Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ekonomi Ceza Hukuku
Birinci Kitap – Genel Hükümler
Ocak 2020 / 1. Baskı / 230 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Son yıllarda yan ceza hukuku olarak nitelendirilebilecek alanda yapılan hızlı kanunlaştırma faaliyetleri ve bu alandaki uygulamanın giderek yaygınlaşması "Ekonomi Ceza Hukuku" olarak adlandırılabilecek bu görece yeni alana ceza hukukçularının daha fazla eğilmelerini ve bu alanda daha çok çalışma yapmaları sonucunu doğurmuştur. Ancak bu çalışmalar ağırlıklı olarak özel suç tipleri üzerinden şekillenmektedir. Halbuki bugün gelinen noktada ekonomi ceza hukukunun genel hükümleriyle, özel hükümleriyle, muhakemesiyle bir bütün olarak ele alınması gereken bir hacim ve etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumunun bilinciyle elinizdeki kitap ekonomi ceza hukukunun genel hükümlerine ve muhakeme hukukunun bu alanda göstermiş olduğu özelliklere özgülenmiştir. "Ekonomi Ceza Hukuku" serisi bu kitap dışında özel hükümler ile devam edecektir.
Konu Başlıkları
Ekonomi Ceza Hukukunun Yapısı
Ceza Hukuku İlkelerinin Ekonomi Ceza Hukuku Bakımından Gösterdiği Özellikler
Ekonomik Suçlar Bakımından Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimlerinin Özellik Gösterdiği Haller
Tüzel Kişilerin ve Tüzel Kişi Temsilci
Yöneticilerinin Sorumluluğu
Ekonomik Suçlarda Yaptırım
Ekonomik Suçların Ortaya Çıkış Şekli Olarak Örgütlü (Organize) Suçluluk ve Suç Örgütü
Ekonomik Suçların Muhakemesi
Barkod: 9789750258794
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 230
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
§ 1. TERİM–KAVRAM–KAPSAM  21
I. Genel Olarak  21
A. Kriminolojik Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku  26
B. Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku  29
C. Suçla Korunan Hukuki Menfaati Esas Alan Görüş Bakımından Ekonomi Ceza Hukuku  29
II. Görüşümüz  30
§ 2. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN YAPISI  33
I. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  33
II. Ekonomik Suçların Ortaya Çıkış Şekli Olarak Örgütlü (Organize) Suçluluk ve Suç Örgütü  36
A. Genel Olarak  36
B. Ekonomik Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma Suçu (TCK m.220)  39
III. Kabahatler ile İlişkisi  41
§ 3. EKONOMİ CEZA HUKUKU ALANINDAKİ SUÇLARIN ORTAYA KOYDUĞU ÖZELLİKLER  42
§ 4. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN EKONOMİ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  44
I. Kanunilik İlkesi–Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  44
II. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi–Karine Yasağı  50
III. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi–Başkasının Fiilinden Sorumluluk Yasağı  52
IV. Ceza Hukukunun Son Çare Olması (Ultima–Ratio)–Oranlılık İlkesi  54
V. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  55
VI. Ekonomik Suçlarda İade Yasağı  57
VII. Zaman Bakımından Uygulama–Geçmişe Yürüme Yasağı  57
A. Süreli ya da Geçici Normların Geçmişe Yürürlüğü Sorunu  57
B. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  59
C. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  59
D. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  60
VIII. İspat Sorunları: Kanuni Karine, Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (İn Dubio Pro Reo)  60
§ 5. EKONOMİ CEZA HUKUKUNDA SUÇLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT  61
§ 6. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN TİPE UYGUNLUK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  63
I. Genel Olarak  63
II. Tipe Uygunluğun Objektif Nitelikteki Unsurları  64
A. Konu  64
B. Fail  64
1. Özgü Suç Niteliği  64
2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu  64
a. Hareket Yeteneği  64
b. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  65
aa. Tüzel Kişi Kavramı  65
bb. Ceza Sorumluluğu  67
aaa. Genel Olarak  67
bbb. Tüzel Kişilerin Güvenlik Tedbiri Sorumluluğu  72
a1. Genel Olarak  72
a2. İznin İptali  73
c. Tüzel Kişilerin Kabahatten ve/veya Tüzel Kişi Bünyesinde İşlenen Kabahatten Dolayı Gerçek Kişilerin Sorumluğu (Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu)  78
d. Tüzel Kişiler Hakkında Suç Dolayısıyla İdari Para Cezası Uygulanması  80
e. Tüzel Kişi Bünyesinde Kasten İşlenen Suçlarda Gerçek Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve İsnadiyet Sorunları  84
aa. Yatay Sorumluluk  84
bb. Dikey Sorumluluk  86
cc. Temsilcinin Sorumluluğu  89
aaa. Alman Hukukunda Durum (StGB 14)  89
bbb. Türk Hukukunda Durum  91
f. Tüzel Kişiliklerde ya da Kişi Topluluklarında Taksirle İşlenen Suçlarda Sorumluluk  96
aa. Genel Olarak  96
bb. Ekip Halinde Yürütülen Faaliyetlerde Meydana Gelen Neticeden Ekip Üyelerinin Sorumluluğu  96
aaa. Güven İlkesi  96
a1. Kavram  96
a2. Sınırları  98
bbb. Taksirli Suçlara İştirak: Birden Çok Kişinin İşlediği Taksirli Suçlardan Dolayı Cezanın Belirlenmesi Sorunu (TCK m.22/5)  99
C. Mağdur  101
D. Eylem  103
1. Hareket ve Netice Bakımından Özellik Gösteren Haller: Tehlike Suç Tipleri  103
2. Nedensellik ve İsnadiyet Bakımından Özellik Gösteren Haller  104
III. Tipte Yer Alan Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  105
§ 7. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  107
I. Genel Olarak  107
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri Bakımından Ortaya Çıkan Özellikler  108
§ 8. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KUSURLULUK BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  113
I. Genel Olarak  113
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali Kusurluluğu Kaldıran Bir Sebep Olarak Kabul Edilebilir mi?  114
III. Ekonomik Suçlarda Hatanın Önemi  116
§ 9. ETKİN PİŞMANLIK  123
I. Kavram–Kapsam  123
II. Zararın Giderilmesine Dayalı Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)  130
III. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlık (TCK m.221)  131
A. Amacı  131
B. Uygulanma Koşulları  131
1. TCK m.221/1’in Uygulanma Koşulları  132
2. TCK m.221/2’nin Uygulanma Koşulları  133
3. TCK m.221/3’ün Uygulanma Koşulları  139
4. TCK m.221/4’ün Uygulanma Koşulları  141
a. TCK m.221/4 c.1’in Uygulanma Koşulları  141
b. TCK m.221/4 c.2’nin Uygulanma Koşulları  142
C. Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olarak TCK m.221’e Bağlanan Sonuçlar  143
1. 5271 Sayılı CMK m.171 Bakımından  143
2. 5271 Sayılı CMK m.223/4 Bakımından  143
D. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Mahkeme Tarafından Re’sen Göz Önünde Bulundurulmalıdır  144
§ 10. İŞTİRAK  145
§ 11. YAPTIRIM  147
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  147
A. Kasten İşlenen Suçlarda Sendika, Şirket ya da Kooperatif Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Men Tedbiri  148
B. Kasten İşlenen Suçlarda Bir Kamu Kurumunun veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun İznine Tabi Bir Meslek veya Sanatı, Kendi Sorumluluğu Altında Serbest Meslek Erbabı veya Tacir Olarak İcra Etmekten Men  152
C. Taksirle İşlenen Suçlarda  155
II. Müsadere  156
A. Genel Olarak  156
B. Müsaderenin Çeşitleri  156
C. Koşulları  157
1. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  158
a. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  158
b. Konusu suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4)  161
2. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  161
3. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m.55)  162
a. Genel Olarak  162
b. Koşulları  162
4. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  166
D. Usul Hükümleri  168
III. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  169
A. Genel Olarak  169
B. İznin İptali  170
C. Müsadere  172
D. Hakimin Takdir Yetkisi  172
§ 12. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN BİR SEBEP OLARAK ÖNÖDEME  173
I. Genel Olarak  173
II. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  175
III. Önödemenin ve Önödemede Bulunmamanın Sonuçları  178
IV. Bir Suçun Hem Önödemelik Hem de Uzlaştırmalık Olması Hali  180
§ 13. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU  181
I. Görev ve Yetki Sorunu: İhtisas Mahkemeleri  181
II. Muhakemeyi Hızlandıracak Bazı Özel Muhakeme Usulleri  183
A. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  183
B. İddianame Pazarlığı ve Seri Yargılama Usulü  185
C. Basit Yargılama Usulü  189
D. Uzlaştırma  191
III. Muhakeme Şartları  193
IV. Tüzel Kişilerin Ceza Muhakemesinde Temsili  195
A. Genel Olarak  195
B. Suçun Tüzel Kişi Bünyesinde Tüzel Kişi Yararına İşlenmiş Olması  196
1. Genel Olarak  196
2. Savunma Makamı Yanında Yer Alan  196
C. Suçun Tüzel Kişi Aleyhine İşlenmiş Olması: Tüzel Kişinin Suçtan Zarar Gören Olması  200
V. Koruma Tedbirleri  201
A Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  202
1. Benzer Kavramlarla Mukayese  202
a. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  202
b. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  202
2. Amaç ve Kapsam  203
a. Amaç  203
b. Kapsam  203
3. Uygulama Koşulları  205
a. Suç Bakımından  205
b. Şüphe Bakımından  205
c. Kişi Bakımından  206
4. Kararı Verecek Merci  206
5. Tedbirin Uygulanması  206
6. Denetim  207
7. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  207
B. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  207
1. Kavram  207
2. Benzer Kavramlarla Mukayese  208
3. Hukuki Nitelik  208
4. Amaç  208
5. Uygulama Koşulları  208
a. Suç Bakımından  208
b. Şüphe Bakımından  209
c. Kararı Verecek Merci  209
6. Tedbirin Uygulanması  209
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  211
VII. Nisbi Muhakeme, Hukuk/Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi  213
VIII. İspat Sorunları  217
Yararlanılan Eserler  221
Kavram Dizini  227
 


Klaus Tiedemann ...
Temmuz 2017
74.00 TL
Sepete Ekle
İsa Çelik
Eylül 2020
145.00 TL
Sepete Ekle
Berrin Akbulut
Eylül 2020
47.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
§ 1. TERİM–KAVRAM–KAPSAM  21
I. Genel Olarak  21
A. Kriminolojik Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku  26
B. Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Kavram Olarak Ekonomi Ceza Hukuku  29
C. Suçla Korunan Hukuki Menfaati Esas Alan Görüş Bakımından Ekonomi Ceza Hukuku  29
II. Görüşümüz  30
§ 2. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN YAPISI  33
I. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  33
II. Ekonomik Suçların Ortaya Çıkış Şekli Olarak Örgütlü (Organize) Suçluluk ve Suç Örgütü  36
A. Genel Olarak  36
B. Ekonomik Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma Suçu (TCK m.220)  39
III. Kabahatler ile İlişkisi  41
§ 3. EKONOMİ CEZA HUKUKU ALANINDAKİ SUÇLARIN ORTAYA KOYDUĞU ÖZELLİKLER  42
§ 4. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN EKONOMİ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  44
I. Kanunilik İlkesi–Düzenleyici İşlemlerle Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  44
II. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi–Karine Yasağı  50
III. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi–Başkasının Fiilinden Sorumluluk Yasağı  52
IV. Ceza Hukukunun Son Çare Olması (Ultima–Ratio)–Oranlılık İlkesi  54
V. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  55
VI. Ekonomik Suçlarda İade Yasağı  57
VII. Zaman Bakımından Uygulama–Geçmişe Yürüme Yasağı  57
A. Süreli ya da Geçici Normların Geçmişe Yürürlüğü Sorunu  57
B. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  59
C. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  59
D. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  60
VIII. İspat Sorunları: Kanuni Karine, Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (İn Dubio Pro Reo)  60
§ 5. EKONOMİ CEZA HUKUKUNDA SUÇLA KORUNAN HUKUKİ MENFAAT  61
§ 6. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN TİPE UYGUNLUK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  63
I. Genel Olarak  63
II. Tipe Uygunluğun Objektif Nitelikteki Unsurları  64
A. Konu  64
B. Fail  64
1. Özgü Suç Niteliği  64
2. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluğu  64
a. Hareket Yeteneği  64
b. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  65
aa. Tüzel Kişi Kavramı  65
bb. Ceza Sorumluluğu  67
aaa. Genel Olarak  67
bbb. Tüzel Kişilerin Güvenlik Tedbiri Sorumluluğu  72
a1. Genel Olarak  72
a2. İznin İptali  73
c. Tüzel Kişilerin Kabahatten ve/veya Tüzel Kişi Bünyesinde İşlenen Kabahatten Dolayı Gerçek Kişilerin Sorumluğu (Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu)  78
d. Tüzel Kişiler Hakkında Suç Dolayısıyla İdari Para Cezası Uygulanması  80
e. Tüzel Kişi Bünyesinde Kasten İşlenen Suçlarda Gerçek Kişilerin Ceza Sorumluluğu ve İsnadiyet Sorunları  84
aa. Yatay Sorumluluk  84
bb. Dikey Sorumluluk  86
cc. Temsilcinin Sorumluluğu  89
aaa. Alman Hukukunda Durum (StGB 14)  89
bbb. Türk Hukukunda Durum  91
f. Tüzel Kişiliklerde ya da Kişi Topluluklarında Taksirle İşlenen Suçlarda Sorumluluk  96
aa. Genel Olarak  96
bb. Ekip Halinde Yürütülen Faaliyetlerde Meydana Gelen Neticeden Ekip Üyelerinin Sorumluluğu  96
aaa. Güven İlkesi  96
a1. Kavram  96
a2. Sınırları  98
bbb. Taksirli Suçlara İştirak: Birden Çok Kişinin İşlediği Taksirli Suçlardan Dolayı Cezanın Belirlenmesi Sorunu (TCK m.22/5)  99
C. Mağdur  101
D. Eylem  103
1. Hareket ve Netice Bakımından Özellik Gösteren Haller: Tehlike Suç Tipleri  103
2. Nedensellik ve İsnadiyet Bakımından Özellik Gösteren Haller  104
III. Tipte Yer Alan Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  105
§ 7. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  107
I. Genel Olarak  107
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebepleri Bakımından Ortaya Çıkan Özellikler  108
§ 8. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN KUSURLULUK BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  113
I. Genel Olarak  113
II. Ekonomi Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali Kusurluluğu Kaldıran Bir Sebep Olarak Kabul Edilebilir mi?  114
III. Ekonomik Suçlarda Hatanın Önemi  116
§ 9. ETKİN PİŞMANLIK  123
I. Kavram–Kapsam  123
II. Zararın Giderilmesine Dayalı Etkin Pişmanlık ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)  130
III. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlık (TCK m.221)  131
A. Amacı  131
B. Uygulanma Koşulları  131
1. TCK m.221/1’in Uygulanma Koşulları  132
2. TCK m.221/2’nin Uygulanma Koşulları  133
3. TCK m.221/3’ün Uygulanma Koşulları  139
4. TCK m.221/4’ün Uygulanma Koşulları  141
a. TCK m.221/4 c.1’in Uygulanma Koşulları  141
b. TCK m.221/4 c.2’nin Uygulanma Koşulları  142
C. Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Olarak TCK m.221’e Bağlanan Sonuçlar  143
1. 5271 Sayılı CMK m.171 Bakımından  143
2. 5271 Sayılı CMK m.223/4 Bakımından  143
D. Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Mahkeme Tarafından Re’sen Göz Önünde Bulundurulmalıdır  144
§ 10. İŞTİRAK  145
§ 11. YAPTIRIM  147
I. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  147
A. Kasten İşlenen Suçlarda Sendika, Şirket ya da Kooperatif Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Men Tedbiri  148
B. Kasten İşlenen Suçlarda Bir Kamu Kurumunun veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşunun İznine Tabi Bir Meslek veya Sanatı, Kendi Sorumluluğu Altında Serbest Meslek Erbabı veya Tacir Olarak İcra Etmekten Men  152
C. Taksirle İşlenen Suçlarda  155
II. Müsadere  156
A. Genel Olarak  156
B. Müsaderenin Çeşitleri  156
C. Koşulları  157
1. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  158
a. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  158
b. Konusu suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4)  161
2. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  161
3. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m.55)  162
a. Genel Olarak  162
b. Koşulları  162
4. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  166
D. Usul Hükümleri  168
III. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  169
A. Genel Olarak  169
B. İznin İptali  170
C. Müsadere  172
D. Hakimin Takdir Yetkisi  172
§ 12. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN BİR SEBEP OLARAK ÖNÖDEME  173
I. Genel Olarak  173
II. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  175
III. Önödemenin ve Önödemede Bulunmamanın Sonuçları  178
IV. Bir Suçun Hem Önödemelik Hem de Uzlaştırmalık Olması Hali  180
§ 13. EKONOMİ CEZA HUKUKUNUN MUHAKEME HUKUKU  181
I. Görev ve Yetki Sorunu: İhtisas Mahkemeleri  181
II. Muhakemeyi Hızlandıracak Bazı Özel Muhakeme Usulleri  183
A. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi  183
B. İddianame Pazarlığı ve Seri Yargılama Usulü  185
C. Basit Yargılama Usulü  189
D. Uzlaştırma  191
III. Muhakeme Şartları  193
IV. Tüzel Kişilerin Ceza Muhakemesinde Temsili  195
A. Genel Olarak  195
B. Suçun Tüzel Kişi Bünyesinde Tüzel Kişi Yararına İşlenmiş Olması  196
1. Genel Olarak  196
2. Savunma Makamı Yanında Yer Alan  196
C. Suçun Tüzel Kişi Aleyhine İşlenmiş Olması: Tüzel Kişinin Suçtan Zarar Gören Olması  200
V. Koruma Tedbirleri  201
A Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  202
1. Benzer Kavramlarla Mukayese  202
a. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  202
b. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  202
2. Amaç ve Kapsam  203
a. Amaç  203
b. Kapsam  203
3. Uygulama Koşulları  205
a. Suç Bakımından  205
b. Şüphe Bakımından  205
c. Kişi Bakımından  206
4. Kararı Verecek Merci  206
5. Tedbirin Uygulanması  206
6. Denetim  207
7. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  207
B. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  207
1. Kavram  207
2. Benzer Kavramlarla Mukayese  208
3. Hukuki Nitelik  208
4. Amaç  208
5. Uygulama Koşulları  208
a. Suç Bakımından  208
b. Şüphe Bakımından  209
c. Kararı Verecek Merci  209
6. Tedbirin Uygulanması  209
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  211
VII. Nisbi Muhakeme, Hukuk/Vergi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi  213
VIII. İspat Sorunları  217
Yararlanılan Eserler  221
Kavram Dizini  227
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020