükümsüzlük  461
bdb. İrade Sakatlığı Sebebiyle İptâl  461
bdc. İlgililer Tarafından Açılacak Dâva ile İptâl  462
c. Babalık Hükmü  462
ca. Kavram ve Hukukî Nitelik  462
cb. Babalık Dâvasının Tarafları  463
cc. Babalık Karinesi ve Bu Karinenin Çürütülmesi  463
cd. Hak Düşürücü Süre  464
ce. Ananın Mâlî Hakları  464
B. SOYBAĞININ EVLAT EDİNME YOLUYLA KURULMASI  465
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları  465
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  468
3. Evlat Edinme Şekli ve Usûlü  469
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  470
a. Evlât Edinen ile Evlâtlık Arasında Soybağı ve Hısımlık İlişkisinin Kurulması  470
b. Velâyet Hakkının Evlât Edinene Geçmesi  471
c. Miras Hukuku Yönünden Sonuçları  471
d. Evlât Edinmenin Ad ve Soyada Etkisi  471
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  472
a. Sebepleri  472
aa. Rızanın Bulunmaması  472
ab. Diğer Noksanlıklar  472
b. Hak Düşürücü Süre  473
c. İptâl Kararı  473
§ 31. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  473
I. VELÂYETE BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLER  473
A. SOYADI  473
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER  473
C. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI  474
D. ANA VE BABANIN ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  475
II. VELÂYETE BAĞLI OLAN HÜKÜMLER  476
A. VELÂYET KAVRAMI VE KAPSAMI  476
1. Kavram  476
2. Velâyete Tâbi Olanlar  476
3. Velâyet Hakkının Sahibi  476
a. Ana ve Baba Evli ise  476
b. Ana ve Baba Evli Değilse  477
4. Kapsam  477
a. Çocuğun Kişiliği Üzerinde Velâyetin Kapsamı  477
aa. Çocuk Üzerinde Egemenlik Hakkı  477
ab. Çocuğa Hayatını Düzenleme Olanağı Tanıma  478
ac. Çocuğa Ad Koyma Hakkı  478
ad. Çocuğun Yerleşim Yeri  478
ae. Çocuğun Eğitimi  478
af. Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsil Edilmesi  478
b. Çocuğun Malları Üzerinde Velâyetin Kapsamı  479
ba. Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı  479
bb. Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı  480
bc. Çocuk Mallarının Gelirlerini Sarfedebilme  480
bd. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı  480
be. Çocuğun Serbest Malları  480
5. Çocuğun Ana ve Babasına Karşı Korunması  481
a. Çocuğun Mallarının Korunması  481
aa. Hâkim Tarafından Alınacak Önlemler  481
ab. Yönetim Hakkının Ana ve Babadan Alınması  482
ac. Yönetim Hakkının Sona Ermesi ile Ana ve Babanın Sorumluluğu  482
b. Çocuğun Kişiliğinin Korunması  482
B. VELÂYETİN SONA ERMESİ  483
1. Velâyetin Kanundan Gereği Sona Ermesi  483
2. Velâyetin Mahkeme Kararı ile Kaldırılması  484
a. Velâyetin Kaldırılmasının Şartları  484
b. Velâyetin Kaldırılması Kararı ve Sonuçları  484
III. SOYBAĞI DÂVALARINDA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  485
İKİNCİ AYIRIM
AİLE
§ 32. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  487
I. GENEL OLARAK  487
II. YARDIM NAFAKASI  487
A. NAFAKANIN TARAFLARI  487
B. NAFAKA DÂVASI  488
§ 33. EV DÜZENİ  489
I. EV BAŞKANLIĞI  489
A. GENEL OLARAK  489
B. EV BAŞKANLIĞININ KOŞULLARI  490
C. EV BAŞKANLIĞININ HÜKÜMLERİ  490
1. Ev Başkanının Görevleri  490
2. Ev Başkanının Sorumluluğu  490
II. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI  491
§ 34. AİLE MALLARI  492
I. AİLE VAKFI  492
II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI  493
III. AİLE YURDU  494
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYET
§ 35. VESAYET ORGANLARI VE VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  495
I. VESAYET ORGANLARI  495
A. VESAYET DAİRELERİ  495
1. Kamu Vesayeti  495
2. Özel Vesayet  495
B. VASİ, KAYYIM VE YASAL DANIŞMANLIK  496
II. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  497
A. KÜÇÜKLÜK  497
B. KISITLILIK  497
1. Kısıtlılık Sebepleri  497
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  497
b. Savurganlık, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim  498
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  498
d. İstek Üzerine Kısıtlama  498
2. Kısıtlama Kararının Verilmesi  499
§ 36. VASİLİK  499
I. VASİ OLMA KOŞULLARI  499
II. VASİ TAYİNİNDE MAHKEMENİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞI HUSUSLAR  500
III. VASİLİK GÖREVİNİ KABUL ETME ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALARI  501
IV. VASİNİN ATANMASI USULÜ  501
V. VASİNİN VE VESAYET DAİRELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  503
A. VASİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  503
1. İşe Başlama Sırasında Görev ve Yükümlülükleri  503
a. Defter Tutulması  503
b. Değerli Şeylerin Saklanması  504
c. Taşınırların Satılması  504
d. Paraların Yatırılması  504
e. Ticarî veya Sınaî İşletmelerin İşletilmesi yahut Tasfiyesi İçin Gerekli Talimatın Verilmesi  505
f. Taşınmazların Satılması  505
2. Vesayetin Devamı Sırasında Görev ve Yükümlülükleri  505
a. Vesayet Altındaki Kişinin Şahısvarlığına Özen Gösterme  505
aa. Küçüklerde  505
ab. Kısıtlılarda  505
b. Vesayet Altındaki Kişiyi Hukukî İşlemlerinde Temsil Etme  506
c. Vesayet Altındaki Kişinin Malvarlığını Yönetme  507
3. Vesayetin Sona Ermesinde Görev ve Yükümlülükleri  507
B. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  508
1. Şikâyet ve İtirazları İncelemek  508
2. Vasiye İzin Vermek  508
a. Vesayet Makamının İzni  509
b. Hem Vesayet Makamının Hem de Denetim Makamının İzni  510
3. Rapor ve Hesapları İncelemek  510
VI. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  510
A. GENEL OLARAK  510
B. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  511
C. SORUMLULUKTA TAKİP EDİLECEK SIRA  512
1. Vasinin Sorumluluğu  512
2. Devletin Sorumluluğu  512
a. Vesayet Dairesi Görevlilerinin Fiillerinden Sorumluluk  512
b. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanın Fiillerinden Sorumluluk  513
D. SORUMLULUK DÂVALARINDA GÖREV, YETKİ VE ZAMANAŞIMI  513
1. Görev ve Yetki  513
2. Zamanaşımı  513
a. Olağan Zamanaşımı  513
b. Olağanüstü Zamanaşımı  514
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ  514
A. VESAYETİ SONA ERDİREN SEBEPLER  514
1. Kendiliğinden Sona Erme  514
a. Küçüklerde  514
b. Hükümlülerde  514
c. Ölüm ve Gaiplik  514
2. Mahkeme Kararıyla Sona Erme  515
B. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  515
1. Kendiliğinden Sona Erme  515
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  516
§ 37. KAYYIMLIK  517
I. GENEL OLARAK  517
II. KAYYIMLIĞIN ÇEŞİTLERİ  517
A. TEMSİL KAYYIMLIĞI  517
1. Sebepleri  517
2. Temsil Kayyımının Atanması  518
3. Temsil Kayyımlığının Kapsamı  518
4. Temsil Kayyımlığının Sona Ermesi  518
B. YÖNETİM KAYYIMLIĞI  518
1. Sebepleri  518
a. Kanun Gereği  518
b. İstek Üzerine  519
2. Yönetim Kayyımının Atanması  519
3. Yönetim Kayyımlığının Kapsamı  519
4. Yönetim Kayyımlığının Sona Ermesi  520
§ 38. YASAL DANIŞMANLIK  520
I. GENEL OLARAK  520
II. YASAL DANIŞMANLIĞIN ÇEŞİTLERİ  520
A. OY DANIŞMANLIĞI  520
B. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  521
C. KARMA DANIŞMANLIK  521
III. YASAL DANIŞMAN TAYİNİNDE USUL VE YETKİLİ MAHKEME  521
IV. YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİ  522
§ 39. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  522
I. GENEL OLARAK  522
II. ŞARTLARI  522
DÖRDÜNCÜ KISIM
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 40. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU  525
§ 41. AYNÎ HAKLAR  526
I. AYNÎ HAK KAVRAMI, AYNÎ HAKKIN UNSURLARI, AYNÎ HAKKA HÂKİM OLAN İLKELER VE AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  526
A. AYNÎ HAK KAVRAMI  526
B. AYNÎ HAKKIN UNSURLARI  526
1. Aynî Hakkın Konusu: Eşya  526
a. Eşya Kavramı  526
b. Eşya Çeşitleri  528
ba. Taşınabilirlikleri Açısından Eşya  528
bb. Oluşumları Açısından Eşya  528
bc. Yerine Benzer Şeyler Koyulabilirlik Açısından Eşya  530
bd. Tüketilebilirlik Açısından Eşya  532
be. Bölünebilirlik Açısından Eşya  532
bf. Özel Mülkiyete Konu Olabilirlik Açısında Eşya  533
bg. Aidiyet Açısından Eşya  533
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet  533
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilme  535
C. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER  535
1. Belirlilik İlkesi  535
2. Sınırlı Sayı İlkesi  535
3. Açıklık İlkesi  536
4. Sebebe Bağlılık İlkesi  536
5. Güven İlkesi  536
6. Hak Düşürücü Süreye ve Düşürücü Zamanaşımı Süresine Tâbi Olmama İlkesi  537
7. Önce Kurulmuş Olanın Üstün Tutulması İlkesi  537
D. AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  537
1. Aynî Hakkın Diğer Mutlak Haklarla Karşılaştırılması  537
2. Aynî Hakkın Alacak Hakkıyla Karşılaştırılması  538
II. AYNÎ HAKKIN ÇEŞİTLERİ  538
İKİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ AYIRIM
ZİLYETLİK
§ 42. ZİLYETLİK KAVRAMI, ZİLYETLİĞİN UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ  541
I. ZİLYETLİK KAVRAMI  541
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  542
A. MADDÎ UNSUR  542
B. MANEVÎ UNSUR  543
III. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ  544
A. TEK KİŞİ ZİLYETLİĞİ–MÜŞTEREK ZİLYETLİK–ELBİRLİĞİ HÂLİNDE ZİLYETLİK  544
B. DERECELİ ZİLYETLİK  547
1. ASLÎ ZİLYETLİK – FER’Î ZİLYETLİK  547
2. DOLAYLI ZİLYETLİK – DOLAYSIZ ZİLYETLİK  549
C. MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK – BAŞKA SIFATLA ZİLYETLİK  549
D. HAKLI ZİLYETLİK – HAKSIZ ZİLYETLİK  549
E. KENDİSİ İÇİN ZİLYETLİK – BAŞKASI İÇİN ZİLYETLİK  550
F. ZİLYET YARDIMCILIĞI  550
§ 43. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  552
I. ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI  552
II. ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI  553
A. KAVRAM VE ÖNEMİ  553
B. ZİLYETLİK DEVRİNİN ÇEŞİTLERİ  554
1. Zilyetliğin Teslimle Kazanılması  554
a. Hazırlar Arasında Teslim  554
aa. Maddî Teslim  554
ab. Araçların Teslimi  555
ac. Zilyetlik Anlaşması  555
b. Hazır Olmayanlar Arasında Teslim  555
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  557
a. Kısa Elden Teslim  557
b. Hükmen Teslim  557
c. Zilyetliğin Havalesi  559
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri  564
e. Miras  565
§ 44. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  565
I. KUVVET KULLANMA (SAVUNMA) HAKKI  565
II. ZİLYETLİK DÂVALARI  568
A. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DÂVA HAKKI  569
B. ZİLYETLİĞE SALDIRIDA DÂVA HAKKI  572
III. ZİLYETLİĞİN İDARÎ YOLDAN KORUNMASI  573
IV. ZİLYETLİĞİN TEMELİNDE YER ALDIĞI VARSAYILAN HAK DOLAYISIYLA KORUNMASI  576
A. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİKTEN DOĞAN HAK KARİNELERİ  576
1. Mülkiyet Karinesi  576
2. Sınırlı Aynî Hak Karinesi  578
3. Alacak Hakkı (Şahsî Hak) Karinesi  579
B. HAK KARİNELERİNİN ROLÜ  579
1. Hak Karinelerinin İddia ve Savunmada Etkisi  579
2. Hak Karinelerinin Zilyetliğin Korunmasında Etkisi: Taşınır Dâvası  580
a. Taşınır Dâvası Kavramı  580
b. Taşınır Dâvasının Şartları  581
c. Taşınır Dâvasının Açılabileceği Süre  583
d. Taşınır Dâvasının Benzer Dâvalarla Karşılaştırılması  585
3. Hak Karinelerinin Aynî Hak Kazandırıcı Etkisi  586
a. Genel Olarak  586
b. İyiniyetin Tam Korunması: Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması  587
ba. Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması  587
bb. Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Kazanılması  590
c. İyiniyetin Kısmen Korunması: Bedel Mukabili İade Hakkı  591
C. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ  592
§ 45. ZİLYETLİĞİN KAYBI VE ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU  593
I. ZİLYETLİĞİN KAYBI  593
A. NİSBÎ KAYIP – MUTLAK KAYIP  593
B. İRADÎ KAYIP – İRADE DIŞI KAYIP  594
II. ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU  594
A. GENEL OLARAK  594
B. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU  595
1. İyiniyetli Zilyedin Borçları  595
2. İyiniyetli Zilyedin Hakları  597
C. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU  600
1. Kötüniyetli Zilyedin Borçları  600
2. Kötüniyetli Zilyedin Hakları  601
İKİNCİ AYIRIM
TAPU SİCİLİ
§ 46. TAPU SİCİLİ KAVRAMI, TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI, TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  603
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  603
II. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI  603
A. ANA SİCİLLER  604
1. Tapu Kütüğü  604
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  604
3. Yevmiye Defteri  604
4. Resmî Belgeler  605
5. Planlar  605
B. YARDIMCI SİCİLLER  606
1. Aziller Sicili  606
2. Düzeltmeler Sicili  606
3. Kamu Orta Malları Sicili  606
4. Tapu Envanter Defteri  606
5. İdarî Sınırlar Kayıt Defteri  606
III. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI  607
IV. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  607
§ 47. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER  609
I. AYNÎLİK İLKESİ  609
II. AÇIKLIK İLKESİ  610
III. TALEP İLKESİ  610
IV. TESCİL İLKESİ  610
V. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ  611
VI. GÜVEN İLKESİ  612
§ 48. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  615
I. KAYIT  615
A. GENEL OLARAK  615
B. KAYITA KONU TEŞKİL EDEN TAŞINMAZLAR  615
1. Arazi  616
2. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  618
3. Bağımsız ve Sürekli Haklar  620
C. KAYITA KONU TEŞKİL ETMEYEN TAŞINMAZLAR  620
D. TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ  621
II. TESCİL  622
A. TESCİL KAVRAMI, TESCİLİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU  622
B. TESCİLİN ŞARTLARI  623
1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin Mevcut Olması  623
2. Yetkili Kişi Tarafından Tescil Talebinde Bulunulması  623
C. TESCİL TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİNİN VE HUKUKÎ SEBEBİN BELGELENMESİ  624
D. TESCİLİN YAPILMASI  625
E. TESCİLİN HÜKMÜ  625
1. Tescilin Olumsuz Hükmü: Tescil İlkesi  625
2. Tescilin Olumlu Hükmü: Güven İlkesi  626
3. Tescilin Aynî hakkın Muhtevasının ve Sırasının Belirlenmesine Etkisi  626
III. TERKİN  626
IV. ŞERH  628
A. KAVRAM  628
B. ŞERHİN KONUSU  628
1. Kişisel Hakların Şerhi  629
a. Şerh Edilebilecek Kişisel Haklar  629
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi  630
c. Şerhin Hükmü  631
d. Şerhin Süresi  633
2. Malikin Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler  634
a. Şerh Edilebilecek Tasarruf Kısıtlamaları  634
b. Şerhin Hükmü  637
3. Geçici Tescil Şerhi  638
a. Şerh Edilebilecek Haklar  638
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi  639
c. Şerhin Hükmü  639
V. BEYAN  640
VI. DÜZELTME  641
A. İLGİLİLERİN RIZASI İLE YAPILAN DÜZELTME  641
B. TAPU MEMURU TARAFINDAN RE’SEN YAPILAN DÜZELTME  642
C. MAHKEME KARARI İLE YAPILAN DÜZELTME: TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DÂVASI  642
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜLKİYET
§ 49. GENEL OLARAK MÜLKİYET  645
I. MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYETİN İÇERİĞİ  645
A. MÜLKİYET KAVRAMI  645
B. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ  645
1. Aktif Yetki  645
2. Pasif Yetki  646
a. İstihkak Dâvası  646
b. Elatmanın Önlenmesi Dâvası  647
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI  648
A. MÜLKİYETİN KONUSU  648
B. MÜLKİYETİN KAPSAMI  649
1. Bütünleyici Parça  649
a. Kavram  649
b. Şartları  649
c. Hükmü  651
2. Eklenti  652
a. Kavram  652
b. Şartları  652
c. Hükmü  653
III. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ  654
A. GENEL OLARAK  654
B. TEK KİŞİ MÜLKİYETİ  655
C. BİRLİKTE MÜLKİYET  655
1. Paylı Mülkiyet  655
a. Kavram  655
b. Kurulması  656
c. Hükümleri  657
d. Paydaşlıktan Çıkarma  661
e. Paylı Mülkiyetin Paylaştırma Suretiyle Sona Ermesi  663
2. Elbirliği Mülkiyeti  665
a. Kavram  665
b. Kurulması  666
c. Hükümleri  666
d. Sona Ermesi  667
§ 50. TAŞINIR MÜLKİYETİ  668
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU  668
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  669
A. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVREN KAZANILMASI  669
B. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI  672
1. Sahiplenme (İhraz)  673
2. Bulunmuş Eşya (Lükata)  673
3. İşleme (Hukukî Tağyir)  674
4. Karışma ve Birleşme  675
5. Define  675
6. Kazandırıcı Zamanaşımı  676
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  676
§ 51. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ  677
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  677
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  677
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI  677
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI  682
1. Genel Olarak  682
2. Tescilsiz Kazanma Hâlleri  682
a. Miras  682
b. Mahkeme Kararı  683
c. Cebrî İcra  683
d. İşgal  684
e. Kamulaştırma  685
f. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Mallarının Kamu Kurum Veya Kuruluşuna Geçmesi  685
g. Vakfa Özgülenen Taşınmazın Mülkiyetinin Vakfa Geçmesi  685
h. Mal Ortaklığı Rejimine Geçilmesi Sonucu Meydana Gelen Mülkiyet Değişikliği  685
ı. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  686
j. Ticarî İşletmenin Devri  686
k. Yeni Arazi Oluşması  686
C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI  687
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımıyla Kazanılması  688
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılması  691
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  693
A. GENEL OLARAK  693
B. YAPILAR  694
C. BİTKİLER  699
D. KAYNAKLAR  699
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  700
A. HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN KISITLAMALAR  700
1. Önalım (Şuf’a) Hakkı  700
2. Alım (İştira) Hakkı  702
3. Gerialım (Vefa) Hakkı  702
B. KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALAR  703
1. Komşular Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar  704
a. Taşınmazın Kullanma Biçimine İlişkin Kısıtlama  704
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlama  704
c. Ağaç Dal ve Köklerine İlişkin Kısıtlama  704
d. Doğal Olarak Akan Sulara İlişkin Kısıtlama  704
e. Mecra Geçirilmesine İlişkin Kısıtlama  705
f. Geçit Hakkına İlişkin Kısıtlama  706
g. Kaynak Hakkına İlişkin Kısıtlama  706
h. Sınırlıklara İlişkin Kısıtlama  706
ı. Masraflara Katılma  707
2. Toplum Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar  707
a. Orman ve Meralara İlişkin Kısıtlama  707
b. Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınmasına İlişkin Kısıtlama  707
c. Zorunluluk Hâline İlişkin Kısıtlama  707
d. Toprağın İyileştirilmesine İlişkin Kısıtlama  708
V. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  708
VI. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  709
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 52. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI, SINIRLI AYNÎ HAKKIN KONUSU VE DİĞER HAKLARLA ARASINDAKİ SIRA İLİŞKİSİ  711
İKİNCİ AYIRIM
İRTİFAK HAKLARI
§ 53. KAVRAM VE TÜRLERİ  713
I. KAVRAM  713
II. TÜRLERİ  713
A. TAŞINMAZ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  713
B. KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  715
1. İntifa Hakkı  716
2. Oturma (Sükna) Hakkı  720
C. HEM TAŞINMAZ HEM KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  721
1. Üst Hakkı  721
2. Kaynak Hakkı  724
3. Diğer İrtifaklar  724
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
§ 54. TAŞINMAZ YÜKÜ  727
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİN HAKLARI
§ 55. KAVRAM VE TÜRLERİ  731
I. REHİN HAKKI KAVRAMI  731
II. TÜRLERİ  732
A. TAŞINIR REHNİ  732
1. Genel Olarak  732
2. Taşınır Rehninin Türleri  733
a. Genel Olarak  733
b. Teslime Bağlı Rehin  733
c. Hapis Hakkı  735
B. TAŞINMAZ REHNİ  737
1. Konusu ve Kurulması  737
2. Türleri  738
a. İpotek  738
b. İpotekli Borç Senedi  743
c. İrat Senedi  744
3. Taşınmaz Rehnine İlişkin Hâkim Olan İlkeler  745
a. Açıklık İlkesi  745
b. Belirlilik İlkesi  745
c. Sabit Dereceler İlkesi  748
d. Teminat İlkesi  751
4. Sona Ermesi  754
BEŞİNCİ KISIM
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
§ 56. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  757
§ 57. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  757
I. MİRASBIRAKAN  757
II. MİRAS  758
III. TEREKE  758
IV. MİRASÇI  758
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  759
VI. VASİYET ALACAKLISI  760
VII. KÜLLÎ HALEFİYET İLKESİ  760
VIII. CÜZ’İ HALEFİYET  761
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASÇILAR
§58. YASAL MİRASÇILIK  763
I. KAVRAM  763
II. YASAL MİRASÇILAR  763
A. KAN HISIMLARI  763
1. Genel Olarak  763
2. Zümre Sistemine Hâkim Olan Temel İlkeler  764
a. Mirasçı Olabilmek İçin İlk Üç Zümreye Dahil Olma Zorunluluğu  764
b. Zümreler Arasında Sıra  765
c. Zümre İçinde Sıra  765
d. Kök İçinde Halefiyet  766
e. Eşitlik İlkesi  766
B. EVLÂTLIK  769
C. SAĞ KALAN EŞ  771
D. DEVLET  775
§ 59. ATANMIŞ MİRASÇILIK VE VASİYET ALACAKLILIĞI: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  777
A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  777
B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  778
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti  778
a. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  778
b. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  778
2. Konusu Hukuka ve Ahlâka Aykırı Olmamalı  779
3. İrade Beyanlarının Sıhhatli Olması  779
4. Şekil Şartı  779
C. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ  780
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  780
a. Vasiyetname  780
aa. Resmi Vasiyetname  780
aaa. Genel Olarak  780
aab. Düzenleniş Şekilleri  781
ab. El Yazılı Vasiyetname  783
ac. Sözlü Vasiyetname  784
b. Miras Sözleşmesi  785
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik  785
bb. Çeşitleri  786
cc. Yapılması  786
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  787
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem De Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  787
aa. Mirasçı Atama  787
ab. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma)  787
aba. Kavram  787
abb. Çeşitleri  788
ac. Yükleme  789
ad. Yedek Mirasçı Atama  790
ae. Art Mirasçı Atama  790
b. Sadece Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  791
ba. Vakıf Kurma  791
bb. Tanıma  792
bc. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  792
c. Sadece Miras Sözleşmesi ile Yapılabilen Tasarruflar  795
ca. Olumlu Miras Sözleşmesi  795
cb. Olumsuz Miras (Mirastan Feragat) Sözleşmesi  795
cba. Kavram ve Çeşitleri  795
cbb. Hükümleri  795
cbc. Feragatin Hükümden Düşmesi  796
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORTADAN KALKMASI  797
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Ortadan Kalkmasına Yol Açan Ortak Nedenler  797
a. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri  797
aa. Atanmış Mirasçı veya Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakandan Önce Ölmesi veya Mirastan Yoksun Olması  797
ab. Geciktirici Şartın Gerçekleşmemesi veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesi  797
ac. Evliliğin İptâl veya Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi  798
b. Mirasbırkanın Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflarının İtiraz Nedeniyle Ortadan Kaldırılması  798
c. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptâl Edilmesi  798
ca. İptâl Sebepleri  799
caa. Ehliyetsizlik  799
cab. İrade Sakatlıkları  799
cac. Hukuka ve Ahlâka Aykırılık  800
cad. Şekle Aykırılık  801
cb. İptâl Dâvası  801
cba. Genel Olarak  801
cbb. Tarafları  801
cbc. Hak Düşürücü Süre ve İptal Def’i  802
cbd. Yetkili ve Görevli Mahkeme  802
cbe. İptâl Kararının Sonuçları  802
2. Vasiyetnamenin Ortadan Kalkmasına Yol Açan Nedenler  802
a. Vasiyetnameden Dönme  802
aa. Yeni Bir Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma  803
ab. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi  803
ac. Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sağlararası Tasarruf Yapma  804
b. Sözlü Vasiyette Bir Aylık Sürenin Dolması  805
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kalkması Yol Açan Nedenler  805
a. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Ortadan Kalkması  805
b. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Ortadan Kalkması  805
c. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Açıklaması ile Ortadan Kalkması  806
ca. Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinden Birisinin Olması  806
cb. Sağlararası İvaz Borcunun Yerine Getirilmemiş Olması  806
E. SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS VE DENKLEŞTİRME  807
1. Saklı Pay Sahibi Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  807
a. Genel Olarak  807
b. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  808
c. Saklı Paylı Mirasçılığın Sona Erdirilmesi: Mirasçılıktan Çıkarma  808
ca. Kavram  808
cb. Çeşitleri  809
cba. Cezalandırma Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma  809
cbb. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  811
2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesaplanması  812
a. Tasarruf Oranının Hesaplanması  812
b. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Bazı Hâllerin Tasarruf Oranının Hesaplanmasına Etkisi  815
ba. Mirası Reddin Etkisi  815
bb. Mirastan Çıkarmanın Etkisi  815
bc. Mirastan Feragatin Etkisi  815
bd. Mirastan Yoksunluğun Etkisi  816
c. Terekenin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi  816
ca. Tereke Aktifinin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi  817
cb. Terekeden Çıkarılacak Değerler  817
cc. Eklenecek Değerler  818
cca. Kanunî Mirasçılar Lehine Yapılmış Denkleştirmeye Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  818
ccb. Tenkise Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  818
ccc. Mirasbırakanın Ölümüne Karşı Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sigorta Alacağının Satın Alma Bedeli  819
3. Tenkis Dâvası  819
a. Kavram ve Hukukî Nitelik  819
b. Tarafları  819
ba. Dâvacı  819
bb. Dâvalı  820
c. Yetkili ve Görevli Mahkeme  821
d. Hak Düşürücü Süre ve Tenkis Def’î  821
e. Tenkiste Sıra  821
f. Özel Tenkis Kuralları  823
fa. Alt Vasiyetin Tenkisi  823
fb. Bölünme Mal Vasiyetinin Tenkisi  823
fc. Hayat Sigortalarının Tenkisi  823
fd. İntifa ve İrat Vasiyetinin Tenkisi  824
fe. Art Mirasçı Atamada Tenkis  824
ff. Mirastan İvazlı Feragatte Tenkis  824
g. Tenkis Dâvasının Hükmü  824
ga. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  824
gb. Sağlararası Kazandırmalarda  825
4. Mirasta Denkleştirme  825
a. Düzenlenme Yeri ve Kavram  825
b. Denkleştirmenin Şartları  825
c. Denkleştirmenin Gerçekleştirilmesi  828
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİ
§ 60. MİRASIN AÇILMASI  829
I. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN VE YER  829
A. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN  829
1. Ölüm ve Ölüm Karinesi  829
2. Gaiplik  829
B. MİRASIN AÇILDIĞI YER  831
II. MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI OLMANIN ŞARTLARI  832
A. MİRASA EHİL OLMAK  832
B. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ ANINDA SAĞ OLMAK  832
C. MİRASÇI SIFATINI KAYBETMEMİŞ OLMAK  833
1. Genel Olarak  833
2. Mirastan Yoksunluk  833
a. Kavram  833
b. Sebepleri  834
c. Hükmü  834
d. Ortadan Kalkması  835
§ 61. MİRASIN KORUNMASI  835
I. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ  835
II. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ  836
A. TEREKEYE İLİŞKİN ÖNLEMLER  836
1. Terekenin Defterinin Tutulması  836
2. Terekenin Mühürlenmesi  836
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  837
4. Mirasçıların Bilinmemesi Hâlinde İlân  838
B. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER  839
1. Vasiyetnameyi Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler  839
2. Vasiyetnamenin Açılması  839
3. Vasiyetname Örneğinin Tebliğ Edilmesi  839
4. Mirasçılık Belgesi Verilmesi  840
§ 62. MİRASIN KAZANILMASI  841
I. KANUNÎ VE ATANMIŞ MİRASÇILAR BAKIMINDAN  841
II. VASİYET ALACAKLISI BAKIMINDAN  841
III. MİRASIN REDDİ  842
A. KAVRAM  842
B. MİRASIN REDDİ ÇEŞİTLERİ  843
1. Gerçek Ret  843
a. Kavram ve Ret Hakkı  843
b. Reddin Şekli  843
c. Reddin Süresi  843
d. Ret Hakkının Düşmesi  844
2. Hükmî Ret  845
C. REDDİN SONUÇLARI  845
1. Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları Açısından  845
2. Alacaklılar Açısından  846
IV. MİRASIN KAZANILMASI YOLLARI  847
A. MİRASIN KABULÜ  847
B. MİRASIN TUTULAN RESMİ DEFTERE GÖRE KABULÜ  847
1. Resmî Defter Tutmanın Amacı  847
2. Resmî Defter Tutma Usulü  847
3. Resmî Defter Tutulmasının Sonuçları  848
a. Genel Olarak  848
b. Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları  849
C. RESMİ TASFİYE  850
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI  851
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
§ 63. MİRAS ORTAKLIĞI  853
I. KAVRAM  853
II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ  853
III. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ  853
A. MİRASÇILARIN TAAHHÜT VE TASARRUF İŞLEMLERİ  853
1. Mirasın Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler  853
2. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Sözleşmeler  854
a. Miras Payına İlişkin Sözleşmeler  854
b. Tereke Mallarına İlişkin Sözleşmeler  854
B. TEREKENİN YÖNETİMİ  854
C. TEREKEDEN YARARLANMA  855
D. TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUK  855
IV. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ  855
§ 64. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI  856
I. GENEL OLARAK  856
II. ANLAŞMAYA DAYALI PAYLAŞMA  856
A. KAVRAM  856
B. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN İLKELER  857
C. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  858
1. Elden Paylaşma  858
2. Sözleşmeye Dayalı Paylaşma  858
D. PAYLAŞMANIN TARZI  859
1. Payların Oluşturulması  859
2. Payların Özgülenmesi  859
E. ÖZEL PAYLAŞMA KURALLARI  859
1. Bölünemeyen Tereke Malı  859
2. Aile Konutu ve Ev Eşyası  859
3. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri Olan Eşya  860
4. Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları  860
5. Rehnedilmiş Tereke Malları  860
6. Taşınmazlar  860
7. Tarım Arazileri  861
III. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI  862
§ 65. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  863
I. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU  863
II. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU  864
A. MÜTESELSİL SORUMLULUK  864
B. MİRASÇILARA RÜCU  864
Kaynaklar  865
Kavram Dizini  871
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  53
BİRİNCİ KISIM
BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUMSAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR
§ 1. GENEL OLARAK  55
§ 2. HUKUK KAVRAMI VE HUKUK KURALLARI  56
I. GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI VE HUKUKUN ÇEŞİTLİ AYIRIMLARI  56
A. Hukuk Kavramı  56
B. Hukukun Çeşitli Ayırımları  56
1. Pozitif Hukuk – İdeal Hukuk  56
2. İç Hukuk – Dış Hukuk  57
3. Kamu Hukuku – Özel Hukuk  58
4. Yazılı Hukuk –Yazılı Olmayan Hukuk  58
5. Maddî Hukuk –Şeklî Hukuk  59
II. HUKUK KURALLARI  60
A. Tanımı  60
B. Özellikleri  60
1. Toplum Hayatının Zorunlu Bir Sonucu Olması  60
2. Değiştirilebilir Olması  61
3. Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Olması  61
4. Uyulması Zorunlu Olması  61
C. Çeşitleri  62
1. Doğuş Tarzlarına Göre  62
2. Biçimlerine Göre  62
3. Bağlayıcı Nitelik Taşıyıp Taşımamalarına Göre  63
§ 3. AHLÂK KURALLARI  67
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  67
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  68
§ 4. DİN KURALLARI  68
I. TANIMI  68
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  69
§ 5. GÖRGÜ KURALLARI  69
I. TANIMI  69
II. HUKUK KURALLARINDAN FARKLARI  70
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK MEDENÎ HUKUK
§ 6. MEDENÎ HUKUKUN TANIMI, HUKUK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, KONUSU VE KAPSAMI  71
§ 7. HUKUKUN VE MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI  72
I. HUKUKUN KAYNAĞI  72
II. MEDENÎ HUKUKUN KAYNAKLARI  73
A. ASLÎ KAYNAKLAR  73
1. Kanunun Önceliği  73
2. Kanunların Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanması  74
a. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  74
b. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  75
ba. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması  75
bb. Kanunların Geçmişe Yürümemesi İlkesi  76
bba. İlke  76
bbb. İstisnalar  77
bc. Aynı Anda Aynı Konuyu Düzenleyen İki Ayrı Kanunun Bulunması  77
c. Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması  79
ca. Yorum Kavramı  79
cb. Yorum Çeşitleri  79
cc. Yorumun Yapılması  80
3. Kanun Boşluğu  83
a. Boşluk Kavramı  83
b. Boşluk Çeşitleri  83
ba. Kural İçi (Gerçek Olmayan – Bilinçli) Boşluk  83
bb. Kural Dışı (Gerçek – Bilinçsiz) Boşluk  86
c. Boşluk Doldurma  87
ca. Genel Olarak  87
cb. Takdir Yetkisi  88
B. TÂLÎ KAYNAKLAR  89
1. Örf ve Âdet Hukuku  89
a. Genel Olarak  89
b. Unsurları  90
c. Çeşitleri  91
d. Önemi ve Uygulanması  92
2. Hâkimin Yarattığı Hukuk  92
a. Genel Olarak  92
b. Hâkimin Hukuk Yaratırken Başvurabileceği Yöntemler  92
c. Hükmü  93
C. YARDIMCI KAYNAKLAR  94
1. Bilimsel Görüşler  94
2. Yargı Kararları  94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKKIN KAZANILMASI, KULLANILMASI,
KORUNMASI VE KAYBI
§ 8. GENEL OLARAK HAK KAVRAMI  95
I. HAK KAVRAMI  95
II. HAKKIN KONUSU VE SAHİBİ  96
A. HAKKIN KONUSU  96
B. HAKKIN SAHİBİ  96
III. HAKKIN ÇEŞİTLERİ  96
A. PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN  96
1. Malvarlığı Hakları  96
2. Şahısvarlığı Hakları  97
B. İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ ÇEVRE AÇISINDAN  97
1. Mutlak Haklar  97
a. Mallar Üzerinde Mutlak Haklar  97
aa. Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Aynî Haklar  97
ab. Gayrî Maddî Mallar Üzerinde Mutlak Haklar: Fikrî ve Sınaî Haklar  99
b. Kişiler Üzerinde Mutlak Haklar  99
ba. Kişinin Kendi Üzerindeki Mutlak Hakkı: Kişilik Hakkı  99
bb. Kişinin Başkaları Üzerindeki Mutlak Hakkı: Velâyet ve Vesâyet Hakkı  99
2. Nisbî Haklar  100
a. Alelâde Nisbî Haklar  100
b. Nisbî Hak İlkesinin İstisnaları  102
ba. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar  102
bb. Eşyaya Bağlı Borç  104
bc. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  104
C. KULLANILMASININ ETKİSİ AÇISINDAN  104
1. Alelâde Haklar  104
2. Yenilik Doğuran Haklar  105
a. Kavram  105
b. Çeşitleri  105
c. Özellikleri  106
D. KULLANMA YETKİSİ AÇISINDAN  107
1. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan Haklar  107
2. Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan Haklar  107
E. DEVREDİLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN  108
1. Devredilebilen Haklar  108
2. Devredilemeyen Haklar  108
F. BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN  108
1. Bağımsız Haklar  108
2. Bağlı Haklar  108
§ 9. HAKKIN KAZANILMASI  111
I. HAKKI KAZANDIRAN ETKENLER  111
A. HUKUKÎ OLAY VE HUKUKÎ FİİL  111
B. HUKUKÎ İŞLEM  116
1. Hukukî İşlem Kavramı  116
2. Hukukî İşlemin Unsurları  116
a. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  116
aa. İrade Açıklaması  116
ab. Hukukî Sonuç  118
ac. Diğer Kurucu Unsurlar  119
b. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  119
ba. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  119
baa. Hukukî İşlem Ehliyeti  119
bab. Emredici Kurallara Aykırı Olmama  120
bac. Muvazaalı Olmama  120
bad. İradenin Serbest Olması  120
bb. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  121
bba. Şekil  121
bbb. Tasarruf Yetkisi  121
c. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  121
3. Hukukî İşlemin Çeşitleri  122
a. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından  122
b. Hüküm Doğuracağı Zaman Açısından  123
c. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından  125
d. Sebebe Bağlılık Açısından  128
e. Koşula Bağlılık Açısından  130
4. Hukukî İşlemin Geçersizliği  135
a. Yokluk  135
b. Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  135
c. İptâl Edilebilirlik  139
d. Tek Taraflı Bağlamazlık (Eksiklik / Noksanlık)  140
e. Nisbî Etkisizlik  141
II. HAKKIN KAZANILMASININ ÇEŞİTLERİ  142
A. ASLEN KAZANMA  142
B. DEVREN KAZANMA  143
C. TESİSEN KAZANMA  143
III. HAKKIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN ROLÜ  144
A. İYİNİYET KAVRAMI VE UNSURLARI  144
B. İYİNİYETİN ARANACAĞI KİŞİ VE ZAMAN  146
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  146
2. İyiniyetin Aranacağı Zaman  147
C. İYİNİYETİN İSPATI  148
D. İYİNİYETİN KORUNDUĞU HÂLLER  149
1. Aile Hukukunda  149
2. Borçlar Hukukunda  149
3. Eşya Hukukunda  151
a. Taşınırlara İlişkin Aynî Hakların Hak Karinesine Dayalı Olarak Kazanılması  151
b. Taşınmazlar Üzerindeki Aynî Hakların İyiniyetle Kazanılması (Güven İlkesi)  154
c. Aynî Hakların İyiniyete Dayalı Olarak Zamanaşımıyla Kazanılması  156
d. Zilyetlikte Geri Verme (İade) Borcunun Kapsamının Belirlenmesi  156
e. Hukuka Aykırı ve Taşkın İnşaat Hâllerinde  156
4. Miras Hukukunda  157
§ 10. HAKKIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI  157
I. DÜRÜSTLÜK KURALI KAVRAMI  157
II. DÜRÜSTLÜK KURALININ UYGULAMA ALANI  158
A. HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE  158
B. KANUN HÜKÜMLERİNİN YORUMLANMASI VE KANUNA KARŞI HİLENİN ÖNLENMESİNDE  159
1. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında  159
2. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde  159
C. HUKUKÎ İŞLEMLERİN KURULMASI, YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI, DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASINDA  160
1. Hukukî İşlemlerin Kurulmasında  160
2. Hukukî İşlemlerin Yorumlanmasında  161
3. Hukukî İşlemlerin Tamamlanmasında  161
4. Hukukî İşlemlerin Dönüştürülmesinde  162
5. Hukukî İşlemin Değişen Şartlara Uyarlanmasında  162
III. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  163
A. KAVRAM  163
B. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HÂLLERİ  164
C. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI  165
§ 11. HAKKIN KORUNMASI VE KAYBI  165
I. HAKKIN KORUNMASI  165
A. HAKKIN BİZZAT KORUNMASI  166
1. Meşru Müdafaa  166
2. Zaruret Hâli  167
3. Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  168
B. HAKKIN DEVLET ARACILIĞIYLA KORUNMASI  170
1. Talep  170
2. Dâva  172
a. Dâva Kavramı ve Çeşitleri  172
b. Dâvada Savunma Araçları  174
c. İddia ve Savunmanın İspâtı  175
3. Cebrî İcra  178
II. HAKKIN KAYBI  178
A. NİSBÎ KAYIP  178
B. MUTLAK KAYIP  179
İKİNCİ KISIM
KİŞİLER HUKUKU
§ 12. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI, KİŞİ TÜRLERİ  181
I. KİŞİ KAVRAMI  181
II. KİŞİLİK KAVRAMI  182
III. KİŞİ TÜRLERİ  182
A. GERÇEK KİŞİLER  183
B. TÜZEL KİŞİLER  183
BİRİNCİ BÖLÜM
GERÇEK KİŞİLER
§ 13. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ  185
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  185
A. TAM VE SAĞ DOĞUM  185
B. İSTİSNAÎ DURUMLAR  186
1. Cenin  186
2. Müstakbel Kişi  186
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  187
A. Ölüm  187
1. Ölüm Kavramı  187
2. Ölümün İspatı  188
a. İspat Yükü  188
b. İspat Araçları  188
ba. Kişisel Durum Sicili  188
bb. Karineler  189
bba. Ölüm Karinesi  189
bbb. Birlikte Ölüm Karinesi  190
3. Ölümün Sonuçları  192
B. Gaiplik  192
1. Kavram  192
2. Gaipliğin Şartları  193
a. Medenî Kanun’un Aradığı Olaylardan Birinin Mevcut Olması  193
aa. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma  194
ab. Uzun Zamandan Beri Haber Alınamama  195
b. Belirli Bir Sürenin Geçmiş Olması  197
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Görünmesi  199
d. İlgililerin Talepte Bulunması  199
e. Mahkemenin Gaipliğe Karar Vermesi  200
ea. Yetkili Mahkeme  200
eb. Görevli Mahkeme  201
ec. İlân  201
ed. Gaiplik Kararı Verilmesi  202
3. Gaipliğin Sonuçları  203
§ 14. HAK VE FİİL EHLİYETİ  205
I. HAK EHLİYETİ  205
A. KAVRAM  205
B. HAK EHLİYETİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER  205
1. Genellik İlkesi  205
2. Eşitlik İlkesi  206
C. HAK EHLİYETİ SINIRLAMALARI  206
II. FİİL EHLİYETİ  207
A. KAVRAM  207
B. KOŞULLARI  208
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  208
2. Ergin Olmak  209
a. Olağan Erginlik  209
b. Erken Erginlik  210
ba. Mahkeme Kararı ile Erginlik  210
bb. Evlenme ile Erginlik  212
3. Kısıtlı Olmamak  212
C. FİİL EHLİYETLERİNİN KENDİLERİNE SAĞLADIĞI YETKİYE GÖRE GERÇEK KİŞİLER  213
1. Tam Ehliyetliler  213
2. Tam Ehliyetsizler  214
3. Sınırlı Ehliyetsizler  219
a. Kavram  219
b. Fiil Ehliyeti Bakımından Durumları  219
ba. Hukukî İşlem Ehliyeti Bakımından  219
baa. Kanunî Temsilcilerinin Rızası ile Yapabilecekleri İşlemler  220
bab. Tek Başlarına Yapabilecekleri İşlemler  222
bac. Hiç Yapamayacakları İşlemler  224
bb. Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma ve Dâva Ehliyeti Bakımından  225
4. Sınırlı Ehliyetliler  225
§ 15. HISIMLIK  228
I. KAVRAM  228
II. TÜRLERİ  228
A. KAN HISIMLIĞI  228
1. Kavram  228
2. Kan Hısımlığının Türleri  228
a. Üstsoy–Altsoy Hısımlığı  228
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  229
3. Kan Hısımlığının Derecesi  229
4. Kan Hısımlığının Önemi  230
B. HUKUKÎ İLİŞKİDEN DOĞAN HISIMLIK  232
1. Kayın Hısımlığı  232
2. Evlât Edinmeden Doğan Hısımlık (Yapay Hısımlık)  233
§ 16. YERLEŞİM YERİ (İKAMETGÂH)  235
I. KAVRAM VE ÖNEM  235
II. TÜRLERİ  235
A. İRADÎ (İSTEĞE BAĞLI) YERLEŞİM YERİ  235
B. İTİBARÎ YERLEŞİM YERİ  236
C. KANUNÎ YERLEŞİM YERİ  237
III. YERLEŞİM YERİNE HÂKİM OLAN İLKELER  238
A. YERLEŞİM YERİNİN ZORUNLULUĞU  238
B. YERLEŞİM YERİNİN TEKLİĞİ  238
C. YERLEŞİM YERİNİN SÜREKLİLİĞİ  238
§ 17. KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI  239
I. KİŞİLİK HAKKI  239
A. KAVRAM  239
B. KONUSU  240
1. Maddî Bütünlüğe İlişkin Değerler  240
a. Yaşam  240
b. Beden Bütünlüğü  241
c. Sağlık  243
2. Manevî Bütünlüğe İlişkin Değerler  243
a. Ehliyetler  243
b. Özgürlük  244
c. Şeref ve Haysiyet  245
d. Ad  246
e. Resim ve Ses  246
f. Özel Hayat ve Sırlar  248
3. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler  252
a. İktisadî Varlık ve Özgürlük  252
b. Meslekî İtibar  252
c. Meslekî–Ticarî Gizlilik ve Sırlar  253
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI  254
A. KİŞİLİĞİN İÇE KARŞI KORUNMASI  254
B. KİŞİLİĞİN DIŞA KARŞI KORUNMASI  255
1. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar  256
a. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar  256
aa. Önleme Dâvası  256
ab. Son Verme Dâvası  257
ac. Tespit Dâvası  257
b. Koruyucu Dâvaların Ortak Özelliği: Hukuka Aykırılık  258
ba. Genel Olarak  258
bb. Hukuka Uygunluk Sebepleri  258
bba. Hak Sahibinin Rızası  258
bbb. Hukuk Düzeninin Tanıdığı Yetki  260
bbc. Üstün Nitelikte Kamu Yararı  261
bbd. Üstün Nitelikte Özel Yarar  261
c. Koruyucu Dâvalara İlişkin Usul Hükümleri  261
2. Tazminat Dâvaları  262
a. Maddî Tazminat Dâvası  263
b. Manevî Tazminat Dâvası  265
3. Haksız Kazancın İadesine (Menfaat Devrine) Yönelik Dâva  269
§ 18. AD VE ADIN KORUNMASI  270
I. KAVRAM  270
II. ADIN TÜRLERİ VE KAZANILMASI  271
A. ÖZAD  271
B. SOYAD  272
C. MÜSTEAR AD  273
D. LAKAP  274
E. TİCARET ÜNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA  274
III. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ  274
IV. ADIN KORUNMASI  275
§ 19. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİ  276
I. KAVRAM  276
II. TÜRLERİ  277
A. DOĞUM KÜTÜĞÜ  277
B. ÖLÜM KÜTÜĞÜ  278
C. EVLENME KÜTÜĞÜ  280
D. AİLE KÜTÜĞÜ  281
III. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN DÜZELTİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ  282
IV. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  284
İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİLER
§ 20. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  285
I. KAVRAM  285
II. TÜRLERİ  286
A. TÂBİ OLDUKLARI HUKUK KURALLARINA GÖRE  286
1. Kamu Tüzel Kişileri  286
2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  286
B. YAPILARINI OLUŞTURAN UNSURLARA GÖRE  287
1. Kişi Toplulukları  287
2. Mal Toplulukları  287
III. TÜZEL KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI  287
IV. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETLERİ  288
A. HAK EHLİYETİ  288
B. FİİL EHLİYETİ  290
V. TÜZEL KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  292
VI. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  293
A. Sona Erme Nedenleri  293
1. Kendiliğinden Sona Erme  294
2. Kararla Sona Erme  294
a. Kendi Yetkili Organın Kararı ile Sona Erme  294
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  294
B. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçları  294
1. Tasfiye  294
2. Tahsis  295
§ 21. DERNEKLER  295
I. KAVRAM  295
II. DERNEĞİN TÜRLERİ  297
A. ALELÂDE DERNEK – KAMUYA YARARLI DERNEK  297
B. TİCARÎ İŞLETME İŞLETEN – İŞLETMEYEN DERNEK  297
C. ÇOCUK DERNEĞİ  297
D. BASİT DERNEK – DERNEK BİRLİĞİ  298
III. DERNEĞİN KURULMASI  299
IV. DERNEĞİN ORGANLARI  301
A. ZORUNLU ORGANLAR  301
1. Genel Kurul  301
2. Yönetim Kurulu  303
3. Denetim Kurulu  304
B. İRADÎ ORGANLAR  304
V. DERNEK ÜYELİĞİ  304
VI. DERNEĞİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  307
A. SONA ERME NEDENLERİ  307
1. Kendiliğinden Sona Erme  307
2. Kararla Sona Erme  307
a. Genel Kurul Kararı ile Sona Erme  307
b. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  308
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  308
1. Tasfiye  308
2. Tahsis  309
§22. VAKIFLAR  309
I. KAVRAM  309
II. VAKFIN KURULMASI  311
III. VAKFIN ORGANLARI  314
IV. VAKFIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  314
A. SONA ERME NEDENLERİ  314
1. Kendiliğinden Sona Erme  314
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  314
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  315
1. Tasfiye  315
2. Tahsis  315
ÜÇÜNCÜ KISIM
AİLE HUKUKU
§ 23. AİLE KAVRAMI VE AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  317
I. AİLE KAVRAMI  317
II. AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  318
A. EŞLER ARASINDA EŞİTLİK İLKESİ  318
B. ZAYIFLARIN KORUNMASI İLKESİ  318
C. DEVLETİN MÜDAHALESİ İLKESİ  319
D. DÜZENLEME SERBESTÎSİNİN OLMAMASI  320
BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN KURULMASI
§ 24. NİŞANLANMA  321
I. KAVRAM  321
II. NİŞANLANMANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ  321
III. NİŞANLILIĞIN UNSURLARI  321
A. KURUCU UNSURLAR  321
1. Karşılıklı Evlenme Vaadi  322
2. Evlenmeyi Vaadedenlerin Farklı Cinsiyette Olması  322
B. GEÇERLİLİK UNSURLARI  323
1. Nişanlanma Ehliyeti  323
2. Nişanlanmanın Emredici Hukuk Kurallarına, Ahlâk ve Adaba Aykırı Olmaması  323
C. NİŞANLANMA İRADESİNİN SIHHATLİ OLMAMASI DURUMU  324
D. NİŞANLANMANIN VADE VE KOŞULA BAĞLANABİLMESİ  324
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ  324
A. EVLENMEYİ GERÇEKLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  324
B. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  325
C. DESTEKTEN YOKSUN KALMA VE MANEVÎ TAZMİNAT İSTEYEBİLME HAKKI  325
D. HÂKİMLİKTEN KAÇINMA ZORUNLULUĞU VE TANIKLIKTAN KAÇINMA HAKKI  325
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI  326
A. SONA ERME SEBEPLERİ  326
1. Evlenme  326
2. Evlenmenin Kesin Olarak İmkânsız Hâle Gelmesi  326
3. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  326
4. Anlaşma  326
5. Nişanın Bozulması  326
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI  327
1. Hediyelerin Geri Verilmesi (İadesi)  327
2. Tazminat  328
a. Maddî Tazminat  328
b. Manevî Tazminat  329
3. Zamanaşımı  330
§ 25. EVLENME  330
I. EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ  330
II. EVLENMENİN ŞARTLARI  330
A. MADDÎ ŞARTLAR  330
1. Evlenme Ehliyeti  330
a. Ayırt Etme Gücü  331
b. Yaş  331
aa. Ergin Olmaya Bağlı Normal Yaş  331
bb. Olağan Evlenme Yaşı  331
cc. Olağanüstü Evlenme Yaşı  331
c. Yasal Temsilcinin İzni  332
2. Evlenme Engellerinin Bulunmaması  333
a. Kesin Evlenme Engelleri  333
aa. Hısımlık  333
bb. Mevcut Evlilik  335
cc. Akıl Hastalığı  335
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri  336
aa. Bekleme Süresi  336
bb. Bazı Bulaşıcı Hastalıklar  336
B. ŞEKLÎ ŞARTLAR  336
1. Evlenme Başvurusu  336
2. Evlenme Töreni  338
3. Evlenme Töreninden Sonraki İşlemler  339
İKİNCİ AYIRIM
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§ 26. EVLİLİĞİN KİŞİSEL HÜKÜMLERİ  341
I. EŞLERİN KİŞİSEL İLİŞKİLERİNDE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  341
A. EŞLERİN HAKLARI  341
1. Ortak Konutu Seçme Hakkı  341
2. Evlilik Birliğini Beraberce Yönetme Hakkı  341
3. Meslek ve İş Seçme Hakkı  342
B. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  342
1. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  342
2. Çocukların Bakımına, Eğitim ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  342
3. Birlikte Yaşama Yükümlülüğü  342
4. Sadakat Yükümlülüğü  342
5. Yardımlaşma Yükümlülüğü  343
C. KADININ SOYADI  343
D. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI: HÂKİMİN MÜDAHALESİ  344
1. Hâkimin Müdahalesinin Şartları  344
2. Durumun Değişmesi  344
3. Yetkili Mahkeme  344
4. Kanunda Öngörülen Önlemler  345
a. Parasal Katkı Miktarının Belirlenmesi  345
b. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  345
c. Borçlulara Yönelik Önlemler  345
d. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  346
§ 27. EVLİLİĞİN MALÎ HÜKÜMLERİ  346
I. GENEL MALÎ HÜKÜMLER  346
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  346
B. EŞLERİN HUKUKÎ İŞLEMLERİ  347
1. Kural: Hukukî İşlem Serbestîsi  347
2. Diğer Eşin Rızasına Bağlı Hukukî İşlemler  347
a. Aile Konutu ile İlgili Hukukî İşlemler  347
b. Kefalet Taahhüdü  349
c. Paylı Mülkiyette Pay Üzerinde Tasarruf  350
d. Mal Ortaklığı Rejimindeki Özel Durumlar  351
3. Hukukî İşlemlerde Evlilik Birliğinin Temsili  351
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  351
b. Sorumluluk  352
c. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlandırılması  352
d. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi  353
II. MAL REJİMLERİ  353
A. MAL REJİMİ KAVRAMI  353
B. MAL REJİMİNİN BELİRLENMESİ  353
1. Kural: Yasal Mal Rejimine Tâbi Olunması  353
2. İstisnalar  353
a. Seçimlik Mal Rejimi  353
aa. Genel Olarak  353
ab. Mal Rejimi Sözleşmesi  354
b. Olağanüstü Mal Rejimi  355
ba. Hâkim Kararı ile Geçiş  355
baa. Eşlerden Birinin Talebine İstinaden  355
bab. Alacaklının Talebine İstinaden  356
bb. Kanun Gereği Kendiliğinden Geçiş  356
bc. Önceki Rejimin Tasfiyesi  356
C. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  356
1. Rejiminin Başlangıcı  356
2. Edinilmiş Mal – Kişisel Mal Ayırımı  357
a. Edinilmiş Mallar  357
b. Kişisel Mallar  358
ba. Kanun Gereği Kişisel Mallar  358
bb. Sözleşme Gereği Kişisel Mallar  359
c. İspat  359
3. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  359
4. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk  360
5. Rejiminin Sona Ermesi  360
6. Rejiminin Tasfiyesi  360
a. Malların Geri Alınması ve Borçlar  360
aa. Genel Olarak  360
ab. Değer Artış Payı  361
b. Katılma Alacağının Hesaplanması  362
ba. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması  362
bb. Malların Değerinin Belirlenmesi  362
bc. Eklenecek Değerler  363
bd. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  364
be. Artık Değer ve Katılma Alacağının Hesaplanması  364
bf. Değer Artış Payı ve Katılma Alacağının Ödenmesi  366
bfa. Ödeme ve Erteleme  366
bfb. Aile Konutu  366
D. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  367
1. Mal Ayrılığı Rejimi  367
2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi  368
3. Mal Ortaklığı Rejimi  369
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
EVLENMENİN YOKLUĞU VE EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
§ 28. EVLENMENİN YOKLUĞU, EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ, CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ  371
I. EVLENMENİN YOKLUĞU  371
II. EVLİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  371
III. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNİN MEVCUT EVLİLİĞE ETKİSİ  371
§ 29. EVLİLİĞİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ  372
I. GAİPLİK NEDENİYLE FESİH KARARI  372
II. BUTLAN NEDENİYLE İPTÂL KARARI  373
A. MUTLAK BUTLAN  373
1. Mutlak Butlan Sebepleri  374
a. Mevcut Evlilik  374
b. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk  376
c. Akıl Hastalığı  378
d. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık  379
2. Mutlak Butlan Dâvası  380
a. Dâvacı  380
b. Dâvalı  381
c. Dâva Hakkının Sınırlanması  382
ca. Evliliğin Sona Ermesi Hâlinde  382
cb. Ayırt Etme Gücünün Kazanılması ve Akıl Hastalığının İyileşmesi Hâlinde  383
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  383
B. NİSBÎ BUTLAN  385
1. Nisbî Butlan Sebepleri  385
a. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  385
b. İrade Sakatlığı Hâlleri  387
ba. Yanılma  387
bb. Aldatma  390
bc. Korkutma  394
c. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  397
ca. Genel Olarak  397
cb. Evlenmenin Nisbî Butlan Sebebi Olarak Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  398
2. Nisbî Butlan Dâvası  400
a. Dâvacı  400
b. Dâvalı  402
c. Dâva Açma Süreleri  404
d. Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  404
da. Eşlerin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  404
db. Yasal Temsilcinin Dâva Hakkının Ortadan Kalkması  408
C. BUTLANI GEREKTİRMEYEN HÂLLER  409
1. Bekleme Süresine Uymama  409
2. Şekil Kurallarına Uymama  410
D. BUTLAN KARARI VE SONUÇLARI  410
1. Butlan Kararı  410
2. Butlan Kararının Sonuçları  411
a. Çocuklar Yönünden Sonuçları  412
aa. Şahsî Sonuçları  412
ab. Mâlî Sonuçları  414
b. Eşler Yönünden Sonuçları  415
ba. Şahsî Sonuçları  416
bb. Mâlî Sonuçları  419
III. BOŞANMA KARARI  421
A. BOŞANMA SEBEPLERİ  421
1. Özel Boşanma Sebepleri  421
a. Zina  421
b. Hayata Kast, Pek Kötü Muamele veya Onur Kırıcı Davranış  422
c. Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme  425
d. Terk  427
e. Akıl Hastalığı  429
2. Genel Boşanma Sebebi: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  431
a. Eşler Arasında Şiddetli Geçimsizlik Bulunması Hâlinde: Şiddetli Geçimsizliğe Dayanan Boşanma  432
b. Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmış Olmaları Hâlinde: Anlaşmalı Boşanma  434
c. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamamış Olması Hâlinde: Fiilî Ayrılığa Dayanan Boşanma  436
B. BOŞANMA DÂVASI  437
1. Taraflar ve Dâva Ehliyeti  437
2. Dâvanın Konusu  438
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme  438
4. Yargılama Usulü  438
5. Dâva Süresince Hükmedilebilecek Geçici Önlemler  439
C. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI  440
1. Ayrılık Kararı ve Süresi  441
2. Ayrılık Kararının Sonuçları  441
3. Ayrılık Süresinin Sonunda Tarafların Durumu  442
D. BOŞANMANIN SONUÇLARI  442
1. Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar  443
2. Hâkim Kararında Düzenlenmesi Gereken Sonuçlar  444
a. Re’sen Düzenlenecek Sonuçlar  444
b. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzenlenecek Sonuçlar  445
ba. Maddî Tazminat  445
bb. Manevî Tazminat  446
bc. Yoksulluk Nafakası  447
bd. İrat Biçiminde Yapılan Ödemenin Değiştirilmesi ve Sona Ermesi  448
be. Zamanaşımı  449
İKİNCİ BÖLÜM
HISIMLIK HUKUKU
BİRİNCİ AYIRIM
SOYBAĞI HUKUKU
§ 30. SOYBAĞI KAVRAMI VE SOYBAĞININ KURULMASI  451
I. SOYBAĞI KAVRAMI  451
II. SOYBAĞININ KURULMASI  451
A. SOYBAĞININ KAN BAĞIYLA KURULMASI  451
1. Çocuk ile Ana Arasında  451
2. Çocuk ile Baba Arasında  452
a. Ana ile Evlilik  452
aa. Mevcut Evlilik  452
aaa. Babalık Karinesi  452
aab. Babalık Karinelerinin Çatışması  454
aac. Soybağının Reddi Dâvası  454
ab. Sonradan Evlenme  459
b. Tanıma  459
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik  459
bb. Geçerlilik Şartları  460
bc. Bildirim  460
bd. Tanımanın Geçersizliği  461
bda. Kesin Hükümsüzlük  461
bdb. İrade Sakatlığı Sebebiyle İptâl  461
bdc. İlgililer Tarafından Açılacak Dâva ile İptâl  462
c. Babalık Hükmü  462
ca. Kavram ve Hukukî Nitelik  462
cb. Babalık Dâvasının Tarafları  463
cc. Babalık Karinesi ve Bu Karinenin Çürütülmesi  463
cd. Hak Düşürücü Süre  464
ce. Ananın Mâlî Hakları  464
B. SOYBAĞININ EVLAT EDİNME YOLUYLA KURULMASI  465
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları  465
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  468
3. Evlat Edinme Şekli ve Usûlü  469
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  470
a. Evlât Edinen ile Evlâtlık Arasında Soybağı ve Hısımlık İlişkisinin Kurulması  470
b. Velâyet Hakkının Evlât Edinene Geçmesi  471
c. Miras Hukuku Yönünden Sonuçları  471
d. Evlât Edinmenin Ad ve Soyada Etkisi  471
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  472
a. Sebepleri  472
aa. Rızanın Bulunmaması  472
ab. Diğer Noksanlıklar  472
b. Hak Düşürücü Süre  473
c. İptâl Kararı  473
§ 31. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  473
I. VELÂYETE BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLER  473
A. SOYADI  473
B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER  473
C. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI  474
D. ANA VE BABANIN ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ  475
II. VELÂYETE BAĞLI OLAN HÜKÜMLER  476
A. VELÂYET KAVRAMI VE KAPSAMI  476
1. Kavram  476
2. Velâyete Tâbi Olanlar  476
3. Velâyet Hakkının Sahibi  476
a. Ana ve Baba Evli ise  476
b. Ana ve Baba Evli Değilse  477
4. Kapsam  477
a. Çocuğun Kişiliği Üzerinde Velâyetin Kapsamı  477
aa. Çocuk Üzerinde Egemenlik Hakkı  477
ab. Çocuğa Hayatını Düzenleme Olanağı Tanıma  478
ac. Çocuğa Ad Koyma Hakkı  478
ad. Çocuğun Yerleşim Yeri  478
ae. Çocuğun Eğitimi  478
af. Çocuğun Fiil Ehliyeti ve Temsil Edilmesi  478
b. Çocuğun Malları Üzerinde Velâyetin Kapsamı  479
ba. Çocuğun Mallarını Yönetme Hakkı  479
bb. Çocuğun Mallarını Kullanma Hakkı  480
bc. Çocuk Mallarının Gelirlerini Sarfedebilme  480
bd. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı  480
be. Çocuğun Serbest Malları  480
5. Çocuğun Ana ve Babasına Karşı Korunması  481
a. Çocuğun Mallarının Korunması  481
aa. Hâkim Tarafından Alınacak Önlemler  481
ab. Yönetim Hakkının Ana ve Babadan Alınması  482
ac. Yönetim Hakkının Sona Ermesi ile Ana ve Babanın Sorumluluğu  482
b. Çocuğun Kişiliğinin Korunması  482
B. VELÂYETİN SONA ERMESİ  483
1. Velâyetin Kanundan Gereği Sona Ermesi  483
2. Velâyetin Mahkeme Kararı ile Kaldırılması  484
a. Velâyetin Kaldırılmasının Şartları  484
b. Velâyetin Kaldırılması Kararı ve Sonuçları  484
III. SOYBAĞI DÂVALARINDA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ  485
İKİNCİ AYIRIM
AİLE
§ 32. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  487
I. GENEL OLARAK  487
II. YARDIM NAFAKASI  487
A. NAFAKANIN TARAFLARI  487
B. NAFAKA DÂVASI  488
§ 33. EV DÜZENİ  489
I. EV BAŞKANLIĞI  489
A. GENEL OLARAK  489
B. EV BAŞKANLIĞININ KOŞULLARI  490
C. EV BAŞKANLIĞININ HÜKÜMLERİ  490
1. Ev Başkanının Görevleri  490
2. Ev Başkanının Sorumluluğu  490
II. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI  491
§ 34. AİLE MALLARI  492
I. AİLE VAKFI  492
II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI  493
III. AİLE YURDU  494
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VESAYET
§ 35. VESAYET ORGANLARI VE VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  495
I. VESAYET ORGANLARI  495
A. VESAYET DAİRELERİ  495
1. Kamu Vesayeti  495
2. Özel Vesayet  495
B. VASİ, KAYYIM VE YASAL DANIŞMANLIK  496
II. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  497
A. KÜÇÜKLÜK  497
B. KISITLILIK  497
1. Kısıtlılık Sebepleri  497
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  497
b. Savurganlık, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşam Tarzı, Kötü Yönetim  498
c. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  498
d. İstek Üzerine Kısıtlama  498
2. Kısıtlama Kararının Verilmesi  499
§ 36. VASİLİK  499
I. VASİ OLMA KOŞULLARI  499
II. VASİ TAYİNİNDE MAHKEMENİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞI HUSUSLAR  500
III. VASİLİK GÖREVİNİ KABUL ETME ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALARI  501
IV. VASİNİN ATANMASI USULÜ  501
V. VASİNİN VE VESAYET DAİRELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  503
A. VASİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  503
1. İşe Başlama Sırasında Görev ve Yükümlülükleri  503
a. Defter Tutulması  503
b. Değerli Şeylerin Saklanması  504
c. Taşınırların Satılması  504
d. Paraların Yatırılması  504
e. Ticarî veya Sınaî İşletmelerin İşletilmesi yahut Tasfiyesi İçin Gerekli Talimatın Verilmesi  505
f. Taşınmazların Satılması  505
2. Vesayetin Devamı Sırasında Görev ve Yükümlülükleri  505
a. Vesayet Altındaki Kişinin Şahısvarlığına Özen Gösterme  505
aa. Küçüklerde  505
ab. Kısıtlılarda  505
b. Vesayet Altındaki Kişiyi Hukukî İşlemlerinde Temsil Etme  506
c. Vesayet Altındaki Kişinin Malvarlığını Yönetme  507
3. Vesayetin Sona Ermesinde Görev ve Yükümlülükleri  507
B. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  508
1. Şikâyet ve İtirazları İncelemek  508
2. Vasiye İzin Vermek  508
a. Vesayet Makamının İzni  509
b. Hem Vesayet Makamının Hem de Denetim Makamının İzni  510
3. Rapor ve Hesapları İncelemek  510
VI. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  510
A. GENEL OLARAK  510
B. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  511
C. SORUMLULUKTA TAKİP EDİLECEK SIRA  512
1. Vasinin Sorumluluğu  512
2. Devletin Sorumluluğu  512
a. Vesayet Dairesi Görevlilerinin Fiillerinden Sorumluluk  512
b. Vasi, Kayyım ve Yasal Danışmanın Fiillerinden Sorumluluk  513
D. SORUMLULUK DÂVALARINDA GÖREV, YETKİ VE ZAMANAŞIMI  513
1. Görev ve Yetki  513
2. Zamanaşımı  513
a. Olağan Zamanaşımı  513
b. Olağanüstü Zamanaşımı  514
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ  514
A. VESAYETİ SONA ERDİREN SEBEPLER  514
1. Kendiliğinden Sona Erme  514
a. Küçüklerde  514
b. Hükümlülerde  514
c. Ölüm ve Gaiplik  514
2. Mahkeme Kararıyla Sona Erme  515
B. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  515
1. Kendiliğinden Sona Erme  515
2. Mahkeme Kararı ile Sona Erme  516
§ 37. KAYYIMLIK  517
I. GENEL OLARAK  517
II. KAYYIMLIĞIN ÇEŞİTLERİ  517
A. TEMSİL KAYYIMLIĞI  517
1. Sebepleri  517
2. Temsil Kayyımının Atanması  518
3. Temsil Kayyımlığının Kapsamı  518
4. Temsil Kayyımlığının Sona Ermesi  518
B. YÖNETİM KAYYIMLIĞI  518
1. Sebepleri  518
a. Kanun Gereği  518
b. İstek Üzerine  519
2. Yönetim Kayyımının Atanması  519
3. Yönetim Kayyımlığının Kapsamı  519
4. Yönetim Kayyımlığının Sona Ermesi  520
§ 38. YASAL DANIŞMANLIK  520
I. GENEL OLARAK  520
II. YASAL DANIŞMANLIĞIN ÇEŞİTLERİ  520
A. OY DANIŞMANLIĞI  520
B. YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  521
C. KARMA DANIŞMANLIK  521
III. YASAL DANIŞMAN TAYİNİNDE USUL VE YETKİLİ MAHKEME  521
IV. YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİ  522
§ 39. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  522
I. GENEL OLARAK  522
II. ŞARTLARI  522
DÖRDÜNCÜ KISIM
EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
§ 40. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU  525
§ 41. AYNÎ HAKLAR  526
I. AYNÎ HAK KAVRAMI, AYNÎ HAKKIN UNSURLARI, AYNÎ HAKKA HÂKİM OLAN İLKELER VE AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  526
A. AYNÎ HAK KAVRAMI  526
B. AYNÎ HAKKIN UNSURLARI  526
1. Aynî Hakkın Konusu: Eşya  526
a. Eşya Kavramı  526
b. Eşya Çeşitleri  528
ba. Taşınabilirlikleri Açısından Eşya  528
bb. Oluşumları Açısından Eşya  528
bc. Yerine Benzer Şeyler Koyulabilirlik Açısından Eşya  530
bd. Tüketilebilirlik Açısından Eşya  532
be. Bölünebilirlik Açısından Eşya  532
bf. Özel Mülkiyete Konu Olabilirlik Açısında Eşya  533
bg. Aidiyet Açısından Eşya  533
2. Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet  533
3. Herkese Karşı İleri Sürülebilme  535
C. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER  535
1. Belirlilik İlkesi  535
2. Sınırlı Sayı İlkesi  535
3. Açıklık İlkesi  536
4. Sebebe Bağlılık İlkesi  536
5. Güven İlkesi  536
6. Hak Düşürücü Süreye ve Düşürücü Zamanaşımı Süresine Tâbi Olmama İlkesi  537
7. Önce Kurulmuş Olanın Üstün Tutulması İlkesi  537
D. AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  537
1. Aynî Hakkın Diğer Mutlak Haklarla Karşılaştırılması  537
2. Aynî Hakkın Alacak Hakkıyla Karşılaştırılması  538
II. AYNÎ HAKKIN ÇEŞİTLERİ  538
İKİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
BİRİNCİ AYIRIM
ZİLYETLİK
§ 42. ZİLYETLİK KAVRAMI, ZİLYETLİĞİN UNSURLARI VE ÇEŞİTLERİ  541
I. ZİLYETLİK KAVRAMI  541
II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI  542
A. MADDÎ UNSUR  542
B. MANEVÎ UNSUR  543
III. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ  544
A. TEK KİŞİ ZİLYETLİĞİ–MÜŞTEREK ZİLYETLİK–ELBİRLİĞİ HÂLİNDE ZİLYETLİK  544
B. DERECELİ ZİLYETLİK  547
1. ASLÎ ZİLYETLİK – FER’Î ZİLYETLİK  547
2. DOLAYLI ZİLYETLİK – DOLAYSIZ ZİLYETLİK  549
C. MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK – BAŞKA SIFATLA ZİLYETLİK  549
D. HAKLI ZİLYETLİK – HAKSIZ ZİLYETLİK  549
E. KENDİSİ İÇİN ZİLYETLİK – BAŞKASI İÇİN ZİLYETLİK  550
F. ZİLYET YARDIMCILIĞI  550
§ 43. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI  552
I. ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI  552
II. ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI  553
A. KAVRAM VE ÖNEMİ  553
B. ZİLYETLİK DEVRİNİN ÇEŞİTLERİ  554
1. Zilyetliğin Teslimle Kazanılması  554
a. Hazırlar Arasında Teslim  554
aa. Maddî Teslim  554
ab. Araçların Teslimi  555
ac. Zilyetlik Anlaşması  555
b. Hazır Olmayanlar Arasında Teslim  555
2. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  557
a. Kısa Elden Teslim  557
b. Hükmen Teslim  557
c. Zilyetliğin Havalesi  559
d. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devri  564
e. Miras  565
§ 44. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI  565
I. KUVVET KULLANMA (SAVUNMA) HAKKI  565
II. ZİLYETLİK DÂVALARI  568
A. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DÂVA HAKKI  569
B. ZİLYETLİĞE SALDIRIDA DÂVA HAKKI  572
III. ZİLYETLİĞİN İDARÎ YOLDAN KORUNMASI  573
IV. ZİLYETLİĞİN TEMELİNDE YER ALDIĞI VARSAYILAN HAK DOLAYISIYLA KORUNMASI  576
A. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİKTEN DOĞAN HAK KARİNELERİ  576
1. Mülkiyet Karinesi  576
2. Sınırlı Aynî Hak Karinesi  578
3. Alacak Hakkı (Şahsî Hak) Karinesi  579
B. HAK KARİNELERİNİN ROLÜ  579
1. Hak Karinelerinin İddia ve Savunmada Etkisi  579
2. Hak Karinelerinin Zilyetliğin Korunmasında Etkisi: Taşınır Dâvası  580
a. Taşınır Dâvası Kavramı  580
b. Taşınır Dâvasının Şartları  581
c. Taşınır Dâvasının Açılabileceği Süre  583
d. Taşınır Dâvasının Benzer Dâvalarla Karşılaştırılması  585
3. Hak Karinelerinin Aynî Hak Kazandırıcı Etkisi  586
a. Genel Olarak  586
b. İyiniyetin Tam Korunması: Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması  587
ba. Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması  587
bb. Para ve Hamile Yazılı Senetlerin Kazanılması  590
c. İyiniyetin Kısmen Korunması: Bedel Mukabili İade Hakkı  591
C. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ  592
§ 45. ZİLYETLİĞİN KAYBI VE ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU  593
I. ZİLYETLİĞİN KAYBI  593
A. NİSBÎ KAYIP – MUTLAK KAYIP  593
B. İRADÎ KAYIP – İRADE DIŞI KAYIP  594
II. ZİLYETLİKTE GERİ VERME BORCU  594
A. GENEL OLARAK  594
B. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU  595
1. İyiniyetli Zilyedin Borçları  595
2. İyiniyetli Zilyedin Hakları  597
C. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME BORCU  600
1. Kötüniyetli Zilyedin Borçları  600
2. Kötüniyetli Zilyedin Hakları  601
İKİNCİ AYIRIM
TAPU SİCİLİ
§ 46. TAPU SİCİLİ KAVRAMI, TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI, TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  603
I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI  603
II. TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI  603
A. ANA SİCİLLER  604
1. Tapu Kütüğü  604
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü  604
3. Yevmiye Defteri  604
4. Resmî Belgeler  605
5. Planlar  605
B. YARDIMCI SİCİLLER  606
1. Aziller Sicili  606
2. Düzeltmeler Sicili  606
3. Kamu Orta Malları Sicili  606
4. Tapu Envanter Defteri  606
5. İdarî Sınırlar Kayıt Defteri  606
III. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI  607
IV. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  607
§ 47. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER  609
I. AYNÎLİK İLKESİ  609
II. AÇIKLIK İLKESİ  610
III. TALEP İLKESİ  610
IV. TESCİL İLKESİ  610
V. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ  611
VI. GÜVEN İLKESİ  612
§ 48. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ  615
I. KAYIT  615
A. GENEL OLARAK  615
B. KAYITA KONU TEŞKİL EDEN TAŞINMAZLAR  615
1. Arazi  616
2. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  618
3. Bağımsız ve Sürekli Haklar  620
C. KAYITA KONU TEŞKİL ETMEYEN TAŞINMAZLAR  620
D. TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ  621
II. TESCİL  622
A. TESCİL KAVRAMI, TESCİLİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU  622
B. TESCİLİN ŞARTLARI  623
1. Geçerli Bir Hukukî Sebebin Mevcut Olması  623
2. Yetkili Kişi Tarafından Tescil Talebinde Bulunulması  623
C. TESCİL TALEBİNDE BULUNMA YETKİSİNİN VE HUKUKÎ SEBEBİN BELGELENMESİ  624
D. TESCİLİN YAPILMASI  625
E. TESCİLİN HÜKMÜ  625
1. Tescilin Olumsuz Hükmü: Tescil İlkesi  625
2. Tescilin Olumlu Hükmü: Güven İlkesi  626
3. Tescilin Aynî hakkın Muhtevasının ve Sırasının Belirlenmesine Etkisi  626
III. TERKİN  626
IV. ŞERH  628
A. KAVRAM  628
B. ŞERHİN KONUSU  628
1. Kişisel Hakların Şerhi  629
a. Şerh Edilebilecek Kişisel Haklar  629
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi  630
c. Şerhin Hükmü  631
d. Şerhin Süresi  633
2. Malikin Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan Şerhler  634
a. Şerh Edilebilecek Tasarruf Kısıtlamaları  634
b. Şerhin Hükmü  637
3. Geçici Tescil Şerhi  638
a. Şerh Edilebilecek Haklar  638
b. Şerhin Gerçekleştirilmesi  639
c. Şerhin Hükmü  639
V. BEYAN  640
VI. DÜZELTME  641
A. İLGİLİLERİN RIZASI İLE YAPILAN DÜZELTME  641
B. TAPU MEMURU TARAFINDAN RE’SEN YAPILAN DÜZELTME  642
C. MAHKEME KARARI İLE YAPILAN DÜZELTME: TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DÂVASI  642
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜLKİYET
§ 49. GENEL OLARAK MÜLKİYET  645
I. MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYETİN İÇERİĞİ  645
A. MÜLKİYET KAVRAMI  645
B. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ  645
1. Aktif Yetki  645
2. Pasif Yetki  646
a. İstihkak Dâvası  646
b. Elatmanın Önlenmesi Dâvası  647
II. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI  648
A. MÜLKİYETİN KONUSU  648
B. MÜLKİYETİN KAPSAMI  649
1. Bütünleyici Parça  649
a. Kavram  649
b. Şartları  649
c. Hükmü  651
2. Eklenti  652
a. Kavram  652
b. Şartları  652
c. Hükmü  653
III. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ  654
A. GENEL OLARAK  654
B. TEK KİŞİ MÜLKİYETİ  655
C. BİRLİKTE MÜLKİYET  655
1. Paylı Mülkiyet  655
a. Kavram  655
b. Kurulması  656
c. Hükümleri  657
d. Paydaşlıktan Çıkarma  661
e. Paylı Mülkiyetin Paylaştırma Suretiyle Sona Ermesi  663
2. Elbirliği Mülkiyeti  665
a. Kavram  665
b. Kurulması  666
c. Hükümleri  666
d. Sona Ermesi  667
§ 50. TAŞINIR MÜLKİYETİ  668
I. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU  668
II. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  669
A. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN DEVREN KAZANILMASI  669
B. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI  672
1. Sahiplenme (İhraz)  673
2. Bulunmuş Eşya (Lükata)  673
3. İşleme (Hukukî Tağyir)  674
4. Karışma ve Birleşme  675
5. Define  675
6. Kazandırıcı Zamanaşımı  676
III. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  676
§ 51. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ  677
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU  677
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  677
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI  677
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ KAZANILMASI  682
1. Genel Olarak  682
2. Tescilsiz Kazanma Hâlleri  682
a. Miras  682
b. Mahkeme Kararı  683
c. Cebrî İcra  683
d. İşgal  684
e. Kamulaştırma  685
f. Kişiliği Sona Eren Bir Tüzel Kişinin Mallarının Kamu Kurum Veya Kuruluşuna Geçmesi  685
g. Vakfa Özgülenen Taşınmazın Mülkiyetinin Vakfa Geçmesi  685
h. Mal Ortaklığı Rejimine Geçilmesi Sonucu Meydana Gelen Mülkiyet Değişikliği  685
ı. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  686
j. Ticarî İşletmenin Devri  686
k. Yeni Arazi Oluşması  686
C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI  687
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımıyla Kazanılması  688
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Olağanüstü Zamanaşımıyla Kazanılması  691
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  693
A. GENEL OLARAK  693
B. YAPILAR  694
C. BİTKİLER  699
D. KAYNAKLAR  699
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI  700
A. HUKUKÎ İŞLEMDEN DOĞAN KISITLAMALAR  700
1. Önalım (Şuf’a) Hakkı  700
2. Alım (İştira) Hakkı  702
3. Gerialım (Vefa) Hakkı  702
B. KANUNDAN DOĞAN KISITLAMALAR  703
1. Komşular Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar  704
a. Taşınmazın Kullanma Biçimine İlişkin Kısıtlama  704
b. Kazı ve Yapılara İlişkin Kısıtlama  704
c. Ağaç Dal ve Köklerine İlişkin Kısıtlama  704
d. Doğal Olarak Akan Sulara İlişkin Kısıtlama  704
e. Mecra Geçirilmesine İlişkin Kısıtlama  705
f. Geçit Hakkına İlişkin Kısıtlama  706
g. Kaynak Hakkına İlişkin Kısıtlama  706
h. Sınırlıklara İlişkin Kısıtlama  706
ı. Masraflara Katılma  707
2. Toplum Yararına Getirilmiş Kısıtlamalar  707
a. Orman ve Meralara İlişkin Kısıtlama  707
b. Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınmasına İlişkin Kısıtlama  707
c. Zorunluluk Hâline İlişkin Kısıtlama  707
d. Toprağın İyileştirilmesine İlişkin Kısıtlama  708
V. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  708
VI. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ  709
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINIRLI AYNÎ HAKLAR
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL BİLGİLER
§ 52. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI, SINIRLI AYNÎ HAKKIN KONUSU VE DİĞER HAKLARLA ARASINDAKİ SIRA İLİŞKİSİ  711
İKİNCİ AYIRIM
İRTİFAK HAKLARI
§ 53. KAVRAM VE TÜRLERİ  713
I. KAVRAM  713
II. TÜRLERİ  713
A. TAŞINMAZ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  713
B. KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  715
1. İntifa Hakkı  716
2. Oturma (Sükna) Hakkı  720
C. HEM TAŞINMAZ HEM KİŞİ LEHİNE KURULABİLEN İRTİFAK HAKLARI  721
1. Üst Hakkı  721
2. Kaynak Hakkı  724
3. Diğer İrtifaklar  724
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
TAŞINMAZ YÜKÜ
§ 54. TAŞINMAZ YÜKÜ  727
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
REHİN HAKLARI
§ 55. KAVRAM VE TÜRLERİ  731
I. REHİN HAKKI KAVRAMI  731
II. TÜRLERİ  732
A. TAŞINIR REHNİ  732
1. Genel Olarak  732
2. Taşınır Rehninin Türleri  733
a. Genel Olarak  733
b. Teslime Bağlı Rehin  733
c. Hapis Hakkı  735
B. TAŞINMAZ REHNİ  737
1. Konusu ve Kurulması  737
2. Türleri  738
a. İpotek  738
b. İpotekli Borç Senedi  743
c. İrat Senedi  744
3. Taşınmaz Rehnine İlişkin Hâkim Olan İlkeler  745
a. Açıklık İlkesi  745
b. Belirlilik İlkesi  745
c. Sabit Dereceler İlkesi  748
d. Teminat İlkesi  751
4. Sona Ermesi  754
BEŞİNCİ KISIM
MİRAS HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
§ 56. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU  757
§ 57. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  757
I. MİRASBIRAKAN  757
II. MİRAS  758
III. TEREKE  758
IV. MİRASÇI  758
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF  759
VI. VASİYET ALACAKLISI  760
VII. KÜLLÎ HALEFİYET İLKESİ  760
VIII. CÜZ’İ HALEFİYET  761
İKİNCİ BÖLÜM
MİRASÇILAR
§58. YASAL MİRASÇILIK  763
I. KAVRAM  763
II. YASAL MİRASÇILAR  763
A. KAN HISIMLARI  763
1. Genel Olarak  763
2. Zümre Sistemine Hâkim Olan Temel İlkeler  764
a. Mirasçı Olabilmek İçin İlk Üç Zümreye Dahil Olma Zorunluluğu  764
b. Zümreler Arasında Sıra  765
c. Zümre İçinde Sıra  765
d. Kök İçinde Halefiyet  766
e. Eşitlik İlkesi  766
B. EVLÂTLIK  769
C. SAĞ KALAN EŞ  771
D. DEVLET  775
§ 59. ATANMIŞ MİRASÇILIK VE VASİYET ALACAKLILIĞI: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  777
A. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI  777
B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  778
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti  778
a. Vasiyetname Yapma Ehliyeti  778
b. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti  778
2. Konusu Hukuka ve Ahlâka Aykırı Olmamalı  779
3. İrade Beyanlarının Sıhhatli Olması  779
4. Şekil Şartı  779
C. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ÇEŞİTLERİ  780
1. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  780
a. Vasiyetname  780
aa. Resmi Vasiyetname  780
aaa. Genel Olarak  780
aab. Düzenleniş Şekilleri  781
ab. El Yazılı Vasiyetname  783
ac. Sözlü Vasiyetname  784
b. Miras Sözleşmesi  785
ba. Kavram ve Hukukî Nitelik  785
bb. Çeşitleri  786
cc. Yapılması  786
2. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  787
a. Hem Miras Sözleşmesi Hem De Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  787
aa. Mirasçı Atama  787
ab. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma)  787
aba. Kavram  787
abb. Çeşitleri  788
ac. Yükleme  789
ad. Yedek Mirasçı Atama  790
ae. Art Mirasçı Atama  790
b. Sadece Vasiyetname ile Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar  791
ba. Vakıf Kurma  791
bb. Tanıma  792
bc. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama  792
c. Sadece Miras Sözleşmesi ile Yapılabilen Tasarruflar  795
ca. Olumlu Miras Sözleşmesi  795
cb. Olumsuz Miras (Mirastan Feragat) Sözleşmesi  795
cba. Kavram ve Çeşitleri  795
cbb. Hükümleri  795
cbc. Feragatin Hükümden Düşmesi  796
D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ORTADAN KALKMASI  797
1. Ölüme Bağlı Tasarrufların Ortadan Kalkmasına Yol Açan Ortak Nedenler  797
a. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri  797
aa. Atanmış Mirasçı veya Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakandan Önce Ölmesi veya Mirastan Yoksun Olması  797
ab. Geciktirici Şartın Gerçekleşmemesi veya Bozucu Şartın Gerçekleşmesi  797
ac. Evliliğin İptâl veya Boşanma Nedeniyle Sona Ermesi  798
b. Mirasbırkanın Miras Sözleşmesi ile Bağdaşmayan Tasarruflarının İtiraz Nedeniyle Ortadan Kaldırılması  798
c. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptâl Edilmesi  798
ca. İptâl Sebepleri  799
caa. Ehliyetsizlik  799
cab. İrade Sakatlıkları  799
cac. Hukuka ve Ahlâka Aykırılık  800
cad. Şekle Aykırılık  801
cb. İptâl Dâvası  801
cba. Genel Olarak  801
cbb. Tarafları  801
cbc. Hak Düşürücü Süre ve İptal Def’i  802
cbd. Yetkili ve Görevli Mahkeme  802
cbe. İptâl Kararının Sonuçları  802
2. Vasiyetnamenin Ortadan Kalkmasına Yol Açan Nedenler  802
a. Vasiyetnameden Dönme  802
aa. Yeni Bir Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma  803
ab. Vasiyetnamenin Yok Edilmesi  803
ac. Vasiyetname ile Bağdaşmayan Sağlararası Tasarruf Yapma  804
b. Sözlü Vasiyette Bir Aylık Sürenin Dolması  805
3. Miras Sözleşmesinin Ortadan Kalkması Yol Açan Nedenler  805
a. Miras Sözleşmesinin Kendiliğinden Ortadan Kalkması  805
b. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Ortadan Kalkması  805
c. Miras Sözleşmesinin Tek Taraflı İrade Açıklaması ile Ortadan Kalkması  806
ca. Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinden Birisinin Olması  806
cb. Sağlararası İvaz Borcunun Yerine Getirilmemiş Olması  806
E. SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS VE DENKLEŞTİRME  807
1. Saklı Pay Sahibi Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  807
a. Genel Olarak  807
b. Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları  808
c. Saklı Paylı Mirasçılığın Sona Erdirilmesi: Mirasçılıktan Çıkarma  808
ca. Kavram  808
cb. Çeşitleri  809
cba. Cezalandırma Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma  809
cbb. Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma  811
2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Hesaplanması  812
a. Tasarruf Oranının Hesaplanması  812
b. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Bazı Hâllerin Tasarruf Oranının Hesaplanmasına Etkisi  815
ba. Mirası Reddin Etkisi  815
bb. Mirastan Çıkarmanın Etkisi  815
bc. Mirastan Feragatin Etkisi  815
bd. Mirastan Yoksunluğun Etkisi  816
c. Terekenin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi  816
ca. Tereke Aktifinin Tespiti ve Kıymetlendirilmesi  817
cb. Terekeden Çıkarılacak Değerler  817
cc. Eklenecek Değerler  818
cca. Kanunî Mirasçılar Lehine Yapılmış Denkleştirmeye Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  818
ccb. Tenkise Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  818
ccc. Mirasbırakanın Ölümüne Karşı Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sigorta Alacağının Satın Alma Bedeli  819
3. Tenkis Dâvası  819
a. Kavram ve Hukukî Nitelik  819
b. Tarafları  819
ba. Dâvacı  819
bb. Dâvalı  820
c. Yetkili ve Görevli Mahkeme  821
d. Hak Düşürücü Süre ve Tenkis Def’î  821
e. Tenkiste Sıra  821
f. Özel Tenkis Kuralları  823
fa. Alt Vasiyetin Tenkisi  823
fb. Bölünme Mal Vasiyetinin Tenkisi  823
fc. Hayat Sigortalarının Tenkisi  823
fd. İntifa ve İrat Vasiyetinin Tenkisi  824
fe. Art Mirasçı Atamada Tenkis  824
ff. Mirastan İvazlı Feragatte Tenkis  824
g. Tenkis Dâvasının Hükmü  824
ga. Ölüme Bağlı Tasarruflarda  824
gb. Sağlararası Kazandırmalarda  825
4. Mirasta Denkleştirme  825
a. Düzenlenme Yeri ve Kavram  825
b. Denkleştirmenin Şartları  825
c. Denkleştirmenin Gerçekleştirilmesi  828
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN GEÇMESİ
§ 60. MİRASIN AÇILMASI  829
I. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN VE YER  829
A. MİRASIN AÇILDIĞI ZAMAN  829
1. Ölüm ve Ölüm Karinesi  829
2. Gaiplik  829
B. MİRASIN AÇILDIĞI YER  831
II. MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI OLMANIN ŞARTLARI  832
A. MİRASA EHİL OLMAK  832
B. MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜ ANINDA SAĞ OLMAK  832
C. MİRASÇI SIFATINI KAYBETMEMİŞ OLMAK  833
1. Genel Olarak  833
2. Mirastan Yoksunluk  833
a. Kavram  833
b. Sebepleri  834
c. Hükmü  834
d. Ortadan Kalkması  835
§ 61. MİRASIN KORUNMASI  835
I. GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ  835
II. ÖZEL KORUMA ÖNLEMLERİ  836
A. TEREKEYE İLİŞKİN ÖNLEMLER  836
1. Terekenin Defterinin Tutulması  836
2. Terekenin Mühürlenmesi  836
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  837
4. Mirasçıların Bilinmemesi Hâlinde İlân  838
B. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER  839
1. Vasiyetnameyi Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler  839
2. Vasiyetnamenin Açılması  839
3. Vasiyetname Örneğinin Tebliğ Edilmesi  839
4. Mirasçılık Belgesi Verilmesi  840
§ 62. MİRASIN KAZANILMASI  841
I. KANUNÎ VE ATANMIŞ MİRASÇILAR BAKIMINDAN  841
II. VASİYET ALACAKLISI BAKIMINDAN  841
III. MİRASIN REDDİ  842
A. KAVRAM  842
B. MİRASIN REDDİ ÇEŞİTLERİ  843
1. Gerçek Ret  843
a. Kavram ve Ret Hakkı  843
b. Reddin Şekli  843
c. Reddin Süresi  843
d. Ret Hakkının Düşmesi  844
2. Hükmî Ret  845
C. REDDİN SONUÇLARI  845
1. Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları Açısından  845
2. Alacaklılar Açısından  846
IV. MİRASIN KAZANILMASI YOLLARI  847
A. MİRASIN KABULÜ  847
B. MİRASIN TUTULAN RESMİ DEFTERE GÖRE KABULÜ  847
1. Resmî Defter Tutmanın Amacı  847
2. Resmî Defter Tutma Usulü  847
3. Resmî Defter Tutulmasının Sonuçları  848
a. Genel Olarak  848
b. Resmî Deftere Göre Kabulün Sonuçları  849
C. RESMİ TASFİYE  850
V. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI  851
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI
§ 63. MİRAS ORTAKLIĞI  853
I. KAVRAM  853
II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ  853
III. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ  853
A. MİRASÇILARIN TAAHHÜT VE TASARRUF İŞLEMLERİ  853
1. Mirasın Açılmasından Önce Yapılan Sözleşmeler  853
2. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Sözleşmeler  854
a. Miras Payına İlişkin Sözleşmeler  854
b. Tereke Mallarına İlişkin Sözleşmeler  854
B. TEREKENİN YÖNETİMİ  854
C. TEREKEDEN YARARLANMA  855
D. TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUK  855
IV. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ  855
§ 64. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI  856
I. GENEL OLARAK  856
II. ANLAŞMAYA DAYALI PAYLAŞMA  856
A. KAVRAM  856
B. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN İLKELER  857
C. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ  858
1. Elden Paylaşma  858
2. Sözleşmeye Dayalı Paylaşma  858
D. PAYLAŞMANIN TARZI  859
1. Payların Oluşturulması  859
2. Payların Özgülenmesi  859
E. ÖZEL PAYLAŞMA KURALLARI  859
1. Bölünemeyen Tereke Malı  859
2. Aile Konutu ve Ev Eşyası  859
3. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri Olan Eşya  860
4. Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları  860
5. Rehnedilmiş Tereke Malları  860
6. Taşınmazlar  860
7. Tarım Arazileri  861
III. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI  862
§ 65. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  863
I. MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU  863
II. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU  864
A. MÜTESELSİL SORUMLULUK  864
B. MİRASÇILARA RÜCU  864
Kaynaklar  865
Kavram Dizini  871
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021