Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. İlhan Üzülmez  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

16. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
904
Barkod:
9789750286797
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
480,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza hukuku hayat, özgürlük, mülkiyet gibi bireye ait temel değerleri en etkin şekilde koruyan bir hukuk dalıdır. Bireyin bu değerlerini ihlal eden saldırılara karşı ceza hukukunun devreye girebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.
İşte bu kitap; esasen haksızlık teşkil eden bir fiilin suç olarak nitelendirilebilmesi için bulunması gereken unsurların neler olduğunu, suç işleyen failin hangi koşullar altında ve ne tür yaptırımlara tabi tutulacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.
Suç ve yaptırım teorisi olarak iki kısma ayrılan bu konuların açıklanmasında, ceza hukukunun son yüzyılda göstermiş olduğu teorik gelişim süreci göz önünde bulundurulmuştur. Bu sürecin izlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun tüm suçlar için geçerli olan genel hükümlerinin ve bunların arkasında yatan teorik düşüncelerin kavranmasını ve ceza hukukuna ilişkin sorunların çözülmesini kolaylaştıracaktır.
Kitapta; genel hükümlerin teorik arka planının yanı sıra, uygulamanın bu konulara yaklaşımına da geniş ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır. Ceza hukukuna ilişkin teorik yaklaşımlar uygulamaya taşındığı, en azından uygulamaya ışık tuttuğu ölçüde ülke hukukunun gelişmesine katkı sağlamış olacaktır.
Yeni baskıda; doktrinde yapılan yeni çalışmalar ve Yargıtay'ın kararları değerlendirilerek ilgili oldukları konuların izahında dikkate alınmıştır. Bu çerçevede özellikle hata, içtima ve iştirakle ilgili konularda doktrin ve yargı tarafından üretilen içtihatların değerlendirilmiş, keza son basıdan bu yana yapılan kanuni düzenlemeler ve getirilen değişiklikler de kitapta ilgili oldukları yerlere işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suç Teorisi
.
Yaptırım Teorisi
.
Milletlerarası Ceza Hukuku
Kitabın İçindekileri
Onaltıncı Basıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
29
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
31
I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU 
31
II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ 
34
A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku 
34
B. Ceza Hukukunun Bölümleri 
34
C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi 
36
D. Türk Ceza Hukuku Reformu 
40
§ 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
41
I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI 
41
II. SUÇLAR VE KABAHATLER 
44
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
45
I. GENEL OLARAK 
45
II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR 
46
A. Anayasa 
46
B. Kanunlar 
46
1. Genel Olarak 
46
2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5) 
47
C. Uluslararası Sözleşmeler 
51
III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR 
52
A. Yüksek Mahkeme Kararları 
52
B. Doktrin 
53
§ 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ 
54
I. GENEL OLARAK 
54
II. KUSUR İLKESİ 
54
III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 
55
IV. İNSANİLİK İLKESİ 
55
§ 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU 
56
I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ 
56
II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI 
57
A. Anlamı 
57
B. Sonuçları 
59
1. Genel Olarak 
59
2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa) 
60
3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a) 
63
4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta) 
63
5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı 
69
6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia) 
74
a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması 
74
b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması 
75
c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi 
79
d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi 
80
e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi 
81
f. Suçun İşlendiği Zaman 
82
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ TEORİSİ
§ 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR) 
85
§ 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL 
90
I. GENEL OLARAK 
90
II. HAREKET TEORİLERİ 
92
A. Ontolojik Teoriler 
92
1. Genel Olarak 
92
2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi 
92
3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi 
94
4. Sosyal Hareket Teorisi 
96
B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi 
97
III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
98
IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU 
102
§ 8. TİPİKLİK 
105
I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ 
105
II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ 
110
A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları 
110
B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları 
111
III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI 
114
A. Fail 
114
B. Mağdur 
116
C. Hareketin (Suçun) Konusu 
118
D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar 
122
1. Genel Olarak 
122
2. Tek Hareketli Suçlar 
122
3. Çok Hareketli Suçlar 
123
4. Serbest Hareketli Suçlar 
123
5. Bağlı Hareketli Suçlar 
124
6. Seçimlik Hareketli Suçlar 
124
7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 
125
E. Netice 
128
1. Genel Olarak 
128
2. Sırf Hareket Suçları 
129
3. Neticeli Suçlar 
130
F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet 
132
1. Genel Olarak 
132
2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi 
134
a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie) 
135
b. Uygun Sebep Teorisi 
138
c. Objektif İsnadiyet Teorisi 
140
G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları 
142
IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI 
146
A. Genel Olarak 
146
B. Kast ve Taksir 
148
C. Kast 
148
2. Kastın Tanımı ve Unsurları 
156
3. Kastın Kapsamı 
161
4. Kastın Aranacağı Zaman 
168
5. Kastın Türleri 
170
a. Doğrudan Kast (Dolus Directus) 
170
b. Olası Kast (Dolus Eventualis) 
172
aa. Olası Kastın Tanımı 
172
bb. Olası Kastın Unsurları 
175
c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı 
179
d. Olası Kastın Sonuçları 
182
D. Taksir 
185
1. Taksir Kavramı 
185
2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir 
191
3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi 
192
4. Taksirli Suçların Sistematiği 
197
5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları 
200
a. Genel Olarak 
200
b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali 
202
aa. Anlamı 
202
bb. İçeriği 
204
cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt 
207
c. Neticeye Sebebiyet Verme 
210
d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği 
213
aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği 
213
bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler 
215
aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı) 
215
bbb. Normun Koruma Amacı 
221
ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi 
221
ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması) 
223
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
229
7. Taksirli Suçlarda Kusur 
229
8. Taksirin Türleri 
232
a. Genel Açıklamalar 
232
b. Bilinçli Taksir 
233
9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 
239
E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar) 
243
1. Genel Olarak 
243
2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği 
245
3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular 
251
F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları 
251
1. Genel Olarak 
251
2. Maksat ve Saik 
252
V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA 
254
A. Genel Olarak 
254
B. Kastı Kaldıran Hata Halleri 
255
1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı) 
255
2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata 
263
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata 
265
§ 9. HUKUKA AYKIRILIK 
265
I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ 
265
II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI 
268
III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU 
270
IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
273
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 
275
A. Genel Olarak 
275
B. Görevin İfası 
276
C. Meşru Savunma 
279
1. Hukuki Niteliği 
279
2. Şartları 
280
a. Saldırıya İlişkin Şartlar 
280
b. Savunmaya İlişkin Şartlar 
283
D. Hakkın Kullanılması 
287
E. İlgilinin Rızası 
290
2. Hukuki Esası 
294
3. Şartları 
295
4. Varsayılan Rıza 
298
VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA 
299
VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI 
307
A. Genel Olarak 
307
B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti 
308
C. Şartları 
309
§ 10. KUSURLULUK 
312
I. GENEL OLARAK 
312
II. KUSURUN KONUSU 
314
III. KUSURUN UNSURLARI 
315
A. Genel Olarak 
315
B. Algılama Yeteneği 
315
C. İrade Yeteneği 
317
IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER 
319
A. Genel Olarak 
319
B. Yaş Küçüklüğü 
320
1. Genel Olarak 
320
2. Birinci Grup Yaş Küçükleri 
321
3. İkinci Grup Yaş Küçükleri 
322
4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 
325
C. Sağır ve Dilsizlik 
325
D. Akıl Hastalığı 
326
1. Genel Olarak 
326
2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi 
329
E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
331
1. Geçici Nedenler 
331
2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
333
a. Genel Olarak 
333
b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma 
333
c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma 
335
3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–) 
337
4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi 
342
F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 
343
G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
347
1. Genel Olarak 
347
2. Şartları 
350
a. Tehlikeye İlişkin Şartlar 
350
b. Korunmaya İlişkin Şartlar 
353
H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması 
354
I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
357
İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
360
1. Genel Olarak 
360
2. Haksız Tahrikin Şartları 
362
3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar 
367
4. Haksız Tahrikin Sonuçları 
368
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 
369
1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası) 
369
2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata 
372
§ 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI 
374
I. GENEL OLARAK 
374
II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI 
374
III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER 
378
§ 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI 
380
I. GENEL OLARAK 
380
II. ŞİKÂYET 
380
III. İZİN, TALEP VE KARAR 
388
§ 13. İHMALİ SUÇLAR 
389
I. GENEL OLARAK 
389
II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI 
390
III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ 
393
A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva) 
394
1. Genel Olarak 
394
2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları 
395
B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem) 
397
1. Genel Olarak 
397
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları 
398
a. Genel Olarak 
398
b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları 
400
aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması 
400
bb. Neticenin Meydana Gelmesi 
401
cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti 
401
dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması 
403
aaa. Genel Olarak 
403
bbb. Garantörlük Durumları 
404
ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği 
410
c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları 
411
aa. Kast 
411
bb. Taksir 
413
d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık 
413
3. İhmali Suçlarda Kusur 
414
4. İhmali Suçların Diğer Konuları 
415
§ 14. TEŞEBBÜS 
415
I. TANIMI VE MAHİYETİ 
415
II. HUKUKİ NİTELİĞİ 
416
III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 
417
A. Objektif Teori 
417
B. Sübjektif Teori 
417
C. Karma Teori 
418
D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori 
419
IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 
419
A. Genel Olarak 
419
B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı 
420
1. Genel Olarak 
422
2. Objektif Teoriler 
423
3. Sübjektif Teoriler 
424
4. Karma Teoriler 
425
5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori 
426
D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması 
429
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi 
433
V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ 
435
VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR 
436
A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs 
436
B. İhmali Suçlara Teşebbüs 
436
C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs 
438
VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
438
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
438
B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler 
439
C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları 
441
1. Suç Tamamlanmamalıdır 
441
2. Vazgeçme İradi Olmalıdır 
443
3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır 
443
D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu 
444
E. Etkin Pişmanlık 
446
§ 15. İŞTİRAK 
447
I. GENEL OLARAK 
447
II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ 
450
A. Genel Olarak 
450
B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı 
450
C. Faillik 
453
1. Genel Olarak 
453
2. Müstakil (Doğrudan) Faillik 
453
3. Müşterek Faillik 
454
a. Genel Olarak 
454
b. Birlikte Suç İşleme Kararı 
454
c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi 
457
d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri 
461
4. Dolaylı Faillik 
463
a. Genel Olarak 
463
b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri 
465
aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet 
465
bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet 
466
cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet 
467
dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller 
468
ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet 
469
ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet 
470
c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik 
472
d. Özgü Suçlarda Dolaylı Faillik 
473
e. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu 
479
f. Dolaylı Faillikte Hata Halleri 
479
5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik) 
481
D. Şeriklik 
482
1. Genel Olarak 
482
2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası 
482
3. Bağlılık Kuralı 
484
a. Mahiyeti 
484
b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri 
485
c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri 
486
d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi 
488
e. Özgü Suçlarda İştirak 
492
4. Azmettirme 
494
a. Genel Olarak 
494
b. Azmettirmenin Şartları 
494
c. Azmettirmede Özel Haller 
500
d. Azmettirenin Cezası 
503
5. Yardım Etme 
506
a. Genel Olarak 
506
b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri 
507
c. Yardım Etmenin Cezası 
512
III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR 
512
A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak 
512
B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs 
514
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
515
§ 16. İÇTİMA 
517
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
517
II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI 
520
A. Genel Olarak 
520
B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği 
522
C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği 
522
1. Genel Olarak 
522
2. Tipik Hareket Tekliği 
523
3. Doğal Hareket Tekliği 
526
4. Zincirleme Hareket 
528
III. ZİNCİRLEME SUÇ 
528
A. Hukuki Mahiyeti 
528
B. Zincirleme Suçun Şartları 
530
1. Birden Çok Fiilin Bulunması 
530
2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması 
535
3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi 
538
4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi 
540
C. Zincirleme Suçun Sonucu 
542
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller 
542
IV. FİKRİ İÇTİMA 
543
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
543
B. Fikri İçtimaın Şartları 
546
1. Genel Olarak 
546
2. Fiilin Tek Olması 
546
a. Genel Olarak 
546
b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti 
547
c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti 
549
3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi 
550
a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima) 
550
b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima) 
551
4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması 
558
C. Fikri İçtimada Özel Haller 
558
1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima 
558
2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima 
559
3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima 
560
4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima 
560
D. Fikri İçtimaın Sonuçları 
561
V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI) 
562
A. Genel Olarak 
562
B. Özel Normun Önceliği İlkesi 
563
C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi 
564
1. Genel Olarak 
564
2. Bileşik Suç 
564
a. Hukuki Niteliği 
564
b. Bileşik Suçun Şekilleri 
565
c. Sonucu 
567
D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi 
567
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YAPTIRIM TEORİSİ
§ 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ 
569
§ 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ 
571
I. CEZALAR 
571
A. Genel Olarak 
571
B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler 
572
C. Cezaların Sınıflandırılması 
574
D. TCK’daki Sınıflandırma 
576
1. Genel Olarak 
576
2. Hapis Cezaları 
576
a. Çeşitleri 
576
b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası 
579
c. Müebbet Hapis Cezası 
581
d. Süreli Hapis Cezası 
581
aa. Genel Olarak 
581
bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları 
583
3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 
583
a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi 
583
aa. Genel Olarak 
583
bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları 
584
cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme 
586
dd. Seçenek Yaptırımlar 
587
aaa. Genel Olarak 
587
bbb. Adlî Para Cezası 
589
ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi 
590
ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme 
591
eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 
591
fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma 
592
ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma 
593
ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları 
593
ff. Hapis Cezasının Özel İnfaz Şekilleri 
596
b. Erteleme 
599
aa. Genel Olarak 
599
bb. Ertelemede Sistemler 
600
cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
601
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
603
ee. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
604
aaa. Hukuki Niteliği 
604
bbb. Ertelemenin Şartları 
605
aaaa. Genel Olarak 
605
bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır 
605
cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması 
608
dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması 
610
eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi 
611
ccc. Ertelemenin Sonuçları 
611
aaaa. Genel Olarak 
611
bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması 
613
cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi 
614
c. Koşullu Salıverilme 
615
aa. Genel Olarak 
615
bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları 
616
aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar 
616
aaaa. Genel Kural 
616
bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller 
620
bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti 
628
cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller 
629
dd. Koşullu Salıverilmede Usul 
631
ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim 
632
ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması 
633
d. Ön Koşullu Salıverilme: Hükümlünün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması 
637
4. Adlî Para Cezası 
646
a. Genel Olarak 
646
b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler 
646
c. Adlî Para Cezasının Tespiti 
648
d. İnfazı 
649
II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
651
A. Genel Olarak 
651
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma 
654
1. Genel Olarak 
654
2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri 
655
a. Genel Olarak 
655
b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu 
655
aa. Şartları 
655
bb. Yoksun Kılınan Haklar 
657
aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk 
657
bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk 
657
ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk 
658
ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk 
659
eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk 
660
cc. Yoksunluğun Süresi 
662
c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu 
663
aa. Şartları 
663
bb. Süresi 
665
d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu 
666
e. İnfazı 
667
C. Müsadere 
667
1. Genel Olarak 
667
2. Eşya Müsaderesi 
670
a. Genel Bilgiler 
670
b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere 
670
c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi 
674
d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi 
674
e. Kaim Değerlerin Müsaderesi 
675
3. Kazanç Müsaderesi 
675
a. Genel Bilgiler 
675
b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları 
677
4. Müsaderede Zamanaşımı 
679
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
679
1. Genel Olarak 
679
2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı 
680
3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler 
680
4. Tedbir Türleri 
681
5. Tedbirin Usulü 
682
6. Özel Soruşturma Usulleri 
682
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
683
1. Genel Olarak 
683
2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 
684
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular 
686
1. Genel Bilgiler 
686
2. Tekerrürün Hukuki Niteliği 
687
3. Tekerrürün Şartları 
689
a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı 
689
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
693
c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması 
693
4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller 
694
5. Tekerrürün Sonuçları 
696
6. Özel Tehlikeli Suçlular 
703
G. Sınır Dışı Edilme 
705
1. Genel Olarak 
705
2. Şartları 
706
a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması 
706
b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması 
706
c. Yabancının Mahkûm Olduğu Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazına veya Koşullu Salıverilmesine Karar Verilmiş Olması ya da Cezasının İnfazının Tamamlanmış Olması 
706
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
707
1. Genel Olarak 
707
2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri 
707
I. Denetimli Serbestlik Tedbiri 
708
§ 19. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
709
I. GENEL OLARAK 
709
II. CEZA TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ 
711
III. HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
712
A. Genel Olarak 
712
B. Temel Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 
713
1. Suçun İşleniş Biçimi 
713
2. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar 
714
3. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer 
715
4. Suç Konusunun Önem ve Değeri 
715
5. Suçtan Kaynaklanan Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı 
716
6. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı 
717
7. Failin Güttüğü Amaç ve Saik 
719
IV. ADLÎ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ 
720
A. Genel Olarak 
720
B. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
720
C. Hapis Cezasının Yanı Sıra Uygulanacak Adlî Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
721
V. ÇİFTE DEĞERLENDİRME YASAĞI 
722
VI. OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİRİN CEZAYA ETKİSİ 
723
VII. NİTELİKLİ HALLERİN UYGULANMASI 
723
VIII. SONUÇ CEZANIN BELİRLENMESİ 
728
A. Genel Olarak 
728
B. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar 
728
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlar 
729
D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması 
730
E. Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması 
731
F. Yaş Küçüklüğüne İlişkin Hükümlerin Uygulanması 
731
G. Akıl Hastalığına İlişkin Hükümlerin Uygulanması 
732
H. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebeplerin Uygulanması 
733
I. Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması 
733
1. Takdiri İndirim Nedenleri 
733
a. Genel Olarak 
733
b. Failin Geçmişi 
735
c. Failin Sosyal İlişkileri 
736
2. Takdiri İndirimde Uyulacak Esaslar 
737
İ. Mahsup 
739
J. Ceza Sürelerinin Hesaplanması 
740
§ 20. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 
741
I. GENEL OLARAK 
741
II. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 
742
A. Genel Olarak 
742
B. Sanığın Ölümü 
743
C. Hükümlünün Ölümü 
744
III. AF 
744
A. Hukuki Niteliği 
744
B. Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler 
745
C. Affın Çeşitleri 
747
1. Genel Olarak 
747
2. Genel af 
748
3. Özel Af 
749
IV. DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI 
750
A. Genel Olarak 
750
B. Zamanaşımının Kabulünü Gerektiren Nedenler 
751
C. Hukuki Niteliği 
752
D. Dava Zamanaşımı 
754
1. Genel Bilgiler 
754
2. Zamanaşımı Sürelerinin Belirlenmesinde Sistemler 
755
3. Zamanaşımı Süreleri 
755
4. Dava Zamanaşımının Tayininde Dikkate Alınan Ölçü Süreler 
757
5. Aynı Fiilden Dolayı Yeniden Yargılama Halinde Zamanaşımı Süreleri 
761
6. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An 
761
7. Dava Zamanaşımı Süresinin Durması veya Kesilmesi 
766
a. Zamanaşımını Durduran Sebepler 
767
b. Zamanaşımını Kesen Haller 
769
E. Ceza Zamanaşımı 
772
1. Genel Açıklamalar 
772
2. Zamanaşımı Süreleri 
772
3. Zamanaşımının İşlemeye Başlayacağı An ve İşlemeyeceği Haller 
775
4. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması 
775
5. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları 
777
F. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
778
V. ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME 
778
A. Genel Olarak 
778
B. Vazgeçmenin Niteliği 
780
C. Şikâyetten Vazgeçebilecekler ve Vazgeçme Süresi 
781
D. Vazgeçmenin Şekli 
783
E. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Vazgeçmenin Etkisi 
784
F. Koşula Bağlı Vazgeçme 
785
G. Vazgeçmenin Kabulü ve Vazgeçmeden Dönme 
786
H. Vazgeçmenin Sonuçları 
787
VI. ÖNÖDEME 
788
A. Genel Olarak 
788
B. Önödemenin Şartları 
790
1. Önödemeye Elverişli Bir Suçun Varlığı 
790
2. Belli Miktar Paranın Yargılama Gideriyle Birlikte Ödenmesi 
792
C. Önödemenin Usulü ve Sonuçları 
793
D. Önödemede Tekerrür 
795
VII. UZLAŞTIRMA 
796
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§ 21. TÜRK CEZA KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 
803
I. GENEL OLARAK 
803
II. YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
803
A. Genel Olarak 
803
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi 
805
1. Genel Olarak 
805
2. Suçun İşlendiği Yerin Belirlenmesi 
805
3. Ülke Kavramı ve Sınırları 
812
a. Gerçek Anlamda Ülke 
812
b. Farazi Anlamda Ülke 
814
4. Türkiye’de Yeniden Yargılama Yapılması 
817
C. Şahsilik İlkesi 
818
1. Genel Olarak 
818
2. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
818
3. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 
821
D. Devleti Koruma ve Evrensellik İlkeleri 
823
1. Genel Olarak 
823
2. Şartları 
824
3. Görev Suçları (Koruma İlkesi) 
826
a. Genel Olarak 
826
b. Şartları 
827
4. Evrensellik İlkesinin Özel Bir Şekli Olarak İkame (Başka Devlet Adına) Yargı İlkesi 
828
a. Genel Olarak 
828
b. Şartları 
828
E. Yurt Dışında Verilmiş Mahkûmiyete Bağlı Hak Yoksunlukları 
828
F. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 
835
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
836
A. Cumhurbaşkanı 
836
B. Milletvekilleri 
841
1. Yasama Sorumsuzluğu 
841
2. Yasama Dokunulmazlığı 
843
C. Diplomatlar 
844
D. Asker Kişiler 
846
§ 22. İADE 
848
I. İADE, SIĞINMA VE SINIR DIŞI ETME KAVRAMLARI 
848
II. İADENİN KAYNAKLARI VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
856
III. İADENİN KOŞULLARI 
857
A. Türkiye’den Yabancı Devlete İade 
857
1. Şartları 
857
2. İade Usulü 
870
B. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları 
875
IV. İADEDE HUSUSİLİK KURALI 
876
Kaynaklar 
879
Dizin 
897