Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kuram ve Uygulama Işığında
Medenî Usul Hukukunda Islah
Ocak 2021 / 5. Baskı / 640 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 170.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 4. Mart2019 120.00 TL 74.90 TL (%38) Sepete Ekle
 3. Mart2015 134.50 TL 29.90 TL (%78) Sepete Ekle
   
Konu Başlıkları
Islahın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi
Islahın Yasal Çerçevesi, Hmk'nın Humk'tan Farklı ve Yenilik Getiren Düzenlemeleri
Islaha İzin Verilen İşlemler
Islahın Mümkün Olmadığı Durum ve İşlemler
Islahı Gerektirmeyen Durum ve İşlemler
Islahın Koşulları ve Bu Koşulların Gerçekleştirilmesinde Hâkimin Yargısal Ödevleri
Islah – Zamanaşımı İlişkisi
Islah – Faiz İlişkisi
Islahın Mevcut Davaya Etkisi ve Hukuksal Sonuçları
Islahtan Dönme Sorunu – Kötüniyetli Islah ve Yaptırımı
Barkod: 9789750264948
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 640
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskının Önsözü  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  19
A. Anlamı  19
B. Tanımı  19
C. Niteliği  22
D. Amacı  22
E. Çeşitleri  23
1.Genel Olarak  23
2. Kısmen Islah  24
3. Tamamen Islah  26
F. Benzer Kurumlardan Farkları  31
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80)  31
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75)  34
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459)  36
4. Hükmün Tamamlanması (HMK m.35/A)  37
5. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174)  37
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ  39
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri  39
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri  44
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ  47
§ 4. ÖZEL OLARAK  54
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  54
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi  63
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi  71
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması  73
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999  73
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı  74
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları  83
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?)  83
b. Koşulları  102
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi)  102
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  102
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  129
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum  145
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hak Düşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  145
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması  146
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması  158
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması  158
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah  158
1. Bizzat Delillerin Islahı  158
2. Delil Listesinin Islahı  161
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi  162
1. Genel Olarak  162
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  166
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı  167
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği  173
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI  175
A. Davacı  175
B. Davalı  176
§ 6. ASLİ MÜDAHİL  184
§ 7. FER’İ MÜDAHİL  185
§ 8. KARŞI DAVACI  186
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI  187
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM  188
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında  188
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında  189
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM  190
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM  192
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ  195
A. Kural  195
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum  198
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum  201
C. Terditli Davada Durum  204
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  204
A. Genel Olarak  204
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10, K. 1948/3 Sayılı  206
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1, K. 2016/1 Sayılı  212
C. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hükümden Sonraki (Şimdiki) Durum  228
1.Yeni Hüküm ve Gerekçesi  228
2.Yeni Hükmün Değerlendirilmesi  229
a.Bozma Kararından Sonra Islah  229
b.Kaldırma Kararından Sonra Islah  232
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI  236
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  237
A. Genel Olarak  237
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları  253
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI  264
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI  265
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ  297
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI  299
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ  312
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  314
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ?  330
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ  338
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI  338
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ  339
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI  340
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI  340
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ  341
§ 30. ISLAH YOLUYLA DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLEMEYECEĞİ  344
§ 31. ISLAH YOLU İLE ÖLÜ KİŞİNİN MİRASÇILARI NA KARŞI DAVAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ  345
§ 32. DELİL LİSTESİNİN TAMAMEN ISLAHI HALİNDE ÖNCEKİ LİSTEDE BULUNMAYAN DELİLLERE DAYANILAMAYACAĞI  346
§ 33. KISMÎ DAVANIN ISLAH YOLUYLA BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ  347
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI)  351
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  356
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ  359
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ  360
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ  366
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ  368
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI  369
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ  370
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU  373
A. Genel Olarak  373
B. Sıfat  377
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu  380
D. Talebin Şekli  383
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU  388
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI  392
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİNE BAĞLI OLMAMASI  395
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI  397
§ 43. ISLAHTA HARÇ ALINMASI SORUNU  401
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ  425
A. Genel Olarak  425
B. Yargılama Giderinin Kapsamı  425
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması  430
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi  432
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması  434
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları  435
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır?  436
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI  437
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından  437
1. Islahın Başlangıç Anı  437
2. Islahın Son Anı  438
3. Bozmadan Sonra Islah  447
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından  447
1. Kısmen Islahta  447
2. Tamamen Islahta  450
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 46. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ  451
A. Kısmen Islahta  451
B. Tamamen Islahta  475
§ 47. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI  481
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ  487
A. Genel Olarak  487
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  487
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  488
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  488
c. Yargıtay Kararlarında Durum  489
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar  489
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar  502
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  511
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda:  511
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda  536
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 49. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ  547
§ 50. KISMEN ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI  548
§ 51. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  549
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi  549
1. Faizin Başlangıç Tarihinde  549
2. Faizin Türünde  550
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi  551
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması  552
1. Genel Olarak  552
2. Tamamen Islahta  553
3. Kısmen Islahta  554
4. Haksız Fiilde  566
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 52. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ  571
§ 53. ISLAHIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ  573
A. Hak Düşürücü Süreye Etkisi  573
B. Zamanaşımına Etkisi  579
§ 54. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ  579
§ 55. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU  584
§ 56. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ  589
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 57. ISLAHTAN DÖNME SORUNU  591
§ 58. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI  592
A. Kötüniyetli Islah  592
B. Yaptırımı  593
1. Islahın Dikkate Alınmaması  593
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini  593
3. İdari Para Cezası  594
Bibliyografya  595
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  607
Kavramlar Dizini  637
 


Orhan Eroğlu
Ekim 2020
83.00 TL
Sepete Ekle
Derya Ece Katayıfçı
Eylül 2020
82.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskının Önsözü  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  19
A. Anlamı  19
B. Tanımı  19
C. Niteliği  22
D. Amacı  22
E. Çeşitleri  23
1.Genel Olarak  23
2. Kısmen Islah  24
3. Tamamen Islah  26
F. Benzer Kurumlardan Farkları  31
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80)  31
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75)  34
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459)  36
4. Hükmün Tamamlanması (HMK m.35/A)  37
5. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174)  37
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ  39
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri  39
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri  44
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ  47
§ 4. ÖZEL OLARAK  54
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  54
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi  63
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi  71
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması  73
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999  73
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı  74
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları  83
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?)  83
b. Koşulları  102
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi)  102
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  102
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  129
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum  145
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hak Düşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  145
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması  146
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması  158
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması  158
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah  158
1. Bizzat Delillerin Islahı  158
2. Delil Listesinin Islahı  161
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi  162
1. Genel Olarak  162
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  166
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı  167
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği  173
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI  175
A. Davacı  175
B. Davalı  176
§ 6. ASLİ MÜDAHİL  184
§ 7. FER’İ MÜDAHİL  185
§ 8. KARŞI DAVACI  186
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI  187
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM  188
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında  188
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında  189
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM  190
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM  192
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ  195
A. Kural  195
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum  198
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum  201
C. Terditli Davada Durum  204
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  204
A. Genel Olarak  204
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10, K. 1948/3 Sayılı  206
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1, K. 2016/1 Sayılı  212
C. 7251 Sayılı Kanun ile HMK m.177’ye Eklenen Hükümden Sonraki (Şimdiki) Durum  228
1.Yeni Hüküm ve Gerekçesi  228
2.Yeni Hükmün Değerlendirilmesi  229
a.Bozma Kararından Sonra Islah  229
b.Kaldırma Kararından Sonra Islah  232
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI  236
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  237
A. Genel Olarak  237
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları  253
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI  264
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI  265
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ  297
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI  299
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ  312
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  314
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ?  330
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ  338
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI  338
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ  339
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI  340
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI  340
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ  341
§ 30. ISLAH YOLUYLA DAVA ŞARTI EKSİKLİĞİNİN GİDERİLEMEYECEĞİ  344
§ 31. ISLAH YOLU İLE ÖLÜ KİŞİNİN MİRASÇILARI NA KARŞI DAVAYA DEVAM EDİLEMEYECEĞİ  345
§ 32. DELİL LİSTESİNİN TAMAMEN ISLAHI HALİNDE ÖNCEKİ LİSTEDE BULUNMAYAN DELİLLERE DAYANILAMAYACAĞI  346
§ 33. KISMÎ DAVANIN ISLAH YOLUYLA BELİRSİZ ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEMEYECEĞİ  347
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI)  351
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  356
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ  359
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ  360
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ  366
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ  368
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI  369
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ  370
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU  373
A. Genel Olarak  373
B. Sıfat  377
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu  380
D. Talebin Şekli  383
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU  388
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI  392
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATİNE BAĞLI OLMAMASI  395
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI  397
§ 43. ISLAHTA HARÇ ALINMASI SORUNU  401
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ  425
A. Genel Olarak  425
B. Yargılama Giderinin Kapsamı  425
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması  430
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi  432
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması  434
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları  435
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır?  436
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI  437
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından  437
1. Islahın Başlangıç Anı  437
2. Islahın Son Anı  438
3. Bozmadan Sonra Islah  447
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından  447
1. Kısmen Islahta  447
2. Tamamen Islahta  450
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 46. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ  451
A. Kısmen Islahta  451
B. Tamamen Islahta  475
§ 47. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI  481
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ  487
A. Genel Olarak  487
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  487
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  488
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  488
c. Yargıtay Kararlarında Durum  489
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar  489
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar  502
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  511
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda:  511
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda  536
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 49. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ  547
§ 50. KISMEN ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI  548
§ 51. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  549
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi  549
1. Faizin Başlangıç Tarihinde  549
2. Faizin Türünde  550
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi  551
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması  552
1. Genel Olarak  552
2. Tamamen Islahta  553
3. Kısmen Islahta  554
4. Haksız Fiilde  566
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 52. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ  571
§ 53. ISLAHIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ  573
A. Hak Düşürücü Süreye Etkisi  573
B. Zamanaşımına Etkisi  579
§ 54. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ  579
§ 55. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU  584
§ 56. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ  589
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 57. ISLAHTAN DÖNME SORUNU  591
§ 58. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI  592
A. Kötüniyetli Islah  592
B. Yaptırımı  593
1. Islahın Dikkate Alınmaması  593
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini  593
3. İdari Para Cezası  594
Bibliyografya  595
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  607
Kavramlar Dizini  637
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021