İcra ve İflas Hukuku El Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

İcra ve İflas Hukuku El Kitabı

10. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1738
Barkod:
9789750284502
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Diğer Baskılar
7. baskı
Mart 2021
1.200,00
245,00 (%80)
Kitabın Açıklaması
İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan hakların tesliminde son noktadır. Bir mahkeme kararı veya kambiyo senedi gibi haklılığı ortaya koyan güçlü bir kanıt bulunsa bile, bunların doğru bir şekilde takibe konulmadığı durumlarda, haklılığın bir ilamla ya da diğer kanıtla saptanmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Yine bir iflas tasfiyesinin yanlış yürütülmesi, tacirin ya da alacaklılarının mahvolmasına neden olabilir. Bu bakımdan bu hukuk dalının uygulamadaki önemi büyüktür.
"Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Hukuku El Kitabı" adlı bu kitabımız tamamen uygulayıcılar (hâkim, avukat, icra müdürü) için hazırlanmış, zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve içtihatlardan oluşan bir el kitabı niteliğindedir. Kitapta gereksiz bir bölüm veya yazı olmaması için büyük bir çaba harcanmış olup, büyük ölçüde Yargıtay'ın son içtihatları çerçevesinde yaşayan hukuk aktarılmaya çalışılmıştır. Özellikle İstanbul icra mahkemeleri ve dairelerinde sıklıkla karşılaşılan takip hukuku sorunlarına ve çözümlerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İcra Hukuku
.
İflas Hukuku
.
Yeni Konkordato Hukuku
.
Yeniden Yapılandırma Hukuku
.
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Kısaltmalar 
XLV
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM 
1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 
3
A. Taraf Ehliyeti 
3
1. Genel Olarak 
3
2. Gerçek Kişiler 
5
3. Tüzel Kişiler 
11
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 
12
B. Takip Ehliyeti 
17
C. Sıfat (Husumet) 
20
D. Temsil 
20
E. Takip Arkadaşlığı 
22
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 
23
III. TAKİP İŞLEMLERİ 
24
IV. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 
26
A. Genel Kurallar 
26
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 
30
1. Tatil Gün ve Saatleri 
30
2. Talik (Erteleme) Durumları 
31
a. Genel Talikler 
31
b. Özel Talik Durumları 
34
V. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 
38
A. Genel Olarak 
38
B. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
39
1. Muhatap 
39
a. Gerçek Kişiler 
39
b. Tüzel Kişiler 
43
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 
44
C. Tebligatın Yapılabileceği Yer 
50
1. Adreste Tebligat 
50
a. Gerçek Kişiler 
50
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 
52
bb. Tebliğ Sırasında Muhatabın Geçici Olarak Adreste Bulunamaması veya Adreste Olmasına Karşın Tebellüğden Kaçınması 
52
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 
57
b. Tüzel Kişiler 
66
aa. Tebligatın Bizzat Muhatap Tarafından Alınması 
66
bb. Tüzel Kişinin Bilinen Son Adresinin Dağıtım (Tevziat) Saatlerinde Kapalı Olması veya Tebellüğden Kaçınılması 
66
cc. Bilinen Son Adresin Tebligata Elverişli Olmaması veya Bu Adreste Tebliğ Yapılamaması 
69
2. Adres Değişikliği 
69
D. Tebligatın Yapılabileceği Zaman 
75
E. Tebligatın Yapılması 
75
F. İlanen Tebligat 
77
G. Yurt Dışı Tebligat 
80
1. Genel Olarak 
80
2. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 
81
3. Yabancı Ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilerine Tebligat 
82
4. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 
82
H. Tebligatın Yokluğu ve Usulsüzlüğü 
82
1. Tebligatın Yokluğu 
82
2. Tebligatın Usulsüzlüğü 
83
a. Anlamı 
83
b. İleri Sürülmesi 
84
c. İspat Yöntemi, Başvuru Yolu ve Süresi 
85
d. Yaptırımı 
86
e. Karar 
89
Birinci Kitap
İCRA HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 
95
A. Asıl İcra Organları 
96
1. İcra Dairesi 
96
a. Genel Olarak 
96
b. İcra Müdürlerinin Yükümlülükleri 
99
aa. Olumlu Yükümlülükler 
99
aaa. Dosya ve Tutanak Düzenleme 
99
bbb. Para veya Değerli Eşyaların Tevdii 
102
ccc. Dosya Hesap Tablosu Yapma 
104
ddd. UYAP Kullanılması 
104
bb. Olumsuz Yükümlülükler 
108
aaa. İş Görme Yasağı 
108
bbb. Sözleşme Yapma Yasağı 
109
c. İcra (ve İflas) Dairesi Görevlilerinin Hukuksal Sorumluluğu 
109
aa. Genel Olarak 
109
bb. Usul 
110
cc. Devletin Zimmet Nedeniyle Sorumluluğu 
111
2. İcra Daireleri Başkanlığı 
112
3. İcra Mahkemesi 
112
a. Genel Olarak 
112
b. Yargılama Usulü 
118
c. Yasa Yolları 
122
aa. İstinaf 
123
bb. Yargılamanın Yenilenmesi 
133
4. Bölge Adliye Mahkemeleri 
134
5. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 
139
B. Yardımcı İcra Organları 
139
1. Genel Mahkemeler 
139
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 
140
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 
140
A. Genel Olarak 
140
B. Başvuru Nedenleri 
144
C. Taraflar 
145
D. Şikâyet Süresi 
149
1. Kural 
149
2. İstisna (Süresiz Şikâyet) 
151
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
154
1. Görevli Mahkeme 
154
2. Yetkili Mahkeme 
156
F. Usul 
157
G. Sonuçları 
159
1. Şikâyetin Kabulü 
159
2. Şikâyetin Reddi 
161
3. Şikâyetin Konusuz Kalması 
161
H. Yargılama Giderleri 
162
I. Yasa Yolu 
163
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
163
A. İcra Harçları 
163
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 
164
a. İcraya Başvurma Harcı 
164
b. Peşin Harç 
164
c. Tahsil Harcı 
165
d. İcranın Yerine Getirilmesi Harcı 
175
e. Cezaevi Harcı 
175
f. Feragat Harcı 
176
g. Haciz, Teslim ve Satış Harcı 
177
h. Merkezî Takip Sistemi Harcı 
178
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 
178
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri 
179
B. İcra Giderleri 
181
IV. TAKİP YOLLARI 
183
İkinci Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
Birinci Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. KAVRAM 
188
II. YETKİ 
188
A. Yetkili İcra Dairesi 
188
1. Yetki Kuralları 
189
a. Genel Yetki Kuralı 
189
b. Özel Yetki Kuralları 
189
aa. Sözleşmenin Kurulduğu Yer İcra Dairesi 
189
bb. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer İcra Dairesi 
189
cc. Yetkisiz İcra Dairesinin Yetki Kazanması 
190
dd. Yetki Sözleşmesiyle İcra Dairesinin Yetki Kazanması 
191
c. Kamu Düzenine İlişkin Yetki Kuralları 
193
2. Yetki İtirazı 
194
a. Yetki İtirazının Kabul Edilmesi 
196
b. Yetki İtirazının Kabul Edilmemesi 
197
aa. Başvuru Yolu ve Görevli Mahkeme 
197
aaa. Borçlunun Yalnızca Yetkiye İtiraz Etmesi 
197
bbb. Borçlunun Hem Yetkiye Hem de Esasa İtiraz Etmesi 
198
bb. Karar 
199
aaa. Yetki İtirazının Haklı Bulunması 
199
bbb. Yetki İtirazının Haksız Bulunması 
201
B. Yetkili İcra Mahkemesi 
201
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 
201
III. KOŞULLARI 
202
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması 
202
1. Para Alacakları 
202
2. Teminat Alacağı 
204
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 
206
C. Takip Yasağının Bulunmaması 
206
İkinci Kesim
TAKİP TALEBİ
I. GENEL OLARAK 
207
II. İÇERİĞİ 
207
A. Alacaklının ve Varsa Vekilinin Kimlik Bilgileri, Adresi, Banka Hesap Bilgileri 
207
B. Borçlunun Kimlik ve Adres Bilgileri 
209
C. Alacak Tutarı 
209
D. Senet, Eğer Senet Yoksa Borcun Nedeni 
213
E. Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği 
214
F. İmza 
214
III. TAKİP TALEBİNİN İCRA DAİRESİNE VERİLMESİ 
215
IV. SONUÇLARI 
218
A. Takip Hukuku Bakımından 
218
B. Maddi Hukuk Bakımından 
218
Üçüncü Kesim
ÖDEME EMRİ
I. GENEL OLARAK 
220
II. İÇERİĞİ 
221
III. ÖDEME EMRİNİN DÜZENLENMESİ VE TEBLİĞİ 
223
IV. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
226
A. İtiraz Nedenleri 
230
1. Doğuş Biçimine Göre 
230
2. İleri Sürülüş Biçimi Bakımından 
231
a. İmzaya İtiraz 
231
b. Borca İtiraz 
233
B. İtiraz Usulü 
235
1. İtirazın Yapılacağı Yer 
235
2. İtiraz Süresi 
236
a. Genel İtiraz Süresi (Kural) 
236
b. Gecikmiş İtiraz (İstisnai Süre) 
237
C. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık 
242
D. İtirazın Sonucu 
243
Dördüncü Kesim
TAKİBİN KESİNLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
246
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
247
A. Genel Olarak 
247
B. Dava Konusu 
248
C. Koşulları 
249
1. Geçerli Bir İlamsız İcra Takibi Yapılmış Olması 
249
2. Borçlunun Takibe İtiraz Etmiş Olması 
251
3. Süre 
252
4. Dava Koşulları 
253
a. Hukuksal Yarar 
253
b. Kesin Hüküm 
255
c. Arabuluculuk 
255
D. Usul 
257
1. Taraflar 
257
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
258
3. Harç 
259
E. İspat, Kanıtlar ve Araştırma Yöntemi 
259
D. Sonuçları 
267
1. Davanın Kabulü 
267
a. Genel Olarak 
267
b. Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü 
272
c. İcra İnkâr Tazminatı 
272
2. Davanın Reddi 
280
3. Davanın Konusuz Kalması 
282
III. İTİRAZIN KALDIRILMASI 
282
A. İtirazın Kesin Kaldırılması 
283
1. Genel Olarak 
283
2. Koşulları 
283
a. Geçerli Bir Borca İtiraz Başvurusunun Olması 
283
b. Süre 
285
c. İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgelerden Birine Dayanılması 
286
aa. İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet 
291
bb. İmzası Noterlikçe Onaylanmış Senetler 
296
cc. Resmî Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Belgeler 
296
dd. Kredi Kurumlarınca Düzenlenen Belgeler 
300
aaa. Genel ilkeler 
300
bbb. Koşulları 
301
ccc. Sonuçları 
306
3. Usul 
309
4. Karar 
311
B. İtirazın Geçici Kaldırılması 
318
1. Genel Olarak 
318
2. Koşulları 
318
a. Geçerli Bir İmzaya İtiraz Başvurusunun Olması 
318
b. Süre 
318
3. Usul 
319
4. Karar 
321
a. Genel Olarak 
321
b. Borçtan Kurtulma Davası 
323
IV. OLUMSUZ TESPİT DAVASI 
325
A. Genel Olarak 
325
B. Koşulları 
327
1. Varlığı İnkâr Edilen Borcun Ödenmemesi 
327
2. Dava Koşulları 
327
a. Hukuksal Yarar 
327
b. Kesin Hüküm Bulunmaması 
328
C. Davanın Açılma Zamanı 
329
1. Takipten Önce Olumsuz Tespit Davası 
329
2. Takipten Sonra Olumsuz Tespit Davası 
330
D. En Sık Görülen Türleri 
331
1. Bedelsizliğe Dayanan Olumsuz Tespit Davası 
331
2. Sahtecilik İddiasına Dayanan Olumsuz Tespit Davası 
333
3. Ehliyetsizliğe ya da Temsil Yetkisi Eksikliğine Dayanan Olumsuz Tespit Davaları 
336
E. Usul 
336
1. Taraflar 
337
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
337
3. Harç 
339
4. Dava Süresi 
340
5. Bekletici Sorun 
340
F. İspat Yükü 
340
G. Karar 
349
1. Davanın Kabulü 
349
2. Davanın Reddi 
353
3. Davanın Konusuz Kalması 
357
V. İSTİRDAT DAVASI 
357
VI. MAL BEYANI 
361
A. Genel Olarak 
361
B. Mal Beyanında Bulunma Süresi 
363
VII. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE ERTELENMESİ 
364
A. Takibin İptali 
365
B. Takibin Ertelenmesi (Taliki) 
368
Beşinci Kesim
HACİZ
I. KAVRAM, TÜRLERİ VE KOŞULLARI 
370
II. USUL 
375
A. Yetkili İcra Dairesi 
375
B. Şekli 
377
C. Yerine Getirilmesi 
377
1. Genel Olarak 
377
2. Konutta Haciz 
386
D. Haciz İsteminin Geri Alınması 
387
III. HACZİN KONUSU 
388
A. Genel Olarak 
388
B. Hacizde Tertip Kuralı 
388
C. Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
390
1. Tamamı Haczedilemeyen Mal Varlığı Değerleri 
390
a. Maddi Hukuk Bakımından Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar 
390
b. İİY’nin 82. Maddesine Göre Tamamı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
391
aa. Devlet Malları 
391
bb. Ekonomik Faaliyeti, Bedeni Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya 
397
cc. Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireylerine Ait Kişisel Eşya ile Ailenin Ortak Kullanımına Hizmet Eden Tüm Ev Eşyası 
397
dd. Çiftçinin Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zorunlu Olan Eşyalar, Çiftçi Olmayanların Meslek ve Sanatı İçin Gerekli Olan Araç ve Gereçleri İle Kitapları ve Ayrıca Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Sağlayan Nakil Araçları 
398
ee. Borçlu ve Ailesinin İdaresi İçin Gerekli Olan Hayvanlar İle Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları 
402
ff. Borçlunun ve Ailesinin Yiyecek ve Yakacakları ile Borçlu Çiftçi İse Tohumluğu 
402
gg. Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Geçinmeleri İçin Zorunlu Olan Bağ, Bahçe ile Gerekli Olan Araç ve Gereç 
403
hh. Haczolunmamak Üzere Kurulmuş Olan Ömür Boyu Gelirler 
403
ıı. Ordu ve Kolluk (Zabıta) Hizmetlerinden Malul Olanlara Bağlanan Emekli Maaşları ile Bir Kısım Maaş, Tazminat ve İkramiyeler 
403
ii. Bir Yardımlaşma Sandığı veya Derneği Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Durumlarda Bağlanan Maaşlar 
403
jj. Tazminat Olarak Zarar Görenin Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Gereken Paralar 
404
kk. Borçlunun Haline Münasip Evi 
404
aaa. Genel Olarak 
404
bbb. Taraflar 
405
ccc. Koşulları 
407
aaaa. Konut Olarak Kullanılmaya Elverişli Bir Taşınmaz Bulunması 
407
bbbb. Taşınmazın Tapuda Borçlu Adına Kayıtlı Olması 
408
cccc. Taşınmazın Borçlunun ve Ailesinin Gereksinimlerini Karşılayacak Düzeyde Olması 
409
dddd. Taşınmaz Üzerinde Haczin Geçerli Olması 
411
eeee. Şikâyet Süresine Uyulması 
411
ffff. Konut Üzerinde Önceden Kurulmuş İradi Bir İpotek Bulunmaması 
414
ddd. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
418
eee. Araştırma Yöntemi 
419
fff. Karar 
422
ll. Öğrenci Bursları 
423
c. Özel Yasalarda Haczedilemeyeceği Yazılı Olan Mal ve Haklar 
425
2. Bir Kısmı Haczedilemeyen Mal ve Haklar 
437
D. Haczedilmezlikten Feragat 
440
E. Haczedilmezliğin Belirlenmesi 
441
F. Haczin Yapılması 
442
1. Taşınır Malların Haczi 
442
a. Haciz İşlemi 
442
b. Muhafaza İşlemi 
445
aa. Genel Olarak 
445
bb. Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi 
449
2. Taşınmaz Malların Haczi 
451
3. Maaş ve Ücret Haczi 
459
4. Yavrulu Hayvanların ve Yetişmemiş Ürünlerin (Mahsullerin) Haczi 
463
5. İntifa Hakkının Haczi 
463
6. Pay Haczi 
463
7. Kollektif Ortaklık Ortaklarının Mal ve Haklarının Haczi 
468
8. Teminat Mektuplarının Haczi 
469
9. Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Malların Haczi 
470
10. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesine Konu Malların Haczi 
474
11. Gemi Haczi 
477
12. Kripto Para Birimlerinin Haczi 
480
a. Kavram 
480
b. Sistemin İşleyişi 
480
c. Kripto Para Haczi 
484
13. Sınai Mülkiyet Hakkının Haczi 
486
G. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi 
486
1. Genel Olarak 
486
2. Muhafaza Tedbirleri 
487
a. Birinci Haciz İhbarnamesi 
488
aa. İçeriği ve Özellikleri 
488
bb. Üçüncü Kişinin Tutumu 
494
aaa. Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmesi 
494
bbb. Takip Borçlusuna Borçlu Olunduğunun İcra Dairesine Bildirilmesi 
496
ccc. Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi 
496
b. İkinci Haciz İhbarnamesi 
497
aa. İçeriği ve Özellikleri 
497
bb. Üçüncü Kişinin Tutumu 
497
aaa. İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmesi 
497
bbb. İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Edilmemesi 
497
c. Üçüncü Haciz İhbarnamesi 
498
aa. İçeriği ve Özellikleri 
498
bb. Üçüncü Kişinin Tutumu 
498
aaa. Üçüncü Kişinin Dava Açmaması ve Borcu Ödememesi 
498
bbb. Üçüncü Kişinin Dava Açması ve Bunu Bildirmesi 
498
3. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanların Sorumluluğu 
500
a. Genel Olarak 
500
b. Koşulları 
500
c. Usul 
501
d. Karar 
508
IV. HACZİN SONUÇLARI 
509
V. HACZE KATILMA (İŞTİRAK) 
510
A. Adi Katılma 
511
B. İmtiyazlı Katılma 
512
C. Kamu Alacağı İçin Hacze Katılma 
514
D. Usul 
516
VI. HACZİN DÜŞMESİ 
518
VII. HACİZDE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ 
519
A. Kavram 
519
B. İstihkak İddiası 
520
1. Genel Olarak 
520
2. Başvuru Şekli 
521
3. Başvurulacak Yer 
522
4. Süre 
522
a. Kural 
522
b. Öğrenme Karinesi 
523
aa. Yasal Karine 
523
bb. Fiili Karine 
524
c. Sürenin Kaçırılmasının Sonucu 
524
5. Yetkili Kişi 
524
C. Haczedilen Malın ya da Hakkın Kimin Elinde Olduğunun Belirlenmesi 
527
1. Kavram 
527
2. Ölçüt 
527
3. Sonuçları 
531
4. İstihkak Prosedüründe Verilen Karara Karşı Şikâyet Yoluna Başvurulması 
533
a. Konusu 
533
b. Usul 
533
c. İnceleme Yöntemi 
534
D. Malın Yalnızca Borçlunun ya da Üçüncü Kişiyle Birlikte Borçlunun Elinde Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
539
1. İcra Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 
539
2. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmemesi 
541
3. İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi 
541
E. Malın veya Hakkın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması Durumunda Yapılacak İşlemler 
547
VIII. HACİZDEN DOĞAN İSTİHKAK VE İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ DAVALARI 
549
A. İstihkak Davaları 
549
1. Tanımı, Amacı ve Hukuksal Niteliği 
549
2. Konusu (Müddeabih) 
550
a. Mallar 
550
aa. Taşınırlar 
550
aaa. Genel Olarak 
550
bbb. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Satılan Mallar 
551
bb. Taşınmazlar 
552
aaa. Genel Olarak 
552
bbb. Bütünleyici Parça 
553
ccc. Eklenti 
554
cc. Finansal Kiralama Sözleşmesi Konusu Mallar 
556
aaa. Malın Kiracının Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi 
556
bbb. Malın Kiralayanın Alacaklıları Tarafından Haczettirilmesi 
558
b. Haklar 
559
3. Davanın Dinlenebilirlik ve Kabul Edilebilirlik Koşulları 
560
a. Esasa İlişkin Koşullar 
560
aa. Üçüncü Kişinin Üstün Bir Hakka Dayanması 
560
bb. Takibin Gerçek Bir Alacağa Dayanması 
564
b. Usule İlişkin Koşullar 
565
aa. Dava (Dinlenebilirlik) Koşulları 
565
aaa. Genel Olarak 
565
bbb. Geçerli Bir İcra Takibinin ve Haciz İşleminin Bulunması 
565
bb. Süre 
569
aaa. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasını İcra Müdürlüğüne Bildirdikten Sonra Dava Açması 
569
aaaa. İcra Mahkemesinin Takibin Ertelenmesi veya Devamı Kararından Sonra Dava Açılması 
569
bbbb. İstihkak Prosedürü Tamamlanmadan Dava Açılması 
571
bbb. Üçüncü Kişinin Doğrudan Dava Açması 
573
4. Davanın Açılması 
573
a. Genel Olarak 
573
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
575
aa. Görevli Mahkeme 
575
bb. Yetkili Mahkeme 
575
c. Taraflar 
576
aa. Davacı 
576
bb. Davalı 
578
aaa. Alacaklı 
578
bbb. Borçlu 
579
5. Davanın Aşamaları 
580
a. Genel Olarak 
580
b. Karşı Dava 
585
aa. Genel Özellikleri 
585
bb. Koşulları 
586
aaa. Esasa İlişkin Koşullar 
586
bbb. Usule İlşkin Koşullar 
587
cc. Davanın Açılması 
588
aaa. Genel Olarak 
588
bbb. Görevli ve yetkili mahkeme 
588
ccc. Taraflar 
589
dd. Karar 
589
6. Geçici Hukuksal Koruma 
591
7. İspat Yükü, Kanıtlar ve Araştırma Yöntemi 
592
a. Genel Olarak 
592
b. Karineler 
592
aa. Taşınır Malı Elinde Bulunduran Kimsenin Onun Maliki Sayılması 
593
bb. Borçlu ile Üçüncü Kişilerin Taşınır Malı Birlikte Ellerinde Bulundurmaları Durumunda Bile Malın Borçlunun Elinde Kabul Edilmesi 
595
cc. Birlikte Oturulan Yerlerdeki Mallardan Nitelikleri Bakımından Kadın, Erkek ve Çocuklara Aidiyetleri Açıkça Anlaşılanlar ile Böyle Oldukları Örf ve Âdet, Sanat, Meslek veya Uğraşı (Meşgale) Gereği Kabul Edilenlerin Üçüncü Kişiye Ait Sayılması 
595
c. Karinelerin Çürütülmesi 
598
aa. Üçüncü Kişinin Malı Ne Şekilde Edindiğini İspatlaması 
598
bb. Üçüncü Kişinin Malın Borçlunun Elinde Bulunmasını Gerektiren Neden ve Olayları İspatlaması 
598
d. Kanıtlar 
600
aa. Belge ve Senet 
600
bb. Yemin 
601
cc. Tanık 
601
dd. Bilirkişi İncelemesi 
602
ee. Keşif 
602
ff. Uzman Görüşü 
602
e. Araştırma Yöntemi 
602
aa. Ticari Defterlerin Usulüne Uygunluğunun ve Kanıt İşlevinin Araştırılması 
603
bb. Faturaların Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
605
cc. Kira İlişkisinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
607
dd. İşletme ve İş Yeri Devrinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
608
ee. Organik Bağ İddiasının Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
610
aaa. Tanımı ve Unsurları 
610
bbb. Ölçütler 
611
ccc. İnceleme 
614
ddd. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 
616
ff. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Gerçeğe Uygunluğunun Araştırılması 
618
8. Son Karar 
618
a. Davanın Kabulü 
618
aa. Hüküm Sonucu 
618
bb. Harç 
624
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
624
b. Davanın Reddi 
626
aa. Hüküm Sonucu 
626
bb. Harç 
628
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
629
c. Davanın Konusuz Kalması 
629
aa. Hüküm Sonucu 
629
bb. Harç 
631
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
632
9. Kesin Hüküm Sorunu 
632
10. İlamın İcraya Konulması 
634
a. İlke 
634
b. İcranın Durdurulması (Tehiri İcra) 
635
B. İstihkak İddiasının Reddi Davası 
635
1. Tanımı, Amacı ve Hukuksal Niteliği 
635
2. Konusu (Müddeabih) 
636
3. Davanın Dinlenebilirlik ve Kabul Edilebilirlik Koşulları 
636
a. Esasa İlişkin Koşul (Maddi Hukuk Bakımından Geçerli Bir Alacak Hakkının Bulunması) 
636
b. Usule İlişkin Koşullar 
636
aa. Dava Koşulları 
636
bb. Süre 
640
4. Davanın Açılması 
642
a. Genel Olarak 
642
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
642
aa. Görevli Mahkeme 
642
bb. Yetkili Mahkeme 
643
c. Taraflar 
644
aa. Davacı 
644
bb. Davalı 
644
5. Davanın Aşamaları ve Özel Durumlar 
646
6. Geçici Hukuksal Korumalar 
646
7. İspat Yükü, Kanıtlar ve Araştırma Yöntemi 
646
8. Son Karar 
648
a. Davanın Kabulü 
648
aa. Hüküm Sonucu 
648
bb. Harç 
649
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
649
b. Davanın Reddi 
650
aa. Hüküm Sonucu 
650
bb. Harç 
651
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
651
c. Davanın Konusuz Kalması 
651
aa. Hüküm Sonucu 
651
bb. Harç 
653
cc. Vekâlet Ücreti ve Diğer Yargılama Giderleri 
653
9. Kesin Hüküm Sorunu 
653
10. İlamın İcraya Konulması 
654
IX. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 
654
A. Hacizden Önce 
654
B. Hacizden Sonra 
655
Altıncı Kesim
PARAYA ÇEVİRME
I. GENEL OLARAK 
657
II. SATIŞ İSTEME SÜRELERİ 
664
III. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ 
673
A. Genel Olarak 
673
B. Koşulları 
674
1. Haciz Yoluyla Yapılan Bir Takip Bulunması 
674
2. Borçlunun Yasal Süre İçerisinde İstemde Bulunması 
674
3. Başvurunun Asıl İcra Müdürlüğüne Yapılması 
675
4. Kıymet Takdirinin Kesinleşmiş Olması 
676
C. Usul 
676
D. Sonuçları 
680
IV. TAŞINIR MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
683
A. Genel Özellikler 
683
B. Artırmaya Hazırlık 
684
1. Satış İlanı 
684
2. Artırma Şartnamesi 
688
C. Artırmanın Yapılması 
688
V. TAŞINMAZ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
695
A. Genel Özellikler 
695
B. Artırmaya Hazırlık 
696
1. Satış İlanı 
696
a. İlanın Hazırlanması 
696
b. İlanın Tebliği 
700
2. Artırma Şartnamesi 
703
3. Mükellefiyetler Listesi 
705
4. Kıymet Takdiri 
706
a. Genel Olarak 
706
b. Raporun Tebliği 
708
c. Kıymet Takdirine İtiraz 
709
aa. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 
709
bb. Usul 
710
aaa. Genel Olarak 
710
bbb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
710
ccc. Süre 
712
ddd. Taraflar 
712
eee. İnceleme Yöntemi 
713
cc. Karar 
714
d. Kesinleşmesi 
715
C. Artırmanın Yapılması 
720
VI. CEBRİ SATIŞLARDA ALICININ SORUMLU OLDUĞU GİDERLER (İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ALINAN HARÇ VE VERGİLER) 
738
A. Katma Değer Vergisi 
738
B. Damga Vergisi 
744
C. Tapu Harcı 
745
D. Tellaliye Harcı 
746
VII. ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
747
A. Genel Olarak 
747
B. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri 
749
C. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri 
750
VIII. DİĞER HAK VE PAYLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
751
A. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi 
752
B. Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi 
752
IX. GEMİLERİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
756
A. Genel Olarak 
756
B. Vaktinden Önce Satış 
759
X. İHALENİN FESHİ 
759
A. Tanımı ve Hukuksal Niteliği 
759
B. Başvuru Nedenleri 
761
1. Mahkemece Re’sen Gözetilecek Fesih Nedenleri 
761
a. Zorunlu Takip Arkadaşlığına Uyulmadan Takip Başlatılması 
761
b. Toplu İpoteğe Konu Taşınmazların Tümünün Aynı Takibe ve Satışa Konu Edilmemesi 
762
c. Artırma Bedelinin Yasal Koşulları Sağlamaması 
762
d. Satış İlanının Elektronik Satış Portalında Yayınlanmaması 
765
e. İhalenin Kesinleşen Kıymet Takdirinin Üzerinden İki Yıl Geçtikten Sonra Yapılması 
765
f. Takibe Yönelik İtiraz ve Şikâyetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılması 
765
g. Satışın Dayanağı Olan Yeni Tarihli Haciz Yönünden Yeniden Kıymet Takdiri Yapılmayıp Eski Kıymet Takdiriyle Yetinilmesi 
766
h. Tedbir Kararı Veren Mahkemeden Satışa Muvafakat Alınmaması 
767
ı. Teminatın Yatırılmaması ya da Artırmadan Sonra Yatırılması 
767
i. İlan ve Artırmada Koruyucu Sürelere Uyulmaması 
767
j. İhalenin Yasak Olan Bir Dönemde Yapılması 
768
k. Organize Sanayi Bölgesince Teminat Olarak Gösterilen Taşınmazların Satışında Öngörülen Niteliklere Sahip Alıcılara Yer Verilmemesi 
769
2. Taraflarca İleri Sürüldüğünde Gözetilecek Fesih Nedenleri 
770
a. Satış İlanının İlgililere Tebliğ Edilmemesi ya da Usulsüz Tebliğ Edilmesi 
771
b. Satış İlanının İhaleye Katılımı Artıracak Şekilde Yayınlanmaması 
776
c. Satış Konusu Malın Özelliklerinin Eksik ya da Yanlış Gösterilmesi, Alıcının Malın Esaslı Niteliklerinde Yanılgıya Düşürülmesi 
777
d. İhaleye Fesat Karıştırılması 
779
e. Kesinleşen Kıymet Takdirinin Taşınmazın Gerçek Değerini Yansıtmaması 
782
f. Geçerli Bir Haciz Olmadan İhale Yapılması 
786
g. İhalenin Satış İlanında Öngörülen Zaman Diliminde Yapılmaması 
787
h. Dosya Borcunu Aşacak Şekilde Satış Yapılması 
788
ı. Borçlunun İhale Alıcısı Olması 
789
3. Fesih Nedeni Sayılmayan Olgular 
790
C. Usul 
792
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
792
2. Süre 
795
3. Taraflar 
797
a. Şikâyet Eden 
797
aa. Satış İsteyen Alacaklı 
797
bb. Borçlu 
798
cc. Mahcuzun Resmî Sicilinde Kayıtlı Olan İlgililer 
798
dd. Sınırlı Ayni Hak Sahipleri 
799
ee. Pey Sürmek Suretiyle İhaleye Katılanlar 
800
b. Şikâyet Olunan 
804
4. Harç ve Teminat 
805
a. Harç 
805
b. Teminat 
810
5. Başvurunun Geri Alınması 
811
6. Duruşma 
812
D. Karar 
817
1. Şikâyetin Kabulü 
817
2. Şikâyetin Reddi 
822
Yedinci Kesim
PARALARIN ÖDENMESİ VEYA PAYLAŞTIRILMASI
I. GENEL OLARAK 
828
II. SIRA CETVELİ 
831
A. Genel Olarak 
831
B. Sıra Cetveline Karşı Konulması 
835
1. Genel Olarak 
835
2. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet Yolu 
837
3. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası 
847
a. Genel Olarak 
847
b. Taraflar 
848
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
849
d. Süre 
851
e. İspat Yükü 
851
f. Karar 
852
III. ACİZ BELGESİ 
854
A. Genel Olarak 
854
B. Türleri 
854
1. Kesin Aciz Belgesi 
854
2. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 
857
IV. GEMİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
858
İkinci Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 
859
II. YETKİ 
872
III. TAKİBİN AŞAMALARI 
879
A. Takip Talebi 
879
1. İçeriği 
879
a. Genel Olarak 
879
b. İstenebilecek Alacak Kalemleri 
880
aa. Poliçeye Dayanan Takipte 
880
bb. Bonoya Dayanan Takipte 
881
cc. Çeke Dayanan Takipte 
882
c. İstenebilecek Faiz Oranı ve Faizin Başlangıç tarihi 
884
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi 
886
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi 
888
a. Poliçede 
888
b. Bonoda 
889
c. Çekte 
891
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü 
895
B. Ödeme Emri 
896
C. Takibin Kesinleşmesi 
899
1. Ödeme Emrine İtiraz 
899
a. Genel Olarak 
899
b. İmzaya İtiraz 
902
aa. Tanımı ve Özellikleri 
902
bb. Usul 
903
cc. Karar 
912
aaa. İtirazın Kabulü 
912
bbb. İtirazın Reddi 
916
ccc. İtirazın Konusuz Kalması 
917
c. Borca İtiraz 
918
aa. Tanımı ve Özellikleri 
918
bb. Belli Başlı Borca İtiraz Nedenleri 
919
aaa. Teminat Senedi İddiası 
919
bbb. Borcun Ödendiği İddiası 
927
ccc. Mükerrer Takip Yapıldığı İddiası 
928
ddd. İmzanın Avalist Olarak Değil Şirket Temsilcisi Sıfatıyla Atıldığı İddiası 
929
eee. Sahtecilik veya Tahrifat İddiası 
931
fff. Mirasın Reddi Nedeniyle Borçlu Olunmadığı İddiası 
934
ggg. Taşkın Faiz İstendiği İddiası 
935
hhh. Zamanaşımı İddiası 
936
ııı. Borçlanma için Müşterek Temsil Gerektiği İddiası 
943
iii. Ticari Vekilin Yetkisiz Olduğu İddiası 
944
jjj. Senedin İleri Tarihli Olarak Düzenlendiği İddiası 
947
cc. Usul 
947
dd. Karar 
950
aaa. İtirazın Kabulü 
950
aaaa. Genel Olarak 
950
bbbb. Sonuçları 
953
bbb. İtirazın Reddi 
955
ccc. İtirazın Konusuz Kalması 
957
2. Kambiyo Şikâyeti 
958
a. Genel Şikâyet Yolu 
958
b. Özel Şikâyet Yolu 
959
aa. Kapsam 
959
bb. Özel Şikâyet Nedenleri 
961
aaa. Alacaklının Takip Hakkının Bulunmaması 
961
bbb. Senedin Kambiyo Senedi Niteliği Taşımaması 
968
Üçüncü Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 
981
II. YETKİ 
983
III. KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 
984
A. Genel Olarak 
984
B. Takibin Aşamaları 
985
1. Takip Talebi 
985
2. Ödeme Emri 
986
3. Takibin Kesinleşmesi 
989
a. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
989
aa. Genel Olarak 
989
bb. Temerrüt Nedeniyle İlamsız Tahliye 
990
b. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
998
aa. İtirazın Konusu 
1000
aaa. Kira Sözleşmesine İtiraz 
1000
bbb. Borcun Sona Erdiğine Yönelik İtiraz 
1002
aaaa. Genel Kural 
1002
bbbb. Ödeme İddiasının İspatı 
1004
cccc. Yan Borçlardan Sorumluluk 
1016
dddd. Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak İstemi 
1019
ccc. Aylık Kira Tutarına İtiraz 
1024
ddd. Muacceliyet İtirazı 
1033
eee. Kiralananın Ayıplı Olduğuna Yönelik İtiraz 
1035
fff. Kefaletin Geçersizliğine Yönelik İtiraz 
1036
bb. İtirazın Sonucu 
1037
cc. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
1040
aaa. Genel Olarak 
1040
bbb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1040
ccc. Süre 
1040
ddd. Husumet 
1041
eee. Yargılama 
1043
fff. Karar 
1045
aaaa. İstemin Kabulü 
1045
bbbb. İstemin Reddi 
1055
IV. KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE 
1056
A. Genel Olarak 
1056
B. Takibin Aşamaları 
1057
1. Takip Talebi 
1057
2. Tahliye Emri 
1058
3. Takibin Kesinleşmesi 
1059
a. Tahliye Emrine İtiraz Edilmemesi 
1059
b. Tahliye Emrine İtiraz Edilmesi 
1060
aa. İtirazın Konusu 
1060
aaa. Taahhütteki İmzaya İtiraz 
1060
bbb. Taahhütteki Tarihlere İtiraz 
1062
ccc. Tahliye Taahhüdünün İrade Bozukluğu ya da Aşırı Yararlanma Nedeniyle Geçersiz Olduğuna Yönelik İtiraz 
1064
ddd. Kira Sözleşmesinin Yenilendiğine veya Uzatıldığına Yönelik İtiraz 
1065
bb. İtirazın Sonucu 
1065
cc. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
1066
V. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 
1067
VI. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 
1070
Dördüncü Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 
1073
II. KAPSAMI VE KOŞULLARI 
1073
III. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI 
1074
A. Takip Talebi 
1074
B. Ödeme Emri 
1075
C. Takibin Kesinleşmesi 
1077
D. Haciz 
1078
İkinci Bölüm
İLAMLI TAKİP
Birinci Ayrım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 
1081
II. KOŞULLARI 
1083
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 
1083
1. İlam 
1083
2. İlam Niteliğinde Belgeler 
1085
a. İİY’nin 38. Maddesine Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 
1086
b. Özel Yasalara Göre İlam Niteliğinde Sayılan Belgeler 
1091
C. İcra Edilebilmesi Kesinleşme Koşuluna Bağlanan İlamlarda İlamın Kesinleşmiş Olması 
1099
1. Kural 
1099
2. İstisna 
1101
b. Kişiler Hukukuna İlişkin Hükümler 
1110
c. Aile Hukukuna İlişkin Hükümler 
1114
d. Olumsuz Tespit Davasında Verilen Hükümler 
1116
e. Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi 
1118
f. Kira Parasının Tespitine İlişkin İlamlar 
1119
g. Ceza Mahkemelerinin Mahkûmiyet Hükümleri 
1119
h. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata İlişkin Hükümler 
1119
ı. İstihkak Davasının Kabulüne İlişkin Hükümler 
1120
i. Kesinleşmesi Gereken Diğer İlamlar 
1120
3. İlamın Fer’ileri Yönünden Kesinleşme 
1120
D. İcra Edilebilmesi Takip Koşuluna Bağlanan İlamlarda Bu Koşulun Yerine Getirilmesi 
1122
III. YETKİ 
1125
IV. TAKİBİN AŞAMALARI 
1125
A. Takip Talebi 
1125
1. İçeriği 
1125
a. Alacaklının Bilgileri 
1125
aa. Kimlik Bilgileri 
1125
bb. Adres Bilgileri 
1126
cc. Banka ve Hesap Bilgileri 
1127
b. Borçlunun Bilgileri 
1127
c. İlam Bilgileri 
1128
e. Takip Yollarından Hangisinin Seçildiği 
1132
f. İmza 
1132
2. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 
1132
B. İcra Emri 
1133
V. İCRANIN DURDURULMASI (TEHİRİ İCRA) 
1135
A. Genel Olarak 
1135
B. Koşulları 
1136
1. İlama Dayanan Bir İlamlı İcra Takibi Başlatılması 
1136
2. İlamın Henüz Kesinleşmemesi ve İcra Edilebilmesi için Kesinleşmesinin Gerekmemesi 
1138
3. Hukuksal Bir Engel Bulunmaması 
1139
4. Yasa Yoluna Başvurulmuş Olması ve Bunun Belgelendirilmesi 
1140
5. İstem 
1141
6. İcra Müdürlüğünden Süre Alınmış Olması 
1142
7. Teminat Gösterilmesi 
1144
a. Kural 
1144
b. Türleri 
1145
c. Teminat Oranı 
1147
aa. Genel Olarak 
1147
bb. Birden Fazla Borçlunun Bulunması 
1148
d. Teminattan Bağışıklık ve İstisna 
1150
e. Teminatın Değiştirilmesi 
1151
C. Aşamaları 
1151
1. Kararı Veren Mahkemeden Derkenar Alınması 
1152
2. İcra Müdürlüğünden Süre İstenmesi 
1152
3. Borçludan Teminat Alınması ve Süre Verilmesi 
1152
4. İcra Mahkemesine Başvurulması 
1153
D. Sonuçları 
1153
1. Genel Sonuçlar 
1153
2. Teminatın Geri Verilmesi 
1156
3. Teminatın Çözülmesi 
1157
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
1161
A. Genel Olarak 
1161
B. Türleri 
1163
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 
1163
a. İtfa (Borcun Sona Ermesi) 
1164
aa. Genel Olarak 
1164
bb. Takipten Önce İtfa 
1165
cc. Takiptan Sonra İtfa 
1166
b. İmhal (Borçluya Süre Verilmesi) 
1172
c. Zamanaşımı (İlamın Zamanaşımına Uğramış Olması) 
1173
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 
1175
VII. İCRANIN İADESİ 
1176
A. Genel Olarak 
1176
B. İşleyiş Süreci 
1176
1. İcrası Durdurulmamış Bir İlamın BAM’da Kaldırılması ya da Yargıtay’ca Bozulması 
1176
2. Mahkemenin Bozma Kararına Uyması ve Kararın Kesinleşmesi 
1177
3. Alacaklıya Verilen Para veya Malların Geri Alınması 
1180
İkinci Ayrım
İLAMLARIN İCRASI
I. GENEL OLARAK 
1183
A. İlamın İcra Edilecek Kısmı 
1183
B. İlamdan Doğan Sorumluluk 
1186
II. KONUSU PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ OLAN İLAMLARIN İCRASI 
1188
A. Genel Olarak 
1188
B. İlamın Bölünerek İcrası 
1194
C. Nafakaya İlişkin İlamların İcrası 
1196
III. KONUSU PARA VEYA TEMİNAT ALACAĞI OLMAYAN İLAMLARIN İCRASI 
1199
A. Taşınır Teslimine İlişkin İlamların İcrası 
1199
B. Taşınmazın Tahliye ve Teslimine İlişkin İlamın İcrası 
1204
C. Çocuk Teslimine ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamın İcrası 
1205
D. Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin Olan İlamların İcrası 
1206
F. Gemilere ve Bunlarla İlgili Ayni Haklara İlişkin İlamların İcrası 
1210
Üçüncü Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 
1213
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI (ZORUNLULUĞU) 
1213
A. Genel Olarak 
1213
B. Özel Durumlar 
1215
1. Müteselsil Kefil 
1215
a. Kural 
1215
b. İstisna 
1215
2. Adi Kefil 
1219
C. İstisnaları 
1220
III. TAKİP TÜRLERİ 
1225
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 
1225
1. Genel Olarak 
1225
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 
1225
a. Genel Olarak 
1225
b. Yetki 
1225
c. Takibin Aşamaları 
1226
aa. Takip Talebi 
1226
bb. Ödeme Emri 
1227
cc. Takibin Kesinleşmesi 
1228
aaa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
1228
bbb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
1228
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 
1231
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 
1234
1. Kavram 
1234
a. Genel Olarak 
1234
b. Türleri 
1235
c. Toplu Rehin 
1242
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 
1245
a. Genel Olarak 
1245
b. Yetki 
1247
c. Takibin Aşamaları 
1248
aa. Takip Talebi 
1248
aaa. İçeriği 
1248
bbb. İcra Müdürlüğünce Yapılacak İşler 
1251
aaaa. Kiracılara Haber Verme 
1251
bbbb. Tapu İdaresine Haber Verme 
1254
cccc. Satış Hazırlaıklarına Başlanması 
1254
bb. Ödeme Emri 
1254
cc. Takibin Kesinleşmesi 
1255
aaa. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi 
1257
bbb. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi 
1258
3. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 
1262
a. Alacak veya İpotek Hakkı ya da Her İkisinin Bir İlam veya İlam Niteliğinde Belgeye Bağlanmış Olması Durumunda İlamlı Takip 
1262
b. İpotek Akit Tablosunun Kayıtsız Koşulsuz Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Durumunda İlamlı Takip 
1264
aa. Genel Olarak 
1264
bb. Yetki 
1267
cc. Takibin Aşamaları 
1268
aaa. Takip Talebi 
1268
bbb. İcra Emri 
1271
ccc. Takibin Kesinleşmesi 
1274
c. Kredi Kurumlarının İpotek Alacaklarının Tahsili Amacıyla İlamlı Takip 
1275
aa. Genel Olarak 
1275
bb. Koşulları 
1276
aaa. Alacaklının Bir Kredi Kurumu Olması 
1276
bbb. Borçlunun Nakdi veya Gayri Nakdi Kredi Kullanması 
1279
ccc. Kredinin İpotekle Güvence Altına Alınması 
1283
ddd. Alacağın Muaccel Kılınması 
1284
aaaa. Muacceliyet İhbarı ve Bunu Sağlayacak Belgeler 
1284
bbbb. Muacceliyet İhbarının Tebliğ Edileceği Adres 
1285
cccc. İhbarın Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmesi 
1289
cc. Yetki 
1298
dd. Takibin Aşamaları 
1300
aaa. Takip Talebi 
1300
bbb. İcra Emri 
1300
ccc. Takibin Kesinleşmesi 
1303
IV. ORTAK HÜKÜMLER 
1313
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 
1313
B. Rehin Açığı Belgesi 
1320
1. Genel Olarak 
1320
2. Türleri 
1320
a. Geçici Rehin Açığı Belgesi 
1320
b. Kesin Rehin Açığı Belgesi 
1322
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI 
1323
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 
1329
İkinci Kitap
İFLAS HUKUKU
Birinci Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 
1337
II. İFLAS ORGANLARI 
1339
A. Resmî İflas Organları 
1339
1. Asıl İflas Organları 
1339
a. İcra Dairesi 
1339
b. Asliye Ticaret Mahkemesi 
1340
c. İflas Dairesi 
1341
d. İcra Mahkemesi 
1342
e. Bölge Adliye Mahkemelerinin İlgili Hukuk Daireleri 
1343
f. Yargıtay’ın İlgili Hukuk Daireleri 
1343
2. Yardımcı İflas Organları 
1343
B. Özel İflas Organları 
1343
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
1343
2. İflas Bürosu 
1345
3. İflas İdaresi 
1346
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
1350
III. YETKİ 
1352
A. İcra Dairesi 
1352
B. Ticaret Mahkemesi 
1352
C. İflas Dairesi 
1352
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 
1353
A. İflas Harçları 
1353
B. İflas Giderleri 
1353
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
1354
İkinci Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Birinci Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME 
1357
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ 
1358
A. Tacirler 
1358
1. Gerçek Kişi Tacirler 
1358
2. Tüzel Kişi Tacirler 
1361
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
1362
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 
1362
1. Ticareti Terk Edenler 
1362
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları 
1363
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları 
1364
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu 
1364
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar 
1364
6. Miras Ortaklığı (Tereke) 
1365
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ 
1366
A. Genel İflas Nedeni 
1366
B. Özel İflas Nedenleri 
1366
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU 
1369
A. Takip Talebi 
1370
B. Ödeme Emri 
1370
C. Takibin Kesinleşmesi 
1371
D. İflas Davası 
1371
1. Genel Olarak 
1371
2. İflas Davasının İşleyişi 
1372
a. Takip Dosyasının Getirtilmesi ve Muhafaza Tedbirlerinin Alınması 
1372
b. İnceleme 
1372
c. İflas Takibinin Kesinleştiğinin İlanı 
1374
d. Alacaklıların Davaya Müdahalesi 
1374
e. Depo Kararı 
1374
f. İflas Kararı 
1376
g. İflas Kararına Karşı Yasa Yolları 
1380
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU 
1380
A. Takip Talebi 
1381
B. Ödeme Emri 
1381
C. Takibin Kesinleşmesi 
1382
D. İflas Davası 
1382
İkinci Ayrım
TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 
1385
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177) 
1385
B. İşleyiş Usulü 
1389
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS 
1390
A. İflas Nedenleri 
1390
1. İhtiyari İflas Nedeni 
1390
2. Zorunlu İflas Nedeni 
1390
B. İşleyiş Usulü 
1391
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
Üçüncü Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI 
1397
A. Özel Hukuk Bakımından 
1397
1. Ehliyet 
1397
2. İyi Niyet 
1398
3. Takipler 
1399
4. Davalar 
1401
a. Müflisin Davacı Olduğu Davalar 
1402
b. Müflisin Davalı Olduğu Davalar 
1402
B. Kamu Hukuku Bakımından 
1405
1. Adi İflas 
1405
2. Taksirli İflas 
1405
3. Dolanlı (Hileli) İflas 
1410
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI 
1414
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 
1414
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 
1414
C. Sözleşmelere Etkisi 
1415
D. Takas Hakkına Etkisi 
1417
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 
1418
Dördüncü Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI 
1420
A. Masa Nedir? 
1420
B. İflas Masasının Mevcudu 
1421
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar 
1421
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar 
1422
a. Müflisin Ücreti 
1422
b. Üçüncü Kişilerin Verdiği Rehinler 
1422
c. İflasın Açılmasından Önce Paraya Çevrilmiş Olan Hacizli Mallarının Satış Bedeli 
1423
d. Haczedilemeyen (Haczi Caiz Olmayan) Mallar 
1423
e. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Olup da Devri Mümkün Olmayan Mallar ile Devredilemediği İçin Paraya Çevrilemeyen Mallar 
1423
3. Masadan Çıkarma Hakkı 
1423
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi 
1424
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI 
1426
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 
1427
IV. BASİT TASFİYE 
1428
V. ADİ TASFİYE 
1429
A. İlan 
1429
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması 
1430
1. Süresinde Kayıt 
1430
2. Geç Kayıt 
1431
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar 
1432
UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
1433
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
1436
D. İflas İdaresi 
1436
E. İflasta İstihkak Davaları 
1437
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 
1444
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi 
1444
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 
1445
1. Genel Olarak 
1445
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası 
1448
a. Rehinli Alacaklar 
1451
b. Geçici Mühlet Kararından Sonra Komiserin İzniyle Akdedilmiş Borçlar 
1451
c. Diğer Öncelikli Alacaklar 
1452
aa. Bir Kısım Kamu Alacakları 
1452
bb. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Giderleri (İİY m. 248) 
1453
cc. Türk Medeni Yasası’nın 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar İçin Kurulan Rehin Hakları 
1453
d. Masa Alacakları 
1454
e. Adi Alacaklar 
1454
aa. Genel Olarak 
1454
bb. İmtiyazlı Alacaklar 
1455
cc. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü Sıra) 
1461
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları 
1461
a. Şikâyet Yolu 
1462
b. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
1464
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 
1472
5. Kamu (Amme) Alacağının İflas Sıra Cetveline Yazılması 
1473
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
1475
İ. Masa Mallarının Satışı 
1475
J. Paraların Paylaştırılması 
1476
1. Pay Cetveli ve Son Hesap 
1476
2. Paraların Dağıtılması 
1477
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
1478
1. Genel Olarak 
1478
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması 
1479
L. İflasın Kapanması 
1480
Beşinci Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN
KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI 
1483
A. Genel Olarak 
1483
B. Koşulları 
1483
C. Usul ve Sonuçları 
1485
D. Yasa Yolları 
1486
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ 
1486
A. Genel Olarak 
1486
B. Koşulları 
1486
1. Genel Koşullar 
1486
2. Özel Koşullar 
1487
C. Karar 
1487
Üçüncü Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
Birinci Kısım
KONKORDATO HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM 
1491
II. TÜRLERİ 
1494
A. Oluşum Biçimine Göre 
1494
1. Mahkeme Dışı Konkordato 
1494
2. Mahkeme İçi Konkordato 
1494
B. Etkisine Göre 
1495
1. Adi Konkordato 
1495
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato 
1496
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 
1497
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ 
1497
A. Konkordato Teklifi 
1497
1. Başvurabilecek Kişiler 
1497
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1499
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler 
1502
4. Usul 
1505
B. Konkordato Mühleti 
1506
1. Genel Olarak 
1506
2. Geçici Mühlet 
1506
a. Genel Olarak 
1506
b. Koşul 
1507
c. Usul 
1507
d. Karar 
1507
e. Süre 
1509
f. İlanı ve Bildirimi 
1509
g. Sonuçları 
1510
3. Kesin Mühlet 
1514
a. Genel Olarak 
1514
b. Koşul 
1514
c. Usul 
1515
d. Süre 
1516
e. İlan ve Bildirim 
1517
f. Sonuçları 
1517
aa. Konkordato Komiserinin Atanması 
1517
aaa. Genel Olarak 
1517
bbb. Hukuksal Statüsü 
1519
ccc. Görevleri 
1520
bb. Alacaklılar Kurulu Oluşturabilme 
1522
cc. Alacaklılar Bakımından Sonuçları 
1523
aaa. Mühletin Takiplere Etkisi 
1524
bbb. Mühletin Davalara Etkisi 
1534
ccc. Mühletin Diğer Etkileri 
1535
dd. Sözleşmeler Bakımından Sonuçları 
1537
ee. Borçlu Bakımından Sonuçları 
1538
g. Kesin Mühletin Kaldırılması 
1540
aa. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması 
1540
bb. Kesin Mühlet İçinde Konkordato İsteminin Reddi ile İflasın Açılması 
1540
aaa. İflasa Tabi Borçlu Bakımından 
1540
bbb. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Bakımından 
1541
ccc. Usul 
1542
4. Yasa Yolları 
1542
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü 
1544
1. Genel Olarak 
1544
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk 
1544
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma 
1546
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi 
1548
E. Konkordatonun Onaylanması (Tasdiki) 
1550
1. Koşulları 
1550
a. Yarar 
1551
b. Orantılılık 
1552
c. Alacak ve Alacaklı Çoğunluğu 
1554
d. Güvence (Teminat) 
1554
2. Usul 
1557
3. Karar 
1557
a. İstemin Kabulü 
1557
b. İstemin Reddi 
1559
4. Yasa Yolları 
1559
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları 
1560
1. Alacaklılara Etkisi 
1560
2. Takiplere Etkisi 
1564
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi 
1565
4. Borçluya Etkisi 
1566
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi 
1566
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi 
1568
G. Konkordatonun Feshi 
1569
1. Kısmi Fesih 
1570
2. Tamamen Fesih 
1574
İkinci Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 
1579
II. İŞLEYİŞ USULÜ 
1580
Üçüncü Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
I. GENEL OLARAK 
1583
II. YETKİLİ ORGANLAR 
1584
A. Tasfiye Memurları 
1584
B. Alacaklılar Kurulu 
1585
III. İŞLEYİŞ USULÜ 
1586
A. Konkordato Masasının Oluşması 
1586
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 
1586
C. Paraya Çevirme 
1586
D. Paraların Paylaştırılması 
1587
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 
1588
İkinci Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
I. GENEL OLARAK 
1589
II. KOŞULLARI 
1590
III. USUL 
1592
IV. SONUÇLARI 
1595
V. FESİH VE TADİL 
1596
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS 
1596
Dördüncü Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER KURUMLAR
Birinci Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 
1601
II. KOŞULLARI 
1603
A. Para Alacağının Olması 
1603
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması 
1607
C. İhtiyati Haciz Nedenlerinden Birinin Bulunması 
1609
D. Alacağın Varlığı Hakkında Yeterli Kanı Oluşması 
1614
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 
1616
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 
1620
V. SONUÇLARI 
1622
A. Genel Sonuçlar 
1622
B. İhtiyati Haciz Sahibi Alacaklının Hacze Katılması 
1623
1. Genel Olarak 
1623
2. Hacze Katılma Usulü 
1624
a. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kesin Olarak Haczedilmesi 
1624
b. Kesin Haciz Uygulanan Malların Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi 
1624
c. İhtiyati Hacizden Sonra Yeni Bir İhtiyati Haciz Konulması 
1625
d. Tasarrufun İptali Davalarında Verilen İhtiyati Hacizlerden Birinin, İlk Kesinleşen İhtiyati Hacze Katılması 
1625
VI. ORTADAN KALDIRILMASI 
1629
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 
1629
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 
1633
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM) 
1639
A. Genel Olarak 
1639
B. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An 
1642
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 
1644
A. Genel Olarak 
1644
B. Yargılama Usulü 
1650
İkinci Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
1653
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 
1654
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 
1654
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 
1655
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
1656
A. Butlan Davası 
1656
B. İstihkak Davası 
1658
IV. KONUSU 
1659
V. KOŞULLARI 
1663
A. Esasa İlişkin Koşullar 
1664
1. Davacının Gerçek Bir Alacağının Bulunması 
1664
2. İptale Tabi Bir İşlemin Bulunması 
1666
a. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar) 
1667
b. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler 
1671
c. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler 
1671
3. İşlemin Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 
1676
B. Usule İlişkin Koşullar 
1678
1. Dava Koşulları 
1678
a. Alacağın ve Borçlu Hakkındaki Takibin Kesinleşmiş Olması Kesinleşmiş Olması 
1678
b. Borçlu Hakkında Alınmış Bir Aciz Belgesi Bulunması 
1678
2. Süre 
1681
VI. USUL 
1682
A. Genel Olarak 
1682
B. Taraflar 
1684
1. Davacı 
1684
2. Davalı 
1684
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
1686
1. Görevli Mahkeme 
1686
2. Yetkili Mahkeme 
1686
D. Geçici Hukuksal Koruma (İhtiyati Haciz ve Tedbir) 
1688
VII. SONUÇLARI 
1690
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davası 
1690
B. İflastaki Tasarrufun İptali Davası 
1696
C. Ortak Hükümler 
1696
VIII. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA YASA’YA GÖRE AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 
1700
EKLER
EK–1: ZAYİ OLAN DAVA VE TAKİP DOSYALARININ YENİLENMESİ 
1705
A. Genel Olarak 
1705
B. Hukuk Dava Dosyalarının Yenilenmesi 
1705
C. Takip Dosyalarının Yenilenmesi 
1707
D. Ortak Hükümler 
1709
EK–2: TMSF’NİN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SORUNU 
1713
Kaynakça 
1715
Kavram Dizini 
1725