Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Dizisi
Ceza Genel Hukuku
Kasım 2018 / 1. Baskı / 192 Syf.
Fiyatı: 18.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Ceza Genel Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında, Türk ceza hukukunun temel ilkeleri ile suç ve ceza teorileri üzerinde durularak, bu kapsamda, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri, cezai yaptırımlar ve güvenlik tedbirleri detaylı olarak ele alınıp incelenmiştir.

Konuların daha iyi anlaşılabilmesi için her konu güncel örneklerle açıklanmıştır. Ünite sonlarında ünite özetlerine ve çoktan seçmeli ünite değerlendirme sorularına yer verilerek konuların pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yönü ile kitap, hukukun yan branş olarak okutulduğu fakülte ve meslek yüksek okulu öğrencileri ile bu alanlarda mesleki sınavlarına hazırlanan adayların temel ceza hukuku bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri
Suçun Yapısal Unsurları
Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller
Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)
Yaptırım Teorisi
Barkod: 9789750251726
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 192
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ  20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  21
A. Doğrudan Kaynaklar  21
1. Anayasa  21
2. Kanunlar  22
3. Milletlerarası Sözleşmeler  24
B. Dolaylı Kaynaklar  25
1. Yüksek Mahkeme Kararları  25
2. Doktrin  26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER  26
A. Kusur İlkesi  26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  28
C. Belirlilik İlkesi  29
D. Kıyas Yasağı  30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  31
ÖZET  35
ÜNİTE SONU SORULARI  37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  43
A. Fiil  43
1. Genel Olarak  43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar  44
B. Netice  47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  47
D. Fail  48
E. Suçun Konusu  49
F. Mağdur  51
G. Suçun Nitelikli Unsurları  51
H. İhmali Suçlar  53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  55
A. Genel Olarak  55
B. Kast ve Taksir  56
C. Kast  56
1. Kastın Türleri  58
a. Doğrudan Kast  58
b. Olası Kast  59
D. Taksir  59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  59
2. Taksirin Türleri  60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi  62
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  63
F. Amaç veya Saik  64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Görevin İfası  67
3. Meşru Savunma  69
a. Genel Olarak  69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar  70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar  71
4. Hakkın Kullanılması  73
5. İlgilinin Rızası  74
ÖZET  76
ÜNİTE SONU SORULARI  80
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ  85
A. Kusur Kavramı  85
B. Algılama Yeteneği  87
C. İrade Yeteneği  87
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  89
A. Genel Olarak  89
B. Yaş Küçüklüğü  90
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri  90
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri  91
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  92
C. Akıl Hastalığı  93
D. Sağır ve Dilsizlik  94
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  95
1. Geçici Nedenler  95
2. İstemeyerek Sarhoşluk  96
3. İsteyerek Sarhoşluk  96
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  97
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  98
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  100
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  102
İ. Haksız Tahrik  103
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  105
1. Genel Olarak  105
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  106
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata  107
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  108
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  109
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  110
ÖZET  112
ÜNİTE SONU SORULARI  115
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK  119
II. SUÇA TEŞEBBÜS  120
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  120
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı  122
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri  123
D. Elverişlilik Sorunu  124
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  126
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  127
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  128
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi  128
I. Gönüllü Vazgeçme  129
III. SUÇA İŞTİRAK  131
A. Faillik  131
1. Genel Olarak  131
2. Çok Failli Suçlar  131
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı)  132
4. Müşterek Faillik  134
5. Dolaylı Faillik  135
B. Şeriklik  136
1. Azmettirme  136
2. Yardım Etme  137
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  138
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI  139
A. Genel Olarak  139
B. Kural: Gerçek İçtima  140
C. Bileşik Suç  141
D. Zincirleme Suç  142
E. Fikrî İçtima  143
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima  144
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima  145
3. Hedefte Sapma  146
ÖZET  150
ÜNİTE SONU SORULARI  152
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  157
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ  157
A. Cezalar  157
1. Hapis Cezaları  158
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  159
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  160
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  161
aa. Ertelemenin Şartları  161
bb. Erteleme Kararı  162
cc. Ertelemenin Sonuçları  163
c. Koşullu Salıverilme  163
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı  163
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları  163
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  164
d. Özel İnfaz Şekilleri  165
3. Adli Para Cezası  165
B. Güvenlik Tedbirleri  167
1. Genel Bilgiler  167
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  168
3. Müsadere  170
a. Eşya Müsaderesi  170
b. Kazanç Müsaderesi  171
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  172
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  172
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  173
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  174
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  175
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  176
A. Dava Zamanaşımı  176
B. Ceza Zamanaşımı  177
C. Şikâyetten Vazgeçme  178
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  178
E. Af  179
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi  179
ÖZET  180
ÜNİTE SONU SORULARI  182
Yararlanılan Kaynaklar  187
Kavramlar Dizini  189
 


Timur Demirbaş
Eylül 2018
88.00 TL
Sepete Ekle
Mahmut Koca ...
Eylül 2018
90.50 TL
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
82.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE
TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK  15
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ  17
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI  18
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ  20
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  21
A. Doğrudan Kaynaklar  21
1. Anayasa  21
2. Kanunlar  22
3. Milletlerarası Sözleşmeler  24
B. Dolaylı Kaynaklar  25
1. Yüksek Mahkeme Kararları  25
2. Doktrin  26
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER  26
A. Kusur İlkesi  26
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi  28
C. Belirlilik İlkesi  29
D. Kıyas Yasağı  30
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  31
ÖZET  35
ÜNİTE SONU SORULARI  37
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR  41
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  43
A. Fiil  43
1. Genel Olarak  43
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar  44
B. Netice  47
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet  47
D. Fail  48
E. Suçun Konusu  49
F. Mağdur  51
G. Suçun Nitelikli Unsurları  51
H. İhmali Suçlar  53
III. SUÇUN MANEVİ UNSURU  55
A. Genel Olarak  55
B. Kast ve Taksir  56
C. Kast  56
1. Kastın Türleri  58
a. Doğrudan Kast  58
b. Olası Kast  59
D. Taksir  59
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir  59
2. Taksirin Türleri  60
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk  61
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi  62
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  63
F. Amaç veya Saik  64
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  65
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  65
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri  66
1. Genel Olarak  66
2. Görevin İfası  67
3. Meşru Savunma  69
a. Genel Olarak  69
b. Saldırıya İlişkin Şartlar  70
c. Savunmaya İlişkin Şartlar  71
4. Hakkın Kullanılması  73
5. İlgilinin Rızası  74
ÖZET  76
ÜNİTE SONU SORULARI  80
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ  85
A. Kusur Kavramı  85
B. Algılama Yeteneği  87
C. İrade Yeteneği  87
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  89
A. Genel Olarak  89
B. Yaş Küçüklüğü  90
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri  90
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri  91
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  92
C. Akıl Hastalığı  93
D. Sağır ve Dilsizlik  94
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  95
1. Geçici Nedenler  95
2. İstemeyerek Sarhoşluk  96
3. İsteyerek Sarhoşluk  96
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  97
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  98
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  100
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  102
İ. Haksız Tahrik  103
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  105
1. Genel Olarak  105
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  106
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata  107
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata  108
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata  109
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata  110
ÖZET  112
ÜNİTE SONU SORULARI  115
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK  119
II. SUÇA TEŞEBBÜS  120
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  120
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı  122
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri  123
D. Elverişlilik Sorunu  124
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi  126
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu  127
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu  128
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi  128
I. Gönüllü Vazgeçme  129
III. SUÇA İŞTİRAK  131
A. Faillik  131
1. Genel Olarak  131
2. Çok Failli Suçlar  131
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı)  132
4. Müşterek Faillik  134
5. Dolaylı Faillik  135
B. Şeriklik  136
1. Azmettirme  136
2. Yardım Etme  137
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  138
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI  139
A. Genel Olarak  139
B. Kural: Gerçek İçtima  140
C. Bileşik Suç  141
D. Zincirleme Suç  142
E. Fikrî İçtima  143
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima  144
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima  145
3. Hedefte Sapma  146
ÖZET  150
ÜNİTE SONU SORULARI  152
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  157
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ  157
A. Cezalar  157
1. Hapis Cezaları  158
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  159
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi  160
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi  161
aa. Ertelemenin Şartları  161
bb. Erteleme Kararı  162
cc. Ertelemenin Sonuçları  163
c. Koşullu Salıverilme  163
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı  163
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları  163
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  164
d. Özel İnfaz Şekilleri  165
3. Adli Para Cezası  165
B. Güvenlik Tedbirleri  167
1. Genel Bilgiler  167
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  168
3. Müsadere  170
a. Eşya Müsaderesi  170
b. Kazanç Müsaderesi  171
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  172
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  172
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri  173
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  174
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  175
IV. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ  176
A. Dava Zamanaşımı  176
B. Ceza Zamanaşımı  177
C. Şikâyetten Vazgeçme  178
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  178
E. Af  179
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi  179
ÖZET  180
ÜNİTE SONU SORULARI  182
Yararlanılan Kaynaklar  187
Kavramlar Dizini  189
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019