Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Ticaret Hukuku
Ekim 2017 / 4. Baskı / 768 Syf.
Fiyatı: 69.90 TL
İndirimli: 34.90 TL (%51)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2018 83.90 TL -     Sepete Ekle
 3. Mart 2015 64.90 TL 19.90 TL (%70)Sepete Ekle
   

Bu kitap, üniversitelerde okutulan Ticaret Hukuku dersleri için ders kitabı olarak hazırlanmış olup aynı zamanda mezuniyet sonrasında girilen iş sınavları için de uygun bir kaynaktır. Bu derslerin ve sınavların kapsamı dikkate alınarak, kısa da olsa ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun bütün konularına yer verilmiş, ancak kitabın hacmini artırmamak için doktrin tartışmalarına ve Yargıtay içtihatlarına çok sınırlı olarak değinilmiştir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve çok sayıda yönetmelik ve tebliğden oluşan ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesiyle, temel ticari mevzuat neredeyse kökten değişmiştir. Bunların yanı sıra, son yıllarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu gibi ticaret hukukunu yakından ilgilendiren temel kanunlar da değiştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kitabın bu baskısı Ağustos 2017 itibariyle güncel mevzuat esas alınarak yeniden hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Barkod: 9789750245299
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 768
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Giriş
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU  45
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  47
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER  48
1. Subjektif Sistem  49
2. Objektif Sistem  49
3. Ticari İşletme Sistemi  49
4. Karma Sistem  50
IV. TİCARİ MEVZUAT  50
1. Kanunlar  50
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  51
3. Tüzükler  51
4. Yönetmelikler  51
5. Tebliğler  52
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ  52
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  53
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME  57
I. GENEL OLARAK  57
II. TANIMI  57
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ  58
1. Kazanç Sağlama Hedefi  58
2. Devamlılık  59
3. Bağımsızlık  60
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak  60
a. Genel Olarak  60
b. Tacir–Esnaf Ayırımı  61
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  63
1. Kişi Unsuru  63
2. Maddi Unsur  64
3. Maddi Olmayan Unsur  64
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  65
1. Genel Olarak  65
2. Merkez  65
3. Şube  66
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri  66
b. Şubenin Unsurları  67
aa. Merkezle Aynı Şahsa Ait Olmak  67
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık  68
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık  68
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak  69
ee. Ayrı Muhasebe  69
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları  69
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  71
1. Genel Olarak  71
2. Devrin Kapsamı  72
3. Devrin Şekli  74
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  75
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ  77
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  78
1. Genel Olarak  78
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları  79
a. Rehin Veren  80
b. Rehin Alan  80
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Yapılması  81
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tescili  82
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Kapsamı  83
6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  83
7. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi  85
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ YARGI
I. TİCARİ İŞ  87
1. Genel Olarak  87
2. Ticari İş Türleri  87
a. TTK’da Düzenlenen İşler  87
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler  88
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi)  88
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  89
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları  90
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma  90
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  90
c. Ticari İşlerde Faiz  91
aa. Faiz Kavramı  91
bb. Faizin Türleri  91
cc. Faizin Niteliği  92
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı  92
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma  94
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi  95
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz  95
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  96
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı  96
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği  96
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar  97
II. TİCARİ HÜKÜM  97
1. TTK’da Yer Alan Hükümler  98
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler  98
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  99
1. Emredici Hükümler  99
2. Sözleşme Hükümleri  99
3. Ticari Hükümler  100
4. Ticari Örf ve Adetler  100
5. Genel Hükümler  102
IV. TİCARİ YARGI  102
1. Genel Olarak  102
2. Ticaret Mahkemeleri  102
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri  102
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki  103
3. Ticari Davalar  104
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4/1)  105
b. Nisbi Ticari Davalar  106
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar  106
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri  107
5. Başka Mahkemelerin Görevli Olduğu Ticari Davalar  108
6. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü  109
Üçüncü Bölüm
TACİR
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI  111
1. Tacir Olanlar  111
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması  111
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi  111
2. Tacir Sayılanlar  114
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  116
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI  117
1. Genel Olarak  117
2. Ticaret Şirketleri  117
3. Dernekler  118
4. Vakıflar  119
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  119
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  120
7. Kooperatifler  121
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER  121
1. Donatma İştiraki  121
2. Hakim Teşebbüs  122
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  122
1. Tacir Sıfatının Kazanılması  122
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  123
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  124
1. İflasa Tabi Olmak  124
a. Ticareti Terk Eden Tacir  125
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları  125
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri  125
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu  126
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri  126
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  126
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak  126
3. Ticaret Siciline Kaydolmak  126
4. Ticari Defterler Tutmak  127
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek  127
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak  128
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı  129
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak  129
9. Ücret ve Faiz İstemek  129
10. Faiz, Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmemesi  130
11. Fatura ve Teyit Mektubu  133
a. Fatura Vermek  133
b. Teyit Mektubu Göndermek  134
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  135
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  137
1. Ticari Defterlerin Delil Olması  137
2. Bazı İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması  138
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler  139
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları  139
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları  140
c. Ayıp İhbar Süreleri  140
4. Hapis Hakkı  141
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER  142
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI  143
Dördüncü Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  147
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  147
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ  149
1. Aleniyet  149
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği  149
3. İlan  149
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk  150
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  151
1. Talep Üzerine Tescil  151
a. Talebin Şekli ve Süresi  151
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  151
aa. Kanuna Uygunluk  151
bb. Gerçeğe Uygunluk  152
cc. Kamu Düzenine Uygunluk  152
c. Sicil Memurunun Kararı  153
aa. Tescil Talebinin Kabulü  153
bb. Tescil Talebinin Reddi  153
cc. Geçici Tescil  153
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  154
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil  155
3. Tescile Davet  156
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI  157
1. Genel Olarak  157
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi  157
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  157
b. Tescilin Kurucu Etkisi  158
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi  158
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  158
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  158
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği  159
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven  160
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER  161
1. Hukuki Sorumluluk  161
2. Cezai Sorumluluk  162
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık  162
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak  162
Beşinci Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA
I. GENEL OLARAK  163
II. TİCARET UNVANI  163
1. Genel Olarak  163
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler  164
3. Ticaret Unvanının Yapısı  165
a. Çekirdek  165
b. Ek  165
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları  165
bb. Ek Seçme Zorunluluğu  166
aaa. Ayırt Edici Ekler  166
bbb. Şube Ekleri  167
ccc. Tasfiye Eki  167
4. Ticaret Unvanının Oluşumu  167
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı  167
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı  168
aa. Ticaret Şirketleri  168
aaa. Kollektif Şirketler  168
bbb. Komandit Şirketler  169
ccc. Anonim Şirketler  169
ddd. Limited Şirketler  170
bb. Kooperatifler  170
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler  171
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı  171
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı  172
5. Ticaret Unvanının Tescili  172
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı  174
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali  175
8. Ticaret Unvanının Korunması  176
a. Tekel Hakkı  176
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları  176
9. Ticaret Unvanı İle İlgili Cezai Yaptırımlar  177
III. İŞLETME ADI  178
IV. MARKA  179
1. Genel Olarak  179
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri  180
3. Marka Türleri  181
4. Markanın Tescili  182
5. Tescil Edilmeyecek Markalar  182
a. Mutlak Red Nedenleri  183
b. Nisbi Red Nedenleri  184
6. Markanın Sağladığı Haklar  185
a. Markayı Kullanma Hakkı  185
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı  186
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri  188
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması  188
a. Markanın Devri (SMK m. 148)  188
b. Markanın Teminat Gösterilmesi  189
c. Markanın Haczi  189
d. Marka Lisansı (SMK m. 24)  189
9. Markanın Korunması  190
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (SMK, m. 29)  190
b. Hukuki Sorumluluk (SMK m. 149)  191
c. Cezai Sorumluluk (SMK m. 30)  192
10. Marka Hakkının Sona Ermesi  193
a. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (SMK m. 25, 26)  193
c. Koruma Süresinin Dolması (SMK m. 28)  195
d. Marka Hakkından Vazgeçme (SMK m. 28/III)  195
Altıncı Bölüm
REKABET VE HAKSIZ REKABET
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI  197
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  197
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  198
II. HAKSIZ REKABET  201
1. Genel Olarak  201
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  202
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri  203
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri İle Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  204
aa. Kötüleme  204
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek  205
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak  206
dd. İktibas ve İltibas  207
ee. Karşılaştırmalı Reklam  209
ff. Göstermelik Yem İle Aldatma (Mostra İle Avlama)  210
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma  211
hh. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlamak  211
ıı. Bilgi Gizlemek  212
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek  212
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak  213
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  213
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  213
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek  214
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek  214
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek  214
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek  215
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak  215
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak  216
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma  216
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak  216
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  216
e. İş Şartlarına Uymamak  217
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  217
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar  218
a. Hukuk Davaları  218
aa. Tespit Davası (TTK m. 56/1–a)  218
bb. Önleme Davası (TTK m. 56/1–b)  218
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade – TTK m. 56/1–c)  219
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–d)  219
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–e)  220
b. Hukuk Davalarında Taraflar  220
aa. Davacılar  220
aaa. Rakip  220
bbb. Müşteriler  221
ccc. Mesleki Teşekküller  221
bb. Davalılar  221
aaa. Haksız Rekabet Eden  221
bbb. İstihdam Eden  221
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri  222
cc. Kararın İlanı  222
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası  223
ee. İhtiyati Tedbirler  223
ff. Yetkili Mahkeme  224
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  224
c. Ceza Davaları  225
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  227
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  228
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER  228
1. Yevmiye Defteri  229
2. Defteri Kebir  230
3. Envanter Defteri  230
4. Karar Defteri  231
5. Pay Defteri  231
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler  231
7. İhtiyari Defterler  232
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER  232
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması  232
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması  232
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi  233
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması  233
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  233
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması  234
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması  234
V. ENVANTER  235
VI. FİNANSAL TABLOLAR  235
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  236
1. Defterlerin Teslimi  236
2. Defterlerin İbrazı  237
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI  237
1. Defterlerin Saklanması  237
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi  238
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  239
1. Genel Olarak  239
2. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  239
3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  241
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI  242
1. Hukuki Sorumluluk  242
2. Cezai Sorumluluk  242
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller  242
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller  243
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller  243
Sekizinci Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  245
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  245
III. CARİ HESABIN TÜRLERİ  246
IV. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI  247
V. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR  249
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  249
1. Bütünlük İlkesi  249
2. Yenileme  250
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  250
4. Hesap Devresi – Sözleşme Süresi  250
5. Bakiyenin Tespiti  251
6. Cari Hesapta Faiz  252
a. Hesap Devresi İçinde  252
aa. Faizin Başlangıcı  252
bb. Faiz Uygulanacak Alacak  253
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi  253
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı  254
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz  255
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz  255
7. Ücret ve Masraflar  256
8. Hesap Bakiyesinin Haczi  256
VII. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  257
VIII. ZAMANAŞIMI  257
Dokuzuncu Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  259
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  259
1. Ticari Temsilci  259
a. Tanımı  259
b. Atanması  260
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri  260
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları  261
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar  261
aaa. İşletme Konusu  261
bbb. Temel İşlemler  261
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması  262
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar  262
aaa. Şube İşleri  262
bbb. Birlikte Temsil  262
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar  263
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi  263
2. Ticari Vekil  263
3. Pazarlamacı  265
a. Tanımı ve Özellikleri  265
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri  265
c. Pazarlamacının Hakları  266
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi  267
4. Yetkisiz Çalışanlar  268
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  268
1. Acente  269
a. Tanımı  269
b. Özellikleri  269
c. Acentenin Yetkileri  269
d. Acentenin Borçları  270
e. Acentenin Hakları  271
aa. Tekel Hakkı  271
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  272
cc. Ücret Hakkı  272
dd. Hapis Hakkı  273
f. Acenteliğin Sona Ermesi  273
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları  273
h. Acentenin Rekabet Yasağı  274
2. Simsar  275
3. Komisyoncu  276
a. Tanımı ve Özellikleri  276
b. Komisyoncunun Borçları  276
c. Komisyoncunun Hakları  277
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması  278
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi  279
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu  279
a. Tanımı ve Özellikleri  279
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  280
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  281
TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  283
TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  306
ŞİRKETLER HUKUKU
Giriş
I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU  309
II. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAYNAKLARI  310
III. ŞİRKET KAVRAMI  310
A. Kavram  310
B. Benzerleriyle Karşılaştırılması  311
IV. ŞİRKETİN UNSURLARI  313
A. Sözleşme Unsuru  313
1. Taraflar  313
2. Şekil  314
3. Tarafların Hak ve Borçları  314
4. Süreklilik  314
B. Kişi Unsuru  315
C. Sermaye Unsuru  315
D. Ortak Amaç Unsuru  317
E. Ortak Çaba Unsuru (Affectio Societatis)  318
V. ŞİRKETLERİN TASNİFİ  319
A. Düzenlendikleri Yere Göre Şirketler  319
B. Ortaklık Yapısına Göre Şirketler  319
C. Tüzel Kişiliği Olup Olmamasına Göre Şirketler  320
D. Konularına Göre Şirketler  321
E. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler  321
F. Ortakların Şirket Borçlarından Sorumluluğu Bakımından Şirketler  322
1. Doğrudan Doğruya – İkinci Derecede Sorumluluk  323
2. Sınırsız – Sınırlı Sorumluluk  323
3. Basit – Müteselsil Sorumluluk  323
G. Ortak Sayısı Bakımından Şirketler  324
Birinci Bölüm
ADİ ORTAKLIK
I. GENEL OLARAK  325
A. Tanımı  325
B. Kuruluşu  325
C. Tüzel Kişilik  327
D. Amaç ve Konu  327
E. Çeşitli Görünüş Şekilleri  328
1. Klasik Adi Şirket  328
2. Gizli (Hususi) Şirket  328
3. İkincil Şirket  329
4. Joint Venture  330
5. Adi Şirketin Diğer Türleri  330
II. ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  330
A. Adi Şirkette Mali İlişkiler  330
1. Katılım (Sermaye) Payları  330
2. Kazancın ve Zararın Paylaşımı  332
a. Paylaşma Yükümlülüğü  332
b. Kazanç ve Zarara Katılma  333
B. Adi Şirkette Yönetim  333
1. Adi Şirkette Yönetim Faaliyetleri  334
a. Temel İşlemler  334
b. Olağanüstü (Olağan Dışı) İşlemler  334
c. Olağan İşlemler  335
2. Yöneticilerin Seçimi ve Yönetim Hakkını Kullanması  335
3. Yöneticilerin Hakları  336
a. İtiraz Hakkı  336
b. Masraf ve Ücret İsteme Hakkı  337
4. Yöneticilerin Borçları  337
5. Yöneticiliğin Sınırlandırılması ve Sona Ermesi  338
C. Adi Şirkette Denetim  339
D. Adi Şirkette Rekabet Yasağı  340
E. Ortaklar Arasında Değişiklikler  340
1. Girme  341
2. Çıkma  341
3. Çıkarma  342
4. Çıkma ve Çıkarmada Payın Tasfiyesi  342
a. Ortaklık Payının Tasfiyesi  342
b. Malvarlığının Yetersizliği  342
c. Tamamlanmamış İşler  343
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER  343
A. Temsil  343
B. Şirket Borçlarından Ortakların Sorumluluğu  344
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  345
A. Sona Erme Sebepleri  345
1. İnfisah Sebepleri (İradi Olmayan Sona Erme Nedenleri)  345
a. Şirketin Amacına Ulaşması veya Amaca Ulaşmanın İmkansızlaşması  345
b. Ortağın Ölümü veya Gaipliği  345
c. Ortağın İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Bakiyesinin Haczi  346
d. Sürenin Dolması  346
2. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Nedenleri)  347
a. Ortakların Fesih Kararı  347
b. Ortağın Fesh–i İhbarı  347
c. Haklı Sebeple Fesih  347
B. Sona Ermenin Hükümleri  348
C. Tasfiye  348
1. Tasfiye Memurları  348
2. Tasfiye İşlemleri  349
İkinci Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  351
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  352
A. Şirket Sözleşmesi  352
1. Sözleşmenin Şekli  352
2. Sözleşmede Bulunacak Kayıtlar  352
a. Zorunlu Kayıtlar  353
b. İhtiyari Kayıtlar  353
3. Sözleşmenin Sakat veya Eksik Olması  353
B. Noter Onayı veya Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde İmzalanması  354
C. Tescil ve İlan  354
1. Tescil Zorunluluğu  354
2. İlan  355
3. Tescilden Kaçınma  355
4. Şirketin Kurulamaması  355
III. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  356
A. Uygulanacak Hükümler  356
B. Yönetim İlişkileri  356
1. Yöneticilerin Seçimi  356
2. Yönetim İşlerinin Kapsamı  357
a. Olağanüstü İşlemler  357
b. Olağan İşlemler  358
3. Yönetim İşlerinin Yürütülmesi  358
4. İtiraz Hakkı  359
5. Yöneticilerin Görevden Alınması ve Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması  360
C. Mali İlişkiler  360
1. Sermaye Payları  360
2. Kar ve Zarar  362
a. Ortağın Kar Payı Hakkı ve Zarara Katılması  362
b. Kar ve Zararı Paylaşma  363
aa. Şirket Sözleşmesine Göre Paylaşma  363
bb. Paylaştırıcı Tayin Etme  364
cc. Kanuna Göre Paylama  365
D. Denetim  365
E. Rekabet Yasağı  365
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ  367
A. Kollektif Şirketin Temsili  367
1. Temsilcilerin Seçimi ve Görevden Alınması  367
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı  368
3. Temsil Yetkisinin Sınırları  369
a. İşletme Konusu  369
b. Üçüncü Kişilerin Bildiği Sınırlamalar  369
c. Birlikte Temsil  369
d. Merkez–Şube İşleri  370
4. Temsilcilerin Yaptığı İşlemlerin Etkisi  370
B. Şirket Borçlarından Sorumluluk  371
1. Şirketin Sorumluluğu  371
2. Ortakların Sorumluluğu  371
a. Ortakların Sorumluluğunun Şartları  371
aa. Şirket Hakkında Yapılan Takibin Sonuçsuz Kalması  371
bb. Şirketin Sona Ermesi  371
b. Ortakların Sorumluluğunun Özellikleri  372
c. Ortakların Sorumluluğunun Şekli  372
aa. Haciz Yoluyla Takip  372
bb. İflas Yoluyla Takip  372
d. İhtiyati Haciz  373
V. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER  374
A. Genel Olarak  374
B. Çıkma  374
C. Çıkarma  375
1. Ortağın İflas Etmesi Sebebiyle Çıkarma  375
2. Ortağın veya Kişisel Alacaklısının Fesh–İ İhbarı Sebebiyle Çıkarma  375
3. Ortağın Kişisel Alacaklısının Şirket Süresinin Uzatılmasına İtiraz Etmesi Sebebiyle Çıkarma  376
4. Haklı Sebeple Çıkarma  376
5. İki Kişilik Şirketlerde Çıkarma  377
D. Girme  378
E. Payın Devri  378
F. Ortağın Ölümü  379
G. Ortaklararası Değişikliklerde ve Sona Ermede Zamanaşımı  380
VI. SONA ERME VE TASFİYE  381
A. Genel Olarak  381
B. Sona Erme Sebepleri  382
1. İnfisah (Dağılma) Sebepleri  382
2. Fesih Sebepleri  382
C. Sona Ermenin Hükümleri  384
D. Tasfiye  385
1. Tasfiye Memurları  385
a. Tasfiye Memurlarının Seçimi ve Azli  385
b. Tasfiye Memurlarının Yetkileri  385
c. Tasfiye Memurlarının Hakları, Borçları ve Sorumluluğu  386
2. Tasfiye Usulü  387
a. Koruma Tedbirleri ve Defter Tutma  387
b. Tasfiye İşlemleri  387
Üçüncü Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  389
II. TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞU  389
III. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  390
A. Uygulanacak Hükümler  390
B. Yönetim  390
C. Denetim  391
D. Rekabet Yasağı  392
E. Kar ve Zarar  392
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ  392
A. Temsil  392
B. Şirket Borçlarından Sorumluluk  393
1. Genel Olarak  393
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  394
a. Sınırlı Sorumluluk  394
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlemesi  394
c. Komanditer Ortağın Sınırsız Sorumlu Olduğu Haller  394
V. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER  394
VI. SONA ERME VE TASFİYE  395
Dördüncü Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  397
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  398
A. Tanım  398
B. Kurucu–Pay Sahibi Sayısı  398
C. Maksat ve Konu  399
D. Ticaret Unvanı  399
E. Sermaye  400
F. Şirket Borçlarından Sorumluluk  402
1. Şirketin Sorumluluğu  402
2. Ortakların Sorumluluğu  402
G. Tüzel Kişilik  402
III. ANONİM ŞİRKETİN ÇEŞİTLERİ  403
A. Ortak Sayısına Göre  403
1. Aile Tipi (Küçük–Kapalı) Anonim Şirket  403
2. Halka Açık Anonim Şirket  403
3. Tek Kişilik Anonim Şirket  404
B. Konusuna Göre  405
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU  405
A. Kuruluş Sistemleri  405
B. Kuruluş Usulleri  407
1. Ani Kuruluş–Tedrici Kuruluş  407
2. Nakdi Kuruluş–Mevsuf (Aynî) Kuruluş  407
C. Kuruluş Aşamaları  408
1. Yazılı Esas Sözleşmenin Hazırlanması  408
2. Noter Onayı veya Esas Sözleşmenin Ticaret Sicilinde İmzalanması  409
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi  410
4. Bakanlık İzni  411
5. Tescil ve İlan  411
D. Şirketin Kurulmasının Sonuçları  412
E. Şirketin Kurulamaması ve Kuruluştaki Eksiklikler  412
F. Kuruluşta Kanuna Karşı Hile  413
G. Kuruluştan Doğan Sorumluluk  414
1. Sorumluluk Sebepleri  414
2. Sorumluluğu Gerektiren İşlemler  415
a. Belgelerin Doğru Olmaması  415
b. Esas Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar  415
c. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  415
d. Halktan Para Toplamak  416
3. Hukuki Sorumluluk  416
4. Cezai Sorumluluk  417
V. ANONİM ŞİRKETİN TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİ  417
A. Genel Olarak  417
B. Genel Kurul  418
1. Genel Olarak  418
2. Genel Kurulun Yetkileri  419
a. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler  419
b. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı  419
3. Genel Kurul Toplantıları  420
a. Olağan Genel Kurul Toplantısı  420
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  421
c. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  421
d. Çağrının Şekli  422
e. Toplantı Yeri  422
f. Çağrısız Toplantı  423
4. Genel Kurula Katılabilecekler  423
5. Gündem  424
a. Gündemin Belirliliği  424
b. Gündeme Bağlılık İlkesi  426
c. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  426
6. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  427
a. Toplantı Yetersayıları  427
b. Karar Yeter Sayıları  428
7. Genel Kurulda Oy Hakkı  429
8. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi  429
9. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptali  431
a. Genel Olarak  431
b. Genel Kurul Kararlarının Yokluğu  431
c. Genel Kurul Kararlarının Butlanı  432
d. Genel Kurul Kararlarının İptali  433
aa. İptal Sebepleri  433
aaa. Kanuna Aykırılık  433
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık  434
ccc. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  434
bb. İptal Davası Açabilecekler  435
aaa. Pay Sahipleri  435
bbb. Yönetim Kurulu  436
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri  436
cc. İptal Davasının Özellikleri  436
dd. Uygulamanın Durdurulması  437
ee. İptal Kararını Etkisi  437
C. Yönetim Kurulu  438
1. Genel Olarak  438
2. Yönetim Kurulunun Oluşumu  439
a. Genel Kurul Tarafından Seçim  439
b. Esas Sözleşme İle Atama  439
c. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atama  439
d. Yönetim Kurulu Tarafından Seçim  440
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlanı  440
4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  441
5. Yönetim Kurulunun Devredilemeyen Görev ve Yetkileri  442
6. Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü  442
7. Yönetim Yetkisinin Paylaşılması ve Devredilmesi  443
a. Yönetim Yetkisinin Paylaşılması  443
b. Yönetim Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi)  443
8. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları  444
9. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ve İptali  446
a. Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu ve Butlanı  446
b. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali  447
10. Şirketin Temsili  447
a. Temsil Yetkisi  447
b. Temsil Yetkisinin Bölünmesi  448
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  448
d. Temsil Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi)  450
11. Anonim Ortaklıkta Müdürler  450
a. Murahhas Müdür  450
b. Müdür  451
c. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulacak Komite ve Komisyonlar  451
12. Yönetim Kurulu Üyeliği  452
a. Üyelik Şartları  452
aa. Seçilme Engellerinin Bulunmaması  452
bb. Pay Sahibi Olma Şartı Kaldırılmıştır  453
cc. Gerçek Ya Da Tüzel Kişi Olmak  453
dd. Tam Ehliyetli Olmak  453
b. Şirketle Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Niteliği  454
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Borç ve Yükümlülükleri  454
aa. Yönetim, Temsil, Gözetim ve İnceleme Görevi  454
bb. Özen Borcu  454
cc. Rekabet Yasağı  455
dd. Sadakat Borcu  456
aaa. Kendisi Ve Yakınlarıyla İlgili Görüşmelere Katılma Yasağı (Müzakerelere Katılma Yasağı)  456
bbb. Şirketle İş Yapma Ve Şirkete Borçlanma Yasağı  457
ccc. Sır Saklama Yükümlülüğü  458
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  458
aa. İdare ve Temsil Hakkı  458
bb. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  458
cc. Mali Haklar  459
aaa. Ücret  459
bbb. Kazanç Payı  460
ccc. Huzur Hakkı  460
ddd. İkramiye  460
eee. Prim  461
e. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  461
13. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  461
a. Genel Olarak  461
b. Sorumlu Olanlar  462
c. Sorumluluk Sebepleri  463
d. Farklılaştırılmış Teselsül  463
e. Sorumluluk Davası  464
f. Sorumluluktan Kurtulma  465
aa. Kusurun İspatlanamaması  465
bb. İbra  465
cc. Zamanaşımı  466
g. Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi  467
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu  467
D. Anonim Şirkette Denetim  467
1. Kamu Gözetimi Kurumunun Gözetimindeki Denetim  468
a. Bağımsız Denetçi  469
aa. Denetçinin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığını Sağlayan Şartlar  469
bb. Göreve Ara Verme Şartı  470
cc. Başka Hizmet Vermeme Şartı  470
b. Denetçinin Seçimi  470
aa. Genel Kurul Kararı İle Seçilme  471
bb. Mahkeme Kararı İle Atanma  471
cc. Yönetim Kurulu Kararı İle Seçilme  471
c. Denetim Sözleşmesi  472
d. Denetçinin Görevden Alınması  472
e. Denetimin Konusu ve Kapsamı  472
f. Denetimin Yapılış Şekli  473
g. Denetim Raporu  474
h. Görüş Yazıları  474
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gözetimindeki Denetim  476
E. Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi  477
1. Genel Olarak  477
2. Genel Kurulun Kabulü İle Özel Denetçi Atanması  478
3. Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçi Atanması  478
4. Özel Denetçinin Statüsü, Görevi ve Hakları  479
F. Anonim Ortaklıkta Dış Denetim  481
1. Kuruluşta İzin  481
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetimi  481
3. Yönetim Organına Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Üye Seçimi  481
4. Spk–Bist Denetimi  482
5. Bddk – Tmsf Denetimi  482
6. Sigorta Murakabe Kurulu Denetimi  482
7. Öz Düzenleyici Kuruluşların Denetimi  483
VI. ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  483
A. Genel Olarak  483
B. İnfisah Sebepleri  483
1. Şirketin Süresinin Dolması  483
2. Şirketin Amacına Ulaşması veya Amacına Ulaşmasının İmkânsızlaşması  484
3. Esas Sözleşmede Belirtilen İnfisah Sebeplerinin Gerçekleşmesi  484
C. Fesih Sebepleri  484
1. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı  484
2. Birleşme ve Devir  485
3. İflas  485
4. Genel Kurul Kararıyla Fesih  485
5. Organların Bulunmaması veya Toplanamaması  485
6. Kanuna, Esas Sözleşmeye ve Kamu Düzenine Aykırılık  485
7. Haklı Sebeple Fesih  486
D. Sona Ermenin Hükümleri  486
E. Tasfiye  487
1. Tasfiye Memurları  487
2. Tasfiye İşleri  487
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  489
4. Ek Tasfiye  490
5. Tasfiyeden Dönülmesi  490
Beşinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  491
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  491
A. Tanımı  491
B. Özellikleri  492
1. Ortaklar  492
2. Ticaret Unvanı  492
3. Konu ve Amaç  492
4. Tüzel Kişilik  493
5. Esas Sermaye ve Sermaye Payları  493
6. Sınırlı Sorumluluk  494
III. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU  495
A. Yazılı Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması  495
B. Noter Onayı veya Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde İmzalanması  496
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi  497
D. Tescil ve İlan  497
IV. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  499
A. Genel Kurul  499
1. Genel Kurulun Yetkileri  499
2. Toplantı ve Kararlar  501
B. Müdürler  502
V. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM  505
VI. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  505
A. Ortak Sıfatının Kazanılması  505
1. Aslen ve Devren Kazanma  505
2. Pay Defteri  506
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  506
1. Payın Devri  506
a. Payın Sözleşmeyle Devri  506
b. Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Payın Geçişi  507
2. Çıkma ve Çıkmaya Katılma  508
3. Çıkarma  509
a. Şirket Sözleşmesinde Belirtilen Sebeplerle Çıkarma  509
b. Haklı Sebeple Çıkarma  509
c. Haklı Sebeple Fesih Yerine Çıkarma  510
4. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları  510
VII. ORTAKLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  510
A. Ortakların Hakları  510
1. Malvarlığı Hakları  510
a. Kar Payı Hakkı  510
b. Bedelsiz Pay ve Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı  511
c. Tasfiye Payı Hakkı  512
2. Yönetime Katılma Hakları  512
a. Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı  512
b. Yönetim ve Temsil Hakkı  513
3. Koruyucu Haklar  513
a. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  513
b. İptal Davası Açma Hakkı  513
c. Azınlık Hakları  514
d. Çıkma veya Şirketin Feshini İsteme Hakkı  514
B. Ortakların Borç ve Yükümlülükleri  514
1. Sermaye Koyma Borcu  514
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü  514
3. Yan Edim Yükümlülüğü  515
4. Bağlılık Yükümlülüğü  516
5. Şirketin Borçlarından Sorumluluk  516
a. Sınırlı Sorumluluk İlkesi  516
b. Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Haller  516
aa. Karşılığı Ödenmemiş Payların Şirket Tarafından Devralınması  516
bb. Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluk  517
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  518
Altıncı Bölüm
ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
I. BİRLEŞME  519
A. Birleşme Yöntemleri  519
B. Geçerli Birleşmeler  520
1. Sermaye Şirketlerinin, Şahıs Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Birleşmesi  520
2. Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmeye Katılması  520
3. Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma  520
4. Ticari İşletmenin Ticaret Şirketiyle Birleşmesi  521
C. Birleşme Prosedürü  521
1. Olağan Birleşme Usulü  521
2. Kolaylaştırılmış Birleşme  524
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması  524
E. Ortakların Kişisel Sorumluluğu  525
II. BÖLÜNME  525
A. Genel Olarak  525
B. Bölünmenin Yöntemleri  525
D. Geçerli Bölünmeler  526
E. Bölünme Prosedürü  526
F. Bölünmeden Doğan Sorumluluk  529
III. TÜR DEĞİŞTİRME  529
A. Genel Olarak  529
B. Geçerli Tür Değiştirmeler  530
C. Ticari İşletmeyle İlgili Tür Değiştirme  530
D. Şahıs Şirketleri Açısından Tür Değiştirmeye İlişkin Özel Düzenleme  530
E. Tür Değiştirme Prosedürü  531
IV. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE ORTAK HÜKÜMLER  532
V. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  533
A. Genel Olarak  533
B. Hâkim – Bağlı Şirket İlişkisinin Tespiti  534
1. Hâkim – Bağlı Şirket İlişkisinin Varlığının Kabul Edildiği Haller (Varsayımlar)  534
a. Oy Haklarının Çoğunluğuna Sahip Olmak  534
b. Şirket Sözleşmesi Uyarınca, Yönetim Organında Karar Alabilecek Çoğunluğu Oluşturan Sayıda Üyenin Seçimini Sağlayabilmek Hakkına Sahip Olmak  534
c. Kendi Oy Hakları Yanında, Bir Sözleşmeye Dayanarak, Tek Başına veya Diğer Pay Sahipleri Ya Da Ortaklarla Birlikte, Oy Haklarının Çoğunluğunu Oluşturmak  534
d. Bir Sözleşme Gereğince Hâkimiyeti Altında Tutabilmek  535
e. Başka Bir Yolla Hâkimiyeti Altında Tutabilmek  535
2. Hâkim–Bağlı Şirket İlişkisini Gösteren Haller (Karineler)  535
a. Payların Çoğunluğuna Sahip Olmak  535
b. Yönetebilecek Kararları Alabilecek Miktarda Paylara Sahip Olmak  536
3. Dolaylı Hâkimiyet  536
4. Karşılıklı İştirak  536
5. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması  536
C. Şirketler Topluluğunun Hükümleri  537
1. Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüğü  537
2. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  537
3. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma  538
4. Denetim  538
D. Şirketler Topluluğunda Sorumluluk  539
1. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasında Sorumluluk  539
a. Bağlı Şirketi Kayba Uğratan İşlemler ve Denkleştirme  539
b. Bağlı Şirkete Aldırılan Önemli Kararlar ve Pay Sahiplerinin Zararlarının Tazmini veya Paylarının Satın Alınmasını İstem Davası  540
2. Tam Hâkimiyet Halinde Sorumluluk  541
E. Güvenden Doğan Sorumluluk  542
ŞİRKETLER HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  543
ŞİRKETLER HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  576
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
GİRİŞ
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU  579
II. KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI  580
III. KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA DÜZENLENİŞİ  580
A. Genel Olarak  580
B. Kıymetli Evrakın TTK’da Düzenlenişi  582
Birinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI  585
II. KIYMETLİ EVRAKIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  585
A. Senet Olması  585
B. Ekonomik Değeri Olan Haklar İçermesi  586
C. Devredilebilir Olması  586
D. Hak ve Senet Arasında Sıkı Bağlantı Olması  586
E. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olması  586
F. Soyutluk İlkesinin Geçerliliği  586
G. Sınırlı Sayı İlkesinin Geçersizliği  587
III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ  587
A. Temsil Ettiği Hakkın Türüne Göre  587
1. Para (Alacak) Senetleri  587
2. Hisse Senetleri  587
3. Emtia Senetleri  587
4. Eşya Hukuku Senetleri  588
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmamasına Göre  588
1. Kurucu (İhdasi) Kıymetli Evrak  588
2. Açıklayıcı (İzhari) Kıymetli Evrak  588
C. Düzenlenmesine Sebep Olan İşlem veya İlişki İle İlgisine Göre  588
1. Soyut (Sebebe Bağlı Olmayan) Kıymetli Evrak  588
2. Sebebe Bağlı Kıymetli Evrak  589
D. İhraç Şekline Göre  589
1. Seri Halinde Çıkarılan Kıymetli Evrak  589
2. Tek Tek Çıkarılan Kıymetli Evrak  589
E. Devir Şekline Göre  589
1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  589
2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  590
3. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  591
F. Senede Bağlı Olup Olmamasına Göre  591
1. Senede Bağlı Kıymetli Evrak  591
2. Evraksız (Kaydi) Kıymetli Evrak  592
IV. KIYMETLİ EVRAKTA TÜR DEĞİŞTİRME  593
A. Kanuni Tür Değiştirme  593
B. İradi Tür Değiştirme  593
V. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  594
A. Kıymetli Evrakın İptalinin Düzenlenişi  594
B. Kıymetli Evrakın İptalinin Amacı  595
C. Bedelsizlik Sebebiyle İptalden Farkı  595
D. İptal Kararı Verme Yetkisi  596
E. İptal Şartları  596
1. Senedin Zıyaı  596
2. Senede Bağlı Hakkın Halen Mevcut Olması  596
3. Senedin Ele Geçirilememesi  596
4. Hak Sahibinin Talepte Bulunması  597
F. Kıymetli Evrakın Türlerine Göre İptal Usulü  597
1. Hamile Yazılı Senetlerin İptali  597
a. İlan  597
b. Senedin İbraz Edilmesi  598
c. Senedin İbraz Edilmemesi  598
2. Nama Yazılı Senetlerin İptali  598
3. Emre Yazılı Senetlerin İptali  599
a. Genel Olarak  599
b. Ödeme Yasağı  599
c. Senedi Ele Geçiren Kimsenin Bilinmesi  600
d. Senedi Ele Geçiren Kimsenin Bilinmemesi  600
G. İptal Kararının Sonuçları  601
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ
I. KAVRAM  605
II. KAMBİYO SENETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  605
A. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olma  605
B. Özel Kurallara Tabi Olma  606
C. Emre Yazılı Olma  606
D. Kredi, Ödeme veya Teminat Aracı Olarak Kullanılma  606
E. Soyut Kıymetli Evrak Niteliği  607
F. Müteselsil Sorumluluk Esası  607
G. Senede Bağlı Borcun Aranacak Borç Olması  607
H. İmza ve Beyanların Bağımsızlığı  607
I. Kurucu Nitelikte Olmaları  607
III. MEVCUT BİR BORÇ İÇİN KAMBİYO SENEDİ VERİLMESİ  608
A. Genel Olarak  608
B. İfa Uğruna Edim Amacıyla Kambiyo Senedi Vermek  608
C. İfa Yerine Edim Amacıyla Kambiyo Senedi Vermek  608
IV. KAMBİYO SENETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  609
V. KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEME EHLİYETİ  609
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL  610
Üçüncü Bölüm
POLİÇE
I. POLİÇENİN HUKUKİ MAHİYETİ  613
II. POLİÇENİN UNSURLARI  615
A. Genel Olarak  615
B. Zorunlu Unsurlar  615
1. "Poliçe" Kelimesi  615
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız ve Şartsız Havalesi  616
3. Muhatabın Adı ve Soyadı  617
4. Lehdar  617
5. Düzenleme Tarihi  618
6. Düzenleyenin İmzası  619
C. Alternatif Zorunlu Unsurlar  620
1. Genel Olarak  620
2. Ödeme Yeri  620
a. Adresli Poliçe  621
b. Yerleşim Yerli Poliçe  621
3. Düzenleme Yeri  622
D. İhtiyari Unsur: Vade  622
1. Genel Olarak  622
2. Vade Çeşitleri  622
a. Görüldüğünde  622
b. Görülmesinden Belirli Bir Süre Sonra  623
c. Düzenleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra  623
d. Belirli Bir Tarihte  624
III. POLİÇEYE YAZILMASI MÜMKÜN VE YASAK OLAN DİĞER HUSUSLAR  624
IV. POLİÇEDE TAAHHÜTLERİN VE İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI  626
V. AÇIK POLİÇE  627
VI. POLİÇENİN DEVRİ (POLİÇENİN CİROSU)  629
A. Genel Olarak  629
B. Cironun Hukuki Mahiyeti  629
C. Cironun Şekli  630
D. Cironun Zamanı  630
E. Ciro Yapılacak Şahıslar  631
F. Cironun Türleri  631
1. Cironun Şekli Bakımından  631
a. Tam Ciro  631
b. Beyaz Ciro  631
2. Cironun Amacı Bakımından  632
a. Temlik Cirosu  632
b. Rehin Cirosu  632
c. Tahsil Cirosu  632
G. Cironun Fonksiyonları  633
1. Temlik Fonksiyonu  633
2. Teminat Fonksiyonu  633
3. Teşhis Fonksiyonu  633
VII. POLİÇEDE DEFİLER  634
A. Genel Olarak  634
B. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  635
C. Senetten Anlaşılan Defiler  636
D. Şahsi Defiler  636
VIII. POLİÇEDE KABUL  637
A. Genel Olarak  637
B. Kabule Arz Yasağı ve Zorunluluğu  638
1. Kabul İçin İbrazı Mümkün Olmayan Poliçeler  638
2. Kabule Arzı Yasak Olan Poliçeler  638
3. Kabule Arzı Zorunlu Olan Poliçeler  639
a. Kabule Arzı Kanundan Dolayı Zorunlu Olan Poliçeler  639
b. Kabule Arzı Düzenleyenin İradesi Nedeniyle Zorunlu Olan Poliçeler  639
c. Kabule Arzı Cirantaların İradesi Nedeniyle Zorunlu Olan Poliçeler  639
C. Kabul İçin İbraz Edecek Şahıs  640
D. Kabul İçin İbraz Süresi  640
E. Kabul İçin İbraz Yeri  641
F. Kabulün Şekli  641
G. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Hükümleri  642
H. Poliçenin Kabul Edilmesinin Hükümleri  643
I. Kabulden Dönme  643
IX. POLİÇEDE AVAL  644
A. Genel Olarak  644
B. Avalin Hukuki Niteliği  644
C. Aval Verebilecek ve Lehine Aval Verilebilecek Şahıslar  644
D. Avalin Şekli  645
E. Avalin Hükümleri  645
X. POLİÇEDE ÖDEME  646
A. Poliçenin Ödeme İçin İbrazı  646
B. Ödemenin Şekli  647
C. Poliçe Ödenirken Yapılacak Araştırma  649
XI. POLİÇEDE BAŞVURMA HAKKI  649
A. Genel Olarak  649
B. Başvurma Hakkının Doğması İçin Gerekli Şartlar  650
1. Başvurma Hakkının Vadeden Sonra Kullanılması  650
2. Başvurma Hakkının Vadeden Önce Kullanılması  651
C. Protesto  652
1. Genel Olarak  652
2. Kabul Etmeme Protestosu  652
3. Ödememe Protestosu  653
4. Protestodan Muafiyet Halleri  653
5. Sakat ve Haksız Protesto  654
D. Başvurma Hakkının Kapsamı  655
1. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  655
2. Poliçeyi Ödeyen Kimsenin Başvurma Hakkının Kapsamı  656
E. Müracaat Hakkının Düşmesi  657
F. İhbar  657
XII. POLİÇEDE ZAMANAŞIMI  658
XIII. POLİÇEDE KARŞILIĞIN DEVRİ VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  659
A. Genel Olarak  659
B. Karşılığın Devri  660
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası  660
Dördüncü Bölüm
BONO (EMRE YAZILI SENET)
I. BONONUN TTK’DA DÜZENLENİŞİ  663
II. BONONUN EKONOMİK İŞLEVİ  664
III. BONONUN HUKUKİ NİTELİĞİ  665
IV . BONONUN UNSURLARI  665
A. Zorunlu Unsurlar  666
1. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” İbaresi  666
2. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi  666
3. Lehdarın Adı ve Soyadı  667
4. Düzenleme Tarihi  667
5. Düzenleyenin İmzası  668
B. Alternatif Zorunlu Unsurlar  668
1. Düzenleme Yeri  669
2. Ödeme Yeri  669
C. İhtiyari Unsur: Vade  669
V. BONOYA YAZILMASI MÜMKÜN VE YASAK OLAN DİĞER HUSUSLAR  670
A. Bonoya Yazılabilecek Kayıtlar  670
B. Bonoya Yazılması Yasak Olan Kayıtlar  672
VI . EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ  672
VII. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  673
Beşinci Bölüm
ÇEK
I. GENEL OLARAK  675
II. ÇEKİN HUKUKİ NİTELİĞİ  676
III. ÇEKİN DİĞER KAMBİYO SENETLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI  677
A. Poliçe İle Karşılaştırılması  677
B. Bono İle Karşılaştırılması  678
IV. ÇEKİN UNSURLARI  678
A. Zorunlu Unsurlar  680
1. “Çek” Kelimesi  680
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi  680
3. Muhatap Bankanın Ticaret Unvanı  681
4. Düzenleme Tarihi  682
5. Düzenleyenin İmzası  682
6. Seri Numarası  683
7. Karekod  683
B. Alternatif Zorunlu Unsur: Düzenleme Yeri  684
C. Çek Kanuna Göre Çekte Şekil Şartları  685
D. Çekte İhtiyari Unsurlar  687
1. Ödeme Yeri  687
2. Lehdar  688
3. Çizgili Çek  688
4. Hesaba Geçirme Kaydı  688
5. Vize ve Teyit Kayıtları  688
6. Diğer Kayıtlar  689
V. ÇEK DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  689
A. Genel Olarak  707
B. Karşılıksız Çekin Unsurları  707
1. Geçerli Bir Çekin Bulunması  707
2. Çekin Süresinde İbraz Edilmesi  707
3. Çekin Karşılıksız Çıkması  708
4. Karşılıksızdır İşleminin Yapılması  708
5. Hamilin Şikayette Bulunması  710
C. Karşılıksız Çekin Yaptırımları  710
1. Genel Olarak  710
2. Adli Para Cezası  711
3. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı (İdari Yaptırım–Yasaklama Kararı)  711
4. Boş Çek Yapraklarını İade Edilmesi  712
5. Önceden Düzenlenmiş Çek Bilgilerinin Bankaya Verilmesi  713
6. Çek Düzenleme Yasağı  713
7. Tekrar Çek Hesabı Açma Yasağı  713
D. Etkin Pişmanlık, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  713
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  714
XII. BANKALARIN ÇEKLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  714
A. Çek Hesabı Açarken Araştırma Yapmak  714
B. Çek Defterlerini Bastırmak  715
C. Çek Bedelinden Kısmi Sorumluluk  716
D. Bildirim Yükümlülüğü  716
E. Karşılıksızdır İşlemi Yapmak  716
XIII. ÇEKLE İLGİLİ DİĞER SUÇ VE CEZALAR  717
A. Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar  717
B. Hapis ve Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlar  718
XIV. ÇEKTE BAŞVURMA HAKKI  719
A. Başvurma Hakkının Doğması  719
B. Başvurma Hakkının Kapsamı  719
1. Hamilin Başvurma Hakkı  719
2. Çeki Ödeyenin Başvurma Hakkı  720
XV. ÇEKTE ZAMANAŞIMI  720
Altıncı Bölüm
EMTİA SENETLERİ
I. GENEL OLARAK  721
II. UMUMİ MAĞAZA  722
A. Tanımı  722
B. Kuruluşu  722
C. Çalışma Esasları  723
III. MAKBUZ SENEDİ VE VARANT  723
A. Tanımı ve Özellikleri  723
B. Şekil Şartları  724
C. Makbuz Senedi ve Rehin Senedinin Devri  725
1. Ciro  725
2. Cironun Hükümleri  725
3. Varantın Cirosu  725
D. Eşya Üzerinde Tasarruflar  726
1. Yasak İşlemler ve İstisnaları  726
2. Eşyanın Geri Alınması  726
E. Hamilin Hakları  726
1. Malları Sattırma Hakkı ve Satış Bedelinin Dağıtımı  726
2. Başvurma Hakkı  726
F. Makbuz Senedi ve Varantın Zıyaı ve İptali  727
G. Zamanaşımı  728
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  729
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  753
KAYNAKÇA  755
KAVRAMLAR DİZİNİ  761
 


İsmail Kayar
Eylül 2018
83.90 TL
Sepete Ekle
Zeki Aksoy
Eylül 2018
69.90 TL
Sepete Ekle
Murat Alışkan
Mart 2018
54.50 TL
Sepete Ekle
Şaban Kayıhan ...
Ocak 2017
33.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Giriş
I. TİCARET HUKUKUNUN KONUSU  45
II. TÜRK TİCARET HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  47
III. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEMEDE SİSTEMLER  48
1. Subjektif Sistem  49
2. Objektif Sistem  49
3. Ticari İşletme Sistemi  49
4. Karma Sistem  50
IV. TİCARİ MEVZUAT  50
1. Kanunlar  50
2. Kanun Hükmünde Kararnameler  51
3. Tüzükler  51
4. Yönetmelikler  51
5. Tebliğler  52
V. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN SİSTEMATİĞİ  52
VI. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU  53
Birinci Bölüm
TİCARİ İŞLETME  57
I. GENEL OLARAK  57
II. TANIMI  57
III. TİCARİ İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ  58
1. Kazanç Sağlama Hedefi  58
2. Devamlılık  59
3. Bağımsızlık  60
4. Esnaf İşletmesinin Hacmini Aşmak  60
a. Genel Olarak  60
b. Tacir–Esnaf Ayırımı  61
IV. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  63
1. Kişi Unsuru  63
2. Maddi Unsur  64
3. Maddi Olmayan Unsur  64
V. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI  65
1. Genel Olarak  65
2. Merkez  65
3. Şube  66
a. Şubenin Tanımı ve Özellikleri  66
b. Şubenin Unsurları  67
aa. Merkezle Aynı Şahsa Ait Olmak  67
bb. İdari Bakımdan Merkeze Bağlılık  68
cc. Dış İlişkide Bağımsızlık  68
dd. Farklı Mekanda Faaliyette Bulunmak  69
ee. Ayrı Muhasebe  69
c. Şube Sayılmanın Hüküm ve Sonuçları  69
VI. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ  71
1. Genel Olarak  71
2. Devrin Kapsamı  72
3. Devrin Şekli  74
4. Devrin Hüküm ve Sonuçları  75
VII. TİCARİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ  77
VIII. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ  78
1. Genel Olarak  78
2. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları  79
a. Rehin Veren  80
b. Rehin Alan  80
3. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Yapılması  81
4. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tescili  82
5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Kapsamı  83
6. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları  83
7. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Sona Ermesi  85
İkinci Bölüm
TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ YARGI
I. TİCARİ İŞ  87
1. Genel Olarak  87
2. Ticari İş Türleri  87
a. TTK’da Düzenlenen İşler  87
b. Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşler  88
c. Tacirin Borçları (Ticari İş Karinesi)  88
d. Taraflardan Yalnız Birisi İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler  89
3. Bir İşin Ticari İş Sayılmasının Sonuçları  90
a. Ticari Hükümlere Tabi Olma  90
b. Ticari İşlerde Teselsül Karinesi  90
c. Ticari İşlerde Faiz  91
aa. Faiz Kavramı  91
bb. Faizin Türleri  91
cc. Faizin Niteliği  92
dd. Adi ve Ticari İşlerde Faiz Oranı  92
ee. Önceden Şart Edilmeden Faize Hak Kazanma  94
ff. Faizin Ana Parayı Geçebilmesi  95
gg. Ticari İşlerde Bileşik Faiz  95
hh. Faizin İşlemeye Başlayacağı Tarih  96
d. Ticari İşlerde Zamanaşımı  96
e. En Yüksek Haddi Aşan Ticari İşlemlerin Kısmen Geçerliliği  96
f. Ticari İş Kavramının Dikkate Alındığı Diğer Hususlar  97
II. TİCARİ HÜKÜM  97
1. TTK’da Yer Alan Hükümler  98
2. Ticari İşletmeyi İlgilendiren Hükümler  98
III. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SIRASI  99
1. Emredici Hükümler  99
2. Sözleşme Hükümleri  99
3. Ticari Hükümler  100
4. Ticari Örf ve Adetler  100
5. Genel Hükümler  102
IV. TİCARİ YARGI  102
1. Genel Olarak  102
2. Ticaret Mahkemeleri  102
a. Ticaret Mahkemelerinin Yargı Sistemindeki Yeri  102
b. Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri Arasındaki İlişki  103
3. Ticari Davalar  104
a. Mutlak Ticari Davalar (TTK. m. 4/1)  105
b. Nisbi Ticari Davalar  106
c. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Havale, Vedia ve Fikri Haklara İlişkin Davalar  106
4. Ticari Nitelikli Çekişmesiz Yargı İşleri  107
5. Başka Mahkemelerin Görevli Olduğu Ticari Davalar  108
6. Ticari Davalarda Deliller ve Yargılama Usulü  109
Üçüncü Bölüm
TACİR
I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI  111
1. Tacir Olanlar  111
a. Bir Ticari İşletmenin Bulunması  111
b. Ticari İşletmenin Kendi Adına İşletilmesi  111
2. Tacir Sayılanlar  114
3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  116
II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI  117
1. Genel Olarak  117
2. Ticaret Şirketleri  117
3. Dernekler  118
4. Vakıflar  119
5. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  119
6. Diğer Kurum ve Kuruluşlar  120
7. Kooperatifler  121
III. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN TACİRLER  121
1. Donatma İştiraki  121
2. Hakim Teşebbüs  122
IV. TACİR SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  122
1. Tacir Sıfatının Kazanılması  122
2. Tacir Sıfatının Kaybedilmesi  123
V. TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  124
1. İflasa Tabi Olmak  124
a. Ticareti Terk Eden Tacir  125
b. Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları  125
c. Banka Yöneticileri ve Denetçileri  125
d. Konkordatosu Tasdik Olunmayan Borçlu  126
e. Sermaye Piyasası Kurumlarının Ortakları ve Yöneticileri  126
f. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  126
2. Ticaret Unvanı Seçmek ve Kullanmak  126
3. Ticaret Siciline Kaydolmak  126
4. Ticari Defterler Tutmak  127
5. Basiretli Bir İş Adamı Gibi Hareket Etmek  127
6. Ticari İş Karinesine Tabi Olmak  128
7. Ticari Örf ve Adetlerin Bilindiği Varsayımı  129
8. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolmak  129
9. Ücret ve Faiz İstemek  129
10. Faiz, Ücret ve Ceza Koşulunun İndirilmemesi  130
11. Fatura ve Teyit Mektubu  133
a. Fatura Vermek  133
b. Teyit Mektubu Göndermek  134
c. Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz  135
VI. İKİ TARAFI TACİR OLAN İLİŞKİLERDE TACİR SIFATININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  137
1. Ticari Defterlerin Delil Olması  137
2. Bazı İhtar ve İhbarların Özel Şekle Tabi Olması  138
3. Ticari Satış ve Mal Değişimi İle İlgili Özel Hükümler  139
a. Kısım Kısım İfa Edilecek Sözleşmelerde Alıcının Hakları  139
b. Alıcının Temerrüdünün Sonuçları  140
c. Ayıp İhbar Süreleri  140
4. Hapis Hakkı  141
VII. ESNAFA DA UYGULANACAK TACİRLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER  142
VIII. MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMENİN SONUÇLARI  143
Dördüncü Bölüm
TİCARET SİCİLİ
I. GENEL OLARAK  147
II. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  147
III. TİCARET SİCİLİNİN ÖZELLİKLERİ  149
1. Aleniyet  149
2. Tescil Edilecek Hususların Belirliliği  149
3. İlan  149
4. Ticaret Sicilinin Denetimi ve Sicil Kayıtlarının Tutulmasından Sorumluluk  150
IV. TESCİL PROSEDÜRÜ  151
1. Talep Üzerine Tescil  151
a. Talebin Şekli ve Süresi  151
b. Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi  151
aa. Kanuna Uygunluk  151
bb. Gerçeğe Uygunluk  152
cc. Kamu Düzenine Uygunluk  152
c. Sicil Memurunun Kararı  153
aa. Tescil Talebinin Kabulü  153
bb. Tescil Talebinin Reddi  153
cc. Geçici Tescil  153
d. Sicil Memurunun Kararına İtiraz  154
2. Resen ve Bildirim Üzerine Tescil  155
3. Tescile Davet  156
V. TİCARET SİCİLİNİN FONKSİYONLARI  157
1. Genel Olarak  157
2. Tescilin Tescile Tabi Konulara Etkisi  157
a. Tescilin Açıklayıcı Etkisi  157
b. Tescilin Kurucu Etkisi  158
3. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi  158
a. Ticaret Sicilinin Olumlu Etkisi  158
b. Ticaret Sicilinin Olumsuz Etkisi  158
4. Sicile İtimat İlkesinin Geçersizliği  159
5. Ticaret Sicilinde İlana (Görünüşe) Güven  160
VI. TİCARET SİCİLİ İLE İLGİLİ MÜEYYİDELER  161
1. Hukuki Sorumluluk  161
2. Cezai Sorumluluk  162
a. Sicil Müdürünün Tescile Davetine Kayıtsızlık  162
b. Gerçeğe Aykırı Tescil Yaptırmak  162
Beşinci Bölüm
TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA
I. GENEL OLARAK  163
II. TİCARET UNVANI  163
1. Genel Olarak  163
2. Ticaret Unvanı Seçmede Sistemler  164
3. Ticaret Unvanının Yapısı  165
a. Çekirdek  165
b. Ek  165
aa. Ek Seçme Serbestisi ve Sınırları  165
bb. Ek Seçme Zorunluluğu  166
aaa. Ayırt Edici Ekler  166
bbb. Şube Ekleri  167
ccc. Tasfiye Eki  167
4. Ticaret Unvanının Oluşumu  167
a. Gerçek Kişilerde Ticaret Unvanı  167
b. Tüzel Kişilerde Ticaret Unvanı  168
aa. Ticaret Şirketleri  168
aaa. Kollektif Şirketler  168
bbb. Komandit Şirketler  169
ccc. Anonim Şirketler  169
ddd. Limited Şirketler  170
bb. Kooperatifler  170
cc. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişiler  171
c. Donatma İştirakinde Ticaret Unvanı  171
d. Adi Şirkette Ticaret Unvanı  172
5. Ticaret Unvanının Tescili  172
6. Ticaret Unvanının Devamlılığı  174
7. Ticaret Unvanının Devri ve İntikali  175
8. Ticaret Unvanının Korunması  176
a. Tekel Hakkı  176
b. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Unvan Sahibinin Hakları  176
9. Ticaret Unvanı İle İlgili Cezai Yaptırımlar  177
III. İŞLETME ADI  178
IV. MARKA  179
1. Genel Olarak  179
2. Markanın Tanımı ve Özellikleri  180
3. Marka Türleri  181
4. Markanın Tescili  182
5. Tescil Edilmeyecek Markalar  182
a. Mutlak Red Nedenleri  183
b. Nisbi Red Nedenleri  184
6. Markanın Sağladığı Haklar  185
a. Markayı Kullanma Hakkı  185
b. Başkasının Kullanmasını Yasaklama Hakkı  186
7. Marka Sahibinin Yükümlülükleri  188
8. Markanın Çeşitli Hukuki İşlemlere Konu Olması  188
a. Markanın Devri (SMK m. 148)  188
b. Markanın Teminat Gösterilmesi  189
c. Markanın Haczi  189
d. Marka Lisansı (SMK m. 24)  189
9. Markanın Korunması  190
a. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Davranışlar (SMK, m. 29)  190
b. Hukuki Sorumluluk (SMK m. 149)  191
c. Cezai Sorumluluk (SMK m. 30)  192
10. Marka Hakkının Sona Ermesi  193
a. Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali (SMK m. 25, 26)  193
c. Koruma Süresinin Dolması (SMK m. 28)  195
d. Marka Hakkından Vazgeçme (SMK m. 28/III)  195
Altıncı Bölüm
REKABET VE HAKSIZ REKABET
I. REKABET HUKUKU VE REKABETİN SINIRLARI  197
1. Rekabeti Sağlamaya Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  197
2. Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılmasını Önlemeye Yönelik Düzenleme ve Tedbirler  198
II. HAKSIZ REKABET  201
1. Genel Olarak  201
2. Haksız Rekabetin Tanımı ve Unsurları  202
3. Önemli Haksız Rekabet Halleri  203
a. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri İle Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar  204
aa. Kötüleme  204
bb. Gerçek Dışı Beyanlarla Rekabette Öne Geçmek  205
cc. Müstesna Kabiliyet İmajı Yaratmak  206
dd. İktibas ve İltibas  207
ee. Karşılaştırmalı Reklam  209
ff. Göstermelik Yem İle Aldatma (Mostra İle Avlama)  210
gg. Müşteriyi Ek Edimlerle Yanıltma  211
hh. Müşterinin Karar Verme Özgürlüğünü Sınırlamak  211
ıı. Bilgi Gizlemek  212
ii. Taksitle Satışlarda ve İlanlarda Ticaret Unvanını ve Toplam Maliyeti Belirtmemek  212
jj. Tüketici Kredilerine İlişkin İlanlarda Açık Beyanlarda Bulunmamak  213
kk. Eksik veya Yanlış Bilgiler İçeren Sözleşme Formülleri Kullanmak  213
b. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek  213
aa. Müşterileri Başkalarıyla Yaptıkları Sözleşmeleri İhlal Etmeye Yöneltmek  214
bb. Başkalarının Çalışanlarını Ayartarak Haksız Menfaat Temin Etmek  214
cc. Çalışanlarını İkna Etmek Suretiyle Başkalarının İmalat ve Ticaret Sırlarını Ele Geçirmek  214
dd. Alıcı veya Kredi Alan Kişiyi Sözleşmeden Caymaya Yöneltmek  215
c. Başkasının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak  215
aa. Emanet Edilen İş Ürününden Haksız Yararlanmak  216
bb. Kendisine Yetkisiz Olarak Bırakılmış İş Ürünlerinden Yararlanma  216
cc. Başkasına Ait Pazarlanmaya Hazır Çalışma Ürünlerini Çoğaltmak  216
d. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek  216
e. İş Şartlarına Uymamak  217
f. Dürüstlük Kuralına Aykırı Genel İşlem Şartları Kullanmak  217
4. Haksız Rekabet Sebebiyle Açılabilecek Davalar  218
a. Hukuk Davaları  218
aa. Tespit Davası (TTK m. 56/1–a)  218
bb. Önleme Davası (TTK m. 56/1–b)  218
cc. Düzeltme Davası (Eski Hale İade – TTK m. 56/1–c)  219
dd. Maddi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–d)  219
ee. Manevi Tazminat Davası (TTK m. 56/1–e)  220
b. Hukuk Davalarında Taraflar  220
aa. Davacılar  220
aaa. Rakip  220
bbb. Müşteriler  221
ccc. Mesleki Teşekküller  221
bb. Davalılar  221
aaa. Haksız Rekabet Eden  221
bbb. İstihdam Eden  221
ccc. Basın, Yayın, İletişim ve Bilişim Kuruluşları ve Yöneticileri  222
cc. Kararın İlanı  222
dd. Hükmün Başkası Hakkında İcrası  223
ee. İhtiyati Tedbirler  223
ff. Yetkili Mahkeme  224
gg. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  224
c. Ceza Davaları  225
Yedinci Bölüm
TİCARİ DEFTERLER
I. GENEL OLARAK  227
II. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  228
III. TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER  228
1. Yevmiye Defteri  229
2. Defteri Kebir  230
3. Envanter Defteri  230
4. Karar Defteri  231
5. Pay Defteri  231
6. Özel Hükümlere Göre Tutulacak Defterler  231
7. İhtiyari Defterler  232
IV. TİCARİ DEFTERLERLE İLGİLİ İLKELER  232
1. Bütün Zorunlu Defterlerin Tutulması  232
2. Açılış ve Kapanış Tasdiklerinin Yapılması  232
3. İşletmenin Gerçek Faaliyetlerini ve Finansal Durumunu Göstermesi  233
4. TTK Hükümlerinin Vergi Mevzuatı İle Birlikte Uygulanması  233
5. Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması  233
6. Türkçe ve Türk Lirası Üzerinden Tutulması  234
7. Ticari Defterlerin Dayanağı Olan Belgelerin Saklanması  234
V. ENVANTER  235
VI. FİNANSAL TABLOLAR  235
VII. TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI  236
1. Defterlerin Teslimi  236
2. Defterlerin İbrazı  237
VIII. TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI VE ZIYAI  237
1. Defterlerin Saklanması  237
2. Defterlerin Zıyaı ve Zayi Belgesi  238
IX. TİCARİ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  239
1. Genel Olarak  239
2. Defterlerin Sahibi Lehine Delil Olması  239
3. Defterlerin Sahibi Aleyhine Delil Olması  241
X. DEFTER TUTMAMANIN SONUÇLARI  242
1. Hukuki Sorumluluk  242
2. Cezai Sorumluluk  242
a. İdari Para Cezasını Gerektiren Haller  242
b. Adli Para Cezasını Gerektiren Haller  243
c. Hapis Cezasını Gerektiren Haller  243
Sekizinci Bölüm
CARİ HESAP
I. GENEL OLARAK  245
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  245
III. CARİ HESABIN TÜRLERİ  246
IV. CARİ HESAP VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ KAVRAMLARI  247
V. CARİ HESABA YAZILAN VE YAZILAMAYAN ALACAKLAR  249
VI. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  249
1. Bütünlük İlkesi  249
2. Yenileme  250
3. Ticari Senetlerin Cari Hesaba Yazılması  250
4. Hesap Devresi – Sözleşme Süresi  250
5. Bakiyenin Tespiti  251
6. Cari Hesapta Faiz  252
a. Hesap Devresi İçinde  252
aa. Faizin Başlangıcı  252
bb. Faiz Uygulanacak Alacak  253
cc. Faiz Hesaplama Yöntemi  253
dd. Uygulanacak Faizin Hukuki Niteliği ve Oranı  254
b. Hesap Bakiyesine Uygulanacak Faiz  255
c. Cari Hesapta Bileşik Faiz  255
7. Ücret ve Masraflar  256
8. Hesap Bakiyesinin Haczi  256
VII. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  257
VIII. ZAMANAŞIMI  257
Dokuzuncu Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
I. GENEL OLARAK  259
II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  259
1. Ticari Temsilci  259
a. Tanımı  259
b. Atanması  260
c. Ticari Temsilcinin Yetkileri  260
d. Ticari Temsilcinin Yetkilerinin Sınırları  261
aa. Kanundan Doğan Sınırlamalar  261
aaa. İşletme Konusu  261
bbb. Temel İşlemler  261
ccc. Taşınmazların Devri ve Ayni Hakla Sınırlandırılması  262
bb. İradeden Doğan Sınırlamalar  262
aaa. Şube İşleri  262
bbb. Birlikte Temsil  262
ccc. Üçüncü Şahısların Bildiği Sınırlamalar  263
e. Ticari Temsilciliğin Sona Ermesi  263
2. Ticari Vekil  263
3. Pazarlamacı  265
a. Tanımı ve Özellikleri  265
b. Pazarlamacının Yükümlülükleri  265
c. Pazarlamacının Hakları  266
d. Pazarlamacılığın Sona Ermesi  267
4. Yetkisiz Çalışanlar  268
III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  268
1. Acente  269
a. Tanımı  269
b. Özellikleri  269
c. Acentenin Yetkileri  269
d. Acentenin Borçları  270
e. Acentenin Hakları  271
aa. Tekel Hakkı  271
bb. Olağanüstü Masrafları İsteme Hakkı  272
cc. Ücret Hakkı  272
dd. Hapis Hakkı  273
f. Acenteliğin Sona Ermesi  273
g. Acenteliğin Sona Ermesinin Sonuçları  273
h. Acentenin Rekabet Yasağı  274
2. Simsar  275
3. Komisyoncu  276
a. Tanımı ve Özellikleri  276
b. Komisyoncunun Borçları  276
c. Komisyoncunun Hakları  277
d. Komisyoncunun Sözleşmenin Tarafı Olması  278
e. Komisyonculuğun Sona Ermesi  279
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu  279
a. Tanımı ve Özellikleri  279
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları  280
c. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları  281
TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  283
TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  306
ŞİRKETLER HUKUKU
Giriş
I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU  309
II. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KAYNAKLARI  310
III. ŞİRKET KAVRAMI  310
A. Kavram  310
B. Benzerleriyle Karşılaştırılması  311
IV. ŞİRKETİN UNSURLARI  313
A. Sözleşme Unsuru  313
1. Taraflar  313
2. Şekil  314
3. Tarafların Hak ve Borçları  314
4. Süreklilik  314
B. Kişi Unsuru  315
C. Sermaye Unsuru  315
D. Ortak Amaç Unsuru  317
E. Ortak Çaba Unsuru (Affectio Societatis)  318
V. ŞİRKETLERİN TASNİFİ  319
A. Düzenlendikleri Yere Göre Şirketler  319
B. Ortaklık Yapısına Göre Şirketler  319
C. Tüzel Kişiliği Olup Olmamasına Göre Şirketler  320
D. Konularına Göre Şirketler  321
E. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler  321
F. Ortakların Şirket Borçlarından Sorumluluğu Bakımından Şirketler  322
1. Doğrudan Doğruya – İkinci Derecede Sorumluluk  323
2. Sınırsız – Sınırlı Sorumluluk  323
3. Basit – Müteselsil Sorumluluk  323
G. Ortak Sayısı Bakımından Şirketler  324
Birinci Bölüm
ADİ ORTAKLIK
I. GENEL OLARAK  325
A. Tanımı  325
B. Kuruluşu  325
C. Tüzel Kişilik  327
D. Amaç ve Konu  327
E. Çeşitli Görünüş Şekilleri  328
1. Klasik Adi Şirket  328
2. Gizli (Hususi) Şirket  328
3. İkincil Şirket  329
4. Joint Venture  330
5. Adi Şirketin Diğer Türleri  330
II. ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  330
A. Adi Şirkette Mali İlişkiler  330
1. Katılım (Sermaye) Payları  330
2. Kazancın ve Zararın Paylaşımı  332
a. Paylaşma Yükümlülüğü  332
b. Kazanç ve Zarara Katılma  333
B. Adi Şirkette Yönetim  333
1. Adi Şirkette Yönetim Faaliyetleri  334
a. Temel İşlemler  334
b. Olağanüstü (Olağan Dışı) İşlemler  334
c. Olağan İşlemler  335
2. Yöneticilerin Seçimi ve Yönetim Hakkını Kullanması  335
3. Yöneticilerin Hakları  336
a. İtiraz Hakkı  336
b. Masraf ve Ücret İsteme Hakkı  337
4. Yöneticilerin Borçları  337
5. Yöneticiliğin Sınırlandırılması ve Sona Ermesi  338
C. Adi Şirkette Denetim  339
D. Adi Şirkette Rekabet Yasağı  340
E. Ortaklar Arasında Değişiklikler  340
1. Girme  341
2. Çıkma  341
3. Çıkarma  342
4. Çıkma ve Çıkarmada Payın Tasfiyesi  342
a. Ortaklık Payının Tasfiyesi  342
b. Malvarlığının Yetersizliği  342
c. Tamamlanmamış İşler  343
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER  343
A. Temsil  343
B. Şirket Borçlarından Ortakların Sorumluluğu  344
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  345
A. Sona Erme Sebepleri  345
1. İnfisah Sebepleri (İradi Olmayan Sona Erme Nedenleri)  345
a. Şirketin Amacına Ulaşması veya Amaca Ulaşmanın İmkansızlaşması  345
b. Ortağın Ölümü veya Gaipliği  345
c. Ortağın İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Bakiyesinin Haczi  346
d. Sürenin Dolması  346
2. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Nedenleri)  347
a. Ortakların Fesih Kararı  347
b. Ortağın Fesh–i İhbarı  347
c. Haklı Sebeple Fesih  347
B. Sona Ermenin Hükümleri  348
C. Tasfiye  348
1. Tasfiye Memurları  348
2. Tasfiye İşlemleri  349
İkinci Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  351
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  352
A. Şirket Sözleşmesi  352
1. Sözleşmenin Şekli  352
2. Sözleşmede Bulunacak Kayıtlar  352
a. Zorunlu Kayıtlar  353
b. İhtiyari Kayıtlar  353
3. Sözleşmenin Sakat veya Eksik Olması  353
B. Noter Onayı veya Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde İmzalanması  354
C. Tescil ve İlan  354
1. Tescil Zorunluluğu  354
2. İlan  355
3. Tescilden Kaçınma  355
4. Şirketin Kurulamaması  355
III. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  356
A. Uygulanacak Hükümler  356
B. Yönetim İlişkileri  356
1. Yöneticilerin Seçimi  356
2. Yönetim İşlerinin Kapsamı  357
a. Olağanüstü İşlemler  357
b. Olağan İşlemler  358
3. Yönetim İşlerinin Yürütülmesi  358
4. İtiraz Hakkı  359
5. Yöneticilerin Görevden Alınması ve Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması  360
C. Mali İlişkiler  360
1. Sermaye Payları  360
2. Kar ve Zarar  362
a. Ortağın Kar Payı Hakkı ve Zarara Katılması  362
b. Kar ve Zararı Paylaşma  363
aa. Şirket Sözleşmesine Göre Paylaşma  363
bb. Paylaştırıcı Tayin Etme  364
cc. Kanuna Göre Paylama  365
D. Denetim  365
E. Rekabet Yasağı  365
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ  367
A. Kollektif Şirketin Temsili  367
1. Temsilcilerin Seçimi ve Görevden Alınması  367
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı  368
3. Temsil Yetkisinin Sınırları  369
a. İşletme Konusu  369
b. Üçüncü Kişilerin Bildiği Sınırlamalar  369
c. Birlikte Temsil  369
d. Merkez–Şube İşleri  370
4. Temsilcilerin Yaptığı İşlemlerin Etkisi  370
B. Şirket Borçlarından Sorumluluk  371
1. Şirketin Sorumluluğu  371
2. Ortakların Sorumluluğu  371
a. Ortakların Sorumluluğunun Şartları  371
aa. Şirket Hakkında Yapılan Takibin Sonuçsuz Kalması  371
bb. Şirketin Sona Ermesi  371
b. Ortakların Sorumluluğunun Özellikleri  372
c. Ortakların Sorumluluğunun Şekli  372
aa. Haciz Yoluyla Takip  372
bb. İflas Yoluyla Takip  372
d. İhtiyati Haciz  373
V. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER  374
A. Genel Olarak  374
B. Çıkma  374
C. Çıkarma  375
1. Ortağın İflas Etmesi Sebebiyle Çıkarma  375
2. Ortağın veya Kişisel Alacaklısının Fesh–İ İhbarı Sebebiyle Çıkarma  375
3. Ortağın Kişisel Alacaklısının Şirket Süresinin Uzatılmasına İtiraz Etmesi Sebebiyle Çıkarma  376
4. Haklı Sebeple Çıkarma  376
5. İki Kişilik Şirketlerde Çıkarma  377
D. Girme  378
E. Payın Devri  378
F. Ortağın Ölümü  379
G. Ortaklararası Değişikliklerde ve Sona Ermede Zamanaşımı  380
VI. SONA ERME VE TASFİYE  381
A. Genel Olarak  381
B. Sona Erme Sebepleri  382
1. İnfisah (Dağılma) Sebepleri  382
2. Fesih Sebepleri  382
C. Sona Ermenin Hükümleri  384
D. Tasfiye  385
1. Tasfiye Memurları  385
a. Tasfiye Memurlarının Seçimi ve Azli  385
b. Tasfiye Memurlarının Yetkileri  385
c. Tasfiye Memurlarının Hakları, Borçları ve Sorumluluğu  386
2. Tasfiye Usulü  387
a. Koruma Tedbirleri ve Defter Tutma  387
b. Tasfiye İşlemleri  387
Üçüncü Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  389
II. TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE KURULUŞU  389
III. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  390
A. Uygulanacak Hükümler  390
B. Yönetim  390
C. Denetim  391
D. Rekabet Yasağı  392
E. Kar ve Zarar  392
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİ  392
A. Temsil  392
B. Şirket Borçlarından Sorumluluk  393
1. Genel Olarak  393
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  394
a. Sınırlı Sorumluluk  394
b. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlemesi  394
c. Komanditer Ortağın Sınırsız Sorumlu Olduğu Haller  394
V. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER  394
VI. SONA ERME VE TASFİYE  395
Dördüncü Bölüm
ANONİM ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  397
II. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  398
A. Tanım  398
B. Kurucu–Pay Sahibi Sayısı  398
C. Maksat ve Konu  399
D. Ticaret Unvanı  399
E. Sermaye  400
F. Şirket Borçlarından Sorumluluk  402
1. Şirketin Sorumluluğu  402
2. Ortakların Sorumluluğu  402
G. Tüzel Kişilik  402
III. ANONİM ŞİRKETİN ÇEŞİTLERİ  403
A. Ortak Sayısına Göre  403
1. Aile Tipi (Küçük–Kapalı) Anonim Şirket  403
2. Halka Açık Anonim Şirket  403
3. Tek Kişilik Anonim Şirket  404
B. Konusuna Göre  405
IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU  405
A. Kuruluş Sistemleri  405
B. Kuruluş Usulleri  407
1. Ani Kuruluş–Tedrici Kuruluş  407
2. Nakdi Kuruluş–Mevsuf (Aynî) Kuruluş  407
C. Kuruluş Aşamaları  408
1. Yazılı Esas Sözleşmenin Hazırlanması  408
2. Noter Onayı veya Esas Sözleşmenin Ticaret Sicilinde İmzalanması  409
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi  410
4. Bakanlık İzni  411
5. Tescil ve İlan  411
D. Şirketin Kurulmasının Sonuçları  412
E. Şirketin Kurulamaması ve Kuruluştaki Eksiklikler  412
F. Kuruluşta Kanuna Karşı Hile  413
G. Kuruluştan Doğan Sorumluluk  414
1. Sorumluluk Sebepleri  414
2. Sorumluluğu Gerektiren İşlemler  415
a. Belgelerin Doğru Olmaması  415
b. Esas Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar  415
c. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  415
d. Halktan Para Toplamak  416
3. Hukuki Sorumluluk  416
4. Cezai Sorumluluk  417
V. ANONİM ŞİRKETİN TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİ  417
A. Genel Olarak  417
B. Genel Kurul  418
1. Genel Olarak  418
2. Genel Kurulun Yetkileri  419
a. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler  419
b. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı  419
3. Genel Kurul Toplantıları  420
a. Olağan Genel Kurul Toplantısı  420
b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  421
c. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar  421
d. Çağrının Şekli  422
e. Toplantı Yeri  422
f. Çağrısız Toplantı  423
4. Genel Kurula Katılabilecekler  423
5. Gündem  424
a. Gündemin Belirliliği  424
b. Gündeme Bağlılık İlkesi  426
c. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  426
6. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  427
a. Toplantı Yetersayıları  427
b. Karar Yeter Sayıları  428
7. Genel Kurulda Oy Hakkı  429
8. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi  429
9. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptali  431
a. Genel Olarak  431
b. Genel Kurul Kararlarının Yokluğu  431
c. Genel Kurul Kararlarının Butlanı  432
d. Genel Kurul Kararlarının İptali  433
aa. İptal Sebepleri  433
aaa. Kanuna Aykırılık  433
bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık  434
ccc. Dürüstlük Kurallarına Aykırılık  434
bb. İptal Davası Açabilecekler  435
aaa. Pay Sahipleri  435
bbb. Yönetim Kurulu  436
ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri  436
cc. İptal Davasının Özellikleri  436
dd. Uygulamanın Durdurulması  437
ee. İptal Kararını Etkisi  437
C. Yönetim Kurulu  438
1. Genel Olarak  438
2. Yönetim Kurulunun Oluşumu  439
a. Genel Kurul Tarafından Seçim  439
b. Esas Sözleşme İle Atama  439
c. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atama  439
d. Yönetim Kurulu Tarafından Seçim  440
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Tescil ve İlanı  440
4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  441
5. Yönetim Kurulunun Devredilemeyen Görev ve Yetkileri  442
6. Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü  442
7. Yönetim Yetkisinin Paylaşılması ve Devredilmesi  443
a. Yönetim Yetkisinin Paylaşılması  443
b. Yönetim Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi)  443
8. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları  444
9. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ve İptali  446
a. Yönetim Kurulu Kararlarının Yokluğu ve Butlanı  446
b. Yönetim Kurulu Kararlarının İptali  447
10. Şirketin Temsili  447
a. Temsil Yetkisi  447
b. Temsil Yetkisinin Bölünmesi  448
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  448
d. Temsil Yetkisinin Terhisi (Devredilmesi)  450
11. Anonim Ortaklıkta Müdürler  450
a. Murahhas Müdür  450
b. Müdür  451
c. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulacak Komite ve Komisyonlar  451
12. Yönetim Kurulu Üyeliği  452
a. Üyelik Şartları  452
aa. Seçilme Engellerinin Bulunmaması  452
bb. Pay Sahibi Olma Şartı Kaldırılmıştır  453
cc. Gerçek Ya Da Tüzel Kişi Olmak  453
dd. Tam Ehliyetli Olmak  453
b. Şirketle Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki İlişkinin Niteliği  454
c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Borç ve Yükümlülükleri  454
aa. Yönetim, Temsil, Gözetim ve İnceleme Görevi  454
bb. Özen Borcu  454
cc. Rekabet Yasağı  455
dd. Sadakat Borcu  456
aaa. Kendisi Ve Yakınlarıyla İlgili Görüşmelere Katılma Yasağı (Müzakerelere Katılma Yasağı)  456
bbb. Şirketle İş Yapma Ve Şirkete Borçlanma Yasağı  457
ccc. Sır Saklama Yükümlülüğü  458
d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  458
aa. İdare ve Temsil Hakkı  458
bb. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  458
cc. Mali Haklar  459
aaa. Ücret  459
bbb. Kazanç Payı  460
ccc. Huzur Hakkı  460
ddd. İkramiye  460
eee. Prim  461
e. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  461
13. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  461
a. Genel Olarak  461
b. Sorumlu Olanlar  462
c. Sorumluluk Sebepleri  463
d. Farklılaştırılmış Teselsül  463
e. Sorumluluk Davası  464
f. Sorumluluktan Kurtulma  465
aa. Kusurun İspatlanamaması  465
bb. İbra  465
cc. Zamanaşımı  466
g. Yetki Devrinin Sorumluluğa Etkisi  467
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu  467
D. Anonim Şirkette Denetim  467
1. Kamu Gözetimi Kurumunun Gözetimindeki Denetim  468
a. Bağımsız Denetçi  469
aa. Denetçinin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığını Sağlayan Şartlar  469
bb. Göreve Ara Verme Şartı  470
cc. Başka Hizmet Vermeme Şartı  470
b. Denetçinin Seçimi  470
aa. Genel Kurul Kararı İle Seçilme  471
bb. Mahkeme Kararı İle Atanma  471
cc. Yönetim Kurulu Kararı İle Seçilme  471
c. Denetim Sözleşmesi  472
d. Denetçinin Görevden Alınması  472
e. Denetimin Konusu ve Kapsamı  472
f. Denetimin Yapılış Şekli  473
g. Denetim Raporu  474
h. Görüş Yazıları  474
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gözetimindeki Denetim  476
E. Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi  477
1. Genel Olarak  477
2. Genel Kurulun Kabulü İle Özel Denetçi Atanması  478
3. Genel Kurulun Reddi Halinde Özel Denetçi Atanması  478
4. Özel Denetçinin Statüsü, Görevi ve Hakları  479
F. Anonim Ortaklıkta Dış Denetim  481
1. Kuruluşta İzin  481
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetimi  481
3. Yönetim Organına Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Üye Seçimi  481
4. Spk–Bist Denetimi  482
5. Bddk – Tmsf Denetimi  482
6. Sigorta Murakabe Kurulu Denetimi  482
7. Öz Düzenleyici Kuruluşların Denetimi  483
VI. ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  483
A. Genel Olarak  483
B. İnfisah Sebepleri  483
1. Şirketin Süresinin Dolması  483
2. Şirketin Amacına Ulaşması veya Amacına Ulaşmasının İmkânsızlaşması  484
3. Esas Sözleşmede Belirtilen İnfisah Sebeplerinin Gerçekleşmesi  484
C. Fesih Sebepleri  484
1. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı  484
2. Birleşme ve Devir  485
3. İflas  485
4. Genel Kurul Kararıyla Fesih  485
5. Organların Bulunmaması veya Toplanamaması  485
6. Kanuna, Esas Sözleşmeye ve Kamu Düzenine Aykırılık  485
7. Haklı Sebeple Fesih  486
D. Sona Ermenin Hükümleri  486
E. Tasfiye  487
1. Tasfiye Memurları  487
2. Tasfiye İşleri  487
3. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  489
4. Ek Tasfiye  490
5. Tasfiyeden Dönülmesi  490
Beşinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
I. GENEL OLARAK  491
II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  491
A. Tanımı  491
B. Özellikleri  492
1. Ortaklar  492
2. Ticaret Unvanı  492
3. Konu ve Amaç  492
4. Tüzel Kişilik  493
5. Esas Sermaye ve Sermaye Payları  493
6. Sınırlı Sorumluluk  494
III. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU  495
A. Yazılı Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması  495
B. Noter Onayı veya Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicilinde İmzalanması  496
C. Pay Bedellerinin Ödenmesi  497
D. Tescil ve İlan  497
IV. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  499
A. Genel Kurul  499
1. Genel Kurulun Yetkileri  499
2. Toplantı ve Kararlar  501
B. Müdürler  502
V. LİMİTED ŞİRKETTE DENETİM  505
VI. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  505
A. Ortak Sıfatının Kazanılması  505
1. Aslen ve Devren Kazanma  505
2. Pay Defteri  506
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  506
1. Payın Devri  506
a. Payın Sözleşmeyle Devri  506
b. Miras, Eşler Arasındaki Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Payın Geçişi  507
2. Çıkma ve Çıkmaya Katılma  508
3. Çıkarma  509
a. Şirket Sözleşmesinde Belirtilen Sebeplerle Çıkarma  509
b. Haklı Sebeple Çıkarma  509
c. Haklı Sebeple Fesih Yerine Çıkarma  510
4. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları  510
VII. ORTAKLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  510
A. Ortakların Hakları  510
1. Malvarlığı Hakları  510
a. Kar Payı Hakkı  510
b. Bedelsiz Pay ve Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı  511
c. Tasfiye Payı Hakkı  512
2. Yönetime Katılma Hakları  512
a. Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı  512
b. Yönetim ve Temsil Hakkı  513
3. Koruyucu Haklar  513
a. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  513
b. İptal Davası Açma Hakkı  513
c. Azınlık Hakları  514
d. Çıkma veya Şirketin Feshini İsteme Hakkı  514
B. Ortakların Borç ve Yükümlülükleri  514
1. Sermaye Koyma Borcu  514
2. Ek Ödeme Yükümlülüğü  514
3. Yan Edim Yükümlülüğü  515
4. Bağlılık Yükümlülüğü  516
5. Şirketin Borçlarından Sorumluluk  516
a. Sınırlı Sorumluluk İlkesi  516
b. Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Haller  516
aa. Karşılığı Ödenmemiş Payların Şirket Tarafından Devralınması  516
bb. Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluk  517
VIII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  518
Altıncı Bölüm
ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
I. BİRLEŞME  519
A. Birleşme Yöntemleri  519
B. Geçerli Birleşmeler  520
1. Sermaye Şirketlerinin, Şahıs Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Birleşmesi  520
2. Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmeye Katılması  520
3. Sermayenin Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma  520
4. Ticari İşletmenin Ticaret Şirketiyle Birleşmesi  521
C. Birleşme Prosedürü  521
1. Olağan Birleşme Usulü  521
2. Kolaylaştırılmış Birleşme  524
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması  524
E. Ortakların Kişisel Sorumluluğu  525
II. BÖLÜNME  525
A. Genel Olarak  525
B. Bölünmenin Yöntemleri  525
D. Geçerli Bölünmeler  526
E. Bölünme Prosedürü  526
F. Bölünmeden Doğan Sorumluluk  529
III. TÜR DEĞİŞTİRME  529
A. Genel Olarak  529
B. Geçerli Tür Değiştirmeler  530
C. Ticari İşletmeyle İlgili Tür Değiştirme  530
D. Şahıs Şirketleri Açısından Tür Değiştirmeye İlişkin Özel Düzenleme  530
E. Tür Değiştirme Prosedürü  531
IV. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEDE ORTAK HÜKÜMLER  532
V. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  533
A. Genel Olarak  533
B. Hâkim – Bağlı Şirket İlişkisinin Tespiti  534
1. Hâkim – Bağlı Şirket İlişkisinin Varlığının Kabul Edildiği Haller (Varsayımlar)  534
a. Oy Haklarının Çoğunluğuna Sahip Olmak  534
b. Şirket Sözleşmesi Uyarınca, Yönetim Organında Karar Alabilecek Çoğunluğu Oluşturan Sayıda Üyenin Seçimini Sağlayabilmek Hakkına Sahip Olmak  534
c. Kendi Oy Hakları Yanında, Bir Sözleşmeye Dayanarak, Tek Başına veya Diğer Pay Sahipleri Ya Da Ortaklarla Birlikte, Oy Haklarının Çoğunluğunu Oluşturmak  534
d. Bir Sözleşme Gereğince Hâkimiyeti Altında Tutabilmek  535
e. Başka Bir Yolla Hâkimiyeti Altında Tutabilmek  535
2. Hâkim–Bağlı Şirket İlişkisini Gösteren Haller (Karineler)  535
a. Payların Çoğunluğuna Sahip Olmak  535
b. Yönetebilecek Kararları Alabilecek Miktarda Paylara Sahip Olmak  536
3. Dolaylı Hâkimiyet  536
4. Karşılıklı İştirak  536
5. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması  536
C. Şirketler Topluluğunun Hükümleri  537
1. Bildirim, Tescil ve İlan Yükümlülüğü  537
2. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  537
3. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma  538
4. Denetim  538
D. Şirketler Topluluğunda Sorumluluk  539
1. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasında Sorumluluk  539
a. Bağlı Şirketi Kayba Uğratan İşlemler ve Denkleştirme  539
b. Bağlı Şirkete Aldırılan Önemli Kararlar ve Pay Sahiplerinin Zararlarının Tazmini veya Paylarının Satın Alınmasını İstem Davası  540
2. Tam Hâkimiyet Halinde Sorumluluk  541
E. Güvenden Doğan Sorumluluk  542
ŞİRKETLER HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  543
ŞİRKETLER HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  576
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
GİRİŞ
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU  579
II. KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI  580
III. KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA DÜZENLENİŞİ  580
A. Genel Olarak  580
B. Kıymetli Evrakın TTK’da Düzenlenişi  582
Birinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI  585
II. KIYMETLİ EVRAKIN TEMEL ÖZELLİKLERİ  585
A. Senet Olması  585
B. Ekonomik Değeri Olan Haklar İçermesi  586
C. Devredilebilir Olması  586
D. Hak ve Senet Arasında Sıkı Bağlantı Olması  586
E. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olması  586
F. Soyutluk İlkesinin Geçerliliği  586
G. Sınırlı Sayı İlkesinin Geçersizliği  587
III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ  587
A. Temsil Ettiği Hakkın Türüne Göre  587
1. Para (Alacak) Senetleri  587
2. Hisse Senetleri  587
3. Emtia Senetleri  587
4. Eşya Hukuku Senetleri  588
B. Hakkın Senetten Önce Mevcut Olup Olmamasına Göre  588
1. Kurucu (İhdasi) Kıymetli Evrak  588
2. Açıklayıcı (İzhari) Kıymetli Evrak  588
C. Düzenlenmesine Sebep Olan İşlem veya İlişki İle İlgisine Göre  588
1. Soyut (Sebebe Bağlı Olmayan) Kıymetli Evrak  588
2. Sebebe Bağlı Kıymetli Evrak  589
D. İhraç Şekline Göre  589
1. Seri Halinde Çıkarılan Kıymetli Evrak  589
2. Tek Tek Çıkarılan Kıymetli Evrak  589
E. Devir Şekline Göre  589
1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  589
2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  590
3. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  591
F. Senede Bağlı Olup Olmamasına Göre  591
1. Senede Bağlı Kıymetli Evrak  591
2. Evraksız (Kaydi) Kıymetli Evrak  592
IV. KIYMETLİ EVRAKTA TÜR DEĞİŞTİRME  593
A. Kanuni Tür Değiştirme  593
B. İradi Tür Değiştirme  593
V. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  594
A. Kıymetli Evrakın İptalinin Düzenlenişi  594
B. Kıymetli Evrakın İptalinin Amacı  595
C. Bedelsizlik Sebebiyle İptalden Farkı  595
D. İptal Kararı Verme Yetkisi  596
E. İptal Şartları  596
1. Senedin Zıyaı  596
2. Senede Bağlı Hakkın Halen Mevcut Olması  596
3. Senedin Ele Geçirilememesi  596
4. Hak Sahibinin Talepte Bulunması  597
F. Kıymetli Evrakın Türlerine Göre İptal Usulü  597
1. Hamile Yazılı Senetlerin İptali  597
a. İlan  597
b. Senedin İbraz Edilmesi  598
c. Senedin İbraz Edilmemesi  598
2. Nama Yazılı Senetlerin İptali  598
3. Emre Yazılı Senetlerin İptali  599
a. Genel Olarak  599
b. Ödeme Yasağı  599
c. Senedi Ele Geçiren Kimsenin Bilinmesi  600
d. Senedi Ele Geçiren Kimsenin Bilinmemesi  600
G. İptal Kararının Sonuçları  601
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ
I. KAVRAM  605
II. KAMBİYO SENETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  605
A. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olma  605
B. Özel Kurallara Tabi Olma  606
C. Emre Yazılı Olma  606
D. Kredi, Ödeme veya Teminat Aracı Olarak Kullanılma  606
E. Soyut Kıymetli Evrak Niteliği  607
F. Müteselsil Sorumluluk Esası  607
G. Senede Bağlı Borcun Aranacak Borç Olması  607
H. İmza ve Beyanların Bağımsızlığı  607
I. Kurucu Nitelikte Olmaları  607
III. MEVCUT BİR BORÇ İÇİN KAMBİYO SENEDİ VERİLMESİ  608
A. Genel Olarak  608
B. İfa Uğruna Edim Amacıyla Kambiyo Senedi Vermek  608
C. İfa Yerine Edim Amacıyla Kambiyo Senedi Vermek  608
IV. KAMBİYO SENETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  609
V. KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEME EHLİYETİ  609
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL  610
Üçüncü Bölüm
POLİÇE
I. POLİÇENİN HUKUKİ MAHİYETİ  613
II. POLİÇENİN UNSURLARI  615
A. Genel Olarak  615
B. Zorunlu Unsurlar  615
1. "Poliçe" Kelimesi  615
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız ve Şartsız Havalesi  616
3. Muhatabın Adı ve Soyadı  617
4. Lehdar  617
5. Düzenleme Tarihi  618
6. Düzenleyenin İmzası  619
C. Alternatif Zorunlu Unsurlar  620
1. Genel Olarak  620
2. Ödeme Yeri  620
a. Adresli Poliçe  621
b. Yerleşim Yerli Poliçe  621
3. Düzenleme Yeri  622
D. İhtiyari Unsur: Vade  622
1. Genel Olarak  622
2. Vade Çeşitleri  622
a. Görüldüğünde  622
b. Görülmesinden Belirli Bir Süre Sonra  623
c. Düzenleme Tarihinden Belirli Bir Süre Sonra  623
d. Belirli Bir Tarihte  624
III. POLİÇEYE YAZILMASI MÜMKÜN VE YASAK OLAN DİĞER HUSUSLAR  624
IV. POLİÇEDE TAAHHÜTLERİN VE İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI  626
V. AÇIK POLİÇE  627
VI. POLİÇENİN DEVRİ (POLİÇENİN CİROSU)  629
A. Genel Olarak  629
B. Cironun Hukuki Mahiyeti  629
C. Cironun Şekli  630
D. Cironun Zamanı  630
E. Ciro Yapılacak Şahıslar  631
F. Cironun Türleri  631
1. Cironun Şekli Bakımından  631
a. Tam Ciro  631
b. Beyaz Ciro  631
2. Cironun Amacı Bakımından  632
a. Temlik Cirosu  632
b. Rehin Cirosu  632
c. Tahsil Cirosu  632
G. Cironun Fonksiyonları  633
1. Temlik Fonksiyonu  633
2. Teminat Fonksiyonu  633
3. Teşhis Fonksiyonu  633
VII. POLİÇEDE DEFİLER  634
A. Genel Olarak  634
B. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  635
C. Senetten Anlaşılan Defiler  636
D. Şahsi Defiler  636
VIII. POLİÇEDE KABUL  637
A. Genel Olarak  637
B. Kabule Arz Yasağı ve Zorunluluğu  638
1. Kabul İçin İbrazı Mümkün Olmayan Poliçeler  638
2. Kabule Arzı Yasak Olan Poliçeler  638
3. Kabule Arzı Zorunlu Olan Poliçeler  639
a. Kabule Arzı Kanundan Dolayı Zorunlu Olan Poliçeler  639
b. Kabule Arzı Düzenleyenin İradesi Nedeniyle Zorunlu Olan Poliçeler  639
c. Kabule Arzı Cirantaların İradesi Nedeniyle Zorunlu Olan Poliçeler  639
C. Kabul İçin İbraz Edecek Şahıs  640
D. Kabul İçin İbraz Süresi  640
E. Kabul İçin İbraz Yeri  641
F. Kabulün Şekli  641
G. Poliçenin Kabul Edilmemesinin Hükümleri  642
H. Poliçenin Kabul Edilmesinin Hükümleri  643
I. Kabulden Dönme  643
IX. POLİÇEDE AVAL  644
A. Genel Olarak  644
B. Avalin Hukuki Niteliği  644
C. Aval Verebilecek ve Lehine Aval Verilebilecek Şahıslar  644
D. Avalin Şekli  645
E. Avalin Hükümleri  645
X. POLİÇEDE ÖDEME  646
A. Poliçenin Ödeme İçin İbrazı  646
B. Ödemenin Şekli  647
C. Poliçe Ödenirken Yapılacak Araştırma  649
XI. POLİÇEDE BAŞVURMA HAKKI  649
A. Genel Olarak  649
B. Başvurma Hakkının Doğması İçin Gerekli Şartlar  650
1. Başvurma Hakkının Vadeden Sonra Kullanılması  650
2. Başvurma Hakkının Vadeden Önce Kullanılması  651
C. Protesto  652
1. Genel Olarak  652
2. Kabul Etmeme Protestosu  652
3. Ödememe Protestosu  653
4. Protestodan Muafiyet Halleri  653
5. Sakat ve Haksız Protesto  654
D. Başvurma Hakkının Kapsamı  655
1. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  655
2. Poliçeyi Ödeyen Kimsenin Başvurma Hakkının Kapsamı  656
E. Müracaat Hakkının Düşmesi  657
F. İhbar  657
XII. POLİÇEDE ZAMANAŞIMI  658
XIII. POLİÇEDE KARŞILIĞIN DEVRİ VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  659
A. Genel Olarak  659
B. Karşılığın Devri  660
C. Sebepsiz Zenginleşme Davası  660
Dördüncü Bölüm
BONO (EMRE YAZILI SENET)
I. BONONUN TTK’DA DÜZENLENİŞİ  663
II. BONONUN EKONOMİK İŞLEVİ  664
III. BONONUN HUKUKİ NİTELİĞİ  665
IV . BONONUN UNSURLARI  665
A. Zorunlu Unsurlar  666
1. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” İbaresi  666
2. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi  666
3. Lehdarın Adı ve Soyadı  667
4. Düzenleme Tarihi  667
5. Düzenleyenin İmzası  668
B. Alternatif Zorunlu Unsurlar  668
1. Düzenleme Yeri  669
2. Ödeme Yeri  669
C. İhtiyari Unsur: Vade  669
V. BONOYA YAZILMASI MÜMKÜN VE YASAK OLAN DİĞER HUSUSLAR  670
A. Bonoya Yazılabilecek Kayıtlar  670
B. Bonoya Yazılması Yasak Olan Kayıtlar  672
VI . EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ  672
VII. BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ  673
Beşinci Bölüm
ÇEK
I. GENEL OLARAK  675
II. ÇEKİN HUKUKİ NİTELİĞİ  676
III. ÇEKİN DİĞER KAMBİYO SENETLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI  677
A. Poliçe İle Karşılaştırılması  677
B. Bono İle Karşılaştırılması  678
IV. ÇEKİN UNSURLARI  678
A. Zorunlu Unsurlar  680
1. “Çek” Kelimesi  680
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi  680
3. Muhatap Bankanın Ticaret Unvanı  681
4. Düzenleme Tarihi  682
5. Düzenleyenin İmzası  682
6. Seri Numarası  683
7. Karekod  683
B. Alternatif Zorunlu Unsur: Düzenleme Yeri  684
C. Çek Kanuna Göre Çekte Şekil Şartları  685
D. Çekte İhtiyari Unsurlar  687
1. Ödeme Yeri  687
2. Lehdar  688
3. Çizgili Çek  688
4. Hesaba Geçirme Kaydı  688
5. Vize ve Teyit Kayıtları  688
6. Diğer Kayıtlar  689
V. ÇEK DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  689
A. Genel Olarak  707
B. Karşılıksız Çekin Unsurları  707
1. Geçerli Bir Çekin Bulunması  707
2. Çekin Süresinde İbraz Edilmesi  707
3. Çekin Karşılıksız Çıkması  708
4. Karşılıksızdır İşleminin Yapılması  708
5. Hamilin Şikayette Bulunması  710
C. Karşılıksız Çekin Yaptırımları  710
1. Genel Olarak  710
2. Adli Para Cezası  711
3. Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı (İdari Yaptırım–Yasaklama Kararı)  711
4. Boş Çek Yapraklarını İade Edilmesi  712
5. Önceden Düzenlenmiş Çek Bilgilerinin Bankaya Verilmesi  713
6. Çek Düzenleme Yasağı  713
7. Tekrar Çek Hesabı Açma Yasağı  713
D. Etkin Pişmanlık, Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması  713
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  714
XII. BANKALARIN ÇEKLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  714
A. Çek Hesabı Açarken Araştırma Yapmak  714
B. Çek Defterlerini Bastırmak  715
C. Çek Bedelinden Kısmi Sorumluluk  716
D. Bildirim Yükümlülüğü  716
E. Karşılıksızdır İşlemi Yapmak  716
XIII. ÇEKLE İLGİLİ DİĞER SUÇ VE CEZALAR  717
A. Hapis Cezasını Gerektiren Suçlar  717
B. Hapis ve Adlî Para Cezasını Gerektiren Suçlar  718
XIV. ÇEKTE BAŞVURMA HAKKI  719
A. Başvurma Hakkının Doğması  719
B. Başvurma Hakkının Kapsamı  719
1. Hamilin Başvurma Hakkı  719
2. Çeki Ödeyenin Başvurma Hakkı  720
XV. ÇEKTE ZAMANAŞIMI  720
Altıncı Bölüm
EMTİA SENETLERİ
I. GENEL OLARAK  721
II. UMUMİ MAĞAZA  722
A. Tanımı  722
B. Kuruluşu  722
C. Çalışma Esasları  723
III. MAKBUZ SENEDİ VE VARANT  723
A. Tanımı ve Özellikleri  723
B. Şekil Şartları  724
C. Makbuz Senedi ve Rehin Senedinin Devri  725
1. Ciro  725
2. Cironun Hükümleri  725
3. Varantın Cirosu  725
D. Eşya Üzerinde Tasarruflar  726
1. Yasak İşlemler ve İstisnaları  726
2. Eşyanın Geri Alınması  726
E. Hamilin Hakları  726
1. Malları Sattırma Hakkı ve Satış Bedelinin Dağıtımı  726
2. Başvurma Hakkı  726
F. Makbuz Senedi ve Varantın Zıyaı ve İptali  727
G. Zamanaşımı  728
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI  729
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇALIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI  753
KAYNAKÇA  755
KAVRAMLAR DİZİNİ  761
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018