Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamada
Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
Ağustos 2015 / 2. Baskı / 560 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
İndirimli: 79.90 TL (%14)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İlk baskısı 2008’de yapılmış olan kitabın aradan geçen süre üzerine gelişmeler, değişiklikler ve güncel içtihatlar dikkate alınarak güncellenmesi sağlanmıştır.

Kitap, ülkemiz telif hukuku alanında uygulamaya ilişkin ve giriş seviyesini aşar nitelikte hazırlanmış bulunuyor. Bir yandan hukukçu olmayan eser sahiplerine hakların basitçe tanıtımı yapılırken, bir yandan da zengin uygulamalı örnekler yansıtılmakta ve ilkelerle bağlantıları kurulmaktadır. Telif haklarının dinamik ve kompleks doğası, hak sahiplerinin haklarını korumalarında ve takiplerinde güçlük yarattığı gibi, hukukçuları da algılama, yorumlama ve uygulamada zorlamaktadır.

Bu bakımdan, öğretiye ilişkin referansların ve tartışmaların özetlenmesine çalışılmış, uygulamada görülen çelişkili kararların yarattığı boşluklara olabildiğince dikkat çekilmiştir.
Telif haklarının korunması konusunda ihtisas mahkemeleri ile Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Kitabın uygulamacı elinden çıkmış olmasının, somut, sade bir dil kullanılmış olmakla; gerek eser sahipleri, hak sahipleri, gerekse hukukçular için pratik kolaylıklar sağlayacağı umulmaktadır.

The book has been updated to reflect the developments and changes since its first edition in 2008, as well as the latest Supreme Court decisions.

It covers subjects regarding the implementation of copyright law, beyond the introductory level. While a simple introduction is made for the interested laymen about authors’ rights, on the other hand ample examples of cases are provided in conjunction with the applicable principles. The dynamic and complex nature of copyright makes protection and pursuit of these rights by the authors difficult and; understanding, interpreting and applying them constitutes a serious challenge to jurists.

In that respect, references to and disputes on theoretical issues are kept brief, and more emphasis is made on the grey areas that result from conflicting judgments of the courts.

Specialized courts and the 11th Civil Chamber of the Supreme Court play a significant role in the protection of copyrights. The book has been written by an intellectual property judge, in plain language, expecting that it would be useful for authors, copyright owners and jurists.

Konu Başlıkları
Eser Sahipliği
Mali ve Manevi Haklar
Bağlantılı Hak Sahipliği
Bandrol Uygulaması
Bandrol İhlalleri
Hukuk ve Ceza Davaları
Güncel 11. HD, 7. CD ve 19. CD İçtihatları
Veri Tabanları
İnternet Ortamı ve Telif Sorunları
FSEK ve Haksız Rekabet
Barkod: 9789750233999
Yayın Tarihi: Ağustos 2015
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İlk Söz  7
Kısaltmalar  15
I. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GİRİŞ  17
A. Fikri Hakların Gelişimi ve Tarihçesi  20
1. Tarihçe  20
2. Uluslar Arası Gelişmeler  21
B. Fikri Hak ve Telif Hakkı Kavramları  27
C. Fikri Ürünler ve Özellikleri  30
D. Genel Olarak Fikri ve Sınai Haklar  31
1. Fikri Haklar (Telif Hakları)  32
2. Sınai Haklar  34
a. Ürünler Üzerindeki Sınai Haklar  34
aa. Patentler ve Faydalı Modeller  35
ab. Endüstriyel Tasarımlar  37
ac. Entegre Devre Topografyaları  39
ad. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  40
b. Ayırt Edici İşaretler Üzerindeki Haklar  41
ba. Unvan ve İşletme Adı  41
bb. Markalar  43
bc. Coğrafi İşaretler  45
bd. İnternet Alan Adları  46
II. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA KORUMANIN KONUSU  53
III. ESER HAKKI VE KORUNMASININ KOŞULLARI  57
A. Eser  57
1. Hususiyet  59
2. Sabitlenme  62
3. Eser Türlerinden Birine Dahil Olma  63
B. Eser Sahipliği  90
1. Tüzel Kişilerin Durumu  93
2. Ortak Eser Sahipliği  95
3. Elbirliği ile Eser Sahipliği  96
4. İşçilerin ve Serbest Çalışanların İşleri Çerçevesinde Ürettikleri Eserler  97
5. Eser Sahipliği Karinesi  111
C. Kayıt, Tescil ve Bandrol Uygulamaları  112
IV. HAKKIN KAPSAMI; ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE HUKUKİ ÇARELER  115
A. Mali Haklar  116
1. Çoğaltma Hakkı  119
2. Yayma Hakkı  123
3. İşleme Hakkı  126
4. Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı  130
5. Temsil Hakkı  131
6. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Yayın Hakkı  132
7. Pay ve Takip Hakkı  133
B. Manevi Haklar  133
1. Genel Olarak  133
2. Manevi Hakların Özellikleri  136
3. FSEK’te Düzenlenen Manevi Haklar  139
a. Umuma Arz Hakkı  139
b. Eser Sahibi Olarak Tanınma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  141
c. Eserin Bütünlüğünü İsteme, Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  145
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  148
C. Hukuk ve Ceza Davaları  149
1. Hukuk Davaları  149
a. Dava Açma Süresi  159
b. Görev ve Yetki  161
c. Eser Sahipliği Karinesi ve Kanıtların Değerlendirilmesi  163
2. Ceza Davaları  165
a. Genel Olarak  165
b. Telif Suçları  168
ba. Mali Haklara, Manevi Haklara ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Eylemleri (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 71. madde)  171
baa. Mali Haklara Tecavüz  173
bab. Manevi Haklara Tecavüz  182
bac. İnternette İçerik Sağlayıcıların FSEK ek 4. madde Hükmüne Aykırılıkları (23.01.2008–5728 Sy. ile Değişik 71/2. fıkra)  187
bad. Bağlantılı Haklara Tecavüz  188
bb. Yazılım Eserlerini Koruyan Teknolojik Koruma Tedbirlerini Dolanmak (23.01.2008–5728 sy. ile Değişik FSEK 72. Madde)  189
bc. Bandrol Suçları (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 81. madde)  190
c. Ceza Davalarında Görev ve Usul  190
V. HAKKIN SINIRLARI (SAVUNMALAR)  193
A. Genel Olarak Fikri Haklarda Korumanın Sınırlanması  193
1. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  195
2. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar  200
B. Sınırlamalardan Beklentiler  204
VI. KORUMA SÜRELERİ  205
VII. BAĞLANTILI HAKLAR  207
A. İcracı Sanatçıların Hakları  217
B. Fonogram Yapımcılarının Hakları  219
C. Radyo–TV Yayın Kuruluşlarının Hakları  221
D. Film Yapımcılarının Hakları  223
VIII. MESLEK BİRLİKLERİ  227
A. Meslek Birliklerinin Ülkemizdeki Tarihçesi  227
B. Meslek Birliklerinin Kuruluşu ve Amaçları  227
C. Meslek Birliklerinin Yetkileri  229
IX. DEVİR, LİSANS VE HUKUKİ İŞLEMLER  235
A. Giriş  235
B. Mali Hakkın Devri  238
C. Lisans Verilmesi (Ruhsat)  243
X. BANDROL UYGULAMASI VE BANDROL İHLALLERİ  247
A. Giriş  247
B. 23.01.2008 Tarih 5728 sy. 143. Maddesi ile 81. Maddede Yapılan Düzenleme  249
1. Bandrol Suçları  251
2. Bandrol Suçlarının Faili  253
3. Bandrol Suçlarının Mağduru  254
4. Ağırlaştırıcı Sebep Olarak Bandrol İhlali  255
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  257
6. FSEK 81. Maddenin Uygulanması Hakkındaki İçtihatlar  259
C. Fikri Ürünlerin Türleri ve Üzerine Sabitlendiği Materyale Göre Bandrol Uygulaması  263
D. Başlıca Avrupa Birliği Hukuklarında Durum  266
XI. VERİ TABANLARI KORUMASI VE SUİ GENERİS KORUMA  267
A. Genel Olarak  267
B. Avrupa Birliği’nin 96/9 Sayılı Veri Tabanları Yönergesi  269
C. FSEK EK 8. Maddeye Göre Veri Tabanı Yapımcısına Tanınan Koruma  269
XII. İNTERNET ORTAMI VE TELİF SORUNLARI  271
A. Giriş  271
B. İnternet, Tarihçesi ve Ülkemizdeki Durum  272
C. İnternet İşlevlerinin Yapısı  274
D. Sanal Ortamda Fikri Mülkiyet Hukuku  275
E. Fikri Hak İhlallerine Uygulanacak Hukuk/Kanunlar İhtilafı Sorunu  285
F. İnternetin Hukuka Uygun Kullanımı  287
G. Eser Sahipleri Açısından İnternet ve Adil Kullanım  289
XIII. FSEK VE HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ  293
A. Eser Olmayan Değerlerin Hukuki Koruması  293
B. Eser Olmayan Değerlerin Haksız Rekabete Göre Cezai Koruması  299
1. Haksız Rekabet Suçu  300
Son Söz  303
EKLER  305
İLGİLİ 11. HD KARARLARI  307
7. CD İÇTİHATLARI  529
19. CD İÇTİHATLARI  541
Kaynaklar  547
Kararlar Dizini  551
Kavramlar Dizini  557
 


İlhami Güneş
1963 Erzincan doğumluyum. Kırklareli Atatürk Lisesi'nden 1979'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'de mezun oldum. İzmir Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptım. 1989'dan beri Hakim olarak hizmet vermekteyim. 2002–1;1;1;1; 2003 yıllarında Avrupa Birliği ile Türkiye Adalet Bakanlığı'nın ortak projesi kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında yoğun Fikri Mülkiyet Hukuku eğitimi aldım.
2007 yılından beri İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Hakimi olarak görevliyim.
Çok sayıda makalem ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yazdığım yayınlanmış dört kitabım bulunmaktadır. Değerli bir meslektaşımla evli ve iki çocukluyum. İyi derecede İngilizce biliyorum.
Ramazan Uslu
Haziran 2003
17.50 TL
İndirimli: 9.50 TL (%45)
Sepete Ekle
Cahit Suluk ...
Eylül 2019
62.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İlk Söz  7
Kısaltmalar  15
I. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GİRİŞ  17
A. Fikri Hakların Gelişimi ve Tarihçesi  20
1. Tarihçe  20
2. Uluslar Arası Gelişmeler  21
B. Fikri Hak ve Telif Hakkı Kavramları  27
C. Fikri Ürünler ve Özellikleri  30
D. Genel Olarak Fikri ve Sınai Haklar  31
1. Fikri Haklar (Telif Hakları)  32
2. Sınai Haklar  34
a. Ürünler Üzerindeki Sınai Haklar  34
aa. Patentler ve Faydalı Modeller  35
ab. Endüstriyel Tasarımlar  37
ac. Entegre Devre Topografyaları  39
ad. Yeni Bitki Çeşitleri Islahçı Hakları  40
b. Ayırt Edici İşaretler Üzerindeki Haklar  41
ba. Unvan ve İşletme Adı  41
bb. Markalar  43
bc. Coğrafi İşaretler  45
bd. İnternet Alan Adları  46
II. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA KORUMANIN KONUSU  53
III. ESER HAKKI VE KORUNMASININ KOŞULLARI  57
A. Eser  57
1. Hususiyet  59
2. Sabitlenme  62
3. Eser Türlerinden Birine Dahil Olma  63
B. Eser Sahipliği  90
1. Tüzel Kişilerin Durumu  93
2. Ortak Eser Sahipliği  95
3. Elbirliği ile Eser Sahipliği  96
4. İşçilerin ve Serbest Çalışanların İşleri Çerçevesinde Ürettikleri Eserler  97
5. Eser Sahipliği Karinesi  111
C. Kayıt, Tescil ve Bandrol Uygulamaları  112
IV. HAKKIN KAPSAMI; ESER SAHİBİNİN HAKLARI VE HUKUKİ ÇARELER  115
A. Mali Haklar  116
1. Çoğaltma Hakkı  119
2. Yayma Hakkı  123
3. İşleme Hakkı  126
4. Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı  130
5. Temsil Hakkı  131
6. İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim, Yayın Hakkı  132
7. Pay ve Takip Hakkı  133
B. Manevi Haklar  133
1. Genel Olarak  133
2. Manevi Hakların Özellikleri  136
3. FSEK’te Düzenlenen Manevi Haklar  139
a. Umuma Arz Hakkı  139
b. Eser Sahibi Olarak Tanınma (Adın Belirtilmesi) Hakkı  141
c. Eserin Bütünlüğünü İsteme, Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı  145
d. Eserin Aslına Ulaşma Hakkı  148
C. Hukuk ve Ceza Davaları  149
1. Hukuk Davaları  149
a. Dava Açma Süresi  159
b. Görev ve Yetki  161
c. Eser Sahipliği Karinesi ve Kanıtların Değerlendirilmesi  163
2. Ceza Davaları  165
a. Genel Olarak  165
b. Telif Suçları  168
ba. Mali Haklara, Manevi Haklara ve Bağlantılı Haklara Tecavüz Eylemleri (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 71. madde)  171
baa. Mali Haklara Tecavüz  173
bab. Manevi Haklara Tecavüz  182
bac. İnternette İçerik Sağlayıcıların FSEK ek 4. madde Hükmüne Aykırılıkları (23.01.2008–5728 Sy. ile Değişik 71/2. fıkra)  187
bad. Bağlantılı Haklara Tecavüz  188
bb. Yazılım Eserlerini Koruyan Teknolojik Koruma Tedbirlerini Dolanmak (23.01.2008–5728 sy. ile Değişik FSEK 72. Madde)  189
bc. Bandrol Suçları (23.01.2008–5728 sy. ile değişik FSEK 81. madde)  190
c. Ceza Davalarında Görev ve Usul  190
V. HAKKIN SINIRLARI (SAVUNMALAR)  193
A. Genel Olarak Fikri Haklarda Korumanın Sınırlanması  193
1. Kamu Yararına İlişkin Sınırlamalar  195
2. Kişisel Kullanım Yararına İlişkin Sınırlamalar  200
B. Sınırlamalardan Beklentiler  204
VI. KORUMA SÜRELERİ  205
VII. BAĞLANTILI HAKLAR  207
A. İcracı Sanatçıların Hakları  217
B. Fonogram Yapımcılarının Hakları  219
C. Radyo–TV Yayın Kuruluşlarının Hakları  221
D. Film Yapımcılarının Hakları  223
VIII. MESLEK BİRLİKLERİ  227
A. Meslek Birliklerinin Ülkemizdeki Tarihçesi  227
B. Meslek Birliklerinin Kuruluşu ve Amaçları  227
C. Meslek Birliklerinin Yetkileri  229
IX. DEVİR, LİSANS VE HUKUKİ İŞLEMLER  235
A. Giriş  235
B. Mali Hakkın Devri  238
C. Lisans Verilmesi (Ruhsat)  243
X. BANDROL UYGULAMASI VE BANDROL İHLALLERİ  247
A. Giriş  247
B. 23.01.2008 Tarih 5728 sy. 143. Maddesi ile 81. Maddede Yapılan Düzenleme  249
1. Bandrol Suçları  251
2. Bandrol Suçlarının Faili  253
3. Bandrol Suçlarının Mağduru  254
4. Ağırlaştırıcı Sebep Olarak Bandrol İhlali  255
5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  257
6. FSEK 81. Maddenin Uygulanması Hakkındaki İçtihatlar  259
C. Fikri Ürünlerin Türleri ve Üzerine Sabitlendiği Materyale Göre Bandrol Uygulaması  263
D. Başlıca Avrupa Birliği Hukuklarında Durum  266
XI. VERİ TABANLARI KORUMASI VE SUİ GENERİS KORUMA  267
A. Genel Olarak  267
B. Avrupa Birliği’nin 96/9 Sayılı Veri Tabanları Yönergesi  269
C. FSEK EK 8. Maddeye Göre Veri Tabanı Yapımcısına Tanınan Koruma  269
XII. İNTERNET ORTAMI VE TELİF SORUNLARI  271
A. Giriş  271
B. İnternet, Tarihçesi ve Ülkemizdeki Durum  272
C. İnternet İşlevlerinin Yapısı  274
D. Sanal Ortamda Fikri Mülkiyet Hukuku  275
E. Fikri Hak İhlallerine Uygulanacak Hukuk/Kanunlar İhtilafı Sorunu  285
F. İnternetin Hukuka Uygun Kullanımı  287
G. Eser Sahipleri Açısından İnternet ve Adil Kullanım  289
XIII. FSEK VE HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ  293
A. Eser Olmayan Değerlerin Hukuki Koruması  293
B. Eser Olmayan Değerlerin Haksız Rekabete Göre Cezai Koruması  299
1. Haksız Rekabet Suçu  300
Son Söz  303
EKLER  305
İLGİLİ 11. HD KARARLARI  307
7. CD İÇTİHATLARI  529
19. CD İÇTİHATLARI  541
Kaynaklar  547
Kararlar Dizini  551
Kavramlar Dizini  557
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019