Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdare Hukuku El Kitabı
(İİBF ve AMYO Bölümleri İçin)
Mart 2019 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 27.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdare Hukuku El Kitabı; üniversitelerin özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerindeki öğrenciler ve temel idare hukuku bilgisine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlar için hazırlanmıştır. Konular hakkında daha geniş ve derin bilgi sahibi olabilmek için yazarların, "İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı" ile idare hukuku olay ve çözümleri için de "İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı" n dan faydalanılabilir.

Konu Başlıkları
İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
T.C. İdare Teşkilâtı
İdari İşlemler
Kamu Personel Hukuku
Kamu Hizmeti
İdarenin Sözleşmeleri
Kamu İhaleleri
Kamu Malları
İdari Kolluk
İdarenin Mâli Sorumluluğu
Barkod: 9789750253645
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Bölüm I:
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  25
II. İDARE HUKUKU  27
A. İdare Hukukunun Tanımı  27
B. İdari Rejim  27
C. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  28
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  28
A. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesi  29
B. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  31
C. Eşitlik İlkesi  32
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesi  32
E. Demokratik Devlet İlkesi  32
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  33
A. Anayasa  34
B. Kanun  34
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  34
D. Düzenleyici İdari İşlemler  37
E. Yargısal İçtihatlar  40
F. İdari Teamül ve Tatbikat  40
G. Öğreti (Doktrin)  40
H. Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  41
Bölüm II:
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  42
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  42
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  46
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  47
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  47
B. Hiyerarşi  47
C. İdari Vesayet  48
D. Merkezden Yönetim  49
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  49
2. Yetki Genişliği İlkesi  50
E. Yerinden Yönetim İlkesi  50
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  50
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  51
V. MERKEZDEN YÖNETİM  51
A. Başkent Örgütü  51
1. Cumhurbaşkanı  51
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  51
b. Devlet Denetleme Kurulu  53
c. Milli Güvenlik Kurulu  54
2. Bakanlıklar  54
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  54
b. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  57
c. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  57
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  59
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  59
b. Danıştay  60
c. Sayıştay  60
B. Taşra Örgütü  62
1. Valiler ve İl Yönetimi  62
2. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  64
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  65
VI. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  67
A. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  67
1. Belediyeler  67
a. Belediyelerin Kurulması, Başlıca Görev ve Yetkileri  67
b. Belediye İdaresinin Organları (şema)  68
aa. Belediye Meclisi  68
bb. Belediye Encümeni  71
cc. Belediye Başkanı  72
2. Büyükşehir Belediyesi  72
3. İl Özel İdaresi  73
a. İl Özel İdaresinin Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  73
b. İl Özel İdaresinin Organları  75
aa. İl Genel Meclisi  75
bb. İl Encümeni  75
cc. Vali  76
4. Köy İdaresi  76
5. Mahalli İdare Birlikleri  78
6. Mahalle  78
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  79
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  79
2. Üniversiteler  80
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  81
4. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  84
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  84
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  85
Bölüm III:
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  89
A. Tanımı  89
B. İdari İşlemin Özellikleri  90
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar  92
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  93
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  94
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  95
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  96
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  97
1. İdari Usûl  98
2. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  98
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  99
1. İdari İşlemlerde Sebep  99
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  99
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  101
4. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  103
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  103
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  104
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  106
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  107
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  107
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  108
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  109
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  110
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  110
1. Tek Yanlı İşlemler  110
a. Tek İradeli İşlemler  110
b. Çok İradeli İşlemler  111
2. İki Yanlı İşlemler  111
3. Ayrılabilir İşlem Nedir?  111
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  112
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  112
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  114
G. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  114
H. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  115
I. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  116
1. Hata  116
2. İlgilinin Hilesi  117
İ. Kazanılmış Hak  117
J. Müesses Durum  119
K. Haklı Beklenti  121
L. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  121
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  121
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  122
a. Geri Alma  122
b. Değiştirme  123
c. Kaldırma  123
d. Düzeltme  124
Bölüm IV:
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  125
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  125
A. Sözleşmeli Personel  125
B. Mükellefler  126
C. Fahri Ajanlar  126
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  127
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  128
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  128
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  129
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  129
D. Atama Kriteri  130
E. Kadro Kriteri  130
F. Aylık Tahsisi Kriteri  131
G. Hiyerarşi Kriteri  131
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  132
A. Genel Koşullar  133
1. Vatandaşlık  133
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  133
3. Yaş  134
4. Askerlik  135
5. Öğrenim Koşulu  136
6. Sağlık  136
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  136
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  137
B. Özel Koşullar  137
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  137
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  137
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  140
C. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  141
VI. MEMURİYETE GİRİŞE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  141
A. Serbestlik İlkesi  142
B. Eşitlik İlkesi  142
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  142
VII. ADAY MEMURİYET  143
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  143
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  143
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  144
VIII. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  145
IX. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  146
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  146
B. Tarafsızlık  147
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  147
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  147
E. Mal Bildiriminde Bulunma  148
F. Uyumlu Giyinme  149
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  149
H. Davranış ve İşbirliği  150
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  150
X. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  150
A. İzin Hakkı  150
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  151
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  151
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  155
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  156
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  158
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  159
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  160
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  160
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  161
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  161
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  162
1. Aylık Hakkı  162
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  163
3. Yolluk Hakkı  164
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  164
5. İstifa Hakkı  166
XI. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  167
A. Başka Görev Alma Yasağı  167
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  167
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  168
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  168
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  168
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  169
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  169
H. Grev Yasağı (md. 27)  171
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  171
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  171
XII. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  172
XIII. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  173
A. Becayiş  173
B. Kurumlararası Atama  173
C. Kurum İçi Naklen Atama  174
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  174
XIV. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  175
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  175
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  175
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  176
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  176
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  177
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  178
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  178
XV. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  178
XVI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  179
XVII. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  179
A. Disiplin Nedir?  179
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  180
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  182
1. Uyarma  182
2. Kınama  183
3. Aylıktan Kesme  183
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  183
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  183
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  183
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  184
1. Soruşturmaya Başlanması  184
2. Soruşturma Emri  184
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  185
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  186
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  186
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  187
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  187
XVIII. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  188
A. İzin Safhası  189
B. Ön İnceleme Safhası  190
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  191
XIX. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  192
A. Kadro Açığı  192
B. Görevden Uzaklaştırma  193
XX. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  193
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  194
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  194
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  196
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  196
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  197
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  198
G. Memurların Emekliliği  198
Bölüm V:
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  199
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  200
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  201
A. Süreklilik ve Düzenlilik  202
B. Değişkenlik–Uyarlanma  202
C. Nesnellik ve Eşitlik  203
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  203
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  203
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  204
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  204
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  205
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  205
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  205
V. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  207
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  207
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  208
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  208
2. Müşterek Emanet Usulü  208
3. İltizam Usulü  209
4. Ruhsat Usulü  209
5. İmtiyaz Usulü  210
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  211
7. Yap–İşlet Usulü  211
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  212
Bölüm VI:
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  214
II. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  216
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  217
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  217
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  219
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  219
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  220
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  221
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  221
D. Müşterek Emanet  222
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  222
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  223
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  223
III. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  224
A. Özel Kişinin (Akidin) Hak ve Borçları  224
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  227
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  228
A. Süresinden Önce Sona Erme  228
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  228
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  228
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  229
B. Olağan Sona Erme  229
V. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  230
Bölüm VII:
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  231
II. İHALE AŞAMALARI (Şema)  232
III. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  232
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ  234
A. Açık İhale Usulü  234
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  234
C. Pazarlık Usulü  235
V. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  235
VI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  236
A. Şikâyet  236
B. İtirazen Şikâyet  237
C. Yargısal Başvuru  237
VII. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  239
Bölüm VIII:
KAMU MALLARI
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI  241
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ  241
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ  242
IV. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  243
V. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  244
VI. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA ve YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  245
Bölüm IX:
İDARİ KOLLUK
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  249
II. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  249
III. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  251
A. Genel Güvenlik  251
B. Dirlik ve Esenlik  252
C. Genel Sağlık  252
D. Genel Ahlâk  253
IV. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI  253
A. Genel İdari Kolluk  254
B. Özel İdari Kolluk  254
V. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  255
VI. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  256
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  256
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  256
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  257
VII. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  257
A. Kolluk Makamları  257
B. Kolluk Amirleri  258
C. Kolluk Personeli  258
D. Özel İdari Kolluk Makam, Amir ve Personeli  258
VIII. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  258
IX. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDA USÛLLER  259
A İzin Usûlü  259
B. Bildirim Usûlü  259
C. Re’sen İcra  260
Bölüm X:
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (ŞEMA)  261
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  261
III. HİZMET KUSURU  263
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  263
B. Hizmetin Geç İşlemesi  263
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  264
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  264
V. FİİLİ YOL  265
A. Tanımı  265
B. Özellikleri  265
VI. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  265
VII. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  266
VIII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  267
A. Tehlike (=risk) İlkesi  268
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  269
IX. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  270
A. Mücbir Sebep  270
B. Umulmayan Hal  271
C. Zarar Görenin Kusuru  271
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  271
X. KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ ESASLARI  272
Yararlanılan Kaynaklar  275
Kavram Dizini  285
 


Kemal Gözler
Haziran 2019
78.00 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler ...
Haziran 2019
40.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
71.90 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Mayıs 2019
450.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  23
Bölüm I:
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ–TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI  25
II. İDARE HUKUKU  27
A. İdare Hukukunun Tanımı  27
B. İdari Rejim  27
C. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri  28
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER  28
A. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesi  29
B. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi  31
C. Eşitlik İlkesi  32
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesi  32
E. Demokratik Devlet İlkesi  32
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI  33
A. Anayasa  34
B. Kanun  34
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar  34
D. Düzenleyici İdari İşlemler  37
E. Yargısal İçtihatlar  40
F. İdari Teamül ve Tatbikat  40
G. Öğreti (Doktrin)  40
H. Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas  41
Bölüm II:
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK  42
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ  42
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema)  46
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ  47
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema)  47
B. Hiyerarşi  47
C. İdari Vesayet  48
D. Merkezden Yönetim  49
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema)  49
2. Yetki Genişliği İlkesi  50
E. Yerinden Yönetim İlkesi  50
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri  50
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları  51
V. MERKEZDEN YÖNETİM  51
A. Başkent Örgütü  51
1. Cumhurbaşkanı  51
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri  51
b. Devlet Denetleme Kurulu  53
c. Milli Güvenlik Kurulu  54
2. Bakanlıklar  54
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi  54
b. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu  57
c. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları  57
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar  59
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları  59
b. Danıştay  60
c. Sayıştay  60
B. Taşra Örgütü  62
1. Valiler ve İl Yönetimi  62
2. Kaymakam ve İlçe Yönetimi  64
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler  65
VI. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  67
A. Mahalli İdareler (Yerel Yönetimler)  67
1. Belediyeler  67
a. Belediyelerin Kurulması, Başlıca Görev ve Yetkileri  67
b. Belediye İdaresinin Organları (şema)  68
aa. Belediye Meclisi  68
bb. Belediye Encümeni  71
cc. Belediye Başkanı  72
2. Büyükşehir Belediyesi  72
3. İl Özel İdaresi  73
a. İl Özel İdaresinin Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi  73
b. İl Özel İdaresinin Organları  75
aa. İl Genel Meclisi  75
bb. İl Encümeni  75
cc. Vali  76
4. Köy İdaresi  76
5. Mahalli İdare Birlikleri  78
6. Mahalle  78
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  79
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri  79
2. Üniversiteler  80
3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  81
4. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri  84
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları  84
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler)  85
Bölüm III:
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER  89
A. Tanımı  89
B. İdari İşlemin Özellikleri  90
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar  92
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI  93
A. İdari İşlemin Yetki Unsurunu Açıklayınız  94
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar  95
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  96
B. İdari İşlemin Şekil Unsurunu Açıklayınız  97
1. İdari Usûl  98
2. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları  98
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız  99
1. İdari İşlemlerde Sebep  99
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki  99
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları  101
4. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları  103
D. İdari İşlemin Konu Unsurunu Açıklayınız  103
E. İdari İşlemin Amaç Unsurunu Açıklayınız  104
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi  106
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema)  107
A. Düzenleyici İşlem Nedir? Açıklayınız  107
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farkları Sıralayınız  108
C. Birel İşlem Nedir? Türleri Nelerdir?  109
D. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar  110
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması  110
1. Tek Yanlı İşlemler  110
a. Tek İradeli İşlemler  110
b. Çok İradeli İşlemler  111
2. İki Yanlı İşlemler  111
3. Ayrılabilir İşlem Nedir?  111
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler  112
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler  112
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler)  114
G. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır?  114
H. İdari Kararları Yargısal Kararlar ile Karşılaştırınız  115
I. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar  116
1. Hata  116
2. İlgilinin Hilesi  117
İ. Kazanılmış Hak  117
J. Müesses Durum  119
K. Haklı Beklenti  121
L. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler  121
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler  121
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler  122
a. Geri Alma  122
b. Değiştirme  123
c. Kaldırma  123
d. Düzeltme  124
Bölüm IV:
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema)  125
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI  125
A. Sözleşmeli Personel  125
B. Mükellefler  126
C. Fahri Ajanlar  126
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı  127
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI  128
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri  128
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri  129
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri  129
D. Atama Kriteri  130
E. Kadro Kriteri  130
F. Aylık Tahsisi Kriteri  131
G. Hiyerarşi Kriteri  131
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?  132
A. Genel Koşullar  133
1. Vatandaşlık  133
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul)  133
3. Yaş  134
4. Askerlik  135
5. Öğrenim Koşulu  136
6. Sağlık  136
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak  136
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak  137
B. Özel Koşullar  137
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ  137
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız  137
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız  140
C. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz  141
VI. MEMURİYETE GİRİŞE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR?  141
A. Serbestlik İlkesi  142
B. Eşitlik İlkesi  142
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi  142
VII. ADAY MEMURİYET  143
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi  143
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri  143
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz  144
VIII. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  145
IX. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ  146
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık  146
B. Tarafsızlık  147
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir  147
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet  147
E. Mal Bildiriminde Bulunma  148
F. Uyumlu Giyinme  149
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade  149
H. Davranış ve İşbirliği  150
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı  150
X. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI  150
A. İzin Hakkı  150
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız  151
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  151
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır?  155
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir?  156
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18)  158
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68)  159
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21)  160
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22)  160
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı  161
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25)  161
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.)  162
1. Aylık Hakkı  162
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar  163
3. Yolluk Hakkı  164
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar  164
5. İstifa Hakkı  166
XI. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  167
A. Başka Görev Alma Yasağı  167
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı  167
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  168
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı  168
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı  168
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  169
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  169
H. Grev Yasağı (md. 27)  171
I. Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı  171
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu  171
XII. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  172
XIII. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ  173
A. Becayiş  173
B. Kurumlararası Atama  173
C. Kurum İçi Naklen Atama  174
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları  174
XIV. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR?  175
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  175
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler  175
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  176
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  176
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  177
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  178
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu  178
XV. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  178
XVI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  179
XVII. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ  179
A. Disiplin Nedir?  179
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir?  180
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları  182
1. Uyarma  182
2. Kınama  183
3. Aylıktan Kesme  183
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması  183
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma  183
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız  183
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz  184
1. Soruşturmaya Başlanması  184
2. Soruşturma Emri  184
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir?  185
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması  186
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz  186
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır?  187
İ. Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz.  187
XVIII. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ  188
A. İzin Safhası  189
B. Ön İnceleme Safhası  190
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü  191
XIX. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER  192
A. Kadro Açığı  192
B. Görevden Uzaklaştırma  193
XX. MEMURİYETİN SONA ERMESİ  193
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi  194
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız  194
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir?  196
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  196
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  197
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir?  198
G. Memurların Emekliliği  198
Bölüm V:
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI  199
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI  200
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER  201
A. Süreklilik ve Düzenlilik  202
B. Değişkenlik–Uyarlanma  202
C. Nesnellik ve Eşitlik  203
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği)  203
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri  203
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ  204
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri  204
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri  205
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri  205
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri  205
V. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ  207
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi  207
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi  208
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler  208
2. Müşterek Emanet Usulü  208
3. İltizam Usulü  209
4. Ruhsat Usulü  209
5. İmtiyaz Usulü  210
6. Yap–İşlet–Devret Usulü  211
7. Yap–İşlet Usulü  211
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü  212
Bölüm VI:
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELERİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ  214
II. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR  216
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi  217
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları  217
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler  219
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  219
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi  220
B. Mali İltizam Sözleşmeleri  221
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi  221
D. Müşterek Emanet  222
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri  222
F. Orman İşletme Sözleşmeleri  223
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri  223
III. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI  224
A. Özel Kişinin (Akidin) Hak ve Borçları  224
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri  227
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  228
A. Süresinden Önce Sona Erme  228
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih  228
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi  228
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi  229
B. Olağan Sona Erme  229
V. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR  230
Bölüm VII:
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR?  231
II. İHALE AŞAMALARI (Şema)  232
III. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER  232
IV. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ  234
A. Açık İhale Usulü  234
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  234
C. Pazarlık Usulü  235
V. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ  235
VI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ  236
A. Şikâyet  236
B. İtirazen Şikâyet  237
C. Yargısal Başvuru  237
VII. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ  239
Bölüm VIII:
KAMU MALLARI
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI  241
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ  241
III. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI ve KAYBEDİLMESİ  242
IV. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI  243
V. TAHSİS (ÖZGÜLEME)  244
VI. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA ve YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER  245
Bölüm IX:
İDARİ KOLLUK
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema)  249
II. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR  249
III. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI  251
A. Genel Güvenlik  251
B. Dirlik ve Esenlik  252
C. Genel Sağlık  252
D. Genel Ahlâk  253
IV. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI  253
A. Genel İdari Kolluk  254
B. Özel İdari Kolluk  254
V. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR  255
VI. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI  256
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar  256
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi  256
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması  257
VII. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ  257
A. Kolluk Makamları  257
B. Kolluk Amirleri  258
C. Kolluk Personeli  258
D. Özel İdari Kolluk Makam, Amir ve Personeli  258
VIII. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ  258
IX. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDA USÛLLER  259
A İzin Usûlü  259
B. Bildirim Usûlü  259
C. Re’sen İcra  260
Bölüm X:
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (ŞEMA)  261
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ  261
III. HİZMET KUSURU  263
A. Hizmetin Kötü İşlemesi  263
B. Hizmetin Geç İşlemesi  263
C. Hizmetin Hiç İşlememesi  264
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ  264
V. FİİLİ YOL  265
A. Tanımı  265
B. Özellikleri  265
VI. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI  265
VII. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI  266
VIII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ  267
A. Tehlike (=risk) İlkesi  268
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi  269
IX. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER  270
A. Mücbir Sebep  270
B. Umulmayan Hal  271
C. Zarar Görenin Kusuru  271
D. Üçüncü Kişinin Kusuru  271
X. KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ ESASLARI  272
Yararlanılan Kaynaklar  275
Kavram Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019