Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri İle Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt – Takım) Nezih Sütçü  - Kitap
Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri İle

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

(2 Cilt – Takım)

8. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
3568
Barkod:
9789750281921
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
3.100,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir sözleşmedir. Kanunda açıkça düzenlenmeyen bu sözleşmeyle ilgili ihtilafların çözümünde, Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri, eser sözleşmesi ve taşınmaz satım vaadi sözleşmesi hükümlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş emsal Yargıtay Kararları ve bunların değişim süreci çalışmada detaylı olarak incelenmiş, ayrıca teori ve uygulama arasında oluşan kopuklukların giderilmesi amaçlanmıştır.
Bu baskıda da yeni içtihatlar, kaynaklar (kitap ve makaleler, internet yazıları vs.), mevzuat hükümleri, örnek olaylar ve konular kitaba eklenerek güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kitapta ilgili bölümdeki şemalara, bir bütün olarak son bölümde yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Benzeri Sözleşmelerden Farkları ve Sözleşmeden Önce Araştırılması Gereken Konular
.
Sözleşmenin Şekli ve Değiştirilmesi
.
İmkansızlık – Mücbir Sebep – Beklenmeyen Hal – Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması
.
Tarafların Borçları
.
Fazladan veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalatın Durumu
.
Tarafların Borçlarını İfa Etmemesinin Sonuçları
Kitabın İçindekileri
Sekizinci Baskıya Önsöz 
7
Yedinci Baskıya Önsöz 
9
Altıncı Baskıya Önsöz 
11
Beşinci Baskıya Önsöz 
13
Dördüncü Baskıya Önsöz 
15
Üçüncü Baskıya Önsöz 
17
İkinci Baskıya Önsöz 
19
Birinci Baskıya Önsöz 
21
Kısaltmalar 
37
Atıf Usulleri 
41
Giriş 
45
§ I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE SÖZLEŞMEDEN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR 
47
I. TANIMI 
47
II. UNSURLARI 
53
III. HUKUKİ NİTELİĞİ 
53
IV. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI 
60
A. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Farkı 
60
B. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinden Farkı 
62
C. Satım Sözleşmesinden Farkı 
63
D. Arsa Satışı Karşılığı Kar veya Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinden Farkı 
65
E. Yap – İşlet – Devret Sözleşmesinden veya Benzerlerinden Farkı 
73
F. Üst Hakkından Farkı 
75
G. Adi Ortaklıktan Farkı 
76
H. Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Farkı 
84
I. Arsa Karşılığı Kooperatif Ortaklığından Farkı 
84
J. Osmanlı Hukukundaki Mukataalı ve İcareteynli Vakıflarla Karşılaştırılması 
89
K. Yüklemeli veya Koşullu Bağışlama Sözleşmesinden Farkı 
90
L. İnançlı Temlik Sözleşmesinden Farkı 
94
M. Devre Mülk veya Devre Tatil Sözleşmesinden Farkı 
97
V. ULUSLARARASI İNŞAAT HUKUKU VE YURT DIŞI İNŞAAT UYGULAMALARI KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ 
99
A. Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Doğan Sorunların Çözümü 
100
1. FIDIC Sözleşmeleri 
100
2. ICSID Tahkimi 
102
3. Milletlerarası Tahkim Kanunu 
102
4. Diğer Düzenlemeler 
103
B. Yurt Dışı İnşaat Yapım Sözleşmeleri 
103
C. Ülkemizdeki İnşaat Sözleşmeleri 
104
1. Kamu İnşaat Sözleşmeleri 
104
a. Konsorsiyum 
106
b. İş Ortaklığı (Joint Venture) 
107
2. Özel Kişiler Arasındaki İnşaat Sözleşmeleri 
107
3. Ülkemiz Sözleşmelerinin Genel Değerlendirmesi 
108
a. Kamu İnşaat Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi 
108
b. Özel İnşaat Sözleşmeleri ve Bunlardan Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin Değerlendirilmesi 
109
§ II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR 
115
§ III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
117
I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
117
A. Resmi Şekil ve Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alma Zorunluluğu 
117
1. Resmi Şekil Zorunluluğu 
117
a. Vesayet Altındaki Arsa Sahibinin Durumu 
130
b. Görme Engellilerin Durumu 
133
c. İmza Atamayanların Durumu 
133
2. Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alması Zorunluluğu 
134
a. Önalım (Şufa) Hakkının Kullanılması 
145
b. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması 
166
c. İpotek veya Haciz Sahibinin Durumu 
180
d. İntifa Hakkı Sahibinin Durumu. 
194
B. Şekle Aykırı Sözleşmenin Yerine Getirilmiş Edimler Bakımından Hukuki Sonuçları 
201
C. Şekil Eksikliğinin İleri Sürülemeyeceği Haller 
230
1. Geçersiz Bir Sözleşmenin Varlığı İspatlanmalıdır 
231
2. Geçersizlik İddiası Hakkın Kötüye Kullanımı Kapsamında Değerlendirilebilmelidir 
242
a. Tarafların Edimlerini Karşılıklı Olmak Şartıyla Tamamen veya Kısmen İfa Etmeleri 
242
b. Taraflardan Birinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmesi 
246
c. Yüklenici Tarafından İnşaatın Önemli Bir Bölümünün Yapılmış Olması 
249
d. Diğer Durumlar 
253
II. ÖNSÖZLEŞMEDE ŞEKİL 
266
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRMEDE ŞEKİL 
270
A. Hukuki Durum 
270
B. Tadil Sözleşmesinin Geçerli Olduğuna Dair İçtihatlar 
282
C. Tadil Sözleşmesinin Geçersiz Olduğuna Dair İçtihatlar 
293
D. Mimari Projeye Onay Verilirken veya Kat İrtifakı Kurulurken Sözleşmenin Değiştirilmesi 
299
E. Sözleşmenin Değiştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması Sonucunu Doğuran Bazı Durumlar 
310
1. Sulh 
310
2. Davadan Feragat 
319
3. Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi 
319
4. Borcun veya Sözleşmenin Yenilenmesi 
319
5. İbra 
320
§ IV. İMKANSIZLIK 
329
I. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIK 
329
II. SONRAKİ İMKANSIZLIK 
356
A. Kusurlu Sonraki İmkansızlık 
363
B. Kusursuz Sonraki İmkansızlık 
370
III. İMKANSIZLIK – MÜCBİR SEBEP –BEKLENMEYEN HAL – AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI 
393
§ V. TARAFLARIN BORÇLARI 
417
I. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI 
417
A. Arsayı Teslim Borcu 
417
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekalet Verme Borcu 
425
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu ve TBK m 97 (BK m 81) Hükmünün Uygulanması 
453
1. Birlikte İfa Uygulaması 
505
D. İmar Uygulamasının Arsa veya Arsa Payını Devir Borcuna Etkisi 
556
E. Kat İrtifakı Kurulmasının Mümkün Olmaması 
570
F. Aile Konutu Şerhinin Etkisi 
577
II. ARSA SAHİBİNİN TAŞINMAZ DEVİR BORCUNUN TEMİNAT ALTINA ALINMASI 
590
A. Yüklenicinin Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma) Hakkı 
590
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi 
603
C. Yüklenicinin Ödemezlik Definde Bulunması 
643
D. Yüklenicinin Kanuni İpotek Hakkı (TMK m 893) Var mıdır? 
643
III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI 
667
A. İnşaatı Sözleşmeye Uygun Yapma Borcu 
667
1. Sözleşme Masraflarını Karşılama Borcu 
667
2. İmar Mevzuatı ve Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlatma ve Ruhsat Alma Borcu 
668
3. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu ve Bu Borca Aykırılıkların Başlıcaları 
686
a. Sözleşmeye Aykırı İmalatlar Yapılması ve Davranılması 
697
b. İmar Mevzuatına Aykırı Davranılması 
704
aa. Ruhsata Aykırı veya Ruhsatsız Yapı Nedeniyle İmar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Oluşacak Sorumluluğun Özel Olarak İncelenmesi 
774
bb. Yapı Kayıt Belgesinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine Etkisi 
797
aaa. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde İfa Kapsamında Yapı Kayıt Belgesinin Dikkate Alınmasını Gerektirir Durumlar Ne Olabilir? 
807
aaaa. Tarafların Anlaşması 
807
bbbb. Zımni Anlaşma 
808
cccc. Yapı Kayıt Belgesine Karşı Çıkılmasının Haklı Olmaması veya Hakkın Kötüye Kullanılması Kapsamında Kalması 
808
dddd. Arsa Sahibinin Tazminat Hakkı 
810
eeee. Yapı Kayıt Belgesi Alınmasına Karşı Çıkılmasının Haklı Nedenlere Dayanması 
811
ffff. Yapı Kayıt Belgesinin İptali 
815
c. Komşu Taşınmazlara veya Altyapı Tesislerine Zarar Verilmesi 
818
d. İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davranılması veya Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar 
821
e. Yüklenicinin Dolandırıcılık Suçundan Cezai Sorumluluğu 
825
aa. Yüklenicinin Dolandırıcılık Teşkil Eden Fiilleri 
832
aaa. Aynı Bağımsız Bölümü Birden Fazla Kişiye Satması 
832
bbb. Mevcut Olmayan (Devri Objektif Olarak İmkansız) Bağımsız Bölümün Satılması 
835
ccc. Devri Subjektif Olarak İmkansız Taşınmazın Satımı 
836
ddd. Bir Kooperatife Daire Sayısından Daha Çok Üye Kaydı Yapılması veya Üye Yapılmadan Para Alınması 
838
eee. Taahhüt Edilen Özelliklere Aykırı Bina veya Bağımsız Bölüm Yapılması 
838
fff. Birlikte Tasarruf ve Sıra Tespiti Yöntemi İle Ev Sahibi Olma 
839
ggg. Gerçeğe Aykırı Hakediş Tanzimi 
840
ğğğ. Kat Karşılığı İnşaat Yapılacağına İnandırılan Kişinin Taşınmazını Satış İle Ele Geçirme 
841
hhh. Mahkeme, Tapu ve İcra Dairelerinde Hileli–Muvazaalı İşlemler Yapılması 
843
aaaa. Yüklenicinin Arsa Sahibini Dolandırması 
843
bbbb. Yüklenicinin Arsa Sahibi İle Birlikte Hareket Ederek Üçüncü Kişileri Dolandırması 
843
cccc. Yüklenicinin Üçüncü Kişilerle Birlikte Hareket Ederek Arsa Sahibini Dolandırması 
844
B. İnşaatı Teslim Borcu 
845
1. İnşaatın Teslim Tarihinin Belirlenmemiş Olması 
850
a. İnşaata Başlamada Temerrüt 
850
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt 
853
2. İnşaatı Teslim Tarihinin Belirlenmiş Olması 
857
a. İnşaata Başlamada Temerrüt 
857
aa. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmemiştir 
857
bb. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmiştir 
865
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt 
869
aa. Teslimin Yapı Kullanma İzni Alınması Şartına Bağlanması 
888
bb. Temel Üstü Vizesi (Ruhsatı) ile İlgili Uygulamadaki Durum 
911
cc. Teslim Süresinin Uzaması (Ek Süre) (Süre Uzatımı) 
914
aaa. Ek Süre İle İhbar (Bildirim) Yükümlülüğü Arasındaki İlişki 
942
C. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
948
1. Bedel Karşılığı İnşaatlarda (Genel Olarak) Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
948
a. Konuyla İlgili Hukuki Metinler 
948
b. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Genel Şartları 
950
aa. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır 
950
bb. İnşaat ayıplı olmalıdır 
951
cc. İş Sahibi Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmelidir 
951
c. İş Sahibinin İnşaatın Ayıplı Olmasından Doğan Hakları 
958
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
960
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıpla İlgili Olarak Genel Hükümlerin Uygulanabileceği Görüşü 
965
b. Muayene ve İhbar Külfetinden Doğan Hak Kayıplarını Önleme Amacı Taşıyan Yüksek Mahkeme Kararları 
970
c. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Genel Hükümlerin Uygulanması 
991
aa. Birlikte İfa Uygulaması veya Aynen İfa İstemi 
993
bb. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zarar Talep Etmesi 
994
cc. Arsa Sahibinin İleri Etkili Fesih Hakkı 
997
dd. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi 
1004
d. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül ile İlgili Diğer Önemli Hususlar Özellikle Bağımsız Bölümün Devrinden Sonraki Sorumluluğun Kapsamı 
1005
D. Sözleşme ile Kararlaştırılan Diğer Borçlar 
1016
1. Arsa Sahibi veya Yüklenicinin ya da Üçüncü Kişilerin Ek Menfaat Sağlamaya Yönelik Talepleri 
1030
IV. FAZLADAN VEYA DAHA İYİ VASIFTA YAPILAN İMALATIN DURUMU 
1036
A. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması 
1036
1. İmar Durumundaki Menfi Değişimin Paylaşıma Etkisi 
1055
B. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme veya Niteliğinde Değişiklik Yapması 
1062
C. Yüklenicinin Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapması 
1070
D. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıftan Daha Yüksek Vasıfta İmalat Yapması 
1080
V. ARSA SAHİBİNİN ALACAĞININ TEMİNAT ALTINA ALINMASI 
1095
A. Yükleniciden Teminat Senedi Alınması 
1095
B. Yükleniciden Teminat İpoteği Alınması 
1107
C. Yükleniciden Banka Teminat Mektubu Alınması 
1127
D. Arsa Payının Teminat Olarak Tutulması 
1129
E. Yüklenicinin Aczi Halinde Arsa Sahibinin Dönme –Fesih Hakkı (TBK m 98)(BK m 82) 
1133
1. Yüklenicinin İflası 
1137
a. Yüklenicinin Davacı Olduğu Davalar 
1143
b. Yüklenicinin Davalı Olduğu Davalar 
1144
c. Yüklenicinin İflasının Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklara Etkisi 
1147
aa. Aynen İfaya Yönelik Talepler İle İflas İlişkisi 
1147
bb. Müspet Zararın Tazmini İle İflas İlişkisi 
1149
cc. Dönme İle İflas İlişkisi 
1150
aaa. Yüklenicinin İflasına veya İfa Güçsüzlüğüne Dayalı Dönme 
1151
bbb. Yüklenicinin Temerrüdüne Dayalı Dönme 
1151
dd. İleriye Etkili Fesih İle İflasın İlişkisi 
1155
2. Konkordato 
1159
F. Arsa Sahibine Geri Alım (Vefa) Hakkı Tanınması 
1166
§ VI. TARAFLARIN BORÇLARINI İFA ETMEMESİNİN SONUÇLARI 
1173
I. SÖZLEŞMELERİN TARAFLARA BORÇ YÜKLEMESİ BAKIMINDAN AYRIMI 
1173
II. GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE BUNUN SONUÇLARI 
1175
A. Borçlunun Temerrüdünün Şartları 
1175
1. Borç Muaccel Olmasına Rağmen İfa Edilmemelidir 
1176
2. Borcun İfası Mümkün Olmalıdır 
1176
3. İhtar veya İhtara Gerek Bulunmayan Hallerin Varlığı Şartı 
1180
4. Mehil (Süre) Tayini veya Mehil Tayinine Gerek Olmayan Hallerin Varlığı 
1188
a. Süre Verilmesi (Mehil Tayini) ve İhtar Arasındaki İlişki 
1196
5. Alacaklı Edimi Kabule Hazır Olmalıdır 
1199
6. Borçlunun Temerrüdünde Kusurun Önemi 
1201
B. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları 
1201
1. Ortak Kusurun Seçimlik Hakların Kullanılmasına ve Tazminata Etkisi 
1214
2. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmini veya Sözleşmeden Dönme İradesinin Hemen (Derhal) Beyan Edilmesi 
1221
3. Cezai Şartı Talep Etmede Temerrüdün ve Kusurun Önemi 
1222
4. Kısmi Temerrüt 
1226
5. Zararın Belirlenme ve Tazminatın Hesaplanma Anı 
1236
C. Yüklenicinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları 
1237
1. Aynen İfa Talebi 
1241
a. Arsa Sahibinin Nama İfa ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfayı Sağlaması 
1242
b. Nama İfa Yapmadan Sadece Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfa 
1272
c. Pasif Aynen İfa Talebi 
1292
d. Aynen İfa Hallerinde Gecikme Tazminatı Kavramı ve Gecikme Tazminatının Belirlenmesi 
1296
aa. Gecikme Tazminatına veya İfaya Ekli Cezai Şarta Faiz İstenmesi 
1335
aaa. Kira Kaybına Faiz Bakımından Yargıtay Uygulamasının Eleştirisi 
1341
bb. Kira Kaybı Hangi Süreyle Sınırlı Olarak İstenebilir? 
1347
aaa. Nama İfada Gecikme Tazminatı (Kira Kaybı) 
1347
bbb. Eksik İşler Bedelinin Tahsilinde 
1348
ccc. Pasif Aynen İfa Talebinde 
1350
cc. Gecikme Tazminatı ile Birlikte Bağımsız Bölümdeki Değer Düşüklüğü İstenebilir mi? 
1352
e. İfaya Ekli Ceza Kavramı 
1352
aa. İfaya Ekli Cezai Şartın Tenkisi veya Butlanı 
1367
bb. Gecikme Tazminatı (Özellikle Kira Mahrumiyeti) – İfaya Eklenen Ceza Kavramlarının Arasındaki Farklar, Uygulamadaki Karmaşa ve Çözüm Önerisi 
1390
f. Aynen İfa Taleplerinin Yarışması 
1411
2. Aynen İfadan Vazgeçip, Müspet Zararın Tazmini Talebi 
1414
a. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Değişim (Mübadele) Teorisine Göre Tazmini Talebi 
1417
b. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Fark Teorisine Göre Tazmini Talebi 
1429
c. Müspet Zararın Tazmini ile İlgili Doktrin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 
1438
aa. Mübadele Teorisine Göre Müspet Zararın Tazmini Konusunda Doktrin Görüşünün Değerlendirmesi 
1438
bb. Fark Teorisine Göre Müspet Zararın Tazmini Konusunda Doktrin Görüşünün Değerlendirmesi 
1439
3. Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Feshi Talebi 
1441
a. Sözleşmeden Dönme (Aktin Geriye Etkili Feshi) + Menfi Zarar (TBK m 125/3)
(BK m 108/2) 
1441
aa. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Dönme Beyanın Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu Anın Belirlenmesi 
1449
aaa. Dönme Beyanı Muhatabına Ulaştıktan Sonra Muhatabın veya Arsa Sahibinin Tutumuna Göre Olaşacak İhtimaller 
1453
bbb. Dönmenin Tek Taraflı Olamayacağı ve Hüküm–Sonuçlarının Doğduğu Anın Belirlenmesi Bakımından Yargıtay Görüşünün Eleştirisi 
1468
bb. Edimlerin İadesi 
1479
bbb. İadede Devletin Sorumluluğu 
1495
ccc. Arsa Sahibinin İade Borcu 
1500
aaaa. Sözleşmede Kararlaştırılan Ücrete Göre İadenin Belirlenmesi Görüşü ve Buna Dair Kararlar 
1528
bbbb. Yüklenicinin Masraflarının veya Ediminin Objektif Değerinin İadede Dikkate Alınması 
1532
cccc. Arsa Sahibinin Malvarlığındaki Artışın Dikkate Alınması Gerektiği Görüşü 
1540
dddd. Görüşlerin Değerlendirilmesi 
1543
ddd. Yüklenicinin İade Borcu 
1556
cc. Menfi Zarar 
1566
dd. Edimlerin İadesi, Menfi Zarar ve Sebepsiz Zenginleşme Arasındaki İlişki 
1601
ee. Seçimlik Cezai Şartın Talep Edilmesi 
1605
aaa. Seçimlik Cezai Şart ile Dönme (Cayma) Cezası Arasındaki Ayrım 
1615
bbb. Seçimlik Cezai Şart ile İfaya Ekli Cezai Şart Arasındaki Ayrım 
1629
ccc. Seçimlik Cezai Şartın Ayni Bir Edim Olarak Kararlaştırılması 
1633
b. Aktin İleriye Etkili Feshi (Ya da Sadece Feshi) + Her Türlü Zarar Ziyan Talebi 
1640
aa. Kavram ve Tartışma 
1640
bb. İleriye Etkili Fesih Şartları 
1642
cc. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde İleriye Etkili Feshin Gerçekleşme Biçimi 
1679
dd. İleriye Etkili Feshin Sonuçları 
1705
D. Arsa Sahibinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları 
1716
1. Aynen İfa 
1717
2. Müspet Zarar Tazmini 
1732
3. Sözleşmeden Dönme 
1752
4. İleriye Etkili Fesih 
1757
E. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminat İsteme Şartları 
1758
§ VII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN 3. ŞAHISLARIN HUKUKİ DURUMLARININ İNCELENMESİ 
1787
I. KONU İLE İLGİLİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ 
1787
A. Borcun Üstlenilmesi (Nakli) 
1787
B. Alacağın Devri (Temliki) 
1794
C. Müteselsil Borçluluk 
1802
II. BORÇLAR KANUNUNDA YENİ DÜZENLENEN İLİŞKİLER 
1803
A. Borca Katılma 
1803
B. Sözleşmeye Katılma 
1805
C. Sözleşmenin Devri 
1810
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 3. ŞAHISLARIN DURUMU 
1833
A. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Hukuki Durumu 
1834
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan 3. Şahısların Durumu 
1872
1. Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Yapılan Arsa Payı Devrine İstinaden Yüklenicinin Arsa Payını Tapuda 3. Kişiye Devretmesi 
1872
a. Sözleşmenin Aynen İfasındaki Durum 
1876
c. İleriye Etkili Fesih Durumu 
1898
d. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmininde 3. Kişilerin Durumu 
1900
2. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması 
1903
a. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle Satması Durumunda Kendisinden Tapuda Arsa Payının Devrini Talep Şartları 
1903
b. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması Durumunda, Üçüncü Kişinin Arsa Sahibinden Tapuda Arsa Payı Devrini Talep Etmesinin Şartları 
1907
aa. Taşınmazın Devrine Alacağın Temliki Hükümlerine Göre İmkan Tanıyan Yargıtay Görüşünün Eleştirisi 
1957
3. Yüklenici Kooperatif Üyesinin Durumu 
1975
C. Üçüncü Kişilerin Bağımsız Bölüme Yaptıkları Masrafları ve Uğradıkları Zararları Talep Etmeleri 
1981
1. Arsa Sahibinden Talep Edilebilenler 
1981
2. Yüklenici veya Satım Sözleşmesinin Satıcısından Talep Edilebilenler 
1995
D. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Kimseye Satımı 
2019
1. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki (Satımı) 
2019
2. Arsa Sahibinin Birden Fazla Temliki (Satımı) 
2048
3. Şahsi Haklarda Önceliğin Belirlenmesi 
2051
a. Ayni Haklar 
2051
b. Şahsi Haklar 
2051
c. Ayni Hak–Şahsi Hak Ayrımı 
2052
d. Kuvvetlendirilmiş Şahsi Hak 
2053
e. Taahhüt (Borçlanma) İşlemi – Tasarruf İşlemi Ayrımı 
2054
f. Ayni Haklarda Öncelik 
2056
g. Şahsi Haklarda Öncelik 
2058
aa. Yüklenici veya Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümü Satış Vaadinde Öncelik 
2060
aaa. Resmi , Adi Yazılı ve Şerh Verilmiş Sözleşme Arasında Ayrım Yapmayan Yargıtay Uygulaması ve Eleştirisi 
2063
bb. Arsa Sahibinin Birden Fazla Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapmasında Öncelik 
2071
cc. Arsa Sahibinin Alacaklısının Yükleniciye Kalacak Bağımsız Bölüm/Bölümlere veya Arsanın Tamamı Üzerine Haciz Koymasında Öncelik 
2072
aaa. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerh Verilmediği Durum 
2072
bbb. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerh Verildiği Durum 
2077
dd. Birden Fazla Hacizde veya Haciz ile Diğer Şahsi Haklar Arasında Öncelik 
2078
ee. Yüklenicinin İmalat Bedeli Alacağını Temlikinde Öncelik 
2084
ff. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Para Alacaklarının Temlikinde Öncelik 
2085
gg. Uygulamada Şerh Müessesesinin Kullanılmamasının Nedenleri 
2085
E. Yüklenicinin Alacaklılarının Hakları 
2086
F. Arsa Sahibinin Alacaklılarının Hakları 
2139
G. Sözleşmenin Tapuya Şerhi ve Şerhin Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları 
2157
H. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Fiilinin Üstlenilmesi (Taahhüt Edilmesi) (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi) 
2157
I. Tapudaki Bağımsız Bölüm Numarası ile Fiili Durumun Örtüşmemesi 
2176
J. Üçüncü Kişinin İdari Yoldan Tahliyesinin Mümkün Olup Olmadığı 
2186
K. Yabancıların Hukuki Durumu 
2192
L. Sözleşme Yapma Zorunluluğu 
2198
§ VIII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI 
2201
I. ZAMANAŞIMI DEFİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 
2213
A. Esasa Cevap Süresi İçinde Zamanaşımı Definde Bulunulmaması 
2213
B. Defi Hakkının Zamanaşımına Uğramaması 
2222
C. İcra Hukuku ile İlgili Zamanaşımı Bilgileri 
2225
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
2232
A. Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi 
2237
1. Aynen İfaya Bağlı Taleplerde Zamanaşımı 
2237
a. Ayıp ve Eksikliklerden Sorumlulukta Zamanaşımı 
2237
aa. Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İşlerden Arsa Sahibine Karşı İstisna Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu ile İlgili Zamanaşımı 
2237
bb. Yüklenicinin Yapı Denetimi Hakkında Kanun (YDHK) Kapsamındaki Sorumluluğu 
2245
cc. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satım Sözleşmesi Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Ayıp ve Eksikliklerden Sorumluluğu 
2249
aaa. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olmayan Satımlar 
2249
bbb. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satımlarda Ayıplardan Sorumluluk 
2258
b. Gecikme Tazminatı ve İfaya Ekli Cezai Şartta Zamanaşımı 
2270
c. Yüklenicinin Ücret Alacağında Zamanaşımı 
2282
2. Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshinde ya da Geçersiz Sözleşme Nedeniyle Verilenlerin İadesinde Zamanaşımı 
2285
a. Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Bedelinin Tahsilinde Zamanaşımı 
2285
b. Menfi Zararı Talepte Zamanaşımı 
2289
3. Müspet Zararın Tazmininde Zamanaşımı 
2294
4. Satış Vaadi Sözleşmesi veya Kişisel Hakkın Temlikinden Doğan Davalarda Zamanaşımı 
2296
5. Haksız Fiilde Zamanaşımı 
2299
6. Islahta Zamanaşımı 
2313
7. Faiz Alacaklarında Zamanaşımı 
2314
8. Munzam Zararda Zamanaşımı 
2317
9. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı 
2321
10. Üçüncü Şahsın Fiilini Üstlenmede Zamanaşımı 
2331
11. Zapta Karşı Tekeffülde Zamanaşımı 
2331
12. Muris Borçlarından Sorumlulukta Zamanaşımı 
2331
13. Diğer Hususlarda Zamanaşımı 
2333
III. GENEL SONUÇ 
2334
§ IX. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ VE MUNZAM ZARAR 
2337
I. FAİZ 
2337
A. Faizin Tanımı 
2337
B. Faiz Oranı Konusundaki Uyuşmazlıklar 
2340
1. Faiz Oranının Sınırlandırılması 
2365
C. Faiz Talebinin Varlığı ile İlgili Uyuşmazlıklar 
2369
D. Faizin İşlemeye Başladığı Tarih ile İlgili Uyuşmazlıklar 
2374
E. Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulması ve Kısmi Ödemenin Öncelikle Faize Mahsubu ile İlgili Uyuşmazlıklar 
2385
F. Faizin Hesap Tarzı ile İlgili Uyuşmazlıklar 
2390
1. Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı 
2390
2. Faizde Gün–Ay–Yıl Hesabı 
2396
II. AŞKIN (MUNZAM) ZARAR 
2397
A. Aşkın (Munzam) Zararı Talep Etme Şartları 
2397
B. Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması 
2398
1. Zararın Belirlenmesi 
2398
2. Tazminatın Hesaplanması 
2400
C. Temerrüt Faizi ile Munzam Zararın Karşılaştırılması 
2402
D. Munzam Zararla İlgili Önemli Hususlar 
2403
1. Doğrudan Paranın Değer Kaybının Munzam Zarar Kapsamında Talep Edilmesi Daha Uygundur 
2403
2. Yoksun Kalınan Kar ve Paranın Değer Kaybı ile İlgili Çelişkili Görüş ve Kararlar ile Bunların Değerlendirilmesi 
2404
3. Yargıtay, Munzam Zararın Munzam Zararı Olamayacağı Görüşündedir 
2424
4. Munzam Zararın Hesaplanma Anı 
2424
5. Zamanında Ödenmeyen Faiz Alacağı İçin Munzam Zarar Talep Edilebilir mi? 
2427
6. Enflasyonun Temerrüt Faizi Oranında Olması Durumunda da Munzam Zarar İstenebilir mi? 
2427
7. Öncelikli Edim Borcu Bulunanın Munzam Zarar İstemesi Mümkün Değildir 
2427
§ X. YARGILAMA HUKUKU 
2429
I. GÖREV 
2432
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 
2442
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevi 
2448
C. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması 
2462
1. Arsa Sahibinin Tüketici Sıfatında Olup Olmadığı Hususu 
2463
2. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satıcı–Sağlayıcı Sıfatında Olup Olmadığı Konusundaki Uyuşmazlıklar 
2466
3. Tüketici Sıfatı ile İlgili Uyuşmazlıklar 
2479
4. Bağımsız Bölümün Niteliğinin Göreve Etkisi 
2483
5. Tüketicinin Açtığı Davada Satıcı veya Sağlayıcı Dışındaki Üçüncü Kişilerin Yer Almasının Göreve Etkisi 
2486
6. Sözleşmenin Geçersizliğinin Göreve Etkisi 
2496
7. Diğer Hususlar 
2498
D. Zorunlu Tahkim 
2499
E. İhtiyari Tahkim 
2500
F. Arabuluculuk ve Uzlaştırma 
2523
1. Arabuluculuk 
2523
2. Uzlaştırma 
2531
II. YETKİ 
2533
III. HUSUMET VE DAVA ARKADAŞLIĞI 
2545
A. Sözleşmeden Dönmede Husumet 
2553
B. Yüklenicinin veya Yükleniciden Haricen ya da Satım Vaadi ile Bağımsız Bölüm Alanların, Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında Husumet 
2586
C. Elatmanın Önlenmesi Davasında Husumet 
2597
D. Yıkım Davalarında Husumet 
2603
E. Asli Müdahale 
2606
1. Dava Arkadaşlığı Biçiminde Feri Müdahale 
2610
F. Yöneticinin Durumu 
2614
G. Diğer Hususlar 
2629
IV. YARGILAMA GİDERLERİ VE KANUN YOLLARI 
2636
A. Davada Yargılama Gideri 
2636
B. İstinafta Yargılama Gideri 
2678
C. Temyizde Yargılama Gideri 
2681
1. 20.07.2016 Tarihinden Önce Verilen Kararların Temyizi: 
2681
2. 20.07.2016 Tarihinden Sonra Verilen Kararların Temyizi 
2682
D. Karar Düzeltmede Harç 
2683
E. Kanun Yolları 
2684
V. KISMİ DAVA VE ISLAH 
2705
VI. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK 
2736
VII. İSPAT YÜKÜ 
2747
VIII. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ 
2804
A. İhtiyati Tedbir 
2805
B. İhtiyati Haciz 
2838
IX. KARŞILIK DAVA – TAKAS – MAHSUP 
2872
X. DELİLLERİN TESPİTİ 
2893
XI. İNKAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI 
2900
XII. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
2919
XIII. BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE DİĞER USUL SORUNLARI 
2929
A. Belirsiz Alacak Davası 
2929
B. Terditli Dava 
2945
C. Diğer Usul Sorunları 
2957
1. Davanın Geri Alınması 
2957
2. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 
2961
a. Davaların Birleştirilmesi 
2961
b. Davaların Ayrılması 
2968
3. Bekletici Sorun 
2970
4. Tebligat 
2974
5. Diğer Sorunlar 
2983
XIV. MÜVEKKİL İLE YAPILACAK AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ 
3010
XV. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
3024
XVI. HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU NEDENİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI 
3055
§ XI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YORUMU VE TAMAMLANMASI 
3063
§ XII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MALİ (VERGİ, RESİM, HARÇ VS) YÜKÜMLÜLÜKLER 
3123
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDAKİ MASRAFLAR 
3123
II. SÖZLEŞMENİN İFASI SIRASINDAKİ MASRAFLAR 
3129
A. Tapu İşlemleri 
3129
B. Belediye ve Bağlantılı İşlemler 
3134
III. TACİR OLMAYAN ARSA SAHİBİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ VERGİSEL SORUMLULUKLARI 
3137
A. Emlak Vergisi Sorumluluğu 
3137
B. Arsa Sahibinin Gelir Vergisi Sorumluluğu 
3140
C. Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Sorumluluğu 
3149
1. Arsa Sahibine Bağımsız Bölüm Tesliminde KDV 
3149
2. Yükleniciye Arsa Payı (Arsa) Tesliminde KDV 
3153
§ XIII. BİLİRKİŞİLİK VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI 
3157
I. HUKUKÇU BİLİRKİŞİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER VE BUNLARA CEVAP VERİLMESİ 
3159
II. BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 
3170
III. BİLİRKİŞİNİN CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU 
3190
A. Bilirkişinin Cezai Sorumluluğu 
3190
1. Gerçeğe Aykırı Mütalaa Verme Suçu 
3190
2. Bilirkişilik Görevini Yapmaktan Kaçınma Suçu 
3192
3. Bilirkişilik Görevini İhmal Suçu 
3193
4. Bilirkişiye Disiplin Cezası Verilmesi 
3193
5. Bilirkişinin Bilirkişilik Sicilinden ve Listesinden Çıkarılması 
3194
IV. BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL OLMALIDIR? 
3195
§ XIV. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GEREKÇELİ KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI 
3203
I. KONULARIN BİRBİRİ İLE İLİŞKİSİ 
3203
II. KANUN TASLAĞI ÇALIŞMASI 
3225
§ XV. MADDE GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 
3243
I. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE ATIF YAPILMASI 
3270
§ XVI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN TÜRK BORÇLAR KANUNU YÜRÜRLÜĞÜ HAKKINDAKİ KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
3277
§ XVII. KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİ 
3285
I. GİRİŞ 
3285
II. KANUN KAPSAMINDA İMZALANACAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
3286
1. Kanun Kapsamında Ne Zaman Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Gündeme Gelebilir? 
3286
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonra Arsanın Riskli Alan İçine Alınması Durumunda Ne Olacaktır? 
3287
3. Yüklenici İle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Anlaşma Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 
3287
4. Sözleşme Masrafları Ne Olacaktır? 
3290
5. Yönetmeliğe Uygun Toplantı ve İşlemler Yapılmaksızın Alınan Kararlara Karşı Dava Açılması Durumunda Ne Olacaktır? 
3291
6. Henüz Riskli Alan veya Yapı Belirlemesi Yapılmadan Önce Anlaşma Yapılması Halinde Nasıl Bir Yol İzlenecektir? 
3292
Şemalar 
3307
Kaynakça 
3345
Yazarın Özgeçmişi 
3397
Yazarın Makaleleri 
3397
Madde Dizini 
3403
Kavram Dizini 
3447