Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Medeni Usul Hukukunda Islah
Kuram ve Uygulama Işığında
Mart 2019 / 4. Baskı / 608 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mart 2015 134.50 TL 39.90 TL (%71)Sepete Ekle
   

Medeni usul hukukumuzda her dönemde yaygın uygulanma alanı bulan ıslah kurumunu kuramsal ve yargısal perspektifle normatif çerçeve içinde incelemeyi amaçlayan bu kitabın dördüncü baskısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle yeni bir bölüm eklenerek, ıslah yoluna başvurma yetkisi bulunan kişiler ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Önceki baskıda tartışmalı olduğu açıklanan ve farklı Yargıtay kararları ile örneklendirilen bozmadan sonra ıslah konusu, 06.05.2016 tarih ve E.2015/1,K.2016/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile kesin bir çözüme ulaştırılmıştır. İlgili bölümde gerek bu İBK'ya gerekse bunun hukuki sonuçlarına yer verilmiştir.

Delilerin ibrazı ve sonradan gösterilmesi işlemi ile ıslah ilişkisine dair bahisler yeniden yazılmıştır.

Bunlardan başka kitap baştan sonra gözden geçirilmiş, kimi görüşlerde düzeltmelere gidilmiş, yeni yorumlar üretilmiştir. Önceki baskıdan bu yana yayımlanmış bilimsel ve mesleki eserlere mümkün olduğunca yer verildiği gibi, yeni içtihatların da metne yansıtılmasına çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Islahın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi
Islahın Yasal Çerçevesi, Hmk'nın Humk'tan Farklı ve Yenilik Getiren Düzenlemeleri
Islaha İzin Verilen İşlemler
Islahın Mümkün Olmadığı Durum ve İşlemler
Islahı Gerektirmeyen Durum ve İşlemler
Islahın Koşulları ve Bu Koşulların Gerçekleştirilmesinde Hâkimin Yargısal Ödevleri
Islah – Zamanaşımı İlişkisi
Islah – Faiz İlişkisi
Islahın Mevcut Davaya Etkisi ve Hukuksal Sonuçları
Islahtan Dönme Sorunu – Kötüniyetli Islah ve Yaptırımı
Barkod: 9789750253652
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  17
A. Anlamı  17
B. Tanımı  18
C. Niteliği  20
D. Amacı  20
E. Çeşitleri  21
1. Kısmen Islah  21
2. Tamamen Islah  23
F. Benzer Kurumlardan Farkları  26
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80)  26
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75)  30
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459)  31
4. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174)  32
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ  35
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri  35
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri  40
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ  43
§ 4. ÖZEL OLARAK  50
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  50
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi  59
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi  68
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması  70
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999  70
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı  70
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları  79
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?)  79
b. Koşulları  98
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi)  98
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  98
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  126
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum  142
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hakdüşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  143
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması  144
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması  156
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması  156
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah  156
1. Bizzat Delillerin Islahı  156
2. Delil Listesinin Islahı  158
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi  160
1. Genel Olarak  160
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  164
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı  165
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği  171
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI)  173
§ 6. ASLİ MÜDAHİL  174
§ 7. FER’İ MÜDAHİL  175
§ 8. KARŞI DAVACI  176
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI  177
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM  177
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında  177
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında  179
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM  180
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM  181
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ  185
A. Kural  185
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum  188
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum  191
C. Terditli Davada Durum  194
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI  194
A. Genel Olarak  194
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10,
K. 1948/3 Sayılı  196
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1,
K. 2016/1 Sayılı  203
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI  224
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  225
A. Genel Olarak  225
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları  240
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI  252
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI  253
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ  285
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI  287
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ  300
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  302
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ?  318
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ  327
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI  327
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ  327
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI  328
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI  329
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ  329
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI)  335
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  340
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ  343
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ  345
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU (MAL–HAK) ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ  350
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ  353
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI  354
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ  354
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU  357
A. Genel Olarak  357
B. Sıfat  361
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu  364
D. Talebin Şekli  367
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU  372
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI  375
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATINA BAĞLI OLMAMASI  377
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI  379
§ 43. ISLAH HARCININ YATIRILMASI  383
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ  395
A. Genel Olarak  395
B. Yargılama Giderinin Kapsamı  396
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması  400
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi  403
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması  405
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları  406
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır?  407
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI  408
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından  408
1. Islahın Başlangıç Anı  408
2. Islahın Son Anı  409
3. Bozmadan Sonra Islah  418
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından  418
1. Kısmen Islahta  418
2. Tamamen Islahta  421
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 46. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ  423
A. Kısmen Islahta  423
B. Tamamen Islahta  447
§ 47. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI  454
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ  460
A. Genel Olarak  460
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  460
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  460
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  461
c. Yargıtay Kararlarında Durum  461
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar  461
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar  475
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  484
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda:  484
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda  506
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 49. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ  517
§ 50. KISMİ ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI  518
§ 51. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  519
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi  519
1. Faizin Başlangıç Tarihinde  519
2. Faizin Türünde  521
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi  521
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması  523
1. Genel Olarak  523
2. Tamamen Islahta  524
3. Kısmen Islahta  524
4. Haksız Fiilde  537
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 52. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ  543
§ 53. ISLAHIN HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ  545
A. Hakdüşürücü Süreye Etkisi  545
B. Zamanaşımına Etkisi  551
§ 54. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ  551
§ 55. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU  556
§ 56. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ  561
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 57. ISLAHTAN DÖNME SORUNU  563
§ 58. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI  564
A. Kötüniyetli Islah  564
B. Yaptırımı  565
1. Islahı Dikkate Almama  565
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini  565
3. İdari Para Cezası  566
Bibliyografya  567
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  579
Kavramlar Dizini  605
 


İbrahim Aşık
Ocak 2019
63.50 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Eylül 2018
63.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Eroğlu
Ağustos 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ISLAHIN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§ 1. ISLAHIN ANLAMI, TANIMI, NİTELİĞİ, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  17
A. Anlamı  17
B. Tanımı  18
C. Niteliği  20
D. Amacı  20
E. Çeşitleri  21
1. Kısmen Islah  21
2. Tamamen Islah  23
F. Benzer Kurumlardan Farkları  26
1. Düzeltme (HMK m.183–1/ HUMK m.80)  26
2. Aydınlatma (HMK m.31–1/HUMK m.75)  30
3. Tavzih (Açıklama, HMK m.305, 306/ HUMK m.455–459)  31
4. Eski Hâle Getirme (HMK m.95–101/HUMK m.166–174)  32
İkinci Bölüm
ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ, HMK’NIN HUMK’DAN FARKLI VE YENİLİK GETİREN DÜZENLEMELERİ
§ 2. ISLAHIN YASAL ÇERÇEVESİ  35
A. HMK ile HUMK’un Karşılaştırmalı Metinleri  35
B. HMK’nın HUMK’dan Farklı Olan ve Yenilik Getiren Hükümleri  40
Üçüncü Bölüm
ISLAHA İZİN VERİLEN İŞLEMLER
§ 3. GENEL OLARAK: USUL İŞLEMLERİ  43
§ 4. ÖZEL OLARAK  50
A. Dava Sebebinin Değiştirilmesi  50
B. Dava Konusunun (İstem Sonucunun) Değiştirilmesi  59
C. Davanın Niteliğinin Değiştirilmesi  68
D. Dava Konusunun (Müddeabihin) Artırılması  70
1. Yasak Dönemi: 1927 – 1999  70
2. Yasağın Aşılması: HUMK m.87/Son Tümcesinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesinin 20.07.1999 Tarih ve 1/33 Sayılı Kararı  70
3. İptalden Sonraki Durum: Dava Konusunun Artırılmasının Islah Bakımından Niteliği ve Koşulları  79
a. Niteliği (Kısmen Islah mı, Tamamen Islah mı?)  79
b. Koşulları  98
aa. Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması Gerekir mi? (Islah–Kısmi Dava İlişkisi)  98
aaa. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  98
bbb. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  126
ccc. Belirsiz Alacak Davasında Durum  142
bb. Artırılan Kısımla İlgili Hakdüşürücü Süre veya Zamanaşımı Süresinin Dolmamış Olması  143
cc. Davacının Kısmen Islaha veya Ek Dava Açma Yoluna Gitmesinde Seçimlik Hakka Sahip Olması  144
dd. Islah Harç ve Giderlerinin Yatırılmış Olması  156
ee. Diğer Biçimsel Koşullara Uyulmuş Olması  156
E. Delillerin Gösterilmesinde (İbrazında) Islah  156
1. Bizzat Delillerin Islahı  156
2. Delil Listesinin Islahı  158
F. Islahın İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı ile İlişkisi  160
1. Genel Olarak  160
2. İlk İtirazların Islahla İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  164
3. Davalının Islah Yoluyla Karşı Dava Açıp Açamayacağı  165
4. Davalının Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunmasını İleri Sürüp Süremeyeceği  171
Dördüncü Bölüm
ISLAH YOLUNA BAŞVURMA YETKİSİ BULUNAN KİŞİLER
§ 5. DAVANIN TARAFLARI (DAVACI VE DAVALI)  173
§ 6. ASLİ MÜDAHİL  174
§ 7. FER’İ MÜDAHİL  175
§ 8. KARŞI DAVACI  176
§ 9. BİRLEŞEN DAVANIN DAVACISI  177
§ 10. DAVA ARKADAŞLIĞINDA DURUM  177
A. Mecburi Dava Arkadaşlığında  177
B. İhtiyari Dava Arkadaşlığında  179
§ 11. DAVANIN İHBARINDA DURUM  180
§ 12. YARGILAMANIN YENİLENMESİNDE DURUM  181
Beşinci Bölüm
ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUM VE İŞLEMLER
§ 13. AYNI DAVADA ISLAH HAKKININ ANCAK BİR KEZ KULLANILABİLECEĞİ  185
A. Kural  185
B. Davaların Yığılmasında (Objektif Dava yığılması) Durum  188
C. Davaların Birleştirilmesinde Durum  191
C. Terditli Davada Durum  194
§ 14. HÜKMÜN BOZULMASINDAN SONRA ISLAHIN MÜMKÜN OLMADIĞI  194
A. Genel Olarak  194
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 04.02.1948 Tarih ve E. 1944/10,
K. 1948/3 Sayılı  196
B. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: 05.06.2016 Tarih ve E. 2015/1,
K. 2016/1 Sayılı  203
§ 15. İSTİNAF’TA ISLAHA BAŞVURULAMAMASI  224
§ 16. ISLAHLA TARAFIN (HASMIN) DEĞİŞTİRİLEMEMESİ  225
A. Genel Olarak  225
B. Islahla Tarafın (Hasmın) Değiştirilemeyeceğine Yargıtay Kararları  240
§ 17. MENFİ TESPİT DAVASINDA MÜDDEABİHİN ISLAHLA ARTIRILAMAYACAĞI  252
§ 18. DAVA KONUSU OLMAYAN BİR TALEBİN ISLAHLA DAVA KAPSAMINA ALINAMAYACAĞI  253
§ 19. DAVALININ DAVAYI KABUL BEYANINDAN SONRA DAVACININ DAVAYI ISLAH EDEMEYECEĞİ  285
§ 20. MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ISLAH YOLUYLA ARTIRILAMAYACAĞI  287
§ 21. ISLAHLA İKİNCİ BİR TANIK LİSTESİ VERİLEMEYECEĞİ  300
§ 22. AYIPLI MAL DAVASINDA SEÇİMLİK HAKKINI KULLANMIŞ OLAN DAVACININ (TÜKETİCİNİN) ISLAHLA TALEBİNİ (SEÇİMLİK HAKKINI) DEĞİŞTİREMEYECEĞİ  302
§ 23. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA MÜDDEABİH ISLAHLA ARTIRILABİLİR Mİ?  318
§ 24. ISLAH YOLU İLE İLK İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ  327
§ 25. DAVALININ ISLAH YOLUYLA KARŞI DAVA AÇAMAYACAĞI  327
§ 26. ISLAHLA MADDİ HUKUK İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLEMEYECEĞİ  327
§ 27. ISLAHLA DAVANIN GERİ ALINAMAYACAĞI  328
§ 28. ISLAH YOLUYLA MEVCUT ISLAHTAN DÖNÜLÜP YENİ BİR ISLAH YAPILAMAYACAĞI  329
§ 29. ISLAH YOLUYLA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİNİN İSTENEMEYECEĞİ  329
Altıncı Bölüm
ISLAHI GEREKTİRMEYEN DURUM VE İŞLEMLER
§ 30. TALEP SONUCUNUN AZALTILMASI (DARALTILMASI)  335
§ 31. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ  340
§ 32. TALEP SONUCUNUN YANLIŞ TERİMLERLE İFADE EDİLMESİ  343
§ 33. TALEP SONUCUNUN DİLEKÇEDEKİ ÖZGÜL BÖLÜMÜN DIŞINDA İFADE EDİLMESİ  345
§ 34. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA DAVA KONUSU (MAL–HAK) ŞEYİN ELDEN ÇIKARILMASI HÂLİNDE 4. KİŞİNİN DAVAYA DÂHİL EDİLMESİ  350
§ 35. SONRADAN DELİL GÖSTERİLMESİ  353
§ 36. TENKİS DAVASINDA SONUÇ İSTEĞİN ARTIRILMASI  354
§ 37. MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ  354
Yedinci Bölüm
ISLAHIN KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HÂKİMİN YARGISAL ÖDEVLERİ
§ 38. TALEP KOŞULU  357
A. Genel Olarak  357
B. Sıfat  361
C. Tamamen Islah İşlemi İçin Vekâletnamede Özel Islah Yetkisi Bulunması Zorunluluğu  364
D. Talebin Şekli  367
§ 39. ISLAH DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLMESİ ZORUNLULUĞU  372
§ 40. ISLAH İSTEMİNİN YORUMLANMASI  375
§ 41. ISLAH İSTEMİNİN KARŞI TARAFIN MUVAFAKATINA BAĞLI OLMAMASI  377
§ 42. ISLAH İSTEMİNİN KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA MAHKEMENİN BİR KARAR VERME ZORUNLULUĞUNUN BULUNMAMASI  379
§ 43. ISLAH HARCININ YATIRILMASI  383
§ 44. ISLAHTA YARGILAMA GİDERİ İLE KARŞI TARAFIN ZARAR–ZİYANININ ÖDENMESİ  395
A. Genel Olarak  395
B. Yargılama Giderinin Kapsamı  396
C. Karşı Taraf Lehine Teminat Yatırılması  400
D. Yargılama Giderleri ile Teminat (Zarar) Tutarının Bizzat Hâkim Tarafından Belirlenmesi  403
E. Islahta Yargılama Giderleri ile Teminatın Yatırılması Koşulunun Karşı Tarafın Talebine Bağlı Olması  405
F. Islah Gider ve Teminatının Yatırılmamasının Sonuçları  406
G. Islah Eden Tarafın Yatırdığı Gider ve Teminatın İadesini Talep Etmesi İçin Hükmün Kesinleşmesi Şart mıdır?  407
§ 45. ISLAHIN ZAMANSAL SINIRLARI  408
A. Islahın Konusu (Kendisi) Bakımından  408
1. Islahın Başlangıç Anı  408
2. Islahın Son Anı  409
3. Bozmadan Sonra Islah  418
B. Islah İşleminin Yapılması Gereken Süre Bakımından  418
1. Kısmen Islahta  418
2. Tamamen Islahta  421
Sekizinci Bölüm
ISLAH – ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
§ 46. ISLAHIN ZAMANAŞIMININ KESİLMESİNE ETKİSİ  423
A. Kısmen Islahta  423
B. Tamamen Islahta  447
§ 47. ISLAHLA ARTIRILAN ALACAK KISMI YÖNÜNDEN İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İNCELENİP KARARA BAĞLANMASI  454
§ 48. ZAMANAŞIMI DEF’İNİN ISLAH YOLUYLA İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ  460
A. Genel Olarak  460
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  460
a. Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemiş Olsa Bile Islahla Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülebileceği Görüşü  460
b. Süresinde Verilen Cevap Dilekçesinde Belirtilmesi Unutulan Zamanaşımı Def’inin Islahla İleri Sürülebileceği Görüşü  461
c. Yargıtay Kararlarında Durum  461
aa. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülemeyeceğine İlişkin Kararlar  461
bb. Islah Yolu ile Zamanaşımı Def’inin İleri sürülebileceğine İlişkin Kararlar  475
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  484
a. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmesi Durumunda:  484
b. Savunmanın Genişletilmesi İtirazının İleri Sürülmemesi Durumunda  506
Dokuzuncu Bölüm
ISLAH – FAİZ İLİŞKİSİ
§ 49. DAVA DİLEKÇESİNDE YAZILMASI, İSTENMESİ UNUTULAN FAİZİN ISLAHLA TALEP EDİLEBİLECEĞİ  517
§ 50. KISMİ ISLAHTA ARTIRILAN MİKTAR İÇİN FAİZ TALEP EDİLMEMİŞ OLMASI  518
§ 51. ISLAHTA FAİZİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH  519
A. Taleple Bağlılık İlkesinin Gözetilmesi  519
1. Faizin Başlangıç Tarihinde  519
2. Faizin Türünde  521
B. Islah Dilekçesinin Havalesi Tarihinden Değil, Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten İtibaren Faizin İşletilmesi  521
C. Temerrüt Durumuna Göre Tamamen Islah ve Kısmen Islahta Faizin İşlemeye Başlaması  523
1. Genel Olarak  523
2. Tamamen Islahta  524
3. Kısmen Islahta  524
4. Haksız Fiilde  537
Onuncu Bölüm
ISLAHIN MEVCUT DAVAYA ETKİSİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 52. ISLAHIN GÖREVE ETKİSİ  543
§ 53. ISLAHIN HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİNE ETKİSİ  545
A. Hakdüşürücü Süreye Etkisi  545
B. Zamanaşımına Etkisi  551
§ 54. ISLAH DOĞRULTUSUNDA SORUŞTURMA (TAHKİKAT) YAPILIP HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ  551
§ 55. ISLAH NEDENİYLE YAPILAN GİDERLERİN HANGİ TARAF ÜZERİNDE BIRAKILACAĞI SORUNU  556
§ 56. ISLAH TARİHİNE KADAR YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN AKIBETİ  561
Onbirinci Bölüm
ISLAHTAN DÖNME SORUNU – KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI
§ 57. ISLAHTAN DÖNME SORUNU  563
§ 58. KÖTÜNİYETLİ ISLAH VE YAPTIRIMI  564
A. Kötüniyetli Islah  564
B. Yaptırımı  565
1. Islahı Dikkate Almama  565
2. Karşı Tarafın Uğradığı Zararın Tazmini  565
3. İdari Para Cezası  566
Bibliyografya  567
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  579
Kavramlar Dizini  605
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020