Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu
Ocak 2016 / 4. Baskı / 1440 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül 2009 129.50 TL 75.00 TL (%43)Sepete Ekle
   

Belediyeler için bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedeflerine uygun olarak harcanmasının gerekliliği; diğer taraftan yerel yönetimlerin çevre sorunları, çarpık kentleşmenin zorunlu kıldığı kentsel dönüşüm, altyapı ve trafik, aşın istihdam, özelleştirme, borçlanma, siyasi ve popülist tercihlerin yoğunluğu gibi son derece girift iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunması nedenleriyle bu yönetimler için yeni bir yapılanma öngörülmüş ve bu kapsamda yeni bir belediye mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yeni belediye mevzuatını madde madde açıklamayı, bu açıklamaları oluşan içtihatla desteklemeyi, sorun çözümleriyle potansiyel soru ve sorunlara ışık tutmayı, belediye yönetimlerini ilgilendiren diğer mali mevzuatı derleyerek belediye mensuplarına yol göstermeyi kendisine amaç edinen bu eser, esas itibariyle kendi içinde üç kitaptan oluşuyor. Her maddesi açıklamalı, içtihatlı ve sorun çözümlü olmak üzere hazırlanan Birinci Kitap ve İkinci Kitapta, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ele alınmıştır. Kitap eki CD'de ise belediyeleri ilgilendiren tüm güncel idari ve mali mevzuat bir araya getirilmiştir.

Konu Başlıkları
Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Süreci
Bütçe ve Muhaebe Uygulaması
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik, Mali ve Diğer Hakları
Belediyelerde Yeni Personel İstihdamı
Temsil – Ağırlama ve Tören Giderleri
Kat Karşılığı İnşaat ve Tesis Yaptırılması
Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri
Yap İşlet Devret Uygulaması
Belediye Gelir ve Cezalarının Güncel Tutarları
Şirket, Birlik ve İşletme Kurulması Süreci
Belediye Taşınır İşlemleri
Kent Konseyi ve Gönüllülük Müessesesi
Yıllara Sari Hizmet İhaleleri ve Taşıt Alımları
Belediyelerde İç ve Dış Borçlanmalar
Belediyelerin Mali Denetimi
Belediyelerde Kamu Mali Yönetim ve İhale Uygulaması
Belediyelerin Spora ve Klüplere Katkıları
Belediyelerin Haczedilemeyecek Mal ve Kaynakları
Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları
Belediye Mevzuatına İlişkin CD İlaveli
Barkod: 9789750235443
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Yazarın Özgeçmişi  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Bilgi Notu  10
Kısaltmalar  63
Birinci Kitap  
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  
BELEDİYE KANUNU  
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  67
1.B. AÇIKLAMA  67
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  67
2.B. AÇIKLAMA  67
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  68
2.C.1. Geçmişten Günümüze Türk Belediyecilik Tarihi  68
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  70
3.B. AÇIKLAMA  71
3.C. İLGİLİ MEVZUAT  72
3.C.1. Anayasanın İlgili Maddeleri  72
3.C.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  73
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  73
4.B. AÇIKLAMA  74
4.B.1. Köylerin Belediyeye Dönüştürülmesi Süreci  74
4.B.2. Afet Nedeniyle Oluşturulan Belediyeler  75
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  75
4.C.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  75
4.C.2. Belediye Kurulan Yerlerde Seçim Nasıl Yapılır?  75
4.C.3. Büyükşehirlerde Harcırah Ne Şekilde Ödenecek?  76
4.D. YARGI KARARLARI  76
4.D.1. Belediye Olan Yerlerde Seçimler Yapılıncaya Kadar Beldeyi Kim Yönetecek?  76
4.D.2. Köylerin Belediyeye Bağlanması Hakkında Danıştay Görüşü  77
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  78
4.E.1. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  78
4.E.2. Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Memuriyet Mahalli ve Harcırah Sorunu  78
4.E.3. Yeni Kurulan Belediyelerde Muhtarlık Görevi ile İlgili Genelge  81
4.E.4. Belediye Kurulmasında Gerekli Belgeler  82
4.E.5. Yeni Kurulan Belediyelerde Resmi Mühür  83
5.A. KANUN METNİ (Sınırların Tespiti)  83
5.B. AÇIKLAMA  84
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  84
5.C.1. Geleneksel Yararlanma Hakkının Bir Bedel Karşılığında Kullandırılması  84
5.D. YARGI KARARLARI  85
5.D.1. Köy Sınırları İçindeki Taşınmazın Mücavir Sahasına Alınması  85
5.D.2. Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybeden Köyün Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi  85
5.D.3. Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmazda Madencilik Faaliyeti  86
5.D.4. Harman Yerlerinin Tahsis Amacı Dışına Çıkarılması Mümkün müdür?  86
5.D.5. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılıp Başka Köye Bağlanması  88
5.D.6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  88
5.E. İLGİLİ MEVZUAT  89
5.E.1. 4342 Sayılı Mera Kanununun İlgili Maddeleri  89
6.A. KANUN METNİ (Sınırların Kesinleşmesi)  90
6.B. AÇIKLAMA  90
6.B.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  91
6.C.1. YARGI KARARLARI  91
6.C.1. Sınır Uyuşmazlığında Merkez Valisi Bilirkişi Olabilir mi?  91
7.A. KANUN METNİ (Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü)  91
7.B. AÇIKLAMA  92
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  92
7.C.1. İl ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesi  92
7.C.2. Sınır Tespit İşlemlerine İlişkin Davalar  93
7.D. İLGİLİ MEVZUAT  93
7.D.1. 5442 Sayılı İl İdare Kanununun İlgili Hükümleri  93
7.D.2. Köy Kanununun İlgili Hükümleri  94
7.D.3. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik  97
8.A. KANUN METNİ (Birleşme ve Katılma)  97
8.B. AÇIKLAMA  97
8.B.1. Ayrılma ve Birleşme Talebi  98
8.B.2. Ayrılma ve Birleşme İsteğinde Bulunan Birimlerin Nüfus ve Mesafe Cetvellerinin Düzenlenmesi  98
8.B.3. Birleşme ve Katılma Süreci Nasıl İşler?  99
8.B.4. Birleşme ve Katılmalarla İlgili Usul ve Esaslar  99
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  100
8.C.1. Nüfusu 2000’in Altında Kalan Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  100
8.C.2. Birleşme ve Katılma Kararlarının Kesinleşmesi, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması  102
8.D. YARGI KARARLARI  102
8.D.1. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Süreci  102
8.D.2. Köye Ait Özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  103
8.D.3. Katılmanın Mali Güvencesinin Bulunmaması  103
9.A. KANUN METNİ (Mahalle ve Yönetim)  104
9.B. AÇIKLAMA  104
9.B.1. Mahalle Yönetimleri  104
9.B.2. Köy ve Mahalle Muhtarının Görev ve Yetkileri ile Diğer Hususlar  105
9.B.3. Belediyelerin Mahalle Yönetimleri Üzerindeki Görevleri  107
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  107
9.C.1. Mahalle Muhtarlarının Özlük Hakları  107
A. Yapılan İşlemlerden Alınan Harç  107
B. Muhtarların Ödenek Hakkı  108
9.C.2. Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenceleri Nasıl Yürür?  108
9.C.3. Muhtarlar Devlet Memuru Sayılır mı?  109
9.C.4. Mahalle Muhtarları Hakkında Soruşturma Yapılması  109
9.D. YARGI KARARLARI  111
9.D.1. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  111
9.D.2. Muhtara Yapılan Tebliğ İşlemleri  111
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  112
9.E.1. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun  112
9.E.2. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu  112
9.E.3. 2972 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  113
9.E.4. Vergi Usul Kanununun İlgili Hükmü  114
10.A. KANUN METNİ (Belde Adının Değiştirilmesi)  115
10.B. AÇIKLAMA  115
10.D. YARGI KARARLARI  116
10.D.1. Bucak Adının Değiştirilmesi Belediye Adını da Değiştirir mi?  116
11.A. KANUN METNİ (Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi)  116
11.B. AÇIKLAMA  117
11.B.1. Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Katılan Belediyelerin Tasfiyesi  117
11.B.2. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  117
11.B.3. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması veya Köye Dönüştürülmesine İlişkin Kararların Uygulanma Zamanı  118
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  118
11.C.1. Tüzel Kişiliği Kalkan Belediyelerdeki Hizmet Aksamaları  118
11.C.2. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Belde Belediyeleri ve Köyler  118
11.D. YARGI KARARLARI  119
11.D.1. Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi  119
11.D.2. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Başka Bir Köye Bağlanması  120
12.A. KANUN METNİ (Kararlarının Uygulanması ve Nüfus Tespiti)  121
12.B. AÇIKLAMA  122
12.B.1. Orman Köylüsüne Tanınan İmtiyazların Devamı  122
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  123
12.C.1. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği  123
12.D. YARGI KARARLARI  130
12.D.1. Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına İptal Davası Açan Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliği  130
12.D.2. Köylerdeki Prefabrik Konutlarda Oturan Kişilerin Bu Köylerin Nüfusuna Dâhil Edilmesi  131
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  132
12.E.1. 2972 Sayılı Kanunun 29’uncu Maddesi  132
12.E.2. Adres Bilgisi Tespit İşlemleri Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  132
13.A. KANUN METNİ (Hemşehri Hukuku)  132
13.B. AÇIKLAMA  133
13.B.1. Hemşehri Hukukunun Öngördüğü Haklar  133
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  133
13.C.1. Hemşehri Hukukunun Belediyelere Yüklediği Yükümlülükler  133
13.B.2. Hemşehri Hukukunun Beldede İkamet Edenlere Yüklediği Mükellefiyetler  134
13.D. YARGI KARARLARI  134
13.D.1. Belediye İşlemlerinden Ötürü Menfaatleri Zarar Gören Belde Sakinlerinin İtiraz Hakkı Var mıdır?  134
14.A. KANUN METNİ (Belediyenin Görev ve Sorumlulukları)  135
14.B. AÇIKLAMA  137
14.B.1. Belediyelerin Varlık Nedenini Oluşturan Görev ve Sorumlulukları  137
14.B.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Giren Görev ve Sorumluluklar  139
14.B.3. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  139
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  140
14.C.1. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı  140
14.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olmanın Müeyyidesi  140
14.C.3. Mezarlıkların Korunması Noktasında Belediyelere Yüklenen Görevler Nelerdir?  141
14.D. YARGI KARARLARI  142
14.D.1. Turizm İmar Planlarını Yapmaya Yetkili İdareler  142
14.D.2. Belediyenin Yol Çalışmasında Trafik Kazasına Neden Olması  143
14.D.3. Mücavir Alan Dışındaki Taşınmazın Yıkım İşlemi  143
14.D.4. Usulsüz Defin Yapılmasına Göz Yumulması  144
14.D.5. Belediye Hastanesi Resmi Sağlık Kurumu Niteliğinde midir?  144
14.D.6. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamamasının Sonuçları  144
14.D.7. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  145
14.D.8. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi  146
14.D.9. İlave İmar Planı Çalışmaları  147
14.D.10. Parselasyon Planı Yapılmayan Yerdeki İmar Durumu  147
14.D.11. Müştemilat Niteliğinde Olmayan Binanın İnşaat Ruhsatı  147
14.D.12. Düzenleme Ortaklık Payının Hesabı  147
14.D.13. Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Mümkün müdür?  148
14.D.14. Başka Parsellerdeki Hisselerin Birleştirilmesi  148
14.D.15. Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Tevhit ve İfraz İşlemleri  148
14.D.16. Yol Ayrılığı ve Yerin Tevhidi  148
14.D.17. Yola Terk Edilen Taşınmazın Yol Fazlası Haline Gelmesi  148
14.D.18. Pis Su Bağlantılarının Denize Verilmesi İşlemi  149
14.D.19. İmar Planlarının Uygulanması Sonucu Kapanan Meydanların Durumu  149
14.D.20. İmar Düzenlemelerinde Öncelikli Düzenlemeye Girecek Alanın Tespiti  149
14.D.21. Bedelsiz Geri Verme  149
14.D.22. İhtiyati Tedbir Kararı Ruhsat Verilmesine Engel midir?  150
14.D.23. Yapıya Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmemesi  150
14.D.24. Köylerin Aydınlatma Giderleri  150
14.D.25. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapma Yetkisi Devam Ediyor mu?  151
14.D.27. Hamamlar ve Her Nevi Yıkanma Yerleri Açmak Belediyelerin Görevi midir?  152
14.D.28. Belediyelerce Meslek Edindirme Kurslarının Açılmasından Önce Milli Eğitim Bakanlığının İzninin Alınması Gerektiği  152
14.D.29. Başkanının Ev Telefonunun Belediyenin Asli Görevleri İle Bağlantısı Var mıdır?  153
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  154
14.E.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediyelere Verilen Görevler  154
14.E.2. Defin Ruhsatı Alınması ve Defin İşlemleri  159
14.E.3. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  160
14.E.4. Sular Hakkında Kanunun Belediyelere Yüklediği Görevler  160
14.E.5. Mezarlıkların Korunması Konulu Genelge  163
14.E.6. Belediyelerin Fuhuşla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Görevi  163
14.E.7. Mezarlıktan Yol Geçirilmesi  164
14.E.8. Park Yerlerinde Parkmetre Uygulaması  164
14.E.9. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan Gelen Görevler  165
14.E.10. AB Uyum Çerçevesinde Defin Kayıtlarının Düzenli Tutulması  167
14.E.11. 1005 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü  168
14.E.12. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  169
14.E.13. Kaçak Kesimlerin Önlenmesi  169
14.E.14. Hayvanların Korunması  169
14.E.15. İçme–Kullanma Suyu Depoları  170
15.A. KANUN METNİ (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları)  171
15.B. AÇIKLAMA  173
15.B.1. Baz İstasyonlarına Ücret Karşılığında Yer Seçim Belgesi Verilmesi  178
15.B.2. Belediyelerin Asansör Tescil ve Periyodik Kontrol Mükellefiyeti  179
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  184
15.C.1. Yöresel Sanayi, Turizm ve Altyapı Yaptırımlarının Yaptırılması  184
15.C.2. Belediyeler Arsa Tahsis Edilebilir mi?  185
15.C.3. Belediye Mabetlere Bila bedel Su Verebilir mi?  185
15.C.4. Belediye Mallarına Haciz İşlemleri Nasıl Yürüyecek?  185
15.C.5. Belediyenin Haciz Edilebilen ve Haciz Edilemeyen Malları Nelerdir?  185
15.C.6. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu  198
15.C.7. Torba Yasada “Belediyenin Haczedilemeyen Malları”  198
15.C.8. Belediye Otobüsleri Şehirlerarası Otobüs Seferleri Yapabilir mi?  204
15.C.9. Yap–İşlet–Devret Uygulaması  205
A. Yap–İşlet–Devret Modeli Proje Stoku  205
B. İstekli Şirketlerde Aranacak Özellikler  206
C. Şartnamede Yer Alacak Hususlar  206
D. Şirket Görevlendirme Süreci  207
E. Sözleşmede Yer Alacak Hususlar  207
F. Verilecek Hazine Garantisinin Çerçevesi  208
G. Mal ve Hizmet Fiyatının Belirlenmesi  209
H. Yap–İşlet Devret Modeliyle Yapılmış Yatırım ve Tesisin Kamu Kurumuna Devri  210
I. Yap – İşlet Devret Sözleşmesi  211
15.C.10. İçme Suyunun İşletmesi İşinin İhalesi İçin Danıştay Görüşü ve Bakanlık Onayı Alınması Gerekir mi?  216
15.D. YARGI KARARLARI  216
15.D.1. Yat Limanı İçinde Benzin İstasyonu Ruhsatı Verilmesi  216
15.D.2. Sit Alanında Islah İmar Planı Yapılması  217
15.D.3. İmar Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği  217
15.D.4. LPG İkmal İstasyonunun Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu  218
15.D.5. Belediyenin Hatalı Yıkım İşleminden Doğan Zararın Hesabında Başlangıç Tarihi  218
15.D.6. GSM Baz İstasyonları Ruhsata Tabi midir?  219
15.D.7. Konut Alanı Olan Yere İşyeri Ruhsatı Verilmesi  219
15.D.8. Ruhsatsız Binayı Yıktırmayan Belediye Başkanı  219
15.D.9. Fazla Fiyatla Et Satılması  220
15.D.10. Belediye Yardım Sandığı Yönetmeliği  220
15.D.11. Çevre Sağlığı Yönünden Sakıncalı Çiftlikler  220
15.D.12. Paylı Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapılması  220
15.D.13. Belediyeye Ait İçme ve Kullanma Suyu İşletmesinin İhale ile Kiralanması  221
15.D.14. Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetki ve İmtiyazları  221
15.D.15. Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi Şartı  223
15.D.16. Gömme Balkonun Kapatılması İçin Ruhsat Gerekir mi?  223
15.D.17. Binalara Cephe Giydirme Sistemi Ruhsata Tabi İşler Kapsamında mıdır?  223
15.D.18. Çalışma Ruhsatı Belediyece Kaç Gün İçinde Verilmelidir?  223
15.D.19. Cins Tashih İşleminin Süresinde Yaptırılmaması Nedeniyle Harç Cezalı Alınabilir mi?  224
15.D.20. İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş İşlem  224
15.D.21. Balkonun Kapatılması İşlemine Para Cezası Verilebilir mi?  225
15.D.22. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  225
15.E. İLGİLİ MEVZUAT  228
15.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  228
15.E.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun İlgili Maddesi  229
15.E.3. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği  229
15.E.4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Genelge  230
15.E.5. 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun İlgili Maddeleri  230
15.E.6. Katı Atık İşleme Tesislerine İnşaat ve İşletme Ruhsatı Verilmesi  233
15.E.7. Kaçak Yapıların Tahliyesinde İzlenecek Yöntem  234
15.E.8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  235
15.E.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kapsamında Belediyeye Ait Taşınmazların Bedelsiz Devri  235
15.E.10. Turizme Hizmet Veren İşletmelere Belediyelerce Ruhsat Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  236
15.E.11. Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  237
15.E.12. Ruhsatsız Hayvan Pazarları  238
15.E.13. Tapuda İş Yeri Olarak Görünen Yerlerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılmasının Koşulu  238
15.E.14. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Üçüncü Kişilere Verilmesi  239
15.E.15. Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  239
15.E.16. Şehir İçi Hat Tahsisleri ve Güzergah Tespitinin Belediyelere Devri  239
15.E.17. Belediye Taşınmazlarının İşgali Halinde İzlenecek Yöntem  240
15.E.18. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği  241
15.E.19. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Hakkındaki Genelge  241
16.A. KANUN METNİ (Belediyeye Tanınan Muafiyetler)  241
16.B. AÇIKLAMA  242
16.C. SORUN ÇÖMLERİ  242
16.C.1. Belediyelerle İlgili Kurumlar Vergisi Muafiyetleri  242
17.A. KANUN METNİ (Belediye Meclisi)  244
17.B. AÇIKLAMA  244
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  244
17.C.1. Belediye Meclis Üyelerinin Seçimi  244
17.C.2. Belediye Meclislerinin Üye Sayısı Ne Olacaktır?  245
17.D. YARGI KARARLARI  245
17.D.1. Belediye Taşınmazlarının Tespiti Amacıyla Meclis Üyelerinden Oluşturulan Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi?  245
17.D.2. Belediye Meclis Üyesi Meclis Kararına Karşı Dava Açabilir mi?  246
17.D.3. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  246
17.D.4. Seçim Propagandasına İlişkin Yüksek Seçim Kurulunun İlke Kararları  247
18.A. KANUN METNİ (Meclisin Görev ve Yetkileri)  250
18.B. AÇIKLAMA  251
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  254
18.C.1. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması ve Onaylanması  254
18.C.2. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce Yürürlüğünün Durdurulması Alt Ölçekli Planları Ne Şekilde Etkiler?  255
18.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun İşyeri Açılış Ruhsatı Verme Açısından Tahlili  257
18.D. YARGI KARARLARI  259
18.D.1. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  259
18.D.2. Meclise Ait Satış Yetkisinin Encümence Kullanılması Satışı Yok Hükmüne Sokar mı?  260
18.D.3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  261
18.D.4. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  262
18.D.5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  262
18.D.6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  262
18.D.7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  262
18.D.8. Belediye'ye Ait Taşınmaz Malların Doğrudan Trampa Yetkisi  262
18.D.9. İmar Planları Yapımında Yetki Çatışmasının Çözümü  264
18.D.10. Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapımı Mümkün müdür?  265
18.D.11. Koruma Amaçlı İmar Planları  265
18.D.12. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  266
18.D.13. Sit Alanındaki Yıkılan Yapılar İçin İmar Planı ile Getirilen Yapılaşma Oranı Korunur mu?  266
18.D.14. İmar Durumu Alınmış Olması Aynı Konuda İdareye Başvuruda Bulunulmasına ve Dava Açılmasına Engel midir?  267
18.D.15. İmar Planı Yapılırken Mevzuat Uyarınca Tesisi Zorunlu Sağlık Koruma Bandının Dikkate Alınması  268
18.D.16. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi Şartı  269
18.D.17. Nazım İmar Planının Bölge Planına Uygunluğu  270
18.E. İLGİLİ MEVZUAT  271
18.E.1. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  271
18.E.2. Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmaması Gerekçesiyle İmar Palanı Değişikliği Yapılabilir mi?  272
19.A. KANUN METNİ (Başkanlık Divanı)  272
19.B. AÇIKLAMA  273
19.B.1. Meclis Başkanının Görevi  273
19.B.2. Meclis Toplantısının Yapılamadığı Durumlar  273
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  273
19.C.1. Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin Seçimi  273
19.E. İLGİLİ MEVZUAT  274
19.E.1. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği  274
20.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  274
20.B. AÇIKLAMA  275
20.B.1. Meclis Oturumunun Kapalı Yapılması  275
20.B.2. Meclis Görüşmelerinin Kaydı  275
20.B.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yetkisi  275
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  275
20.C.1. Meclisin İlk Toplantısı  275
20.C.2. Meclis Toplantıları  276
20.C.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı  276
20.C.4. Meclisin Toplantı Yeri  276
20.C.5. Başkan ve Meclis Üyeleri Hangi Görüşmelere Katılamaz?  277
20.C.6. Meclis Toplantılarının Mutat Toplantı Yeri Dışında Yapılması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  277
20.C.7. Huzur Hakkı Ödemelerinde Hangi Günler Esas Alınacak?  277
20.C.8. İlçe Belediye Meclislerinin Toplantı Zamanı  277
20.C.9. Meclis Üyeliği Hangi Hallerde Sona Erer?  277
20.D. YARGI KARARLARI  278
20.D.1. Üyelik Sıfatları Devam Eden Üyeler Yerine Yedek Üyelerin Toplantıya Çağrılmaları  278
20.D.2. Mutad Olan Yerin Yetersiz Olması  278
21.A. KANUN METNİ (Gündem)  278
21.B. AÇIKLAMA  278
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  279
21.C.1. Meclis Toplantı Gündeminin Duyurulması  279
22.A. KANUN METNİ (Toplantı ve Karar Yeter Sayısı)  279
22.B. AÇIKLAMA  280
22.B.1. Karar Yeter Sayısının Sağlanmaması  280
22.B.2. Oy Kullanma Esasları  280
22.B.3. Kararların İmzalanıp Dağıtılması  281
22.B.4. Meclis Görüşmeleri ve Yönetimi  281
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  282
22.C.1. Gerekçesiz Olumsuz Kararlar Alınması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  282
22.C.2. Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üye Tam Sayısına Dahil midir?  283
22.C.3. Mecliste Düzenin Sağlanması  283
22.C.4. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  283
22.C.5. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  283
22.C.6. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  283
22.D. YARGI KARARLARI  284
22.D.1. Belediye Başkanının İstemlerine Aykırı Kararlar Alınması  284
23.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  284
23.B. AÇIKLAMA  284
23.B.1. Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararların Kesinleşmesi  285
23.B.2. Yeniden Görüşülmesi İstenen Kararların Kesinleşmesi  285
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  286
23.C.1. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  286
23.C.2. Meclis Kararlarının Kayıt ve Teslimi  286
23.C.3. Belediye Başkanının Meclisin Israr Kararına Karşı Yargıya Başvuru Yolu  287
23.D. YARGI KARARLARI  293
23.D.1. Belediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Etmesi  293
24.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  294
24.B. AÇIKLAMA  294
24.B.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışma Takvimi  295
24.B.2. İhtisas Komisyonlarına Katılabilecek Kişi ve Kurumlar  295
24.B.3. İhtisas Komisyonları Kararlarının Aleniyeti  296
24.B.4. Kurulması Gereken Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  296
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  296
24.C.1. Komisyonların Parti Gruplarına Göre Dağılımı  296
24.C.2 Komisyon Üyelerine Ücret Ödenir mi?  297
24.C.3. Komisyonlarda Uzman Kişilerden Yararlanılabilir mi?  297
24.C.4. Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü  297
24.D. YARGI KARARLARI  298
24.D.1. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  298
24.D.2. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  299
24.D.3. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  300
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  300
24.E.1 İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin Genelge  300
25.A. KANUN METNİ (Denetim Komisyonu)  300
25.B. AÇIKLAMA  301
25.B.1. Denetim Komisyonunun Çalışma Esasları  301
25.B.2. Denetim Komisyonunun Seçim Usulü  302
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  302
25.C.1. Denetim Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi?  302
25.C.2. Denetim Komisyonu Çalışmalarında Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartlar  302
25.C.3. Denetim Komisyonunun Çalıştırdığı Uzmanların Ücretleri  303
25.D. YARGI KARARLARI  303
25.D.1. İstenen Dosyaların Komisyona Teslim Edilmemesi  303
25.D.2. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  303
25.D.3. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  304
25.D.4. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  305
25.E. İLGİLİ MEVZUAT  305
25.E.1. Vali ve Kaymakamlıklarca Yapılan Tahsilat Denetimi  305
26.A. KANUN METNİ (Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları)  306
26.B. AÇIKLAMA  307
26.B.1. Soru ve Genel Görüşme  307
26.B.2. Faaliyet Raporunun Yeterli Görülmemesinin Sonuçları  307
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  308
26.C.1. Gensoru ile Belediye Başkanı Düşülebilir mi?  308
26.D. YARGI KARARLARI  308
26.D.1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  308
26.D.2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  308
26.D.3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  308
26.D.4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  309
26.D.5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  309
26.D.6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  309
26.D.7. Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi  309
27.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar)  311
27.B. AÇIKLAMA  311
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  311
27.C.1. Başkan ve Meclis Üyelerinin Toplantı Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  311
27.D. İLGİLİ MEVZUAT  312
27.D.1. Türk Medeni Kanununun İlgili Maddeleri  312
28.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri)  312
28.B. AÇIKLAMA  312
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  313
28.C.1. Belediyenin Satışa Çıkardığı Malın Satın Alınması Taahhüt Yasağına Girer mi?  313
28.D. YARGI KARARLARI  313
28.D.1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  313
28.D.2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  313
28.D.3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  313
28.E. İLGİLİ MEVZUAT  314
28.E.1. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  314
28.E.2. Avukatlık Kanununun İlgili Maddeleri  315
29.A. KANUN METNİ (Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi)  315
29.B. AÇIKLAMA  315
29.B.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  316
29.B.2. Meclis Kararıyla Üyelikten Düşme  316
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  316
29.C.1. Meclis Üyesinin Seçilme Yeterliği Nasıl Kaybolur?  316
29.C.2. Belediye Meclisi Yedek Üyelerinin Asıl Üyeliğe Getirilmesi  317
29.D. YARGI KARARLARI  317
29.D.1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  317
29.D.2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  317
29.D.3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  318
29.D.4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yummak Eylemi  318
29.D.5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  318
29.D.6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  319
29.D.7. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  319
29.D.8. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  319
30.A. KANUN METNİ (Meclisin Feshi)  320
30.B. AÇIKLAMA  320
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  320
30.C.1. Meclisin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den Yardım Talep Etmesi Meclisin Feshini Gerektir mi?  320
30.D. YARGI KARARLARI  321
30.D.1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  321
30.D.2. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  322
30.D.3. Kesinhesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  323
30.D.4. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  323
30.D.5. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  323
30.D.6. Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Karara İtiraz  324
31.A. KANUN METNİ (Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi)  325
31.B. AÇIKLAMA  325
32.A. KANUN METNİ (Huzur ve İzin Hakkı)  325
32.B. AÇIKLAMA  325
32.B.1. Huzur Ücretinin Aylık Sınırı  326
32.B.2. Meclis Üyelerinin İzin Hakları  326
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  326
32.C.1. Meclis Üyelerinin Harcırahı  326
32.D. YARGI KARARLARI  327
32.D.1. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günlerinde Huzur Hakkı Ödenir mi?  327
32.D.2. Belediye Meclis Üyeleri ile Yöneticilerinin Yurtdışı Harcırahı  328
32.D.3. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  328
32.D.4. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  329
32.D.5. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  330
33.A. KANUN METNİ (Belediye Encümeni)  330
33.B. AÇIKLAMA  331
33.B.1. Encümenin Oluşumu  331
33.B.2. Encümene Üye Seçimi  331
33.B.3. Belediye Başkanının Katılmadığı Toplantılar  332
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  332
33.C.1. Kanunun Yayın Tarihinde Görevi Başında Bulunan Encümen Üyelerinin Durumu  332
33.D. YARGI KARARLARI  332
33.D.1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  332
33.D.2. Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yapması  333
34.A. KANUN METNİ (Encümenin Görev ve Yetkileri)  334
34.B. AÇIKLAMA  334
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  336
34.C.1. Baz İstasyonlarının Kaldırılmasına İlişkin Yetki  336
34.C.2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilecek İdari Para Cezaları  336
34.C.3. İş Makinesinin Kiraya Verilmesi İçin Encümenin Onayı Gerekir mi?  337
34.D. YARGI KARARLARI  337
34.D.1. Para Cezasına İlişken Encümen Kararının İptalinde Dava Açma Süresi  337
34.D.2. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  338
34.D.3. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  338
34.D.4. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  338
34.D.5. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  338
34.D.6. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  339
34.D.7. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  339
34.D.8. Encümenin Kapatma Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  339
34.D.9. Gecekondunun Haksız Yıkıldığı İddiası  339
34.D.10. Hisseli Taşınmaz Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanması  339
34.D.11. Müstakil İnşaat Yapmaya Müsait Olan Parseldeki Hissenin Diğer Hissedara Satışında Yetki  340
34.D.12. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İçin Daimi İkamet Etme Şartı Aranır mı?  340
34.D.13. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uymayanlar Haklarında Soruşturma İzni Verilir mi?  341
34.D.14. Dava Açmanın Menfaat Şartına Bağlı Olmadığı Durumlar  341
34.D.15. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi Var mıdır?  342
34.D.16. Ruhsatsız İnşaatın Satılmış Olması Yapıyı Yapana Ceza Verilmesine Engel Teşkil Eder mi?  343
34.E. İLGİLİ MEVZUAT  344
34.E.1. Belediye Cezaları Öngören Kanunlar  344
34.E.2. Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Ölçü  344
34.E.3. İmar Kanunu ile Belediye Encümenine Verilen Görevler  345
34.E.4. Taksi Durağı Oluşturulması Encümenin Görev midir?  354
35.A. KANUN METNİ (Encümen Toplantısı)  354
35.B. AÇIKLAMA  355
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  355
35.C.1. Başkan ve Üyeler, Hangi Tür Encümen Toplantılarına Katılamazlar?  355
35.C.2. Kayın Hısımlığı Boşanma ile Ortadan Kalkar mı?  356
36.A. KANUN METNİ (Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek)  356
36.B. AÇIKLAMA  357
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  357
36.C.1. Belediye Başkanı Encümen Ödeneğini Alabilir mi?  357
36.D. YARGI KARARLARI  358
36.D.1. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  358
37.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı)  359
37.B. AÇIKLAMA  359
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  359
37.C.1. Belediye Başkanı Seçim Esasları  359
37.D. YARGI KARARLARI  360
37.D.1. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  360
37.D.2. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  360
37.D.3. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı?  360
37.D.4. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  360
37.D.5. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  361
37.D.6. İddiaların Ciddi Bulgu ve Belgelere Dayanması Zorunluluğu  361
37.D.7. Belediye Başkanının Göreve İadesi  362
37.D.8. Belediye Başkanının Düşürülmesi  363
37.E. İLGİLİ MEVZUAT  364
37.E.1. Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleri  364
38.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  364
38.B. AÇIKLAMA  365
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  368
38.C.1. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  368
38.D. YARGI KARARLAR  369
38.D.1. Su Gelirlerinin Tahsilinde Ayrımcılık Yapmak  369
38.D.2. Avukat Olmayan Kişi Belediye Başkanını Temsilen Takibe İtiraz Edebilir mi?  369
38.D.3. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  370
38.D.4. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  370
38.D.5. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  371
38.D.6. Zemin Etüt Raporu Bulunmayan İnşaata Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  371
39.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Özlük Hakları)  371
39.B. AÇIKLAMA  372
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  372
39.C.1. Belediye Başkanının Sağlık ve Sosyal Hakları  372
39.C.2. Belediye Başkanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahları  373
39.C.3. Meclis Toplantılarına Katılan Belediye Başkanlarına Huzur Hakkı Ödenir mi?  373
39.C.4. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik Hakları  374
A. 5510 Sayılı Kanundan Önce Belediye Başkanının Durumu  374
B. 5510 Sayılı Kanundan Sonra Belediye Başkanının Durumu  376
C. Meclis Üyelerinin Sosyal Hakları ve Emeklilik Durumları  377
39.D. YARGI KARARLARI  377
39.D.1. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  377
39.D.2. Seminere Giden Belediye Başkanının Harcırahı  378
39.D.3. Belediye Başkanının Tutuklanması Halinde Özlük Hakları  379
39.D.4. Belediye Başkanının Ölümünün Ardından Dul ve Yetimlerine Maaş Bağlanması  379
39.D.5. Belediye Başkanının Harcırah ve Konaklama Bedeli Dışındaki Otel Giderlerinin Ödenmesi Mümkün müdür?  380
39.D.6. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  381
39.D.7. Belediye Başkanına Yeşil Pasaport Verilebilir mi?  381
39.D.8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  382
38.D.9. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  382
39.D.10. Belediye Başkanı Ödeneğine Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenmesi Mümkün müdür?  382
39.E. İLGİLİ MEVZUAT  383
39.E.1. Devlet Memurları Kanunun İlgili Hükümleri  383
39.E.2. Belediye Başkan Ödenekleri  387
40.A. KANUN METNİ (Başkan Vekili)  387
40.B. AÇIKLAMA  388
40.D. YARGI KARARLARI  388
40.D.1. Belediye Başkan Vekili Hakkında Soruşturma İzni  388
40.D.2. Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesinin Başkan Vekilliği Yapması Durumunda Ödeneği  388
40.D.3. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  388
41.A. KANUN METNİ (Stratejik Plân ve Performans Programı)  389
41.B. AÇIKLAMA  389
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  390
41.C.1. Stratejik Planlama Kılavuzu  390
41.D. YARGI KARARLARI  390
41.D.1. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  390
41.E. İLGİLİ MEVZUAT  391
41.E.1. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  391
42.A. KANUN METNİ (Yetki Devri)  392
42.B. AÇIKLAMA  392
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  392
42.C.1. Başbakanlık Yetkilerinin Geçici İşçiye Devri Mümkün müdür?  392
42.D. YARGI KARARLARI  392
42.D.1. Vekilin Görevli Olduğu Döneme İlişkin Yeterlilik  392
42.D.2. Belediye Başkanının Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkilerini Devretmesi  392
43.A. KANUN METNİ (İhtilâf Hali)  393
43.B. AÇIKLAMA  393
44.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  394
44.B. AÇIKLAMA  394
44.B.1. Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğini Nasıl Kaybeder?  394
44.B.2. Meclisin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  395
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  395
44.C.1. Seçilmiş Organların Organlık Sıfatlarının Sona Ermesinde Yargı Denetiminin İşleyişi  395
44.D. YARGI KARARLARI  396
44.D.1. Seçilme Yeterliğini Kaybetmiş Belediye Başkanının Sonraki Bir Yasa ile Bu Hakkını Yeniden Kazanması Mümkün müdür?  396
44.D.2. Ömür Boyu Kamu Hizmetinden Yasaklanan Belediye Başkanı  397
44.D.3. Fer’i Olarak Verilen Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezası  397
44.D.4. Evrakta Sahtecilik Suçu  397
44.D.5. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  397
44.D.6. Mazeretsiz ve Kesintisiz Şekilde Görevin Terki  398
44.D.7. Hakkında İdari Soruşturma Açılan Belediye Başkanı  398
44.D.8. Hapis ve Para Cezaları Seçilmeye Engel Oluşturur mu?  398
44.D.9. Seçilmeye Engel Hükümlülüğün Ortadan Kalkması  399
44.D.10. Seçimden Sonra Seçilme Yeterliliğinin Kaybı  399
44.D.11. İlkokul Mezunu Olmayan Belediye Başkanı  400
44.D.12. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  401
44.E. İLGİLİ MEVZUAT  401
44.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri  401
45.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler)  404
45.B. AÇIKLAMA  404
45.B.1. Seçim Süreci Nasıl İşler?  405
45.B.2. Seçim Esasları  405
45.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  405
45.C.1. Belediye Başkan Vekili Görev Yaparken Belediye Başkanlığının Boşalması Hali  405
46.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı Görevlendirilmesi)  406
46.B. AÇIKLAMA  406
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  407
46.C.1. Kamu Hizmetinin Sağlıklı Biçimde Yerine Getirilmesinin Gereği  407
47.A. KANUN METNİ (Görevden Uzaklaştırma)  407
47.B. AÇIKLAMA  408
47.B.1. Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır?  408
47.B.2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Sosyal ve Mali Hakları  408
47.D. YARGI KARARLARI  408
47.D.1. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  408
47.D.2. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  408
47.D.3. Davanın Devamı Süresince Başkanın Görevden Uzaklaştırılması  409
47.D.4. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılma  409
47.D.5. Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi Koşulu  409
47.D.6. Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldığında Maaşı Tam Ödenir mi?  410
47.D.7. Yapının Yıkılması Yönünde Verilen Belediye Encümeni Kararlarını Uygulamayanlar Hakkında Soruşturma İzni Verilir mi?  410
47.D.8. Yeşil Alanın Akaryakıt Istasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  411
47.D.9. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  411
47.D.10. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  412
47.D.11. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirri mi?  412
47.D.12. Projeye Aykırı İmalat Isnadı Üzerine Verilen Zoruştarma İzni  412
47.D.13. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  412
47.D.14. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  413
48.A. KANUN METNİ (Belediye Teşkilâtı)  413
48.B. AÇIKLAMA  413
48.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  414
48.D.2. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere Belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür?  415
49.A. KANUN METNİ (Norm Kadro ve Personel İstihdamı)  415
49.B. AÇIKLAMA  418
49.B.1. Norm Kadro Uygulaması  418
49.B.2. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı  418
49.B.3. Sözleşmeli Personelin Ücreti  419
49.B.4. Belediye Dışında Çalışan Memurların Belediyelerde Üst Yönetici Sıfatıyla Çalıştırılması  420
49.B.5. Meclis Üyelerinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmeleri  420
49.B.6. Devlet Memurları Kanunun 68/B Maddesindeki Koşullar  421
49.B.7. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı  421
49.B.8. Kısmi Zamanlı Çalışanların Sigorta Gün Sayısının Hesabı  422
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  424
49.C.1. Aşırı Personel İstihdamının Getireceği Kamu Zararı Kime Yüklenir?  424
49.C.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödenebilir mi?  425
49.C.3. Belediyeye Bağlı Kurum ve Teşekküllerde Çalışanların Özlük Hakları  426
49.C.4. Kıdem Tazminatının Hesabında Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  426
A. Hizmet Birleştirilmesinin Hukuki Dayanağı  427
B. Hizmet Birleştirilmesinin Koşulları  428
1. Birleştirilecek Hizmetlerin Tamamının Kamu Kuruluşlarında Geçmesi Şartı  428
2. İşçinin, Yaşlılık ve Malullük Aylığına ya da Toptan Ödemeye Hak Kazanması  429
3. Hizmet Akdi Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Sona Ermiş Bulunması ve Önceki Hizmet Süresi İçin Tazminat Ödenmemiş Olması  431
49.C.5. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri  431
A. Taraflarca Fesih  432
1. İşveren Tarafından Fesih  432
2. İşçi Tarafından Fesih  432
B. Ölüm Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  433
C. Muazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Akdinin Sona Erdirilmesi  433
D. İş Akdinin Kıdem Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirilmesi  434
49.C.6. Kıdem Tazminatı, Hizmet Birleştirmesi ve Diğer İşçi Ödentileri Hakkında Yargı Kararları  436
A. Kıdem ve İhbar Tazminatı  436
1. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı  436
2. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi  437
3. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı  437
4. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmının Ödenmesi  437
5. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçipte İstifa ile Son Bulan Hizmetler  437
6. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı  437
7. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması  437
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi  438
9. İş Akitlerinin Askıya Alınması  438
10. Emekli Sandığı Kanununa Tabi Olarak Geçirilen Sürelerin Hesabı  438
11. 30 Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması  438
12. Kıdem Süresinden Grev ve Lokavt Süresinin Düşülmesi  438
13. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre  439
14. Raporlu Olduğu Günler İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi  439
15. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması  439
16. “Çalışılan Günler” İfadesinden Anlaşılması Gereken  439
17. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler  439
18. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi  440
19. Kıdem Tazminatında Faiz  440
20. Süresi Belirli Hizmet Akdi ile Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı  440
B. Askerlik Borçlanması  440
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  440
2. İş Akdinin 13. Madde Gereğince İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması  442
3. İş Akitlerinin Feshini İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi  442
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi  443
C. TİS ile Sağlanan Hak ve Menfaatler  443
1. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde de Ödenebilmesi Mümkün müdür?  443
2. TİS’e Hükmünce İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Tutarda Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  444
3. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin, TİS’e Konulan Hükümlerle İşveren Kamu İdareleri Tarafından Üstlenilmesi  444
4. Ücretli İzin Hakkının Ücret Ödenerek Kullanılması Mümkün müdür?  444
5. İşçiye Bir Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de Yer Alması Yeterli midir?  444
6. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler  444
7. Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyeler  445
8. Asgari Ücret Farkı  446
9. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri  446
10. İşçi Alacaklarında Temerrüt  446
11. Ücret Farkının Mahsubu  446
12. İzinli Olunan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi  447
D. İşçilerde Yaş Sınırı  447
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Ücret Ödenmesi  447
2. İleri Yaş ve Hizmette Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi  447
E. İlave Tediye ve İkramiye Ödemesi  447
1. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi  447
2. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere Ödenecek İlave Tediyeler  448
3. İlave Tediyeden SSK Kesintisi  449
4. İş Akdinin Feshedilme Tarihinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı?  449
F. Yıllık İzin ve Hafta Tatili Ücreti  450
1. Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Yıpranma Priminin Dikkate Alınması  450
2. Yıllık İzin Ücretinin Akdin Feshi Sırasında Son Ücret Üzerinden Kullanılması  450
3. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası  451
4. Kullandırılmayan İzin İçin İşçiye İzin Ücreti Ödenmesi  451
5. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı  451
6. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu  451
G. Prim ve Kesintiler  452
1. İşçilerin Giyim Yardımı Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi?  452
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu?  452
3. Yemek Yardımı Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi  452
4. Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artışının Bütçeden Karşılanması  452
5. İşçilere Verilen Koruyucu Malzemeden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mı?  453
6. İhbar Tazminatında Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  453
7. Ayni Yiyecek Yardımından Vergi Kesilmemesinin Sorumluluğu  453
8. İşçi Personele Ödenen Yiyecek Yardımının Gelir Vergisi  453
H. İşçi Personele Açılan Rücu Davası  454
1. Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması  454
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi  454
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması  454
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi  455
5. Kaza Hasar Bedelini Ödeyenlerin Sorumluluğu  455
I. İşçi Haklarının Zamanında Ödenmemesi Durumu  455
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem  455
2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade  455
3. İzin Ücretinin Hizmet Akdinin Sona Ermesinden Sonra İstenmesi Mümkün müdür?  455
J. Hizmet Birleştirilmesi  456
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi  456
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  456
3. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı  457
K. İşkolu Tespiti  457
1. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  457
49.C.7. Servis Hizmetlerinden Yararlanmayan Personele Otobüs Bilet Ücreti Ödenebilir mi?  457
49.C.8. Belediye Personeline İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri  458
49.C.9. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  467
49.E.10. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek?  467
49.D. YARGI KARARLARI  474
49.D.1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  474
49.D.2. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  474
49.D.3. Memur Olmayan Kişilerin Naklen Belediyeye Atanmaları  475
49.D.4. Memurun Anne Babasının Tedavi Yardımından Yararlanması Koşulu  475
49.D.5. Devlet Memurluğuna Engel Nitelik Taşımayan Hapis Cezalarının İnfazı Sırasında Memurun Özlük ve Sosyal Hakları  476
49.D.6. Vekalet Görevinin Sürekli Hale Getirilmesi  476
49.D.7. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücreti Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  477
49.D.8. Mevzuatta Öngörülmeyen İstihdam Şekilleri Oluşturulması  477
48.D.9. Tedbirsizlik Sonucu İşçinin Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  477
49.D.10. Belediye Memuru Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararı  478
49.D.11. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  478
49.D.12. Belediye Bünyesinde Çalışan Memurlara Otobüs Bileti Yardımı Yapılması  479
49.D.13. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunda Uluslararası Sözleşmelerin Bağlayıcılığı  479
49.D.14. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlana Bilir mi?  479
49.D.15. İşveren İşçisinden Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?  479
49.D.16. Memurun Zimmet Suçu  480
49.D.17. Prim Borcuna İtirazda Hak Düşürücü Süre  480
49.D.18. Trafik İş Kazasının Tanımı  480
49.D.19. Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi  480
49.D.20. Sendikaların Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri ile Bakmakla Yükümlü Olduklarının Tedavi Giderleri  481
49.D.21. Belediye Memurlarına Kırtasiye Yardımı Yapılması  482
49.D.22. Sağlık Bakanlığında Görevli Tabibin Belediyede İkinci Görev Kapsamında Çalıştırılması  482
49.D.23. Devlet Memurları ve Yakınlarının Tedavileri  483
A. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi?  483
B. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli  484
C. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı  484
D. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki Fiyatların Esas Alınması  484
E. Sezaryenle Doğum İşleminde Sezaryen Ücreti  484
F. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi  484
G. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  484
H. Basit Sarf Malzemelerinin İlaç Bedeli veya Sarf Malzemeleri Kalemleri Olarak Hastane Faturalarına İlave Edilmemesi  485
I. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması  485
J. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli  485
K. Sezaryenle Doğumda Anestezi Ücreti  486
L. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  486
M. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür?  486
N. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi  486
O. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır?  486
49.D.24. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi?  487
49.D.25. Aylıktan Kesme Cezası Verilmiş Olması Yöneticilikten Alınmayı Gerektirir mi?  487
49.D.26. Soruşturma İzninin Yetkili Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Mümkün müdür?  487
49.D.27. Sendika Çağrışına Uyarak Göreve Gelmemek  488
49.D.28. Personel Sicil Raporlarının Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken Nedir?  488
49.D.29. Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Nasıl İşlem Yapılır?  489
49.D.30. Çalışanlara Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)  489
49.D.31. İş Kazasından Doğan Davalar  492
49.D.32. Suçların İştirak Halinde İşlenmesi  492
49.D.33. İki Sicil Amirinin Notları Arasında Dengenin Sağlanması Amacıyla 3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulması  493
49.D.34. Aylıksız İzinli Devlet Memurunun Yakınları Tedavi Yardımından Yararlanır mı?  493
49.D.35. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi?  493
49.D.36. Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması Lojman Kirasının Zamlı Alınmasını Gerektirir mi?  494
49.D.37. Aylıksız İzin Alınması Görev Tahsisle Lojmandan Çıkmayı Gerektirir mi?  494
49.D.38. Kimyagerlerin Ek Göstergesinin Tespitinde Kadro Unvanı mı Esas Alınır?  494
49.D.39. Trafik Kazası Sonucunda Hasar Gören Araçların Onarım Bedelleri  495
49.D.40. Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk  496
49.D.41. Kanser Hastalığının Tedavisi ile İlgili Giderin Tümü Ödenebilir mi?  496
49.D.42. Somut Bulgular Karşısında Ön İnceleme Başlatılması Zorunluluğu  496
49.D.43. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Bedeli  497
49.D.44. Toplu İş Sözleşme Hükümleri İleriye Dönük Olarak Değiştirilebilir mi?  497
49.D.45. Cezai Şart Niteliğinde İş Güvencesi Tazminatı  497
49.D.46. Raporla Hak Düşürücü Süre Durdurulabilir mi?  498
49.D.47. İhbar Tazminatından G.V. Kesilir mi?  498
49.D.48. Su Kanalizasyon İdarelerinde Görev Yapan Denetçi Aylıklarının Hesaplanması  498
49.D.49. Kısmi Zamanlı Personele Günlük Çalıştığı Süresi İle Orantısız Olarak Ödeme Yapılması  499
49.D.50. Kamusal Güç ve Yetki Kullanarak İcraî Karar Tesis Edebilme Yetkisine Sahip Olan Mimara İsnat Edilen Eylemin Soruşturulması  499
49.E. İLGİLİ MEVZUAT  500
49.E.1. Belediyelerin Norm Kadro İlke ve Standartları  500
49.E.2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Sözleşme Örnekleri  500
49.E.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik  500
49.E.4. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  500
49.E.5. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  500
50.A. KANUN METNİ (Personel Devri)  500
50.B. AÇIKLAMA  501
50.B.1. Devri Yapılan Personelin Durumu  501
50.B.2. Devri Yapılan Sözleşmeli Personelin Durumu  502
50.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  502
50.C.1. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar  502
50.D. YARGI KARARLARI  504
50.D.1. Tüzel Kişiliğin Kaldırılması Sonucu İhtiyaç Fazlası Olarak Tespit Edilen Personelin Durumu  504
50.E. İLGİLİ MEVZUAT  505
50.E.1. Türkiye Belediyeler Birliğinin 6360 Hakkındaki Rehberi  505
50.E.2. İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Kanuna Göre Personel Nakli Genelgesi  505
51.A. KANUN METNİ (Zabıtanın Görev ve Yetkileri)  505
51.B. AÇIKLAMA  505
51.B.1. Zabıtaya Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti  506
51.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  506
51.C.1. Çevreye ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar  506
51.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olanlar İçin Öngörülen Cezalar  506
51.C.3. Caddelere Gelişigüzel Bırakılan El İlanlarının Yol Açtığı Kirliliğin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi  507
51.C.4. Üçüncü Kişilerin Şehiriçi Yollara Verdikleri Zararı Kim Karşılayacak?  509
51.C.5. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Uyarınca Belediye Zabıta Görevlilerince Uygulanacak İdari Para Cezalarını Gösterir Özet Tablo  510
51.D. YARGI KARARLARI  512
51.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  512
51.D.2. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  513
51.D.3. Çevre Sağlığının Korunması  514
51.D.4. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  514
51.D.5. Yarım Yağlı Peynirin Tam Yağlı Gibi Satışa Sunulması  514
51.D.6. Zabıta Seminerine İmar Müdürünün Katılması  514
51.D.7. Caddelere Gelişigüzel Atılan Küçük El İlanları  514
51.D.8. Basın Müdür Vekilliği Görevini Yürüten Zabıta Memuru  515
51.D.9. Zabıta Memurlarına Teşvik Primi Ödemesi  515
51.D.10. Zabıta Memurunun Görevi Yanı Sıra Basın Müdür Vekilliğini Yürütmesi  515
51.E. İLGİLİ MEVZUAT  516
51.E.1. 2015 Bütçe Kanununun Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri (K Cetveli)  516
51.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  516
51.E.3. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK’nın İlgili Maddeleri  518
51.E.4. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili Maddeleri  519
51.E.5. Pazar Yerlerinde ve Mağazalarda Etiket Denetimi  519
51.E.6. Fiyat Etiketi Yönetmeliği  520
51.E.7. Belediye Zabıta Yönetmeliği  520
52.A. KANUN METNİ (İtfaiye)  521
52.B. AÇIKLAMA  521
52.B.1. Çerçeve Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar  521
52.B.2. İtfaiye Teşkilatında Çalışanların Fazla Çalışma Ücretleri  521
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  522
52.C.1. Yangın Çıkaranlara Verilecek Cezalar  522
52.C.2. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  522
52.D. YARGI KARARLARI  523
52.D.1. Memurun Sınıfının Dışında Çalıştırılması  523
52.D.2. Yangında İtfaiyenin Hizmet Kusuru  523
52.D.3. İtfaiye Erine Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi?  524
52.D.4. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  525
52.E. İLGİLİ MEVZUAT  525
52.E.1. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  525
52.E.2. Yangın ve Patlamalara Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge  526
52.E.3. Belediye İtfaiye Yönetmeliği  527
52.E.4. İtfaiye Eri Atamalarına İlişkin Genelge  527
53.A. KANUN METNİ (Acil Durum Plânlaması)  527
53.B. AÇIKLAMA  527
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  528
53.C.1. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanacak?  528
53.C.2. Belediye Sınırları Dışındaki Felaketler İçin Yardımda Bulunulabilir mi?  528
53.E. İLGİLİ MEVZUAT  528
53.E.1. Afet ve Acil Durum Planlama Rehberi  528
54.A. KANUN METNİ (Denetimin Amacı)  528
54.B. AÇIKLAMA  529
54.C. YARGI KARARLARI  529
54.C.1. Sayıştay Denetiminin Zorlaştırılmasının Sonuçları  529
54.C.2. Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Görevin Kötüye Kullanımı  529
55.A. KANUN METNİ (Denetimin Kapsamı ve Türleri)  530
55.B. AÇIKLAMA  530
55.B.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Denetimi  530
55.B.2. İç Denetimin Faaliyet Alanı  531
55.B.3. Dış Denetimin Faaliyet Alanı  531
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  532
55.C.1. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanmasının Kapsamı  532
55.C.2. Ödenek Üstü Harcama Talimatı  532
55.C.3. Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi ve Sonuçları  533
55.C.4. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım  534
55.C.5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları  534
55.D. YARGI KARARLARI  536
55.D.1. Müfettişlerin Kanaatlerinden Dolayı Sorumluluğu  536
55.D.2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  537
55.D.3. Mahkeme İlamının Suretine Dayalı Ödeme Yapılması  537
55.D.4. Saymanın İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluğu  537
55.D.5. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Saymanın Sorumluluğu  537
55.D.6. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi  538
55.D.7. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  539
55.D.8. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kamu Zararının Gerçekleşmesi Gerektiği  539
55.D.9. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi  541
55.E. İLGİLİ MEVZUAT  546
55.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  546
55.E.2. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  549
56.A. KANUN METNİ (Faaliyet Raporu)  549
56.B. AÇIKLAMA  549
56.B.1. Faaliyet Raporunun İçeriği  550
56.B.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu ve Kapsamı  550
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  551
56.C.1. Faaliyet Raporunun Aşamaları  551
56.D. YARGI KARARLARI  552
56.D.1. Faaliyet Raporun İtiraza Konu Edilmesi  552
56.D.2. Faaliyet Raporu İhale İle Hazırlatılabilir mi?  552
56.E. İLGİLİ MEVZUAT  553
56.E.1. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  553
57.A. KANUN METNİ (Hizmetlerde Aksama)  553
57.B. AÇIKLAMA  554
57.B.1. Aksaklığın Valilikçe Giderilmesi  554
57.B.2. Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz  554
58.A. KANUN METNİ (Denetimle İlgili Diğer Hükümler)  555
58.B. AÇIKLAMA  555
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  555
58.C.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Müessesesi  555
A. Yasal Düzenlemenin Çerçevesi  555
1. Sorumluluk Türleri  555
2. Sorumlular  556
B. Hesap Verme Sorumluluğu  556
1. Bakanların Siyasi Sorumluluğu  556
2. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu  557
3. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  557
4. Mali Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu  558
5. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  559
6. Gerçekleştirme Görevlileri  560
7. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu  560
8. Diğer Sorumlular  561
58.C.2. Belediyelerde Taşınır Mal İşlem ve Kayıtları  561
a. Belediyeler ve Diğer Kamu İdareleri Artık Mal Hesabı da Verecek  562
b. Yönetmelikle Getirilen Genel Esaslar  562
c. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kayıt İşlemine Konu Taşınırlar  563
d. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Getirdikleri  563
e. Taşınır İşlemlerinde Görevli ve Sorumlular  564
f. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri  565
g. Kayda Esas Belge: Taşınır İşlem Fişi  566
h. KDV Mükellefi İdarelerce Düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri  567
ı. İskontolu Olarak Edinilen Taşınırların Birim Maliyet Bedelleri  567
i. Harcama Birimleri ve Ambarlarının Kodlanması  567
j. Sicil Numaralarının Bilgisayarda Otomatik Olarak Verilmesi  576
k. Taşınır Yönetim Hesabı ve Sayıştay Denetimi  576
l. Taşınır Kesin Hesabı  578
m. Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi  578
n. Uygulamada Gözlemlenen Hatalı ve Usule Aykırı Ayniyat İşlemlerine Örnekler  579
a. Ayniyat Listesi  579
b. Ayni Eşyanın Numaralandırılması  579
c. Defterlere Sıra Numarası Verilmesi ve Mühürlenmesi  579
d. Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri  579
e. Sayım Sonucunda Eksik ve Fazla Çıkması Durumunda Yapılacak İşlemin Niteliği  580
58.C.3. Yerel Yönetimlerde Çalışanların 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa Karşısındaki Durumu  580
A. 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Yerel Yönetim Personeli  581
1. İl Özel İdareleri  581
a. İl Genel Meclis Üyelerinin Durumu  582
2. Belediyeler  582
3. Büyükşehir Belediyeleri  583
4. Köyler (Köy İhtiyar Kurulu Üyelerinin Köy Muhtarının İştiraki Olmaksızın, Kendi Başlarına İşledikleri Suçlar Hariç)  583
5. Mahalleler (Mahalle İhtiyar Kurulu Üyeleri Hariç)  584
6. Yerel Yönetim Birlikleri  584
B. Mahalli İdareler Kolluk (Zabıta) Görevlilerinden 4483 Sayılı Yasanın Kapsamına Girenler  585
1. Genel Olarak  585
2. Çiftçi Mallarını Koruma Örgütü (Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Seçilmiş Kimselerden Oluşan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkan ve Üyeleri Hariç)  585
a. Köylerdeki Kuruluş  586
b. Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Kuruluş  586
3. Kır Bekçileri  586
58.D. YARGI KARARLARI  587
58.D.1. Belediye Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilmesi  587
58.D.2. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  587
58.D.3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmayan Ayniyat Hesabının İadesi  587
58.D.4. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  587
58.D.5. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  587
58.D.6. Ayniyat Tesellüm Makbuzunun Aranması  588
58.D.7. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  588
58.D.8. Ambarlara Ait İşlemlerin Sayman Mutemetleri Tarafından Yürütülmesi  588
58.D.9. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  588
58.D.10. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  588
58.D.11. Hakediş Kelemlerinin Olduğundan Fazla Gösterilmesi  589
58.E. İLGİLİ MEVZUAT  589
58.E.1. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik  589
59.A. KANUN METNİ (Belediyenin Gelirleri)  593
59.B. AÇIKLAMA  593
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  594
59.C.1. Çeşitli Kanunlar Gereğince Belediyece Kesilen Para Cezaları  594
59.C.2. Mükellefi Olmayanlardan Tahsil Edilen Tellallık Harcının İadesi  600
59.C.3. Belediyelerin İmar Programı Dahilinde Gerçekleştirdikleri Kamulaştırmalarda Emlak Vergisinin Mükellefi  601
A. Kamulaştırmadan Vazgeçme  602
B. Geri Alma Hakkı  602
C. Kamulaştırmada Emlak Vergisi  602
D. İmar Programı Dahilindeki Kamulaştırmalarda Vergilendirme  603
59.C.4. Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Ecrimisil İstenebilir mi?  605
59.C.5. Belediyeler Eski Eser ve Tarihi Kalıntılar (Ören Yeri) Üzerinden Elde Edilen Gelirlerden “Pay” Alabilirler mi?  606
59.C.6. Belediyenin, Asli ve Kamusal Görevleri Bağlamında İsteyebileceği Ücretlerin Yasal Durumu  607
A. Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı  607
B. Ruhsat, Vergi ve Resme Tabi İşleri Ruhsat Almadan Görenlerin Cezası  608
C. Belediyelerin Ücrete Tabi İşleri  608
59.C.7. Kamuya Ait Olmayan Bir Yerin İşgali Nedeniyle Belediyece İşgal Harcı Alınması Vergi Hatası Oluşturur mu?  609
59.C.8. Para Dışındaki Bir Değerle Satılan Biletle Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat, Belediye Eğlence Vergisine Tabi mi?  611
59.C.9. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisine Tabi midir?  613
59.C.10. Belediyenin Sözleşme ile Kiraya Verdiği Amme Emlakından Elde Edilen Gelir Haczedilebilir mi?  614
59.C.11. Şirketlerin Tanıtım Bayraklarının İlan ve Reklam Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  616
59.C.12. Periyodik Sürede Yayınlanan Mağaza Kataloglarının İlan ve Reklam Vergisi Karşısındaki Durumu  618
A. Mağaza Kataloğunun, Basın Kanunu Gereğince, Mülki Amire Dergi Olarak Beyan Edilmesi Durumu  619
B. Sadece Kart Sahibi Müşterilere Gönderilen Resimli Fiyat Listesi  619
C. Tarhiyatın Belirlenmesi Sorunu  620
59.C.13. Yol Harcamalarına Katılma Payı Uygulaması  620
A. Yol Harcamalarına Katılma Payı Kimlerden Alınır?  620
B. Payların Hesaplanması  621
C. Payların Tahakkuk Zamanı  621
D. Payların Tahsil Şekli  621
59.C.14. Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması  622
59.C.15. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezaları  630
59.C.16. 4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar  646
59.C.17. Şerefiye Nedir?  648
59.C.18. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  649
59.C.19. Belediyeye Ödenen Harcama ve Alt Yapıya Katılım Paylarının Gider Yazılabilir mi?  651
59.D. YARGI KARARLARI  652
59.D.1. Belediye Mülkünün Değerinin Altında Satılması  652
59.D.2. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  653
59.D.3. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  653
59.D.4. Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Taşınmazın İzale–i Şuyu Yoluyla Satışı  653
59.D.5. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinin Eğlence Vergisi  653
59.D.6. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  653
59.D.7. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  653
59.D.8. İmar Para Cezası Uygulaması  654
59.D.9. Temizlik Hizmetlerinden Katılım Payı Alınabilir mi?  654
59.D.10. Meclis Kararıyla Ceza Affı Getirilmesi Mümkün müdür?  654
59.D.11. Belediye Gelirlerinden Limiti Aşan Kısmın Kasada Tutulması  654
59.D.12. Kira Borcu Bulunan Kişinin Suyunun Kesilmesi  655
59.D.13. Belediyeye Ait Vergilerin Tahakkuk İşlemlerinin Özel Firmalara İhalesi  655
59.D.14. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Edilmesi  655
59.D.15. Vergi Tahsilatının Artırılması İçin TV İlanı  657
59.D.16. Maliyet Bedeli Cezası  657
59.D.17. İkinci Kez Ceza Alınmasında Yasal İsabet  657
59.D.18. Durdurma Emrinden Sonraki İnşaat İçin Öngörülen Para Cezası  657
59.D.19. Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Satışı  657
59.D.20. Noterler İşyeri Açma İzni Harcına Tabi midir?  657
59.D.21. Bir Reklam Panosunun Işıklı Olması Koşulu  657
59.D.22. Özel Hukuk İlişkisinden Doğan Alacaklar Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi?  658
59.D.23. Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Sorumluluk  659
59.D.24. İcra Takibinde Son Ödeme Tarihinden İtibaren Geçmiş Günler Faizi İstenebilir mi?  659
59.D.25. Emlak Vergisinden Daimi Muaflık Durumu  659
59.D.26. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  660
59.D.27. Alkol Kullanımını Teşvik Eden Reklam  660
59.D.28. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Cezası Alınabilir mi?  662
59.D.29. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Zammı Alınabilir mi?  663
59.D.30. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  664
59.D.31. İşyerinin Mühürlenmesi  665
59.D.32. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  665
59.D.33. Belediye Sınırları Dışındaki Arsa Emlak Vergisinden Muaf mıdır?  667
59.D.34. Bina Vergisi Binaya Malik Gibi Tasarruf Edenden İstenebilir mi?  668
59.D.35. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  669
59.D.36. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  670
59.D.37. Pazar Günü İşyeri Açmak  670
59.D.38. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  670
59.D.39. İzinsiz Ölü Defnedilmesinin Mali Cezası  671
59.D.40. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası  671
59.D.41. Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılabilir mi?  671
59.D.42. Resmi Dairelerden Atık Su Bedeli Alınabilir mi?  672
59.D.43. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  673
59.D.44. Belediyenin Haksız Fiil Niteliğindeki Eylemi  673
59.D.45. İmar Cezaları Kabahatler Kanununa Girer mi?  674
59.D.46. Kaçak Su Kullanımı  675
59.D.47. Para Cezası Verilikken Fazladan Yapılan Katlar Mı Yapının Tümü Mü Esas Alınmalıdır?  676
59.D.48. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  677
59.D.49. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  677
59.E. İLGİLİ MEVZUAT  678
59.E.1. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  678
59.E.2. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  703
59.E.3. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)  708
59.E.4. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)  710
59.E.5. Muhasebe ve Mali Müşavirliklerden İşyeri Açma İzin Harcı Alınacak mı?  712
59.E.6. Serbest Bölgelerin Çevre Temizlik Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  712
59.E.7. Müzayedeli Satışlar Dolayısıyla Tahsil Edilen KDV’nin Beyanı  713
59.E.8. Avukatlık Büroları İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  713
59.E.9. Yeraltı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alınması  714
59.E.10. Eğlence Vergisinden Huzurevlerine Verilecek Pay  714
59.E.11. Emlak Vergisinde İstisna Uygulamasının Şartları  715
59.E.12. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Arsa ve Bina Harçlarından Muafiyeti  715
59.E.13. Kamuya Yararlı Derneklerin Emlak Vergisinden Muafiyeti  716
59.E.14. Belediyelerce Tahsis Edilen Büfeler Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  716
59.E.15. Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi Uygulaması  717
59.E.16. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Kullanılan Binaların Emlak Vergisi  717
59.E.17. Kesin Yapılaşma İzni Getirilmiş Taşınmazların Emlak Vergisi  718
59.E.18. Okul Binalarının Ruhsat İşlemlerinde Harcamalara Katılma Payı Uygulaması  719
59.E.19. Gecekondu Kanunu Çerçevesinde Bayındırlıkça Belediyelere Yapılacak Yardımlar  720
59.E.20. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)  721
59.E.21. Emlak Vergisi Değerinin Tespitine İlişkin Tebliği (Seri No: 61)  723
59.E.22. Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)  727
59.E.23. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  730
59.E.24. Ticaretten Men Edilen Araçların Çekileceği Park Yerini Kim Belirler?  730
59.E.25. Belediye Gelirleri İle Alakalı Maliye Bakanlığı Muktezaları  731
59.E.26. İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönerge  751
59.E.27. Gelirleri Dağılımında Belediye Grupları Listesi  755
59.E.28. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların İlgililere Satışında Muafiyet  755
60.A. KANUN METNİ (Belediyenin Giderleri)  756
60.B. AÇIKLAMA  757
60.B.1. Torba Kanunda “Asıl İş /Yardımcı İş Ayırımı”  757
A. Yardımcı İş–Asıl İş Ayırımı  759
B. Sınırlamalara Aykırılığın Hukuki Yaptırımı  764
60.B.2. DMO’dan İhalesiz Satın Alınabilecek Mal ve Hizmet Grupları  766
60.B.3. Yüklenici Şirketin Borcundan Dolayı Belediyedeki Alacaklarına Haciz Konulabilir mi?  766
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  777
60.C.1. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı  777
60.C.2. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri  777
60.C.3. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu  779
60.C.4. İdare Bünyesindeki Şirketler İlgili İdarenin İhalesine Katılabilir mi?  780
60.C.5. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi?  781
60.C.6. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  782
60.C.7. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi?  783
60.C.8. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu  783
60.C.9. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması  785
60.C.10. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu  785
60.C.11. Doğrudan Temin Uygulaması  785
60.C.12. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?  787
60.C.13. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları  789
60.C.14. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme)  789
60.C.15. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması  790
60.C.16. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır?  792
60.C.17. Doğrudan Temin Kayıt Formu  792
60.C.18. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür?  792
60.C.19. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi?  793
60.C.20. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi?  793
62.C.21. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması  794
A. Limit İçeren Maddeler  794
B. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak?  795
C. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler  795
D. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak?  796
E. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği  796
62.C.22. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi  797
60.C.23. Belediyelerin Taşıt Alımları Bakanlar Kurulunun Ön Müsaadesine Tabi midir?  798
60.C.24. Belediye ile Yüklenici Arasındaki İhtilafların Yargısal Çözüm Yeri  798
60.C.25. Kamu İhalelerinde İdarenin Kusurundan Kaynaklanan ve Yüklenici Aleyhine Hüküm Doğurabilen İhtilaflı Konular  800
A. İdarenin Müteahhidin Zararına Yol Açacak Biçimde Ödevini Yerine Getirememesi  800
B. İhale Komisyon Üyelerinin Kendi Kusurundan Doğan Hazine Zararı  801
C. İhale Açılmadan İlave İşin Aynı Müteahhide Yaptırılması  801
D. Kendinden Beklenen Asgari Basiret, Dikkat ve Özeni Göstermeyen İdarenin Sorumluluğu  801
60.C.26. Belediye Başkanının Temsil Ağırlama Harcamaları  802
A. Belediye Başkanının Takdirinin Sınırı  802
B. Yönerge Gereğince Yapılan Kutlama, Taziye ve İlan Giderleri  803
C. Yönerge Uyarınca Belediye Bütçesinden Gerçekleştirilen Ağırlama Giderleri  804
D. Beldeye Katkısı Olanların Ödüllendirilmesi  805
E. Yönerge Uyarınca Yapılan Ödemelerde Gerekli Açıklığın Bulunmaması Durumu  806
F. Yönerge Gereğince Yapılan Harcırah Ödemeleri  806
G. Temsil Harcamalarının Sponsor Kullanarak Yapılması  807
H. Konu ile İlgili Sayıştay Daire ve Temyiz Kurulu Kararları  807
60.C.27. Ödemelerden Eksik Kesilen veya Hiç Kesilmeyen Vergiden Dolayı Sorumluluk  816
60.C.28. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine Ait Hakedişlerden Kesilmeyen veya Eksik Kesilen Vergiden Dolayı Sorumluluk  818
60.C.29. Finansal Kiralama Yoluyla Mal Edinme İşlemleri  818
60.C.30. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi?  819
1. Konunun 2886 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  819
2. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi  820
3. Devlet Memurları Kanun Hükümleri  820
4. Konunun 4734 Sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi  820
60.C.31. Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatları  821
1. Kamudan Sonra Özelde Çalışmaya Devam Edenler  821
2. Doğrudan İşçinin Banka Hesabına Yatırılacak  822
3. Yazılı Başvurulacak  822
4. Tutar, Hizmet Cetvelleri Esas Alınarak Tespit Edilecek  822
5. İşçi Aradaki Farkı İşverenden Talep Edebilecek  822
60.D. YARGI KARARLARI  823
60.D.1. Belediye Başkanının Taktığı Altın Giderleri Belediye Bütçesinden Karşılanabilir mi?  823
60.D.2. Belediyenin Üst Düzey Personeline Konut Olarak Tahsis Edilmek Üzere Taşınmaz Mal Kiralanması  825
60.D.3. İşçilere Yapılan Aynî Yiyecek Yardımının GV Karşısındaki Durumu  827
60.D.4. Kamulaştırma Ödemelerinden Damga Vergisi Kesilecek mi?  827
60.D.5. Finansal Kiralama Yoluyla Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Damga Vergisi Kesilecek midir?  827
60.D.6. Ressam ve Heykeltıraşa Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesinti  828
60.D.7. Zirai Ürün Alımlarında Vergi  829
60.D.8. Minibüs Kiralanması İşinde Harcama Pusulası Karşılığı Ödeme  829
60.D.9. Esnaf Muaflığından Yararlanma  829
60.D.10. Belediyeler Devlet İhale Yasası'nın 75. Maddesinden Yararlanabilir mi?  830
60.D.11. Kanuna Aykırı Olarak Yapılan Hatalı Ödemelerin Geri Alınması  831
60.D.12. Amatör Spor Kulüplerine Para Yardımı Yapılabilir mi?  832
60.D.13. Görev Tahsisli Lojman Giderleri Bütçeden Ödenir Mi?  832
60.D.14. Sözleşme İle Çalışan Avukatlara Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır Mı?  833
60.D.15. Ödenen Gecikme Zammı Kamu Zararı mıdır?  834
60.D.16. Kiraya Verilen Mekânın Elektrik Gideri Bütçeden Karşılanır Mı?  835
60.D.17. Zamanaşımına Uğramış Alacaklar İçin Gerekli Haciz İşlemleri  835
60.D.18. İhale Doküman Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuzun Aslı Yerine Fotokopisinin Konulması  836
60.D.19. Hakedişlerin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Rücu Edilir Mi?  837
60.D.20. Harcanmayan Ödenek Dilimleri İçin Fiyat Farkı Ödenmesi Kamu Zararı mıdır?  837
60.D.21. Yüklenici Personelinin Konaklama Gideri Bütçeden Ödenir Mi?  838
60.D.22. Ödemeye Esas Miktarının Fiili İmalattan Fazla Olması  838
60.D.23. Projedeki İmalat İçin İş Artışı Kapsamında Bedel Ödenmesi Kamu Zararı Oluşturur mu?  839
60.D.24. Kimler Gerçekleştirme Görevlisi Kabul Edilir?  840
60.D.25. Mevzuatta Öngörülenden Fazla Konaklama Ücreti Ödenmesi  841
60.D.26. Tedviren Görevlendirmelerde Görev Tazminatı Ödenir mi?  842
60.D.27. Mahkemenin Beraat Kararları Sayıştay Sorumluluğunu Kaldırır Mı?  843
60.D.28. Belgeleri Düzenleyenlerin Sorumluluğu  844
60.D.29. İmzasız Temyiz Dilekçesi İşleme Konulur Mu?  845
60.D.30. Kanıtlayıcı Belge Olmadan Yapılan Ödemede Sorumluluk  845
60.D.31. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  846
60.D.32. Cezai Yönden Verilmiş Bulunan Beraat Kararı Sayıştay Yargısını Etkiler mi?  846
60.D.33. Teslim Hizmetinin Bulunması Nedeniyle Gazete Fiyatları Yüksek Ödenebilir mi?  847
60.E. İLGİLİ MEVZUAT  849
60.E.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  849
60.E.2. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği  852
60.E.3. Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi  852
61.A. KANUN METNİ (Belediye Bütçesi)  854
61.B. AÇIKLAMA  854
61.B.1. Belediye Bütçesinin İlkeleri  854
61.B.2. Bütçe Tasarısına İlişkin Cetveller  855
61.B.3. Bütçe Kararnamesi ve Bütçeyi Oluşturan Cetveller  855
61.B.4. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediye Bütçeleri  856
61.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  857
61.C.1. Bütçenin Tarihçesi  857
61.C.2. Türk Mali Sistemindeki Bütçe Uygulamaları  858
61.C.3. Çağdaş Bütçe Uygulamaları  858
61.C.4. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Belediyelerin Yeri  859
61.C.5. Belediyelerin Hesap Planı  860
61.D. YARGI KARARLARI  865
61.D.1. Başkanlık Ödeneğinin Geçmiş Dönemlere Yürütülecek Şekilde Belirlenmesi  865
61.D.2. Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine Ait Cep Telefonlarının Bütçeden Karşılanması  866
61.D.3. Meclis Üyelerinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının Bütçeden Ödenmesi Mümkün mü?  866
61.D.4. Belediye İşçilerinin Payına Düşen Tazminatların Bütçeden Karşılanması  867
61.D.5. Tehdit İle İhaleden Vaz Geçirme  867
61.D.6. Belediye Başkanının Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi  867
61.D.7. Bölerek Pazarlık Yöntemiyle Mal Alınması  868
61.D.8. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi  868
61.D.9. Görevinin Kötüye Kullanımının Karinesi  868
61.D.10. Şifahi Talimatla İhalesiz Yaptırılan İşler Hakkında Henüz Yapılmamış İşlermiş Gibi Keşif Özetleri Hazırlanması  868
61.D.11. İhaleye Fesat Karıştırma İle Birlikte İrtikâp Suçunun Birlikte Oluşması  869
61.D.12. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi  869
61.D.13. Usul ve Esaslara Uymadan İhale Yapılması Görevin Kötüye Kullanımına Girer Mi?  870
61.D.14. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi  870
61.D.15. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmayan Davranış Suç Oluşturur mu?  870
61.E. İLGİLİ MEVZUAT  875
61.E.1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  875
62.A. KANUN METNİ (Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü)  875
62.B. AÇIKLAMA  875
62.B.1. Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü  876
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  877
62.C.1. Bütçenin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  877
62.D. YARGI KARARLARI  877
62.D.1. Meclis, Bütçeyi Bütünüyle Reddedebilir mi?  877
62.D.2. Bütçenin Tümünün Gerekçesiz Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  877
62.D.3. Bütçenin Gider Kısmının Reddi  878
62.D.4. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması  878
62.D.5. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  879
62.E. İLGİLİ MEVZUAT  879
62.E.1. Bütçe Hazırlama Rehberi (2013 – 2015 Dönemi)  879
62.E.2. Bütçe Hazırlık Dokümanları (2015–2017 Dönemi)  880
63.A. KANUN METNİ (Harcama Yetkilisi)  880
63.B. AÇIKLAMA  880
63.B.1. Harcama Talimatı ve Sorumluluk  880
63.B.2. Harcamanın Gerçekleştirilmesi  880
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  881
63.C.1. Ödenemeyen Giderler ve Zamanaşımı  881
63.C.2. Ön Ödeme ve Avans İşlemleri Nasıl Yürütülür?  881
63.D. İLGİLİ MEVZUAT  882
63.D.1. Belediyelerde Harcama Yetkilisini Belirlenmesi  882
64.A. KANUN METNİ (Kesinhesap)  883
64.B. AÇIKLAMA  883
64.B.1. Bütçe Kesin Hesabının Düzenlenmesi ve Görüşülmesi  883
64.B.2. Belediye Kesin Hesabı Oluşturan Cetveller  883
64.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  884
64.C.1. Kesinhesabın Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  884
64.D. YARGI KARARLARI  884
64.D.1. Kesinhesap Cetvellerinin Kabul Edilmemesi  884
64.D.2. Gerekçe Belirtmeksizin Kesinhesabın Reddi  884
65.A. KANUN METNİ (Bütçe Sistemi)  885
65.B. AÇIKLAMA  885
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  885
65.C.1. Belediyelerde Analitik Bütçe Uygulaması  885
A. Gider Bütçesi  885
1. Kurumsal Sınıflandırma  885
a. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılan Kurum (Örnek: 1)  886
b. Birim Bazında Kurumsal Kodlama Yapılmayan Kurum (Örnek: 2)  887
2. Fonksiyonel Sınıflandırma  887
3. Finansman Tipi Sınıflandırma  888
4. Ekonomik Sınıflandırma  889
B. Gelir Bütçesi  889
C. Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırması  890
65.C.2. Analitik Bütçe Süreci Nasıl İşler?  890
A. Belediyelerde  890
B. İl Özel İdaresinde  891
C. Belediyeye Bağlı İşletme Bütçeleri  891
D. Birlik Bütçeleri  891
E. Bağlı İdarelerde; (İSKİ, ASKİ, EGO vb.)  891
F. Bütçeyi Oluşturan Cetveller  891
G. Bütçenin Yazımı  892
H. Belediye Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğü  892
65.C.3. Analitik Bütçe Uygulama Örnekleri  894
A. Örnek Uygulama (Büyükşehir)  894
B. Örnek Uygulama (İlçe Belediye)  903
C. Örnek Uygulama (İlçe)  909
D. Örnek Uygulama (Belde)  916
E. Örnek Uygulama (Belde)  922
F. Örnek Uygulama (Birlik)  927
65.D. YARGI KARARLARI  930
65.D.1 Usulüne Uygun Olarak Çalıştırılmayan Hesaplar  930
65.E. İLGİLİ MEVZUAT  930
65.E.1. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu  930
65.E.2. Performans Programı Hazırlama Rehberi  930
65.E.3. Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu  930
66.A. KANUN METNİ (Geçmiş Yıl Bütçesinin Devamı)  930
66.B. AÇIKLAMA  931
67.A. KANUN METNİ (Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri)  931
67.B. AÇIKLAMA  931
67.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  932
67.C.1. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır?  932
67.C.2. Belediyelerin Yıllara Sari Hizmet İhaleleri  932
67.D. YARGI KARARLARI  934
67.D.1. Belediye Çöp Toplama İşinin Alt İşverene Gördürülmesi  934
67.E. İLGİLİ MEVZUAT  935
67.E.1. 5018 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri  935
67.E.2. Kamu İhale Kanununun 62/E Maddesi Hükmü  936
68.A. KANUN METNİ (Borçlanma)  937
68.B. AÇIKLAMA  938
68.B.1. Dış Finansman İmkanları  938
68.B.2. İller Bankası Kaynaklarından Yatırım Kredisi ve Nakit Kredi Kullanımı  939
68.B.3. İç Borçlanmada Yetki  939
68.B.4. Toplam Borç Stokunun Sınırı  939
68.B.5. Altyapı Yatırım Projeleri İçin Yapılacak Borçlanmalar  940
68.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  941
68.C.1. Belediye Dış Borçlanmalarının Dünü Bugünü  941
A. Dış Borçlanmanın Tarihçesi  941
B. Düyun–ı Umumiye İdaresi  942
C. Belediyelerde Dış Kredi Kullanımları  942
D. Diğer Ülke Belediyelerinde Dış Borçlanma  943
68.C.2. Belediyelerde Dış Borçlanma Uygulamaları ve Muhasebeleştirme  944
A. Neden Dış Borçlanma?  944
B. Belediye Dış Borçlanmalarında Yetki  945
C. Sistemin İşleyişi ve Muhasebeleştirilmesi  945
D. Dış Borçlanmada Yöntem  946
E. Genel Değerlendirme  946
68.D. YARGI KARARLARI  947
68.D.1. Belediyeler Cari Hesap Şeklinde Bankalardan Kısa Vadeli Borçlanma Yapabilir mi?  947
68.D.2. Leasing Usulü ile Gerçekleştirilen Belediye Borçlanmaları  947
68.D.3. Başka Bölge ve İl Hudutları İçerisindeki Belde ve İlçe Belediyelerine Borç Verilebilmesi  948
68.D.4. Yabancı Para ile Finanse Edilen İşlerde Damga Vergisi  948
68.D.5. Dış Alımlarda Damga Vergisi  948
68.D.6. Yasa ile Ayrılan Bir Payın Belediyelerce Kullanılmasının Borçlanılma Koşuluna Bağlanması  949
68.D.7. Dış Borç Yoluyla Elde Edilen Kaynak Özel Fonda Tutulabilir mi?  950
68.D.8. Yurtdışına İhraç Edilen Tahviller Karşılığı Elde Edilen Dövizlerin Tutulduğu Off–Shore Bankasının İflasında Başkanın Sorumluluğu  951
68.E. İLGİLİ MEVZUAT  952
68.E.1. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun İlgili Maddeleri  952
68.E.2. Vergi Usul Kanununun İlgili Maddeleri (Yeniden Değerleme Oranı)  953
68.E.3. İller Bankasına Genel Yetki Kararı Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Örneği  953
68.E.4. İller Bankasına Yetki Verilmesine İlişkin Belediye Meclis Kararı Eki Genel Kredi Sözleşmesi Örneği  958
68.E.5. Borç Stokunun Hesaplanmasına İlişkin Genelge  958
69.A. KANUN METNİ (Arsa ve Konut Üretimi)  958
69.B. AÇIKLAMA  959
69.B.1. Arsa Tahsis Koşulları  960
69.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  960
69.C.1. Gecekondu Kanununun 25’inci Maddesine Uyan Kimseler Kimlerdir?  960
69.C.2. Kıymet Takdir Komisyonları Nasıl Oluşturulur?  960
69.C.3. Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması  961
69.C.4. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması  965
69.C.5. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  966
69.D. YARGI KARARLARI  968
69.D.1. Kadastral Parsellerin Dışında Oluşturulan İmar Parsellerinden Tahsis Yapılması  968
69.D.2. Enkaz Bedeli Ödenerek Gerçekleştirilen Kamulaştırma  969
69.D.3. Taşınmazın Toplu Konut Alanı İçine Alınmasındaki Kamu Yararı  969
69.D.4. Kamulaştırılan Taşınmazın Davacı İdare Adına Tapuya Tescili  969
69.D.5. İnşaat Projesindeki Tadilat  970
69.D.6. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  970
69.D.7. Kamulaştırma İşlemlerinde Görev Alanlara Ödenen Ücretlerin Vergilendirilmesi  970
69.D.8. Kamulaştırma Bedelinin Hesabında Taşınmaz Malın Üzerinde Bulunan Ağaç, Bağ Gibi Değerlerin de Dikkate Alınması  971
69.D.9. Konut İnşaatlarında Vergi İndirimi  972
69.D.10. Kamulaştırma Bedellerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması  972
69.D.11. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde İleriye Etkile Fesih  974
69.D.12. Kooperatife Ait Taşınmazların Toplu Konut Alanına Alınması  974
69.D.13. Yeşil Alanın Konut Alanına Dönüştürülmesi  974
69.D.14. Kat Karşılığı Yoluyla Satış Uygulaması  974
69.D.15. Kat Karşılığı İnşaat Yaptıran Kişiye Yapı Sahibi Sıfatıyla İmar Para Cezası Verilir mi?  976
69.D.16. Kat Karşılığı İnşaat Yapmak Üzere Maliklerle Sözleşme Yapan Kişinin Dava Hakkı  976
69.D.17. Tapu Kaydı Terkin Edilmek Suretiyle Taşınmazın Mülkiyetinin Belediyeye İntikali  977
69.D.18. Hazinenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Konusunda Yapılan Yetki Devri  977
69.E. İLGİLİ MEVZUAT  978
69.E.1. Kıymet Takdiri Esaslarının Belirlenmesi  978
69.E.2. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlarda Arsa Sahibine Daire Dışında Nakit ve Kira Ödemeleri  979
69.E.3. Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik  980
69.E.4. Kat Karşılığı Elde Edilen Gayrimenkullerin Satışının Vergilendirilmesi  985
70.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması)  988
70.B. AÇIKLAMA  988
70.B.1. Anonim Şirketin ve Ortakların Sorumluluğu  988
70.B.2. Anonim Şirketlerle İlgili Uygulamadaki Bazı Önemli Hususlar  988
70.B.3. Belediyeler Her Faaliyet Alanında Şirket Kurabilir mi?  989
7.B.4. Belediyeler Hibe Yoluyla Şirket Ortağı Olabilir mi?  989
70.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  991
70.C.1. Belediye Şirketlerinin Kuruluş Süreçleri  991
70.C.2. Şirket Hakkında Yanlış Bilgi Verilmesinin Sonuçları  991
70.C.3. Belediye Şirketleri Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir?  992
70.C.4. Belediye Şirketlerinin Belediye İhalelerine Girmesi  992
70.C.5. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları  993
70.C.6. Şirketin Kuruluşu İçin Bakanlar Kurulu İznine İhtiyaç Var mıdır?  993
70.D. YARGI KARARLARI  993
70.D.1. Belediyenin Ağırlama Giderlerinin Şirket Hesaplarından Ödenmesi  993
70.D.2. Sermaye Artırımının Kullanılması Koşulu  994
70.D.3. Belediye Şirketine Ait Giderlerin Bütçeden Karşılanması  994
70.D.4. Otoparka Bırakılan Aracın Çalınması  994
70.D.5. Belediye Şirketi Çalışanı  994
70.D.6. Belediye ve İktisadi Kamu Teşebbüslerine Ait Motorlu Araçlar  994
70.D.7. Ticari İşletme İşleten Kamu Kurumu  995
70.D.8. Özelleştirilen Şirketinin Uhdesinde Bulunan Maden Ruhsatı  995
70.E. İLGİLİ MEVZUAT  996
70.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri  996
70.E.2. Türk Ticaret Kanununun İlgili Maddeleri  996
70.E.3. Belediye Şirketlerinin Yapı Denetim Şirketi Kurması  998
70.E.4. Belediyelerin Şirket Kurma Talepleri  999
71.A. KANUN METNİ (İşletme Tesisi)  1001
71.B. AÇIKLAMA  1001
71.B.1. Belediye İşletmeleri  1001
71.B.2. Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri  1001
71.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1002
71.C.1. Belediyelerce Kurulacak Döner Sermaye İşletmeleri Bakanlar Kurulu İznine Tabi midir?  1002
71.D. YARGI KARARLARI  1003
71.D.1. Büyükşehir Belediyesine Ait Otogar İşletmesi, KDV’ye Tabi Olacak mıdır?  1003
71.D.2. Belediye Tiyatro Müdürlüğü Hesabının Bütçe Dışına Çıkarılması  1004
71.E. İLGİLİ MEVZUAT  1005
71. E.1. Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği  1005
72.A. KANUN METNİ (Borç ve Alacakların Takas ve Mahsubu)  1008
72.B. AÇIKLAMA (Mülga)  1008
73.A. KANUN METNİ (Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı)  1009
73.B. AÇIKLAMA  1009
73.B.1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini Hangi Belediyeler Uygulayabilir?  1009
73.B.2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin Amaçları  1010
73.B.3. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Uygulama Esasları  1010
73.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1010
73.C.1. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Yapılacak Harcamalarda Belediyelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  1010
73.D. YARGI KARARLARI  1017
73.D.1. İmara Uygun Parseller Oluşturularak Eski Yerlerden Tahsis Yapılması  1017
73.D.2. Tapu Tahsis Belgeli Gecekondu  1017
73.D.3. Haksız Yıkım Nedeniyle Tazminat  1017
73.D.4. Arsa Payı Devri  1018
73.D.5. Projeye Aykırı Yapının Yıkılması  1018
73.D.6. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların Tabu Harcı Oranı Nedir?  1018
73.E. İLGİLİ MEVZUAT  1019
73.E.1. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  1019
73.E.2. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği  1019
74.A. KANUN METNİ (Yurt Dışı İlişkileri)  1019
74.B. AÇIKLAMA  1019
74.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1020
74.C.1. Yurtdışı Kardeş Şehir İlişkisi  1020
74.D. İLGİLİ MEVZUAT  1020
74.D.1. Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirmeleri  1020
74.D.2. Yurtdışı Ziyaretlerin Dışişleri Bakanlığının Bilgisi Dahilinde Yürütülmesi  1022
75.A. KANUN METNİ (Diğer Kuruluşlarla İlişkiler)  1023
75.B. AÇIKLAMA  1023
75.B.1. Diğer Kuruluşlarla İlişkilere Girişme Şartları  1024
75.B.2. Belediyeler Diğer Kanunlardaki Benzer Düzenlemelerden Yararlanabilir mi?  1025
75.C. YARGI KARARLARI  1026
75.C.1. Komşu Belediyeye Ödenen Vergilerin Geri Alınması  1026
75.C.2. Ait Bir Taşınmazın Kamu Kurumu Niteliğini Haiz Tüzel Kişiliğe Tahsisi  1026
75.D. İLGİLİ MEVZUAT  1027
75.D.1. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  1027
76.A. KANUN METNİ (Kent Konseyi)  1027
76.B. AÇIKLAMA  1028
76.B.1. Kent Konseyinin Oluşumu  1029
76.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1029
76.C.1. Kent Konseyinin Amacı  1029
76.C.2. Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri  1030
76.C.3. Yeni Büyükşehirlerde Kent Konseyi’nin Kurulması  1030
76.D. İLGİLİ MEVZUAT  1038
76.D.1. Kent Konseyi Yönetmeliği  1038
77.A. KANUN METNİ (Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım)  1038
77.B. AÇIKLAMA  1038
77.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1039
77.C.1. Gönüllülük Kavramı ve Gönüllülerde Aranılacak Özellikler  1039
77.C.2. Gönüllülük Esasıyla Yürütülebilecek Hizmetler Nelerdir?  1040
77.E. İLGİLİ MEVZUAT  1040
77.E.1. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği  1040
78.A. KANUN METNİ (Yazışma)  1043
78.B. AÇIKLAMA  1043
78.B.1. Yazışma Kavramı ve Önemi  1043
78.B.2. Resmi Yazışma Kuralları  1044
78.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1044
78.C.1. Elektronik Ortamda Resmi Yazışma Yapılması Mümkün müdür?  1044
78.C.2. Elektronik Ortamda Yazışmayı Sağlayacak İletim Mekanizmasının Oluşturulması  1045
78.E. İLGİLİ MEVZUAT  1045
78.E.1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik  1045
78.E.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (e–İçişleri Projesi)  1045
78.E.3. e. Yazışma Teknik Rehberi  1045
78.E.4. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  1045
79.A. KANUN METNİ (Belediye Tasarrufundaki Yerler)  1046
79.B. AÇIKLAMA  1046
79.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1046
79.C.1. Belediyenin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Kıyıların Belediyece İşletilmesi  1046
79.C.2. Belediyelerce Denizden Doldurularak Elde Edilen Taşınmazlar  1048
A. Bu Taşınmazların Hukuki Durumu  1049
B. Tasarruf Yetkisinin Belediyelere Devri ve Yapılaşma  1049
79.C.3. Doldurma Yoluyla Arazi Kazanma Süreci Nasıl İşler?  1050
79.D. YARGI KARARLARI  1050
79.D.1. Denizden Doldurulmuş Yerler İçin Ecrimisil Ödenmemesi İçin Devrin Zorunlu Olması  1050
79.D.2. Belediye Denetiminde Yıktırılması Gereken Eski Eser Taşınmazın Usulsüz Yıkımı  1051
79.D.3. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Belediyece İşletilmesi  1051
79.D.4. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazların Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla İktisabı  1051
79.D.5. Denizden Doldurulmuş Yer Üzerindeki Büfenin Yıkılması  1051
79.D.6. Denizden Doldurulan Yerler  1052
79.D.7. Balıkçı Barınaklarından Ecrimisil Alınır mı?  1052
79.D.8. Kıyı Kanununa Aykırı Eylem  1054
79.D.9. Yeşil Alandan Lokanta Alanına Dönüştürülmesine İlişkin İmar Planı Değişikliği  1055
79.E. İLGİLİ MEVZUAT  1056
79.E.1. Kıyı Kanunu  1056
79.E.2. Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik  1056
79.E.3. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun İlgili Maddeleri  1056
79.E.4. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik  1060
80.A. KANUN METNİ (Şehirlerarası Özel Otobüs Terminali İşletmesi ve Akaryakıt İstasyonları)  1060
80.B. AÇIKLAMA  1060
80.B.1. Akaryakıt İstasyonlarının Çalışma Ruhsatı  1060
80.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1061
80.C.1. Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirlerin Beyannamede Gösterilmesi Gerekir mi?  1061
80.C.2. Ücretsiz Seyahatten Kimler Nasıl Yararlanabilir?  1062
80.D. YARGI KARARLARI  1063
80.D.1. LPG Satış Ruhsatı Olmayan Ticarethane  1063
80.D.2. Otobüs Terminalinden Elde Edilen Gelirler, Kurumlar Vergisine Tabi midir?  1063
80.D.3. Kaldırımın Altına Akaryakıt Tankı Yerleştirilmesi  1064
80.E. İLGİLİ MEVZUAT  1064
80.E.1. Gazi ve Harp Malûllerinin Belediye Otobüslerinde Ücretsiz Seyahatleri  1064
80.E.2. Ücretsiz Seyahat Hakkının Kapsamı  1065
80.E.3. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği  1065
80.E.4. Serbest Toplu Taşım Kartları Özel Toplu Taşım Araçlarında Geçerli midir?  1070
80.E.5. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı  1070
80.E.6. Kooperatiflerin Motorin Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması  1071
80.E.7. Bayilik Lisansı Bulunmayan Akaryakıt İstasyonları  1072
80.E.8. Akaryakıt İstasyonları Arasındaki Mesafe  1072
81.A. KANUN METNİ (Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı)  1073
81.B. AÇIKLAMA  1073
81.C. YARGI KARARLARI  1074
81.C.1. Onaylanmayan Amblemin Kullanılması  1074
82.A. KANUN METNİ (Avukatlık Ücretinin Dağıtımı)  1074
82.B. AÇIKLAMA  1074
82.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1074
82.C.1. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat İstihdamı  1074
82.C.2. Vekalet Ücretlerinin Avukatlara Ödenmesi  1085
82.D. YARGI KARARLARI  1088
82.D.1. Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesinde Sınıra Uyulmaması  1088
82.D.2. Belediye Avukatının Baro Aidatının Belediye Bütçesinden Ödenmesi  1088
82.D.3. Avukat Sözleşmesinin Feshinden Dolayı Dava İş Mahkemesinde Açılabilir mi?  1088
82.D.4. Kadrolu Avukatlar Bulunduğu Halde Avukatlık Hizmeti Satın Alınması  1088
82.D.5. Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi  1089
82.D.6. Davanın Avukat Vasıtasıyla Takip Etmesine Rağmen Ücret Hükmedilmemesi  1091
82.E. İLGİLİ MEVZUAT  1092
82.E.1. Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtım Esasları Hakkında Yönetmelik  1092
82.E.2. Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği  1094
83.A. KANUN METNİ (Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması)  1095
83.B. AÇIKLAMA  1095
83.E. İLGİLİ MEVZUAT  1095
83.E.1. 2015 Yılında Geçerli Yeniden Değerleme Oranı ve Uygulanacak Hadler  1095
84.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler)  1098
84.B. AÇIKLAMA  1098
85.A. KANUN METNİ  1099
85.B. AÇIKLAMA  1101
85.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1103
85.C.1. Yeni Seçilmiş Belediye Başkanlarının Eski Döneme Ait Primleri Bütçeden Ödenebilir mi?  1103
85.C.2. Seçildikten Sonra SSK ve Bağ–Kur‘a Bağlı Olarak Çalışmak İsteyen Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin Primleri  1104
G.1.A. KANUN METNİ  1104
G.1.B. AÇIKLAMA  1104
G.2.A. KANUN METNİ  1105
G.2.B. AÇIKLAMA  1105
G.3.A. KANUN METNİ  1106
G.3.B. AÇIKLAMA  1106
G.4.A. KANUN METNİ  1106
G.4.B. AÇIKLAMA  1106
G.5.A. KANUN METNİ  1106
G.5.B. AÇIKLAMA  1107
G.6.A. KANUN METİN  1108
G.7.A. KANUN METNİ  1108
G.7.B. AÇIKLAMA  1108
G.8.A. KANUN METNİ  1109
G.8.A. AÇIKLAMA  1109
86.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1109
86.B. AÇIKLAMA  1109
87.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1109
87.B. AÇIKLAMA  1109
EK.1.A. KANUN METNİ  1109
EK.1.B. AÇIKLAMA  1110
İkinci Kitap  
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU  
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  1115
1.B. AÇIKLAMA  1115
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  1116
2.B. AÇIKLAMA  1116
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  1116
3.B. AÇIKLAMA  1116
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  1117
4.B. AÇIKLAMA  1117
4.C. SORUN SÖZÜMLERİ  1118
4.C.1. Büyükşehir Belediyelerinde Harcırah Ödemesi  1118
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  1120
4.E.1. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  1120
5.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Sınırları)  1120
5.B. AÇIKLAMA  1120
5.B.1. Büyükşehire Bağlı Yerleşim Yerlerinin Merkeze Uzaklığı  1120
5.B.2. Tüzel Kişiliği Sona Eren Köylerin Durumu  1121
5.B.3. Orman Köylerinin Tüzel Kişiliği  1121
5.C. YARGI KARARLARI  1121
5.C.1. Büyükşehir Belediyesinin Mücavir Alanın Tanımı Konusundaki Yetkisi  1121
5.D. İLGİLİ MEVZUAT  1121
5.D.1. Tüzel Kişiliğini Koruyan Orman Köylerinde İmara İlişkin Yetkiler  1121
6.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesine Katılma)  1122
7.A. KANUN METNİ (Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları)  1122
7.B. AÇIKLAMA  1126
7.B.1. Büyükşehir Belediyelerinin Ulaşımla İlgili Görevleri  1127
7.B.2. Çevreye İlişkin Büyükşehir Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları  1128
7.B.3. Gıda ve Sağlıkla İlgili Görevleri  1128
7.B.4. Eğitim, Sosyal ve Kültürel Hizmetler  1128
7.B.5. Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Olduğu Halde Kapsam Dahilinde Olmayan Yerler  1129
7.B.6. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri  1129
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1130
7.C.1. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  1130
7.C.2. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  1131
7.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun Su Abonesi Verme Açısından Tahlili  1132
7.C.4. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Belediyeleri Yüklediği Görev ve Sorumluluklar  1135
7.D. YARGI KARARLARI  1137
7.D.1. İmar Planının Yargı Kararıyla İptalinin Sonuçları  1137
7.D.2. İmar Planı Değişikliğinden Etkilenen Semt Sakininin Dava Açma Ehliyeti Var mıdır?  1137
7.D.3. Meraların Belediyeye Terki ve Özel Mülkiyet Olarak Belediyeye Geçmesi  1137
7.D.4. Kamulaştırmada Trampa Uygulaması  1138
7.D.5. Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesince Tesis Edilen İdari İşlemleri Kaldırabilir mi?  1138
7.D.6. Ruhsat Yerme Yetkisinin Diğer Belediyeye Ait Olması Durumu  1139
7.D.7. Belediye Başkanlığının Hazine Yerini Mülk Edinmesi  1139
7.D.8. İSKİ–Genel Müdürlüğüne Ödenen Su Bedellerinden Damga Vergisi  1139
7.D.9. Çevreyi Kirletme Yasağının Çiğnenmesi  1139
7.D.10. Yapının Durdurulmasında Ölçü  1140
7.D.11. İmar Planında Kişisel Menfaat Gözetilmesi  1140
7.D.12. Turizm Rekreasyon Alanı  1140
7.D.13. Yapı Topluluğu Niteliği Taşımayan Gecekonduların Durumu  1140
7.D.14. Hukuken Geçerli Bir Plana Dayanmayan İmar Durumu  1140
7.D.15. Nazım Plana Aykırılığın Giderilmesi  1140
7.D.16. Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uyarlı Bulunmayan İşlem  1141
7.D.17. Belediyenin Kurs ve Yurtlara Yardım Yapma Konusundaki Yetkisi  1141
7.D.18. Belediyelerin Yer Altı Sularından Ücret Alma Yetkisi Var mıdır?  1142
7.D.19. Belediyelerin Toplu Taşıma Araçlarından İndirimli Yararlanma  1143
7.D.20. GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması İstemi  1143
7.D.21. Suyun Muvakkaten Kapatılması Başvurusu  1144
7.E. İLGİLİ MEVZUAT  1144
7.E.1. Atık Yönetimi Yönetmeliği  1144
7.E.2. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  1144
7.E.3. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun  1144
7.E.4. Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun  1144
7.E.5. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  1146
7.E.6. Belediye Sağlık Hizmetleri  1146
7.E.7. Hayvanların Korunması Noktasında Belediyelerin Görevleri  1147
7.E.8. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik  1149
7.E.9. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik  1149
7.E.10. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  1149
8.A. KANUN METNİ (Alt Yapı Hizmetleri)  1149
8.B. AÇIKLAMA  1150
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1150
8.C.1. Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1150
8.C.2. Alt Yapı Yatırım Hesabının Oluşumu  1151
8.D. YARGI KARARLARI  1151
8.D.1. Belediye İçme Suyu Borusunun Kırılması Eylemi  1151
8.D.2. İskan İzni Bulunmayan Konuta Elektrik, Su, Kanalizasyon Götüren İdarenin Sorumluluğu  1152
8.D.3. Yağmur Sularının Kanalizasyon Sistemiyle Tahliye Edilememesinden Doğan Zarar  1153
8.D.4. Kaçak Su Kullanımı  1153
8.E. İLGİLİ MEVZUAT  1153
8.E.1. Otopark Yönetmeliği  1153
9.A. KANUN METNİ (Ulaşım Hizmetleri)  1153
9.B. AÇIKLAMA  1154
9.B.1. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Oluşumu  1154
9.B.2. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Görev ve Yetkileri  1154
9.B.3. Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Çalışma Esas ve Usulleri  1156
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1156
9.C.1. İmtiyaz Devri Yoluyla Toplu Taşım Yaptırılması Mümkün müdür?  1156
9.D. YARGI KARARLARI  1157
9.D.1. Yol Yapımı Sırasında Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  1157
9.D.2. Belediye Ulaşım Aracının Tedbirsiz Kullanımı  1157
9.D.3. Belediye Asfalt İhtiyacı Mal Alım İhalesi Kapsamında Temin Edilebilir mi?  1157
9.D.4. Leasing Sistemi ile Satın Alınan Otobüs Taksitlerinin Ödenmesinde Vergi Kesintisi  1159
9.D.5. Otobüsten Otogarda İndirilmemek  1160
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  1160
9.E.1. Karayolları Trafik Kanununun İlgili Maddeleri  1160
9.E.2. Engelliler İçin Kimlik Kartı Uygulaması  1165
9.E.3. Hurdaya Ayrılan Araçların Maliye Bakanlığına Bildirilmesi  1166
10.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları)  1167
10.B. AÇIKLAMA  1167
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1167
10.C.1. Muhtaç Asker Yardımı Yapılmasında Daimi İkamet Şartı Aranacak mıdır?  1167
10.D. YARGI KARARLARI  1168
10.D.1. Sosyal Yaşantı İçen Gerekli Olan İlanlar  1168
10.D.2. Belediye Başkanının Kendi Adına Verdiği İlanlar  1168
10.E. İLGİLİ MEVZUAT  1168
10.E.1. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik  1168
11.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi)  1168
11.B. AÇIKLAMA  1169
11.C. YARGI KARARLARI  1169
11.C.1. Süre Tanınmadan Kesilen Para Cezası  1169
11.C.2. Cezanın Şahsiliğini İhlal Eden Para Cezası Uygulaması  1170
11.C.3. İmar Planlarının Onay Süreci  1170
11.C.4. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1171
11.C.5. Mühür Bozularak İnşaata Devam Edilmesi  1171
11.C.6. İmar Şuyulandırılması ile İlgili İşlem  1171
11.D. İLGİLİ MEVZUAT  1171
11.D.1. 3194 Sayılı İmar Kanununun İlgili Maddeleri  1171
12.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Meclisi)  1173
12.B. AÇIKLAMA  1173
12.B.1. Büyükşehir Belediye Meclislerinin Üye Sayıları  1173
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1174
12.C.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Nedir?  1174
12.C.2. İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin Gündemi Nasıl Belirlenir?  1174
12.C.3. Oyların Eşit Çıkması Durumu  1175
12.C.4. Büyükşehir Belediye Meclislerinde Oy Kullanma Prosedürü Nasıldır?  1175
12.C.5. Karar Yeter Sayısının Olmadığının Anlaşılması Halinde Yapılması Gereken  1175
12.C.6. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı  1175
12.C.7. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin İzin Hakları  1176
12.C.8. Büyükşehir Meclis Üyelerinin Harcırahı  1176
A. Geçici Görev Harcırahları  1176
B. Tedavi Harcırahları  1177
12.D. YARGI KARARLARI  1177
12.D.1. Gizli Oylamada Başkanın Tercihi  1177
12.D.2. Oylarda Eşitlik Halinde Başkan Vekilinin Hak ve Selahiyeti  1177
12.D.3. Meclis Üyelerinin Belediye Tüzel Kişiliğini Temsilleri  1177
12.D.4. Meclis Üyelerinin Yurtdışı Harcırahları  1177
12.D.5. Toplu Taşımacılık Yapan Araçların Ücret Tarifelerini Hangi Organ Belirler?  1178
12.D.6. Belediye veya İl Özel İdaresinde Çalışan Daimi İşçi Meclis Üyesi Olabilir mi?  1179
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  1180
12.E.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun İlgili Maddeleri  1180
13.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  1182
13.B. AÇIKLAMA  1182
13.B.1. Toplantı Süresi Kesintisiz mi Uygulanacak?  1182
13.B.2. Her Ayın İkinci Haftası İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  1183
13.B.3. Olağanüstü Toplantı  1183
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1183
13.C.1. Toplantı Gündemi ve Duyurulması  1183
13.C.2. Meclisin Oylama Usulleri  1183
13.C.3. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  1184
13.C.4. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  1184
13.C.5. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  1184
13.C.6. Gündemsiz Toplantıda Huzur Hakkı Ödenir mi?  1185
14.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  1185
14.B. AÇIKLAMA  1186
14.B.1. Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1186
14.B.2. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  1186
14.B.3. Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşme Süreci  1187
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1188
14.C.1. Meclis Kararlarının Valiliğe Teslimi ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Süreç Nasıl İşleyecektir?  1188
14.D. YARGI KARARLARI  1188
14.D.1. Plan Değişikliğinin İlçe Belediye Meclisince Gelen Şekliyle Onanması  1188
14.D.2. Kamu Yararına Dayanmayan Plan Revizyonu  1189
14.D.3. Yeşil Alandan Anlaşılması Gereken  1189
14.D.4. İlçe Belediye Meclisi Kararının Kesinleşmesi  1189
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  1190
14.E.1. Ücret Tarifesi ve Benzeri Meclis Kararlarının Kesinleşmesi  1190
15.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  1192
15.B. AÇIKLAMA  1192
15.B.1. Komisyon Raporlarının Aleniyeti  1193
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1193
15.C.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Üye Sayıları  1193
15.C.2. Kurulması Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  1193
15.C.3. İhtisas Komisyonlarının Maksimum Çalışma Süreleri Nedir?  1193
15.C.4. İhtisas Komisyonlarının Parti Gruplarına Göre Dağılımı  1194
15.C.5. İhtisas Komisyon Üyelerine Ücret Ödenecek midir?  1195
15.D. İLGİLİ MEVZUAT  1195
15.D.1. Belediye Kanununun İlgili Hükümleri  1195
16.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Encümeni)  1196
16.B. AÇIKLAMA  1196
16.B.1. Büyükşehir Belediye Encümenine Ödenecek Ücret  1197
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1197
16.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Encümen Ödeneği Alabilir mi?  1197
16.D. YARGI KARARLARI  1198
16.D.1. Düzenleme Ortaklık Payının Encümen Kararı ile İndirilmesi  1198
16.D.2. Belediye Encümen Kararlarına Aykırı Davranılması  1198
16.D.3. Mühür Bozma Suçunun Oluşması  1198
16.D.4. Encümen Kararına İstinaden Yapılan Giyim Yardımı  1199
17.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanı)  1199
17.B. AÇIKLAMA  1200
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1200
17.C.1. Büyükşehir Başkan Vekilinin Seçim Prosedürü  1200
17.D. YARGI KARARLARI  1200
17.D.1. Belediye Başkanının Görevi Başında Keyfi Davranışı  1200
17.D.2. Belediye Personelinin Geçici Görev Mahallindeki Otel ve Yemek Masraflarının Temsil Ağırlama Giderleri Kapsamında Ödenmesi  1201
18.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  1201
18.B. AÇIKLAMA  1202
18.C. YARGI KARARLARI  1203
18.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  1203
19.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  1204
19.B. AÇIKLAMA  1204
19.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  1204
19.B.2. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi  1205
19.B.3. Büyükşehir Başkanlığını Sona Erdiren Diğer Sebepler  1205
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1206
19.C.1. Büyükşehir Belediye Başkanı Hangi Hallerde Seçilme Yeterliliğini Kaybeder?  1206
19.D. YARGI KARARLARI  1206
19.D.1. Seçilme Yeterliğinin Kaybı Sonradan Çıkan Bir Kanunla Kalkabilir mi?  1206
19.D.2. Kesinleşmiş Mahkumiyet Kararı  1207
19.D.3. Ertelenmiş Cezalarda Erteleme Süresinin Dolmaması  1207
19.D.4. Vatandaşlığını Kaybeden Belediye Başkanı  1207
19.D.5. Bürokratik İşlemlerin Belediye Faaliyetlerini Engellemesi  1207
19.D.6. Memnu Hakların İadesi Kararı  1207
19.D.7. Yüksek Seçim Kurulunun Yetki Alanı  1208
19.D.8. Belediye Mülkünün İhalesiz Kiraya Vermesi  1208
19.D.9. Sonradan Keşif Hazırlatılması Görevin Kötüye Kullanımına Karine Oluşturur mu?  1208
19.D.10. İmara Aykırı Binaya Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi  1208
19.D.11. İzinsiz Hafriyat Dökerek Kirlenmeye Sebebiyet Verilmesi  1209
19.D.12. Akaryakıt İstasyonu İşletenler Arasında Ayrımcılık Yapılması  1209
19.D.12. İmar Planına Aykırı Olarak Çekme Mesafesi ve Teras Kat Yapılması  1211
19.D.13. İnşaat Ruhsatı Konusunda İltimas Geçilmesi  1211
19.D.14. Mahkemenin İptal Kararının Uygulanmaması  1212
19.D.15. Fişek Patlatılmasına Göz Yumularak Ölüme Sebebiyet Vermek  1212
19.D.16. Belediyeye Ait Tabancanın Silah Ruhsatı Bulunmayan Belediye Görevlilerinin Eline Geçmesine Neden Olunması  1212
19.D.17. Denetim Komisyonu Üyesinin Üyeliğinin Düşürülmesi  1213
19.D.18. Parselasyon Planı Yapılmadan Belediye Başkanının Sözlü Emri İle İşlem Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1213
19.D.19. Bankadan Kredi Almak İçin Belediye Taşınmazı Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi  1214
19.D.20. İdare Mahkemesinin Ara Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmemesi Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1214
19.D.21. Halı Sahanın Meclis Kararıyla Başkanın Akrabasına Düşük Bedelle Kiraya Vermek Suretiyle Görevi Kötüye Kullanılması  1215
19.D.22. Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi  1215
19.D.23. Sürücü Belgesi Olmayan Personelin İş Makinesinde Görevlendirmek Suretiyle Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  1216
19.D.24. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1216
19.D.25. Belediye Şirketine Borç Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1217
19.D.26. Belediyeye 4×4 Araç Alınması Hususunda Encümen Kararı Almak  1217
19.D.27. Aracın Trafik Tescil Muayene İşleminde Usulsüzlük Yapılması  1218
19.D.28. Belediye Encümen Kararı Hilafına Yıkımın Yapılmaması Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1218
19.D.29. Kaynak Suyu Harcını Tahakkuk ve Tahsil Etmeyerek Zamanaşımına Uğratılması  1219
19.D.30. Mevzuatına Aykırı Yapılaşmaya Göz Yummak  1220
19.D.31. Kısımlara Bölmek Suretiyle İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1221
19.D.32. Oto Yıkama İstasyonuna İmar Mevzuatına Aykırı Olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Vermek  1222
19.D.33. Elektrik Akımına Kapılarak Ölümüne Neden Olmak  1222
19.D.34. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmaz Üzerindeki Ruhsatsız Yapılara Göz Yumulması  1223
19.D.35. Sözlü Talimatla İhalesiz Belediye Taşınmazının Satışının Yapılması  1223
19.D.36. Belediye Gelirlerinin Belediye Hesabına Yatırılmaması  1224
19.D.37. Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine Aykırı Davranılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1224
19.D.38. Belediyeye Ait Akaryakıttan Özel Araçlara Akaryakıt Verilmesi  1227
19.D.39. Yap–İşlet–Devret Modeli İle Otogar Yapmak İçin Kiraya Verilmesi İşinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranılması  1228
19.D.40. Kooperatife Özel İnşaat Ruhsatı Düzenlemek  1228
19.D.41. Denetim Görevini İhmali Suretiyle Zimmete Sebebiyet Vermek  1229
19.D.42. DPT Tarafından Düğün Salonu İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Amacına Uygun Kullanılmaması  1230
19.D.43. Ruhsatsız Yapıya Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1230
19.D.44. Önceden Açtırılan Sondaj Kuyuları İçin Sonradan İhale Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1231
19.D.45. İmar Mevzuatına Aykırı İmar Planı Değişikliği Yapılması Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1232
19.D.46. İmar Uygulaması Sonrası Oluşan Parsellerden Birinin Usulsüz Satışı  1232
19.D.47. Doğal Sit Alanında Yapılaşmaya İzin Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir Mi?  1232
19.D.48. İlansız İhaleye Çıkılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  1233
19.D.49. İhalesiz Kiraya Vermek Soruşturmayı Gerektirir Ki?  1233
19.D.50. Belgelerin 4734 ve 5018 Sayılı Kanunlara Uygun Düzenlenmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  1234
19.E. İLGİLİ MEVZUAT  1235
19.E.1. Belediye Sınırları İçinde Taksi Durağı Oluşturulması  1235
20.A. KANUN METNİ (Danışmanlar)  1235
20.B. AÇIKLAMA  1235
21.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesi Teşkilâtı)  1236
21.B. AÇIKLAMA  1236
21.C. YARGI KARARLARI  1237
21.C.1. İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Genel Sekreter Olarak Atanması  1237
21.C.2. Genel Sekreter İçin Konut Kiralanması  1237
21.C.3. Belediye Teşkilatı Adına Bütçeden Karşılanan İlan  1237
21.C.4. Daire Başkanlığına Yapılan Usulsüz Atama  1238
22.A. KANUN METNİ (Personel İstihdamı)  1238
22.B. AÇIKLAMA  1238
22.B.1. Belediye Çalışanların Atanmaları ve Hakları  1239
22.B.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödemesi  1239
22.B.3. Sosyal Denge Tazminatı ve İkramiye Tutarları Ne Kadar Oldu?  1239
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1242
22.C.1. İstihdam Edenin Sorumluluğu ve Rücu  1242
22.C.2. Çalışanların İşten Ayrıldıktan Sonraki Hakları  1243
22.C.3. Kıdem Tazminatıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler  1245
22.C.4. Asgari Geçim İndiriminin Kapsamına Hangi Çocuklar Giriyor?  1249
22.C.5. Disiplin Cezası Uygulaması  1252
22.C.6. Ölüm Aylığı Bağlanması Şartlarının İncelenmesi  1253
22.C.7. İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?  1259
22.C.8. Askerlik Borçlanması Şartları  1261
22.C.9. Kimler İşsizlik Sigortasından Yararlanabilir?  1263
22.D. YARGI KARARLARI  1266
22.D.1. Personelin Karıştığı Trafik Hasarlarının Rücuen Tahsili  1266
22.D.2. İşçilerin Harcırahı TİS ile Artırılabilir mi?  1267
22.D.3. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  1267
22.D.4. İşçi Alacaklarında Temerrüt  1267
22.D.5. Ücret Farkının Mahsubu  1267
22.D.6. İtibari Hizmetten Yararlanma  1267
22.D.7. Bakan Onayı Olmadan Sözleşmeli İşyeri Hekimi Çalıştırılabilir mi?  1267
22.D.8. Belediye, İşyeri Hekimine İş Riski ve Temininde Güçlük Zammı Ödenir mi?  1268
22.D.9. Kurum Tabibi Hizmet Akdi ile İşçi Olarak İstihdam Edilebilir mi?  1268
22.D.10. Memur Yakınları Tedavi Yardımından Hangi Hal ve Şartlarda Yararlandırılır?  1269
22.D.11. Devlet Memurunun Hastalık İzin Süreleri  1271
22.D.12. 18 Yaşın Üstündeki Erkek Çocukların Tedavi Giderlerinin Bütçeden Karşılanması  1271
22.D.13. Hangi Projenin “Büyük Proje” Sayılacağı Hususu  1272
22.D.14. İhaleye Fesat Karıştırma İle Birlikte İrtikâp Suçunun Oluşması  1272
22.D.15. İş Sözleşmesini Feshettiğini Kanıtlayamayan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?  1273
22.E. İLGİLİ MEVZUAT  1274
22.E.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik  1274
22.E.2. Norm Kadro Tasnif Cetvelleri  1284
22.E.3. Büyükşehir ve İl Belediye Norm Kadro Tasnif Cetvelleri  1284
22.E.4. Mahalli İdarelerde Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesine İlişkin Mevzuat  1288
23.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri)  1289
23.B. AÇIKLAMA  1290
23.B.1. Belediyelerin Birbirlerine Ödemeleri Gereken Payın Ödenmemesi  1290
23.B.2. Belediye Başkanı ve Saymanın Sorumluluğu  1291
23.B.3. Müşterek Bahislerden Elde Edilen Eğlence Vergisinin Dağılımı  1291
23.B.4. Taşınmazlarının Pazarlık Yöntemiyle Kiraya Verilmesi (2886/51/g) Mümkün müdür?  1292
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1297
23.C.1. Ana Arterlere Cephesi Bulunan Bina Duvarlarındaki İlan ve Reklam Bedellerini Hangi Belediye Toplayacak?  1297
23.C.2. Dava Açmamak Suretiyle Tahakkuku Kesinleşen Kamu Alacakları İçin Bir Aylık Ödeme Süresi Geçirilmeden Ödeme Emri Düzenlenebilir mi?  1297
23.C.3. Gazete ile Dağıtılan, Çeşitli Ürünlerin Tanıtımına İlişkin İlan ve Reklamların İlan ve Reklam Vergisi Açısından Durumu  1299
A. Gazete ile Dağıtılan El İlanları, İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  1299
B. İnsert Türü Reklamcılık  1300
23.C.4. Belediyeler Bina Duvarlarındaki Reklamların Silinmesi ve Afişlerin Kaldırılması İçin Öngörülen Para Cezası  1300
23.C.5. Kredi Kartı Hizmetlerinin Tanıtılmasına İlişkin Broşürler İlan ve Reklam Vergisine Tabi midir?  1301
A. Bankaların Çıkardığı Tanıtım Broşürleri  1302
B. Broşürler Reklam mı, Kullanma Kılavuzu mu?  1302
23.C.6. Belediyelerce Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinde Damga Vergisinin Tahsili  1303
23.C.7. İlan Asma Tahsis Ücretinin Alınabilmesi İçin İlgilinin Hizmet Talebinde Bulunması Gerekli midir?  1304
23.C.8. Büyükşehir Dahilindeki Meydan ve Caddelerde Özel Bina Cephelerine Asılan Reklamların, “Reklam Vergisi” Açısından Durumu  1306
23.D. YARGI KARARLARI  1307
23.D.1. 486 Sayılı Yasaya Göre Tahsil Edilen Hasar Bedeli  1307
23.D.2. Belediye Paylarının Haczi  1307
23.D.3. Atık Su Bedelinin Çevre Vergisine Tabi Olan Binalar İçinde Ödenmesi  1308
23.D.4. Kaçak Su Kullanımına İlişkin Yargı Kararları  1309
23.D.5. Caddelere Gelişigüzel Küçük El İlanı Atılması  1311
23.D.6. Mezar Ücreti 6183 Sayılı Kanun Hükümleriyle Tahsil Edilebilir mi?  1311
23.D.7. Doğalgaz Abonelerinden Alınan Bağlantı Ücreti  1311
23.D.8. Ruhsat Almadan Su Satışı Yapılması  1311
23.D.9. Belediye Bariyerlerinin Zarara Uğratılması Sonucu Doğan Zararın İlgilisinden Tahsili Mümkün müdür?  1312
23.D.10. Gayrimenkul Satışı İçin Özel İlan Tarifesi Üzerinden İlan Verilebilir mi?  1312
23.D.11. Yapının Çatısında Bulunan Reklam Panolarına 3194/42’ye Aykırılığından Bahisle Para Cezası Verilebilir mi?  1312
23.D.12. Mühürü Bozmak Suretiyle Sayacın Kullanımı  1313
23.D.13. Doğalgaz Abonelik Ücreti Üzerinden Damga Vergisi  1313
23.D.14. Su Tüketim Bedeline Uygulanacak Faiz Oranı  1313
23.D.15. Çöp Konteynırları Üzerindeki İlan ve Reklamlar  1314
23.D.16. Ana Arter Üzerindeki Reklamlar  1316
23.D.17. Belediyelerinin Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Alabilmesinin Koşulu  1319
23.D.18. Özel Mülke Dikili Direkte Bulunan İlan ve Reklamlar  1321
23.E. İLGİLİ MEVZUAT  1322
23.E.1. İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun  1322
23.E.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya İlişkin Usul ve Esaslar  1327
23.E.3. Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Maktu Vergi ve Harçlar  1331
24.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediyesinin Giderleri)  1332
24.B. AÇIKLAMA  1333
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1334
24.C.1. Yapım İşleri İhalelerine Çıkılmadan Önce Uyulması Gerekli Kurallar  1334
24.C.2. İhale Öncesi Yapılması Gerekenlerin Şema ile Gösterilmesi  1335
24.C.3. İhale Komisyonunun Oluşturulması  1336
24.C.4. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması  1337
A. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Miktarların Tespiti  1337
1. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması  1337
2. Projenin Hazırlanması  1337
3. Mahal ve Metraj Listelerinin Hazırlanması  1338
4. Birim Fiyatların ve İmalat Tariflerinin Düzenlenmesi  1338
B. Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti  1338
C. Yaklaşık Maliyet Nasıl Hesaplanacak?  1339
1. İdarece Malzeme, Araç, Makine, Teçhizat Gibi Unsurların Verilmesi Halinde Yaklaşık Maliyetin Hesabı Nasıl Yapılacak?  1339
2. Yaklaşık Maliyetin Danışmanlık Hizmet Sunucularına Tespit Ettirilmesi  1339
D. Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi  1340
24.C.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek?  1340
24.D. YARGI KARARLARI  1346
24.D.1. Tarifeye Dayalı Resmi İlan Giderlerinin Ödenmesi  1346
24.D.2. Seminer Sunucusunun Yemek ve Konaklama Giderleri  1346
24.D.3. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  1346
24.D.4. Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu  1346
24.D.5. Akaryakıt Alım İhalesinde Yeterlik  1346
24.D.6. Kiralık Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi  1346
24.D.7. Konser Veren Sanatçılara Yapılan Ödemelerden Yapılması Gereken Kesintiler  1347
24.D.8. Özel İlan ve Reklam Tarifesi Üzerinden Yüksek Tirajlı Gazetelere İlan  1347
24.D.9. Görevli İtfaiyecilere Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması  1348
24.D.10. Damga Vergisinin İstihkaktan Kesinti Şeklinde Ödenmesi  1349
24.D.11. Belediyenin Finansal Kiralama Şirketine Ödediği Kiralama Bedelleri  1349
24.D.12. Belediyenin Yaptığı İthalat Harca Tabi midir?  1349
24.D.13. Eser Sözleşmeleri ile İlgili Muhtelif Kararlar  1350
A. Eserin Kabule İcbar Edilemeyecek Derecede Kusurlu Olması  1350
B. Haklı Sebeplerle Eser Sözleşmesinin Feshi  1351
C. Eser Sözleşmelerinde Kanıtlama Yükü ve İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Koşulu  1351
D. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi  1352
E. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması Hali  1352
F. “İfaya Bağlı Ceza" Olduğu Göz Ardı Edilerek, Cezai Şarta Hükmedilmesi  1352
24.D.14. Sözleşmenin Feshi ve Borç–Alacak İlişkileri ile İlgili Muhtelif Yargı Kararları  1354
A. Sözleşmenin Feshinden Dolayı Davacının İsteyebileceği Zararın Kapsamı  1354
B. Menfi Zarar Oluşumunda Ölçüt  1356
C. Sözleşmenin Geçerliliğine İnanılarak Başka Bir Sözleşme Yapma Fırsatının Kaçırılması  1357
D. Kiracıya Teslim Borcunun Yerine Getirilememesi  1359
E. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi Güvenine Dayanarak Kaçırılmış Elverişli Fırsatlar  1359
F. İşin Başkasına Yaptırılması Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini  1362
G. Hakedişlerin Sözleşmede Kararlaştırılan Süre İçinde Düzenlenmemesi  1362
H. Yoksun Kalınan Kazancını İstenilmesi  1362
I. Kira Yoksunluğu Müspet Zarar Niteliğinde Olduğundan İstenemeyeceği  1364
J. Sözleşmenin İdarece Eylemli Olarak Sona Erdirilmesi  1365
24.D.15. Kamu İhale Kurumu İhale İptallerine İlişkin Şikayet Başvurularını İnceleyebilir mi?  1365
24.D.16. Sözleşmenin İhtarlı Feshi  1366
24.D.17. Kamu İhalelerinden Yasaklama Kararları  1367
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  1368
24.E.1. İbraz Süresi Geçen Çekten Cayma Hakkı  1368
25.A. KANUN METNİ (Büyükşehir Belediye Bütçesi)  1368
25.B. AÇIKLAMA  1369
25.B.1. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Kabulü  1369
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1370
25.C.1. Ödenek Üstü Harcama Talimatı Verenlere Uygulanacak Yaptırım  1370
25.C.2. Kamu Zararına Sebebiyet Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar  1370
25.C.3. Yetkisiz Tahsil ve Ödemeden Ne Anlaşılması Gerekir?  1371
25.C.4. Belediye Muhasebe İşlemleri İle İlgili Değerlendirmeler  1372
25.E. İLGİLİ MEVZUAT  1385
25.E.1. Türk Ceza Kanununun Kamu Zararına Sebebiyet Verenler İçin Öngördüğü Yaptırımlar  1385
25.E.2. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Hükümleri  1386
26.A. KANUN METNİ (Şirket Kurulması)  1389
26.B. AÇIKLAMA  1389
26.B.1. Türk Ticaret Kanununda Ticari Şirketler  1389
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  1392
26.C.1. Belediye Şirketleri, Harcamalarında Kamu İhale Kanununa Tabi midir?  1392
26.C.2. Belediye Şirketleri, Belediye İhalelerine Girebilir mi?  1393
26.C.3. Belediye Şirketlerinde Çalışanların Maaş ve Harcırahları  1393
26.C.4. Bakanlar Kurulu Ön İzni  1393
26.D. YARGI KARARLARI  1394
26.D.1. Belediye Yöneticilerinin Şirket Yönetiminde Görev Almaları  1394
26.E. İLGİLİ MEVZUAT  1395
26.E.1. 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İlgili Hükümleri  1395
26.E.2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  1395
27.A. KANUN METNİ (Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon)  1395
27.B. AÇIKLAMA  1396
27.B.1. Büyükşehir Belediye Meclisinin Hizmetlerin Koordinasyonunu Sağlama Noktasındaki Görevleri  1397
27.B.2. Büyükşehir Belediyesinin, Diğer Belediyelere Yardımları  1397
27.B.3. Büyükşehir Belediyesinin Bağlı Kuruluşlarına Yardımları  1398
27.B.4. Büyükşehir Belediyelerinin Otopark Yapma Mükellefiyeti  1398
28.A. KANUN METNİ (Diğer Hükümler)  1398
28.B. AÇIKLAMA  1398
29.A. KANUN METNİ (Değiştirilen Hükümler)  1399
29.B. AÇIKLAMA  1399
30.A. KANUN METNİ  1399
31.A. KANUN METNİ (Yürürlükten Kaldırılan Hükümler)  1399
31.B. AÇIKLAMA  1400
EK 1.A. KANUN METNİ  1400
EK 1.B. AÇIKLAMA  1400
EK 2.A. KANUN METNİ  1406
EK 2.B. AÇIKLAMA  1407
G.1.A. KANUN METNİ  1408
G.1.B. AÇIKLAMA  1408
G.2.A. KANUN METNİ  1408
G.2.B. AÇIKLAMA  1409
G.2.B.1. Büyükşehir Belediye Sınırlarının Yeniden Tespiti  1409
G.2.B.2. Yarıçapın İçinde ve Dışında Kalan Yerleşim Birimlerinin Durumu  1410
G.2.C. İLGİLİ MEVZUAT  1410
G.2.C.1. Harcırah Kanununun İlgili Hükümleri  1410
G.2.C.2. 5390 Sayılı Kanunun İlgili Hükmü  1411
G.3.A. KANUN METNİ  1412
G.3.B. AÇIKLAMA  1412
G.3.B.1. Uzlaşma Komisyonunun Oluşumu  1413
G.4.A. KANUN METNİ  1413
G.4.B. AÇIKLAMA  1413
G.5.A. KANUN METNİ  1413
G.5.B. AÇIKLAMA  1414
32.A. KANUN METNİ (Yürürlük)  1414
32.B. AÇIKLAMA  1414
33.A. KANUN METNİ (Yürütme)  1415
33.B. AÇIKLAMA  1415
5216 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER  1415
Yararlanılan Kaynaklar  1417
Kavramlar Dizini  1419
 


Sadettin Doğanyiğit
Sadettin DOĞANYİĞİT, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü’nü bitirdi. Bir süre özel sektörde çalıştı. Sayıştay’da ‘Denetçi’ olarak göreve başladı. Sayıştay bünyesinde; üniversite, il özel idareleri, belediyeler ve bakanlıklar denetim birimlerinde görev yaptı.
Fransa’da (Paris) OECD ve UNESCO Daimi Temsilciliklerinde mesleki konularda inceleme ve araştırmalarda bulundu. Pakistan’da uluslararası düzeyde organize edilen Audit of Procurement, Inventory & Contract Management (Satınalma, Envanter ve Sözleşme Yönetimi Demetimi) kursunu başarı ile tamamlayarak ‘Auditor General of Pakistan Performance Audit Wing’ sertifikasını almaya hak kazandı. İngiltere’de (Cambridge) eğitim gördü. 2014 yılında Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi olarak tescil edildi.
Sayıştay Dergisi, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Terazi Hukuk Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mali Hukuk vb. gibi süreli yayınlar ile çeşitli gazetelerde, başta ihale işlemleri olmak üzere 600’ü aşkın malî ve iktisadî konularda kaleme alınmış inceleme–1;1;araştırma yazıları ile makaleleri yayımlandı; 19. Türkiye Maliye Sempozyumu ile Ankara Üniversitesi Emlak Vergisi Sempozyumunda birer tebliğ sundu; çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, ticaret oda ve derneklerinde belediye işlemleri, kamu malî yönetim, sözleşme hukuku ve kamu ihaleleri konularında pek çok konferans, panel ve seminerlere konuşmacı olarak katkı sağladı. Çeşitli hukukî ve malî dergilerin yayın ve danışma kurulu üyesidir. Ayrıca SAYDER ve Ankara YMM Odası üyesidir.
Seçkin Yayıncılık A.Ş. yayınları arasında kitaplaşan Belediye Sorunları Rehberi (4. Baskı), Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (13. Baskı), Yapım İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi, Mal Alım Rehberi, İhale Sorunları Rehberi, Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu (4. Baskı) adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, Hayat Yayınları arasında Başarı Kaf Dağının Ardında mı?, Küçük bir adım, Dikkat Denetim Var! Adlı kitapları yayınlanmıştır.
Tuba Nur, Mustafa Bilal ve Yavuz Selim’in babası olup İngilizce bilen yazar, halen Sayıştay Meslek Mensubu olarak görev yapmaktadır.
Bahtiyar Akyılmaz ...
Eylül 2020
119.00 TL
Sepete Ekle
Canan Yavuz
Haziran 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Yazarın Özgeçmişi  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Bilgi Notu  10
Kısaltmalar  63
Birinci Kitap  
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU  
BELEDİYE KANUNU  
1.A. KANUN METNİ (Amaç)  67
1.B. AÇIKLAMA  67
2.A. KANUN METNİ (Kapsam)  67
2.B. AÇIKLAMA  67
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  68
2.C.1. Geçmişten Günümüze Türk Belediyecilik Tarihi  68
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)  70
3.B. AÇIKLAMA  71
3.C. İLGİLİ MEVZUAT  72
3.C.1. Anayasanın İlgili Maddeleri  72
3.C.2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı  73
4.A. KANUN METNİ (Kuruluş)  73
4.B. AÇIKLAMA  74
4.B.1. Köylerin Belediyeye Dönüştürülmesi Süreci  74
4.B.2. Afet Nedeniyle Oluşturulan Belediyeler  75
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  75
4.C.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  75
4.C.2. Belediye Kurulan Yerlerde Seçim Nasıl Yapılır?  75
4.C.3. Büyükşehirlerde Harcırah Ne Şekilde Ödenecek?  76
4.D. YARGI KARARLARI  76
4.D.1. Belediye Olan Yerlerde Seçimler Yapılıncaya Kadar Beldeyi Kim Yönetecek?  76
4.D.2. Köylerin Belediyeye Bağlanması Hakkında Danıştay Görüşü  77
4.E. İLGİLİ MEVZUAT  78
4.E.1. On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  78
4.E.2. Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyelerinde Memuriyet Mahalli ve Harcırah Sorunu  78
4.E.3. Yeni Kurulan Belediyelerde Muhtarlık Görevi ile İlgili Genelge  81
4.E.4. Belediye Kurulmasında Gerekli Belgeler  82
4.E.5. Yeni Kurulan Belediyelerde Resmi Mühür  83
5.A. KANUN METNİ (Sınırların Tespiti)  83
5.B. AÇIKLAMA  84
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  84
5.C.1. Geleneksel Yararlanma Hakkının Bir Bedel Karşılığında Kullandırılması  84
5.D. YARGI KARARLARI  85
5.D.1. Köy Sınırları İçindeki Taşınmazın Mücavir Sahasına Alınması  85
5.D.2. Orman Köyü Olma Niteliğini Kaybeden Köyün Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi  85
5.D.3. Mera Olarak Tescil Edilen Taşınmazda Madencilik Faaliyeti  86
5.D.4. Harman Yerlerinin Tahsis Amacı Dışına Çıkarılması Mümkün müdür?  86
5.D.5. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılıp Başka Köye Bağlanması  88
5.D.6. Meralar Hakkında Belediyenin Kullanıcı Sıfatı ile Dava Açma Hakkı Var mıdır?  88
5.E. İLGİLİ MEVZUAT  89
5.E.1. 4342 Sayılı Mera Kanununun İlgili Maddeleri  89
6.A. KANUN METNİ (Sınırların Kesinleşmesi)  90
6.B. AÇIKLAMA  90
6.B.1. Kesinleşen Kararların Yürürlüğe Girmesi  91
6.C.1. YARGI KARARLARI  91
6.C.1. Sınır Uyuşmazlığında Merkez Valisi Bilirkişi Olabilir mi?  91
7.A. KANUN METNİ (Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü)  91
7.B. AÇIKLAMA  92
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  92
7.C.1. İl ve İlçe Sınırlarının Değiştirilmesi  92
7.C.2. Sınır Tespit İşlemlerine İlişkin Davalar  93
7.D. İLGİLİ MEVZUAT  93
7.D.1. 5442 Sayılı İl İdare Kanununun İlgili Hükümleri  93
7.D.2. Köy Kanununun İlgili Hükümleri  94
7.D.3. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik  97
8.A. KANUN METNİ (Birleşme ve Katılma)  97
8.B. AÇIKLAMA  97
8.B.1. Ayrılma ve Birleşme Talebi  98
8.B.2. Ayrılma ve Birleşme İsteğinde Bulunan Birimlerin Nüfus ve Mesafe Cetvellerinin Düzenlenmesi  98
8.B.3. Birleşme ve Katılma Süreci Nasıl İşler?  99
8.B.4. Birleşme ve Katılmalarla İlgili Usul ve Esaslar  99
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  100
8.C.1. Nüfusu 2000’in Altında Kalan Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  100
8.C.2. Birleşme ve Katılma Kararlarının Kesinleşmesi, Yürürlüğe Girmesi ve Uygulanması  102
8.D. YARGI KARARLARI  102
8.D.1. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerin Tasfiye Süreci  102
8.D.2. Köye Ait Özel Mülkiyet Konusu Hakların Belediyeye Geçmesi  103
8.D.3. Katılmanın Mali Güvencesinin Bulunmaması  103
9.A. KANUN METNİ (Mahalle ve Yönetim)  104
9.B. AÇIKLAMA  104
9.B.1. Mahalle Yönetimleri  104
9.B.2. Köy ve Mahalle Muhtarının Görev ve Yetkileri ile Diğer Hususlar  105
9.B.3. Belediyelerin Mahalle Yönetimleri Üzerindeki Görevleri  107
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  107
9.C.1. Mahalle Muhtarlarının Özlük Hakları  107
A. Yapılan İşlemlerden Alınan Harç  107
B. Muhtarların Ödenek Hakkı  108
9.C.2. Mahalle Muhtarlarının Sosyal Güvenceleri Nasıl Yürür?  108
9.C.3. Muhtarlar Devlet Memuru Sayılır mı?  109
9.C.4. Mahalle Muhtarları Hakkında Soruşturma Yapılması  109
9.D. YARGI KARARLARI  111
9.D.1. Mahalle Muhtarlarına Yemek Verilmesi  111
9.D.2. Muhtara Yapılan Tebliğ İşlemleri  111
9.E. İLGİLİ MEVZUAT  112
9.E.1. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun  112
9.E.2. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu  112
9.E.3. 2972 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  113
9.E.4. Vergi Usul Kanununun İlgili Hükmü  114
10.A. KANUN METNİ (Belde Adının Değiştirilmesi)  115
10.B. AÇIKLAMA  115
10.D. YARGI KARARLARI  116
10.D.1. Bucak Adının Değiştirilmesi Belediye Adını da Değiştirir mi?  116
11.A. KANUN METNİ (Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi)  116
11.B. AÇIKLAMA  117
11.B.1. Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Belediyeye Katılan Belediyelerin Tasfiyesi  117
11.B.2. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belediyelerin Köye Dönüştürülmesi  117
11.B.3. Belediye Tüzel Kişiliğinin Kaldırılması veya Köye Dönüştürülmesine İlişkin Kararların Uygulanma Zamanı  118
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  118
11.C.1. Tüzel Kişiliği Kalkan Belediyelerdeki Hizmet Aksamaları  118
11.C.2. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarındaki Belde Belediyeleri ve Köyler  118
11.D. YARGI KARARLARI  119
11.D.1. Tüzel Kişiliğin Sona Erdirilmesi  119
11.D.2. Köy Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Başka Bir Köye Bağlanması  120
12.A. KANUN METNİ (Kararlarının Uygulanması ve Nüfus Tespiti)  121
12.B. AÇIKLAMA  122
12.B.1. Orman Köylüsüne Tanınan İmtiyazların Devamı  122
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  123
12.C.1. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği  123
12.D. YARGI KARARLARI  130
12.D.1. Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sonuçlarına İptal Davası Açan Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliği  130
12.D.2. Köylerdeki Prefabrik Konutlarda Oturan Kişilerin Bu Köylerin Nüfusuna Dâhil Edilmesi  131
12.E. İLGİLİ MEVZUAT  132
12.E.1. 2972 Sayılı Kanunun 29’uncu Maddesi  132
12.E.2. Adres Bilgisi Tespit İşlemleri Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  132
13.A. KANUN METNİ (Hemşehri Hukuku)  132
13.B. AÇIKLAMA  133
13.B.1. Hemşehri Hukukunun Öngördüğü Haklar  133
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  133
13.C.1. Hemşehri Hukukunun Belediyelere Yüklediği Yükümlülükler  133
13.B.2. Hemşehri Hukukunun Beldede İkamet Edenlere Yüklediği Mükellefiyetler  134
13.D. YARGI KARARLARI  134
13.D.1. Belediye İşlemlerinden Ötürü Menfaatleri Zarar Gören Belde Sakinlerinin İtiraz Hakkı Var mıdır?  134
14.A. KANUN METNİ (Belediyenin Görev ve Sorumlulukları)  135
14.B. AÇIKLAMA  137
14.B.1. Belediyelerin Varlık Nedenini Oluşturan Görev ve Sorumlulukları  137
14.B.2. Merkezi Hükümetin Görev Alanına da Giren Görev ve Sorumluluklar  139
14.B.3. Amatör Spor Kulüplerine ve Sporcuya Belediye Desteği  139
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  140
14.C.1. Hizmetlerin Sunumunda Öncelik Sırası ve Yetki Alanı  140
14.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olmanın Müeyyidesi  140
14.C.3. Mezarlıkların Korunması Noktasında Belediyelere Yüklenen Görevler Nelerdir?  141
14.D. YARGI KARARLARI  142
14.D.1. Turizm İmar Planlarını Yapmaya Yetkili İdareler  142
14.D.2. Belediyenin Yol Çalışmasında Trafik Kazasına Neden Olması  143
14.D.3. Mücavir Alan Dışındaki Taşınmazın Yıkım İşlemi  143
14.D.4. Usulsüz Defin Yapılmasına Göz Yumulması  144
14.D.5. Belediye Hastanesi Resmi Sağlık Kurumu Niteliğinde midir?  144
14.D.6. Belediyenin Mahkeme Kararını Uygulamamasının Sonuçları  144
14.D.7. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi ve Harç İstisnası  145
14.D.8. İlkokul Yapımı İçin Kamulaştırılan Arsaya Ait Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi İçin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi  146
14.D.9. İlave İmar Planı Çalışmaları  147
14.D.10. Parselasyon Planı Yapılmayan Yerdeki İmar Durumu  147
14.D.11. Müştemilat Niteliğinde Olmayan Binanın İnşaat Ruhsatı  147
14.D.12. Düzenleme Ortaklık Payının Hesabı  147
14.D.13. Pazar Yerinin Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanması Mümkün müdür?  148
14.D.14. Başka Parsellerdeki Hisselerin Birleştirilmesi  148
14.D.15. Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmazın Tevhit ve İfraz İşlemleri  148
14.D.16. Yol Ayrılığı ve Yerin Tevhidi  148
14.D.17. Yola Terk Edilen Taşınmazın Yol Fazlası Haline Gelmesi  148
14.D.18. Pis Su Bağlantılarının Denize Verilmesi İşlemi  149
14.D.19. İmar Planlarının Uygulanması Sonucu Kapanan Meydanların Durumu  149
14.D.20. İmar Düzenlemelerinde Öncelikli Düzenlemeye Girecek Alanın Tespiti  149
14.D.21. Bedelsiz Geri Verme  149
14.D.22. İhtiyati Tedbir Kararı Ruhsat Verilmesine Engel midir?  150
14.D.23. Yapıya Başlanılmaması Nedeniyle Ruhsatın Yenilenmemesi  150
14.D.24. Köylerin Aydınlatma Giderleri  150
14.D.25. Özel Kanunlarda Yer Alan Plan Yapma Yetkisi Devam Ediyor mu?  151
14.D.27. Hamamlar ve Her Nevi Yıkanma Yerleri Açmak Belediyelerin Görevi midir?  152
14.D.28. Belediyelerce Meslek Edindirme Kurslarının Açılmasından Önce Milli Eğitim Bakanlığının İzninin Alınması Gerektiği  152
14.D.29. Başkanının Ev Telefonunun Belediyenin Asli Görevleri İle Bağlantısı Var mıdır?  153
14.E. İLGİLİ MEVZUAT  154
14.E.1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Belediyelere Verilen Görevler  154
14.E.2. Defin Ruhsatı Alınması ve Defin İşlemleri  159
14.E.3. İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme  160
14.E.4. Sular Hakkında Kanunun Belediyelere Yüklediği Görevler  160
14.E.5. Mezarlıkların Korunması Konulu Genelge  163
14.E.6. Belediyelerin Fuhuşla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele Görevi  163
14.E.7. Mezarlıktan Yol Geçirilmesi  164
14.E.8. Park Yerlerinde Parkmetre Uygulaması  164
14.E.9. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunundan Gelen Görevler  165
14.E.10. AB Uyum Çerçevesinde Defin Kayıtlarının Düzenli Tutulması  167
14.E.11. 1005 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmü  168
14.E.12. Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  169
14.E.13. Kaçak Kesimlerin Önlenmesi  169
14.E.14. Hayvanların Korunması  169
14.E.15. İçme–Kullanma Suyu Depoları  170
15.A. KANUN METNİ (Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları)  171
15.B. AÇIKLAMA  173
15.B.1. Baz İstasyonlarına Ücret Karşılığında Yer Seçim Belgesi Verilmesi  178
15.B.2. Belediyelerin Asansör Tescil ve Periyodik Kontrol Mükellefiyeti  179
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  184
15.C.1. Yöresel Sanayi, Turizm ve Altyapı Yaptırımlarının Yaptırılması  184
15.C.2. Belediyeler Arsa Tahsis Edilebilir mi?  185
15.C.3. Belediye Mabetlere Bila bedel Su Verebilir mi?  185
15.C.4. Belediye Mallarına Haciz İşlemleri Nasıl Yürüyecek?  185
15.C.5. Belediyenin Haciz Edilebilen ve Haciz Edilemeyen Malları Nelerdir?  185
15.C.6. Belediye Mallarına Karşı Suç İşleyenlerin Durumu  198
15.C.7. Torba Yasada “Belediyenin Haczedilemeyen Malları”  198
15.C.8. Belediye Otobüsleri Şehirlerarası Otobüs Seferleri Yapabilir mi?  204
15.C.9. Yap–İşlet–Devret Uygulaması  205
A. Yap–İşlet–Devret Modeli Proje Stoku  205
B. İstekli Şirketlerde Aranacak Özellikler  206
C. Şartnamede Yer Alacak Hususlar  206
D. Şirket Görevlendirme Süreci  207
E. Sözleşmede Yer Alacak Hususlar  207
F. Verilecek Hazine Garantisinin Çerçevesi  208
G. Mal ve Hizmet Fiyatının Belirlenmesi  209
H. Yap–İşlet Devret Modeliyle Yapılmış Yatırım ve Tesisin Kamu Kurumuna Devri  210
I. Yap – İşlet Devret Sözleşmesi  211
15.C.10. İçme Suyunun İşletmesi İşinin İhalesi İçin Danıştay Görüşü ve Bakanlık Onayı Alınması Gerekir mi?  216
15.D. YARGI KARARLARI  216
15.D.1. Yat Limanı İçinde Benzin İstasyonu Ruhsatı Verilmesi  216
15.D.2. Sit Alanında Islah İmar Planı Yapılması  217
15.D.3. İmar Yolu Geçirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği  217
15.D.4. LPG İkmal İstasyonunun Kurulması İçin Verilen Yer Seçim Raporu  218
15.D.5. Belediyenin Hatalı Yıkım İşleminden Doğan Zararın Hesabında Başlangıç Tarihi  218
15.D.6. GSM Baz İstasyonları Ruhsata Tabi midir?  219
15.D.7. Konut Alanı Olan Yere İşyeri Ruhsatı Verilmesi  219
15.D.8. Ruhsatsız Binayı Yıktırmayan Belediye Başkanı  219
15.D.9. Fazla Fiyatla Et Satılması  220
15.D.10. Belediye Yardım Sandığı Yönetmeliği  220
15.D.11. Çevre Sağlığı Yönünden Sakıncalı Çiftlikler  220
15.D.12. Paylı Taşınmaz Üzerinde Yapı Yapılması  220
15.D.13. Belediyeye Ait İçme ve Kullanma Suyu İşletmesinin İhale ile Kiralanması  221
15.D.14. Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını Belirleme Yetki ve İmtiyazları  221
15.D.15. Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi Şartı  223
15.D.16. Gömme Balkonun Kapatılması İçin Ruhsat Gerekir mi?  223
15.D.17. Binalara Cephe Giydirme Sistemi Ruhsata Tabi İşler Kapsamında mıdır?  223
15.D.18. Çalışma Ruhsatı Belediyece Kaç Gün İçinde Verilmelidir?  223
15.D.19. Cins Tashih İşleminin Süresinde Yaptırılmaması Nedeniyle Harç Cezalı Alınabilir mi?  224
15.D.20. İmar Planının Uygulanması Kapsamında Tesis Edilmiş İşlem  224
15.D.21. Balkonun Kapatılması İşlemine Para Cezası Verilebilir mi?  225
15.D.22. Belediyeler Öğrenci Yurdu Açıp İşletebilir mi?  225
15.E. İLGİLİ MEVZUAT  228
15.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  228
15.E.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun İlgili Maddesi  229
15.E.3. Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği  229
15.E.4. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi Hakkında Genelge  230
15.E.5. 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun İlgili Maddeleri  230
15.E.6. Katı Atık İşleme Tesislerine İnşaat ve İşletme Ruhsatı Verilmesi  233
15.E.7. Kaçak Yapıların Tahliyesinde İzlenecek Yöntem  234
15.E.8. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  235
15.E.9. Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kapsamında Belediyeye Ait Taşınmazların Bedelsiz Devri  235
15.E.10. Turizme Hizmet Veren İşletmelere Belediyelerce Ruhsat Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  236
15.E.11. Gıda Maddesi Üreten İşyerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesi  237
15.E.12. Ruhsatsız Hayvan Pazarları  238
15.E.13. Tapuda İş Yeri Olarak Görünen Yerlerde, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Açılmasının Koşulu  238
15.E.14. Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Üçüncü Kişilere Verilmesi  239
15.E.15. Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetlerinin İhale Yoluyla Kiraya Verilmesi Mümkün müdür?  239
15.E.16. Şehir İçi Hat Tahsisleri ve Güzergah Tespitinin Belediyelere Devri  239
15.E.17. Belediye Taşınmazlarının İşgali Halinde İzlenecek Yöntem  240
15.E.18. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği  241
15.E.19. Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri Hakkındaki Genelge  241
16.A. KANUN METNİ (Belediyeye Tanınan Muafiyetler)  241
16.B. AÇIKLAMA  242
16.C. SORUN ÇÖMLERİ  242
16.C.1. Belediyelerle İlgili Kurumlar Vergisi Muafiyetleri  242
17.A. KANUN METNİ (Belediye Meclisi)  244
17.B. AÇIKLAMA  244
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  244
17.C.1. Belediye Meclis Üyelerinin Seçimi  244
17.C.2. Belediye Meclislerinin Üye Sayısı Ne Olacaktır?  245
17.D. YARGI KARARLARI  245
17.D.1. Belediye Taşınmazlarının Tespiti Amacıyla Meclis Üyelerinden Oluşturulan Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenebilir mi?  245
17.D.2. Belediye Meclis Üyesi Meclis Kararına Karşı Dava Açabilir mi?  246
17.D.3. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  246
17.D.4. Seçim Propagandasına İlişkin Yüksek Seçim Kurulunun İlke Kararları  247
18.A. KANUN METNİ (Meclisin Görev ve Yetkileri)  250
18.B. AÇIKLAMA  251
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  254
18.C.1. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması ve Onaylanması  254
18.C.2. Üst Ölçekli Planların Mahkemelerce Yürürlüğünün Durdurulması Alt Ölçekli Planları Ne Şekilde Etkiler?  255
18.C.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun İşyeri Açılış Ruhsatı Verme Açısından Tahlili  257
18.D. YARGI KARARLARI  259
18.D.1. Meclis Kararı İle Belediye Personelinden İndirimli Su Ücreti Alınabilir mi?  259
18.D.2. Meclise Ait Satış Yetkisinin Encümence Kullanılması Satışı Yok Hükmüne Sokar mı?  260
18.D.3. Eski Eserin İmar Değişikliği ile Çocuk Parkı Yapılması  261
18.D.4. Meclis Kararı Alınmadan Taşınmazın Tahliyesi  262
18.D.5. Meclis Kararı Alınmak Suretiyle İmar Değişikliği Yapılmaması  262
18.D.6. İmar Planı Değişiklikleri İdari Yargının Denetimi Altında mıdır?  262
18.D.7. Yargı Kararı Doğrultusunda Plan Değişikliği  262
18.D.8. Belediye'ye Ait Taşınmaz Malların Doğrudan Trampa Yetkisi  262
18.D.9. İmar Planları Yapımında Yetki Çatışmasının Çözümü  264
18.D.10. Ruhsatsız Bahçe Duvarı Yapımı Mümkün müdür?  265
18.D.11. Koruma Amaçlı İmar Planları  265
18.D.12. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptali  266
18.D.13. Sit Alanındaki Yıkılan Yapılar İçin İmar Planı ile Getirilen Yapılaşma Oranı Korunur mu?  266
18.D.14. İmar Durumu Alınmış Olması Aynı Konuda İdareye Başvuruda Bulunulmasına ve Dava Açılmasına Engel midir?  267
18.D.15. İmar Planı Yapılırken Mevzuat Uyarınca Tesisi Zorunlu Sağlık Koruma Bandının Dikkate Alınması  268
18.D.16. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İptaline İlişkin Belediye Meclisi Kararının Hukuki Sonuç Doğurabilmesi Şartı  269
18.D.17. Nazım İmar Planının Bölge Planına Uygunluğu  270
18.E. İLGİLİ MEVZUAT  271
18.E.1. Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü Hakkında İçişleri Bakanlığı Genelgesi  271
18.E.2. Uzun Süre Kamulaştırma Yapılmaması Gerekçesiyle İmar Palanı Değişikliği Yapılabilir mi?  272
19.A. KANUN METNİ (Başkanlık Divanı)  272
19.B. AÇIKLAMA  273
19.B.1. Meclis Başkanının Görevi  273
19.B.2. Meclis Toplantısının Yapılamadığı Durumlar  273
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  273
19.C.1. Başkan Vekilleri ve Katip Üyelerin Seçimi  273
19.E. İLGİLİ MEVZUAT  274
19.E.1. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği  274
20.A. KANUN METNİ (Meclis Toplantısı)  274
20.B. AÇIKLAMA  275
20.B.1. Meclis Oturumunun Kapalı Yapılması  275
20.B.2. Meclis Görüşmelerinin Kaydı  275
20.B.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı Yetkisi  275
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  275
20.C.1. Meclisin İlk Toplantısı  275
20.C.2. Meclis Toplantıları  276
20.C.3. Başkanın Olağanüstü Toplantı Çağrısı  276
20.C.4. Meclisin Toplantı Yeri  276
20.C.5. Başkan ve Meclis Üyeleri Hangi Görüşmelere Katılamaz?  277
20.C.6. Meclis Toplantılarının Mutat Toplantı Yeri Dışında Yapılması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  277
20.C.7. Huzur Hakkı Ödemelerinde Hangi Günler Esas Alınacak?  277
20.C.8. İlçe Belediye Meclislerinin Toplantı Zamanı  277
20.C.9. Meclis Üyeliği Hangi Hallerde Sona Erer?  277
20.D. YARGI KARARLARI  278
20.D.1. Üyelik Sıfatları Devam Eden Üyeler Yerine Yedek Üyelerin Toplantıya Çağrılmaları  278
20.D.2. Mutad Olan Yerin Yetersiz Olması  278
21.A. KANUN METNİ (Gündem)  278
21.B. AÇIKLAMA  278
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  279
21.C.1. Meclis Toplantı Gündeminin Duyurulması  279
22.A. KANUN METNİ (Toplantı ve Karar Yeter Sayısı)  279
22.B. AÇIKLAMA  280
22.B.1. Karar Yeter Sayısının Sağlanmaması  280
22.B.2. Oy Kullanma Esasları  280
22.B.3. Kararların İmzalanıp Dağıtılması  281
22.B.4. Meclis Görüşmeleri ve Yönetimi  281
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  282
22.C.1. Gerekçesiz Olumsuz Kararlar Alınması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  282
22.C.2. Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üye Tam Sayısına Dahil midir?  283
22.C.3. Mecliste Düzenin Sağlanması  283
22.C.4. Mecliste Görüşülen Konuların Kabul veya Reddedilmesi  283
22.C.5. Oturuma Ara Verilmesi ve Birleşime Son Verilmesi  283
22.C.6. Tutanak Düzenlenmesi ve Kararların Yazılması  283
22.D. YARGI KARARLARI  284
22.D.1. Belediye Başkanının İstemlerine Aykırı Kararlar Alınması  284
23.A. KANUN METNİ (Meclis Kararlarının Kesinleşmesi)  284
23.B. AÇIKLAMA  284
23.B.1. Yeniden Görüşülmesi İstenilmeyen Kararların Kesinleşmesi  285
23.B.2. Yeniden Görüşülmesi İstenen Kararların Kesinleşmesi  285
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  286
23.C.1. Meclis Kararlarının Yürürlüğe Girmesi  286
23.C.2. Meclis Kararlarının Kayıt ve Teslimi  286
23.C.3. Belediye Başkanının Meclisin Israr Kararına Karşı Yargıya Başvuru Yolu  287
23.D. YARGI KARARLARI  293
23.D.1. Belediye Meclisinin Kendisine Kanunla Verilen Görevleri Süresi İçinde Yapmayı İhmal Etmesi  293
24.A. KANUN METNİ (İhtisas Komisyonları)  294
24.B. AÇIKLAMA  294
24.B.1. İhtisas Komisyonlarının Oluşumu ve Çalışma Takvimi  295
24.B.2. İhtisas Komisyonlarına Katılabilecek Kişi ve Kurumlar  295
24.B.3. İhtisas Komisyonları Kararlarının Aleniyeti  296
24.B.4. Kurulması Gereken Zorunlu Komisyonlar Hangileridir?  296
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  296
24.C.1. Komisyonların Parti Gruplarına Göre Dağılımı  296
24.C.2 Komisyon Üyelerine Ücret Ödenir mi?  297
24.C.3. Komisyonlarda Uzman Kişilerden Yararlanılabilir mi?  297
24.C.4. Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü  297
24.D. YARGI KARARLARI  298
24.D.1. İhtisas Komisyonları İçin Getirilen Gün ve Sayı Kısıtlamasına Uyulmaması Kamu Zararı Oluşturur mu?  298
24.D.2. İhtisas Komisyon Üyelerinin Huzur Hakkı  299
24.D.3. Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  300
24.E. İLGİLİ MEVZUAT  300
24.E.1 İhtisas Komisyonlarının Oluşturulmasına İlişkin Genelge  300
25.A. KANUN METNİ (Denetim Komisyonu)  300
25.B. AÇIKLAMA  301
25.B.1. Denetim Komisyonunun Çalışma Esasları  301
25.B.2. Denetim Komisyonunun Seçim Usulü  302
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  302
25.C.1. Denetim Komisyon Üyelerine Huzur Hakkı Ödenir mi?  302
25.C.2. Denetim Komisyonu Çalışmalarında Görevlendirilecek Kişilerde Aranacak Şartlar  302
25.C.3. Denetim Komisyonunun Çalıştırdığı Uzmanların Ücretleri  303
25.D. YARGI KARARLARI  303
25.D.1. İstenen Dosyaların Komisyona Teslim Edilmemesi  303
25.D.2. Denetim Komisyonları Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Nasıl Belirlenmelidir?  303
25.D.3. Nüfusu 10.000’nin Altında Olan Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulup Huzur Ücreti Ödenir mi?  304
25.D.4. Denetim Komisyonu Üyelerine Aynı Gün İçin Birden Fazla Huzur Hakkı Ödenmesi Mümkün müdür?  305
25.E. İLGİLİ MEVZUAT  305
25.E.1. Vali ve Kaymakamlıklarca Yapılan Tahsilat Denetimi  305
26.A. KANUN METNİ (Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları)  306
26.B. AÇIKLAMA  307
26.B.1. Soru ve Genel Görüşme  307
26.B.2. Faaliyet Raporunun Yeterli Görülmemesinin Sonuçları  307
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  308
26.C.1. Gensoru ile Belediye Başkanı Düşülebilir mi?  308
26.D. YARGI KARARLARI  308
26.D.1. Faaliyet Raporunun Yetersiz Görülmesi  308
26.D.2. Gensoruya Görüşmelerinde Yetersizlik Kararı  308
26.D.3. Somut Delil İçermeyen Gensoru  308
26.D.4. Faaliyet Yetersizliğinin Kaynakların Sınırlı Olmasından İleri Gelmesi  309
26.D.5. Belediyenin Zarara Uğratıldığına İlişkin Gensoru  309
26.D.6. Belde Halkı Üzerinde Güvenirliğin Kaybedilmesi  309
26.D.7. Belediye Başkanı Hakkında Verilen Gensoru Önergesi  309
27.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar)  311
27.B. AÇIKLAMA  311
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  311
27.C.1. Başkan ve Meclis Üyelerinin Toplantı Yasağının Kroki ile Gösterilmesi  311
27.D. İLGİLİ MEVZUAT  312
27.D.1. Türk Medeni Kanununun İlgili Maddeleri  312
28.A. KANUN METNİ (Başkan ve Meclis Üyelerinin Yükümlülükleri)  312
28.B. AÇIKLAMA  312
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  313
28.C.1. Belediyenin Satışa Çıkardığı Malın Satın Alınması Taahhüt Yasağına Girer mi?  313
28.D. YARGI KARARLARI  313
28.D.1. Görevinden Ayrılmış Kamu Çalışanının İhale Yasağı  313
28.D.2. Belediye Meclisi Üyeliği ile Taahhüt İlişkisi  313
28.D.3. Eski Meclis Üyesinin Belediyede Avukat Olarak Çalıştırılması  313
28.E. İLGİLİ MEVZUAT  314
28.E.1. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun  314
28.E.2. Avukatlık Kanununun İlgili Maddeleri  315
29.A. KANUN METNİ (Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi)  315
29.B. AÇIKLAMA  315
29.B.1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  316
29.B.2. Meclis Kararıyla Üyelikten Düşme  316
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  316
29.C.1. Meclis Üyesinin Seçilme Yeterliği Nasıl Kaybolur?  316
29.C.2. Belediye Meclisi Yedek Üyelerinin Asıl Üyeliğe Getirilmesi  317
29.D. YARGI KARARLARI  317
29.D.1. Belediye Meclis Üyesi Seçilebilmek İçin Gerekli Olan Şartların Sonradan Yitirildiğinin Anlaşılması  317
29.D.2. Birbirini İzleyen Üç Toplantıya Katılmama  317
29.D.3. İl Hıfzısıhha Kurulu Kararlarını Uygulamayan Belediye Başkanı  318
29.D.4. Kaçak İnşaatın Bitirilmesine Göz Yummak Eylemi  318
29.D.5. Suç Oluşturmayan Eylem İçin Soruşturma İzni  318
29.D.6. Askerlik Görevinin Yapılmaması  319
29.D.7. Belediye Meclis Üyelerinin Görevini Kötüye Kullanmaları  319
29.D.8. İmar Planındaki Dört Kat Olan İnşaat Yüksekliğinin Beş Kata Çıkartılması  319
30.A. KANUN METNİ (Meclisin Feshi)  320
30.B. AÇIKLAMA  320
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  320
30.C.1. Meclisin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’den Yardım Talep Etmesi Meclisin Feshini Gerektir mi?  320
30.D. YARGI KARARLARI  321
30.D.1. Kesin Hesap ve Faaliyet Raporlarına İlişkin İşlemlerin Süresinde Yapılmaması Meclisin Feshini Gerektirir mi?  321
30.D.2. Belediye Meclisinin Kendi Görevlerini İhmal Etmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Olarak Değerlendirilebilir mi?  322
30.D.3. Kesinhesabın Reddedilmesi Belediyeye Ait İşlerin Sekteye Uğratılması Anlamına Gelir mi?  323
30.D.4. Bütçenin Tümüyle Reddedilmesi Meclisin Feshini Gerektirir mi?  323
30.D.5. Belediye İşlerini Sekteye Uğratmayan Red Kararı  323
30.D.6. Belediye Meclisinin Feshedilmesine İlişkin Karara İtiraz  324
31.A. KANUN METNİ (Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi)  325
31.B. AÇIKLAMA  325
32.A. KANUN METNİ (Huzur ve İzin Hakkı)  325
32.B. AÇIKLAMA  325
32.B.1. Huzur Ücretinin Aylık Sınırı  326
32.B.2. Meclis Üyelerinin İzin Hakları  326
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  326
32.C.1. Meclis Üyelerinin Harcırahı  326
32.D. YARGI KARARLARI  327
32.D.1. Toplantı Süresini Aşan Komisyon Toplantı Günlerinde Huzur Hakkı Ödenir mi?  327
32.D.2. Belediye Meclis Üyeleri ile Yöneticilerinin Yurtdışı Harcırahı  328
32.D.3. İçişleri Bakanlığı Meclis Üyelerine Verilecek Huzur Hakkını Kademeli Belirleyebilir mi?  328
32.D.4. Gelir Vergisi Tevkifatının Kümülatif Matrah Üzerinden Yapılmaması  329
32.D.5. Meclis Tatilde Çalışırsa Huzur Ücreti Alır mı?  330
33.A. KANUN METNİ (Belediye Encümeni)  330
33.B. AÇIKLAMA  331
33.B.1. Encümenin Oluşumu  331
33.B.2. Encümene Üye Seçimi  331
33.B.3. Belediye Başkanının Katılmadığı Toplantılar  332
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  332
33.C.1. Kanunun Yayın Tarihinde Görevi Başında Bulunan Encümen Üyelerinin Durumu  332
33.D. YARGI KARARLARI  332
33.D.1. Fen Memuru, Teknisyen, Tekniker Gibi Memurlar Encümende Görev Alabilir mi?  332
33.D.2. Belediye Encümeninin İhale Komisyonu Olarak Görev Yapması  333
34.A. KANUN METNİ (Encümenin Görev ve Yetkileri)  334
34.B. AÇIKLAMA  334
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  336
34.C.1. Baz İstasyonlarının Kaldırılmasına İlişkin Yetki  336
34.C.2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Kesilecek İdari Para Cezaları  336
34.C.3. İş Makinesinin Kiraya Verilmesi İçin Encümenin Onayı Gerekir mi?  337
34.D. YARGI KARARLARI  337
34.D.1. Para Cezasına İlişken Encümen Kararının İptalinde Dava Açma Süresi  337
34.D.2. Kamulaştırma Bedelini Ödemeyen Encümen Üyeleri İçin Soruşturma İzni  338
34.D.3. Yasada Yeri Bulunmayan Cezanın Uygulanması  338
34.D.4. Meclis Kararı Olmadan Encümenin Gerçekleştirdiği Taşınmaz Satışı  338
34.D.5. Para Cezası Kararı ile Birlikte Ödeme Emri Düzenlenmesi  338
34.D.6. Ruhsatsız Yapıların Geçici Ruhsat Durumu Araştırılmadan Yıktırılması  339
34.D.7. Fuar ve Rekreasyon Sahasındaki Ruhsatsız Yapıların Yıktırılması  339
34.D.8. Encümenin Kapatma Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmesi Suçun Oluşumunu Engeller mi?  339
34.D.9. Gecekondunun Haksız Yıkıldığı İddiası  339
34.D.10. Hisseli Taşınmaz Üzerindeki Yapının Ruhsata Bağlanması  339
34.D.11. Müstakil İnşaat Yapmaya Müsait Olan Parseldeki Hissenin Diğer Hissedara Satışında Yetki  340
34.D.12. Muhtaç Asker Ailesi Yardımından Yararlanmak İçin Daimi İkamet Etme Şartı Aranır mı?  340
34.D.13. Belediye Encümeninin Verdiği Yıkım Kararına Uymayanlar Haklarında Soruşturma İzni Verilir mi?  341
34.D.14. Dava Açmanın Menfaat Şartına Bağlı Olmadığı Durumlar  341
34.D.15. Belediye Encümeninin Trampa Yetkisi Var mıdır?  342
34.D.16. Ruhsatsız İnşaatın Satılmış Olması Yapıyı Yapana Ceza Verilmesine Engel Teşkil Eder mi?  343
34.E. İLGİLİ MEVZUAT  344
34.E.1. Belediye Cezaları Öngören Kanunlar  344
34.E.2. Usulsüzlük Cezalarının Kesilmesinde Ölçü  344
34.E.3. İmar Kanunu ile Belediye Encümenine Verilen Görevler  345
34.E.4. Taksi Durağı Oluşturulması Encümenin Görev midir?  354
35.A. KANUN METNİ (Encümen Toplantısı)  354
35.B. AÇIKLAMA  355
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  355
35.C.1. Başkan ve Üyeler, Hangi Tür Encümen Toplantılarına Katılamazlar?  355
35.C.2. Kayın Hısımlığı Boşanma ile Ortadan Kalkar mı?  356
36.A. KANUN METNİ (Encümen Üyelerine Verilecek Ödenek)  356
36.B. AÇIKLAMA  357
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  357
36.C.1. Belediye Başkanı Encümen Ödeneğini Alabilir mi?  357
36.D. YARGI KARARLARI  358
36.D.1. Encümene Başkanlık Eden Genel Sekreterin Ödeneği  358
37.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı)  359
37.B. AÇIKLAMA  359
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  359
37.C.1. Belediye Başkanı Seçim Esasları  359
37.D. YARGI KARARLARI  360
37.D.1. Başbakanlık Tasarruf Genelgesi Hilafına Temsil Ağırlama Yapılabilir mi?  360
37.D.2. Kanalizasyon Çukurunu Kapatmayan Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma İzni  360
37.D.3. Eylem Suç Oluşturmuyorsa Soruşturma İzni Kalkar mı?  360
37.D.4. Siyasi Mesajların Yer Aldığı Bayram Kutlaması İlanı  360
37.D.5. Hakediş Raporunu “Onaylayan” Sıfatıyla İmzalayan Belediye Başkanının Sorumluluğu  361
37.D.6. İddiaların Ciddi Bulgu ve Belgelere Dayanması Zorunluluğu  361
37.D.7. Belediye Başkanının Göreve İadesi  362
37.D.8. Belediye Başkanının Düşürülmesi  363
37.E. İLGİLİ MEVZUAT  364
37.E.1. Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleri  364
38.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri)  364
38.B. AÇIKLAMA  365
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  368
38.C.1. Belediye Başkanı Bazı İşçilerin Maaşlarını Artırabilir mi?  368
38.D. YARGI KARARLAR  369
38.D.1. Su Gelirlerinin Tahsilinde Ayrımcılık Yapmak  369
38.D.2. Avukat Olmayan Kişi Belediye Başkanını Temsilen Takibe İtiraz Edebilir mi?  369
38.D.3. Belediye Başkanının Onayı ile Borç Verilebilir mi?  370
38.D.4. Belediye Başkanı İhalesiz Dükkan Kiralayabilir mi?  370
38.D.5. Belediye Başkanının Görev ve Yetkilerini Devretmesi  371
38.D.6. Zemin Etüt Raporu Bulunmayan İnşaata Ruhsat Verilmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  371
39.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanının Özlük Hakları)  371
39.B. AÇIKLAMA  372
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  372
39.C.1. Belediye Başkanının Sağlık ve Sosyal Hakları  372
39.C.2. Belediye Başkanlarının Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahları  373
39.C.3. Meclis Toplantılarına Katılan Belediye Başkanlarına Huzur Hakkı Ödenir mi?  373
39.C.4. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Emeklilik Hakları  374
A. 5510 Sayılı Kanundan Önce Belediye Başkanının Durumu  374
B. 5510 Sayılı Kanundan Sonra Belediye Başkanının Durumu  376
C. Meclis Üyelerinin Sosyal Hakları ve Emeklilik Durumları  377
39.D. YARGI KARARLARI  377
39.D.1. Belediye Başkanı Ödeneğine Memur Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenebilir mi?  377
39.D.2. Seminere Giden Belediye Başkanının Harcırahı  378
39.D.3. Belediye Başkanının Tutuklanması Halinde Özlük Hakları  379
39.D.4. Belediye Başkanının Ölümünün Ardından Dul ve Yetimlerine Maaş Bağlanması  379
39.D.5. Belediye Başkanının Harcırah ve Konaklama Bedeli Dışındaki Otel Giderlerinin Ödenmesi Mümkün müdür?  380
39.D.6. Belediye Başkanına Gelir Vergisi Dilimlerine Uyulmadan Ödeme Yapılması Kamu Zararı Oluşturur mu?  381
39.D.7. Belediye Başkanına Yeşil Pasaport Verilebilir mi?  381
39.D.8. Belediye Başkanına Güncellenen Nüfus Rakamlarına Göre Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Yapılabilir mi?  382
38.D.9. Yurtdışına İnceleme Gezisi Yapılabilir mi?  382
39.D.10. Belediye Başkanı Ödeneğine Taban Aylığı ve Ek Gösterge Eklenmesi Mümkün müdür?  382
39.E. İLGİLİ MEVZUAT  383
39.E.1. Devlet Memurları Kanunun İlgili Hükümleri  383
39.E.2. Belediye Başkan Ödenekleri  387
40.A. KANUN METNİ (Başkan Vekili)  387
40.B. AÇIKLAMA  388
40.D. YARGI KARARLARI  388
40.D.1. Belediye Başkan Vekili Hakkında Soruşturma İzni  388
40.D.2. Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyesinin Başkan Vekilliği Yapması Durumunda Ödeneği  388
40.D.3. Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline Ücret Ödenebilir mi?  388
41.A. KANUN METNİ (Stratejik Plân ve Performans Programı)  389
41.B. AÇIKLAMA  389
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  390
41.C.1. Stratejik Planlama Kılavuzu  390
41.D. YARGI KARARLARI  390
41.D.1. Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşi İhale Edilebilir mi?  390
41.E. İLGİLİ MEVZUAT  391
41.E.1. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  391
42.A. KANUN METNİ (Yetki Devri)  392
42.B. AÇIKLAMA  392
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  392
42.C.1. Başbakanlık Yetkilerinin Geçici İşçiye Devri Mümkün müdür?  392
42.D. YARGI KARARLARI  392
42.D.1. Vekilin Görevli Olduğu Döneme İlişkin Yeterlilik  392
42.D.2. Belediye Başkanının Yasadan Kaynaklanan Görev ve Yetkilerini Devretmesi  392
43.A. KANUN METNİ (İhtilâf Hali)  393
43.B. AÇIKLAMA  393
44.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Sona Ermesi)  394
44.B. AÇIKLAMA  394
44.B.1. Belediye Başkanı Seçilme Yeterliliğini Nasıl Kaybeder?  394
44.B.2. Meclisin Feshine Neden Olan Eylem ve İşlemler  395
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  395
44.C.1. Seçilmiş Organların Organlık Sıfatlarının Sona Ermesinde Yargı Denetiminin İşleyişi  395
44.D. YARGI KARARLARI  396
44.D.1. Seçilme Yeterliğini Kaybetmiş Belediye Başkanının Sonraki Bir Yasa ile Bu Hakkını Yeniden Kazanması Mümkün müdür?  396
44.D.2. Ömür Boyu Kamu Hizmetinden Yasaklanan Belediye Başkanı  397
44.D.3. Fer’i Olarak Verilen Memuriyetten Yoksun Kılınma Cezası  397
44.D.4. Evrakta Sahtecilik Suçu  397
44.D.5. Personel Giderlerinin Bütçenin Yarısını Oluşturması Başkanın Düşürülmesini Gerektirir mi?  397
44.D.6. Mazeretsiz ve Kesintisiz Şekilde Görevin Terki  398
44.D.7. Hakkında İdari Soruşturma Açılan Belediye Başkanı  398
44.D.8. Hapis ve Para Cezaları Seçilmeye Engel Oluşturur mu?  398
44.D.9. Seçilmeye Engel Hükümlülüğün Ortadan Kalkması  399
44.D.10. Seçimden Sonra Seçilme Yeterliliğinin Kaybı  399
44.D.11. İlkokul Mezunu Olmayan Belediye Başkanı  400
44.D.12. Belediye Başkanı Hakkında Yetersizlik Kararı  401
44.E. İLGİLİ MEVZUAT  401
44.E.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Hükümleri  401
45.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler)  404
45.B. AÇIKLAMA  404
45.B.1. Seçim Süreci Nasıl İşler?  405
45.B.2. Seçim Esasları  405
45.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  405
45.C.1. Belediye Başkan Vekili Görev Yaparken Belediye Başkanlığının Boşalması Hali  405
46.A. KANUN METNİ (Belediye Başkanı Görevlendirilmesi)  406
46.B. AÇIKLAMA  406
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  407
46.C.1. Kamu Hizmetinin Sağlıklı Biçimde Yerine Getirilmesinin Gereği  407
47.A. KANUN METNİ (Görevden Uzaklaştırma)  407
47.B. AÇIKLAMA  408
47.B.1. Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırma Önlemi Kaldırılır?  408
47.B.2. Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanının Sosyal ve Mali Hakları  408
47.D. YARGI KARARLARI  408
47.D.1. Ruhsatsız Yapıda Ticari Faaliyete Göz Yumulması Soruşturmayı Gerektirir mi?  408
47.D.2. Satın Alımların Bölünerek Doğrudan Teminle Yapılması Soruşturmayı Gerektirir mi?  408
47.D.3. Davanın Devamı Süresince Başkanın Görevden Uzaklaştırılması  409
47.D.4. Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılma  409
47.D.5. Belediye Başkanının Görevden Düşürülmesi Koşulu  409
47.D.6. Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldığında Maaşı Tam Ödenir mi?  410
47.D.7. Yapının Yıkılması Yönünde Verilen Belediye Encümeni Kararlarını Uygulamayanlar Hakkında Soruşturma İzni Verilir mi?  410
47.D.8. Yeşil Alanın Akaryakıt Istasyonuna Dönüştürülmesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  411
47.D.9. İhale İlkelerine Aykırılık Soruşturmayı Gerektirir mi?  411
47.D.10. Encümen Kararını Uygulamamak Soruşturmayı Gerektirir mi?  412
47.D.11. Satışa İlişkin İhale Usulsüzlüğü Soruşturmayı Gerektirri mi?  412
47.D.12. Projeye Aykırı İmalat Isnadı Üzerine Verilen Zoruştarma İzni  412
47.D.13. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Makamın Görevini Yerine Getirmemesi  412
47.D.14. Aykırılığa Rağmen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptal Edilmemesi Soruşturmayı Gerektirir mi?  413
48.A. KANUN METNİ (Belediye Teşkilâtı)  413
48.B. AÇIKLAMA  413
48.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  414
48.D.2. İtfaiye Müdürlüğünde Görevli İdareci ve İtfaiyecilere Belediye Meclisi Kararıyla Ferdi Kaza Sigortası Yaptırılması Mümkün müdür?  415
49.A. KANUN METNİ (Norm Kadro ve Personel İstihdamı)  415
49.B. AÇIKLAMA  418
49.B.1. Norm Kadro Uygulaması  418
49.B.2. Belediyelerde Sözleşmeli Personel İstihdamı  418
49.B.3. Sözleşmeli Personelin Ücreti  419
49.B.4. Belediye Dışında Çalışan Memurların Belediyelerde Üst Yönetici Sıfatıyla Çalıştırılması  420
49.B.5. Meclis Üyelerinin Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilmeleri  420
49.B.6. Devlet Memurları Kanunun 68/B Maddesindeki Koşullar  421
49.B.7. Belediyelerde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel İstihdamı  421
49.B.8. Kısmi Zamanlı Çalışanların Sigorta Gün Sayısının Hesabı  422
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  424
49.C.1. Aşırı Personel İstihdamının Getireceği Kamu Zararı Kime Yüklenir?  424
49.C.2. Belediye Memurlarına İkramiye Ödenebilir mi?  425
49.C.3. Belediyeye Bağlı Kurum ve Teşekküllerde Çalışanların Özlük Hakları  426
49.C.4. Kıdem Tazminatının Hesabında Kamu Kuruluşlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi  426
A. Hizmet Birleştirilmesinin Hukuki Dayanağı  427
B. Hizmet Birleştirilmesinin Koşulları  428
1. Birleştirilecek Hizmetlerin Tamamının Kamu Kuruluşlarında Geçmesi Şartı  428
2. İşçinin, Yaşlılık ve Malullük Aylığına ya da Toptan Ödemeye Hak Kazanması  429
3. Hizmet Akdi Kıdem Tazminatını Gerektirecek Şekilde Sona Ermiş Bulunması ve Önceki Hizmet Süresi İçin Tazminat Ödenmemiş Olması  431
49.C.5. Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Fesih Halleri  431
A. Taraflarca Fesih  432
1. İşveren Tarafından Fesih  432
2. İşçi Tarafından Fesih  432
B. Ölüm Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  433
C. Muazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Akdinin Sona Erdirilmesi  433
D. İş Akdinin Kıdem Tazminatı Gerektirmeyecek Şekilde Sona Erdirilmesi  434
49.C.6. Kıdem Tazminatı, Hizmet Birleştirmesi ve Diğer İşçi Ödentileri Hakkında Yargı Kararları  436
A. Kıdem ve İhbar Tazminatı  436
1. İstifa Hali ve Kıdem Tazminatı  436
2. Aynı Dönem İçin İkinci Kez Kıdem Tazminatı Ödemesi  437
3. İstifa Halinde Kıdem Tazminatı  437
4. Hizmet Sürelerinin Yıldan Artan Kısmının Ödenmesi  437
5. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçipte İstifa ile Son Bulan Hizmetler  437
6. Mevsimlik İşçilerin Kıdem Tazminatı  437
7. Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Fiilen Çalışılan Günlerin Esas Alınması  437
8. TİS Gereğince Ödenen Bilet Satış Primi  438
9. İş Akitlerinin Askıya Alınması  438
10. Emekli Sandığı Kanununa Tabi Olarak Geçirilen Sürelerin Hesabı  438
11. 30 Fiili Hizmet Yılını Aşan Hizmet Sürelerinin Kıdemden Sayılması  438
12. Kıdem Süresinden Grev ve Lokavt Süresinin Düşülmesi  438
13. Aynı İşverene Ait Olmayan Yerde Geçirilen Süre  439
14. Raporlu Olduğu Günler İçin Kıdem Tazminatı Ödenmesi  439
15. İş Akitlerinin Feshedildiği Tarihteki Tavan Yerine Bir Gün Sonraki Tavanın Esas Alınması  439
16. “Çalışılan Günler” İfadesinden Anlaşılması Gereken  439
17. Kıdem Tazminatı Niteliği Taşımayan Ödemeler  439
18. Hizmet Akdinin Karşılıklı Anlaşma ile Sona Erdirilmesi  440
19. Kıdem Tazminatında Faiz  440
20. Süresi Belirli Hizmet Akdi ile Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı  440
B. Askerlik Borçlanması  440
1. Borçlanılan Askerlik Sürelerinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması  440
2. İş Akdinin 13. Madde Gereğince İşverence Feshinde Askerlik Borçlanması  442
3. İş Akitlerinin Feshini İsteyen İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının Hesabında Borçlanılan Askerlik Süresi  442
4. Ölüm Halinde Borçlanılan Askerlik Süresinin Değerlendirilmesi  443
C. TİS ile Sağlanan Hak ve Menfaatler  443
1. Sosyal Yardım Parasının Çalışılmayan Günlerde de Ödenebilmesi Mümkün müdür?  443
2. TİS’e Hükmünce İşçilere 4’üncü Derecedeki Memur Harcırahından Fazla Tutarda Ödeme Yapılması Mümkün müdür?  444
3. İhtiyari Sigortalara İlişkin Primlerin, TİS’e Konulan Hükümlerle İşveren Kamu İdareleri Tarafından Üstlenilmesi  444
4. Ücretli İzin Hakkının Ücret Ödenerek Kullanılması Mümkün müdür?  444
5. İşçiye Bir Ödeme Yapılabilmesi İçin TİS’de Yer Alması Yeterli midir?  444
6. Emeklilik Tarihinden Önce Tahakkuk Öden İkramiyeler  444
7. Toplu İş Sözleşmesi Sonucu Elde Edilen İlave Tediyeler  445
8. Asgari Ücret Farkı  446
9. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Hükümleri  446
10. İşçi Alacaklarında Temerrüt  446
11. Ücret Farkının Mahsubu  446
12. İzinli Olunan Günler İçin Yemek Yardımı Ödenmesi  447
D. İşçilerde Yaş Sınırı  447
1. 65 Yaşını Dolduran İşçiye Ücret Ödenmesi  447
2. İleri Yaş ve Hizmette Olan İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi  447
E. İlave Tediye ve İkramiye Ödemesi  447
1. Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince Ödenen İkramiyelerden Sigorta Primi Kesilmesi  447
2. Hizmet Süreleri Bir Yıldan Az Olan İşçilere Ödenecek İlave Tediyeler  448
3. İlave Tediyeden SSK Kesintisi  449
4. İş Akdinin Feshedilme Tarihinden Sonra Ödenen Ek Ödeme ve İkramiyeler Tazminata Yansır mı?  449
F. Yıllık İzin ve Hafta Tatili Ücreti  450
1. Yıllık İzin Ücretinin Hesabında Yıpranma Priminin Dikkate Alınması  450
2. Yıllık İzin Ücretinin Akdin Feshi Sırasında Son Ücret Üzerinden Kullanılması  450
3. Ücretli İzin Günlerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası  451
4. Kullandırılmayan İzin İçin İşçiye İzin Ücreti Ödenmesi  451
5. İzin Ücretinin Ödenmesinde Zamanaşımı  451
6. Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanabilme Koşulu  451
G. Prim ve Kesintiler  452
1. İşçilerin Giyim Yardımı Sigorta Primine Esas Ücret Kapsamına Dahil Edilebilir mi?  452
2. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri Sigorta Primi ile Gelir Vergisi Kesintisine Tabi Tutulur mu?  452
3. Yemek Yardımı Olarak Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmesi  452
4. Prime Esas Aylık Alt Sınırının Artışının Bütçeden Karşılanması  452
5. İşçilere Verilen Koruyucu Malzemeden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mı?  453
6. İhbar Tazminatında Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mıdır?  453
7. Ayni Yiyecek Yardımından Vergi Kesilmemesinin Sorumluluğu  453
8. İşçi Personele Ödenen Yiyecek Yardımının Gelir Vergisi  453
H. İşçi Personele Açılan Rücu Davası  454
1. Personel Hakkında Rücu Davası Açılmaması  454
2. Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Belediye İşçisi  454
3. Belediye Çalışanlarının Üçüncü Şahıslara Verdiği Zararların Karşılanması  454
4. Sahte Evrak Düzenleyen İşçi  455
5. Kaza Hasar Bedelini Ödeyenlerin Sorumluluğu  455
I. İşçi Haklarının Zamanında Ödenmemesi Durumu  455
1. İşçi Haklarının Ödenmemesi Halinde İzlenecek Yöntem  455
2. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade  455
3. İzin Ücretinin Hizmet Akdinin Sona Ermesinden Sonra İstenmesi Mümkün müdür?  455
J. Hizmet Birleştirilmesi  456
1. Hizmet Birleştirilmesinde Kamu Kuruluşu İfadesi  456
2. İş Akdinin Askıda Olduğu Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  456
3. Emekli Sandığına Tabi Olarak Geçen Hizmet Süresi İçin Kıdem Tazminatının Hesabı  457
K. İşkolu Tespiti  457
1. Metro İşçiliğinde İş Kolu Tespiti  457
49.C.7. Servis Hizmetlerinden Yararlanmayan Personele Otobüs Bilet Ücreti Ödenebilir mi?  457
49.C.8. Belediye Personeline İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri  458
49.C.9. Belediye Başkan Yardımcısının Siyasi Nedenle Tutuklanması Nedeniyle Tutukluluk Süresince Kesintili Ödenek Verilir mi?  467
49.E.10. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Kıdem Tazminatları Nasıl Ödenecek?  467
49.D. YARGI KARARLARI  474
49.D.1. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  474
49.D.2. Meclis Üyeleri Arasından Atanan Belediye Başkan Yardımcılarına Memur Taban Aylığı Ödemesi Yapılır mı?  474
49.D.3. Memur Olmayan Kişilerin Naklen Belediyeye Atanmaları  475
49.D.4. Memurun Anne Babasının Tedavi Yardımından Yararlanması Koşulu  475
49.D.5. Devlet Memurluğuna Engel Nitelik Taşımayan Hapis Cezalarının İnfazı Sırasında Memurun Özlük ve Sosyal Hakları  476
49.D.6. Vekalet Görevinin Sürekli Hale Getirilmesi  476
49.D.7. Kısmi Zamanlı Personele Ödenecek Tavan Ücreti Belediye Meclis Kararı İle Aşılabilir mi?  477
49.D.8. Mevzuatta Öngörülmeyen İstihdam Şekilleri Oluşturulması  477
48.D.9. Tedbirsizlik Sonucu İşçinin Ölümüne Sebebiyet Verilmesi  477
49.D.10. Belediye Memuru Hakkında Lüzumu Muhakeme Kararı  478
49.D.11. Meclis Üyesi Arasından Seçilen Başkan Yardımcısının Ödeneği  478
49.D.12. Belediye Bünyesinde Çalışan Memurlara Otobüs Bileti Yardımı Yapılması  479
49.D.13. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunda Uluslararası Sözleşmelerin Bağlayıcılığı  479
49.D.14. Her Türlü Alacaklarımı Aldım Şeklindeki İfade İşçi Aleyhine Yorumlana Bilir mi?  479
49.D.15. İşveren İşçisinden Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir mi?  479
49.D.16. Memurun Zimmet Suçu  480
49.D.17. Prim Borcuna İtirazda Hak Düşürücü Süre  480
49.D.18. Trafik İş Kazasının Tanımı  480
49.D.19. Yurt Dışında Geçen Hizmetlerin Borçlanılabilmesi  480
49.D.20. Sendikaların Yönetiminde Görev Alan Kamu Görevlileri ile Bakmakla Yükümlü Olduklarının Tedavi Giderleri  481
49.D.21. Belediye Memurlarına Kırtasiye Yardımı Yapılması  482
49.D.22. Sağlık Bakanlığında Görevli Tabibin Belediyede İkinci Görev Kapsamında Çalıştırılması  482
49.D.23. Devlet Memurları ve Yakınlarının Tedavileri  483
A. Devlet Memurunun Ücretsiz İzinli Olduğu Dönemde, Devlet Memuru Olan Diğer Eşe Aile Yardımı Ödenir mi?  483
B. Sağlık Kurulu Raporuna Dayanmayan Ortopedik Bot Bedeli  484
C. Babası Ölen Devlet Memuruna Ölüm Yardımı  484
D. İlaç Ödemelerinde Fatura Edildiği Tarihteki Zamlı Fiyatlar Yerine Reçete Tarihindeki Fiyatların Esas Alınması  484
E. Sezaryenle Doğum İşleminde Sezaryen Ücreti  484
F. Kan Şekeri Ölçüm Cihazının Bütçeden Ödenmesi  484
G. Devlet Memuru Eşinin Cenaze Giderleri Bütçeden Ödenir mi?  484
H. Basit Sarf Malzemelerinin İlaç Bedeli veya Sarf Malzemeleri Kalemleri Olarak Hastane Faturalarına İlave Edilmemesi  485
I. Grip Aşılarının Bütçeden Karşılanması  485
J. Kendi Muayenehanesine Sevki Yapılan Hastanın Diş Tedavi Bedeli  485
K. Sezaryenle Doğumda Anestezi Ücreti  486
L. İşitme Cihazına Ait Pilin Bütçeden Ödenmesi Mümkün müdür?  486
M. Eczane ve Ecza Depoları Dışından İlaç Temini Mümkün müdür?  486
N. Tedavide Kullanılan İyileştirici Tedavi Malzemelerinin Hastane Faturalarında Gösterilmesi  486
O. Saç Nakli İşlemi Estetik Ameliyat Kapsamında mıdır?  486
49.D.24. İkramiye Ödemesi Tek Seferde Memur Sayısının %20’sine Yapılabilir mi?  487
49.D.25. Aylıktan Kesme Cezası Verilmiş Olması Yöneticilikten Alınmayı Gerektirir mi?  487
49.D.26. Soruşturma İzninin Yetkili Dışında Başka Biri Tarafından Kullanılması Mümkün müdür?  487
49.D.27. Sendika Çağrışına Uyarak Göreve Gelmemek  488
49.D.28. Personel Sicil Raporlarının Kaybolması Durumunda Yapılması Gereken Nedir?  488
49.D.29. Maaş Üzerinde Birden Fazla Haciz Varsa Nasıl İşlem Yapılır?  489
49.D.30. Çalışanlara Psikolojik Tacizin Önlenmesi (Mobbing)  489
49.D.31. İş Kazasından Doğan Davalar  492
49.D.32. Suçların İştirak Halinde İşlenmesi  492
49.D.33. İki Sicil Amirinin Notları Arasında Dengenin Sağlanması Amacıyla 3. Sicil Amirinin Görüşüne Başvurulması  493
49.D.34. Aylıksız İzinli Devlet Memurunun Yakınları Tedavi Yardımından Yararlanır mı?  493
49.D.35. Yılın Bir Kısmında Çalışanın İkramiyesi Bütün Yıl Çalışmış Gibi Ödenir mi?  493
49.D.36. Lojmanın Süresinde Boşaltılmaması Lojman Kirasının Zamlı Alınmasını Gerektirir mi?  494
49.D.37. Aylıksız İzin Alınması Görev Tahsisle Lojmandan Çıkmayı Gerektirir mi?  494
49.D.38. Kimyagerlerin Ek Göstergesinin Tespitinde Kadro Unvanı mı Esas Alınır?  494
49.D.39. Trafik Kazası Sonucunda Hasar Gören Araçların Onarım Bedelleri  495
49.D.40. Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk  496
49.D.41. Kanser Hastalığının Tedavisi ile İlgili Giderin Tümü Ödenebilir mi?  496
49.D.42. Somut Bulgular Karşısında Ön İnceleme Başlatılması Zorunluluğu  496
49.D.43. Serbest Diş Hekimine Yaptırılan Tedavi Bedeli  497
49.D.44. Toplu İş Sözleşme Hükümleri İleriye Dönük Olarak Değiştirilebilir mi?  497
49.D.45. Cezai Şart Niteliğinde İş Güvencesi Tazminatı  497
49.D.46. Raporla Hak Düşürücü Süre Durdurulabilir mi?  498
49.D.47. İhbar Tazminatından G.V. Kesilir mi?  498
49.D.48. Su Kanalizasyon İdarelerinde Görev Yapan Denetçi Aylıklarının Hesaplanması  498
49.D.49. Kısmi Zamanlı Personele Günlük Çalıştığı Süresi İle Orantısız Olarak Ödeme Yapılması  499
49.D.50. Kamusal Güç ve Yetki Kullanarak İcraî Karar Tesis Edebilme Yetkisine Sahip Olan Mimara İsnat Edilen Eylemin Soruşturulması  499
49.E. İLGİLİ MEVZUAT  500
49.E.1. Belediyelerin Norm Kadro İlke ve Standartları  500
49.E.2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Sözleşme Örnekleri  500
49.E.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik  500
49.E.4. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  500
49.E.5. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  500
50.A. KANUN METNİ (Personel Devri)  500
50.B. AÇIKLAMA  501
50.B.1. Devri Yapılan Personelin Durumu  501
50.B.2. Devri Yapılan Sözleşmeli Personelin Durumu  502
50.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  502
50.C.1. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Personelin Devir, Paylaştırma ve Nakil İşlemlerine İlişkin Esaslar  502
50.D. YARGI KARARLARI  504
50.D.1. Tüzel Kişiliğin Kaldırılması Sonucu İhtiyaç Fazlası Olarak Tespit Edilen Personelin Durumu  504
50.E. İLGİLİ MEVZUAT  505
50.E.1. Türkiye Belediyeler Birliğinin 6360 Hakkındaki Rehberi  505
50.E.2. İçişleri Bakanlığının 6111 Sayılı Kanuna Göre Personel Nakli Genelgesi  505
51.A. KANUN METNİ (Zabıtanın Görev ve Yetkileri)  505
51.B. AÇIKLAMA  505
51.B.1. Zabıtaya Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti  506
51.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  506
51.C.1. Çevreye ve Kamu Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar  506
51.C.2. İmar Kirliliğine Neden Olanlar İçin Öngörülen Cezalar  506
51.C.3. Caddelere Gelişigüzel Bırakılan El İlanlarının Yol Açtığı Kirliliğin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi  507
51.C.4. Üçüncü Kişilerin Şehiriçi Yollara Verdikleri Zararı Kim Karşılayacak?  509
51.C.5. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Uyarınca Belediye Zabıta Görevlilerince Uygulanacak İdari Para Cezalarını Gösterir Özet Tablo  510
51.D. YARGI KARARLARI  512
51.D.1. Zabıta Hizmetleri İhale Yoluyla Gördürülebilir mi?  512
51.D.2. Fiilen Zabıta Hizmetlerinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ödenir mi?  513
51.D.3. Çevre Sağlığının Korunması  514
51.D.4. Ruhsatsız İşyerinin Kapatılması  514
51.D.5. Yarım Yağlı Peynirin Tam Yağlı Gibi Satışa Sunulması  514
51.D.6. Zabıta Seminerine İmar Müdürünün Katılması  514
51.D.7. Caddelere Gelişigüzel Atılan Küçük El İlanları  514
51.D.8. Basın Müdür Vekilliği Görevini Yürüten Zabıta Memuru  515
51.D.9. Zabıta Memurlarına Teşvik Primi Ödemesi  515
51.D.10. Zabıta Memurunun Görevi Yanı Sıra Basın Müdür Vekilliğini Yürütmesi  515
51.E. İLGİLİ MEVZUAT  516
51.E.1. 2015 Bütçe Kanununun Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri (K Cetveli)  516
51.E.2. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  516
51.E.3. Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında KHK’nın İlgili Maddeleri  518
51.E.4. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İlgili Maddeleri  519
51.E.5. Pazar Yerlerinde ve Mağazalarda Etiket Denetimi  519
51.E.6. Fiyat Etiketi Yönetmeliği  520
51.E.7. Belediye Zabıta Yönetmeliği  520
52.A. KANUN METNİ (İtfaiye)  521
52.B. AÇIKLAMA  521
52.B.1. Çerçeve Yönetmelikle Düzenlenen Hususlar  521
52.B.2. İtfaiye Teşkilatında Çalışanların Fazla Çalışma Ücretleri  521
52.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  522
52.C.1. Yangın Çıkaranlara Verilecek Cezalar  522
52.C.2. Belediye İtfaiye Personelinin Ferdi Kaza Sigortası Primlerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Mümkün müdür?  522
52.D. YARGI KARARLARI  523
52.D.1. Memurun Sınıfının Dışında Çalıştırılması  523
52.D.2. Yangında İtfaiyenin Hizmet Kusuru  523
52.D.3. İtfaiye Erine Disiplin Cezası Verme Yetkisi Zamanaşımına Uğradıktan Sonra Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Verilebilir mi?  524
52.D.4. İtfaiye Kadrosunda Olup ta Fiilen İtfaiye Hizmetinde Çalışmayan Personele Maktu Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?  525
52.E. İLGİLİ MEVZUAT  525
52.E.1. Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri  525
52.E.2. Yangın ve Patlamalara Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge  526
52.E.3. Belediye İtfaiye Yönetmeliği  527
52.E.4. İtfaiye Eri Atamalarına İlişkin Genelge  527
53.A. KANUN METNİ (Acil Durum Plânlaması)  527
53.B. AÇIKLAMA  527
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  528
53.C.1. Acil Durum Planı Nasıl Hazırlanacak?  528
53.C.2. Belediye Sınırları Dışındaki Felaketler İçin Yardımda Bulunulabilir mi?  528
53.E. İLGİLİ MEVZUAT  528
53.E.1. Afet ve Acil Durum Planlama Rehberi  528
54.A. KANUN METNİ (Denetimin Amacı)  528
54.B. AÇIKLAMA  529
54.C. YARGI KARARLARI  529
54.C.1. Sayıştay Denetiminin Zorlaştırılmasının Sonuçları  529
54.C.2. Denetim Görevini Yerine Getirmeyerek Görevin Kötüye Kullanımı  529
55.A. KANUN METNİ (Denetimin Kapsamı ve Türleri)  530
55.B. AÇIKLAMA  530
55.B.1. Belediye ve Bağlı Kuruluşlarının Denetimi  530
55.B.2. İç Denetimin Faaliyet Alanı  531
55.B.3. Dış Denetimin Faaliyet Alanı  531
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  532
55.C.1. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanmasının Kapsamı  532
55.C.2. Ödenek Üstü Harcama Talimatı  532
55.C.3. Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi ve Sonuçları  533
55.C.4. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım  534
55.C.5. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları  534
55.D. YARGI KARARLARI  536
55.D.1. Müfettişlerin Kanaatlerinden Dolayı Sorumluluğu  536
55.D.2. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  537
55.D.3. Mahkeme İlamının Suretine Dayalı Ödeme Yapılması  537
55.D.4. Saymanın İdarenin Gelir Kaybından Dolayı Sorumluluğu  537
55.D.5. Yatırılmayan Sigorta Primlerinden Saymanın Sorumluluğu  537
55.D.6. Müteahhide Yapmadığı Bir İş İçin Para Ödenmesi  538
55.D.7. İdarenin Zarara Uğratılmasında Devlet Memurunun Sorumluluğu  539
55.D.8. Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçunun Oluşması İçin Kamu Zararının Gerçekleşmesi Gerektiği  539
55.D.9. 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi  541
55.E. İLGİLİ MEVZUAT  546
55.E.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun İlgili Maddeleri  546
55.E.2. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  549
56.A. KANUN METNİ (Faaliyet Raporu)  549
56.B. AÇIKLAMA  549
56.B.1. Faaliyet Raporunun İçeriği  550
56.B.2. Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu ve Kapsamı  550
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  551
56.C.1. Faaliyet Raporunun Aşamaları  551
56.D. YARGI KARARLARI  552
56.D.1. Faaliyet Raporun İtiraza Konu Edilmesi  552
56.D.2. Faaliyet Raporu İhale İle Hazırlatılabilir mi?  552
56.E. İLGİLİ MEVZUAT  553
56.E.1. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik  553
57.A. KANUN METNİ (Hizmetlerde Aksama)  553
57.B. AÇIKLAMA  554
57.B.1. Aksaklığın Valilikçe Giderilmesi  554
57.B.2. Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz  554
58.A. KANUN METNİ (Denetimle İlgili Diğer Hükümler)  555
58.B. AÇIKLAMA  555
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  555
58.C.1. Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Sorumluluk Müessesesi  555
A. Yasal Düzenlemenin Çerçevesi  555
1. Sorumluluk Türleri  555
2. Sorumlular  556
B. Hesap Verme Sorumluluğu  556
1. Bakanların Siyasi Sorumluluğu  556
2. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu  557
3. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu  557
4. Mali Kontrol Yetkilisinin Sorumluluğu  558
5. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu  559
6. Gerçekleştirme Görevlileri  560
7. Kamu İdarelerinin Sorumluluğu  560
8. Diğer Sorumlular  561
58.C.2. Belediyelerde Taşınır Mal İşlem ve Kayıtları  561
a. Belediyeler ve Diğer Kamu İdareleri Artık Mal Hesabı da Verecek  562
b. Yönetmelikle Getirilen Genel Esaslar  562
c. Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Kayıt İşlemine Konu Taşınırlar  563
d. Taşınır Mal Yönetmeliğinin Getirdikleri  563
e. Taşınır İşlemlerinde Görevli ve Sorumlular  564
f. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri  565
g. Kayda Esas Belge: Taşınır İşlem Fişi  566
h. KDV Mükellefi İdarelerce Düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri  567
ı. İskontolu Olarak Edinilen Taşınırların Birim Maliyet Bedelleri  567
i. Harcama Birimleri ve Ambarlarının Kodlanması  567
j. Sicil Numaralarının Bilgisayarda Otomatik Olarak Verilmesi  576
k. Taşınır Yönetim Hesabı ve Sayıştay Denetimi  576
l. Taşınır Kesin Hesabı  578
m. Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi  578
n. Uygulamada Gözlemlenen Hatalı ve Usule Aykırı Ayniyat İşlemlerine Örnekler  579
a. Ayniyat Listesi  579
b. Ayni Eşyanın Numaralandırılması  579
c. Defterlere Sıra Numarası Verilmesi ve Mühürlenmesi  579
d. Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri  579
e. Sayım Sonucunda Eksik ve Fazla Çıkması Durumunda Yapılacak İşlemin Niteliği  580
58.C.3. Yerel Yönetimlerde Çalışanların 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa Karşısındaki Durumu  580
A. 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Olan Yerel Yönetim Personeli  581
1. İl Özel İdareleri  581
a. İl Genel Meclis Üyelerinin Durumu  582
2. Belediyeler  582
3. Büyükşehir Belediyeleri  583
4. Köyler (Köy İhtiyar Kurulu Üyelerinin Köy Muhtarının İştiraki Olmaksızın, Kendi Başlarına İşledikleri Suçlar Hariç)  583
5. Mahalleler (Mahalle İhtiyar Kurulu Üyeleri Hariç)  584
6. Yerel Yönetim Birlikleri  584
B. Mahalli İdareler Kolluk (Zabıta) Görevlilerinden 4483 Sayılı Yasanın Kapsamına Girenler  585
1. Genel Olarak  585
2. Çiftçi Mallarını Koruma Örgütü (Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Seçilmiş Kimselerden Oluşan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkan ve Üyeleri Hariç)  585
a. Köylerdeki Kuruluş  586
b. Belediye Teşkilatı Bulunan Kasaba, İlçe ve İllerdeki Kuruluş  586
3. Kır Bekçileri  586
58.D. YARGI KARARLARI  587
58.D.1. Belediye Ayniyat Hesabının Sayıştay’a Gönderilmesi  587
58.D.2. Belediye Ayniyat Hesaplarının Sayıştay’ca İncelenmesi  587
58.D.3. Sayıştay’da Saklanma Süresini Doldurmayan Ayniyat Hesabının İadesi  587
58.D.4. Sayım Devirlerinin Gösterilmesi  587
58.D.5. Kullanılmaz Hale Gelen Defterlerin Muhafazası  587
58.D.6. Ayniyat Tesellüm Makbuzunun Aranması  588
58.D.7. Kullanılmayacak Makinelerin Kaydı  588
58.D.8. Ambarlara Ait İşlemlerin Sayman Mutemetleri Tarafından Yürütülmesi  588
58.D.9. İhracat Pusulasına Değer Hanesi İlavesi  588
58.D.10. İmza Taklidi Suretiyle Sahte Belge Düzenlemek  588
58.D.11. Hakediş Kelemlerinin Olduğundan Fazla Gösterilmesi  589
58.E. İLGİLİ MEVZUAT  589
58.E.1. Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik  589
59.A. KANUN METNİ (Belediyenin Gelirleri)  593
59.B. AÇIKLAMA  593
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ  594
59.C.1. Çeşitli Kanunlar Gereğince Belediyece Kesilen Para Cezaları  594
59.C.2. Mükellefi Olmayanlardan Tahsil Edilen Tellallık Harcının İadesi  600
59.C.3. Belediyelerin İmar Programı Dahilinde Gerçekleştirdikleri Kamulaştırmalarda Emlak Vergisinin Mükellefi  601
A. Kamulaştırmadan Vazgeçme  602
B. Geri Alma Hakkı  602
C. Kamulaştırmada Emlak Vergisi  602
D. İmar Programı Dahilindeki Kamulaştırmalarda Vergilendirme  603
59.C.4. Kira Kontratosunun Yapılmasından Sonra Düzenlenen İhbarnameyle Geriye Dönük Ecrimisil İstenebilir mi?  605
59.C.5. Belediyeler Eski Eser ve Tarihi Kalıntılar (Ören Yeri) Üzerinden Elde Edilen Gelirlerden “Pay” Alabilirler mi?  606
59.C.6. Belediyenin, Asli ve Kamusal Görevleri Bağlamında İsteyebileceği Ücretlerin Yasal Durumu  607
A. Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı  607
B. Ruhsat, Vergi ve Resme Tabi İşleri Ruhsat Almadan Görenlerin Cezası  608
C. Belediyelerin Ücrete Tabi İşleri  608
59.C.7. Kamuya Ait Olmayan Bir Yerin İşgali Nedeniyle Belediyece İşgal Harcı Alınması Vergi Hatası Oluşturur mu?  609
59.C.8. Para Dışındaki Bir Değerle Satılan Biletle Girilen Konserden Elde Edilen Hasılat, Belediye Eğlence Vergisine Tabi mi?  611
59.C.9. Halı Saha İşletmeleri Eğlence Vergisine Tabi midir?  613
59.C.10. Belediyenin Sözleşme ile Kiraya Verdiği Amme Emlakından Elde Edilen Gelir Haczedilebilir mi?  614
59.C.11. Şirketlerin Tanıtım Bayraklarının İlan ve Reklam Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  616
59.C.12. Periyodik Sürede Yayınlanan Mağaza Kataloglarının İlan ve Reklam Vergisi Karşısındaki Durumu  618
A. Mağaza Kataloğunun, Basın Kanunu Gereğince, Mülki Amire Dergi Olarak Beyan Edilmesi Durumu  619
B. Sadece Kart Sahibi Müşterilere Gönderilen Resimli Fiyat Listesi  619
C. Tarhiyatın Belirlenmesi Sorunu  620
59.C.13. Yol Harcamalarına Katılma Payı Uygulaması  620
A. Yol Harcamalarına Katılma Payı Kimlerden Alınır?  620
B. Payların Hesaplanması  621
C. Payların Tahakkuk Zamanı  621
D. Payların Tahsil Şekli  621
59.C.14. Belediye Taşınmazlarında Ecrimisil Uygulaması  622
59.C.15. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezaları  630
59.C.16. 4207 Sayılı Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar  646
59.C.17. Şerefiye Nedir?  648
59.C.18. Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Belediye İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  649
59.C.19. Belediyeye Ödenen Harcama ve Alt Yapıya Katılım Paylarının Gider Yazılabilir mi?  651
59.D. YARGI KARARLARI  652
59.D.1. Belediye Mülkünün Değerinin Altında Satılması  652
59.D.2. Belediyeye Ait Taşınmazın İşgali  653
59.D.3. Bina İnşaat Harcından Muafiyet  653
59.D.4. Emlak Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Taşınmazın İzale–i Şuyu Yoluyla Satışı  653
59.D.5. Ticaret Merkezi İçindeki Oyun Aletlerinin Eğlence Vergisi  653
59.D.6. Özel Direkte Asıla Reklam Panosu  653
59.D.7. Şirket Birleşmeleri İşyeri İzin Harcına Tabi midir?  653
59.D.8. İmar Para Cezası Uygulaması  654
59.D.9. Temizlik Hizmetlerinden Katılım Payı Alınabilir mi?  654
59.D.10. Meclis Kararıyla Ceza Affı Getirilmesi Mümkün müdür?  654
59.D.11. Belediye Gelirlerinden Limiti Aşan Kısmın Kasada Tutulması  654
59.D.12. Kira Borcu Bulunan Kişinin Suyunun Kesilmesi  655
59.D.13. Belediyeye Ait Vergilerin Tahakkuk İşlemlerinin Özel Firmalara İhalesi  655
59.D.14. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin KDV Matrahına Dahil Edilmesi  655
59.D.15. Vergi Tahsilatının Artırılması İçin TV İlanı  657
59.D.16. Maliyet Bedeli Cezası  657
59.D.17. İkinci Kez Ceza Alınmasında Yasal İsabet  657
59.D.18. Durdurma Emrinden Sonraki İnşaat İçin Öngörülen Para Cezası  657
59.D.19. Taşınmazın Islah İmar Planı Uygulaması Sonucu Satışı  657
59.D.20. Noterler İşyeri Açma İzni Harcına Tabi midir?  657
59.D.21. Bir Reklam Panosunun Işıklı Olması Koşulu  657
59.D.22. Özel Hukuk İlişkisinden Doğan Alacaklar Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi?  658
59.D.23. Kamu Gelir ve Alacaklarının Takip ve Tahsilinde Sorumluluk  659
59.D.24. İcra Takibinde Son Ödeme Tarihinden İtibaren Geçmiş Günler Faizi İstenebilir mi?  659
59.D.25. Emlak Vergisinden Daimi Muaflık Durumu  659
59.D.26. Play Station Salonları Eğlence Vergisine Tabi midir?  660
59.D.27. Alkol Kullanımını Teşvik Eden Reklam  660
59.D.28. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Cezası Alınabilir mi?  662
59.D.29. İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücreti Üzerinden Gecikme Zammı Alınabilir mi?  663
59.D.30. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  664
59.D.31. İşyerinin Mühürlenmesi  665
59.D.32. Otobüs Terminalinde Özel Araç Sahiplerine Ücretsiz Otopark Yeri Tahsis Edilmemesi  665
59.D.33. Belediye Sınırları Dışındaki Arsa Emlak Vergisinden Muaf mıdır?  667
59.D.34. Bina Vergisi Binaya Malik Gibi Tasarruf Edenden İstenebilir mi?  668
59.D.35. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  669
59.D.36. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  670
59.D.37. Pazar Günü İşyeri Açmak  670
59.D.38. Borçtan Dolayı Doğalgazın Kesilmesine İlişkin İşlem Valilikçe Durdurulabilir mi?  670
59.D.39. İzinsiz Ölü Defnedilmesinin Mali Cezası  671
59.D.40. İmar Kanunu Uyarınca Verilen Para Cezası  671
59.D.41. Harca Tabi Olan Bir Konu Ücret Konusu Yapılabilir mi?  671
59.D.42. Resmi Dairelerden Atık Su Bedeli Alınabilir mi?  672
59.D.43. Su Abone Sözleşmesinden Doğan Alacak  673
59.D.44. Belediyenin Haksız Fiil Niteliğindeki Eylemi  673
59.D.45. İmar Cezaları Kabahatler Kanununa Girer mi?  674
59.D.46. Kaçak Su Kullanımı  675
59.D.47. Para Cezası Verilikken Fazladan Yapılan Katlar Mı Yapının Tümü Mü Esas Alınmalıdır?  676
59.D.48. Emlak Vergisi Mükellefi Olmayan Vakfın Ödediği Vergilerin İadesi  677
59.D.49. Birahaneler Eğlence Vergisine Tabi midir?  677
59.E. İLGİLİ MEVZUAT  678
59.E.1. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu  678
59.E.2. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)  703
59.E.3. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)  708
59.E.4. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)  710
59.E.5. Muhasebe ve Mali Müşavirliklerden İşyeri Açma İzin Harcı Alınacak mı?  712
59.E.6. Serbest Bölgelerin Çevre Temizlik Vergisi Açısından Değerlendirilmesi  712
59.E.7. Müzayedeli Satışlar Dolayısıyla Tahsil Edilen KDV’nin Beyanı  713
59.E.8. Avukatlık Büroları İşyeri Açma İzin Harcına Tabi midir?  713
59.E.9. Yeraltı Sularından Elde Edilen Kullanma ve Sanayi Sularından Ücret Alınması  714
59.E.10. Eğlence Vergisinden Huzurevlerine Verilecek Pay  714
59.E.11. Emlak Vergisinde İstisna Uygulamasının Şartları  715
59.E.12. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Arsa ve Bina Harçlarından Muafiyeti  715
59.E.13. Kamuya Yararlı Derneklerin Emlak Vergisinden Muafiyeti  716
59.E.14. Belediyelerce Tahsis Edilen Büfeler Çevre Temizlik Vergisine Tabi midir?  716
59.E.15. Tasarrufu Kısıtlanan Taşınmazların Emlak Vergisi Uygulaması  717
59.E.16. Yapı Kullanma İzni Alınmadan Kullanılan Binaların Emlak Vergisi  717
59.E.17. Kesin Yapılaşma İzni Getirilmiş Taşınmazların Emlak Vergisi  718
59.E.18. Okul Binalarının Ruhsat İşlemlerinde Harcamalara Katılma Payı Uygulaması  719
59.E.19. Gecekondu Kanunu Çerçevesinde Bayındırlıkça Belediyelere Yapılacak Yardımlar  720
59.E.20. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)  721
59.E.21. Emlak Vergisi Değerinin Tespitine İlişkin Tebliği (Seri No: 61)  723
59.E.22. Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)  727
59.E.23. İnternet Kafeler Eğlence Vergisine Tabi midir?  730
59.E.24. Ticaretten Men Edilen Araçların Çekileceği Park Yerini Kim Belirler?  730
59.E.25. Belediye Gelirleri İle Alakalı Maliye Bakanlığı Muktezaları  731
59.E.26. İçişleri Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Belediyelere Yapılacak Yardımlar Ödeneğinin Kullanım Esasları Hakkında Yönerge  751
59.E.27. Gelirleri Dağılımında Belediye Grupları Listesi  755
59.E.28. Kentsel Dönüşüm Alanındaki Sosyal Konutların İlgililere Satışında Muafiyet  755
60.A. KANUN METNİ (Belediyenin Giderleri)  756
60.B. AÇIKLAMA  757
60.B.1. Torba Kanunda “Asıl İş /Yardımcı İş Ayırımı”  757
A. Yardımcı İş–Asıl İş Ayırımı  759
B. Sınırlamalara Aykırılığın Hukuki Yaptırımı  764
60.B.2. DMO’dan İhalesiz Satın Alınabilecek Mal ve Hizmet Grupları  766
60.B.3. Yüklenici Şirketin Borcundan Dolayı Belediyedeki Alacaklarına Haciz Konulabilir mi?  766