Hukuka Giriş Kavramlar & Kurumlar Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer  - Kitap

Hukuka Giriş

Kavramlar & Kurumlar

6. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
256
Barkod:
9789750286384
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
134,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
5. baskı
Eylül 2022
130,00
75,00 (%42)
Kitabın Açıklaması
Hukuka Giriş dersi, farklı isimler altında iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile meslek yüksekokullarının sosyal bilimler bölümlerinin programlarında yer alır. Genellikle bu dersler bir yarıyılda ve iki ya da üç kredi olarak verilir. Hacmi küçük olan bu kitap ile asıl gayemiz bu dersler için öğrencilere kısa ders notu sunabilmektir. Kitabımızın daha önce yazılmış kitaplardan farklı bir içeriği yok tur. Ancak konular tablo ve şemalarla, mümkün olduğu kadar kısa ve sade biçimde anlatılmaya gayret gösterilmiştir.
Bu baskıda bir önceki baskı gözden geçirilmiş ve değişen mevzuat güncellenmiştir
Kitabın Konu Başlıkları
.
Toplum Yaşamı ve Toplumsal Düzen Kuralları
.
Hukuk ve Hukuk Kuralları
.
Hukuk Kurallarının Uygulanması
.
Hukukun Kaynakları
.
Hukukun Bölümleri
.
Hak
.
Hukuki Olaylar, Eylemler ve İşlemler
.
Yargı Örgütü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
III
KISALTMALAR CETVELİ 
XI
BİRİNCİ BÖLÜM
TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI
§ 1– TOPLUM YAŞAMI VE TOPLUM DÜZENİ 
1
I– TOPLUM YAŞAMI 
1
II– TOPLUM DÜZENİ 
1
§ 2– TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI 
2
I– GENEL OLARAK 
2
II– ÇEŞİTLERİ 
2
1– Din Kuralları 
3
2– Ahlâk Kuralları 
4
3– Görgü Kuralları 
5
4– Hukuk Kuralları 
6
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK VE HUKUK KURALLARI
§ 3– HUKUK KAVRAMI 
9
§ 4– HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 
9
I– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK 
10
II– MEVZU HUKUK 
10
III– DOĞAL HUKUK 
10
IV– MADDİ HUKUK 
11
V– ŞEKLİ HUKUK 
11
§ 5– HUKUKUN AMACI 
11
I– TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK 
12
II– TOPLUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 
12
III– EŞİTLİĞİ SAĞLAMAK 
13
IV– ADALETİ SAĞLAMAK 
14
V– HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK 
15
§ 6– BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ 
16
I– KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ 
16
II– ANGLO–SAKSON HUKUK SİSTEMİ 
16
III– İSLÂM HUKUK SİSTEMİ 
17
IV– SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 
18
§ 7– HUKUKUN KAYNAĞINA İLİŞKİN KURAMLAR 
18
I– HUKUKUN İRADEDEN KAYNAKLANDIĞINI KABUL EDEN KURAMLAR 
19
II– HUKUKUN İRADE DIŞI KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞUNU KABUL EDEN KURAMLAR 
19
§ 8– HUKUKUN DERLENMESİ (KANUNLAŞTIRMA) 
20
I– GENEL OLARAK 
20
II– DERLEME YÖNTEMLERİ 
20
III– TÜRKİYE'DE HUKUKUN DERLENMESİ 
21
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 9– HUKUK KURALLARININ NİTELİKLERİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
23
I– EMREDİCİ HUKUK KURALLARI 
23
II– TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI 
24
III– YORUMLAYICI HUKUK KURALLARI 
25
IV– TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI 
25
V– YETKİ VERİCİ HUKUK KURALLARI 
25
VI– İLGA EDİCİ HUKUK KURALLARI 
26
§ 10– HUKUK KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
26
§ 11– HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
27
I– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
27
II– HUKUK KURALININ YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI 
28
1– Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma 
28
2– Başka Bir Hukuk Kuralı İle Yürürlükten Kaldırma 
28
3– İptal Yoluyla Yürürlükten Kaldırma 
30
III– HUKUK KURALLARININ GERİYE YÜRÜMEMESİ İLKESİ 
30
1– Genel Olarak 
30
2– Ayrık Durumlar 
31
§ 12– HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
32
I– GENEL OLARAK 
32
II– YORUM TÜRLERİ 
32
1– Yasama Yorumu 
32
2– Yargısal Yorum 
33
3– Bilimsel Yorum 
33
III– YORUM YÖNTEMLERİ 
33
1– Sözel Yorum 
33
2– Tarihsel Yorum 
34
3– Amaçsal Yorum 
34
4– Karma Yöntem 
34
IV– HUKUK KURALLARININ YORUMLANMASINDA YARARLANILAN MANTIK KURALLARI 
35
1–Kıyas 
35
2– Öncelikle Uygulama 
36
3– Karşıt Anlamından Sonuç Çıkarma 
37
§ 13– HÂKİMİN HUKUK KURALI KOYMA YETKİSİ 
37
I– GENEL OLARAK 
37
II– HÂKİMİN KURAL KOYMA YETKİSİNİ KULLANABİLMESİNİN KOŞULLARI 
38
1– Kanunda Boşluk Bulunması 
38
2– Örf ve Âdet Hukukunda Uygulanabilir Bir Kuralın Bulunmaması 
39
III– HÂKİMİN KOYDUĞU HUKUK KURALININ NİTELİĞİ 
40
§ 14– HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ 
40
§ 15– HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMI 
42
I– GENEL OLARAK 
42
II– YAPTIRIMIN TARİH İÇİNDEKİ GELİŞİMİ 
43
III– YAPTIRIM TÜRLERİ 
44
1– Kamu Hukuku Yaptırımları 
44
2– Özel Hukuk Yaptırımları 
48
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKUN KAYNAKLARI
§ 16– HUKUKUN KAYNAĞI KAVRAMI 
55
§ 17– YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUKUN KAYNAKLARI 
55
I– ASIL KAYNAKLAR 
56
1– Yazılı Kaynaklar 
56
2– Yazılı Olmayan Kaynak: Örf ve Âdet Hukuku 
68
II– YARDIMCI KAYNAKLAR 
70
1– Bilimsel Görüşler (Öğreti) 
71
2– Yargı Kararları 
72
BEŞİNCİ BÖLÜM
HUKUKUN BÖLÜMLERİ
§ 18– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMI 
73
I– GENEL OLARAK 
73
II– ÖZEL HUKUK VE KAMU HUKUKU AYRIMINI AÇIKLAYAN ÖLÇÜTLER 
74
§ 19– ÖZEL HUKUK DALLARI 
75
I– MEDENİ HUKUK 
75
1– Genel Olarak 
75
2– Kişiler Hukuku 
76
3– Aile Hukuku 
87
4– Miras Hukuku 
92
5– Eşya Hukuku 
93
II– BORÇLAR HUKUKU 
97
1– Genel Olarak 
97
2– Borç İlişkisi 
98
3– Borç İlişkisinin Kaynakları 
98
4– Borç İlişkisinin Sona Ermesi 
101
III– TİCARET HUKUKU 
101
1– Genel Olarak 
101
2– Ticari İşletme Hukuku 
102
3– Şirketler Hukuku 
104
4– Kıymetli Evrak Hukuku 
106
5– Taşıma Hukuku 
107
6– Deniz Ticareti Hukuku 
108
7– Özel Sigorta Hukuku 
109
IV– MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 
109
1– Vatandaşlık Hukuku 
109
2– Yabancılar Hukuku 
112
3– Kanunlar İhtilafı Hukuku 
113
§ 20– KAMU HUKUKU DALLARI 
114
I– ANAYASA HUKUKU 
114
1– Genel Olarak 
114
2– Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 
115
3– Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri 
116
4– Anayasaya Göre Devlet Organları 
119
5– Anayasa Yargısı 
124
II– İDARE HUKUKU 
126
1– Genel Olarak 
126
2– İdari Örgütlenme 
126
3– İdarenin Faaliyetleri 
130
4– İdare Personeli 
131
5– İdarenin Denetimi 
132
III– CEZA HUKUKU 
135
1– Genel Olarak 
135
2– Ceza Hukukunun Bölümleri 
136
3– Ceza Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
137
4– Suç ve Suçun Unsurları 
138
5– Ceza Kavramı ve Türleri 
142
IV– CEZA USUL HUKUKU 
144
1– Genel Olarak 
144
2– Ceza Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
145
3– Yargılamanın Özneleri 
145
4– Yargılamanın Aşamaları 
147
V– MİLLETLERARASI HUKUK 
151
VI– GENEL KAMU HUKUKU 
152
1– Genel Olarak 
152
2– Devlet Türleri 
153
VII– MALİ HUKUK 
154
VIII– VERGİ HUKUKU 
155
IX– SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 
157
1– Sosyal Sigortalar 
157
2– Sosyal Yardım ve Hizmetler 
158
X– HUKUK TARİHİ 
159
XI– HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ 
160
§ 21– KARMA HUKUK DALLARI 
161
I– MEDENİ USUL HUKUKU 
161
1– Genel Olarak 
161
2– Görev ve Yetki 
163
3– Davanın Görülmesi 
164
4– Kanun Yolları 
164
5– Tahkim ve Arabuluculuk 
164
II– İCRA VE İFLAS HUKUKU 
166
1– Genel Olarak 
166
2– İcra Hukuku (Bireysel İcra) 
166
3– İflas Hukuku (Toplu İcra) 
167
4– Diğer Kurumlar 
168
III– İŞ HUKUKU 
168
1– Genel Olarak 
168
2– İş Hukukunun Bölümleri 
169
3– İş Hukukunun Temel Kavramları 
170
IV– HAVA HUKUKU 
171
V– BANKA HUKUKU 
172
VI– SERMAYE PİYASASI HUKUKU 
172
VII– TOPRAK HUKUKU 
172
VIII– FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU 
173
IX– ÇEVRE HUKUKU 
174
X– REKABET HUKUKU 
174
XI– TÜKETİCİ HUKUKU 
175
ALTINCI BÖLÜM
HAK
§ 22– HAK KAVRAMI 
177
§ 23– HAKKIN TÜRLERİ 
178
I– KAMU HAKLARI 
179
1– Genel Olarak 
179
2– Kamu Haklarının Sınırlandırılması, Durdurulması ve Kötüye Kullanılamaması 
180
II– ÖZEL HAKLAR 
181
1– Genel Olarak 
181
2– Özel Hakların Sınıflandırılması 
182
§ 24– HAKKIN KAZANILMASI VE KAYBI 
187
I– HAKKIN KAZANILMASI 
187
II– HAKKIN KAYBI 
188
§ 25– HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ 
189
I– İYİNİYET KAVRAMI 
189
II– İYİNİYET KARİNESİ 
191
III– HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER 
191
§ 26– HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE
DÜRÜSTLÜK İLKESİ 
193
I– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ KAVRAMLARI 
193
II– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASININ YAPTIRIMI 
195
III– HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE 
195
§ 27– HAKLARIN KORUNMASI 
196
I– İSTEM HAKKI 
196
II– DAVA HAKKI 
197
1– Genel Olarak 
197
2– Dava Türleri 
197
3– İspat Yükü 
198
4– İspat Araçları 
200
5– Savunma Araçları 
200
III– HAKKIN KİŞİNİN KENDİSİ TARAFINDAN KORUNMASI 
201
1– Haklı Savunma 
201
2– Zorunluluk Hali 
202
3– Kuvvet Kullanma 
203
IV– ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI 
203
V– HAKLARIN ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI 
205
YEDİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ OLAYLAR, EYLEMLER VE İŞLEMLER
§ 28– GENEL OLARAK 
207
§ 29– HUKUKİ OLAY 
207
§ 30– HUKUKİ EYLEM 
208
§ 31– HUKUKİ İŞLEM 
210
I– ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 
210
1– Tanım 
210
2– Türleri 
211
3– Hukuki İşlemlerde Şekil 
216
4– Hukuki İşlemlerde Sakatlık 
217
II– KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER 
219
1– Tanım 
219
2– Türleri 
220
SEKİZİNCİ BÖLÜM
YARGI ÖRGÜTÜ
§ 32– YARGILAMA FAALİYETİ 
224
§ 33– ADLİ YARGI 
225
I– GENEL OLARAK 
225
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ 
225
1– Hukuk Mahkemeleri 
225
2– Ceza Mahkemeleri 
227
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ 
229
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ 
230
§ 34– İDARİ YARGI 
231
I– GENEL OLARAK 
231
II– İLK DERECE MAHKEMELERİ 
231
1– İdare Mahkemeleri 
231
2– Vergi Mahkemeleri 
231
III– İKİNCİ DERECE MAHKEMELERİ 
231
IV– ÜST DERECE MAHKEMESİ 
232
§ 35– ANAYASA YARGISI 
233
I– GENEL OLARAK 
233
II– ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 
233
§ 36– UYUŞMAZLIK YARGISI 
234
§ 37– HESAP YARGISI 
235
§ 38– SEÇİM YARGISI 
236
§ 39– ASKERİ YARGI 
237
BAŞLICA HUKUKA GİRİŞ KAYNAKLARI 
23