Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Marka Hukuku
Ekim 2020 / 1. Baskı / 712 Syf.
Fiyatı: 145.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

İşletmelerin ürettiği ürün ve sağladığı hizmetin markalaşması sürecinde hukuki olarak koruma altında olması amacıyla kaynak kitap mahiyetinde olan bu eserde, markalaşma sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek sorunlar ve bu aşamalarda kullanılabilecek savunma araçlarının neler olduğuna yönelik zengin bir içerik yer almaktadır.

Kitapta marka olabilecek işaretler, mutlak ve nispi red durumları, marka tescil süreci Türk Patent ve Marka Kurumunda yürütülen idari süreçlerle birlikte markanın tescilinden doğan hakkın kapsamı, markaya tecavüz eylemlerinin işlenmesi durumunda kullanılabilecek hukuki ve cezai koruma enstrümanları, arabuluculuk süreci hakkında açıklamalar mevcuttur.

Kitap içerik itibariyle markalaşma sürecinde sınai mülkiyet kanunu, mülga KHK ve güncel Yargıtay kararlarının yer aldığı kapsamlı bir eserdir.

Konu Başlıkları
Mutlak ve Nisbi Red Nedenleri
Hükümsüzlük ve İptal Davaları
Markadan Doğan Hakkın Tüketilmesi
Lisans Sözleşmeleri
Markanın Haczi – Markanın Devri
Marka Hakkına Tecavüz
Marka Suçları
Marka Davalarında Arabuluculuk
Güncel Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750263422
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 712
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
MARKA HUKUKU
I. MARKA HUKUKUNA GİRİŞ  27
II. MARKANIN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ  30
1. Antik Mısır’da Marka  31
2. Mezopotamya’da Marka  32
3. Antik Yunan’da Marka  32
4. Markanın Tarihi: Türk Tamgaları  32
5. Markanın Tarihi: Rönesans Dönemi  33
6. Tarihteki İlk Marka Kanunu  33
7. Paris Sözleşmesi  34
8. Türk Tarihinde Marka Kanunu  35
9. Osmanlı İmparatorluğu’nda Marka Kanunu  35
10. Türkiye Cumhuriyeti’nde Marka Kanunu  35
11. Amerika’da Tescil Edilen İlk Marka  36
III. MARKANIN TÜRKİYE’DEKİ HUKUKİ GELİŞİM SÜRECİ  37
1. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem  37
2. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Dönemi  37
3. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  38
IV. MARKA HUKUKUNUN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KAYNAKLARI  38
1. Ulusal Kaynaklar  38
A. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  38
B. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  39
C. 556 Sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Mülga)  39
D. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tpe:2016/2)  39
E. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulanması  40
2. Türkiye’nin Markalarla İlgili Olarak Katıldığı Uluslararası Anlaşmalar  42
A. Markalarla Doğrudan İlgili Uluslararası Anlaşmalar  42
1. Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid Anlaşması  42
2. Madrid Protokolü  42
3. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması  43
4. Markaların Şekilli Elemanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  43
5. Marka Kanunu (Hukuku) Anlaşması  43
6. Sahte Mahreç İşaretlerinin Men’i Hakkında Madrid Anlaşması  44
B. Markalarla İlgili Diğer Uluslararası Anlaşmalar / Sözleşmeler  44
1. Paris Sözleşmesi  44
2. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  45
3. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)  45
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI, UNSURLARI, FONKSİYONLARI VE
MARKA TÜRLERİ
I. TANIMI  47
II. UNSURLARI  48
1. İşaret  48
2. Ayırt Edicilik  48
3. Mal ve/veya Hizmet  49
4. Sicilde Gösterilebilir Olma  49
III. MARKANIN FONKSİYONLARI  49
Ayırt Edicilik Türleri  50
IV. MARKA TÜRLERİ  52
1. Tescilli Markalar  52
2. Tescilli Olmayan Markalar  52
3. Ticaret Markaları  52
4. Hizmet Markaları  53
5. Ferdi (Bireysel) Markalar  53
6. Ortak Markalar  53
7. Tanınmış Markalar  54
8. Ulusal Marka  55
9. Avrupa Birliği Markası  55
10. Uluslararası Marka  55
11. Garanti Markası  56
İkinci Bölüm
MARKA OLARAK TESCİL OLUNABİLECEK İŞARETLER
I. MARKA ÇEŞİTLERİ  57
1. Kişi Adları  57
2. Sözcükler  60
3. Harfler, Sayılar, Harf/Sayı Kombinasyonları  63
4. Şekiller  66
A. İki Boyutlu Şekil Markaları – Görüntü Markaları  66
B. Üç Boyutlu Şekiller –Form Markaları  68
5. Renkler  73
6. Sesler  77
7. Kokular  81
8. Tatlar  83
9. Hareketler  85
10. Sloganlar  86
II. AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ TARAFINDAN TESCİLİ MÜMKÜN OLAN MARKA TÜRLERİ  87
1. Multimedya Markaları  87
2. Desen Markaları  89
3. Hologram Markaları  90
4. Pozisyon Markaları  92
Üçüncü Bölüm
MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ
I. MUTLAK RET NEDENLERİ  95
1. Genel Olarak  95
2. Sınai Mülkiyet Kanununun Dördüncü Maddesi Kapsamına Girmeyen İşaretler  95
3. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  96
4. Tescil Edilmiş Marka veya Daha Önce Tescil Başvurusuna Konu Edilmiş İşaret İle Aynı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan İşaretlerin Başvuru Konusu Yapılması  97
5. Tasviri İşaretler  98
6. Meslek ve Sanat Adları  102
7. Ürünün Karakteristik Özelliklerini İçeren İşaretler  103
8. Halkı Yanıltıcı İşaretler  104
9. Devlet veya Uluslararası Organizasyonlara Ait İşaretleri İçeren Markalar  106
10. Hükümranlık İşaretleri  106
11. Halka Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerleri İçeren İşaretler  107
12. Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren İşaretler  107
13. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  108
14. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  109
II. MUTLAK RET NEDENLERİNE RAĞMEN TESCİL İMKANI  110
1. Mutlak Ret Nedenlerinden Bazılarının Başvurudan Tarihinden Önce Kullanma Suretiyle Aşılabilmesi (m.5/2)  110
2. Muvafakatname  111
III. NİSPİ RED NEDENLERİ  111
1. Genel Olarak  111
2. Markanın Aynı Olması ve Aynı Mal ve Hizmetleri Kapsaması / Markanın Benzer Olması ve Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması  111
3. Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından İzin Almadan ve Geçerli Gerekçe Göstermeden Başvuru Yapılan Marka  115
4. Marka Başvurusundan veya Rüçhan Hakkından Önce Bir İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmiş Olması  116
5. Paris Sözleşmesi’nin Birinci Mükerrer Altıncı Maddesine Göre Tanınmış Markalar  117
6. Türkiye’de Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Başkası Adına Farklı Mal Veya Hizmetler İçin Tescil Başvurusuna Konu Olması  119
7. Önceki Tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Engel Oluşturması  124
a. Başkasına ait isim ve fotoğraf  124
b. Fikri ve sınaî mülkiyet hakları  125
8. Ortak Markaların ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden İtibaren Üç Yıl İçinde Başkasının Adına Tescil Başvurusuna Konu Olması  127
9. Yenilenmemiş Markanın Aynısının veya Benzerinin Tescilinin İstenmesi  127
10. Marka Başvurusunun Kötüniyetli Yapılmış Olması  129
Dördüncü Bölüm
MARKANIN TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN
KAPSAMI VE İSTİSNALARI
I. MARKANIN KORUNMA KAPSAMI  131
1. Korumanın Ülkeselliği İlkesi  134
2. Tescilli Markanın Sağladığı Haklar  135
3. Sınai Mülkiyet Kanunu Sayılı md. 9/I Hükmünün Marka Sahibine Sağladığı Haklar  135
A. Markanın Tescil Kapsamına Giren Aynı Mal ve Hizmetlerle İlgili Olarak Tescilli Markayla Aynı İşaretin Kullanılması  135
B. Markanın Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Benzerleriyle İlgili Olarak Tescilli Markayla Aynı veya Benzer İşaretin Kullanılması  136
C. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Bir Marka ile Aynı veya Benzer İşaretin Farklı Mal veya Hizmetler İçin Kullanılması  137
4. Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi  138
5. Markanın İtibarına Zarar Verilmesi  139
6. Haksız Bir Yararın Sağlanması  141
7. SMK madde 7 (3) Hükmü Uyarınca Önlenebilecek Kullanım Türleri  142
A. İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması  143
B. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi veya Bu Amaçla Stoklanması  144
C. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi  144
D. İşaretin Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması  146
E. İşaretin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Alan Adı, Yönlendirici Kod, Anahtar Sözcük veya Benzeri Biçimlerde Kullanılması  147
F. İşaretin Ticaret Ünvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  152
G. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  152
Beşinci Bölüm
MARKANIN KULLANILMASI, KULLANMAMAYA BAĞLANAN
SONUÇLAR, MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRI
I. GENEL OLARAK  153
II. KULLANMA SAYILAN EYLEMLER  153
III. KULLANMAMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR  154
1. Markanın İptali  154
2. Markanın Sonraki Tarihli Başvuruya Karşı İtiraza Dayanak Olarak İleri Sürülmesi Halinde Kullanmanın İspatının İstenilmesi  154
3. Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’i  155
4. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i  155
IV. MARKANIN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ  156
V. MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI  156
1. Zamanaşımı  156
2. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı  156
3. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçerisinde Kullanılması  157
VI. MARKADAN DOĞAN HAKKIN TÜKETİLMESİ  158
1. Genel Olarak  158
2. Tükenme Türleri  158
3. Tükenmenin Koşulları  159
4. Tükenmenin İstisnaları  159
A. Malın Değiştirilmesi  159
B. Markanın Değiştirilmesi  160
C. Ambalajın Değiştirilmesi  160
Altıncı Bölüm
MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE
KONU OLMASI
I. GENEL OLARAK  161
II. MARKA HAKKINDA LİSANS VERİLMESİ  162
1. Marka Lisans Hakkının Hukuki Niteliği  162
A. Genel Olarak  162
B. Lisansın Ayni Hak Niteliği  165
C. Lisansın Mutlak– Nispi Hak Niteliği  166
2. Marka Lisansı Sözleşmesi  168
A. Marka Lisansı Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri  168
B. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  169
C. Marka Lisansı Sözleşmesinin Konusu  172
D. Marka Lisansı Sözleşmesinin Türleri  173
1. Sözleşmenin İçeriğine Göre  173
2. Lisans Alanın Niteliğine Göre  173
3. Lisansın Verildiği Coğrafi Alana Göre  173
4. Lisansın Kapsamına Göre  174
5. Tarafların İradesine Göre  175
6. Lisansın Süresine Göre  175
7. Lisansın Bedeline Göre  176
E. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Düzenlenen Lisans Türleri  176
1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans  176
2. İnhisari Lisans  177
3. Alt Lisans  178
F. Marka Lisansı Sözleşmesinin Kurulması, Tarafları, Unsurları, Şekli ve Tescili  179
1. Sözleşmenin Kurulması  179
2. Sözleşmenin Tarafları  180
i. Lisans Veren  180
ii. Lisans Alan  181
3. Sözleşmenin Unsurları  181
4. Sözleşmenin Şekli ve Tescili  182
5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hükümleri  183
i. Lisans Verenin Yükümlülükleri  183
ii. Lisans alanın yükümlülükleri  184
G. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Lisans Alanın Savunma Hakları  185
1. İnhisari Lisans Sahibinin Dava Hakkı  185
2. İnhisari Olmayan Lisans Sahibinin Dava Hakkı  186
H. Marka Lisansı Sözleşmesinin Sona Ermesi  188
İ. Markanın Hükümsüzlüğünün ve İptalinin Lisans Sözleşmesine Etkisi  189
J. Marka Hakkının Tüketilmesinin Lisans Sözleşmesine Etkisi  190
III. MARKANIN DEVRİ  190
1. Genel Olarak  190
2. Devrin Konusu  191
A. Tescilli Marka  191
1. Devre Uygulanacak Hükümler  191
2. Devrin Usulü  192
i. Markanın Müstakil Devri  192
ii. Markanın Kısmen Devri  194
iii. Markanın Ticari İşletmeyle Birlikte Devri  196
iv. Markanın Ortaklıkların Birleşmesi Yoluyla Devri  197
v. Markanın Ortaklıkların Bölünmesi Yoluyla Devri  198
vi. Markanın Bir Ortaklığa Sermaye Olarak Getirilmesi Yoluyla Devri  199
vii. Markanın Miras Yolu ile İntikali  200
3. Devrin Tescili ve Etkileri  201
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  205
IV. MARKANIN REHNİ  207
I. Genel Olarak  207
A. Tescilli Marka  209
1. Rehne Uygulanacak Hükümler  209
2. Rehnin Usulü  211
i. Markanın Müstakil Rehni  211
ii. Markanın Ticari İşletme ile Birlikte Rehni  213
iii. Markayla İlgili Alacakların Rehni  214
3. Rehnin Tescili ve Etkileri  215
4. Rehnin Hüküm ve Sonuçları  218
5. Rehinli Markanın Paraya Çevrilmesi  220
V. MARKANIN HACZİ  224
1. Genel Olarak  224
2. Hacze Uygulanacak Hükümler  225
3. Haczin Usulü  227
A. Genel Olarak  227
B. Markanın Haczi  228
1. İİK.m.94’e Göre Haciz  228
2. İİK.m.79/II’ ye Göre Haciz  230
C. Markayla İlgili Alacakların Haczi  231
4. Haczin Tescili ve Etkileri  233
5. Haczin Hüküm ve Sonuçları  234
6. MAHCUZ MARKANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ  237
VII. İFLASIN MARKAYA ETKİLERİ  239
1. Genel Olarak  239
2. İflasın Markaya İlişkin Hukuki İşlemlere Etkisi  242
3. İflasın Markaya İlişkin Davalara Etkisi  244
4. İflasın Markayı Kullanma Zorunluluğuna Etkisi  244
Yedinci Bölüm
MARKA HAKKINA TECAVÜZ
I. GENEL OLARAK  247
II. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN KOŞULLARI  247
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER  247
1. Genel Olarak  247
2. Markanın Koruma Kapsamının İhlali  247
3. Markanın Taklit Edilmesi  248
4. Tecavüz Edilen Markayı Taşıyan Ürünlerin Ticarette Kullanılması  248
5. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakların İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri  249
IV. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER  249
1. Genel Olarak  249
2. Delillerin Tespiti  249
3. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti  249
A. Menfi Tespit Davası  249
B. Müspet Tespit Davası  250
4. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi Talebi  250
5. Tecavüz Fiillerinin Durdurulması Talebi  250
6. Tecavüzün Kaldırılması Talebi  250
7. Tazminat Talebi  251
A. Genel Olarak  251
B. Maddi Zararın Tazmini  251
1. Fiili Zarar  251
2. Yoksun Kalınan Kazanç  252
i. Marka Sahibinin Muhtemel Gelirine Göre Hesaplama  252
ii. Mütecavizin Elde Ettiği Net Kazanca Göre Hesaplama  253
iii. Lisans Bedeli Esasına Göre Hesaplama  253
C. Manevi Zararın Tazmini  253
D. İtibar Tazminatı  254
8. Sebepsiz Zenginleşme Davası  254
9. Tecavüz Oluşturan Veya Cezayı Gerektiren Ürünler İle Bunların Üretiminde Münhasıran Kullanılan Cihaz, Makine Gibi Araçlara Elkonulması Talebi  254
10. Elkonulan Ürünler İle Cihaz ve Makine Gibi Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi, Üzerlerindeki Markaların Silinmesi Veya Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüzün Önlenmesi İçin Kaçınılmaz İse İmhası Talebi  255
11. El Konulan Ürün, Cihaz ve Makineler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Talebi  256
12. Mahkeme Kararının İlanı Talebi  257
13. İhtiyati Tedbir Talebi  257
14. Gümrüklerde El Koyma (Alıkoyma Veya Gümrük İşlemlerinin Durdurulması)  259
15. Ticari Vekil Veya Temsilci Adına Tescilli Markaya İlişkin Talepler  260
16. Tazminat Yükümlüsünden Belge Talebi  260
17. Tanınmışlığın Tespiti Davası  260
18. Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti Talebi  261
Sekizinci Bölüm
MARKA HAKKININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK MARKA HAKKININ KORUNMASI  263
II. MARKA SUÇLARI  263
1. Genel Olarak Marka Suçu  263
III. 6769 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN MARKA SUÇLARI  264
1. Genel Olarak  264
IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARINDA SUÇUN UNSURLARI  265
1. Genel Olarak – Marka Hakkına Tecavüz Suçlarına İlişkin Ortak.  265
2. Hukuki Konu  267
A. Genel Olarak Hukuki Konu  267
B. Marka Suçlarında Hukuki Konu  269
3. Korunan Hukuki Yarar  270
4. Maddi Konu  271
A. Genel Olarak Maddi Konu  271
B. Marka Suçlarında Maddi Konu  272
5. Tescil Koşulu  272
A. Markanın Tescil Edilmiş Olması  273
B. Markanın Türkiye’de Tescil Edilmiş Olması  273
6. Fail  275
A. Genel Olarak  275
B. Suçların Bir Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  276
7. Mağdur  277
A. Genel Olarak Mağdur  277
B. Marka Suçlarında Mağdur  279
1. Suçun Mağduru  279
2. Tüzel Kişilerin Mağdur Olması  281
3. Lisans Sahibinin Durumu  281
V. İKTİBAS VEYA İLTİBAS SURETİYLE MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU  284
1. Giriş  284
2. Fiil  286
3. İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçunda Hareket  289
4. İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz  289
5. İktibas  292
6. İltibas Suretiyle  295
7. Markasal Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma  301
8. Benzer Mal veya Hizmet  306
VII. MAL ÜRETMEK VEYA HİZMET SUNMAK, SATIŞA ARZ ETMEK VEYA SATMAK, İTHAL YA DA İHRAÇ ETMEK, TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK VEYA DEPOLAMAK FİİLLERİ  311
1. Mal Üretmek veya Hizmet Sunmak  311
2. Satışa Arz Etmek veya Satmak  313
3. İthal ya da İhraç Etmek  315
4. Ticari Amaçla Satın Almak  315
5. (Ticari Amaçla) Bulundurmak ve Depolamak  317
6. (Ticari Amaçla) Nakletmek  318
7. Hukuka Aykırılık  318
A. Hukuka Aykırılık  318
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  321
C. TCK’de Yer Alan Hukuka Uygunluk Nedenleri  322
D. SMK’de Yer Alan Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri  328
E. Muvafakat Verme  329
F. Dürüstçe Kullanım  329
G. Kişisel İhtiyaç Ölçüsünde Kullanım  331
8. Kusurluluk  331
A. Genel Açıklamalar  331
1. Kusurluluğa İlişkin Genel Açıklamalar  331
2. Kasta İlişkin Genel Açıklamalar  332
3. Taksire İlişkin Genel Açıklamalar  334
4. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça İlişkin Genel Açıklamalar  335
5. Marka Suçlarında Kusurluluk  336
9. “Ticari Amaç” Saiki  338
10. Hata  340
VIII. MARKA KORUMASI OLDUĞUNU BELİRTEN BİR İŞARETİ MAL VEYA AMBALAJ ÜZERİNDEN YETKİSİ OLMADAN KALDIRMA SUÇU  341
1. Genel Olarak  341
2. Korunan Hukuki Yarar  343
3. Fiil  343
4. Fail  345
5. Mağdur  345
6. Suçun Unsurları  345
A. Tipe Uygun Eylem  345
B. Kusurluluk  345
C. Hukuka Aykırılık  346
IX. YETKİSİ OLMADIĞI HALDE BAŞKASINA AİT MARKA HAKKI ÜZERİNDE DEVRETMEK, LİSANS VE REHİN VERMEK SURETİYLE TASARRUFTA BULUNMA SUÇU  346
1. Genel Olarak  346
2. Fiil  348
3. Hareket  348
A. Devretmek  350
B. Lisans Vermek  353
C. Rehin  356
4. Hukuka Aykırılık  358
5. Kusurluluk  358
6. Fail  358
7. Mağdur  358
8. Suçun Unsurları  359
A. Tipe Uygun Eylem  359
1. Genel Olarak  359
2. Kusurluluk  359
3. Hukuka Aykırılık  359
X. SUÇUN DİĞER ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, MUHAKEME USULÜ VE YAPTIRIM  359
1. Suçun Diğer Ortaya Çıkış Biçimleri  359
A. Teşebbüs  359
B. Marka Suçlarında Teşebbüs  362
C. İştirak  366
D) Marka Suçlarında İştirak  368
E. İçtima  370
F. Marka Suçlarında İçtima  372
2. Yargılama Usulü  376
A. Dava Açılamayacak Kişiler  376
B. Tazminat Ödenmesi Üzerine El Koyma Tedbirine Başvurulmaması  377
C. Şikâyete Bağlı Olma  378
D. Uzlaştırma  383
E. Arama ve El Koyma  385
F. Arama  386
G. El Koyma  389
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  392
4. Zamanaşımı  394
5. Yaptırım  398
A. Ceza  398
1. Hürriyet Bağlayıcı Ceza  398
2. Adli Para Cezası  401
3. Güvenlik Tedbirleri  402
4. Müsadere  403
5. Marka Suçlarında Müsadere  405
6. Hukuk Mahkemesi İle Ceza Mahkemesi Kararlarının Karşılaşması  407
7. Mülkiyet Hakkı Tanınması Sorunu  409
8. Hukuka Uygunluk Nedenleri  411
A. Genel Olarak  411
B. Mağdurun Rızası  412
C. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  412
D. Marka Hakkının Tükenmesi  412
E. Markanın Dürüstçe Kullanımı  412
F. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  412
1. Gönüllü Vazgeçme  412
2. Etkin Pişmanlık  413
i. Genel Olarak  413
ii. Uygulama Şartları  413
Dokuzuncu Bölüm
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  415
II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  418
1. Genel Olarak  418
2. Hükümsüzlük Halleri  418
A. Mutlak Ret Nedenlerinin Bulunması  418
B. Nispi Ret Nedenlerinin Bulunması  419
3. Hükümsüzlük Sebeplerinin İleri Sürülmesi  419
4. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  420
III. MARKANIN İPTALİ  421
1. Genel Olarak  421
2. İptal Halleri  421
A. Markanın Kullanılmaması  421
B. Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  421
C. Markanın Yanıltıcı hale Gelmesi  422
D. Garanti Markası veya Ortak Markanın Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  422
3. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  422
4. İptal Kararının Etkisi  422
IV. HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL DAVALARI  423
1. SMK’nın Getirdiği Yenilikler  423
2. Hükümsüzlük Davasının Konusu  424
3) Karardan Önce Kurulmuş ve Uygulanmış Sözleşmeler  426
4. Markanın Kısmi Hükümsüzlüğü ve İptali  427
5. Süre  427
6. İptal Davası  430
7. Marka Kullanım Zorunluluğu  433
8. Kullanımın ciddi olması  435
9. Kullanmama Nedeniyle İptal Koşulları  438
A. Marka Sahibinin Markayı Haklı Sebeplerle Kullanmaması  439
10. Kullanmama Nedeniyle İptalin Etkisi  440
11. Anayasa Mahkemesinin Marka KHK’nin 42/C Maddesini İptal Kararının Değerlendirilmesi  441
V. MARKA HAKKININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN DİĞER NEDENLER  442
1. Yenilememe  442
A. Koruma Süresi  443
2. Vazgeçme  444
Onuncu Bölüm
MARKADAN DOĞAN HAKKIN
İLERİ SÜRÜLMESİ
I. DAVA DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI  447
1. İhtar  447
2. Arabuluculuk  447
3. Tahkim Yoluna Başvurma  448
II. DAVA YOLLARI  449
1. Görev ve Yetki  449
A. GÖREV  449
B. YETKİ  453
2. Marka Davalarında Arabuluculuk  455
3. Marka Davalarında Taraflar  456
A. Marka Davalarında Davacılar  456
1. Genel Olarak  456
2. Hükümsüzlük ve İptal Davasında Davacılar  457
i. Hükümsüzlük Davasında Davacılar  457
ii. İptal Davasında Davacılar  457
3. Marka Hakkının İhlali Davasında (Marka Hakkına Tecavüz Davasında) Davacılar  457
4. Lisans Sözleşmelerinde Dava Açma Yetkisi  458
i. İnhisari Lisansta Lisan Verenin ve Lisans Alanın Dava Açma Yetkisi  458
ii. İnhisari Olmayan Lisansta (Basit Lisans) Lisans Verenin ve Lisans Alanın Dava Açma Yetkisi  458
5. Rehin Hakkı Sahibinin Dava Açma Hakkı  460
6. Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Davacılar  460
B. Marka Davalarında Davalılar  461
1. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Davalılar  461
i. Genel Olarak  461
ii. Marka Hakkına Tecavüz Fiilini İşleyen Kişi (Mütecaviz)  462
2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcisinin Sorumluluğu  462
3. Tedarik Zincirinde Marka Hakkına Tecavüz Edenlerin Sorumluluğu  463
4. Çalışanların Eylemlerinden Dolayı Çalıştıranların Sorumluluğu  464
5. Marka Hakkına İnternet Üzerinden Gerçekleşen Tecavüzlerde Davalılar  464
6. Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Marka Hakkı Tecavüzlerinde Davalılar  466
7. Dava Açılamayacak Kişiler  466
8. Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Davalılar  467
9. Hükümsüzlük ve İptal Davalarında Davalılar  467
4. Marka Davalarında İspat  468
A. İspat Hukukunun Genel Kuramları ve Bu Kuramların Marka Hukukundaki Yansımaları  468
1. İspatın Konusu  468
2. İspat Ölçüsü  468
B. Marka Hukukunda Özellik Arz Eden İspat Araçları  468
1. Genel Olarak  468
2. Anket Sonuçları  469
3. İnternet Aramaları  469
4. Sözlükler  470
C. Bazı Marka Uyuşmazlıklarının İspat Hukuku Bakımından Arz Ettiği Özellikler  470
1. Markayı Kullanma Yükümlülüğünün İspat Hukuku Bakımından Arz Ettiği Özellikler  470
i. Genel Olarak  470
ii. Kullanmanın Şekli  470
iii. Kullanım Yeri  471
iv. Kullanım Çerçevesi  471
v. Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Açılan İptal Davalarında İspat Sorunu  471
1. İspat Yükü Bakımından  471
2. Deliller Bakımından  472
2. Tecavüz ve Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’inden Kaynaklanan İspat Sorunu  473
3. İşaretin Ayırt Ediciliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda İspat Hukukunun Arz Ettiği Özellikler  474
4. Markanın Tanınmışlığının İspatı  475
5. Marka Hukukunda İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  476
A. İhtiyati Tedbir  476
1. Genel Olarak  476
2. İhtiyati Tedbir Koşulları  477
i. İhtiyati Tedbire Temel Teşkil Eden Bir Hakkın Varlığı  477
ii. İhtiyati Tedbir Sebebi  478
iii. Ölçülülük İlkesi  479
B. Delil Tespiti  479
i. Genel Olarak  479
ii. Delil Tespitinin Koşulları  480
iii. Delil Tespitinin Konusu Olan Deliller  480
6. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri ve Hüküm  481
A. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  481
İ. Feragat ve Kabul  481
ii. Sulh  482
B. Hüküm  483
i. Genel Olarak  483
7. Kanun Yolları  484
A. İstinaf  484
i. İstinaf Başvurusu  484
1. İstinaf Sebepleri, İstinaf İncelemesi ve İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  485
B. Temyiz  486
Onbirinci Bölüm
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI
MARKA TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  487
MARKA OLABİLECEK İŞARETLER, MUTLAK VE NİSPİ RED SEBEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  495
MARKANIN HUKUKİ SÖZLEŞMELERE KONU OLMASI, MARKA HAKKININ LİSANS VERİLMESİ, MARKANIN DEVRİ, MARKANIN HACZİ, MARKANIN REHNİ İLE İLİŞKİLİ YARGITAY KARARLARI  522
MARKA HAKKINA TECAVÜZ FİİLLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  540
MARKA SUÇLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  593
KURUM KARARLARININ İPTALİ VE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK TALEPLERİNİN BİRLİKTE TALEBİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  626
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, İPTALİ, MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME, MARKANIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  627
MARKA USUL HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  648
Kaynakça  687
Kavramlar Dizini  707
 


Onur Sarı
Kasım 2020
140.00 TL
Sepete Ekle
Z. Emre Kurt
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle
Muhammet İkbal Karadaş
Eylül 2020
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
MARKA HUKUKU
I. MARKA HUKUKUNA GİRİŞ  27
II. MARKANIN TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ  30
1. Antik Mısır’da Marka  31
2. Mezopotamya’da Marka  32
3. Antik Yunan’da Marka  32
4. Markanın Tarihi: Türk Tamgaları  32
5. Markanın Tarihi: Rönesans Dönemi  33
6. Tarihteki İlk Marka Kanunu  33
7. Paris Sözleşmesi  34
8. Türk Tarihinde Marka Kanunu  35
9. Osmanlı İmparatorluğu’nda Marka Kanunu  35
10. Türkiye Cumhuriyeti’nde Marka Kanunu  35
11. Amerika’da Tescil Edilen İlk Marka  36
III. MARKANIN TÜRKİYE’DEKİ HUKUKİ GELİŞİM SÜRECİ  37
1. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Öncesi Dönem  37
2. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Dönemi  37
3. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  38
IV. MARKA HUKUKUNUN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KAYNAKLARI  38
1. Ulusal Kaynaklar  38
A. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  38
B. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  39
C. 556 Sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Mülga)  39
D. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tpe:2016/2)  39
E. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar ve Uygulanması  40
2. Türkiye’nin Markalarla İlgili Olarak Katıldığı Uluslararası Anlaşmalar  42
A. Markalarla Doğrudan İlgili Uluslararası Anlaşmalar  42
1. Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid Anlaşması  42
2. Madrid Protokolü  42
3. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması  43
4. Markaların Şekilli Elemanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  43
5. Marka Kanunu (Hukuku) Anlaşması  43
6. Sahte Mahreç İşaretlerinin Men’i Hakkında Madrid Anlaşması  44
B. Markalarla İlgili Diğer Uluslararası Anlaşmalar / Sözleşmeler  44
1. Paris Sözleşmesi  44
2. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  45
3. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)  45
Birinci Bölüm
MARKA KAVRAMI, UNSURLARI, FONKSİYONLARI VE
MARKA TÜRLERİ
I. TANIMI  47
II. UNSURLARI  48
1. İşaret  48
2. Ayırt Edicilik  48
3. Mal ve/veya Hizmet  49
4. Sicilde Gösterilebilir Olma  49
III. MARKANIN FONKSİYONLARI  49
Ayırt Edicilik Türleri  50
IV. MARKA TÜRLERİ  52
1. Tescilli Markalar  52
2. Tescilli Olmayan Markalar  52
3. Ticaret Markaları  52
4. Hizmet Markaları  53
5. Ferdi (Bireysel) Markalar  53
6. Ortak Markalar  53
7. Tanınmış Markalar  54
8. Ulusal Marka  55
9. Avrupa Birliği Markası  55
10. Uluslararası Marka  55
11. Garanti Markası  56
İkinci Bölüm
MARKA OLARAK TESCİL OLUNABİLECEK İŞARETLER
I. MARKA ÇEŞİTLERİ  57
1. Kişi Adları  57
2. Sözcükler  60
3. Harfler, Sayılar, Harf/Sayı Kombinasyonları  63
4. Şekiller  66
A. İki Boyutlu Şekil Markaları – Görüntü Markaları  66
B. Üç Boyutlu Şekiller –Form Markaları  68
5. Renkler  73
6. Sesler  77
7. Kokular  81
8. Tatlar  83
9. Hareketler  85
10. Sloganlar  86
II. AVRUPA BİRLİĞİ FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ TARAFINDAN TESCİLİ MÜMKÜN OLAN MARKA TÜRLERİ  87
1. Multimedya Markaları  87
2. Desen Markaları  89
3. Hologram Markaları  90
4. Pozisyon Markaları  92
Üçüncü Bölüm
MUTLAK VE NİSPİ RED NEDENLERİ
I. MUTLAK RET NEDENLERİ  95
1. Genel Olarak  95
2. Sınai Mülkiyet Kanununun Dördüncü Maddesi Kapsamına Girmeyen İşaretler  95
3. Herhangi Bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  96
4. Tescil Edilmiş Marka veya Daha Önce Tescil Başvurusuna Konu Edilmiş İşaret İle Aynı Veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olan İşaretlerin Başvuru Konusu Yapılması  97
5. Tasviri İşaretler  98
6. Meslek ve Sanat Adları  102
7. Ürünün Karakteristik Özelliklerini İçeren İşaretler  103
8. Halkı Yanıltıcı İşaretler  104
9. Devlet veya Uluslararası Organizasyonlara Ait İşaretleri İçeren Markalar  106
10. Hükümranlık İşaretleri  106
11. Halka Mal Olmuş Tarihi, Kültürel Değerleri İçeren İşaretler  107
12. Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren İşaretler  107
13. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  108
14. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  109
II. MUTLAK RET NEDENLERİNE RAĞMEN TESCİL İMKANI  110
1. Mutlak Ret Nedenlerinden Bazılarının Başvurudan Tarihinden Önce Kullanma Suretiyle Aşılabilmesi (m.5/2)  110
2. Muvafakatname  111
III. NİSPİ RED NEDENLERİ  111
1. Genel Olarak  111
2. Markanın Aynı Olması ve Aynı Mal ve Hizmetleri Kapsaması / Markanın Benzer Olması ve Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması  111
3. Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından İzin Almadan ve Geçerli Gerekçe Göstermeden Başvuru Yapılan Marka  115
4. Marka Başvurusundan veya Rüçhan Hakkından Önce Bir İşaret İçin Bir Hak Elde Edilmiş Olması  116
5. Paris Sözleşmesi’nin Birinci Mükerrer Altıncı Maddesine Göre Tanınmış Markalar  117
6. Türkiye’de Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markanın Başkası Adına Farklı Mal Veya Hizmetler İçin Tescil Başvurusuna Konu Olması  119
7. Önceki Tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Engel Oluşturması  124
a. Başkasına ait isim ve fotoğraf  124
b. Fikri ve sınaî mülkiyet hakları  125
8. Ortak Markaların ve Garanti Markalarının Sona Ermesinden İtibaren Üç Yıl İçinde Başkasının Adına Tescil Başvurusuna Konu Olması  127
9. Yenilenmemiş Markanın Aynısının veya Benzerinin Tescilinin İstenmesi  127
10. Marka Başvurusunun Kötüniyetli Yapılmış Olması  129
Dördüncü Bölüm
MARKANIN TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARIN
KAPSAMI VE İSTİSNALARI
I. MARKANIN KORUNMA KAPSAMI  131
1. Korumanın Ülkeselliği İlkesi  134
2. Tescilli Markanın Sağladığı Haklar  135
3. Sınai Mülkiyet Kanunu Sayılı md. 9/I Hükmünün Marka Sahibine Sağladığı Haklar  135
A. Markanın Tescil Kapsamına Giren Aynı Mal ve Hizmetlerle İlgili Olarak Tescilli Markayla Aynı İşaretin Kullanılması  135
B. Markanın Kapsadığı Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Benzerleriyle İlgili Olarak Tescilli Markayla Aynı veya Benzer İşaretin Kullanılması  136
C. Türkiye’de Belli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Bir Marka ile Aynı veya Benzer İşaretin Farklı Mal veya Hizmetler İçin Kullanılması  137
4. Ayırt Edici Karakterinin Zedelenmesi  138
5. Markanın İtibarına Zarar Verilmesi  139
6. Haksız Bir Yararın Sağlanması  141
7. SMK madde 7 (3) Hükmü Uyarınca Önlenebilecek Kullanım Türleri  142
A. İşaretin Mal veya Ambalajı Üzerine Konulması  143
B. İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi veya Bu Amaçla Stoklanması  144
C. İşareti Taşıyan Malın İthal ya da İhraç Edilmesi  144
D. İşaretin Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması  146
E. İşaretin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Alan Adı, Yönlendirici Kod, Anahtar Sözcük veya Benzeri Biçimlerde Kullanılması  147
F. İşaretin Ticaret Ünvanı ya da İşletme Adı Olarak Kullanılması  152
G. İşaretin Hukuka Uygun Olmayan Şekilde Karşılaştırmalı Reklamlarda Kullanılması  152
Beşinci Bölüm
MARKANIN KULLANILMASI, KULLANMAMAYA BAĞLANAN
SONUÇLAR, MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRI
I. GENEL OLARAK  153
II. KULLANMA SAYILAN EYLEMLER  153
III. KULLANMAMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR  154
1. Markanın İptali  154
2. Markanın Sonraki Tarihli Başvuruya Karşı İtiraza Dayanak Olarak İleri Sürülmesi Halinde Kullanmanın İspatının İstenilmesi  154
3. Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’i  155
4. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i  155
IV. MARKANIN TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLMESİ  156
V. MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI  156
1. Zamanaşımı  156
2. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı  156
3. Markanın Üçüncü Kişiler Tarafından Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçerisinde Kullanılması  157
VI. MARKADAN DOĞAN HAKKIN TÜKETİLMESİ  158
1. Genel Olarak  158
2. Tükenme Türleri  158
3. Tükenmenin Koşulları  159
4. Tükenmenin İstisnaları  159
A. Malın Değiştirilmesi  159
B. Markanın Değiştirilmesi  160
C. Ambalajın Değiştirilmesi  160
Altıncı Bölüm
MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE
KONU OLMASI
I. GENEL OLARAK  161
II. MARKA HAKKINDA LİSANS VERİLMESİ  162
1. Marka Lisans Hakkının Hukuki Niteliği  162
A. Genel Olarak  162
B. Lisansın Ayni Hak Niteliği  165
C. Lisansın Mutlak– Nispi Hak Niteliği  166
2. Marka Lisansı Sözleşmesi  168
A. Marka Lisansı Sözleşmesinin Tanımı ve Özellikleri  168
B. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  169
C. Marka Lisansı Sözleşmesinin Konusu  172
D. Marka Lisansı Sözleşmesinin Türleri  173
1. Sözleşmenin İçeriğine Göre  173
2. Lisans Alanın Niteliğine Göre  173
3. Lisansın Verildiği Coğrafi Alana Göre  173
4. Lisansın Kapsamına Göre  174
5. Tarafların İradesine Göre  175
6. Lisansın Süresine Göre  175
7. Lisansın Bedeline Göre  176
E. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Düzenlenen Lisans Türleri  176
1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans  176
2. İnhisari Lisans  177
3. Alt Lisans  178
F. Marka Lisansı Sözleşmesinin Kurulması, Tarafları, Unsurları, Şekli ve Tescili  179
1. Sözleşmenin Kurulması  179
2. Sözleşmenin Tarafları  180
i. Lisans Veren  180
ii. Lisans Alan  181
3. Sözleşmenin Unsurları  181
4. Sözleşmenin Şekli ve Tescili  182
5. Marka Lisansı Sözleşmesinin Hükümleri  183
i. Lisans Verenin Yükümlülükleri  183
ii. Lisans alanın yükümlülükleri  184
G. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Lisans Alanın Savunma Hakları  185
1. İnhisari Lisans Sahibinin Dava Hakkı  185
2. İnhisari Olmayan Lisans Sahibinin Dava Hakkı  186
H. Marka Lisansı Sözleşmesinin Sona Ermesi  188
İ. Markanın Hükümsüzlüğünün ve İptalinin Lisans Sözleşmesine Etkisi  189
J. Marka Hakkının Tüketilmesinin Lisans Sözleşmesine Etkisi  190
III. MARKANIN DEVRİ  190
1. Genel Olarak  190
2. Devrin Konusu  191
A. Tescilli Marka  191
1. Devre Uygulanacak Hükümler  191
2. Devrin Usulü  192
i. Markanın Müstakil Devri  192
ii. Markanın Kısmen Devri  194
iii. Markanın Ticari İşletmeyle Birlikte Devri  196
iv. Markanın Ortaklıkların Birleşmesi Yoluyla Devri  197
v. Markanın Ortaklıkların Bölünmesi Yoluyla Devri  198
vi. Markanın Bir Ortaklığa Sermaye Olarak Getirilmesi Yoluyla Devri  199
vii. Markanın Miras Yolu ile İntikali  200
3. Devrin Tescili ve Etkileri  201
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  205
IV. MARKANIN REHNİ  207
I. Genel Olarak  207
A. Tescilli Marka  209
1. Rehne Uygulanacak Hükümler  209
2. Rehnin Usulü  211
i. Markanın Müstakil Rehni  211
ii. Markanın Ticari İşletme ile Birlikte Rehni  213
iii. Markayla İlgili Alacakların Rehni  214
3. Rehnin Tescili ve Etkileri  215
4. Rehnin Hüküm ve Sonuçları  218
5. Rehinli Markanın Paraya Çevrilmesi  220
V. MARKANIN HACZİ  224
1. Genel Olarak  224
2. Hacze Uygulanacak Hükümler  225
3. Haczin Usulü  227
A. Genel Olarak  227
B. Markanın Haczi  228
1. İİK.m.94’e Göre Haciz  228
2. İİK.m.79/II’ ye Göre Haciz  230
C. Markayla İlgili Alacakların Haczi  231
4. Haczin Tescili ve Etkileri  233
5. Haczin Hüküm ve Sonuçları  234
6. MAHCUZ MARKANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ  237
VII. İFLASIN MARKAYA ETKİLERİ  239
1. Genel Olarak  239
2. İflasın Markaya İlişkin Hukuki İşlemlere Etkisi  242
3. İflasın Markaya İlişkin Davalara Etkisi  244
4. İflasın Markayı Kullanma Zorunluluğuna Etkisi  244
Yedinci Bölüm
MARKA HAKKINA TECAVÜZ
I. GENEL OLARAK  247
II. MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN KOŞULLARI  247
III. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER  247
1. Genel Olarak  247
2. Markanın Koruma Kapsamının İhlali  247
3. Markanın Taklit Edilmesi  248
4. Tecavüz Edilen Markayı Taşıyan Ürünlerin Ticarette Kullanılması  248
5. Lisans Yoluyla Verilmiş Hakların İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri  249
IV. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER  249
1. Genel Olarak  249
2. Delillerin Tespiti  249
3. Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti  249
A. Menfi Tespit Davası  249
B. Müspet Tespit Davası  250
4. Muhtemel Tecavüzün Önlenmesi Talebi  250
5. Tecavüz Fiillerinin Durdurulması Talebi  250
6. Tecavüzün Kaldırılması Talebi  250
7. Tazminat Talebi  251
A. Genel Olarak  251
B. Maddi Zararın Tazmini  251
1. Fiili Zarar  251
2. Yoksun Kalınan Kazanç  252
i. Marka Sahibinin Muhtemel Gelirine Göre Hesaplama  252
ii. Mütecavizin Elde Ettiği Net Kazanca Göre Hesaplama  253
iii. Lisans Bedeli Esasına Göre Hesaplama  253
C. Manevi Zararın Tazmini  253
D. İtibar Tazminatı  254
8. Sebepsiz Zenginleşme Davası  254
9. Tecavüz Oluşturan Veya Cezayı Gerektiren Ürünler İle Bunların Üretiminde Münhasıran Kullanılan Cihaz, Makine Gibi Araçlara Elkonulması Talebi  254
10. Elkonulan Ürünler İle Cihaz ve Makine Gibi Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi, Üzerlerindeki Markaların Silinmesi Veya Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüzün Önlenmesi İçin Kaçınılmaz İse İmhası Talebi  255
11. El Konulan Ürün, Cihaz ve Makineler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Talebi  256
12. Mahkeme Kararının İlanı Talebi  257
13. İhtiyati Tedbir Talebi  257
14. Gümrüklerde El Koyma (Alıkoyma Veya Gümrük İşlemlerinin Durdurulması)  259
15. Ticari Vekil Veya Temsilci Adına Tescilli Markaya İlişkin Talepler  260
16. Tazminat Yükümlüsünden Belge Talebi  260
17. Tanınmışlığın Tespiti Davası  260
18. Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti Talebi  261
Sekizinci Bölüm
MARKA HAKKININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK MARKA HAKKININ KORUNMASI  263
II. MARKA SUÇLARI  263
1. Genel Olarak Marka Suçu  263
III. 6769 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN MARKA SUÇLARI  264
1. Genel Olarak  264
IV. MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇLARINDA SUÇUN UNSURLARI  265
1. Genel Olarak – Marka Hakkına Tecavüz Suçlarına İlişkin Ortak.  265
2. Hukuki Konu  267
A. Genel Olarak Hukuki Konu  267
B. Marka Suçlarında Hukuki Konu  269
3. Korunan Hukuki Yarar  270
4. Maddi Konu  271
A. Genel Olarak Maddi Konu  271
B. Marka Suçlarında Maddi Konu  272
5. Tescil Koşulu  272
A. Markanın Tescil Edilmiş Olması  273
B. Markanın Türkiye’de Tescil Edilmiş Olması  273
6. Fail  275
A. Genel Olarak  275
B. Suçların Bir Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  276
7. Mağdur  277
A. Genel Olarak Mağdur  277
B. Marka Suçlarında Mağdur  279
1. Suçun Mağduru  279
2. Tüzel Kişilerin Mağdur Olması  281
3. Lisans Sahibinin Durumu  281
V. İKTİBAS VEYA İLTİBAS SURETİYLE MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU  284
1. Giriş  284
2. Fiil  286
3. İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçunda Hareket  289
4. İktibas veya İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz  289
5. İktibas  292
6. İltibas Suretiyle  295
7. Markasal Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanma  301
8. Benzer Mal veya Hizmet  306
VII. MAL ÜRETMEK VEYA HİZMET SUNMAK, SATIŞA ARZ ETMEK VEYA SATMAK, İTHAL YA DA İHRAÇ ETMEK, TİCARİ AMAÇLA SATIN ALMAK, BULUNDURMAK, NAKLETMEK VEYA DEPOLAMAK FİİLLERİ  311
1. Mal Üretmek veya Hizmet Sunmak  311
2. Satışa Arz Etmek veya Satmak  313
3. İthal ya da İhraç Etmek  315
4. Ticari Amaçla Satın Almak  315
5. (Ticari Amaçla) Bulundurmak ve Depolamak  317
6. (Ticari Amaçla) Nakletmek  318
7. Hukuka Aykırılık  318
A. Hukuka Aykırılık  318
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  321
C. TCK’de Yer Alan Hukuka Uygunluk Nedenleri  322
D. SMK’de Yer Alan Özel Hukuka Uygunluk Nedenleri  328
E. Muvafakat Verme  329
F. Dürüstçe Kullanım  329
G. Kişisel İhtiyaç Ölçüsünde Kullanım  331
8. Kusurluluk  331
A. Genel Açıklamalar  331
1. Kusurluluğa İlişkin Genel Açıklamalar  331
2. Kasta İlişkin Genel Açıklamalar  332
3. Taksire İlişkin Genel Açıklamalar  334
4. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suça İlişkin Genel Açıklamalar  335
5. Marka Suçlarında Kusurluluk  336
9. “Ticari Amaç” Saiki  338
10. Hata  340
VIII. MARKA KORUMASI OLDUĞUNU BELİRTEN BİR İŞARETİ MAL VEYA AMBALAJ ÜZERİNDEN YETKİSİ OLMADAN KALDIRMA SUÇU  341
1. Genel Olarak  341
2. Korunan Hukuki Yarar  343
3. Fiil  343
4. Fail  345
5. Mağdur  345
6. Suçun Unsurları  345
A. Tipe Uygun Eylem  345
B. Kusurluluk  345
C. Hukuka Aykırılık  346
IX. YETKİSİ OLMADIĞI HALDE BAŞKASINA AİT MARKA HAKKI ÜZERİNDE DEVRETMEK, LİSANS VE REHİN VERMEK SURETİYLE TASARRUFTA BULUNMA SUÇU  346
1. Genel Olarak  346
2. Fiil  348
3. Hareket  348
A. Devretmek  350
B. Lisans Vermek  353
C. Rehin  356
4. Hukuka Aykırılık  358
5. Kusurluluk  358
6. Fail  358
7. Mağdur  358
8. Suçun Unsurları  359
A. Tipe Uygun Eylem  359
1. Genel Olarak  359
2. Kusurluluk  359
3. Hukuka Aykırılık  359
X. SUÇUN DİĞER ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, MUHAKEME USULÜ VE YAPTIRIM  359
1. Suçun Diğer Ortaya Çıkış Biçimleri  359
A. Teşebbüs  359
B. Marka Suçlarında Teşebbüs  362
C. İştirak  366
D) Marka Suçlarında İştirak  368
E. İçtima  370
F. Marka Suçlarında İçtima  372
2. Yargılama Usulü  376
A. Dava Açılamayacak Kişiler  376
B. Tazminat Ödenmesi Üzerine El Koyma Tedbirine Başvurulmaması  377
C. Şikâyete Bağlı Olma  378
D. Uzlaştırma  383
E. Arama ve El Koyma  385
F. Arama  386
G. El Koyma  389
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  392
4. Zamanaşımı  394
5. Yaptırım  398
A. Ceza  398
1. Hürriyet Bağlayıcı Ceza  398
2. Adli Para Cezası  401
3. Güvenlik Tedbirleri  402
4. Müsadere  403
5. Marka Suçlarında Müsadere  405
6. Hukuk Mahkemesi İle Ceza Mahkemesi Kararlarının Karşılaşması  407
7. Mülkiyet Hakkı Tanınması Sorunu  409
8. Hukuka Uygunluk Nedenleri  411
A. Genel Olarak  411
B. Mağdurun Rızası  412
C. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  412
D. Marka Hakkının Tükenmesi  412
E. Markanın Dürüstçe Kullanımı  412
F. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık  412
1. Gönüllü Vazgeçme  412
2. Etkin Pişmanlık  413
i. Genel Olarak  413
ii. Uygulama Şartları  413
Dokuzuncu Bölüm
MARKA HAKKININ SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  415
II. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  418
1. Genel Olarak  418
2. Hükümsüzlük Halleri  418
A. Mutlak Ret Nedenlerinin Bulunması  418
B. Nispi Ret Nedenlerinin Bulunması  419
3. Hükümsüzlük Sebeplerinin İleri Sürülmesi  419
4. Hükümsüzlük Kararının Etkileri  420
III. MARKANIN İPTALİ  421
1. Genel Olarak  421
2. İptal Halleri  421
A. Markanın Kullanılmaması  421
B. Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  421
C. Markanın Yanıltıcı hale Gelmesi  422
D. Garanti Markası veya Ortak Markanın Teknik Şartnameye Aykırı Kullanımı  422
3. İptal Talebinin İleri Sürülmesi  422
4. İptal Kararının Etkisi  422
IV. HÜKÜMSÜZLÜK VE İPTAL DAVALARI  423
1. SMK’nın Getirdiği Yenilikler  423
2. Hükümsüzlük Davasının Konusu  424
3) Karardan Önce Kurulmuş ve Uygulanmış Sözleşmeler  426
4. Markanın Kısmi Hükümsüzlüğü ve İptali  427
5. Süre  427
6. İptal Davası  430
7. Marka Kullanım Zorunluluğu  433
8. Kullanımın ciddi olması  435
9. Kullanmama Nedeniyle İptal Koşulları  438
A. Marka Sahibinin Markayı Haklı Sebeplerle Kullanmaması  439
10. Kullanmama Nedeniyle İptalin Etkisi  440
11. Anayasa Mahkemesinin Marka KHK’nin 42/C Maddesini İptal Kararının Değerlendirilmesi  441
V. MARKA HAKKININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN DİĞER NEDENLER  442
1. Yenilememe  442
A. Koruma Süresi  443
2. Vazgeçme  444
Onuncu Bölüm
MARKADAN DOĞAN HAKKIN
İLERİ SÜRÜLMESİ
I. DAVA DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI  447
1. İhtar  447
2. Arabuluculuk  447
3. Tahkim Yoluna Başvurma  448
II. DAVA YOLLARI  449
1. Görev ve Yetki  449
A. GÖREV  449
B. YETKİ  453
2. Marka Davalarında Arabuluculuk  455
3. Marka Davalarında Taraflar  456
A. Marka Davalarında Davacılar  456
1. Genel Olarak  456
2. Hükümsüzlük ve İptal Davasında Davacılar  457
i. Hükümsüzlük Davasında Davacılar  457
ii. İptal Davasında Davacılar  457
3. Marka Hakkının İhlali Davasında (Marka Hakkına Tecavüz Davasında) Davacılar  457
4. Lisans Sözleşmelerinde Dava Açma Yetkisi  458
i. İnhisari Lisansta Lisan Verenin ve Lisans Alanın Dava Açma Yetkisi  458
ii. İnhisari Olmayan Lisansta (Basit Lisans) Lisans Verenin ve Lisans Alanın Dava Açma Yetkisi  458
5. Rehin Hakkı Sahibinin Dava Açma Hakkı  460
6. Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Davacılar  460
B. Marka Davalarında Davalılar  461
1. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Davalılar  461
i. Genel Olarak  461
ii. Marka Hakkına Tecavüz Fiilini İşleyen Kişi (Mütecaviz)  462
2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcisinin Sorumluluğu  462
3. Tedarik Zincirinde Marka Hakkına Tecavüz Edenlerin Sorumluluğu  463
4. Çalışanların Eylemlerinden Dolayı Çalıştıranların Sorumluluğu  464
5. Marka Hakkına İnternet Üzerinden Gerçekleşen Tecavüzlerde Davalılar  464
6. Lisans Sözleşmesinden Kaynaklanan Marka Hakkı Tecavüzlerinde Davalılar  466
7. Dava Açılamayacak Kişiler  466
8. Türk Patent ve Marka Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Davalılar  467
9. Hükümsüzlük ve İptal Davalarında Davalılar  467
4. Marka Davalarında İspat  468
A. İspat Hukukunun Genel Kuramları ve Bu Kuramların Marka Hukukundaki Yansımaları  468
1. İspatın Konusu  468
2. İspat Ölçüsü  468
B. Marka Hukukunda Özellik Arz Eden İspat Araçları  468
1. Genel Olarak  468
2. Anket Sonuçları  469
3. İnternet Aramaları  469
4. Sözlükler  470
C. Bazı Marka Uyuşmazlıklarının İspat Hukuku Bakımından Arz Ettiği Özellikler  470
1. Markayı Kullanma Yükümlülüğünün İspat Hukuku Bakımından Arz Ettiği Özellikler  470
i. Genel Olarak  470
ii. Kullanmanın Şekli  470
iii. Kullanım Yeri  471
iv. Kullanım Çerçevesi  471
v. Markanın Kullanılmaması Sebebiyle Açılan İptal Davalarında İspat Sorunu  471
1. İspat Yükü Bakımından  471
2. Deliller Bakımından  472
2. Tecavüz ve Hükümsüzlük Davalarında Kullanmama Def’inden Kaynaklanan İspat Sorunu  473
3. İşaretin Ayırt Ediciliğinin Bulunup Bulunmadığı Konusunda İspat Hukukunun Arz Ettiği Özellikler  474
4. Markanın Tanınmışlığının İspatı  475
5. Marka Hukukunda İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  476
A. İhtiyati Tedbir  476
1. Genel Olarak  476
2. İhtiyati Tedbir Koşulları  477
i. İhtiyati Tedbire Temel Teşkil Eden Bir Hakkın Varlığı  477
ii. İhtiyati Tedbir Sebebi  478
iii. Ölçülülük İlkesi  479
B. Delil Tespiti  479
i. Genel Olarak  479
ii. Delil Tespitinin Koşulları  480
iii. Delil Tespitinin Konusu Olan Deliller  480
6. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri ve Hüküm  481
A. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri  481
İ. Feragat ve Kabul  481
ii. Sulh  482
B. Hüküm  483
i. Genel Olarak  483
7. Kanun Yolları  484
A. İstinaf  484
i. İstinaf Başvurusu  484
1. İstinaf Sebepleri, İstinaf İncelemesi ve İstinaf İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  485
B. Temyiz  486
Onbirinci Bölüm
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI
MARKA TESCİL SÜRECİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  487
MARKA OLABİLECEK İŞARETLER, MUTLAK VE NİSPİ RED SEBEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  495
MARKANIN HUKUKİ SÖZLEŞMELERE KONU OLMASI, MARKA HAKKININ LİSANS VERİLMESİ, MARKANIN DEVRİ, MARKANIN HACZİ, MARKANIN REHNİ İLE İLİŞKİLİ YARGITAY KARARLARI  522
MARKA HAKKINA TECAVÜZ FİİLLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  540
MARKA SUÇLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  593
KURUM KARARLARININ İPTALİ VE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜK TALEPLERİNİN BİRLİKTE TALEBİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  626
MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, İPTALİ, MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME, MARKANIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  627
MARKA USUL HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  648
Kaynakça  687
Kavramlar Dizini  707
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021