Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Ticaret Hukuku – I
(Ticari İşletme ve Ortaklıklar Hukuku)
Eylül 2020 / 3. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
İndirimli: 27.00 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2019 28.00 TL 12.90 TL (%54)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ticaret Hukuku -I" ismiyle yayımlanan bu kitabında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak, Ticari İşletme Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku konularına ilişkin temel bilgilere yalın ve akıcı bir dille yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Hukuku
Ortaklıklar Hukuku
Barkod: 9789750261732
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  6
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI
I. GENEL OLARAK  31
II. TİCARET HUKUKU  31
III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER  32
A. Sübjektif Sistem  32
B. Objektif Sistem  32
C. Modern Sistem  33
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK  35
II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI  35
A. Ticari İşletmenin Tanımı  35
B. Ticari İşletmenin Unsurları  36
1. Gelir Sağlama Hedefi  36
2. Devamlılık  37
3. Bağımsızlık  37
4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma  37
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU  39
IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  41
A. Şubenin Unsurları  42
B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları  43
V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER  44
A. Ticari İşletme Devri  44
1. Genel Olarak  44
2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı  45
3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı  46
4. Ticari İşletme Devri Sonuçları  47
B. Ticari İşletme Rehni  49
1. Genel Olarak  49
2. Rehnin Kurulması  50
a. Rehin Sözleşmesi  50
b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları  50
c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil  51
d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  52
3. Rehnin Kapsamı  53
4. Rehin Türleri  55
5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları  56
a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  57
b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları  58
c. Müeyyideler  59
6. Rehnin Sona Ermesi  59
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. GENEL OLARAK  61
II. TİCARİ İŞ  61
III. TİCARİ İŞ KARİNESİ  62
IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  64
A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  65
B. Ticari İşlerde Faiz  66
1. Faiz Türleri  66
a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi  66
b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz  67
c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz  67
2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri  68
a. Ticari İşlerde Anapara Faizi  68
b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları  69
c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması  70
3. Faiz Oranları  70
a. Anapara Faizi Oranı  70
b. Temerrüt Faiz Oranı  70
c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı  72
C. Ticari İşlerde Zamanaşımı  72
Dördüncü Bölüm
TİCARİ HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  75
II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI  76
A. Emredici Hükümler  76
B. Sözleşme Hükümleri  76
C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler  76
D. Ticari Örf ve Adet  77
E. Genel Hükümler  79
Beşinci Bölüm
TİCARİ YARGI
I. GENEL OLARAK  81
II. TİCARİ DAVALAR  81
A. Mutlak Ticari Davalar  81
1. TTK Tarafından Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar  82
2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar  82
3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar  82
4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar  83
5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar  83
6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar  84
7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar  84
B. Nispi Ticari Davalar  84
1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar  84
2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar  85
III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER  86
IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT  87
V. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK  88
Altıncı Bölüm
TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  91
II. TACİR  91
A. Gerçek Kişi Tacirler  91
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  92
a. Ticari İşletmenin Varlığı  92
b. Ticari İşletmenin İşletilmesi  92
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi  93
2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması  93
3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı  93
4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  94
B. Tüzel Kişi Tacirler  95
1. Ticaret Şirketleri  95
2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  96
3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  96
4. Donatma İştiraki  98
5. Hâkim Teşebbüs  98
6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi  99
III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  99
A. Genel Hüküm ve Sonuçlar  99
1. İflasa Tabi Olma  99
a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar  100
b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar  100
c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar  100
2. Ticaret Siciline Kaydolma  101
3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma  101
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  101
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  102
6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma  102
7. Ticari Defter Tutma  102
8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  102
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  103
10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  104
11. Fatura Düzenleme  105
B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları  105
1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık  105
2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  106
3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine  107
4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  108
5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme  111
IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ  112
Yedinci Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  113
II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI  113
A. Ticari Temsilci  113
1. Tanım  114
2. Temsil Yetkisi  114
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  114
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  115
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  115
B. Ticari Vekil  115
1. Tanım  115
2. Temsil yetkisi  116
a. Temsil yetkisinin kapsamı  116
b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  116
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  116
C. Pazarlamacı  117
1. Tanım  117
2. Temsil yetkisi  118
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  118
3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri  118
4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  119
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  120
A. Acente  120
1. Tanımı ve Unsurları  120
a. Tanımı  120
b. Unsurları  120
2. Acentenin Yetkileri  121
3. Acentenin Hak ve Borçları  122
a. Hakları  122
b. Borçları  124
4. Müvekkilin Borçları  126
5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi  126
B. Simsar  127
1. Tanımı ve Unsurları  127
a. Tanımı  127
b. Unsurları  127
2. Simsarın Hak ve Borçları  128
a. Hakları  128
b. Borçları  129
C. Komisyoncu  129
1. Tanımı ve Unsurları  129
a. Tanımı  129
b. Unsurları  129
2. Komisyoncunun Hak ve Borçları  130
a. Hakları  130
b. Borçları  131
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  132
1. Tanımı ve Unsurları  132
a. Tanımı  132
b. Unsurları  133
2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları  133
a. Hakları  133
b. Borçları  134
Sekizinci Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
I. GENEL OLARAK  135
II. TİCARET UNVANI  135
A. Tanımı ve Unsurları  135
1. Tanımı  135
2. Unsurları  136
B. Ticaret Unvanının Şekli  137
1. Gerçek Kişiler  137
2. Tüzel Kişiler  137
C. Ticaret Unvanının Devri  139
D. Ticaret Unvanının Korunması  140
III. İŞLETME ADI  140
Dokuzuncu Bölüm
MARKA
I. GENEL OLARAK  143
II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER  143
A. Markanın Tanımı  143
B. Marka Olabilecek İşaretler  144
III. MARKANIN İŞLEVLERİ  145
IV. MARKA TÜRLERİ  145
V. MARKANIN TESCİLİ  146
A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri  146
1. Mutlak Ret Sebepleri  146
2. Nispi Ret Sebepleri  149
B. Marka Tescili Aşamaları  151
1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler  151
2. Tescil Başvurusu  152
3. Başvuru İncelemesi  152
4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar  153
5. Tescil  154
C. Marka Tescilinin Sonuçları  155
VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER  155
A. Markanın Devri  155
B. Markanın Rehni  156
C. Markanın Haciz  156
D. Markanın Lisansa Konu Olması  156
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI  157
A. Marka Hakkına Tecavüz  157
B. Marka Hakkının Korunması  158
1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma  158
2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma  160
VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ  161
A. Markanın Hükümsüzlüğü  161
B. Markanın İptali  162
C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi  163
IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  163
Onuncu Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK  165
II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI  165
A. Haksız Rekabetin Tanımı  165
B. Haksız Rekabetin Unsurları  166
III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER  166
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞABİLECEK YAPTIRIMLAR  170
A. Hukuki Yaptırımlar  170
1. Dava Açabilecek Kimseler  170
2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar  171
3. Açılabilecek Hukuk Davaları  171
4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  171
5. Zamanaşımı  172
B. Cezai Yaptırımlar  172
Onbirinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  175
II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  175
III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI  177
IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  177
A. Tutulması Gereken Ticari Defterler  177
B. Ticari Defterlerin Tutulması  178
1. Envanter Çıkarılması  179
2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi  180
C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı  181
D. Ticari Defterlerin Onaylatılması  182
1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler  182
2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler  183
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ  183
A. Sahibi Lehine Delil Olma  184
B. Sahibi Aleyhine Delil Olma  185
VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  185
VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK  186
A. TTK Açısından  186
B. İcra ve İflas Kanunu Açısından  186
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  187
Onkinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  189
II. SİCİL İŞLEMLERİ  190
A. Tescil İşlemleri  190
1. İstem Üzerine Tescil  190
2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil  191
B. Tadil ve Terkin İşlemleri  192
III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI  193
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü  193
B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil  193
C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu  194
IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ  195
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  195
A. Kurucu/Bildirici Etkisi  196
B. Olumlu/Olumsuz Etkisi  196
VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ  197
VII. SORUMLULUK  197
Onüçüncü Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  199
II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  200
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR  200
A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar  200
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar  201
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ  201
A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler  201
B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi  203
C. Cari Hesapta Faiz  203
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  203
VI. ZAMANAŞIMI  204
ÖRNEK SORULAR  205
ORTAKLIKLAR HUKUKU
Birinci Bölüm
ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK  215
II. ŞİRKETİN UNSURLARI  218
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  221
II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI  221
III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  222
A. Kâr ve Zarar Paylaşımı  222
B. Yönetim  223
1. Olağan İşler  223
2. Hak ve Yükümlülükleri  224
3. Olağanüstü İşler  224
C. Denetim  225
D. Rekabet Yasağı  225
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  226
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  227
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  227
2. Çıkma ve Çıkarılma  227
IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  228
A. Temsil  229
1. Doğrudan Temsil  229
2. Dolaylı Temsil  229
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  229
1. Birinci Dereceden Sorumluluk  229
2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk  230
V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  231
A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri  231
1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  231
2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi  231
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  232
4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi  232
B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri  232
1. Ortakların Fesih Kararı  232
2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması  233
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  233
VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR  233
VII. ZAMANAŞIMI  234
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  235
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  235
A. Tüzel Kişilik  235
B. Tacir Sıfatı  235
C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  235
1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart  236
2. Birleşmenin Özellikleri  237
3. Birleşme İşlemleri  238
4. Birleşmenin Sonuçları  240
5. Alacaklıların Korunması  240
D. Tür Değiştirme  241
1. Tür Değiştirme İşlemleri  241
2. Tür Değiştirmenin Sonuçları  242
3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri  243
E. Bölünme  243
1. Bölünme Türleri  243
2. Bölünme İşlemleri  244
3. Bölünmenin Sonuçları  245
F. Şirket Topluluğu  246
1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması  246
2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları  247
a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu  247
b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu  248
c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması  248
G. Ultra Vires İlkesi  249
H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi  249
1. Nakit Sermaye Taahhüdü  249
2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü  250
3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü  250
4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü  251
İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu  251
1. Şahıs Şirketlerinde  251
2. Sermaye Şirketlerinde  251
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  253
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI  253
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  255
A. Kâr–Zarar Paylaşımı  255
B. Yönetim  256
1. Olağan İşler Bakımından  256
2. Olağanüstü İşler Bakımından  257
C. Denetim  257
D. Rekabet Yasağı  257
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  258
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  259
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  259
2. Çıkma ve Çıkarılma  259
3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları  260
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  260
A. Temsil  260
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  261
1. İkinci Dereceden Sorumluluk  261
2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk  261
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  262
A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri  262
B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri  263
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  264
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  264
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  267
II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ  267
A. Komandite ortak  267
B. Komanditer ortak  268
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  269
II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI  269
III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET  274
IV. KANUNA KARŞI HİLE  274
V. YÖNETİM KURULU  275
A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  275
B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler  275
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi  276
D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları  277
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması  278
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri  279
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları  280
1. Hakları  280
2. Borçları  281
G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  282
1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti  282
2. Sorumluluğu Doğuran Haller  283
3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  283
4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar  283
5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili  284
6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller  284
H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları  285
VI. GENEL KURUL  285
A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  286
B. Genel Kurulun Toplanması  286
C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  286
D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü  287
E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları  288
F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  288
1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı  288
2. Oybirliği Gerektiren Haller  289
3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller  289
4. Esas Sözleşme Değişiklikleri  289
G. Genel Kurul Kararlarının İptali  290
1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar  290
2. İptal Davasında Davalı  291
3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  291
4. Hak Düşürücü Süre  291
5. İptal Kararının Sonuçları  291
H. Bâtıl Genel Kurul Kararları  291
VII. DENETİM  292
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY  292
A. Pay Kavramı  292
B. Pay (Hisse) Senetleri  293
C. Pay Devri  294
1. Pay Senede Bağlanmamışsa  294
2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri  297
E. İmtiyazlı Paylar  298
IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI  299
A. Hakları  299
1. Oy Hakkı  299
2. Kâr Payı  300
3. Tasfiye Payı  301
4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı  301
5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  301
6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı  302
B. Borçları  302
1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu  302
2. İkincil Yükümlülükler  303
X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  304
A. İnfisah halleri  304
B. Fesih halleri  304
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  305
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  307
II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  307
III. GENEL KURUL  308
IV. MÜDÜRLER  309
V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ  310
VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA  311
A. Çıkma  311
B. Çıkarılma  311
VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU  312
VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  312
IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ  313
ÖRNEK SORULAR  315
Yararlanılan Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  327
 


Aytekin Çelik
Eylül 2020
53.00 TL
İndirimli: 47.70 TL (%10)
Sepete Ekle
Güzin Gizem Atabay
Temmuz 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Ali Çitil
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Basıya Önsöz  5
İkinci Basıya Önsöz  6
Birinci Basıya Önsöz  7
Kısaltmalar  27
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARET HUKUKUNUN ESASLARI
I. GENEL OLARAK  31
II. TİCARET HUKUKU  31
III. TİCARET HUKUKU DÜZENLEMELERİNDE BENİMSENEN SİSTEMLER  32
A. Sübjektif Sistem  32
B. Objektif Sistem  32
C. Modern Sistem  33
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME
I. GENEL OLARAK  35
II. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE UNSURLARI  35
A. Ticari İşletmenin Tanımı  35
B. Ticari İşletmenin Unsurları  36
1. Gelir Sağlama Hedefi  36
2. Devamlılık  37
3. Bağımsızlık  37
4. Esnaf İşletmesi Faaliyetlerini Aşma  37
III. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE MALVARLIĞI SORUNU  39
IV. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  41
A. Şubenin Unsurları  42
B. Merkez – Şube Ayrımının Hukuki Sonuçları  43
V. TİCARİ İŞLETMELERİN KONU OLDUĞU HUKUKİ İŞLEMLER  44
A. Ticari İşletme Devri  44
1. Genel Olarak  44
2. Ticari İşletme Devri Sözleşmesinde Şekil Şartı  45
3. Ticari İşletme Devrinin Kapsamı  46
4. Ticari İşletme Devri Sonuçları  47
B. Ticari İşletme Rehni  49
1. Genel Olarak  49
2. Rehnin Kurulması  50
a. Rehin Sözleşmesi  50
b. Rehin Sözleşmesinin Tarafları  50
c. Rehin Sözleşmesinde Şekil ve Tescil  51
d. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar  52
3. Rehnin Kapsamı  53
4. Rehin Türleri  55
5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları  56
a. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  57
b. Borçlunun Temerrüdü Halinde Rehin Alacaklısının Hakları  58
c. Müeyyideler  59
6. Rehnin Sona Ermesi  59
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞ
I. GENEL OLARAK  61
II. TİCARİ İŞ  61
III. TİCARİ İŞ KARİNESİ  62
IV. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  64
A. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  65
B. Ticari İşlerde Faiz  66
1. Faiz Türleri  66
a. Niteliği Göre Faiz Türleri: Anapara (Kapital) Faizi ve Temerrüt Faizi  66
b. Kaynağına Göre Faiz Türleri: Akdi Faiz ve Kanuni Faiz  67
c. Hesaplanmasına Göre Faiz Türleri: Basit Faiz ve Bileşik Faiz  67
2. Ticari İşlere Uygulanacak Faizin Özellikleri  68
a. Ticari İşlerde Anapara Faizi  68
b. Bileşik Faiz Yasağının İstisnaları  69
c. Daha Yüksek Oranla Temerrüt Faizi Uygulanması  70
3. Faiz Oranları  70
a. Anapara Faizi Oranı  70
b. Temerrüt Faiz Oranı  70
c. Yabancı Para Borçlarında Faiz Oranı  72
C. Ticari İşlerde Zamanaşımı  72
Dördüncü Bölüm
TİCARİ HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  75
II. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI  76
A. Emredici Hükümler  76
B. Sözleşme Hükümleri  76
C. Yedek Ticari Hükümler: Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler  76
D. Ticari Örf ve Adet  77
E. Genel Hükümler  79
Beşinci Bölüm
TİCARİ YARGI
I. GENEL OLARAK  81
II. TİCARİ DAVALAR  81
A. Mutlak Ticari Davalar  81
1. TTK Tarafından Düzenlenen Hususlara İlişkin Davalar  82
2. TMK’nin 962 ilâ 969. Maddelerinde Düzenlenen Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile Uğraşanlara İlişkin Davalar  82
3. TBK Tarafından Düzenlenen Bazı Hususlara İlişkin Davalar  82
4. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuata İlişkin Davalar  83
5. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Davalar  83
6. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerden Doğan Davalar  84
7. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar  84
B. Nispi Ticari Davalar  84
1. Havale, Vedia ve Fikri ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar  84
2. Her İki Tarafın Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar  85
III. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEMELER  86
IV. TİCARİ DAVALARDA USUL VE İSPAT  87
V. TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK  88
Altıncı Bölüm
TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  91
II. TACİR  91
A. Gerçek Kişi Tacirler  91
1. Gerçek Kişi Tacir Olmanın Unsurları  92
a. Ticari İşletmenin Varlığı  92
b. Ticari İşletmenin İşletilmesi  92
c. Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Gerçek Kişi Adına İşletilmesi  93
2. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatını Kazanması  93
3. Ticaret Yapmaktan Men Edilenlerin Tacir Sıfatı  93
4. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  94
B. Tüzel Kişi Tacirler  95
1. Ticaret Şirketleri  95
2. Amacına Ulaşmak için Ticari İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  96
3. Özel Hukuk Hükümlerine göre Yönetilmek veya Ticari Şekilde İşletilmek Üzere Kurulan Kurum ve Kuruluşlar  96
4. Donatma İştiraki  98
5. Hâkim Teşebbüs  98
6. Tüzel Kişi Tacir Sıfatını Sona Ermesi  99
III. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  99
A. Genel Hüküm ve Sonuçlar  99
1. İflasa Tabi Olma  99
a. TTK Kapsamında Tacir Sayılanlar  100
b. Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Bulunanlar  100
c. Özel Kanunlarına göre Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar  100
2. Ticaret Siciline Kaydolma  101
3. Odalara ve Birliklere Kayıt Olma  101
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu  101
5. Ticari İş Karinesine Tabi Olma  102
6. Ticari Örf ve Âdete Tabi Olma  102
7. Ticari Defter Tutma  102
8. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme  102
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı  103
10. Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İsteyememe  104
11. Fatura Düzenleme  105
B. Her İki Tarafın Tacir Olmasının Hüküm ve Sonuçları  105
1. İhtar ve İhbarlarda Şekle Bağlılık  105
2. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  106
3. Hapis Hakkının Varlığı ile İlgili Karine  107
4. Ticari Satış ve Mal Değişimi Sözleşmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  108
5. Yetki Sözleşmesi Yapabilme  111
IV. ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERİ  112
Yedinci Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  113
II. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI  113
A. Ticari Temsilci  113
1. Tanım  114
2. Temsil Yetkisi  114
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  114
b. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  115
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  115
B. Ticari Vekil  115
1. Tanım  115
2. Temsil yetkisi  116
a. Temsil yetkisinin kapsamı  116
b. Temsil yetkisinin sınırlandırılması  116
3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  116
C. Pazarlamacı  117
1. Tanım  117
2. Temsil yetkisi  118
a. Temsil Yetkisinin Kapsamı  118
3. Pazarlamacının Hak ve Yükümlülükleri  118
4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  119
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  120
A. Acente  120
1. Tanımı ve Unsurları  120
a. Tanımı  120
b. Unsurları  120
2. Acentenin Yetkileri  121
3. Acentenin Hak ve Borçları  122
a. Hakları  122
b. Borçları  124
4. Müvekkilin Borçları  126
5. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesi  126
B. Simsar  127
1. Tanımı ve Unsurları  127
a. Tanımı  127
b. Unsurları  127
2. Simsarın Hak ve Borçları  128
a. Hakları  128
b. Borçları  129
C. Komisyoncu  129
1. Tanımı ve Unsurları  129
a. Tanımı  129
b. Unsurları  129
2. Komisyoncunun Hak ve Borçları  130
a. Hakları  130
b. Borçları  131
D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  132
1. Tanımı ve Unsurları  132
a. Tanımı  132
b. Unsurları  133
2. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları ve Borçları  133
a. Hakları  133
b. Borçları  134
Sekizinci Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
I. GENEL OLARAK  135
II. TİCARET UNVANI  135
A. Tanımı ve Unsurları  135
1. Tanımı  135
2. Unsurları  136
B. Ticaret Unvanının Şekli  137
1. Gerçek Kişiler  137
2. Tüzel Kişiler  137
C. Ticaret Unvanının Devri  139
D. Ticaret Unvanının Korunması  140
III. İŞLETME ADI  140
Dokuzuncu Bölüm
MARKA
I. GENEL OLARAK  143
II. MARKANIN TANIMI VE MARKA OLABİLECEK İŞARETLER  143
A. Markanın Tanımı  143
B. Marka Olabilecek İşaretler  144
III. MARKANIN İŞLEVLERİ  145
IV. MARKA TÜRLERİ  145
V. MARKANIN TESCİLİ  146
A. Marka Tescil Talebinin Ret Sebepleri  146
1. Mutlak Ret Sebepleri  146
2. Nispi Ret Sebepleri  149
B. Marka Tescili Aşamaları  151
1. Marka Korumasından Yararlanacak Kişiler  151
2. Tescil Başvurusu  152
3. Başvuru İncelemesi  152
4. Üçüncü Kişilerin Görüşleri ve Bu Görüşlere Yapılabilecek İtirazlar  153
5. Tescil  154
C. Marka Tescilinin Sonuçları  155
VI. MARKANIN KONU OLABİLECEĞİ HUKUKİ İŞLEMLER  155
A. Markanın Devri  155
B. Markanın Rehni  156
C. Markanın Haciz  156
D. Markanın Lisansa Konu Olması  156
VII. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE MARKA HAKKININ KORUNMASI  157
A. Marka Hakkına Tecavüz  157
B. Marka Hakkının Korunması  158
1. Tescilli Markaya Sağlanan Hukuki Koruma  158
2. Tescilli Markaya Sağlanan Cezai Koruma  160
VIII. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ  161
A. Markanın Hükümsüzlüğü  161
B. Markanın İptali  162
C. Hükümsüzlük ve İptal Kararlarının Etkisi  163
IX. MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  163
Onuncu Bölüm
HAKSIZ REKABET
I. GENEL OLARAK  165
II. HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UNSURLARI  165
A. Haksız Rekabetin Tanımı  165
B. Haksız Rekabetin Unsurları  166
III. HAKSIZ REKABET DOĞURAN HALLER  166
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU DOĞABİLECEK YAPTIRIMLAR  170
A. Hukuki Yaptırımlar  170
1. Dava Açabilecek Kimseler  170
2. Davalı Sıfatına Sahip Olacaklar  171
3. Açılabilecek Hukuk Davaları  171
4. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası  171
5. Zamanaşımı  172
B. Cezai Yaptırımlar  172
Onbirinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  175
II. DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR  175
III. TİCARİ DEFTERLERİN AMAÇ VE FAYDALARI  177
IV. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI, SAKLANMASI VE ONAYLATILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  177
A. Tutulması Gereken Ticari Defterler  177
B. Ticari Defterlerin Tutulması  178
1. Envanter Çıkarılması  179
2. Finansal Tabloların Düzenlenmesi  180
C. Ticari Defter ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ve Belgeleri Zıyaı  181
D. Ticari Defterlerin Onaylatılması  182
1. Fiziki Olarak Tutulan Defterler  182
2. Elektronik Ortamda Tutulan Defterler  183
V. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ  183
A. Sahibi Lehine Delil Olma  184
B. Sahibi Aleyhine Delil Olma  185
VI. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  185
VII. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK  186
A. TTK Açısından  186
B. İcra ve İflas Kanunu Açısından  186
C. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  187
Onkinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  189
II. SİCİL İŞLEMLERİ  190
A. Tescil İşlemleri  190
1. İstem Üzerine Tescil  190
2. Resen veya Kurum ve Kuruluşların Bildirmesi Üzerine Tescil  191
B. Tadil ve Terkin İşlemleri  192
III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI  193
A. Ticaret Sicili Müdürlüğü  193
B. Ticaret Müdürlüğünün Tescil Başvurusunu İnceleme Görevi ve Geçici Tescil  193
C. Ticaret Sicili Müdürü Kararlarına Karşı İtiraz Yolu  194
IV. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ  195
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  195
A. Kurucu/Bildirici Etkisi  196
B. Olumlu/Olumsuz Etkisi  196
VI. GÖRÜNÜŞE GÜVEN İLKESİ  197
VII. SORUMLULUK  197
Onüçüncü Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  199
II. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  200
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR  200
A. Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar  200
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar  201
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ  201
A. Cari hesabın İşleyişi ve Süreler  201
B. Cari Hesap Bakiyesinin Haczi  203
C. Cari Hesapta Faiz  203
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  203
VI. ZAMANAŞIMI  204
ÖRNEK SORULAR  205
ORTAKLIKLAR HUKUKU
Birinci Bölüm
ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK  215
II. ŞİRKETİN UNSURLARI  218
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  221
II. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI  221
III. ADİ ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  222
A. Kâr ve Zarar Paylaşımı  222
B. Yönetim  223
1. Olağan İşler  223
2. Hak ve Yükümlülükleri  224
3. Olağanüstü İşler  224
C. Denetim  225
D. Rekabet Yasağı  225
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  226
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  227
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  227
2. Çıkma ve Çıkarılma  227
IV. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  228
A. Temsil  229
1. Doğrudan Temsil  229
2. Dolaylı Temsil  229
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  229
1. Birinci Dereceden Sorumluluk  229
2. Sınırlı ve Müteselsil Sorumluluk  230
V. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  231
A. İnfisah (Kendiliğinden Sona Erme) Halleri  231
1. Şirket Amacının Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  231
2. Belirli Süreli Şirket Sözleşmesinin Sona Ermesi  231
3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflâsı yahut Fiil Ehliyetini Kaybetmesi  232
4. Ortağın Şahsi Alacaklısının Tasfiye Payını Haczetmesi  232
B. Fesih (İradi Sona Erme) Halleri  232
1. Ortakların Fesih Kararı  232
2. Ortağın Fesih İhbarında Bulunması  233
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  233
VI. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNE BAĞLANAN SONUÇLAR  233
VII. ZAMANAŞIMI  234
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  235
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  235
A. Tüzel Kişilik  235
B. Tacir Sıfatı  235
C. Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi  235
1. Şirket Birleşmeleri İçin Kanunun Getirdiği Ön Şart  236
2. Birleşmenin Özellikleri  237
3. Birleşme İşlemleri  238
4. Birleşmenin Sonuçları  240
5. Alacaklıların Korunması  240
D. Tür Değiştirme  241
1. Tür Değiştirme İşlemleri  241
2. Tür Değiştirmenin Sonuçları  242
3. Kolaylaştırılmış Tür Değiştirme İşlemleri  243
E. Bölünme  243
1. Bölünme Türleri  243
2. Bölünme İşlemleri  244
3. Bölünmenin Sonuçları  245
F. Şirket Topluluğu  246
1. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkması  246
2. Şirketler Topluluğunun Ortaya Çıkmasının Sonuçları  247
a. Hâkim Şirketin Sorumluluğu  247
b. Hâkim Şirketin Oluşturduğu Güvenden Doğan Sorumluluğu  248
c. Azınlığın Çıkarılarak Paylarının Satın Alınması  248
G. Ultra Vires İlkesi  249
H. Ticaret Şirketlerine Sermaye Taahhüt Edilmesi  249
1. Nakit Sermaye Taahhüdü  249
2. Taşınmaz Sermaye Taahhüdü  250
3. Taşınır ve Diğer İktisadî Değerlerin Sermaye Olarak Taahhüdü  250
4. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü  251
İ. Ortağın Şahsi Alacaklısının Durumu  251
1. Şahıs Şirketlerinde  251
2. Sermaye Şirketlerinde  251
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  253
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI  253
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İŞLEYİŞ  255
A. Kâr–Zarar Paylaşımı  255
B. Yönetim  256
1. Olağan İşler Bakımından  256
2. Olağanüstü İşler Bakımından  257
C. Denetim  257
D. Rekabet Yasağı  257
1. Rekabet Yasağının İhlâl Edilmesinin Sonuçları  258
E. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  259
1. Şirkete Yeni Ortak Kabulü  259
2. Çıkma ve Çıkarılma  259
3. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları  260
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İŞLEYİŞ  260
A. Temsil  260
B. Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  261
1. İkinci Dereceden Sorumluluk  261
2. Sınırsız ve Müteselsil Sorumluluk  261
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  262
A. İnfisah – Kendiliğinden Sona Erme – Halleri  262
B. Fesih – İradi Sona Erme – Halleri  263
C. Şirketin Mahkeme Kararıyla Tasfiyesi  264
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  264
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  267
II. KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARIN ÖZELLİKLERİ  267
A. Komandite ortak  267
B. Komanditer ortak  268
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  269
II. ANONİM ŞİRKETİN UNSURLARI  269
III. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKET  274
IV. KANUNA KARŞI HİLE  274
V. YÖNETİM KURULU  275
A. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  275
B. Yönetim Kurulu Üyesi Olabilecekler  275
C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Seçimi  276
D. Yönetim kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayıları  277
E. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
1. Yönetim Yetkisinin Kullanılması  278
2. Temsil Yetkisinin Kullanılması  278
3. Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetki ve Görevleri  279
F. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları  280
1. Hakları  280
2. Borçları  281
G. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  282
1. Sorumluluğun Hukuki Mahiyeti  282
2. Sorumluluğu Doğuran Haller  283
3. Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  283
4. Sorumluluk Davası Açmaya Yetkili Olanlar  283
5. Sorumluluk Davasında Şirketin Temsili  284
6. Yönetim Kurulu Üyelerini Sorumluluktan Kurtaran Haller  284
H. Bâtıl Yönetim Kurulu Kararları  285
VI. GENEL KURUL  285
A. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  286
B. Genel Kurulun Toplanması  286
C. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  286
D. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Usulü  287
E. Genel Kurul Toplantısında Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları  288
F. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  288
1. Basit Toplantı ve Karar Yetersayısı  288
2. Oybirliği Gerektiren Haller  289
3. Ağırlaştırılmış Yetersayı Öngörülen Haller  289
4. Esas Sözleşme Değişiklikleri  289
G. Genel Kurul Kararlarının İptali  290
1. İptal Davası Açmaya Yetkili Olanlar  290
2. İptal Davasında Davalı  291
3. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme  291
4. Hak Düşürücü Süre  291
5. İptal Kararının Sonuçları  291
H. Bâtıl Genel Kurul Kararları  291
VII. DENETİM  292
VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY  292
A. Pay Kavramı  292
B. Pay (Hisse) Senetleri  293
C. Pay Devri  294
1. Pay Senede Bağlanmamışsa  294
2. Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri  295
D. Pay / Pay Senedi Üzerindeki Diğer Tasarruf İşlemleri  297
E. İmtiyazlı Paylar  298
IX. PAY SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI  299
A. Hakları  299
1. Oy Hakkı  299
2. Kâr Payı  300
3. Tasfiye Payı  301
4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı  301
5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  301
6. Özel Denetçi Atanmasını Talep Hakkı  302
B. Borçları  302
1. Sermaye Taahhüdünü İfa Borcu  302
2. İkincil Yükümlülükler  303
X. ANONİM ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  304
A. İnfisah halleri  304
B. Fesih halleri  304
XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  305
Yedinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  307
II. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  307
III. GENEL KURUL  308
IV. MÜDÜRLER  309
V. LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ  310
VI. LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA VE ÇIKARILMA  311
A. Çıkma  311
B. Çıkarılma  311
VII. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU  312
VIII. LİMİTED ŞİRKETİ SONA ERDİREN HALLER  312
IX. LİMİTED ŞİRKETİN TASFİYESİ  313
ÖRNEK SORULAR  315
Yararlanılan Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  327
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020