Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdari Davalar ve Çözüm Yolları
Nisan 2018 / 1. Baskı / 1496 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdari yargı alanındaki temel baş ucu kitaplarından birisi olarak hazırlanmaya çalışılan ve "idari dava türleri ve çözüm yolları" isimli bu çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde idari yargı yerlerinde uygulanan usul kuralları başlığı altında idari yargı yerlerinde görülen dava türleri, idari davalara bakan ilk derece, istinaf makamı ve temyiz mercileri tanıtıldıktan sonra idari davanın açılmasında, mahkemece görülmesine, karara bağlanmasına ve karara karşı başvurulabilecek kanun yollarına kadar bütün usul kurallarına güncel Danıştay içtihatlarına da yer verilerek incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, idari yargı yerlerinde çok görülen dava türleri alt başlıklara ayrılarak her başlık altında konu ile ilgili temel bilgilere ve dikkat edilecek hususlara yer verildikten sonra o konudaki güncel Danıştay içtihatlarına yer verilmiş ve hemen ardından incelenen konu hakkında örnek dava dilekçelerine yer verilerek yazılı yargılama usulünün geçerli olduğu idari yargı yerlerinde açılacak olan davalarda dikkat edilecek hususlar vurgulanmak istenmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Yargı Yerleri ve İdari Dava Türleri
İdari Davanın Açılması ve Dava Dilekçesinin Özellikleri
İdari Dava Açma Süreleri
İdari Yargılama Usulünde Düzenlenen İdari Başvuru Türleri
İdari Davalarda Yürütmenin Durdurulması
İdari Davalarda Yetkili Merciler
İdari Kararlara Karşı Başvuru Yolları (İstinaf – Temyiz)
Memurlarla İlgili Davalar
İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar
Yüksek Öğretim İşlerinden Kaynaklanan Davalar
Tam Yargı Davaları
Diğer İdari Dava Türleri
Barkod: 9789750247811
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI
GİRİŞ  39
I. İDARİ YARGI YERLERİ  42
A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri  42
1. İdari Yargı Hâkimliğine Alınma ve Atanma  42
2. İdare Mahkemeleri  43
3. Vergi Mahkemeleri  44
4. Ülkemizde Yer Alan İdare ve Vergi Mahkemeleri  44
B. İkinci Derece (İstinaf) İdari Yargı Yerleri  46
1. Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri  46
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu  48
3. Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri  50
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  52
a. Başkanlar Kurulunun Oluşumu  52
b. Başkanlar Kurulunun Görevleri  53
5. İstinaf Dairelerinin Görevleri  54
C. Üçüncü Derece (Temyiz) Yargılama Yeri  56
1. Danıştay Üyeliği  56
2. Danıştay Başkanlık Kurulu  58
a. Danıştay Tetkik Hakim ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Dağılımı  59
b. Başkan ve Üyelerin Dairelerinin Tespiti  59
c. İdari İşler Kurulu Seçimi  60
d. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev  60
e. Dava Dairelerinin Görevleri  61
3. Danıştay Başkanlar Kurulu  61
4. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  62
5. İstinaf Dairelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Danıştay’ın Durumu  63
a. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı Seçilebilme Süresi  63
b. Daire Sayılarının Azaltılması  63
c. İdari işler Kurulu  64
d. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  65
e. Danıştay’ın Görevleri  65
f. Başkanlık Kurulunun Görevleri  65
g. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usulü ve Çalışma Süresi  66
II. İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ  67
A. İptal Davaları  67
1. İdari İşlem Kavramı, Özellikleri ve Türleri  67
2. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Davasında İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri  71
a. İdari İşlemin Yetki Unsuru  71
aa. Yetki Unsuru  71
bb. Yetki Unsuru ile İlgili Hukuka Aykırılık Halleri  72
b. İdari İşlemin Şekil Unsuru  73
aa. Belli Başlı Şekil Kuralları  74
aaa. Yazılılık Kuralı  74
bbb. Gerekçe Kuralı  75
ccc. Hazırlık İşlemleri  76
ççç. Kolektif ve Karma İşlemlerde Şekil Kuralları  76
ddd. İlgilinin Savunmasının Alınması  77
eee. Başvuru Makamının ve Süresinin Bildirilmesi  78
fff. Şekil ve Usul Paralelliği İlkesi  78
bb. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  79
c. İdari İşlemin Sebep Unsuru  80
d. İdari İşlemin Konu Unsuru  81
e. İdari İşlemin Maksat (Amaç) Unsuru  81
3. İdari İşlemin Tesisiyle Menfaat İhlalinin Bulunması  82
a. Genel Olarak  82
b. Menfaat İhlalinin Güncel Olması  84
c. Dava Devam Ederken Oluşan Değişikliğin Aktüel Menfaat Üzerine Etkisi  86
d. İdarece Sonradan Tesis Edilen Yeni İşlemin Menfaate Etkisi  89
e. İdari Dava Açma Şartı Olan Menfaatin Danıştay Kararlarındaki Yeri  90
B. Tam Yargı Davaları  99
1. Kusur Sorumluluğu  100
2. Kusursuz Sorumluluk  101
3. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler  102
4. Danıştay Kararlarında Sorumluluk Halleri  103
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  106
D. İptal ve Tam Yargı Davaları  106
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  107
2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  108
3. İptal Davası Karara Bağlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması  108
4. İşlemin İcrasından Sonra Açılan Tam Yargı Davaları  109
5. Konuyla İlgili Yargı Kararları Örnekleri  110
III. İDARİ DAVANIN AÇILMASI  117
A. İdari Dava Dilekçesinde Yer Alacak Hususlar  118
1. Hitabet Kısmı  118
2. Tarafların ve Temsilcilerinin Bilgileri  119
a. Davacı Taraf  119
b. Davacı Vekili  119
c. Davacının TC Kimlik Numarası  120
d. Davalı İdare  120
3. Dava Dilekçesinin İçeriği  121
a. Dava Konusu  121
b. Uyuşmazlık Miktarı  121
c. Tebliğ Tarihi  122
d. Verginin Özellikleri  122
e. Açıklamalar  122
f. Yürütmenin Durdurulması İstemi  123
g. Deliller  124
h. Sonuç ve İstem  124
i. İmza  124
4. Dilekçe Sayısı ve Ekleri  125
a. Dava Dilekçesinin Sayısı  125
b. Ekler Listesi  126
B. İdare Dava Dilekçesi Örneği  127
IV. DAVA DİLEKÇESİNİN VE DİĞER BELGELERİN VERİLECEĞİ YERLER  128
A. Dilekçe ve Belgelerin Sunulacağı Yerler ve Önemi  128
1. Davayı Görecek Merciiye Bizzat ve Posta Kanalıyla Sunulması  128
2. İdare ve/veya Vergi Mahkemesi Aracılığıyla  128
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Aracılığıyla  129
4. Konsolosluklar Aracılığıyla  130
B. Dilekçenin Verileceği Yerler Konusundaki Danıştay Kararları  131
V. BİRLİKTE DAVA AÇILAN VE AÇILAMAYAN HALLER  135
A. Aynı Dava Dilekçesiyle Birden Fazla İdare İşleme Karşı Dava Açılması  135
1. Aralarında Maddi Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  135
2. Aralarında Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  136
3. Aralarında Sebep – Sonuç İlişkisi Bulunan İşlemler  136
B. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  136
1. Davacıların Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunan İşlemler  136
2. Davaya Yol Açan Maddi Olay ve ya Hukuki Sebepleri Aynı Olan İşlemler  137
C. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  137
VI. DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER  145
A. Esas Defterine Kayıt İşlemleri  145
B. Harç ve Posta Ücretlerinin Tahsili  146
1. Nisbi Harç  146
2. Maktu Harç  147
C. İdari Yargı Yerlerinde Başvuru Harcına Tabi Olmayan Haller  147
D. Vergi Yargısında Harçlar  148
E. Dava Açma Aşamasında Harç ve Posta Ücretinin Yetersiz Olması  148
F. Dava Açıldıktan Sonraki Aşamada Posta Avansının Yetersiz Hale Gelmesi  151
G. 2577 Sayılı Yasa’nın 6/4. Maddesi ile 6/5. Maddesi Arasındaki Farklılıklar  152
H. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  154
VII. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ  158
A. Genel Olarak İdari Yargıdaki Dava Açma Süresi  159
1. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde  159
2. Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde  159
B. Özel Dava Açma Süreleri Öngörülen Haller  160
1. 2575 sayılı Danıştay Kanununda Yer Alan Süreler  160
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Süre  160
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Süre  160
4. 2872 sayılı Çevre Kanununda Belirlenen Süre  161
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Belirlenen Süre  162
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Belirlenen Süre  163
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Belirlenen Süre  163
8. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belirlenen Süre  163
9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Belirlenen Süre  163
10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Belirlenen Süre  164
11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Belirlenen Süre  164
12. 4733 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  164
13. 6183 sayılı Kanunda Belirlenen Süreler  164
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Belirlenen Özel Dava Açma Süreleri  165
15. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Belirlenen Süre  166
16. 6306 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  166
C. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  167
1. İdari Uyuşmazlıklarda  167
2. Vergi, Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümlerle İlgili Uyuşmazlıklarda  169
3. İlanı Gereken veya İlan Edilen Bireysel İşlemlerde  169
4. İlanı Gereken veya İlan Edilen Düzenleyici İşlemlerde  170
D. Dava Açma Süresiyle İlgili Genel Esaslar  172
1. Sürelerin Başlangıç Tarihi  172
2. Sürenin Hesaplanması ve Bitim Tarihi  172
3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi  173
E. Dava Açma Süreleriyle İlgili Yargı Kararları  173
VIII. GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURU  181
A. Madde Hakkında Açıklamalar  181
B. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  188
IX. İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI YAPILACAK OLAN BAŞVURULAR  193
A. Etkisiz İdari Başvuru ve Etkili İdari Başvuru Ayrımı  193
B. Bir İdari İşlem veya Eylem Yapılmasına İlişkin Yapılan Başvurular  197
1. İdari Makamların Sukutu  197
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  201
C. Mevcut Bir İdari İşlemle İlişkin Yapılan Başvurular  219
1. Üst Makamlara Başvuru  219
2. Konuyla İlgili Kararlarından Örnekler  224
D. Zorunlu İdari Başvurular  245
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  245
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  248
E. İsteğe Bağlı İdari Başvurular  262
F. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yapılan İdari Başvurular  264
G. Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  265
X. DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEMELER VE İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR  269
A. İlk İnceleme Müessesesi ve İlk İnceleme Konuları  269
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar  273
1. Görev ve Yetki Konusu  274
a. İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu Davalar  276
b. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar  278
c. İdari Yargının Görevine Girmeyen Davalar  280
d. Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar  281
e. Yetkisiz Makam Tarafından Verilen Kararlar  282
2. İdari Merci Tecavüzü  283
a. Açıklamalar  283
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  284
3. Dava Açma Ehliyeti  284
a. Açıklamalar  284
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  286
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olması Gerektiği  294
a. Açıklamalar  294
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  296
5. Süre Aşımı (Davanın Süresinde Açılmaması)  302
a. Açıklamalar  302
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  303
6. Husumet Konusu  308
a. Açıklamalar  308
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  309
7. Dilekçenin Reddi Halleri  310
a. Açıklamalar  310
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  311
XI. TEBLİGAT VE CEVAP VERME  323
A. Dosyanın Tekemmülü  323
B. İdari Yargıda Islah Müessesesi  326
C. Danıştay Savcısının Görüşünün Tebliği  328
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  328
XII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA KONUSU  338
A. İdari Yargı Yerlerinde Duruşma Hakkında Açıklamalar  338
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  342
XIII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DOSYALARIN İNCELENMESİ KONUSU  344
A. Resen Araştırma İlkesi  344
B. Bilgi ve Belge İsteme Konusu  345
C. Dosyaların İncelenme Sırası  346
D. Tek Hakime Ara Kararı Yapabilme İmkanı  349
E. Sonradan İbraz Edilen Belgeler  350
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  353
XIV. İVEDİ YARGILAMA USULLERİ  356
A. İvedi Yargılama Usulü  356
1. İvedi Yargılama Usulü Uygulanacak Davalar  356
2. Dava Açma Süresi  357
3. İlk İnceleme ve Tekemmül Konusu  359
4. Dosyaların Karara Bağlanması Konusu  359
5. İvedi Davalarda Verilen Kararların Temyizi  361
6. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  363
B. Çok İvedi Yargılama Usulü  373
1. Maddenin Başlığı ve Konusu  373
2. Dava Açma Süreleri  375
3. Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme  376
4. Savunma Süresi  377
5. Yürütmeyi Durdurma Müessesesinin Uygulanması  378
6. Dosyanın Karara Bağlanma Süreci  379
7. Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvuru  380
8. Danıştayın Temyiz İncelemesi ve Karar Verme Süresi  381
9. Kararın Sonuçları  382
10. Konuyla İlgili Yargı Kararı Örnekleri  383
XV. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI, KARAR TUTANAKLARI, KARARLARIN YAZIMI VE SAKLANMASI  394
A. Davaların Karara Bağlanması  394
B. Tutanaklar  395
1. Açıklamalar  395
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  396
D. Kararda Bulunacak Hususlar  399
1. Tarafların İsim ve Adres Bilgileri  399
2. Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetleri  400
3. Danıştay’da Görülen Davalarda Yazılacak İsimler  400
4. Duruşmalı Davalarda Durum  401
5. Hukuki Sebep, Gerekçe ve Hüküm  401
6. Yargılama Giderleri  402
7. Karar Tarihi, Kararın Alınma Şekli  403
8. Hakimlerin İsim, Soy isim ve İmzaları  403
9. Karar Veren Merci, Dosya Numaraları  404
10. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  404
E. Kararların Saklanması ve Tebliği  407
1. Açıklamalar  407
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  410
XVI. TARAFLARIN KİŞİLİKLERİNDE VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLİKLER  414
A. Davanın Taraf ve Kişiliğinde Değişiklik  414
B. Adres Değişikliği Durumu  415
C. 2577 sayılı Yasa’nın 26/3. Maddesinin Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Karşısında Uygulanma Sorunu  416
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  418
XVII. İDARİ YARGIDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA MÜESSESESİ  429
A. Yürütmeyi Durdurma Koşulları  429
B. Gerekçeli Olma Zorunluluğu ve Tebligat Süresi  431
C. Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalarda Savunma Konusu  432
D. Yürütmeli Davalarda Teminat Alınması Meselesi  432
E. Yürütmeyi Durdurma Kararlarına Karşı İtiraz  433
F. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Yazım Süresi  434
G. İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma İsteminde Bulunma  435
H. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  435
XVIII. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN SONUÇLARI  439
A. Açıklamalar  439
B. 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  440
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  442
XIX. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIĞIN DÜZELTELMESİ İSTEMLERİ  458
A. Açıklama İstemi  459
B. Yanlışlığın Düzeltilmesi  459
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  460
XX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA ATIF YAPILAN HALLER  476
A. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Atıf Yapılan Hususlar  476
B. 6100 Sayılı Kanunun Atıf Yapılan Hükümleri  477
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  477
a. Yasaklılık Sebepleri  477
b. Çekinme Kararının Sonuçları  477
c. Ret Sebepleri  477
d. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  478
e. Ret Usulü  478
f. Çekilme Kararının İncelenmesi  478
g. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  478
h. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  479
i. Ret Talebinin İncelenmesi  479
k. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  479
l. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  480
2. Ehliyet  480
a. Taraf Ehliyeti  480
b. Dava Ehliyeti  480
c. Davada Kanuni Temsil  480
d. Dava Takip Yetkisi  480
3. Davanın İhbarı  481
a. İhbar ve Şartları  481
b. İhbarın Şekli  481
c. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  481
d. İhbarın Etkisi  481
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  481
4. Davaya Katılma (Müdahale)  482
a. Asli Müdahale  482
b. Fer’î Müdahale  483
c. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  483
ç. Fer’î Müdahilin Durumu  483
d. Fer’î Müdahalenin Etkisi  483
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  483
5. Tarafların Vekilleri  487
a. Genel Olarak  487
b. Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  487
c. Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  487
d. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  487
e. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  488
f. Vekâletnamenin İbrazı  488
g. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  488
h. Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  489
ı. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  489
i. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  489
k. Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  489
l. Vekilin İstifası  489
m. Vekilin Azli  489
6. Teminat  490
a. Teminat Gösterilecek Hâller  490
b. Teminat Gerektirmeyen Hâller  490
c. Teminat Kararı  490
d. Teminatın Tutarı ve Şekli  490
f. Teminatın İadesi  491
7. Feragat ve Kabul  491
a. Davadan Feragat  491
b. Davayı Kabul  491
c. Feragat ve Kabulün Şekli  491
d. Feragat ve Kabulün Zamanı  491
e. Feragat ve Kabulün Sonuçları  491
f. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  491
g. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  491
8. Karşı Dava  494
a. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  494
b. Karşı Davanın Açılması ve Süresi  495
c. Asıl Davanın Sona Ermesi  495
d. Uygulanacak Hükümler  495
9. Bilirkişi İncelemesi  495
a. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  495
b. Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  495
c. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  495
d. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  496
e. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  496
f. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  496
g. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  497
h. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  497
ı. Bilirkişinin Görev Süresi  497
i. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  498
j. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  498
k. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  498
l. Bilirkişinin Yetkileri  498
m. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  498
n. Bilirkişi Raporunun Verilmesi  499
o. Bilirkişi Raporuna İtiraz  499
ö. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  499
p. Bilirkişi Gider ve Ücreti  499
r. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  500
s. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  500
ş. Davaların Açılacağı Mahkeme  500
t. Rücu Davasında Zamanaşımı  500
v. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  500
10. Keşif  502
a. Keşif Kararı  502
b. Keşfe Yetkili Mahkeme  502
c. Keşfin Yapılması  502
d. Keşfe Katlanma Zorunluluğu  502
11. Delil Tespiti  503
a. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  503
b. Görev ve Yetki  503
c. Delil Tespiti Talebi ve Karar  503
d. Acele Hâllerde Tespit  503
e. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  504
f. Tutanak ve Diğer Belgeler  504
g. Diğer Geçici Hukuki Korumalar  504
12. Yargılama Giderleri  504
a. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  504
b. Delil İkamesi İçin Avans  504
c. Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  505
d. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
e. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
f. Fer’î Müdahale Gideri  505
g. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  505
h. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  506
i. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri  506
ı. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  506
j. Avansın İadesi  506
k. Konu İle İlgili Yargı Kararları Örnekleri  506
13. Adli Yardım  507
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  507
b. Adli Yardımın Kapsamı  508
c. Adli Yardım Talebi  508
d. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  508
e. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  509
f. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  509
g. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  509
h. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  509
14. Duruşma İle İlgili Atıf Yapılan Konular  510
a. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  510
b. Duruşma düzeni  510
c. Kayıt ve yayın yasağı  510
15. Elektronik İşlemler  511
16. Bilirkişilik Kurulları ve Bilirkişilik Kanunu  511
a. Bilirkişilik Kanunu’nun Amaç ve Kapsamı  511
b. Bilirkişi Tanımı  512
c. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler  512
d. Bilirkişi Danışma Kurulu  514
aa. Danışma Kurulu Üyeleri  514
bb. Danışma Kurulu Toplanma ve Karar Alma Usulü  516
cc. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri:  517
e. Bilirkişilik Daire Başkanlığı  517
f. Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Görevleri:  518
g. Bilirkişilik Bölge Kurulları  522
h. Bilirkişilik Bölge Kurulu Üyeleri  523
i. Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı, Karar Alma Usulü ve Denetimi  523
ı. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  524
j. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri  525
k. Bilirkişilik Kurulları  527
17. Eski Hale Getirme Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  527
18. İcrayı Geri Bırakma Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  529
XXI. İDARİ DAVALARDA YETKİLİ YARGI YERLERİ  529
A. İdari Davalarda Genel Yetki Kuralı  530
1. Konu Hakkında Açıklamalar  530
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  530
B. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki  544
1. Konu Hakkında Açıklamalar  544
a. Atama – Nakil ve Atamama İşlemleri  545
b. Göreve Son Verilmesi ve Görevden Uzaklaştırma İşlemleri  546
c. Disiplin Cezaları, İlerleme, Sicil, Parasal Hak İşlemleri  546
d. Hakim ve Savcılar Tarafından Açılacak İdari Davalar  547
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  549
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  565
1. Konu Hakkında Açıklamalar  565
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  566
D. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
E. Tam Yargı Davalarında Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  571
F. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  585
1. Konu Hakkında Açıklamalar  585
a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler  585
b. Gümrük Vergileri ve Düzeltme Şikayet Yolu Uyuşmazlıkları  585
c. 6183 Sayılı Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar  586
d. Diğer Vergi Uyuşmazlıkları  586
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  586
G. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  596
1. İlk Derece Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemesi) Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarda  596
a. Farklı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  598
b. Aynı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  599
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  604
3. İlk Derece Mahkemeleri ile Danıştay Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  604
4. Üst Derece Yargı Yerlerinde Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
a. Danıştay Dava Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
b. Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  609
c. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  610
H. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  612
1. İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  612
2. Üst Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  613
İ. Merci Tayini  613
XXII. BAĞLANTILI DAVALAR  614
A. Bağlantılı Dava Kavramı  614
B. Bağlantılı Davaların Danıştay’da İncelenmesi  615
C. Bağlantılı Davaların Bölge İdare Mahkemelerinde İncelenmesi  616
D. Bağlantının Varlığı  617
E. Bağlantıya İlişkin Diğer Esaslar  617
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  618
XXIII. KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  637
A. İstinaf Başvuru Yolu  637
1. İstinaf Kavramı  637
2. Kimler İstinaf Yoluna Başvurabileceği Hakkında  639
3. İdari Yargıdaki İstinaf Yerleri  640
4. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  641
5. İstinaf Başvurusuna Gidilecek Dava Türleri  642
6. İstinaf Kararlarının Kesinliği Meselesi  642
7. İstinaf Başvurusu Yapılmayan Dava Türleri  643
8. İstinaf Yoluna Başvurulmayan Davalarda Başvuru Yolu  644
9. İstinaf Başvuruları Ne Şekilde Yapılacağı Konusu  647
10. İstinaf Başvuru Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlemler  648
11. İstinaf Başvurularında Dosyanın Tekemmülü  649
12. İstinaf Dairelerinde Tebligat ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi  650
13. İstinaf Dairesine Doğrudan Açılan Davalar  651
14. İstinaf Dairesine Başvuruda Harçlar ve Yargılama Giderleri  652
15. İstinaf Dairesi Dosyaların İncelenme Usulu  653
16. İstinaf Başvurusu Üzerine Verilecek Olan Kararlar  655
a. İstinaf İsteminin Reddi Kararı  655
b. İstinaf İsteminin Kabulü Kararı, Mahkeme Kararının Kaldırılması  655
c. İstinaf İsteminin Gerekçeli Reddi Kararı  656
d. Düzelterek Onama Kararı  656
e. Dosyanın Mahkemesi'ne İadesine  657
17. İstinaf Mahkemesince Alt Derece Mahkemesine Not Verilmesi  657
18. İlk Derece Mahkemesince Verilen Usul Kararının İstinaf Mahkemesince Kaldırılması  659
19. İstinaf Dairesi Usulden Karar Verip Veremeyeceği Hakkında  660
20. İstinaf Dairesi İlk Derece Mahkemesi Kararını Esastan Kaldırılması Hali  661
21. İstinaf Dairelerinde Davaların Karara Bağlanma Süresi  661
22. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  662
23. İstinaf Dairesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu  663
24. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  664
B. TEMYİZ  667
1. İstinaf Daireleri Kararlarına Karşı Temyiz Başvuru Yolu  668
2. Temyiz Süresi ve Temyiz Yeri  670
3. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz İncelemesi  670
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Kararlar  672
a. Onama Kararı  672
b. Bozma Kararı  673
c. Gerekçeli Onama  673
d. Düzelterek Onama  674
e. Dosyanın Mahkemesi'ne iadesine  674
5. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  674
6. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler  675
7. Danıştay Kararlarına Karşı İstinaf Mahkemesinin Israr Hakkı  676
8. Israr Kararı Üzerine Dosyanın Görüm ve Çözümü  677
9. İstinaf Dairesi Kararlarının Temyizi Üzerine İstinaf Hakimlerine Not Verilmesi  677
10. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  679
C. Kanun Yararına Bozma Müessesesi  699
1. Konu Hakkında Açıklamalar  699
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  700
D. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Mahkeme Kararının Yürütmenin Durdurulması  707
E. "Yargılamanın Yenilenmesi" Müessesesi  708
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  708
2. Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesinin Uygulanması  710
3. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  710
F. Karar Düzeltme Yolu  720
XXIV. DİGER ÖZEL DÜZENLEMELER  722
A. İdari Yargıda Hakimin Çekinmesi ve Reddi Müessesesi  722
1. İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde Çekinme ve Hakimin Reddi  722
2. Danıştay’da Hakimin Çekinmesi ve Reddi  723
3. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  724
B. İdari Yargıda "Delil Tespiti" Müessesesi  731
C. Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  732
D. Tebliğ İşleri ve Ücretler  732
E. Adli Tatil Uygulaması ve Adli Tatilde Nöbetçi Heyetin Görevleri  732
1. Konu Hakkında Açıklamalar  732
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  734
F. Kaldırılan Hükümler, Ek Madde ve Geçici Hükümler  741
1. Kaldırılan Hükümler  741
2. Ek Maddeler  742
3. Geçici Maddeler  742
G. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri  744
1. Yürürlük Hükmü  744
2. Yürütme Hükmü  744
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. MEMURLARLA İLGİLİ DAVALAR  746
A. Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  746
1. Konu Hakkında Açıklamalar  746
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  747
a. Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi Hakkında  747
b. İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar Hakkında  751
c. Genel Olarak Atama İşlemleri  758
d. Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  767
e. Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri  771
f. Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri  772
g. Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  773
h. Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları Hakkında  774
i. Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri  775
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  779
a. Münhal Bir Yöneticilik Kadrosuna Atanma Talebine İlişkin İşleme Dava Dilekçesi Örneği  779
b. İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  782
c. Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılaçak Dava Dilekçesi Örneği  784
d. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  787
e. Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  789
f. Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  790
g. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesinde  792
h. Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  794
ı. Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında  795
B. Disiplin Cezaları  797
1. Konu Hakkında Açıklamalar  797
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  800
a. Uyarma Cezası  800
b. Kınama Cezası  802
c. Aylıktan Kesme Cezası  810
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  822
e. Memurluktan Çıkarma Cezası  831
f. Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler  839
g. Disiplin Cezalarına Karşı İdari İtirazda Bulunulması Hakkında  853
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  859
a. Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemindeki Dava Dilekçesi Örneği  859
b. 10 Ay Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dilekçe Örneği  861
c. Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Davalarda Dilekçe Örneği  863
d. Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Davadaki Dava Dilekçesi Örneği  865
e. Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi Örneği  867
f. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  869
g. Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  871
h. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  872
i. Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  873
C. Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  874
1. Konu Hakkında Açıklamalar  874
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  876
a. Maaş Alacağı ve İkramiye İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  876
b. Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  878
c. Kişi Borcu Çıkartılmasıyla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  881
d. Sürekli ve Geçiçi Yollukla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  885
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  895
a. Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  895
b. Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Parasal Hak Ödenmesi İstemiyle Açacağı Dava Dilekçe Örneği  897
c. Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  899
d. Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  901
e. Geçiçi Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  902
f. Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkının İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  904
g. 375 Sayılı KHK Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  906
D. Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar  908
1. Konu Hakkında Açıklamalar  908
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  909
a. İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  909
b. Emeklilik İşleriyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  916
c. Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin Davalar  929
d. Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  934
e. Sağlık ve Yemek Yardımıyla ve İzinle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  937
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  939
a. İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi Örneği  939
b. PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi Örneği  940
c. Emniyet Rütbe Terfiinde Mülakat Sınavında Başarısız Sayılma İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  941
E. Diğer Memur İşleriyle İlgili Davalar  945
1. Konu Hakkındaki Açıklamalar  945
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  947
a. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  947
b. Lojman İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  950
c. Müstafi Sayılma ve İstifa İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  954
d. Sicillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  956
e. Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  957
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  961
a. Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  961
b. Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  963
c. Geçiçi Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  965
d. Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  967
II. İMAR MEZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR  969
A. İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar  969
1. Konu Hakkında Açıklamalar  969
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  975
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  989
a. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  989
b. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  992
c. İmar Plan Değişikliği İle İlgili Örnek Dava Dilekçesi Örneği  994
d. İmar Plan Değişikliğiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  996
e. İmar Plan Değişkliği İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  998
B. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar  1001
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1001
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1004
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1010
a. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1010
b. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1012
c. İmar Uygulaması ile İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1013
C. Yapı ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1014
1. Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar  1014
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1018
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekleri  1021
a. Yıkım İşlemiyle İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1021
b. Yıkım İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1023
D. Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar  1024
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1024
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1026
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1033
a. İmar Kanunu Madde 39 Uyarınca Verilen Yıkım Kararıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1033
b. Yıkım ve İmar Para Cezasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1034
E. İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar  1036
1. Konu hakkında Açıklamalar  1036
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1039
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1043
a. İmar Para Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1043
F. Diğer İmar İşlerinden Kaynaklanan Davalar  1045
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1045
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  1045
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçesi Örnekleri  1053
a. Mücavir Alanla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1053
b. Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1054
c. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği  1056
G. Kentsel Dönüşüm Konusu  1057
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1057
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1066
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1068
a. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1068
b. Kentsel Dönüşüm İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1070
III. YÜKSEKÖĞRETİM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  1072
A. Akademik Personelle ve Memurlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1072
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1072
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararlar  1074
a. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1074
b. Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1082
c. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1098
d. Mecburi Hizmet ve Kefalet Senediyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1100
f. Akademik Personele İlişkin Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1108
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1111
a. 2547 Sayılı Kanunun 13/b–4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1111
b. Üniversite Akademik Kadro Atama İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1113
c. Üniversite İdari Personel Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1115
d. Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1116
B. Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar  1117
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1117
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1118
a. Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1118
b. Kayıt İşi ve Kayıt Silme İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1132
c. Not Tespiti ve Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1134
d. Diğer Öğrencileri İlişkin İdari Dava Konuları  1138
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1139
a. Üniversite Öğrencisi 1 yarıyıl uzaklaştırılması işleminin iptaline ilişkin dava dilekçesi örneği  1139
IV. TAM YARGI DAVALARI  1141
A. Konu Hakkında Açıklamalar  1141
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1142
1. Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1142
2. Manevi Tazminat Hakkında Verilen Yargı Kararları  1156
3. Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar  1165
4. Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi  1167
5. Maddi Zarar Hesapları Hakkında Karar Örnekleri  1167
6. Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Karar Örnekleri  1177
7. Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları  1190
8. Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1192
9. Birden Fazla İdarenin Sorumlu Olduğu Haller  1203
10. Tam Yargı Davalarında Vekalet Ücreti Hakkında  1205
11. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi Konusu Hakkında  1206
12. Kişisel Kusur ve Nedensellik Bağı Konusu Hakkında  1207
13. Emniyet Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları  1208
14. Kusursuz Sorumluluk Konusu  1209
C. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1212
1. Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği  1212
2. Tıbbı Hizmette Kusur Nedeniyle Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1214
3. Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1218
4. Hatalı Tıbbı Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1220
5. Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1222
V. DİGER İDARİ DAVA TÜRLERİ  1224
A. Genel Olarak Diger İdari Dava Türleri  1224
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tesis Edilen İşlemler Kaynaklı Davalar  1225
a. Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu  1225
b. Rekabet Kurulu  1226
c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  1228
d. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  1234
e. Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu  1236
2. Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1237
3. Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1244
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1251
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1255
6. Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1262
7. 3091 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1266
8. Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1268
9. Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1272
10. İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar  1277
a. Tüketiciyi Koruma Mevzuatı Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1279
b. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Para Cezaları  1291
c. Tütün Mamulleri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1298
11. Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1303
12. Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1304
13. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1311
14. 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1327
15. Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1332
16. Sularla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1338
17. Ormanlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1340
18. Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1342
19. Aile Hekimliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1348
20. Çevre İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1356
21. ÖSYM ve Yaptığı Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1362
22. Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1372
23. 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1381
24. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1400
25. Değişik İdari Dava Türlerinde Verilen Karar Örnekleri  1410
B. Diğer İdari Davalar Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1427
1. Nakil Kaydının Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Dilekçesi Örneği  1427
2. Ödeme Emrine Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği  1428
3. Hazine Arazisinin İşgali Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Dava Dilekçe Örneği  1429
4. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1431
5. 3901 Sayılı Kanun Verilen Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1432
6. Ecrimisil İhbarnamesinin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1434
7. Aile Hekimine İhtar Puanı Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1436
8. SGK Para Cezalarına İlişkin İşleme Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1438
9. Hazine Taşınmazların Tahsis ve Satışına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1439
10. Öğretmen Çocuğu Devlet Yurdunda Parasız Kalma İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1440
11. Orta Öğretim Öğrencisi Yerleştirme Kayıt Nakil İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1442
12. Maden Ruhsatı İstemine Genelge Nedeniyle İzin Verilmemesi Halinde Dilekçe Örneği  1444
13. Karayolları Trafik ve Taşımacılık Mevzuatına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1446
14. Özürlü Maaşının Kesilmesi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1448
15. Haksız Ecrimisil Talebi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1449
16. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1451
17. Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi Örneği  1453
18. Yabancılara İkamet İzni Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1454
19. DGD Kesilmesine Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1456
20. İlköğretim Öğrencisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1458
21. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1460
22. SGK Para Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1461
23. SGK Para Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1463
24. Pasaport İptaline Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1464
25. Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  1466
26. Toplulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1468
27. Turizm İşletme Belgesinin İptali Üzerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1469
28. Korunması Gerekli Kültür Varlığı Sayılması Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1471
Kaynakça  1473
DR. HÜSEYİN BİLGİN’İN ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ  1485
Kavram Dizini  1491
 


İlyas Kılıç ...
Mart 2019
84.50 TL
Sepete Ekle
Bahtiyar Akyılmaz ...
Mart 2019
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  35
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GEÇERLİ OLAN USUL KURALLARI
GİRİŞ  39
I. İDARİ YARGI YERLERİ  42
A. İlk Derece İdari Yargı Yerleri  42
1. İdari Yargı Hâkimliğine Alınma ve Atanma  42
2. İdare Mahkemeleri  43
3. Vergi Mahkemeleri  44
4. Ülkemizde Yer Alan İdare ve Vergi Mahkemeleri  44
B. İkinci Derece (İstinaf) İdari Yargı Yerleri  46
1. Bölge İdare Mahkemeleri ve Yargı Çevreleri  46
2. Bölge İdare Mahkemelerinin Oluşumu  48
3. Bölge İdare Mahkemeleri'nin Görevleri  50
4. Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu  52
a. Başkanlar Kurulunun Oluşumu  52
b. Başkanlar Kurulunun Görevleri  53
5. İstinaf Dairelerinin Görevleri  54
C. Üçüncü Derece (Temyiz) Yargılama Yeri  56
1. Danıştay Üyeliği  56
2. Danıştay Başkanlık Kurulu  58
a. Danıştay Tetkik Hakim ve Savcılarının Atanmaları ve Dairelere Dağılımı  59
b. Başkan ve Üyelerin Dairelerinin Tespiti  59
c. İdari İşler Kurulu Seçimi  60
d. İdari Uyuşmazlık ve Davalarda Görev  60
e. Dava Dairelerinin Görevleri  61
3. Danıştay Başkanlar Kurulu  61
4. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  62
5. İstinaf Dairelerinin Faaliyete Geçmesinden Sonra Danıştay’ın Durumu  63
a. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı Seçilebilme Süresi  63
b. Daire Sayılarının Azaltılması  63
c. İdari işler Kurulu  64
d. İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları  65
e. Danıştay’ın Görevleri  65
f. Başkanlık Kurulunun Görevleri  65
g. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Oluşumu, Çalışma Usulü ve Çalışma Süresi  66
II. İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ  67
A. İptal Davaları  67
1. İdari İşlem Kavramı, Özellikleri ve Türleri  67
2. İdari İşlemin Unsurları ve İptal Davasında İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri  71
a. İdari İşlemin Yetki Unsuru  71
aa. Yetki Unsuru  71
bb. Yetki Unsuru ile İlgili Hukuka Aykırılık Halleri  72
b. İdari İşlemin Şekil Unsuru  73
aa. Belli Başlı Şekil Kuralları  74
aaa. Yazılılık Kuralı  74
bbb. Gerekçe Kuralı  75
ccc. Hazırlık İşlemleri  76
ççç. Kolektif ve Karma İşlemlerde Şekil Kuralları  76
ddd. İlgilinin Savunmasının Alınması  77
eee. Başvuru Makamının ve Süresinin Bildirilmesi  78
fff. Şekil ve Usul Paralelliği İlkesi  78
bb. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  79
c. İdari İşlemin Sebep Unsuru  80
d. İdari İşlemin Konu Unsuru  81
e. İdari İşlemin Maksat (Amaç) Unsuru  81
3. İdari İşlemin Tesisiyle Menfaat İhlalinin Bulunması  82
a. Genel Olarak  82
b. Menfaat İhlalinin Güncel Olması  84
c. Dava Devam Ederken Oluşan Değişikliğin Aktüel Menfaat Üzerine Etkisi  86
d. İdarece Sonradan Tesis Edilen Yeni İşlemin Menfaate Etkisi  89
e. İdari Dava Açma Şartı Olan Menfaatin Danıştay Kararlarındaki Yeri  90
B. Tam Yargı Davaları  99
1. Kusur Sorumluluğu  100
2. Kusursuz Sorumluluk  101
3. İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenler  102
4. Danıştay Kararlarında Sorumluluk Halleri  103
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar  106
D. İptal ve Tam Yargı Davaları  106
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  107
2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması  108
3. İptal Davası Karara Bağlandıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması  108
4. İşlemin İcrasından Sonra Açılan Tam Yargı Davaları  109
5. Konuyla İlgili Yargı Kararları Örnekleri  110
III. İDARİ DAVANIN AÇILMASI  117
A. İdari Dava Dilekçesinde Yer Alacak Hususlar  118
1. Hitabet Kısmı  118
2. Tarafların ve Temsilcilerinin Bilgileri  119
a. Davacı Taraf  119
b. Davacı Vekili  119
c. Davacının TC Kimlik Numarası  120
d. Davalı İdare  120
3. Dava Dilekçesinin İçeriği  121
a. Dava Konusu  121
b. Uyuşmazlık Miktarı  121
c. Tebliğ Tarihi  122
d. Verginin Özellikleri  122
e. Açıklamalar  122
f. Yürütmenin Durdurulması İstemi  123
g. Deliller  124
h. Sonuç ve İstem  124
i. İmza  124
4. Dilekçe Sayısı ve Ekleri  125
a. Dava Dilekçesinin Sayısı  125
b. Ekler Listesi  126
B. İdare Dava Dilekçesi Örneği  127
IV. DAVA DİLEKÇESİNİN VE DİĞER BELGELERİN VERİLECEĞİ YERLER  128
A. Dilekçe ve Belgelerin Sunulacağı Yerler ve Önemi  128
1. Davayı Görecek Merciiye Bizzat ve Posta Kanalıyla Sunulması  128
2. İdare ve/veya Vergi Mahkemesi Aracılığıyla  128
3. Asliye Hukuk Mahkemesi Aracılığıyla  129
4. Konsolosluklar Aracılığıyla  130
B. Dilekçenin Verileceği Yerler Konusundaki Danıştay Kararları  131
V. BİRLİKTE DAVA AÇILAN VE AÇILAMAYAN HALLER  135
A. Aynı Dava Dilekçesiyle Birden Fazla İdare İşleme Karşı Dava Açılması  135
1. Aralarında Maddi Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  135
2. Aralarında Hukuki Yönden Bağlılık Bulunan İşlemler  136
3. Aralarında Sebep – Sonuç İlişkisi Bulunan İşlemler  136
B. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe İle Dava Açabilmesi  136
1. Davacıların Hak ve Menfaatlerinde İştirak Bulunan İşlemler  136
2. Davaya Yol Açan Maddi Olay ve ya Hukuki Sebepleri Aynı Olan İşlemler  137
C. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  137
VI. DİLEKÇE ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEMLER  145
A. Esas Defterine Kayıt İşlemleri  145
B. Harç ve Posta Ücretlerinin Tahsili  146
1. Nisbi Harç  146
2. Maktu Harç  147
C. İdari Yargı Yerlerinde Başvuru Harcına Tabi Olmayan Haller  147
D. Vergi Yargısında Harçlar  148
E. Dava Açma Aşamasında Harç ve Posta Ücretinin Yetersiz Olması  148
F. Dava Açıldıktan Sonraki Aşamada Posta Avansının Yetersiz Hale Gelmesi  151
G. 2577 Sayılı Yasa’nın 6/4. Maddesi ile 6/5. Maddesi Arasındaki Farklılıklar  152
H. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  154
VII. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALARDA DAVA AÇMA SÜRELERİ  158
A. Genel Olarak İdari Yargıdaki Dava Açma Süresi  159
1. Danıştay ve İdare Mahkemelerinde  159
2. Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde  159
B. Özel Dava Açma Süreleri Öngörülen Haller  160
1. 2575 sayılı Danıştay Kanununda Yer Alan Süreler  160
2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Yer Alan Süre  160
3. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda Belirlenen Süre  160
4. 2872 sayılı Çevre Kanununda Belirlenen Süre  161
5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Belirlenen Süre  162
6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Belirlenen Süre  163
7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Belirlenen Süre  163
8. 5393 sayılı Belediye Kanununda Belirlenen Süre  163
9. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Belirlenen Süre  163
10. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Belirlenen Süre  164
11. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Belirlenen Süre  164
12. 4733 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  164
13. 6183 sayılı Kanunda Belirlenen Süreler  164
14. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Belirlenen Özel Dava Açma Süreleri  165
15. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Belirlenen Süre  166
16. 6306 sayılı Kanunda Belirlenen Süre  166
C. Dava Açma Sürelerinin Başlangıcı  167
1. İdari Uyuşmazlıklarda  167
2. Vergi, Resim ve Harçlar ile Benzeri Mali Yükümlerle İlgili Uyuşmazlıklarda  169
3. İlanı Gereken veya İlan Edilen Bireysel İşlemlerde  169
4. İlanı Gereken veya İlan Edilen Düzenleyici İşlemlerde  170
D. Dava Açma Süresiyle İlgili Genel Esaslar  172
1. Sürelerin Başlangıç Tarihi  172
2. Sürenin Hesaplanması ve Bitim Tarihi  172
3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi  173
E. Dava Açma Süreleriyle İlgili Yargı Kararları  173
VIII. GÖREVLİ OLMAYAN YERLERE BAŞVURU  181
A. Madde Hakkında Açıklamalar  181
B. Konuyla İlgili Yargı Kararlarından Örnekler  188
IX. İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERE KARŞI YAPILACAK OLAN BAŞVURULAR  193
A. Etkisiz İdari Başvuru ve Etkili İdari Başvuru Ayrımı  193
B. Bir İdari İşlem veya Eylem Yapılmasına İlişkin Yapılan Başvurular  197
1. İdari Makamların Sukutu  197
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  201
C. Mevcut Bir İdari İşlemle İlişkin Yapılan Başvurular  219
1. Üst Makamlara Başvuru  219
2. Konuyla İlgili Kararlarından Örnekler  224
D. Zorunlu İdari Başvurular  245
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  245
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  248
E. İsteğe Bağlı İdari Başvurular  262
F. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Üzerine Yapılan İdari Başvurular  264
G. Düzenleyici İşlemin İptali Üzerine Yapılan İdari Başvurular  265
X. DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNDEKİ İLK İNCELEMELER VE İLK İNCELEME ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR  269
A. İlk İnceleme Müessesesi ve İlk İnceleme Konuları  269
B. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar  273
1. Görev ve Yetki Konusu  274
a. İdari Yargı Yerlerinin Görevli Olduğu Davalar  276
b. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Görevli Olduğu Davalar  278
c. İdari Yargının Görevine Girmeyen Davalar  280
d. Vergi Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar  281
e. Yetkisiz Makam Tarafından Verilen Kararlar  282
2. İdari Merci Tecavüzü  283
a. Açıklamalar  283
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  284
3. Dava Açma Ehliyeti  284
a. Açıklamalar  284
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  286
4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olması Gerektiği  294
a. Açıklamalar  294
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  296
5. Süre Aşımı (Davanın Süresinde Açılmaması)  302
a. Açıklamalar  302
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  303
6. Husumet Konusu  308
a. Açıklamalar  308
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  309
7. Dilekçenin Reddi Halleri  310
a. Açıklamalar  310
b. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  311
XI. TEBLİGAT VE CEVAP VERME  323
A. Dosyanın Tekemmülü  323
B. İdari Yargıda Islah Müessesesi  326
C. Danıştay Savcısının Görüşünün Tebliği  328
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  328
XII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA KONUSU  338
A. İdari Yargı Yerlerinde Duruşma Hakkında Açıklamalar  338
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  342
XIII. İDARİ YARGI YERLERİNDE DOSYALARIN İNCELENMESİ KONUSU  344
A. Resen Araştırma İlkesi  344
B. Bilgi ve Belge İsteme Konusu  345
C. Dosyaların İncelenme Sırası  346
D. Tek Hakime Ara Kararı Yapabilme İmkanı  349
E. Sonradan İbraz Edilen Belgeler  350
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  353
XIV. İVEDİ YARGILAMA USULLERİ  356
A. İvedi Yargılama Usulü  356
1. İvedi Yargılama Usulü Uygulanacak Davalar  356
2. Dava Açma Süresi  357
3. İlk İnceleme ve Tekemmül Konusu  359
4. Dosyaların Karara Bağlanması Konusu  359
5. İvedi Davalarda Verilen Kararların Temyizi  361
6. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  363
B. Çok İvedi Yargılama Usulü  373
1. Maddenin Başlığı ve Konusu  373
2. Dava Açma Süreleri  375
3. Dava Dilekçesi Üzerinde İlk İnceleme  376
4. Savunma Süresi  377
5. Yürütmeyi Durdurma Müessesesinin Uygulanması  378
6. Dosyanın Karara Bağlanma Süreci  379
7. Kararlara Karşı Kanun Yollarına Başvuru  380
8. Danıştayın Temyiz İncelemesi ve Karar Verme Süresi  381
9. Kararın Sonuçları  382
10. Konuyla İlgili Yargı Kararı Örnekleri  383
XV. İDARİ DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI, KARAR TUTANAKLARI, KARARLARIN YAZIMI VE SAKLANMASI  394
A. Davaların Karara Bağlanması  394
B. Tutanaklar  395
1. Açıklamalar  395
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  396
D. Kararda Bulunacak Hususlar  399
1. Tarafların İsim ve Adres Bilgileri  399
2. Tarafların İddia ve Savunmalarının Özetleri  400
3. Danıştay’da Görülen Davalarda Yazılacak İsimler  400
4. Duruşmalı Davalarda Durum  401
5. Hukuki Sebep, Gerekçe ve Hüküm  401
6. Yargılama Giderleri  402
7. Karar Tarihi, Kararın Alınma Şekli  403
8. Hakimlerin İsim, Soy isim ve İmzaları  403
9. Karar Veren Merci, Dosya Numaraları  404
10. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  404
E. Kararların Saklanması ve Tebliği  407
1. Açıklamalar  407
2. Konuyla İlgili Örnek Yargı Kararları  410
XVI. TARAFLARIN KİŞİLİKLERİNDE VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLİKLER  414
A. Davanın Taraf ve Kişiliğinde Değişiklik  414
B. Adres Değişikliği Durumu  415
C. 2577 sayılı Yasa’nın 26/3. Maddesinin Tebligat Kanunu’nun 35. Maddesi Karşısında Uygulanma Sorunu  416
D. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  418
XVII. İDARİ YARGIDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA MÜESSESESİ  429
A. Yürütmeyi Durdurma Koşulları  429
B. Gerekçeli Olma Zorunluluğu ve Tebligat Süresi  431
C. Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalarda Savunma Konusu  432
D. Yürütmeli Davalarda Teminat Alınması Meselesi  432
E. Yürütmeyi Durdurma Kararlarına Karşı İtiraz  433
F. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Yazım Süresi  434
G. İkinci Kez Yürütmeyi Durdurma İsteminde Bulunma  435
H. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  435
XVIII. İDARİ YARGI YERLERİNCE VERİLEN KARARLARIN SONUÇLARI  439
A. Açıklamalar  439
B. 6352 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler  440
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  442
XIX. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIĞIN DÜZELTELMESİ İSTEMLERİ  458
A. Açıklama İstemi  459
B. Yanlışlığın Düzeltilmesi  459
C. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  460
XX. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA ATIF YAPILAN HALLER  476
A. Hukuk Muhakemeleri Kanuna Atıf Yapılan Hususlar  476
B. 6100 Sayılı Kanunun Atıf Yapılan Hükümleri  477
1. Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi  477
a. Yasaklılık Sebepleri  477
b. Çekinme Kararının Sonuçları  477
c. Ret Sebepleri  477
d. Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  478
e. Ret Usulü  478
f. Çekilme Kararının İncelenmesi  478
g. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  478
h. Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  479
i. Ret Talebinin İncelenmesi  479
k. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  479
l. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  480
2. Ehliyet  480
a. Taraf Ehliyeti  480
b. Dava Ehliyeti  480
c. Davada Kanuni Temsil  480
d. Dava Takip Yetkisi  480
3. Davanın İhbarı  481
a. İhbar ve Şartları  481
b. İhbarın Şekli  481
c. İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  481
d. İhbarın Etkisi  481
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  481
4. Davaya Katılma (Müdahale)  482
a. Asli Müdahale  482
b. Fer’î Müdahale  483
c. Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  483
ç. Fer’î Müdahilin Durumu  483
d. Fer’î Müdahalenin Etkisi  483
e. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  483
5. Tarafların Vekilleri  487
a. Genel Olarak  487
b. Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  487
c. Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  487
d. Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  487
e. Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  488
f. Vekâletnamenin İbrazı  488
g. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  488
h. Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  489
ı. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  489
i. Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  489
k. Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  489
l. Vekilin İstifası  489
m. Vekilin Azli  489
6. Teminat  490
a. Teminat Gösterilecek Hâller  490
b. Teminat Gerektirmeyen Hâller  490
c. Teminat Kararı  490
d. Teminatın Tutarı ve Şekli  490
f. Teminatın İadesi  491
7. Feragat ve Kabul  491
a. Davadan Feragat  491
b. Davayı Kabul  491
c. Feragat ve Kabulün Şekli  491
d. Feragat ve Kabulün Zamanı  491
e. Feragat ve Kabulün Sonuçları  491
f. Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  491
g. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  491
8. Karşı Dava  494
a. Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  494
b. Karşı Davanın Açılması ve Süresi  495
c. Asıl Davanın Sona Ermesi  495
d. Uygulanacak Hükümler  495
9. Bilirkişi İncelemesi  495
a. Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  495
b. Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  495
c. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  495
d. Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  496
e. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  496
f. Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  496
g. Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi  497
h. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  497
ı. Bilirkişinin Görev Süresi  497
i. Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  498
j. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  498
k. Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  498
l. Bilirkişinin Yetkileri  498
m. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  498
n. Bilirkişi Raporunun Verilmesi  499
o. Bilirkişi Raporuna İtiraz  499
ö. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  499
p. Bilirkişi Gider ve Ücreti  499
r. Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  500
s. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  500
ş. Davaların Açılacağı Mahkeme  500
t. Rücu Davasında Zamanaşımı  500
v. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  500
10. Keşif  502
a. Keşif Kararı  502
b. Keşfe Yetkili Mahkeme  502
c. Keşfin Yapılması  502
d. Keşfe Katlanma Zorunluluğu  502
11. Delil Tespiti  503
a. Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  503
b. Görev ve Yetki  503
c. Delil Tespiti Talebi ve Karar  503
d. Acele Hâllerde Tespit  503
e. Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  504
f. Tutanak ve Diğer Belgeler  504
g. Diğer Geçici Hukuki Korumalar  504
12. Yargılama Giderleri  504
a. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  504
b. Delil İkamesi İçin Avans  504
c. Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  505
d. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
e. Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  505
f. Fer’î Müdahale Gideri  505
g. Kötüniyetle veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  505
h. Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  506
i. Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri  506
ı. Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  506
j. Avansın İadesi  506
k. Konu İle İlgili Yargı Kararları Örnekleri  506
13. Adli Yardım  507
a. Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  507
b. Adli Yardımın Kapsamı  508
c. Adli Yardım Talebi  508
d. Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  508
e. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  509
f. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  509
g. Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  509
h. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  509
14. Duruşma İle İlgili Atıf Yapılan Konular  510
a. Vekilin veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  510
b. Duruşma düzeni  510
c. Kayıt ve yayın yasağı  510
15. Elektronik İşlemler  511
16. Bilirkişilik Kurulları ve Bilirkişilik Kanunu  511
a. Bilirkişilik Kanunu’nun Amaç ve Kapsamı  511
b. Bilirkişi Tanımı  512
c. Bilirkişilikle İlgili Temel İlkeler  512
d. Bilirkişi Danışma Kurulu  514
aa. Danışma Kurulu Üyeleri  514
bb. Danışma Kurulu Toplanma ve Karar Alma Usulü  516
cc. Bilirkişilik Danışma Kurulunun Görevleri:  517
e. Bilirkişilik Daire Başkanlığı  517
f. Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Görevleri:  518
g. Bilirkişilik Bölge Kurulları  522
h. Bilirkişilik Bölge Kurulu Üyeleri  523
i. Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı, Karar Alma Usulü ve Denetimi  523
ı. Bilirkişilik Bölge Kurullarının Görevleri  524
j. Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanının Görevleri  525
k. Bilirkişilik Kurulları  527
17. Eski Hale Getirme Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  527
18. İcrayı Geri Bırakma Müessesesinin İdari Yargıda Uygulanması Konusu  529
XXI. İDARİ DAVALARDA YETKİLİ YARGI YERLERİ  529
A. İdari Davalarda Genel Yetki Kuralı  530
1. Konu Hakkında Açıklamalar  530
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  530
B. Kamu Görevlileri İle İlgili Davalarda Yetki  544
1. Konu Hakkında Açıklamalar  544
a. Atama – Nakil ve Atamama İşlemleri  545
b. Göreve Son Verilmesi ve Görevden Uzaklaştırma İşlemleri  546
c. Disiplin Cezaları, İlerleme, Sicil, Parasal Hak İşlemleri  546
d. Hakim ve Savcılar Tarafından Açılacak İdari Davalar  547
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  549
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki  565
1. Konu Hakkında Açıklamalar  565
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  566
D. Taşınır Mallara İlişkin Davalarda Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
E. Tam Yargı Davalarında Yetki  570
1. Konu Hakkında Açıklamalar  570
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  571
F. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  585
1. Konu Hakkında Açıklamalar  585
a. Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler  585
b. Gümrük Vergileri ve Düzeltme Şikayet Yolu Uyuşmazlıkları  585
c. 6183 Sayılı Kanunla İlgili Uyuşmazlıklar  586
d. Diğer Vergi Uyuşmazlıkları  586
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  586
G. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem  596
1. İlk Derece Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemesi) Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarda  596
a. Farklı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  598
b. Aynı Bölge İdare Mahkemesinin Yargı Çevresinde Bulunan İdare ve Vergi Mahkemesi Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  599
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  604
3. İlk Derece Mahkemeleri ile Danıştay Arasında Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  604
4. Üst Derece Yargı Yerlerinde Çıkan Olumsuz Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
a. Danıştay Dava Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  608
b. Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  609
c. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi  610
H. Olumlu Görev Uyuşmazlığının Çözümlenmesi  612
1. İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  612
2. Üst Derece Mahkemesi Sıfatıyla Bakılan Davalarda  613
İ. Merci Tayini  613
XXII. BAĞLANTILI DAVALAR  614
A. Bağlantılı Dava Kavramı  614
B. Bağlantılı Davaların Danıştay’da İncelenmesi  615
C. Bağlantılı Davaların Bölge İdare Mahkemelerinde İncelenmesi  616
D. Bağlantının Varlığı  617
E. Bağlantıya İlişkin Diğer Esaslar  617
F. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  618
XXIII. KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  637
A. İstinaf Başvuru Yolu  637
1. İstinaf Kavramı  637
2. Kimler İstinaf Yoluna Başvurabileceği Hakkında  639
3. İdari Yargıdaki İstinaf Yerleri  640
4. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi  641
5. İstinaf Başvurusuna Gidilecek Dava Türleri  642
6. İstinaf Kararlarının Kesinliği Meselesi  642
7. İstinaf Başvurusu Yapılmayan Dava Türleri  643
8. İstinaf Yoluna Başvurulmayan Davalarda Başvuru Yolu  644
9. İstinaf Başvuruları Ne Şekilde Yapılacağı Konusu  647
10. İstinaf Başvuru Dilekçesi Üzerine Yapılacak İşlemler  648
11. İstinaf Başvurularında Dosyanın Tekemmülü  649
12. İstinaf Dairelerinde Tebligat ve Posta Hizmetlerinin Yürütülmesi  650
13. İstinaf Dairesine Doğrudan Açılan Davalar  651
14. İstinaf Dairesine Başvuruda Harçlar ve Yargılama Giderleri  652
15. İstinaf Dairesi Dosyaların İncelenme Usulu  653
16. İstinaf Başvurusu Üzerine Verilecek Olan Kararlar  655
a. İstinaf İsteminin Reddi Kararı  655
b. İstinaf İsteminin Kabulü Kararı, Mahkeme Kararının Kaldırılması  655
c. İstinaf İsteminin Gerekçeli Reddi Kararı  656
d. Düzelterek Onama Kararı  656
e. Dosyanın Mahkemesi'ne İadesine  657
17. İstinaf Mahkemesince Alt Derece Mahkemesine Not Verilmesi  657
18. İlk Derece Mahkemesince Verilen Usul Kararının İstinaf Mahkemesince Kaldırılması  659
19. İstinaf Dairesi Usulden Karar Verip Veremeyeceği Hakkında  660
20. İstinaf Dairesi İlk Derece Mahkemesi Kararını Esastan Kaldırılması Hali  661
21. İstinaf Dairelerinde Davaların Karara Bağlanma Süresi  661
22. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  662
23. İstinaf Dairesi Kararlarına Karşı Karar Düzeltme Yolu  663
24. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  664
B. TEMYİZ  667
1. İstinaf Daireleri Kararlarına Karşı Temyiz Başvuru Yolu  668
2. Temyiz Süresi ve Temyiz Yeri  670
3. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz İncelemesi  670
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Kararlar  672
a. Onama Kararı  672
b. Bozma Kararı  673
c. Gerekçeli Onama  673
d. Düzelterek Onama  674
e. Dosyanın Mahkemesi'ne iadesine  674
5. İstinaf Dairesinin Bozma Kararına Karşı İlk Derece Mahkemesinin "Israr Hakkı"  674
6. Temyizen Verilen Karar Üzerine Yapılacak İşlemler  675
7. Danıştay Kararlarına Karşı İstinaf Mahkemesinin Israr Hakkı  676
8. Israr Kararı Üzerine Dosyanın Görüm ve Çözümü  677
9. İstinaf Dairesi Kararlarının Temyizi Üzerine İstinaf Hakimlerine Not Verilmesi  677
10. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  679
C. Kanun Yararına Bozma Müessesesi  699
1. Konu Hakkında Açıklamalar  699
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  700
D. Temyiz veya İstinaf Aşamasında Mahkeme Kararının Yürütmenin Durdurulması  707
E. "Yargılamanın Yenilenmesi" Müessesesi  708
1. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  708
2. Yargılamanın Yenilenmesi Müessesesinin Uygulanması  710
3. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  710
F. Karar Düzeltme Yolu  720
XXIV. DİGER ÖZEL DÜZENLEMELER  722
A. İdari Yargıda Hakimin Çekinmesi ve Reddi Müessesesi  722
1. İlk Derece ve İstinaf Mahkemelerinde Çekinme ve Hakimin Reddi  722
2. Danıştay’da Hakimin Çekinmesi ve Reddi  723
3. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  724
B. İdari Yargıda "Delil Tespiti" Müessesesi  731
C. Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler  732
D. Tebliğ İşleri ve Ücretler  732
E. Adli Tatil Uygulaması ve Adli Tatilde Nöbetçi Heyetin Görevleri  732
1. Konu Hakkında Açıklamalar  732
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  734
F. Kaldırılan Hükümler, Ek Madde ve Geçici Hükümler  741
1. Kaldırılan Hükümler  741
2. Ek Maddeler  742
3. Geçici Maddeler  742
G. Yürürlük ve Yürütme Hükümleri  744
1. Yürürlük Hükmü  744
2. Yürütme Hükmü  744
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGI YERLERİNDE GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ
I. MEMURLARLA İLGİLİ DAVALAR  746
A. Atama ve Atamama İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  746
1. Konu Hakkında Açıklamalar  746
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  747
a. Öğrenim Özrü Nedeniyle Atanma Talebi Hakkında  747
b. İlk Atama, Göreve Başlama ve Yeniden Atamalar Hakkında  751
c. Genel Olarak Atama İşlemleri  758
d. Eş Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  767
e. Rotasyon Nedeniyle Yapılan Atama İşlemleri  771
f. Norm Kadro Nedeniyle Atama İşlemleri  772
g. Sağlık Özrü Nedeniyle Atama İşlemleri  773
h. Sınavlar Sonucu Yapılan Görevde Yükselme Atamaları Hakkında  774
i. Muvafakat Verilmemesi Nedeniyle Atamama İşlemleri  775
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  779
a. Münhal Bir Yöneticilik Kadrosuna Atanma Talebine İlişkin İşleme Dava Dilekçesi Örneği  779
b. İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  782
c. Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılaçak Dava Dilekçesi Örneği  784
d. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  787
e. Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davada Dilekçe Örneği  789
f. Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  790
g. Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesinde  792
h. Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  794
ı. Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında  795
B. Disiplin Cezaları  797
1. Konu Hakkında Açıklamalar  797
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  800
a. Uyarma Cezası  800
b. Kınama Cezası  802
c. Aylıktan Kesme Cezası  810
d. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  822
e. Memurluktan Çıkarma Cezası  831
f. Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler  839
g. Disiplin Cezalarına Karşı İdari İtirazda Bulunulması Hakkında  853
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  859
a. Aylıktan Kesme Cezasının İptali İstemindeki Dava Dilekçesi Örneği  859
b. 10 Ay Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dilekçe Örneği  861
c. Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Davalarda Dilekçe Örneği  863
d. Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Davadaki Dava Dilekçesi Örneği  865
e. Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi Örneği  867
f. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  869
g. Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  871
h. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  872
i. Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  873
C. Memurların Parasal Haklarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  874
1. Konu Hakkında Açıklamalar  874
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  876
a. Maaş Alacağı ve İkramiye İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  876
b. Döner Sermaye, Ek Ders ve Ek Ödemeyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  878
c. Kişi Borcu Çıkartılmasıyla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  881
d. Sürekli ve Geçiçi Yollukla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  885
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  895
a. Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  895
b. Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Parasal Hak Ödenmesi İstemiyle Açacağı Dava Dilekçe Örneği  897
c. Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  899
d. Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  901
e. Geçiçi Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  902
f. Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkının İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  904
g. 375 Sayılı KHK Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  906
D. Memur Özlük Haklarıyla İlgili Davalar  908
1. Konu Hakkında Açıklamalar  908
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  909
a. İntibak, Ek Gösterge, Kademe ve Derece İlerlemesi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  909
b. Emeklilik İşleriyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  916
c. Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Diğer Sınav İşlemlerine İlişkin Davalar  929
d. Çalışma Süresi, Nöbet ve Mesaiyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  934
e. Sağlık ve Yemek Yardımıyla ve İzinle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  937
3. Konu İle İlgili Dava Dilekçesi Örnekleri  939
a. İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi Örneği  939
b. PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi Örneği  940
c. Emniyet Rütbe Terfiinde Mülakat Sınavında Başarısız Sayılma İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  941
E. Diğer Memur İşleriyle İlgili Davalar  945
1. Konu Hakkındaki Açıklamalar  945
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  947
a. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  947
b. Lojman İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  950
c. Müstafi Sayılma ve İstifa İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  954
d. Sicillerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  956
e. Görevden Uzaklaştırmayla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  957
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  961
a. Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  961
b. Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  963
c. Geçiçi Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  965
d. Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği  967
II. İMAR MEZUATINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR  969
A. İmar Plan Değişikliklerinden Kaynaklanan Davalar  969
1. Konu Hakkında Açıklamalar  969
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  975
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  989
a. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  989
b. İmar Plan Değişikliği Talebiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  992
c. İmar Plan Değişikliği İle İlgili Örnek Dava Dilekçesi Örneği  994
d. İmar Plan Değişikliğiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  996
e. İmar Plan Değişkliği İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  998
B. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Davalar  1001
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1001
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1004
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1010
a. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1010
b. İmar Uygulamasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1012
c. İmar Uygulaması ile İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1013
C. Yapı ile İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1014
1. Konu Hakkında Yapılan Açıklamalar  1014
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1018
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekleri  1021
a. Yıkım İşlemiyle İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1021
b. Yıkım İşlemine Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1023
D. Yıkım İşinden Kaynaklanan Davalar  1024
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1024
2. Konu Hakkında Yargı Kararı Örnekleri  1026
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1033
a. İmar Kanunu Madde 39 Uyarınca Verilen Yıkım Kararıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1033
b. Yıkım ve İmar Para Cezasıyla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1034
E. İmar Para Cezasından Kaynaklanan Davalar  1036
1. Konu hakkında Açıklamalar  1036
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1039
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçeleri  1043
a. İmar Para Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1043
F. Diğer İmar İşlerinden Kaynaklanan Davalar  1045
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1045
2. Konu Hakkında Yargı Kararları Örnekleri  1045
3. Konu Hakkında Örnek Dava Dilekçesi Örnekleri  1053
a. Mücavir Alanla İlgili Örnek Dava Dilekçesi  1053
b. Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1054
c. Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği  1056
G. Kentsel Dönüşüm Konusu  1057
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1057
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1066
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1068
a. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1068
b. Kentsel Dönüşüm İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1070
III. YÜKSEKÖĞRETİM İŞLERİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR  1072
A. Akademik Personelle ve Memurlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1072
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1072
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararlar  1074
a. Atama ve Atama İsteminin Reddi İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1074
b. Disiplin İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1082
c. Geçici Görevlendirme İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1098
d. Mecburi Hizmet ve Kefalet Senediyle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1100
f. Akademik Personele İlişkin Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1108
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1111
a. 2547 Sayılı Kanunun 13/b–4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1111
b. Üniversite Akademik Kadro Atama İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1113
c. Üniversite İdari Personel Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1115
d. Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1116
B. Üniversite Öğrencileriyle İlgili Davalar  1117
1. Konu Hakkında Açıklamalar  1117
2. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1118
a. Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1118
b. Kayıt İşi ve Kayıt Silme İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1132
c. Not Tespiti ve Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1134
d. Diğer Öğrencileri İlişkin İdari Dava Konuları  1138
3. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1139
a. Üniversite Öğrencisi 1 yarıyıl uzaklaştırılması işleminin iptaline ilişkin dava dilekçesi örneği  1139
IV. TAM YARGI DAVALARI  1141
A. Konu Hakkında Açıklamalar  1141
B. Konu Hakkında Örnek Yargı Kararları  1142
1. Tıbbi Müdahale İşlemlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1142
2. Manevi Tazminat Hakkında Verilen Yargı Kararları  1156
3. Emniyet Hizmetleriyle İlgili Kusurlardan Doğan Zararlar  1165
4. Karayollarındaki Kusurlardan Doğan Zararların Tazmini İstemi  1167
5. Maddi Zarar Hesapları Hakkında Karar Örnekleri  1167
6. Terörle Mücadele İşlerinden Kaynaklı Zararlarla İlgili Karar Örnekleri  1177
7. Belediye Hizmetlerinden Doğan Tam Yargı Davaları  1190
8. Adalet ve Cezaevi Hizmetlerinden Kaynaklı Tam Yargı Davaları  1192
9. Birden Fazla İdarenin Sorumlu Olduğu Haller  1203
10. Tam Yargı Davalarında Vekalet Ücreti Hakkında  1205
11. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi Konusu Hakkında  1206
12. Kişisel Kusur ve Nedensellik Bağı Konusu Hakkında  1207
13. Emniyet Hizmetleri Nedeniyle Doğan Zararlarda Tam Yargı Davaları  1208
14. Kusursuz Sorumluluk Konusu  1209
C. Konu Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1212
1. Mahkeme Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği  1212
2. Tıbbı Hizmette Kusur Nedeniyle Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1214
3. Kolluk Kuvvetlerinin Orantısız Güç Kullanımı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1218
4. Hatalı Tıbbı Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1220
5. Sel Baskını Nedeniyle Doğan Zarara İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi Örneği  1222
V. DİGER İDARİ DAVA TÜRLERİ  1224
A. Genel Olarak Diger İdari Dava Türleri  1224
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafından Tesis Edilen İşlemler Kaynaklı Davalar  1225
a. Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu  1225
b. Rekabet Kurulu  1226
c. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  1228
d. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  1234
e. Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurulu  1236
2. Ecrimisil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1237
3. Kamulaştırma İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1244
4. İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrenci İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1251
5. Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1255
6. Madenlerle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1262
7. 3091 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1266
8. Kıyı İlgili İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1268
9. Afet ve Hak Sahipliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1272
10. İdari Para Cezalarından Kaynaklanan Davalar  1277
a. Tüketiciyi Koruma Mevzuatı Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1279
b. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Para Cezaları  1291
c. Tütün Mamulleri İle İlgili Mevzuat Uyarınca Verilen İdari Para Cezaları  1298
11. Bakım, Muhtaçlık ve Sosyal Yardım İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1303
12. Silah Ruhsatı İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1304
13. İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1311
14. 6183 sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1327
15. Mera İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1332
16. Sularla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1338
17. Ormanlarla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1340
18. Avukatlıkla İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1342
19. Aile Hekimliği İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1348
20. Çevre İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1356
21. ÖSYM ve Yaptığı Sınav İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1362
22. Belediye İşlemlerinden Kaynaklanan Davalar  1372
23. 2918 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Davalar  1381
24. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İle İlgili İşlemlerden Kaynaklanan Davalar  1400
25. Değişik İdari Dava Türlerinde Verilen Karar Örnekleri  1410
B. Diğer İdari Davalar Hakkında Dava Dilekçesi Örnekleri  1427
1. Nakil Kaydının Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Dava Dilekçesi Örneği  1427
2. Ödeme Emrine Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği  1428
3. Hazine Arazisinin İşgali Nedeniyle Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Dava Dilekçe Örneği  1429
4. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1431
5. 3901 Sayılı Kanun Verilen Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1432
6. Ecrimisil İhbarnamesinin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1434
7. Aile Hekimine İhtar Puanı Cezasına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1436
8. SGK Para Cezalarına İlişkin İşleme Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1438
9. Hazine Taşınmazların Tahsis ve Satışına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1439
10. Öğretmen Çocuğu Devlet Yurdunda Parasız Kalma İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1440
11. Orta Öğretim Öğrencisi Yerleştirme Kayıt Nakil İşiyle İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1442
12. Maden Ruhsatı İstemine Genelge Nedeniyle İzin Verilmemesi Halinde Dilekçe Örneği  1444
13. Karayolları Trafik ve Taşımacılık Mevzuatına İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  1446
14. Özürlü Maaşının Kesilmesi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1448
15. Haksız Ecrimisil Talebi Nedeniyle Açılacak Olan Dava Dilekçesi Örneği  1449
16. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptali İstemli Dava Dilekçesi Örneği  1451
17. Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi Örneği  1453
18. Yabancılara İkamet İzni Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1454
19. DGD Kesilmesine Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1456
20. İlköğretim Öğrencisine Verilen Disiplin Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1458
21. SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi Örneği  1460
22. SGK Para Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1461
23. SGK Para Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1463
24. Pasaport İptaline Karşı Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1464
25. Silah Taşıma Ruhsatı Verilmemesi İşlemine Karşı Açılacak Davada Dilekçe Örneği  1466
26. Toplulaştırma İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1468
27. Turizm İşletme Belgesinin İptali Üzerine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği  1469
28. Korunması Gerekli Kültür Varlığı Sayılması Kararına Karşı Dava Dilekçesi Örneği  1471
Kaynakça  1473
DR. HÜSEYİN BİLGİN’İN ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ  1485
Kavram Dizini  1491
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019