Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Kanunu’nda
İhaleye İlişkin Suçlar
Ocak 2013 / 2. Baskı / 191 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%67)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mart 2014 65.00 TL 50.00 TL (%24)Sepete Ekle
   

Kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yapılan ihaleleri ve bu ihalelerden doğan edimlerin yerine getirilmesi sürecinde islenebilecek suçları ele alan bu kitap; başlıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin iki suçu ele almaktadır. Bunlardan ilki; 235. maddede düzenlenmiş olan "ihaleye fesat karıştırma suçu", diğeri ise; 236. maddede düzenlenen "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarıdır. Ancak bunun yanında, ihaleye ilişkin süreçte işlenebilecek diğer suçlara da yeri geldikçe değinilmektedir.

Kitap, başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kamu ihalelerinin temel esasları, karşılaştırmalı hukukta ihaleye ilişkin suçlar, ihaleye ilişkin suçların tarihi gelişimi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelere göre korunan hukuki yarar üzerinde durulacaktır. İkinci Bölüm ise; "Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar" başlığını taşımaktadır. Bu bölümde ilk önce inceleme konumuz olan "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçları incelenecektir.

Suçların incelenmesinde suçun maddi unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık, suçun özel görünüş şekilleri ve yaptırım üzerinde durulacaktır. Bunların yanında ihaleye ilişkin suçların kovuşturma usulü, idari yaptırımları ile ihaleye ilişkin suçların ihale sürecine etkisine değinilecektir. Kitapta son yargı kararları ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin düşüncelere her bölüm içerisinde yeri geldikçe yer verilmiştir. Bunun yanında suçun benzer nitelikteki düzenlemeler ile ilişkisi ve ihale mevzuatı açısından kapsamı konusuna detaylıca yer verilmeye çalışılmıştır.

Öte yandan, doğrudan teminin suç olup olmayacağı, süreçte işlenebilecek görevi kötüye kullanma suçu konusunda detaylı bilgiler verilen bu kitaba; bu baskıda yeni tarihli Yargı kararları ile uygulamada karşılaştığımız güncel sorunlara dair düşüncelerimiz eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Kamu İhalelerinin Temel Esasları, İhaleye İlişkin Suçların Tarihi Gelişimi, Karşılaştırmalı Hukukta İhaleye İlişkin Suçlar ve Korunan Hukuki Yarar
Türk Ceza Kanunda Düzenlenen İhaleye İlişkin Suçlar
Barkod: 9789750221170
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 191
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
İçindekiler  9
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI,
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR VE KORUNAN HUKUKİ YARAR
I. KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI  17
1. İHALE KAVRAMI  17
2. KAMU İHALELERİNE EGEMEN OLAN İLKELER  21
3. KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER  23
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  23
1. Kapalı Teklif Yöntemi  23
2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi  24
3. Açık Teklif Yöntemi  24
4. Pazarlık Yöntemi  25
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  26
1. Açık İhale Yöntemi  26
2. Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi  26
3. Pazarlık Yöntemi  26
4. Doğrudan Temin Yöntemi  27
4. KAMU İHALELERİNİN AŞAMALARI VE TEMEL İŞLEMLERİ  28
A. İhale İhtiyacının Olması ve İlânı  28
B. İhaleye İlişkin Temel Belgeler ve Teklif Verme  29
C. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi  31
D. İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşmenin İmzalanması, Yürütülmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü  34
II. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ  39
1. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER  39
2. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ DÜZENLEMELER  40
A. Genel Olarak  40
B. Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu  41
C. Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu  46
D. Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu  49
E. Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu  53
F. Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu  54
3. TASARILARDAKİ DURUM  55
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR  60
IV. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  65
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR
I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  69
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  69
2. MADDİ UNSUR  71
A. Hareket  71
1. Genel Olarak  71
2. Seçimlik Hareketler  73
a. Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235/2-a)  73
b. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/ 2-b)  81
c. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişileri İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (TCK m. 235/2-c)  82
d. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d)  86
B. Fail  94
C. Konu  96
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  114
E. Nitelikli Hal  119
3. MANEVİ UNSUR  129
4. HUKUKA AYKIRILIK  130
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  130
A. Teşebbüs  130
B. İçtima  131
C. İştirak  133
6. YAPTIRIM  133
A. Ceza  133
B. Güvenlik Tedbirleri  134
II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  135
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  135
2. MADDİ UNSUR  137
A. Hareket  137
1. Genel Olarak  137
2. Seçimlik Hareketler  138
a. İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  138
b. İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  140
c. Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi.  141
d. Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  142
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş gibi Kabul Edilmesi  143
B. Fail  146
C. Konu  146
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi  149
a. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmeler  149
b. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler  151
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi  151
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  153
3. MANEVİ UNSUR  154
4. HUKUKA AYKIRILIK  154
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  154
A. Teşebbüs  154
B. İştirak  154
C. İçtima  154
6. YAPTIRIM  158
A. Ceza  158
B. Güvenlik Tedbirleri  158
III. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ, İDARİ YAPTIRIMI VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ  159
1. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ  159
A. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından  159
B. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından  161
2. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN İDARİ YAPTIRIMI  162
A. Genel Olarak  162
B. Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar  162
C. Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  165
D. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  166
3. İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi  168
Sonuç  171
Kaynakça  181
Kavramlar Dizini  189
 


Cüneyd Altıparmak
Mart 2014
65.00 TL
İndirimli: 50.00 TL (%23)
Sepete Ekle
Olcay Aslan
Ocak 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
125.00 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Kasım 2019
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
İçindekiler  9
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI,
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR VE KORUNAN HUKUKİ YARAR
I. KAMU İHALELERİNİN TEMEL ESASLARI  17
1. İHALE KAVRAMI  17
2. KAMU İHALELERİNE EGEMEN OLAN İLKELER  21
3. KAMU İHALELERİNDE UYGULANACAK YÖNTEMLER  23
A. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  23
1. Kapalı Teklif Yöntemi  23
2. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi  24
3. Açık Teklif Yöntemi  24
4. Pazarlık Yöntemi  25
B. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki İhale Yöntemleri  26
1. Açık İhale Yöntemi  26
2. Belli İstekliler Arasında İhale Yöntemi  26
3. Pazarlık Yöntemi  26
4. Doğrudan Temin Yöntemi  27
4. KAMU İHALELERİNİN AŞAMALARI VE TEMEL İŞLEMLERİ  28
A. İhale İhtiyacının Olması ve İlânı  28
B. İhaleye İlişkin Temel Belgeler ve Teklif Verme  29
C. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi  31
D. İhalenin Karara Bağlanması, Sözleşmenin İmzalanması, Yürütülmesi ve Uyuşmazlıkların Çözümü  34
II. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN TARİHİ GELİŞİMİ  39
1. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAN ÖNCEKİ DÜZENLEMELER  39
2. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNDAKİ DÜZENLEMELER  40
A. Genel Olarak  40
B. Devlet Hesabına Yapılan Alımı, Satım veya Yapımına Fesat Karıştırma Suçu  41
C. Devlet Alım-Satımında Ticaret Yapma Suçu  46
D. Hükümet Hesabına Yapılan Arttırmaya veya Eksiltmeye Fesat Karıştırma Suçu  49
E. Kamunun Müzayedelerine veya Özel Arttırmalara Fesat Karıştırma Suçu  53
F. Para ve Sair Menfaat Karşılığında İhaleden Çekilme Suçu  54
3. TASARILARDAKİ DURUM  55
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR  60
IV. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR  65
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNDA DÜZENLENEN
İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR
I. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  69
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  69
2. MADDİ UNSUR  71
A. Hareket  71
1. Genel Olarak  71
2. Seçimlik Hareketler  73
a. Hileli Davranışlar ile İhaleye Fesat Karıştırma (TCK m.235/2-a)  73
b. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya Şartnamelere Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak (TCK m. 235/ 2-b)  81
c. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya Koşullarına Sahip Olan Kişileri İhaleye, İhale Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Engellemek (TCK m. 235/2-c)  82
d. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmaları (TCK m. 235/2-d)  86
B. Fail  94
C. Konu  96
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  114
E. Nitelikli Hal  119
3. MANEVİ UNSUR  129
4. HUKUKA AYKIRILIK  130
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  130
A. Teşebbüs  130
B. İçtima  131
C. İştirak  133
6. YAPTIRIM  133
A. Ceza  133
B. Güvenlik Tedbirleri  134
II. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU  135
1. HÜKÜM VE NİTELİĞİ  135
2. MADDİ UNSUR  137
A. Hareket  137
1. Genel Olarak  137
2. Seçimlik Hareketler  138
a. İhale Kararında veya Sözleşmede Evsafı Belirtilen Maldan Başka Bir Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  138
b. İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Miktardan Eksik Malın Teslim veya Kabul Edilmesi  140
c. Edimin İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Sürede İfa Edilmemesine Rağmen, Süresinde İfa Edilmiş Gibi Kabul Edilmesi.  141
d. Yapım İhalelerinde Eserin veya Kullanılan Malzemenin Şartname veya Sözleşmesinde Belirlenen Şartlara, Miktar veya Niteliklere Uygun Olmamasına Rağmen Kabul Edilmesi  142
e. Hizmet Niteliğindeki Edimin, İhale Kararında veya Sözleşmede Belirtilen Şartlara Göre Verilmemesine veya Eksik Verilmesine Rağmen Verilmiş gibi Kabul Edilmesi  143
B. Fail  146
C. Konu  146
1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı Yapılan İhale Sonucunda Taahhüt Altına Girilmesi  149
a. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine Göre Düzenlenen Sözleşmeler  149
b. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Dışında Düzenlenen Sözleşmeler  151
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Karşı İhale Yoluna Gidilmeden Taahhüt Altına Girilmesi  151
D. Mağdur ve Suçtan Zarar Gören  153
3. MANEVİ UNSUR  154
4. HUKUKA AYKIRILIK  154
5. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  154
A. Teşebbüs  154
B. İştirak  154
C. İçtima  154
6. YAPTIRIM  158
A. Ceza  158
B. Güvenlik Tedbirleri  158
III. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ, İDARİ YAPTIRIMI VE İHALE SÜRECİNE ETKİSİ  159
1. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN KOVUŞTURMA USULÜ  159
A. İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Açısından  159
B. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Açısından  161
2. İHALEYE İLİŞKİN SUÇLARIN İDARİ YAPTIRIMI  162
A. Genel Olarak  162
B. Kamu İhale Kanunu Uyarınca Uygulanacak İdari Yaptırımlar  162
C. Devlet İhale Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  165
D. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda Öngörülen İdari Yaptırımlar  166
3. İhaleye İlişkin Suçların İhale Sürecine Etkisi  168
Sonuç  171
Kaynakça  181
Kavramlar Dizini  189
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019